پايان نامه مقايسه وضعيت استخرهاي سرپوشيده با استانداردهاي ملي و بين المللي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه وضعيت استخرهاي سرپوشيده  با استانداردهاي ملي و بين المللي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه وضعيت استخرهاي سرپوشيده  با استانداردهاي ملي و بين المللي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 10
1-4-1- هدف کلی 10
1-4-2- اهداف اختصاصی 10
1-5- پیش فرض های تحقیق 11
1-6– فرضیات محقق11
1-7- محدودیت های تحقیق 12
1-7-1 – محدودیت هایی که توسط محقق اعمال شد12
1-7-2 – محدودیت های غیر قابل کنترل 12
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات 12

فصل دوم
2-1- مقدمه 16
2-2- اهمیت مدیریت اماکن ورزشی 16
2-2-1 اهمیت مدیریت ریسک 17
2-2-2 اماکن ورزشی و خطرات آنها 18
2-3- تعریف استخر شنا 18
2-4- تاریخچه استخرهای شنا 19
2-4-1- تاریخچه استخرهای شنا در دنیا 19
2-4-2- تاریخچه استخرهای شنا در ایران 20
2-5- انواع استخر 21
2-5-1- استخر شنای سرپوشیده 21
2-5-2- استخر شنای روباز 21
2-6- طبقه بندی استخرها بر اساس نوع کاربردی 21
2-6-1- استخرهای خردسالان 21
2-6-2- استخرهای آموزشی 22
2-6-3- استخرهای شنای تفریحی 22
2-6-4- استخرهای شنای حرفه ای و مسابقات 22
2-6-5- استخرهای معلولین 23
2-6-6- استخرهای چند منظوره 24
2-7- فضاهای جنبی استخر 24
2-7-1- رخت کن 24
2-7-2- دوش ها 25
2-7-3- سرویس های بهداشتی 25
2-7-4- اتاق ناجیان 25
2-7-5- اتاق کمک های اولیه 26
2-7-6- تصفیه خانه 26
2-7-7- انبار 26
2-8- بهداشت 27
2-8-1- تعریف بهداشت 27
2-8-2- بهداشت ورزشی 27
2-8-3- بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی 27
2-9- بهداشت استخرهای شنا 27
2-9-1- بهداشت آب استخر 28
2-9-2- آب استخر و شیوع بیماری‌ها 28
2-10- گندزدایی آب29
2-10-1- انواع گندزدایی 29
2-10-1-1- استفاده از کلر برای گندزدایی استخر شنا 30
2-10-1-2- گندزدایی آب با استفاده از ازون 31
2-11- شیمی آب استخر 31
2-11-1- PH آب 32
2-12- سیستم تصفیه و گردش آب 32
2-13- ایمنی استخرهای شنا 33
2-13-1- طرح امنیت فضاهای ورزشی34
2-13-2-ایمنی در ساختمانهای ورزشی35
2-14- موقعیت استخر شنا 37
2-15- نیروی انسانی 37
2-15-1- مدیر استخر 37
2-15-2- منجی غریق 38
2-15-3- مسئول فنی استخر 39
2-16- تعریف استاندارد 39
2-16-1- اهداف و دستاوردهای استاندارد 39
2-16-2- سطوح استاندارد 40
2-16-3- پیدایش استاندارد اماکن ورزشی 40
2-16-4- استاندارد تجهیزات 41
2-16-5-استاندارد تجهیزات استخرهای شنا42
2-16-6- سطوح قابل قبول خطر در ورزشها50
2-17- پیشینه تحقیق 51
2-17-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 51
2-17-1-1– استخرها51
2-17-1-2– اماکن ورزشی54
2-17–2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 56
2-18- جمع بندی 61

فصل سوم
3-1- مقدمه 64
3-2- روش تحقیق 64
3-3- جامعه و نمونه آماری 64
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 64
3-4-1- پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک 65
3-4-2- چک لیست ایمنی و بهداشت 65
3-4-2-1- اجزای اصلی چک لیست 65
3-4-2-1-1- فرم اطلاعات عمومی استخر 65
3-4-2-1-2- سؤالات چک لیست 66
3-4-2-2- روش امتیاز گذاری 72
3-4-2-3- روایی و چک لیست ایمنی و بهداشت 72
3-4-2-3-1- روایی چک لیست 72
3- 5- شیوه اجرای تحقیق 73
3-6- روش آماری 73
فصل چهارم
4-1- مقدمه75
4-2- توصیف آماری استخرهای استان گیلان75
4-3- توصیف آماری ویژگیهای انسانی استخرها76
4-3-1- بررسی وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان77
4-3-2- بررسی وضعیت مدیران و مسئولان فنی استخرهای استان گیلان78
4-4- بررسی اطلاعات عمومی استخرهای استان گیلان79
4-5- بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها82
4-5-1- بررسی طبیعی بودن وضعیت بهداشت استخرهای استان گیلان و ابعادآن82
4- 5-2- بررسی طبیعی بودن وضعیت ایمنی استخرهای استان گیلان و ابعادآن83
4- 5-3- بررسی طبیعی بودن وضعیت امکانات معلولین، وسایل ایمنی و نجات و ویژگیهای مسابقه‌ای استخرهای استان گیلان83
4- 5 -4- بررسی طبیعی بودن وضعیت میزان کلر آب( بر حسب ppm)، میزان ph آب ومیزان درجه حرارت آب استخرهای استان گیلان84
4- 5 – 5 بررسی طبیعی بودن وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان84
4-6- آزمون فرضیه‌های تحقیق85
4-6-1- فرضیه اول85
4-6-2- فرضیه دوم87
4-6-3- فرضیه سوم88
4-6-4- فرضیه چهارم89
4-6-5- فرضیه پنجم89
4-6-6- فرضیه ششم90
4-6-7- فرضیه هفتم91
فصل پنجم
5-1 – مقدمه93
5-2 – خلاصه تحقیق93
5-3 – بحث و بررسی95
5-3-1- وضعیت بهداشتی آب استخرها95
5-3-2 – میزان بهداشت استخرها(سرویسهای بهداشتی، محوطه رختکن و محوطه داخلی استخرها 100
5-3-3- وضعیت ایمنی استخرها101
5-3-4 – میزان امتیاز امکانات معلولین103
5-3-5- وسایل ایمنی‌و‌نجات103
5-3-6- میزان ویژگیهای مسابقه‌ای استخرها103
5-3-7- وضعیت نیروی انسانی (مدیران-مسولان فنی و ناجیان)104
5-4- پیشنهادهای تحقیق105
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی105
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی107 (منابع)109

