پايان نامه مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
1-1 مقدمه– 6
1-2 اهداف اصلي طرح– 9
1-3- ارايه فرضيات 9
1-4- پيشينه تحقيق و بررسي منابع 9
1-5- روش كار 11
فصل دوم
2-1- پيشينه داستان نويسي —- 12
2-1-1-ادبيات داستاني 13
2-1-2-رمان14
2-1-3-داستان کوتاه– 15
2-2- موضوع ——– 17
2-2-1- درونمايه —–17
2-2-2- انديشه——-17
2- 3- لحن- 18
2-4- سبک-19
فصل سوم
3-1- زندگي و آثار منيرو رواني¬پور—— 20
3-2- انديشه‌ها و مضامين اجتماعي و رواني (روان‌شناختي) 22
3-2-1-انديشه زنان 22
3-2-1-1- سيماي مرد 24
3-2-1-2- زنان روشنفکر 28
3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانواده 29
3-2-1-2-2-نفرت از زندگي اشرافي 30
3-2-1-2-3- کار و نوشتن 31
3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناه 33
3-2-1-2-5- تنهايي 34
3-2-1-3- زنان و خانواده 34
3-2-1-4- فرزند و وابستگي به فرزند 36
3-2-1-5- انتظار 39
3-2-1-6- ازدواج 42
3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباري- 42
3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسب 43
3-2-1-6-3- ازدواج آزاد 45
3-2-1-7- زنان و پيري 46
3-2-1-8-آموزش و يادگيري 46
3-2-1-9- انديشه فمينيستي 47
3-2-2- انديشه ناتوراليستي 53
3-2-3- فقر 55
3-2-4- فساد 57
3-2-5- کشف نفت 58
3-2-6-کمبود امکانات آموزشي 58
3-2-7- قاچاق 59
3-2-8- مهاجرت 59
3-2-9- تقابل سنت و مدرنيته 59
3-2-9- 1- طبيعت گرايي(عشق به طبيعت) 60
3-2-10- عشق 62
3-2-10-1-عشق زميني62
3-2-10-1-1- عشق و عصمت 63
3-2-10-1-2 -عشق و عقل 64
3-2-10-1-3- عشق يک نياز 65
3-2-10-2- عشق آسماني 67
3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژي وطن) 70
3-2-11- جبرگرايي 72
3-2-11-1-جبر تقدير(تقديرگرايي) 72
3-2-11-2- جبر محيط 73
3-2-11-3- جبر سنت¬ها 74
3-2-12- زندگي 75
3-2-13- مرگ—— 76
3-2-13-1- مرگ پذيري 77
3-2-13-2- مرگ گريزي 78
3-2-13-3- تناقض¬هاي زندگي و زلالي مرگ 81
3-2-13-4- انديشه پس از مرگ 82
3-2-14- انسان شناسي 82
3-3- انديشه سياسي 84
3-3-1- ياغي(مبارزان با استعمارگران) 84
3-3-2- حزب توده 89
3-3-3- درگيري¬هاي سياسي 94
3-3-4- مسائل سياسي دهه 70 97
3-3-5- سياست و فرهنگ——-99
3-3-6- انديشه جنگ101
3-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي 108
3-4-1-پيشگويي و طالع بيني 108
3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمي و خيالي 110
3-4-2-1- يال 110
3-4-2-2- اجنه 110
3-4-2-3- بچه برو 111
3-4-2-4-غولک 112
3-4-2-5- آبي 112
3-4-2-6-اهل غرق 113
3-4-2-7-بوسلمه 113
3-4-2-8- دي زنگرو 114
3-4-3- آداب و رسوم 115
3-4-3-1- مراسم باران خواهي 115
3-4-3-2- عزاداري 116
3-4-3-3- کِل زدن 116
3-4-4- باورهاي خرافي 118
3-4-5- انديشه مذهبي 121
3-5- زبان 126
3-5-1-کاربرد زبان بومي 126
3-5-1-1- واژگان 127
3-5-1-2- فعل هاي بومي 129
3-5-1-3- مکان هاي بومي 131
3-5-1-4-تشبيه بومي 131
3-5-2- لحن 132
3-5-3- سبک 132
3-5-4-تاثير پذيري از بينش زنانه 133
3-5-5-کاربرد صفت 133
3-5-5-1-دادن صفت انساني به اشياء 133
3-5-5-2- بسامد بالاي برخي صفات 134
3-5-6- نثر شاعرانه 134
3-5-6-1- ايجاز 135
3-5-6-2- تقديم صفت بر موصوف——– 135
3-5-6-3- درهم ريختگي اجزاي جمله 135
3-5-6-4- حذف فعل 135
3-5-7- فاعل قرار دادن اشياء 136
3-5-8- توصيف 136
3-5-8-1- فضا سازي براي بيان انديشه 136
3-5-8-2- توصيف طبيعت 138
3-5-8-3- توصيف شخصيت- 139
3-5-9- ويژگي زبان زنانه 139
فصل چهارم
4-1- زندگي و آثار بيژن نجدي- 141
4-2- انديشه‌هاي سياسي—— 143
4-2- 1- قيام جنگل 144
4-2-2- حزب توده 147
4-2-3- حادثه پاسگاه سياهکل 151
4-2-4-آشوب هاي اوايل انقلاب 151
4-2-4-1- کودتاي 28 مرداد 152
4-2-4-2- ناامني فضاي سياسي 152
4-2-4-3- زندان و زندانيان سياسي 154
4-2-4-4- ترور سياسي 157
4-2-4-5- سرخوردگي سياسي 158
4-2-5- نفت 159
4-2-6- جنگ 159
4-3- انديشه اجتماعي و روانشناختي 162
4-3-1- تقابل سنت و مدرنيته 162
4-3-2- از خود بيگانگي و تنهايي انسان معاصر 163
4-3-3- نگرش ناتوراليستي 165
4-3-4- انسان 166
4-3-4-1- جبرگرايي 166
4-3-4-2- تنهايي و انتظار 167
4-3-4-3- يأس و اندوه 168
4-3-5-آزادي 169
4-3-6- مرگ 170
4-3-7-زن 174
4-3-7-1-زن معمولي 174
4-3-7-2-مادر 177
4-3-8- عشق 180
4-3-9- آنيما 181
4-3-9-1- آنيما و مادر 181
4-3-9-2- آنيما و آب 182
4-3-9-3- آنيما و تجلي در اندام 183
4-3-10- پيري 183
4-3-11- بلوغ 184
4-3-12- فقر و ناتواني 185
4-3-13- زندگي 187
4-3-14- طبيعت گرايي 188
4-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي 188
4-4-1- مذهب 188
4-4-1-1- زنان و مذهب 189
4-4-2- آداب و رسوم و باورهاي بومي 189
4-5- زبان 191
4-5-1- واژگان 191
4-5-2- آشنايي زدايي 191
4-5-2-1- آشنايي زدايي موصوف و صفت– 192
4-5-2-2- آشنايي زدايي با استفاده از تصويرسازي—–192
4-5-3- تصاوير 193
4-5-4-فاعل قرار دادن اشياء 193
4-5-5- نثر شاعرانه 194
4-5-5-1- جان بخشي194
4-5-5-2- حس آميزي 194
4-5-5-3- تشبيه—-194
4-5-5- 4- حذف مضاف 195
4-5-5-5- آوردن صفت براي مضاف 195
4-5-5-6- ترکيب وصفي مقلوب 195
4-5-6- شکستن روايت 196
4-5-7- ترکيب سازي 196
4-5-8- ايجاز 197
4-5-9-جابجايي ارکان جمله 198
4-5-10- تكرار 198
4-5-10-1- تکرار فعل 198
4-5-10-2-تکرار كلمه 198
4-5-10-3- تکرار قيد 199
4-5-11- توصيف 199
4-5-11-1-توصيف اشخاص 200
4-5-12- لحن 200
فصل پنجم
5-1- مقايسه و بررسي 201
5-2- نتيجه گيري 207
6- منابع 210

