پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 172 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه3
بیان مسئله4
ضرورت تحقیق9
اهداف تحقیق10
فرضیه های تحقیق 11
تعریف متغیرها11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه16
نظریه‏‏های صفات17
رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی 18
الگوی نظری برای پنج عامل 19
کاربرد الگوی پنج عاملی20
مؤلفه های ویژگی های شخصیت21
برون گرایی – درون گرایی21
جنبه های توصیفی شخصیت   21
توصیف چهار مزاج22
نظریه ی بازداری 24
اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا 24
نظریه ی برانگیختگی 25
تحول شخصیت26
اجتماعی شدن  27
روان پریشی گرایی (سایکوتیک)  28
افسردگي روانپريش  32
روان نژندی گرایی  32
جرم جویی 32
بزه، بزهکار، بزهکاری 34
خاستگاه جرم  35
الف) محیط اجتماعی 35
ب) عوامل محیطی 36
شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها36
ج) حاشیه نشینی 37
د ) فقر و بیکاری 38
جرم از دیدگاه جرم شناسی 39
الف – عوامل درون فردی  40
ب – عوامل برون فردی40
اعتیاد 42
بیماری روانی 44
بیماری جسمی44
ماهیت اعتیاد44
معتادان مزمن44
چرخه اعتیاد45
دانش اعتیاد45
انواع اعتیاد45
تفاوت میان عادت و اعتیاد47
بیماری روانی 47
اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز 48
معتاد مزمن 49
علائم رواني بيماري اعتیاد 49
بیماری جسمی 58
ماهیت اعتياد 61
ويژگي های اعتياد   62
علائم اعتیاد 66
مواد مخدر و مغز 68
اعتیاد و سلامت انسان 70
تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی 70
بزهکاری 70
ديدگاهها 70
رويكرد واقع گرايي انتقادي  70
ديدگاه اثبات گرايان 71
نظريه هاي يادگيري اجتماعي 72
ساترلند و پيوند افتراقي  72
نظريه انتقال فرهنگي كج روي ساترلند 73
نظريه هاي كنترل اجتماعي 74
شهرنشيني 82
ابن خلدون 83
اميل دوركيم 84
ارزيابي نظريه مرتون 84
خرده فرهنگ جوان بزهكار 85
مكتب كلاسيك85
بزهکاران و زندان86
خودکشی 87
پیش گیری از اقدام به خودکشی  88
عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر)  89
عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها 91
خود اشتغالی91
زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی)   92
خشونت و پرخاشگری در زندان  94
تحقیقات انجام شده 96
داخل کشور 96
خارجی101
جمع بندی103
فصل سوم: روش تحقیق
نوع تحقیق109
جامعه آماری109
نمونه آماری  و روش نمونه گيري: 109
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)114
روش نمره گذاری115
روش اجرا117
روش های آماری117
فصل چهارم: یافته های تحقیق
يافته‌هاي توصيفي119
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق125
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری131
تبیین یافته¬های مربوط به فرضیه¬ پژوهش132
محدودیت های پژوهش136
پیشنهادات پژوهش136
منابع
منابع فارسی139
منابع لاتین147
پیوست ها150
چکیده انگلیسی157

منابع

منابع فارسی:

ابراهیمی نسب،کریم .نوری،ابوالقاسم.مولوی،حسین (1381)هدف این پژوهش، بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی (برونگرایی2، روان رنجوری3، روان پریشی4) و برخی دیگر از متغیرها با بزهکاری پسران نوجوان ،  پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ( پاییز و زمتسان 1381 – شماره 14  )علمی-پژوهشی(14) صفحه – از 227 تا 240

آقاجانی ، علی.دانایی،رضا (1381) ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اروﻣﻴﻪ، دوره 6 ، ﺷﻤﺎره 3 ، ﺺ 135-144.

احمدی، حبیب و همکاران، «بررسی تطبيقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان  دبيرستان های نظام قدیم و جدید شهر شيراز»، مجله ي علوم اجتماعی و انسانی  دانشگاه شیراز، دوره ي شانزدهم، شماره ي 1

احمدي، حبيب.خواجه نوري، بيژن.موسوي، سيدمجيد(1388) ،عوامل مرتبط با بزهكاري دانش آموزان دبيرستاني، رفاه اجتماعي تابستان 1388; 9(33):105-122.