فهرست پیوست‌ها
پیوست 1 (اسامی استخرها)
پیوست2(چک لیست)

منابع )

[1] .الف.ال.جانسون، (1380)، راهنمای مراقبت و نگهداری استخر، ترجمه: طهمورث نورایی و کاظم سعیدی، انتشارات دانشگاه شهید با هنر کرمان، چاپ دوم.

[2]. اسفندیاری، بهروز، (1382)، آئین نامه اجرایی فدراسیون نجات‌غریق جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم.

[3]. اقبالی، محمد حسین، (1383)، توصیف وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای سرپوشیده تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

[4]. الوانی، سید مهدی، (1382)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ هفدهم، 127 – 125.

[5]. الهی، علیرضا، (1383) بررسی وضعیت استادیوم‌های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی، نشریه حرکت، شماره 19، ص 63 – 79.

[6]. باریک بین، بهنام، خدادادی، مریم، عزیزی، محمود، علی آبادی، رقیه، (1384) بررسی وضعیت میکروبی و شاخص‌های فیزیک و شیمیایی آب استخرهای شنای عمومی شهر بیرجند، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 12، شماره 3 و 4، ص 84 – 87 .

[7]. تندنویس، فریدون، (1378)، آموزش شنا، ناشر دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی.

[8]. جابری، اعظم، (1382)، بررسی آسیب‌های ورزشی شنا ناشی از آلودگی استخرهای شنای شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

[9]. جابری، اعظم، (1384)، بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی سالن‌های ورزشی شهر مشهد، چکیده مقالات پنجمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ص232 – 233.

[10]. حسن زاده، محمدتقی، جعفری، حسین، (1378)، مشخصات و موازین فنی فضاهای ورزشی، اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تهران.

[11]. حنیفر، حسین، (1385)، درآمدی بر استاندارد سازی منابع انسانی در آموزش و پرورش، مجله‌روانشناسی و علوم تربیتی، سال 34 شماره 2، ص 153 – 174.

[12]. خواجوی، داریوش، (1380)، شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی، ناشر شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

[13]. راهنمای کیت سنج کلر، (1364)، انتشارات فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران.

[14]. رشیدپور، مهدی، (1362)، شنا (تاریخچه، اصول مکانیکی، روش تدریس و مربیگری)، انتشارات گلشن.

[15]. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1384)، سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، توسعه استاندارد و ارزیابی، ناشر سیب سبز.

[16]. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، راهنمای جامع ورزش، بانک اطلاعات اماکن و مشاغل ورزشی، چاپ اول.

[17]. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1382)، ورزش بانوان.

[18]. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1374)، موازین فنی ورزشگاه‌های کشور، جلد دوم، مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

[19]. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، (1374 )، موازین فنی ورزشگاه‌های کشور، جلد سوم، مشخصات کالبدی و مقررات رشته‌های ورزشی متداول در کشور، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

[20] . سرشت ، پریوش ، دل پیشینه ، اسماعیل ، ( 1371 ) ، اصول و مبانی بهداشت محیط ، تهران ، انتشارات چهره .

[21] . سلیمانی ، حبیب ، ( 1376 ) ، توصیف وضعیت ایمنی و بهداشتی استخرهای شنای شهر تهران از دیدگاه منجیان‌غریق ، پایان نامه کارشناسی‌ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

[22] . شادزی ، شهلا ، پورمقدس ، حسین ، چادگانی پور ، مصطفی ، زارع ، افشین ، ( 1380 ) ، بررسی آلودگی‌های قارچی آب استخرهای عمومی شهر اصفهان ، مجله علوم پایه پزشکی ایران ، جلد چهار ، شماره  1، ص 31 – 28.

[23] . صالح زاده ، کریم ، ( 1381 ) ، بررسی وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان مراغه ، چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ص 132 – 133.

[24] . صفرزاده ، مهتاب ، ( 1384 ) ، نگاهی به استانداردهای CDC برای بهداشت استخرها ، آکواریوم یا استخر شنا ، روزنامه همشهری ، 3/5/1384.