منابع:

آبراهاميان، يراوند (1385)؛ ايران بين دو انقلاب،ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس آبادي،محسن مدير شانه چي؛ تهران: نشر مركز، چ دهم.

آتشي، منوچهر (1383)؛ آواز خاك؛ تهران: انتشارات نگاه، چاپ سوم.

آژند، يعقوب (1383)؛ انواع ادبي در ايران امروز؛ تهران: نشر قطره، چ اول.

آلوت، ميريام (1368)؛ رمان به روايت رمان نويسان؛ ترجمه عليمحمد حق شناس؛ تهران: نشر مرکز،چ اول.

ابراهيمي، نادر (1377)؛ ساختار و مباني ادبيات داستاني؛ تهران: انتشارات سوره، چ دوم.

احمد سلطاني، منيژه (1384)؛ ژرف ساخت فرهنگ عامه­ي ايراني؛ تهران: نشر روزگار.

احمدي، بابک (1385)؛ ساختار و تاويل متن؛ تهران: نشر مرکز، چ هشتم.

احمدي ريشهري، عبدالحسين (1380)؛ سنگستان؛ شيراز: نويد، جلد اول و دوم ، چ دوم.

اخوت، احمد (1371)؛ دستور زبان داستان؛ اصفهان: نشر فردا، چ اول.

بارونيان،حسن (1387)؛ شخصيت پردازي در داستان­هاي کوتاه دفاع مقدس؛ تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش­هاي دفاع مقدس، چ اول.

باطني، محمدرضا (1373)؛ زبان و تفکر؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر، چ پنجم.

باقري، خسرو (1382)؛ مباني فلسفي فمينيسم؛ تهران: وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي، چ اول.

باقري، نرگس (1387)؛ زنان در داستان؛ تهران: مرواريد، چ اول.

براهني، رضا (1362)؛ قصه نويسي؛ تهران: نشر نو.

برديانف، نيکلاي (1360)؛ منابع کمونيسم روسي و مفهوم آن؛ ترجمه عنا الله رضا ؛تهران: انتشارات ايران زمين، چ اول.

پورنامداريان، تقي (1381)؛ سفر در مه؛ تهران: انتشارات نگاه، چ اول.

تقي­زاده، صفدر (1374)؛ شکوفايي داستان کوتاه؛ تهران:انتشارات علمي، چ دوم.

ثروت، منصور (1385)؛ آشنايي با مکتب­هاي ادبي؛ تهران: نشر سخن، چ اول.

جم زاده، الهام (1387)؛ آنيما در شعر شاملو؛ تهران: نشر شهر خورشيد، چ اول.

جهازي، ناهيد و منوچهر آتشي (1381)؛ افسانه‌هاي جنوب(بوشهر)؛ تهران: مؤسسه انتشارات مدّبر، چ اول.

حسن لي، کاووس (1383)؛ گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران؛ تهران: نشر ثالث، چ اول.

حسن‌آبادي، محمود (1381)؛ مكتب اصالت زن(فمينيسم) در نقد ادبي؛ مشهد: نيكونشر،چ اول.

حنيف، محمد (1386)؛ جنگ از سه ديدگاه؛ تهران: صرير، چ اول.

داد، سيما(1383)؛ فرهنگ اصطلاحات ادبي؛ تهران: مرواريد، چ دوم

درويشيان، علي اشرف و رضا خندان (1382)؛ داستان­هاي محبوب من جلد اول؛ تهران: نشر چشمه، چ دوم.

دوبوار، سيمون (1380)؛ جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوي؛ تهران: نشر توس، چ اول.

رزمجو، حسين (1382)؛ انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي؛ مشهد: دانشگاه فردوسي، چ اول.