آزادارمكي، تقي( 1386) نظريه هاي جامعه شناسي. تهران: سمت.

آيزینگ، اچ.جی. (1975). جرم و شخصيت. ترجمه شريفي، حسن پاشا

آرون. ريمون(1372)مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي»، ترجمة باقر پرهام- چاپ سوم، 1372، تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي (شركتهاي سهامي).

اسكيدموم. ويليام(1972) «نظريه هاي جامعه شناسي تفكر نظري در جامعه شناسي»، ترجمة علي محمد حاضري و ديگران –چاپ دوم 1375، تهران: انتشارات تابان.

اشرف. احمد(1355) 1355، «كژ رفتاري و مسايل انساني و آسيب شناسي اجتماعي، مجموعه گفتارهاي درسي، تهران: انتشارات آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي.

ايراني، س(1383). مقايسه صفات شخصيتي ،اختلالات شخصيت و راهبرد هاي مقابله اي بيماران با اختلال وابستگي به مواد و گروه بهنجار. پايان نامه کارشناسي ارشد , د انشکد ه علوم تربيتي و ک ک روان شناسي, د انشگاه تبريز.

آشوري، محمد.عظيم زاده، شادي(1392) جايگاه پرونده شخصيت در فرآيند پيشگيري از پايدار شدن بزهكاري جوانان، فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي بهار 1392; 43(1):195-213.

احمدی(1389) در تحقیقی با عنوان اوصاف و ویژگی های شخصیتی  نوجوانان پسر بزهکار، تعالی حقوق سال دوم/ شمارهی 7/ مهر و آبان 1389صفحات 99 تا 1

بهرامي، ه(1377) .بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني بين زند انيان و مقايسه آن با افراد عاد ي.طرح پژوهشي د انشگاه علامه طباطبايي.

بشليده ک. (1386) بررسي متغيرهاي شخصيتي، شناختي، سازماني و زيستي- جسماني به عنوان پيش بين‌هاي حادثه ديدگي در کارکنان‌يک شرکت در اهواز. پايان نامه دکترا، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

منابع لاتین:

Barry J. McGurk, Cynthia McDougal (1981)A new approach to Eysenck’s theory of criminality Personality and Individual Differences, Volume 2, Issue 4, 1981, Pages 338-340

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1991). Revised Neo Personality Inventory(NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI). Professional Manual. Psychological Assessment Resources Inc., U.S.A.

Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. 2rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1999: 924-5.

Siyam Sh. [Drug abuse prevalence between male students of different universities in Rasht in 2005]. Tabibe Shargh 2006; 8(40): 279-85. (Persian)

Leung KS, Abdallah AB, Copeland J, Cottler LB. Modifiable risk factors of ecstasy use: Risk perception, current dependence, perceived control, and depression. Addict Behav 2010; 35(3): 201-8.

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد.

روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند.

ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل  پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار  در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر.

فصل اول کلیات پژوهش

 مقدمه:

نیروی انسانی هر جامعه سرمايه های بنيادي آن جامعه هستند  و بقاياي هر جامعه و وضع آن بيش از هر چيز بر نیروی انسانی آن پايدار است و ميزان علاقه ي مسئولان امور هر كشور را نسبت به جامعه (حال و آينده)، نشان از ميزان توجه و پرداخت آنها به نیروی انسانی (جوانان) و تلاش به بهره مند ساختن آنها از يك زندگي سالم و مطلوب به راحتي مي توان دريافت (شعاري نژاد، 1374).

تقريباً مي توان گفت كه هيچ جامعه اي از بزهكار خالي نيست و تعداد آنها و نوع بزهكاري در جوامع مختلف متفاوت است.در نتيجه اجتماع براي مشخص كردن آنهااسم و عبارتي  را برايشان رقم زده و كم كم به صورت «داغ ننگ» درآمده است. آنچه اين نوجوانان در ارتكاب آن با يكديگر شباهت دارند در سرپيچي از سنن و قوانين و مقرراتي است كه دنياي بزرگسالان آنها را معيار پذيرفته و به آنها عمل مي‌كنند (كواراس، ويليام سي[1] ، 1992).