[25] . عروف زاد ، شهرام ، ( 1383 ) ، بررسی و مقایسه وضعیت ورزشی فضاهای ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان با استانداردهای موجود در سال تحصیلی 83 –  82 ، طرح پژوهشی ، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، شورای تحقیقات.

[26] . عزیزی ، عبداله ، ( 1372 ) ، آموزش شنا به جانبازان و معلولین ، انتشارات تربیت بدنی بنیاد     جانبازان .

[27] . عرب امینی ، الله یار ، ( 1381 ) ، بررسی وضعیت موجود تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استان اصفهان ، کارشناسی تحقیقات ، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان .

[28] . علی زاده ، محمدحسین ، (1376 ) ، بهداشت ورزشی ، سازمان تربیت بدنی ، دفتر تحقیقات و آموزش .

[29] . علی زاده ، محمدحسین ، تجاری ، فرشاد ، ( 1385 ) ، بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماکن ، تأسیسات و تجهیزات ورزشی ، نشریه پژوهش در علوم ورزشی ، شماره  11، ص 29 – 43.

[30] . فارسی ، علیرضا ، ( 1386 ) ، بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی مدارس کشور و ارائه راهکارهای مناسب ، نشریه پژوهش در علوم ورزشی ، شماره  16، ص 54 – 40.

[31] . فارسی ، علیرضا ، علی‌زاده ، محمدحسین ، فارسی ، سیروس ، شجاعی ، علی ، ( 1386 ) ، بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران و ارائه راهکارهای مناسب ، نشریه پژوهش در علوم ورزشی ، شماره  15، ص 39 – 23.

[32] . فتحی ، هوشنگ ، (1375 ) ، تاریخچه و مقررات ورزش‌ها ، انتشارات مدرسه ، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، وزارت آموزش و پروش.

[33] . فدراسیون نجات‌غریق جمهوری اسلامی ایران ، ( 1379 ) ، مشخصات استخر جهت صدور پروانه بهره‌برداری .

[34] . فصلنامه نجات ، ( 1384 ) ، انتشارات فدراسیون نجات‌غریق‌وغواصی‌جمهوری اسلامی ایران ، شماره11.

[35] . فصلنامه نجات ، (1375 ) ،  انتشارات فدراسیون نجات‌غریق‌وغواصی‌جمهوری اسلامی ایران ،     شماره 5.

[36] . فصلنامه نجات ، (1381 ) ،  انتشارات فدراسیون نجات‌غریق وغواصی‌جمهوری اسلامی ایران ،     شماره 8 .

[37] . مظفری ، امیراحمد ، ( 1379 ) ، مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی ، جزوه درسی ، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران .

[38] . مهرآئین ، علی اکبر ، ( 1381 ) ، راهنمای تصفیه ، بهسازی و بهداشت آب استخر ، چاپ سوم ، انتشارات فدراسیون نجات غریق .

[39] . مهدی نژاد ، محمدهادی ، ( 1382 ) ، تعیین شاخص‌های بهداشتی کیفی آب استخرهای شنای شهر گرگان ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال پنجم ، شماره 13، ص 89 – 95.

[40]  نان بخش ، حسن، دیبا ، کامبیز ، حضرتی تپه ، خسرو ، ( 1384 ) ، بررسی آلودگی قارچی و بعضی عوامل فیزیک و شیمیایی استخرهای سرپوشیده شهر ارومیه ، مجله‌علمی‌دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دوره دهم .

[41] . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، ( 1379 ) ، قوانین و مقررات مربوط به استخرهای شنا .

[42] . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ( 1385 ) ، راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا ، معاونت سلامت ، مرکز سلامت محیط و کار.

[43] . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ( 1379 ) ، قوانین و مقررات مربوط به اماکن عمومی ، ماده 13 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، آئین نامه مقررات بهداشتی استخرهای شنا ، مصوبه مجلس شورای اسلامی .

[44] . یارحقی ، حشمت اله ، ( 1381 ) ، اصول و ضوابط نظارت بر بهداشت استخرها ، مجله طب ورزش ، شماره 26.

[45] . یداله زاده ، عهدیه ، ( 1363 ) ، بهداشت و ورزش ، ناشر ، بنیان علوم تهران .

[ 46 ] . یا ، حسین ، ( 1374) ، مبانی حقوقی ورزشی، انتشارات کمیته ملی و المپیک ، تهران .

[ 47 ] . استیوفراسدیک ، لین­والی ، (1383) ، مدیریت ایمنی در ورزش ، ترجمه سید­محمدحسین رضوی ، ابوالقاسم دباغان ، معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی ، دفتر تحقیقات و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی.

[ 48 ] . ایلکاه ، مریم ، (1385) ، بررسی وضعیت اماکن ورزشی و توصیف سرانه ورزشی بانوان استان سمنان ، پایان­نامه کارشناسی­ارشد ، دانشکده­­ی تربیت بدنی دانشگاه تهران.

[ 49 ] . دوستی ، مرتضی ، قنبرپور ، امیر، زیدآبادی ، رسول ، (1386) ،  بررسی مدیریت ریسک در مجموعه­های ورزشی شهر تهران ، همایش دانشجویی ، بابلسر.