رستگار فسايي، منصور (1380)؛ انواع نثر فارسي؛ تهران: انتشارات سمت، چ اول.

رواساني، شاپور (1381)؛ نهضت جنگل؛ تهران: دفتر پژوهش­هاي فرهنگي، چ اول.

رواني­پور، منيرو (1369الف)؛ کنيزو؛ تهران: نيلوفر، چ دوم.

———— (1369ب)؛ اهل غرق؛ تهران: خانه آفتاب، چ دوم.

———— (1369ج)؛ سنگهاي شيطان؛ تهران: نشر مرکز، چ اول.

———— (1372)؛ سيريا سيريا؛ تهران: انتشارات نيلوفر، چ اول.

———— (1380)؛ زن فرودگاه فرانکفورت؛ تهران: نشر قصه، چ اول.

———— (1381)؛ نازلي؛ تهران: نشر قصه، چ اول.

———— (1383)؛ دل فولاد؛ تهران: نشر قصه، چ پنجم.

———— (1388)؛ کولي کنار آتش؛ تهران: نشر مرکز، چ هشتم.

روزبه، محمد رضا(1384)؛ ادبيات معاصر ايران(نثر)؛ تهران: روزگار، چ دوم.

زارع­پور، اسماعيل (1378)؛ گناه نخستين؛ مشهد: انتشارات قدس رضوي، چ دوم.

زرلکي، شهلا (1382)؛ زنان عليه زنان؛ تهران: فرهنگ کاوش، چ اول.

سارتر، ژان پل (1370)؛ ادبيات چيست؟؛ ترجمه ابوالحسن نجفي، مصطفي رحيمي؛ تهران: کتاب زمان، چ هفتم.

ستاري، جلال (1373)؛ سيماي زن در فرهنگ ايران؛ تهران: نشر مركز، چ دوم.

سلدون، رامان(1372)؛ راهنمايي نظريه ادبي؛ ترجمه عباس مخبر؛

سيد حسيني، رضا (1384)؛ مکتبهاي ادبي جلد دوم؛ تهران: انتشارات نگاه، چ دوازدهم.

شفيعي كدكني، محمد رضا(1370)؛ صور خيال در شعر فارسي؛ تهران: آگاه، چ چهارم.

شميسا، سيروس (1372)؛ داستان يک روح؛ تهران: انتشارات فردوسي، چ اول.

————- (1375)؛ سبک شناسي نثر؛ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، چ اول.

شيشه‌گران، پرويز (1387)؛ چهل کتاب؛ تهران: انتشارات گلگشت، چ اول.

صبور، داريوش (1384)؛ از کاروان حلّه (ديداري با نثر فارسي)؛ تهران: نشر سخن، چ اول.

علوي مقدم، مهيار (1377)؛ نظريه هاي نقد ادبي معاصر؛ تهران: انتشارات سمت، چ اول.

فتوحي رود معجني، محمود (1386)؛ بلاغت تصوير؛ تهران: سخن، چ اول.

فخرائي، ابراهيم (1366)؛ سردار جنگل؛(بي‌جا): سازمان انتشارات جاويدان.

فريزر،جيمز (1383)؛ شاخه هاي زرين؛ ترجمه کاظم فيروزمند؛ تهران: انتشارات آگاه، چ اول.

فورست، ليليان و پيتر اسکرين (1380)؛ ناتوراليسم؛ تهران: نشر مرکز، چ سوم.

فورستر، ادوارد مورگان (1384)؛ جنبه هاي رمان؛ ترجمۀ ابراهيم يونسي؛ تهران: انتشارات نگاه، چاپ پنجم.

فوزي، يحيي (1384)؛ تحولات سياسي،اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي؛ تهران: نشر عروج، چ اول.

قاسمي­پور، قدرت (1386)؛ درآمدي بر فرماليسم در ادبيات؛ اهواز: نشر رسش، چ اول.

کامشاد، حسن (1384)؛ پايه گذاران نثر جديد فارسي؛ تهران: نشر ني، چ اول.

گورين، ويلفرد.آل و ديگران (1370)؛ راهنمايي رويکردهاي نقد ادبي؛ ترجمه زهرا ميهن خواه؛ تهران: انتشارات اطلاعات، چ اول.

لاهيجي، شهلا و مهرانگيز کار (1377)؛ شناخت هويت زن ايراني(در گستره فرهنگ پيش تاريخ و تاريخ)؛تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ دوم.

مستور، مصطفي (1379)؛ مباني داستان کوتاه؛ تهران: نشر مرکز،چ اول.

مشايخي، عبدالكريم (1381)؛ فايز دوبيتي سراي جنوب(مجموعه مقالات)؛ تهران: انتشلرات ليان،چ اول.

مک کي، رابرت (1383)؛ داستان، ساختار، سبک و اصول فيلمنامه نويسي؛ ترجمه گذرآبادي؛ تهران: نشر هرمس، چ دوم.

موام، سامرست(1370)؛ درباره رمان و داستان كوتاه؛ ترجمه كاوه دهگان؛ تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي، چ پنجم.

موقن، يدالله (1378)؛ زبان، انديشه و فرهنگ (مجموعه مقالات)؛ تهران: انتشارات هرمس، چ اول.

مهويزاني، الهام (1376)؛ آينه ها:نقد و بررسي ادبيات امروز ايران؛ دفتر دوم؛ تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول.

ميرصادقي، جمال (1386)؛ ادبيات داستاني(قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان)؛ تهران: نشر سخن، چ پنجم.

ميرصادقي، جمال (1385)؛ عناصر داستان؛ تهران: انتشارات سخن، چ پنجم.

ميرصادقي،جمال و ميمنت (1377)؛ واژه نامه هنر داستان نويسي؛ تهران: كتاب مهناز.