بزهكاري پديده اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرائم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي‌شود. گر چه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوت آن روبرو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح بزهكاري در مورد افرادي به كار برده مي شود كه اعمال خلاف قانون يا مذهبي در آن جامعه انجام مي دهند. با توجه به اين كه احكام در جامعه هاي گوناگون متفاوت است؛ فرد متخلف در يك جامعه ممكن است در جامعه اي ديگر از تخلف مبري باشد(ستوده ، 1378: 126). در كشورها بزهكاري به مجموعه كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب، مجازات هايي از قبيل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات را در پي دارد. هر روز در كنار ما جرايم متعددي به وقوع مي پيوندد و با ورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهكاري آشنا مي شويم: چاقو كشي، شرب و جرح، دزدي، تجاوز و… وقتي از خيابان عبور مي كنيم سازمانهايي نظير: كانون اصلاح و تربيت، نيروي انتظامي و دادگاه‌هايي را مي بينيم كه براي مجازات اين گونه افراد به وجود آمده اند. ولي تا حالا فكر كرده ايم چه عواملي در بوجود آمدن بزهكاري مؤثر است؟ پيچيدگي عوامل مؤثر در پديده بزهكاري سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از ديدگاهي خاص بررسي كنند. روان شناسان و روان پزشكان از ديدگاه روان شناختي،حقوق دانان از ديدگاه جرم شناسي و مسائل كيفري ،پزشكان و زيست شناسان از نظر عوامل زيستي و بالأخره جامعه شناسان از ديد آسيب شناسي اجتماعي (انتشار اولين گزارش راجع به دادگاهي ويژه نوجوان، 1899).

بیان مسئله:

شخصیت حوزه بسیار گسترده اي است، زیرا  شخصیت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی است. برای شناخت شخصیت انسان، از دیرباز کوشش های فراوانی به عمل آمده که برخی از آنها غیر عملی، بعضی خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

عوامل گوناگوني برروي شخصيت فرد تأثير مي گذارد كه تأثير آن ها برهم تابع عوامل ديگري نيز مي باشد مانند:شغل،تربيت،مسكن ،بيماري ها و…اما شخصيت تنها عامل منحصر به فرد در رابطه با ارتكاب جرم نمي باشد و تنها بسته و زمينه ساز تلقي مي شود.چه بسا انسان هاي كاملاً نرمال هم در شرايطي كه محيط و عوامل بيروني بر آن ها سنگيني مي كند دست به ارتكاب جرم بزنند.

بقراط در طبقه بندي خود صفراوي مزاجان را مستعد عمل جنایي مي داند. صفرایي مزاج یا آتشي مزاج باریك اندام و پوست بدنش معمولاً زیتوني رنگ و گرم و خشك كه در نتيجه غلبه صفراي زرد است؛ تنفسي تند و حركاتي مقطع دارد؛ خوابش كم و پركابوس است؛ از نظر اخلاق  تندخو، زودخشم، جاه طلب، برتري جو، حسود و ثابت قدم است و چنين مي پنداشتند كه آتشي مزاج بيش از دیگران آمادگي ارتكاب جنایت را  دارد(کاویانی،1386).

نظریه هاي مختلفي درخصوص شخصيت مجرمان در طول تاریخ به ویژه در دوران معاصر ارائه شده است. یكي از نظریات دوران معاصر، نظریه ژان پنياتل است. وي عقيده دارد ماهيت مجرمان با دیگران تفاوتي ندارد و تمامي افراد داراي هسته مركزي شخصيت مجرمانه هستند كه داراي چهار جنبه خودمحوري، بي‌ثباتي، پرخاشگري و بي تفاوتي می باشند كه در مجرمان، بي تفاوتي در برابر سرزنش و ملامت، بي‌توجهي نسبت به قطعي بودن اعمال مجازات، عدم توجه به درد و رنج قرباني و زشتي ارتكاب جرم را مي توان دید (كسن[2]، 1385 ).

یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی در حوزه علم، مطالعه در زمینه انحرافات اجتماعی جرم “بزه” می‌باشد.همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف به دست آورده و نیز با توجه به تغییرات و دگرگونی عظیم جوامع به ویژه توسعه صنعتی شدن ،تغییر در سبک های زندگی ،تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکرد های این نهاد ها ، همگی باعث شدند که مشکلات اجتماعی بروز و زمینه را برای انجام تحقیقات مختلف مهیا نماید (کلدی ،1387).در زمینه انحرافات اجتماعی به خصوص در زمینه جرم ،دیدگاه ها و نظریه های زیادی مطرح شده است که عبارتند از :زیستی ،روان شناختی و جامعه شناختی.

تئوری های زیستی منشأهای انحرافی در افراد و دیگر موضوعات پیرامون اساس رفتار انحرافی را مورد مطالعه قرار می دهد.نظریه پردازان این حوزه معتقدند که عامل رفتار انحرافی جنبه زیستی می باشد، سزار لمبروزو[3] معتقد بود که براساس مشاهدات ویژگی های بدن انسان می توان در مراحل زودتر توسعه انسانی ،انحرافات را تشخیص داد.

در شکل خیلی بهتر و امروزی تر تحقیقات در ارتباط با سنخ زیستی انسان با انحرافات و ارتکاب به جرم می توان به موارد افرادی که دارای یک کرموزوم Yاضافی هستند(سندرم xxy) و موجبات رفتارهای ضد اجتماعی یا به عبارتی میزان شیوع جرم در این افراد می باشد،اشاره کرد. در نظریه روان شناسان این مسئله به چشم می خورد که می توان به نظریه فروید پرداخت که معتقد بود رفتار انحرافی یا به عبارتی میزان شیوع جرم در افرادی اتفاق می افتد که بین نهاد “من”و”فرامن” عدم توازن برقرار باشد (کلدی ،1387).

بررسی موج نگاری الکتریکی مبادرت ورزیده اند.ی بزهکارانه ترتیب داده اند،پرواضح است که این گروه از پژوهشگران به جستجوی مبانی زیستی عصبی ت در بزهکاران یکی از راهبردهایی است که در چند دهه اخیر مورد نظر بوده است. نابهنجاری های الگوی فعالیت الکتریکی مغز در این افراد به دو صورت مشاهده شده است: یکی وجود امواح آهسته مغزی است که نشانگر امواج مغزی آنها شبیه امواج مغزی کودکان و بیانگر رشد نایافتگی مغزی است. دومین نابهنجاری ،وجود خیزک هایی در امواج مغزی بزهکاران است.وجود این خیزک ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که در اغلب افرادی که مرتکب اعمال پرخاشگرانه می­شوند ،این خیزک ها مشهود بوده و این افراد درباره اعمال خود اظهار گناه یا نگرانی نمی‌کنند (روزنهن و سلیگمن،1989).

توجه به این یافته ها این احتمال را مطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد یافتگی مطلوبی برخوردار نیست ،بنابراین انتظار می رود با تحول یافتگی قشر مغز ،رفتارهمطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد افتگی مطلوبی برخوردار نیست ،بنابراین انتظار می رود با تحول یافتگی قای ضد اجتماعی آنان کاهش یابد.

اگر چه نتایج برخی پژوهش ها از بهبود نسبی در افراد بزهکار بین سنین 30 تا 40 سالگی نشان داد که نمی توان الگوی رشد یافتگی مغزی را در تعداد زیادی از بزهکاران مشاهده نمود،اما از سوی دیگر وجود خیزک ها در الگوهای موج نمای الکتریکی مغز نشان دهنده نارساکنش وری دستگاه کناری مغز(دستگاهی که مسئول مهار هیجان و انگیزش) می باشد.به نظر می رسد که ناتوانی فرد بزهکار در اجتناب از برخی رفتارها صرف نظر کردن از لذت ها ،شبیه ناتوانی حیواناتی است که در مطالعات آزمایش از ناحیه جداری مغز آسیب دیده اند(نیومن و گرنشاین،1980).

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑهﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه روان شناختی اﻓﺮاد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ دارﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﻗﺒﻞ از اﻋﺘﻴﺎد داراي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺪﻳﺪه اي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﺗﺮي ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در اﺻﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ (کرمی نیا،1384).