[ 50 ] .راوش ، ثریا ، عامری ، میر­حسین ، (1388) ، بررسی توصیفی مقایسه­ای وضعیت بهداشتی و ایمنی استخرهای سرپوشیده­ی استان آذربایجان غربی بر اساس نرم استاندارد ، چکیده مقالات هفتمین همایش بین­المللی تربیت­بدنی و علوم­ورزشی ، تهران .

[ 51 ] .  قاسم ، امیرتاش ، علی­محمد ، (1380) ، بررسی عوامل مؤثر در مدیریت ایمنی استادیوم­های فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران ، بازیکنان و مدیران اجرائی و ارائه الگو ، نشریه­ی پژوهش در علوم ورزشی ، شماره4.

[ 52 ] . هابادی ، روح الله ، (1387) ، مقایسه­ی وضعیت استخرهای سرپوشیده­­ی استان اصفهان با استانداردهای موجود ، پایان­نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان .

[ 53 ] . کوزه­چیان ، هاشم ، احسانی ، محمد ، ایزدی ، بهزاد ، (1388) ، بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران ، نشریه حرکت ، شماره 2.

[54]. AbdouMh, Akel MM, El-Shal WI.(2005), Study Of The Environmental Health Aspects Of Swimming Pools In Alexandria City. El-Naggar ASJ Egypt Public Health Assoc, 80(1-2):263 – 96

[56]. Botzenhart K, Pfeilsticker KK. (1999), Comparison Of European Standards Of Swimming Pool Safety, Gesundheitswesen, Article In GERMA, 61(8-9): 424-9.

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقایسه‌ای است که از طریق پرسشنامه و مشاهده حضوری محقق در استخرها انجام شده است. از میان کلیه استخرهای سرپوشیده استان گیلان (27 استخر)،21 استخر که در زمان جمع‌آوری اطلاعات فعال بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات تحقیق حاضر از چک لیست محقق ساخته استفاده شد که در مجموع 116 سوال، پس از اعتباریابی و پایایی، سوال‌های چک لیست را در سه بخش بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی تشکیل دادند.

اعتبار محتوا از طریق تکنیک دلفی تعیین شد بعد از جمع‌آوری اطلاعات بدست آمده از چک لیست از روش‌های آمار توصیفی برای تعیین میانگین و هم چنین گزارش یافته‌ها در قالب جداول و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون               کالموگراف – اسمیرنوف استفاده شد و به دلیل نرمال بودن داده‌ها، جهت بررسی تفاوت میان متغیرهای مورد بررسی و استانداردها از آزمون T ( تک گروهی ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از نرم افزارSPSS (VERSIO 13 ) انجام شد.

نتایج تحقیق نشان داد که هیچکدام از مدیران استخرها و 95٪ مسئولین فنی استخرها در دوره‌های آموزشی مدیریت و نگهداری استخر شرکت نکرده‌اند. وضعیت بهداشتی آب استخرها (میزان کلر و ph) در حد استاندارد قرار نداشت، وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی، رخت‌کن و محوطه داخلی و وضعیت ایمنی سرویسهای بهداشتی، رخت‌کن و محوطه داخلی استخرها هم پایین‌تر از حد استاندارد قرار داشت. در مجموع، وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان نسبت به استاندارهای جهانی دارای وضعیت مناسبی نمی‌باشند.

 کلید واژه‌ها : استخر ، استاندارد ، بهداشت ، ایمنی ، نیروی انسانی

1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، بهترین ساز‌‌ و کار تامین سلامت جسمانی و بهداشت روانی محسوب می‌گردد. لذا سرمایه‌گذاری در آن موجب کاهش هزینه‌ها دربخش بهداشت و درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و پایین آوردن سطح ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی می‌شود. ایجاد ارتباط بین کشورها و افزایش تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ها از دیگر دستاوردهای مهمی است که از طریق توجه به مقوله ورزش در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی عاید دولت‌ها و جوامع می‌شود. ورزش در بهره‌وری ملی نیز نقش به سزایی داشته و متضمن تاثیرات بسیار بر تولید ناخالص ملی کشور می‌باشد [17] .

اجرای مطلوب برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزشی مستلزم فراهم آوردن مجموعه‌ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهمترین این شرایط استفاده از فضاها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیارهای بین‌المللی و قوانین مصوب فدراسیون‌های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارتی ایجاد زمینه بهتر تحقیق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها و تاسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تاسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در حقیقت می‌توان گفت کلید توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در اثربخشی فعالیت‌های ورزشی است و به دنبال آن پویایی و رشد جامعه در گرو استفاده صحیح از امکانات موجود و توسعه سطح کیفی و کمی این امکانات با توجه به استانداردهای جهانی است [25] .

لذا در جهت افزایش سلامت جسمانی و از بین بردن مشکلات روانی و اجتماعی افراد جامعه و تحقق اهداف تربیت‌بدنی ، مدیران و مسئولان در سازمان‌های مختلف، از جمله، مدیران سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نهادهای خصوصی، مسئولیت خطیری را در ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برابر با استانداردهای کشوری و جهانی بر عهده دارند [23] .

یکی از فضاهای ورزشی مهم استخرها می‌باشند که با توجه به علاقه مردم در دهه اخیر به ورزش‌های   آبی، روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه و ورزشکاران به فعالیت، به خصوص ورزش شنا در این مکان ورزشی می‌پردازند، این تمایل و علاقمندی نیازهای جدیدی را برای مدیران و برنامه‌ریزان تاسیسات و اماکن ورزشی، تربیت‌بدنی و تفریحات اعلام کرده که توجه به آنها از اهم مسائل مدیریت ورزشی در این حوزه می‌باشد [37] .