ميرصادقي، ميمنت (1385)؛ رمانهاي معاصر فارسي (کتاب چهارم)؛ تهران انتشارات نيلوفر،چ اول.

ميرعابديني، حسن (1377)؛ صد سال داستان نويسي در ايران؛ تهران: نشر چشمه، جلد سوم ، چ دوم.

نجدي، بيژن (1388الف)؛ يوزپلنگاني که با من دويده­اند؛ تهران: نشر مرکز، چ يازدهم.

———- (1387)؛ داستانهاي ناتمام؛ تهران: نشر مرکز، چ چهارم.

———- (1388ب)؛ دوباره از همان خيابان­ها؛ تهرات: نشر مرکز، چ ششم.

نيچه، فردريش ويلهلم (1382)؛ نيست انگاري در اروپا؛ ترجمه محمد باقر هوشيار و اصغر تفنگسازي؛ آبادان: نشر پرسش، چ دوم.

وولف، ويرجينيا (1384)؛ اتاقي از آن خود،ترجمه صفورا نوربخش؛ تهران: انتشارات نيلوفر، چ دوم.

ياحقي، محمدجعفر (1375)؛ چون سبوي تشنه؛ تهران: انتشارات جامي،چ اول.

يزداني، عباس و بهروز جندقي (1382)؛ فمينيسم و دانشهاي فمينيستي؛ تهران: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، چ اول.

يونگ، کارل گوستاو(1359)؛ انسان و سمبولهايش؛ ترجمه ابوطالب صارمي؛ تهران: انتشارات پايا و اميرکبير،چ دوم.

—————– (1368) ؛ چهار صورت مثالي؛ ترجمه پروين فرامرزي؛ مشهد: انتشارات قدس رضوي، چ اول.

—————– (1381)؛ پاسخ به ايوب؛ ترجمه فواد روحاني؛ تهران: انتشارات جامي، چ دوم.

     مقالات

آباديان، رسول؛ (1382)؛ «نگاهي به ظهور نويسندگان زن در دهه شصت با مروري بر مجموعه        داستان کنيزو»؛ همشهري، تهران

احمدي، فرشته؛ (1383)؛ «از غبه تا فرانکفورت»؛ نشريه شرق.تهران

اسماعيلي، محمدولي؛ (1380)؛ «شيون ديگر بس است حالا کمي منطقي باشيم»؛ نشريه کار و کارگر.تهران

اصلاني، محمدرضا؛ (1378)؛ «سيريا سيريا ترانه­اي غم­انگيز در وصف هبوط انساني از ماورائي آسماني»؛ نشريه نشاط.تهران

اللهيان، حميد؛ (1384)؛ «عوامل شاعرانگي در داستان­هاي بيژن نجدي»؛ فصلنامه علمي و پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء، سال پانزدهم و شانزدهم، شماره 57-56، زمستان 84 و بهار 85.

اميري، ناتاشا؛ (1382)؛ «نويسنده­اي با يک دنيا غرابت»؛ ماهنامه ادبي پروين، شماره دوازدهم، خرداد 82.

ايراني، ناصر؛(1375)؛ «سه مشكل رمان در ايران» كيان، شماره 33،آبان و آذر1375.

برکت، بهزاد؛ (1387)؛ «هويت و بازتاب آن در رمان»؛ ادب پژوهي، سال دوم، شماره پنجم، پاييز 87.

بزرگي، سميرا؛ (1387)؛ «يوزپلنگ خاموش»؛ آدم برفي ماهنامه سينما و ادبيات، شماره ششم، شهريور 1387.

تاجريان، الماس؛ (1386)؛ «نقد فمينيستي داستانهاي بيژن نجدي»؛ فصلنامه زبان و ادب، شماره 31.

حسن زاده، مهدي؛ (1382)؛ «يک گلوله توي مغز اين صندلي»؛ ماهنامه ادبي پروين، شماره دوازدهم، خرداد 82.

حسيني، مريم؛ (1384)؛ «روايت زنانه در داستان نويسي زنان»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، شماره نهم،  تير1384.

رستمي، فرشته؛ (1387)؛ «خوانشي نقادانه از تصويرها در داستان­هاي بيژن نجدي»؛ فصلنامه پژوهشهاي ادبي، سال 5، شماره 19.

رستمي،فرشته و مسعود کشاورز؛ (1389)؛ «ذهن و جريان آن در داستانهاي بيژن نجدي»؛ نشريه ادب و زبان، دوره جديد، شماره 27(پياپي 24).

رضايي زاده، پدرام؛ (1382)؛ «جا مانده در فرودگاه فرانکفورت»؛ نشريه شرق.تهران

رواني­پور، منيرو؛ (1387)؛ «نوشتن پناه من است (پرسش و پاسخ با منيرو رواني­پور»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، شهريور و مهر 1387،

رواني­پور،منيرو؛ (1377)؛ «عاشقانه ترين ترانه دنيا را شنيدم»؛ نشريه وهومن، تهران.

زمانيان، مهدي؛ (1384)؛ «رمان و واقعيت»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، سال هشتم، تير 1384.

شيري، فرهاد؛ (1382)؛ «به ياد بيژن نجدي»؛ ماهنامه ادبي پروين، شماره دوازدهم، خرداد 82.

شيري، قهرمان؛ (1376)؛ ادبيات معاصر« ساختار داستان2»؛ ماهنامه تحليلي و آموزشي و پژوهشي، سال دوم، شماره 13و14، خرداد و تير 1376.

شيري، قهرمان؛ (1384)؛ «آرمان­ها و انگاره­هاي اقليمي در داستان­نويسي جنوب»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، سال هشتم، شماره نهم.

صابري، محمد جواد؛ (1385)؛ «نگاهي کوتاه به داستان روز اسبريزي»؛ روزنامه اعتماد، شماره1154.

صديقي، علي؛ (1378)؛ «سپرده به زمين»؛ گيله وا، ضميمه شماره 54.