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮﯾه ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮاد ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ ﻣﻄﺮح ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﺮخﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ، دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻧﻈﺮﯾــه اﺻــﻠﯽ وی ﺑﯿــﺎن ﻣـﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺳــﻪ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺘﻘﻞ ژﻧﺘﯿﮑــﯽ، ﻋﺼــﺒﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻌـﺎلﺳـﺎزی رﻓﺘـﺎری، ﺑـﺎزداری رﻓﺘﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری رﻓﺘﺎری)، زﻣﯿﻨه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑه ﻔﺮد ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﻮ، ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧﺪازه اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎری، از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻫـﺎی ﻣـﻮاد ﻣﯽﺷﻮد(آداﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران[4]، 2003).

بررسي اختلالات شخصيت و وابستگي به مواد به عنوان پيش بيني كننده جنايتكاري نشان داده است كه اشخاص وابسته به مواد افيوني بيشتر مرتكب جرايم می شوند (كارلوس و همكاران به نقل از تي هونن، ايسوهاني، راساتن، تويرانن و مورينگ، 1997). همين گزارشها نشان داده اند كه وابستگي به الكل و مواد رابط بين اختلالات رواني و جرم را تسهيل می كنند .

رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺣﺘـﯽ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ اداﻣـﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد و «ﭘﺎداش واﺑﺴﺘﮕﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺸـﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐـﺎر وﻋﺎدت ها اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧﺼﻮص ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕـﺎره ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش و ﻣﻌﻨـﺎی ﻫﺮآﻧﭽـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﺶ، ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮ ﻓـﺮدی  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ، 1991 به نقل از کاویانی ،1386).ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که

ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاشت، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ هستند. اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺑـﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ. دﻻﻳـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـــﺮاي  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دیگر ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.

در این پژوهش از بین عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم  می توانند در بزهکاری نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، ویژگی های شخصیتی را انتخاب کردیم. هدف از انتخاب این متغیر این بود که نوجوانان با توجه به شناسایی ویژگی های شخصیتی خود و همچنین تفکیک این ویژگی ها خصوصیات خود را بهتر بشناسند و از همه مهمتر اینکه تفاوت های شخصیتی بین خود و افراد بزهکاررا بهتر شناسایی کنند.با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سؤالات می باشیم که آیا بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد؟ و اینکه نقش کدام یک از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران مؤثرتر است؟ علاوه بر این نقش ویژگی های دموگرافيک تحصیلات و جنسیت در هر يك  از سه متغیر ذکر شده چگونه است؟

اهداف و ضرورت پژوهش:

بزهكاري پديده اي طبيعي و ذاتي نيست و هيچ نوجوان و جوان بزهكاري از هنگام تولد مجرم به دنيا نمي آيد؛ بلكه عوامل متعدد و گوناگوني او را به سوي ارتكاب به جرم و بزه سوق مي دهد.

يكي از مسائل و مشكلات بغرنج جوامع امروز كه توجه بسياري از روان شناسان و جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب كرده است؛مسئله رواج بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان است(فرجاد 1383).

علت بزهكاري معمولاً علت واحدي نيست؛ بلكه چندين علت دست به دست يكديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. علل مهمي كه مي توان نسبت به ساير عوامل اساسي تر تشخيص داد شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوانان مي شود. جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراكم جمعيت، وضع سكونت، آلودگي هوا و… توجه كرده اند. نقش شرايط اجتماعي وتعارضاتي كه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد امكان ناپذير است به همين دليل نمي توان بزهكاري را تنها براساس عوامل اجتماعي بررسي كرد.

[1] :Qovaras and Vilyam

[2] :Kesen

[3] :Cesare Lombroso

[4] :Adamze et all

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش پيش‌بيني کننده‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي در اقدام به خودکشي
 • پايان نامه بررسي شيوه ي ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگيزه هاي قاتلان سريالي ايران در سه دهه اخير براساس مستندات موجود
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله‌اي در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي و تعاملات اجتماعي کودکان ابتدايي 10-9 سال معتاد به اينترنت و عادي در مدارس ابتدايي
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيت و عملکرد تحصيلي در دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و دانشجويان عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122