استخرها به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و بروز حوادث باید محلی باشد که از لحاظ بهداشت و ایمنی، مکانی امن و سالم باشد توجه به پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی از وظایف مسئولین استخرها است که پیش‌بینی‌های لازم باید در این زمینه‌ها صورت بگیرد. بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی در سطح بین‌المللی و جهانی از توجه ویژه‌ای برخوردار است . دولت‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته قوانین خاص در مورد مکان‌های ورزشی به خصوص استخرهای شنای سرپوشیده که مکان حساس در ارتباط با مسائل ایمنی و بهداشتی می‌باشد اعمال می‌کنند. در زمان ساخت و ساز این استخرها امروزه در کشورهای پیشرفته، شرایط کمی و کیفی استخرهای سرپوشیده طوری در نظر گرفته می‌شود که تحت آن شرایط نیازمندی‌های اساسی جسمی و روحی استفاده‌کنندگان تامین می‌گردد و از بروز حوادث و انتقال بیماری‌های واگیردار جلوگیری می‌شود [28] .

اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیت­های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر روی اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات و رقابت‌های ورزشی تأثیر مستقیم دارد. ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت و درایت فراوان است، به­طوری­که اشتباه و غفلت در برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و تجهیز تأسیسات باعث به هدر رفتن وقت، انرژی و بودجه می­شود و این امر می­تواند در برنامه‌های آینده­ی یک کشور در زمینه­های ورزش و تفریحات سالم، تأثیر نامطلوب بگذارد ]31 [.

اجرای مطلوب برنامه­های تربیت بدنی و ورزش مستلزم فراهم آوردن مجموعه­ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهم­ترین این شرایط استفاده از فضا­ها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیار­های بین­المللی و قوانین مصوب فدراسیون­های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارت دیگر، برای ایجاد زمینه بهتر تحقق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها ، تأسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تأسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات      بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید ]23[.

بحث ایمنی اماکن ورزشی در رابطه با این موضوع است که چگونه می­توان از اماکن و تأسیسات ورزشی در جهت رشد و توسعه تمام جوانب ورزش استفاده نمود تا مطابق استاندارد­های جهانی باشد . با توجه به گرایش اقشار مختلف جامعه به ورزش، در نظر گرفتن راهکارهای مدیریتی مناسب برای ایجاد فضای ورزشی مناسب هم از نظر علمی و هم از نظر عملی در سراسر کشور ضروری به نظر می­رسد . پایین بودن سرانه ورزشی کشور و عدم وجود ایمنی در اماکن ورزشی می­تواند به عنوان عواملی بازدارنده در مشارکت افراد جامعه تلقی گردند. به­طور قطع، عدم توجه به وضعیت ایمنی اماکن ورزشی موجب بروز حوادثی برای کاربران این اماکن خواهد­ شد.

در اکثر کشورهای پیشرفته در مورد رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی کار شده است و مراجعه به سایتهای اینترنتی در این زمینه، چاپ کتاب‌ها و فیلم‌های مسابقات شنا، گواه این مقوله است. متاسفانه در ایران این مسئله جدی گرفته نشده است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان را توصیف و آن را با استانداردهای جهانی مقایسه نماید.

1-2- بیان مسئله

ورزش و فعالیت بدنی به عنوان نمودی اجتماعی باید همگام با تغییرات و تحولات تدریجی توسعه     یابد. یک جنبه مهم در ارتقا سطح کمی و کیفی عملکردهای ورزشی، وجود امکانات و زیرساخت‌های ورزشی مناسب و توسعه یافته است. در کشور ما به موازات افزایش علاقه عموم به ویژه نوجوانان و جوانان به ورزش و تربیت بدنی در سالهای اخیر، تمایل و رغبت سرمایه گذاران اعم از بخش خصوصی و دولتی نیز در بخشهای مختلف ورزش افزایش یافته است[16]. اماکن و فضاهای ورزشی نیز از این مقوله جدا نبوده و سالانه میلیاردها ریال صرف ساخت اماکن ورزشی جدید یا تجهیز اماکن ورزشی قدیمی می‌شود [10] . اما به نظر می‌رسد مسئله‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وجود فرایند کنترل و متعاقب آن رعایت استانداردهای معین در مورد اماکن و فضاهای ورزشی است[5]. به طور عام پس از هرگونه سرمایه گذاری، وجود فرایند کنترل لازم و ضروری است. تعیین استانداردها یا الگوهای مطلوب، یکی از مهمترین مراحل فرایند کنترل به شمار می‌رود، چراکه مبنای مقایسه بین آنچه هست با آنچه باید باشد، همین استانداردها هستند[4].

ورزش و تربیت بدنی در کشور ایران رشته نوپایی است که هنوز هم بیشتر به شکل سنتی اداره می­شود. اگرچه تا کنون تغییر و تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است، لیکن تا رسیدن به معیارها و استانداردهای جهانی فاصله­ای بسیار وجود دارد. تأسیسات و اماکن ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نظر کمی و کیفی برای دست­یابی به استانداردهای رایج و مرسوم بین­المللی، راه درازی در پیش دارد]48[.