صديقي، عليرضا؛ (1388)؛ «بومي­گرايي و تاثير آن بر ادبيات داستاني معاصر ايران1357-1320»؛ فصلنامه علمي و پژوهشي زبان و ادب فارسي، شماره پانزدهم.

صديقي، عليرضا؛ (1388)؛ «اسباب و صور ابهام در داستان­هاي بيژن نجدي»؛ فصلنامه علمي و پژوهشي)، شماره12، بهار88.

عشقي، بهزاد؛ (1386)؛ «نجدي و راز سالها سكوت»؛ نشريه شرق، تهران.

قنبري، امير؛ (1380)؛ «وقفه در هزار و يک شب»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، شماره هفتاد و هشت، مرداد و شهريور 80.

لازاريان، ژانت؛ (1369)؛ «نوشتن يادگار دوران شوريدگي» (گفتگو با منيرو رواني­پور)؛ دنياي سخن، شماره 35.

مجوزي، پاکسيما؛ (1380)؛ «زناني که در من نگاه مي­کنند» نشريه همشهري. تهران.

محمد ابراهيمي جهرمي، زينب و طاهره ذاکري؛ (1389)؛ «مطالعه تفاوت­هاي نوشتاري در آثار نويسندگان معاصر ايراني با توجه به متغير جنسيت»؛ زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)، دوره يک، شماره سوم، بهار 89.

مطلق، علي؛ (1380)؛ «نقد داستان خال»؛ ماهنامه ادبيات و فلسفه، سال چهارم، شماره نهم.

معتقدي، محمود؛ (1381)؛ «او همچنان به روايت باران»؛ دو ماهنامه ادبي شوکران، سال اول، شماره 3 و4، شهريور تا آذر 81.

يزدان پناه، زهره؛ (1382)؛ «يک کولي فمينيست»؛ ادبيات داستاني، سال يازدهم، شماره 74.

چکيده

ادبيات آيينه تمام نماي زندگي اجتماعي، روحيات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رويدادهاي پيرامون خود تاثير مي­پذيرد و بازتاب تأثيرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنري خود بازمي­نمايد.

يکي از مهمترين مسائلي که امروزه در بررسي ادبيات از اهميت ويژه برخوردار است. چگونگي بازتاب مسائل انديشگي جهان معاصر در ادبيات است. در اين ميان نمي­توان از تأثير جامعه، محيط و جنسيت بر نوع انديشگي آفرينندگان آثار ادبي غافل بود. نويسنده در هرکجا که زندگي کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرايط محيطي و اقليمي و جنسيت بر مباني انديشگي و زبان او نيز تأثير­گذار است. منيرو رواني­پور نويسنده جنوبي است که نتوانسته خود را از تاثير اقليم و جنسيت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هويت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثيري پذيري از فرهنگ بومي به نگارش درآمده است. بيژن نجدي شاعر و نويسنده شمالي با بهره­گيري از محيط شمال و رويدادهاي جهان معاصر و تاثير­پذيري از زبان شعر، داستان­هايي شعرگونه به نگارش درآورده است. اين پايان نامه، پژوهشي است درباره انديشه و زبان اين دو نويسنده و تأثير جنسيت و جامعه بر مباني انديشگي و زبان آنها و همچنين تأثيري که اقليم و محيط زندگي بر زبان و انديشه آنان گذاشته است.

کليدواژه: ادبيات داستاني، اقليم، جنسيت، جهان معاصر، رواني­پور، بيژن نجدي

  فصل اول

 مقدمه و معرفي طرح :

در مورد نثر و انواع آن تعريف­­­ها و توضيحات زيادي در کتب مختلف سبک شناسي و نثر فارسي ارائه شده است. «نثر فارسي در مجموع شامل کليه آثار منثوري است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسي نوشته شده است» (روزبه،11:1384). اين آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … مي­شود که در جريان تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به نثر معاصر رسيده است. تجربه و آثار موجود در زبان­هاي مختلف بيانگر اين موضوع است که در ميان ملل و اقوام مختلف دوره کودکي نثر همزمان با دوره رسايي و بلوغ شعر است. يعني آن زمان که شعر به اوج خود رسيده، نثر وارد دوره کودکي خود شده است. با همين شروع دير هنگام تحولات زيادي را پشت سر گذاشت و به زودي به کمال و بلوغ رسيد(ر.ک.صبور،37:1384).

نثر فارسي از آغاز تا امروز از لحاظ سبک و محتوا تحولات زيادي را پشت سر گذاشته است. نثر امروز حاصل تغيير و تحولات چهاردوره نثر است. دوره اول که نثر فارسي روان و ساده بود مثل تاريخ سيستان. دوره ي دوم نثر، نفوذ نثر عربي در فارسي و جملات طولاني و استشهاد به آيات قرآني نثر را به سوي پيچيدگي کشاند همچون تاريخ بيهقي. در دوره سوم به دليل تاثيرپذيري از زبان عربي ورود صنايع و تکلفات لفظي در زبان منجر به نثر فني مي­شود. کليله و دمنه و مقامات حميدي نمونه نثر مصنوع هستند. در قرن هفتم نثر دو سبک و طريقه را دنبال مي­کند. سبک گلستان که نثر ساده و مرسل است، نثر فني و مصنوع مانند تاريخ وصاف، نفثه المصدور. در قرن سيزدهم هجري به تقليد از سبک خراساني ساده نويسي رواج مي­يابد و در قرن چهاردهم به واسطه عوامل چندي چون تاسيس دارالفنون و ترجمه و….، تحولي عظيم در نثر به وجود مي­آيد و نثر رويکردي جديد را دنبال مي­کند (ر.ک.رزمجو،1382؛175).