تربیت‌بدنی و ورزش برای اینکه بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد به عواملی همچون مدیران و افراد متخصص در زمینه ورزش، مربیان کار­آمد، اماکن ورزشی مناسب و ایمن و تجهیزات ورزشی مناسب نیازمند است. در این میان ایمنی اماکن و تأسیسات ورزشی بسیار حائز اهمیت می­باشد. وضعیت ایمنی اماکن ورزشی از جمله موضوع­های مهم و مورد توجه متخصصین علوم ورزشی، طب ورزش و مسئولین سلامت جامعه است. اصطلاح “­ ایمنی مقدم بر کار ” در اماکن ورزشی نیز  باید در دستور کار معلمین و مربیان و مسئولین برنامه­ریزی فعالیت­های ورزشی قرار گیرد] 58[.

بدون تردید وجود وسایل غیراستاندارد و خطرناک و نیز استفاده از وسایل مستهلک و فرسوده، موجب صدمات بدنی و حتی در مواردی سبب مرگ ­و­میر کاربران اماکن و تجهیزات ورزشی خواهد گردید. در حالی­که وجود بعضی از این عوامل خطر­زا می­تواند به مرور موجب بروز صدمات شود، بعضی دیگر از آنها ممکن است در لحظات خاص سبب خسارت شدید و در بعضی مواقع خسارات جانی و مالی جبران­ناپذیر شود که منجر به دعاوی حقوقی خواهد شد]46[ .

شنا اثرات بسیار سازنده در تامین سلامت جسمی و روانی انسان دارد[39]. استخرهای شنا زیرساخت اصلی این رشته ورزشی پرطرفدار در جامعه به شمار می‌رود و در تمام فصول سال مشتاقان و علاقمندان فراوان دارد و یکی از پرطرفدارترین و جذابترین مراکز ورزشی محسوب می‌شود و به عنوان یک مرکز ورزشی– تفریحی، به لحاظ ارتباط مستقیم گروه‌های مختلف انسانی، به عنوان یک منبع بالقوه‌ی انتشار آلودگی‌ها و بروز حوادث است[44] .

رعایت استانداردها در استخرها از جنبه‌های ایمنی و بهداشتی، بسیار مهم است، بهداشت استخرها جهت حفظ سلامتی شناگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بر طبق تحقیقات جابری(1382)، مهدی نژاد (1382)، دیندارلو (1384)، باریک بین و همکاران (1384)، نمری[1] و همکاران (2002)، رابی[2] وهمکاران (2007)، کایدوس[3] و همکاران (2008)، عدم رعایت  استانداردهای  بهداشتی در استخرهای شنا  باعث بوجود آمدن بیماری‌ها و ناراحتی‌های مختلف از جمله: بیماری‌های قارچی، انگلی، پوستی و تنفسی، ناراحتی‌های چشم و گوش و اختلالات معده‌ای و روده‌ای می‌شود.

بر طبق تحقیقات پرن[4]و همکاران (1977)، فرگوسن[5] و همکاران (1983)، نیلسون و فروند[6] (2003)، عدم رعایت استانداردهای ایمنی استخرها باعث بوجود آمدن آسیب‌ها و حوادث ناگوار از جمله آسیب‌های نخاعی و غرق شدن افراد می‌شود. هاروار [7]و همکاران (2003) بیان می‌دارند که سالانه در آمریکا 4800 نفر شناگر جان خود را بخاطر حوادث در کنار استخرها از دست می‌دهند و تعداد زیادی هم دچار صدمات مغزی می‌شوند که علت اصلی آن کاهش ایمنی استخرهاست.

شنا با تمام منافع و محاسنی که در رابطه با سلامتی افراد دارد مسایل و مشکلات خاص خود را دارد، از جنبه‌های مختلف از جمله محیط شنا، آبی که شنا در آن انجام می‌شود، رعایت موارد ایمنی فردی و گروهی، عادات و شیوه‌های مختلف مورد استفاده شناگران و مربیان، بیماری‌ها و عوارضی که ممکن است سلامت انسان را در استخرهای شنا تهدید نماید قابل بررسی است. هر ساله تعدادی افراد که عمدتا از گروه سنی نوجوان و جوانان نیز می‌باشند قربانی این مسایل و مشکلات شده یا عوارض آن گریبان گیرشان می‌شود. درحالیکه قسمت اعظم این مسایل قابل پیشگیری و کنترل هستند، عدم اطمینان از بهداشت و ایمنی استخرها، بسیاری از علاقمندان به ورزش شنا را از مراجعه به این اماکن منصرف می‌کند، ورزشی که با اندکی توجه به شرایط بهداشتی و ایمنی آن می‌تواند به بهترین سرگرمی برای پرکردن اوقات فراغت بسیاری از مردم تبدیل شود[24] .

به موازات افزایش علاقه عموم به ویژه نوجوانان به شرکت در برنامه­های ورزشی و استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی، مشکلات مربوط به ایمنی و بهداشت اماکن افزایش یافته ­است و پژوهشگران باید در این زمینه مطالعات بیشتری انجام دهند. هدف از انجام این تحقیق اهمیت بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی استخرها را مورد تاکید قرار می‌دهد عبارتند از: آیا استخرها در مقایسه با استانداردها از وضعیت بهداشتی و ایمنی مناسبی برخوردار هستند؟ به گونه‌ای که کلیه افراد بدون دغدغه‌ی خاطر از بروز بیماری و حوادث ناگوار بتوانند در استخرها با پرداختن به فعالیت ورزشی به تقویت قوای جسمانی بپردازند؟ آیا شناگران هنگام حضور در استخرها از امنیت کافی برخوردارند؟ آیا نیروی انسانی متخصص برای فراهم کردن محیطی امن و سالم در استخرها وجود دارد؟ لذا محقق در نظر دارد، استخرهای سرپوشیده استان گیلان را از لحاظ بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی بررسی نماید و با استانداردهای جهانی مقایسه کند. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که تا چه حد استانداردهای بین المللی در استخرهای سرپوشیده استان گیلان رعایت می‌شود و وضعیت استخرها در مقایسه با آن استانداردها چگونه است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

وجود نظام استاندارد و ارزیابی مناسب از ملزومات نظام تربیت‌بدنی و ورزش توسعه یافته است[15] . امروزه داشتن منابع‌انسانی با توان بهره‌برداری بالا، برخوردار از اطلاعات و روش‌های جدید و به روز علمی، مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی، صلاحیت‌های حرفه‌ای، از همه مهمتر شاخص‌های استاندارد، جایگاه ملت‌ها را در سلسله مراتب تصمیمات جهانی مشخص می‌سازد[11].

در چند سال اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از کتاب‌ها و مقالات در ارتباط با علوم ورزشی و علمی کردن ورزش به چاپ رسیده‌اند و کمتر به وضعیت امکانات و ابزار کار در این زمینه پرداخته شده است. ورزش شنا یکی از مهمترین رشته‌های ورزشی است و به عنوان یک فعالیت مطلوب تفریحی ورزشی مفید ‌        می‌باشد. ورزش و بهداشت هر دو دارای یک هدف مشترک ارتقاء سطح سلامت و تندرستی بوده، برنامه‌ریزی و مراقبت، چنین فعالیت‌های مسرت‌بخش را تداوم می‌بخشد. انجام ورزش در محیطی آلوده و به دور از استانداردهای فنی و بهداشتی باعث افزایش مشکلات بهداشتی جامعه می‌گردد و به جای بهبود کمی و کیفی سطح سلامت، موجبات ابتلای افراد به بیماری‌های مختلف را فراهم می‌آورد[71] .

کاهش ایمنی و بهداشت استخرها می‌تواند عامل باز دارنده‌ای جهت شرکت ورزشکاران در استخرها باشد، بنابراین پیشگیری از عوامل خطرزا، شناسایی این عوامل و بر طرف کردن آنها در زمینه بهداشتی و فیزیکی و هر عامل دیگر که امنیت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد می‌تواند افزون بر جلوگیری از خطرات و بروز صدمات جسمانی به عنوان یک عامل روانی در افزایش مشارکت ورزشکاران باشد. مدیریت خطر و عوامل خطرساز از وظایف قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای مدیران، آموزش دهندگان و متصدیان تربیت‌بدنی برای ایجاد محیطی امن و لذت بخش برای ورزشکاران و علاقمندان است. عدم پیگیری بحث ایمنی و بهداشت استخرها منجر به بروز حوادث و اشاعه‌ی بیماری‌ها در این مکان ورزشی می‌شود که برخی از این مشکلات براحتی اصلاح پذیر است[31] .

موارد خطرساز در فضاهای ورزشی که باعث بروز صدماتی شده است بسیار زیاد می­باشد اما بدون تردید پیشگیری آسان­تر و کم ­هزینه­تر از درمان است. یکی از مهم­ترین دلایل انجام این تحقیق این است که مشخص شود استخرهای استان گیلان از نظر ایمنی دارای چه وضعیتی هستند. با ایجاد محیطی امن برای کاربران اماکن ورزشی می­توان از بروز بسیاری از آسیب­ها و حوادث جلوگیری کرد. بر اساس یک برآورد، هزینه­های درمانی برای آسیب­ها و حوادث ایجاد شده در اماکن ورزشی و زمین­های بازی در آمریکا در حدود 2/1 میلیارد دلار برآورد شده است. سایر برآوردها نشان می­دهند که تنها در ایالات ماساچوست آمریکا ، ایالتی با 6 میلیون جمعیت هزینه­های درمانی برای آسیب­های ورزشی ایجاد شده در اماکن ورزشی و زمین­های بازی در حدود 10 میلیون دلار در سال می باشد]54 [.

عدم رعایت مسائل ایمنی می­تواند عامل بازدارنده در مشارکت افراد در ورزش به شمار آید. همچنین کاهش سرانه ساخت و ساز اماکن ورزشی و افزایش تعداد شرکت­کنندگان، مشکلات را در این استان دو چندان نموده است .

با انجام مطالعات جامع در مورد ایمنی اماکن ورزشی می­توان راه­حل مناسبی را برای حل مشکلات ایمنی این اماکن ارائه داد. چنانچه این مطالعات به درستی صورت گیرد شاید بتوان میزان تفاوت بین وضعیت ایمنی اماکن ورزشی را با یکدیگر نیز مقایسه کرد. با استفاده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه می­توان امیدوار بود که وضعیت ایمنی اماکن ورزشی را به استانداردهای موجود نزدیک­تر کرد.