تاسيس دارالفنون در نخستين سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به همت و کوشش بزرگ مرد ايران، ميرزا تقي خان اميرکبير بي­ترديد تنها نقطه روشن و چشم گير فرهنگي در تاريخ ايران آن روزگار بود. ورود چاپخانه به ايران، آغاز روزنامه نويسي، گسترش کتاب و روزنامه باعث دگرگوني نثر فارسي از جهات شکل و محتوا شد.(ر.ک.صبور،185:1384). نثر در سال‌هاي تولد خود بيشتر در خدمت درباريان بود به همين دليل از زبان درباري پيروي مي­کرد. با شروع نهضت مشروطيت و تغيير و تحولات سريعي که بعد از انقلاب مشروطيت افتاد، نثر به زبان مردم نزديک شد و از لباس فاخر خود بيرون آمد. نوشتن سفرنامه ، انتشار روزنامه و ترجمه­­­ کتابهاي اروپايي به اين تحولات دامن زد و گرايش به ساده نويسي و تغيير محتوا در نثر رواج يافت. نويسندگان مشروطه منشأ تحول و دگرگوني اساسي در ادبيات ايران شدند. نخستين نشانه­هاي تحول نثر را بعد از نثر منشيانه و سفرنامه­اي بايد در ترجمه­هاي دوران قاجار ديد. سياحت نامه ابراهيم بيگ و مسالک المحسنين عبدالرحيم طالبوف، اولين جرقه­هاي رشد داستان نويسي هستند. در اين دوران ايرانيان از راه ترجمه با سرچشمه­هاي ادب اروپا و نثر داستاني و مکاتب ادبي آشنا شدند. اين آشنايي باعث تأثير عظيمي بر ادبيات شد. اعزام محصلان به خارج از کشور و ورود چاپخانه توسط عباس ميرزا از جمله اقدامات مفيدي بود که در جهت پيشرفت نثر و آشنايي ايرانيان با اروپا در ادبيات اين مرز و بوم موثر واقع شد. (ر.ک.مهروز،55:1380).

آنچه که امروز تحت عنوان ادبيات داستاني رايج است حاصل تغيير و دگرگوني دوره­هاي گوناگون نثر است. «از مهمترين اشکال نثر خصوصا امروز شکل داستاني است» (روزبه،18:1384) داستان تجليگاه اوضاع و احوال اجتماعي، عواطف، افکار، رنج ها، آداب و سنن و مسايل و مشکلات مردم شد. داستان نويسي در دوران معاصر سير صعودي پشت سرگذاشته است. از 1315تا1340 ادبيات از خيالبافي وارد حوزه واقعيت و آغاز افشاندن بذر انديشه شد. تحولات چشم­گيري هم در انديشه و هم در زبان ايجاد شد. محورهاي اساسي داستان در اين دوره اوضاع اجتماعي و مسايل روستايي و ناحيه­اي باورهاي خرافي مردم، آزاد انديشي، فروپاشي ارزش­هاي انساني، مرگ انديشي، عشق و مصايب و مشکلات زنان است. در اين دوران نويسندگاني چون صادق هدايت، چوبک، جلال آل احمد، سيمين دانشور و…. در عرصه نثر داستاني آثاري گرانبها به نگارش درآوردند. در همين دوره ادبيات اقليمي با نويسندگاني چون ساعدي، دولت آبادي، امين فقيري، درويشان، صمد بهرنگي و آل احمد پا گرفت و ادبيات زنان با حضور زناني چون دانشور، عليزاده، گلي ترقي، پارسي­پور و مهشيد اميرشاهي روي کار آمد. اين دوره تا سال 57 شکوفاترين دوره ادبيات معاصر ايران و عرصه ظهور برجسته­ترين دستاوردهاي هنري در تمامي زمينه­هاست. به رغم شيفتگي روشنفکران عرصه مشروطه در برابر تمدن غرب و نيز برخلاف رويکردهاي جهان وطني دهه بيست، در دهه چهل، در واکنش به شبه مدرنيسم  وارداتي غرب، انديشه «بازگشت به خويشتن» خصوصاً از مجراي آراء و انديشه­هاي جلال آل احمد (غربزدگي) و بعدها شريعتي در ميان روشنفکران اوج گرفت. جست وجو در اعماق هويت شرقي و به تبع آن بازگشت به سرچشمه­هاي فرهنگ بومي و آييني، وجهه همت اغلب انديشمندان و قلم به دستان شد. از رهگذر همين گرايش بود که ادبيات اقليمي رشد و گسترش يافت ( ر.ک.همان،77:1384).

«ادبيات اقليمي در دهه چهل، زاده شرايط اجتماعي و باورهاي روشنفکري خاصي چون اصلاحات ارضي و تبعات ناشي از آن بود. بخش عمده ادبيات اقليمي حاصل سفرهاي نويسندگان جواني بود که به عنوان معلم يا پزشک روانه روستاها مي­شدند» (ميرعابديني،83:1377). بخشي از اين ادبيات حاصل ذوق روشنفکران بومي بود. داستان نويساني که به ادبيات اقليمي توجه نشان دادند هر کدام در محيط و جغرافياي خاص خود رشد و نمو کرده­اند (ر.ک.آژند، 167:1383). آنان با تأثير پذيري از زندگي مردمي که در مناطق دور از پايتخت در فقر و بدبختي زندگي مي­کردند و با بهره­گيري از فرهنگ بومي زندگي مردم روستاهاي خود را به تصوير کشيدند.