یکی از مهم­ترین عواملی که ضرورت انجام تحقیق را دو چندان می­کند پیامدهای قانونی است که متوجه مدیران اماکن ورزشی می­باشد. بسیاری از مدیران اماکن و تأسیسات ورزشی از پیامدهای قانونی حوادث ایجاد شده در اماکن ورزشی آگاهی کافی ندارند. وجود هر عاملی که سلامتی کاربران اماکن ورزشی را به خطر اندازد می­تواند پیگیری قانونی داشته باشد. عدم توجه به این عوامل خطرزا می­تواند علاوه بر پیامدهای قانونی برای مدیران، باعث پرداخت غرامت­های سنگین شود. بنابراین هر عامل خطرزایی که بتواند بر سلامتی کاربران تأثیر منفی بگذارد باید مورد توجه مدیران و مسئولان اماکن ورزشی قرار گیرد. همچنین با توجه به رشد ساخت و ساز اماکن ورزشی جدید در استان، مسئولان باید سعی کنند با توجه به هزینه­های بالای ساخت و ساز، اماکنی احداث نمایند که مطابق استانداردهای جهانی باشد] 46 [.

در ایران پژوهش‌های کمی در مورد بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی به خصوص استخرهای شنا صورت گرفته است و در اکثر پژوهش‌ها، محققین بر نامطلوب بودن اماکن ورزشی تاکید دارند، از جمله نتایج پژوهش الهی (1383) نشان می‌دهد که استادیوم‌های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. جابری و همکاران (1383) وضعیت بهداشتی و ایمنی سالنهای ورزشی شهر مشهد را در سطح پایین گزارش کردند. نتایج پژوهش فارسی و همکاران (1386) نشان داد که اماکن ورزشی دانشگاههای شهر تهران در برخی موارد مانند تاسیسات و بهداشت نسبت به استانداردهای جهانی دارای وضعیت مناسبی نمی‌باشند. در پژوهشی دیگر فارسی (1386) به این نتیجه رسید که ایمنی فضاهای ورزشی مدارس کشور نامطلوب است، لذا مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی می‌تواند در کاربرد دانش مدیریت در این بخش زمینه بهره‌برداری موثر و استفاده بهینه، حفظ و نگهداری و تاسیس فضاهای استاندارد ورزشی را فراهم سازد. ابزار و وسایل ورزشی به همراه فضا و موقعیت آموزش مناسب موثرترین مولفه جهت نیل به اهداف تربیت بدنی می باشند[25] .

با توجه به پژوهش‌های ذکر شده مطالعات محقق به نظر می‌رسد ‌که استخرهای شنا در مقایسه با اماکن ورزشی دیگر با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، کمتر مورد توجه محققین تربیت‌بدنی قرار گرفته است و با توجه به اینکه استان گیلان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون و پانصد هزارنفر، یازدهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود و هم اکنون این استان از مراکز مهم ورزشی، صنعتی و تجاری  ایران است و به دلیل وجود آثار تاریخی و باستانی فضاهای طبیعی بسیار فراوان، مورد توجه هموطنان و جهانگردان قرار دارد و نزدیک به 21 استخر سرپوشیده در این استان وجود دارد، لذا تحقیق حاضر در جهت گردآوری اطلاعات پایه در خصوص کیفیت و کمیت استخرهای سرپوشده شنا در سطح استان گیلان و ایجاد زمینه و امکان مقایسه آن با استانداردهای بین المللی صورت می‌پذیرد تا از این طریق زمینه‌ی بهره‌وری بیشتر و استفاده بهینه از امکانات موجود امکان پذیر گردد و بتوان با حداقل امکانات بهترین برنامه ریزی استفاده بهینه را عملی ساخت تا با نشان دادن وضعیت موجود و رفتن به سوی وضع مطلوب و رفع نواقص وکاستی‌ها و نشان دادن آن چیزی که بایستی باشد، محیط را ایمن از هر خطری ساخت تا بتوان افراد بیشتری را جذب این گونه اماکن نمود و راهکارهای اجرایی مناسب، به منظور ارتقاء بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی تعیین گردد.

بدون تردید از طریق این اطلاعات می‌توان نسبت به استفاده بهینه امکانات اقدام نمود و زمینه بهره‌وری بیشتر را فراهم ساخت و با توجه به محدودیت منابع، اقدام به صرفه‌جویی و سرویس‌دهی بیشتر کرد و باعث افزایش رضایت مشتریان شد. علاوه بر این نسبت به آموزش و برگزاری دوره‌های حفظ و نگهداری تاسیسات ورزشی، برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از امکانات و برنامه‌ریزی جهت تامین نیاز و تربیت نیروهای متخصص در استخرهای شنا با برگزاری دوره‌های خاص ویژه مدیران استخرهای شنا و ارتقا سطح دانش مدیریت تاسیسات و امکانات امکان اقتصادی‌تر نمودن فعالیت‌ها در این بخش را چه در سطح استان و چه در سطح کشور بهبود بخشید.

[1] – B.Nemery

[2] – Rabi A

[3] – Kaydos-daniels

[4] – Pearn Jn.Nikon J

[5] – Fergusson DM

[6] – Nielsen LP،frcund KG

[7] – Hoover

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر ليپو پلي ساکاريد استخراج شده از سالمونلا انتريکا بر فعاليت COX-2، H2O2 وNO در زخم تجربي ايجاد شده در پوست موش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122