«توجه به جريان بومي­گرايي در دهه 20 کمتر و در دهه40 به بعد شدت يافت. دهه 40 و 50 اوج توجه به بومي­گرايي است. نويسندگان با تأکيد بر بيگانه ستيزي وتقابل سنت و مدرنيته، توجه به روستاها به اين چهره از ادبيات پرداختند. تاثير جريان­هاي روشنفکري وسياست محمدرضا شاه و بر اصرار بر مدرن کردن کشور و مهاجرت­ها از دلايل به وجود آمدن ادبيات اقليمي است» (صديقي،99:1388)

داستان نويسي اقليمي در دهه 60 و70 نيز تداوم يافت. مضمون اين گونه آثار در اين دوره نفوذ مدرنيسم در بطن جوامع سنتي و عقب مانده، سرگشتگي ناشي از اين دوگانگي بود. عمده­ترين تفاوت آثار اقليمي در اين دوره با آثار مشابه در دهه 40 و50 جايگزيني تخيل به جاي مستند نگاري است. از اين رو با راه­گشايي به عمق باورهاي اساطيري و افسانه­اي بوميان، غالبا جغرافياي ناشناخته و سرشار از افسون و افسانگي را مجسم ساختند. در حوزه جنوب رواني­پور، احمد محمود، نسيم خاکسار، اصغر عبدالهي، محمدرضا صفدري به اقليم جنوب سوزان و جنگ زده پرداختند. در حوزه شمال مجيد دانش آراسته، فرامرز طالبي و بيژن نجدي با تأثيرپذيري از اقليم شمال دست به قلم شدند.(ر.ک.روزبه،101:1384).

از ديگر مسايل عمده دهه 60 حضور چشم­گير زنان در عرصه ادبيات است. ورود گسترده زنان به عرصه ادبيات و فعاليت­هاي ادبي پس از انقلاب اسلامي، شکل گسترده­ا­ي به خود گرفت و با شدت بيشتري دنبال شد. «در اين دوره نوشتن و مطرح شدن براي زنان به صورت يک ضرورت تاريخي درآمد» (ياحقي، 290:1375) از جمله زنان داستان نويس اين دوره خاکسار، ترقي، آقايي، عليزاده، رواني­پور و …. است.

دهه 60 يا عصر انقلاب، عصر فعاليت احزاب و گروههاي مختلف سياسي است به همين دليل فضاي سياسي شديد بر جامعه حکمفرماست. در اين دوره حمله عراق به ايران و فضاي سياسي پر از کشتار و مصائب جنگ، پذيرش قطعنامه و همچنين رخدادهاي مهم جهاني از قبيل فروپاشي کمونيسم روسي، ايده­هاي جهان تک قطبي، نگرش­هاي کثرت گرايانه  از ديگر مسائل سياسي است که فضاي اجتماعي و سياسي جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مي­دهد و هريک به فراخور تاثير عظيمي بر ذهن روشنفکران جامعه گذاشت. واقعه دوم خرداد 76، مسايل سياسي معاصر همه و همه از مسائلي است که در آثار ادبي دهه 60 تاکنون انعکاس وسيعي پيدا کرده است (ر.ک.روزبه،96:1384).

رواني­پور و بيژن نجدي دو نويسنده مهم اين دهه هستند. هردو نويسنده با تاثير­پذيري از فرهنگ بومي و مسائل دهه 60 به بعد، آثاري مورد توجه به نگارش درآوردند. از آنجا كه نويسندگان مورد پژوهش از دو حوزه جفرافيايي متفاوت هستند و هر ناحيه زبان مخصوص به خود دارد، مطمئناً از لحاظ نوآوري­هاي زبان وتاثير­پذيري از واژگان بومي و زبان محلي و نوع كاربرد جملات و تصوير­سازي­ها و خلق تصاوير زيبا و بديع مي­توانند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.

هيچ نويسنده و شاعري بي­تاثير از محيط اطراف خود نمي­تواند باشد، خواه ناخواه محيط زندگي و طبيعت بر جهان بيني و ايدئولوژي او اثر گذار خواهد بود. با توجه به اينكه نويسندگان مذكور از دو حوزه جغرافيايي شمال وجنوب هستند، مطمئناً جهان بيني وايدئولوژي متفاوتي خواهند داشت واز اين لحاظ مي­توانند مورد پژوهش قرار بگيرند.

جنسيت مي­تواند عامل مهمي در نحوه نگرش آنان به جهان اطراف و زبان اين دو نويسنده باشد، زبان نويسنده بسته به زنانه يا مردانه بودن متفاوت است. زبان لطيف و نرم يا خشن، توصيفات زنانه و مردانه بودن، ساده يا پيچيده نوشتن و نوع نگاه به جهان هستي، عواملي هستند كه مي­توان در آثار نويسندگان مورد بحث بررسي شود.

اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول مقدمه و طرح پژوهش است، فصل دوم به کليات بحث مي­پردازد. در فصل سوم زبان و انديشه رواني­پور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در فصل چهارم به زبان وانديشه بيژن نجدي پرداخته شده است و در فصل پنجم به مقايسه دو نويسنده از لحاظ موضوعات مورد بحث و همچنين نتيجه گيري اشاره شده است.

2– اهداف اصلي طرح:

اهداف اصلي اين پايان نامه شناخت و معرفي منيرو رواني­پور به عنوان نويسنده جنوبي است که آثارش را با تأثير­پذيري فرهنگ بومي، جنسيت و تحولات دهه 60 به نگارش درآورده است. همچنين معرفي بيژن نجدي نويسنده و شاعر شمالي كه مي­توانست جريان­ساز باشد و شناخت و معرفي مباني فكري و سير انديشگي و ساختار زباني هر دو نويسنده و مقايسه و بررسي آثار آنان و همچنين شناخت ومعرفي دو نويسنده از لحاظ موقعيت جغرافيايي و تاثيري كه  اقليم بر مباني فكري و ساختار زباني آنان داشته است.

3- ارائه فرضيات :

1.جريان فكري وسير انديشگي هر دو نويسنده از اوضاع اجتماعي آنان اثر پذيرفته است.

جنسيت مي تواند عامل اثر گذار بر مضامين فكري و نوع زبان هر دو نويسنده باشد.

3.اقليم ومحيط زندگي هردو نويسنده بر مضامين فكري وساختار زباني آنان اثر گذار بوده است.

4- پيشينه تحقيق و بررسي منابع: 

در هر تحقيق علمي مطالعه و بررسي تحقيقات وپژوهش­هايي كه در ارتباط با موضوع انجام شده لازم وضروري است. چرا كه بدون دست­يابي به نتايج پژوهش ديگران و توسعه و تكامل آنها، امكان رسيدن به پاسخ مناسب و تجزيه و تحليل بهتر وجود ندارد. اما در ارتباط با موضوع اين پايان نامه در حال حاضر هيچ تحقيق وپژوهش كاملي صورت نگرفته است، تنها بر تعدادي از آثار هر دو نويسنده نقد، بحث و بررسي­هايي انجام گرفته از جمله:

«نقد فمنيستي داستانهاي بيژن نجدي، توسط الماس تاجريان، فصلنامه زبان و ادبيات فارسي، شماره31» كه به بررسي نقش زن و ديد نويسنده نسبت به زنان و حقوق زنان و ديدگاههاي فمنيستي او اشاره کرده است.«عوامل شاعرانگي در داستان­هاي بيژن نجدي، دكتر حميد الهيان، فصلنامه علمي-پژوهشي دانشگاه الزهرا، شماره56،57» که عناصر شاعرانه در داستان­هاي بيژن نجدي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.«اسباب وصور ابهام در داستانهاي بيژن نجدي، عليرضا صديقي، فصلنامه علمي ـ پژوهشي زبان و ادبيات فارسي، شماره 12» به بررسي صور ابهام در داستان، توجه به رئاليسم جادويي وجريان سيال ذهن و همچنين استفاده از زبان شعر كه به نوعي باعث ابهام در كلام نويسنده شده­اند اشاره کرده است. «ذهن و جريان آن در داستان­هاي بيژن نجدي، فرشته رستمي و مسعود کشاورز، نشريه ادب و زبان، شماره 27» مسائل روانشناسي در داستان (A+B) را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. «خوانشي نقادانه از تصويرها در داستان­هاي بيژن نجدي، فرشته رستمي، فصلنامه پژوهشهاي ادبي، شماره 19»که تصوير سازي داستان­هاي نجدي و زير ساخت تصويرسازي در داستان­هاي او مورد بررسي قرار داده است . «دکتر قدرت قاسمي­پور در کتاب درآمدي بر فرماليسم در ادبيات» به تاثير نظريه­هاي فرماليسم­ها در داستان­هاي نجدي و نقد داستان «مي­دانست دارد مي­ميرد» اشاره کرده است. علاوه بر اين مباحث نقدها و گفتگوهاي مختلفي که با نويسنده انجام گرفته است از منابعي است که به فهم بهتر داستان­ها کمک شاياني کرده است.

«يك كولي فمنيست،زهرا يزدان پناه،ادبيات داستاني،شماره 74» كه نقدي بر رمان كولي كنار آتش است، از جنبه­هاي مختلف مورد نقد قرار گرفته و منتقد به برخي از معايب اين رمان از جمله: مشخص نبودن نقطه عدم تعادل،گره­گشايي، نقطه اوج، نداشتن وحدت هنري و شخصيت پردازي ضعيف اشاره كرده است. نقد ديگري هم بر اين رمان انجام گرفته است كه « خانم حجازي در ماهنامه نافه،شماره 2» به نقاط قوت رمان و شيوه رياليسم جادويي ،جريان سيال ذهن  اشاره كرده است.«پست مدرنيسم و بازتاب آن در رمان كولي كنار آتش،ناصر نيكوبخت ومريم رامين نيا،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد،شماره 148» در اين مقاله به بررسي مولفه­هايي چون روان پريشي،گفتگو با قهرمان، روايت­هاي تودرتو ،جابجايي يا تناقض،كه رنگ وبوي پست مدرنيستي به رمان داده پرداخته است. «بررسي شخصيت زن در رمان معاصر عنوان پايان نامه خانم گلپور» كه در اين پايان نامه شخصيت زن در رمان خانم عليزاده و منيرو رواني پور و ديدگاه­هاي نويسندگان  در مورد زن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همچنين «خانم فريبا عابديني در پايان نامه تحت عنوان سيماي زن در ادبيات داستاني معاصر»با تكيه بر آثار صادق هدايت، هوشنگ گلشيري، سيمين دانشور، محمود افغاني و منيرو رواني­پور به بررسي شخصيت اجتماعي زنان در جامعه و نگاه زنان و مردان نويسنده به زنان پرداخته است. «خانم مريم رامين نيا در پايان نامه با عنوان نقد و بررسي آثار منيرو رواني­پور و بازتاب رياليسم جادويي درآن» شيوه و سبك آثار رواني­پور و همچنين ويژگي­هاي بارز چون گرايش به ادبيات اقليمي،خلق فضاي وهم آلوده و جادويي به شيوه رياليسم جادويي را مورد پژوهش و بررسي قرار داده است. «دکتر محمود حسن­آبادي در کتاب مکتب اصالت زن(فمينيسم) در نقد ادبي» به بعضي از گرايشات زنانه در داستان­هاي رواني­پور و نقد داستان شب بلند پرداخته است.

اما در حوزه زبان و انديشه منيرو رواني­پور و بيژن نجدي و مقايسه دو نويسنده از لحاظ زبان و انديشه تا كنون هيچ تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته است. در اين پايان نامه در نظر داريم دو نويسنده مذكور از لحاظ زبان و انديشه و تأثير اقليم و جنسيت در نوع زبان و انديشه آنان مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.

5- روش کار:

روش اجراي اين پايان نامه به صورت توصيفي و تحليلي در فضاي كتابخانه­اي انجام شده است. در ابتدا منابع اصلي و مورد نياز از جمله كتابهاي زبانشناسي، ادبيات و همچنين آثار منيرو ­رواني­پور و بيژن نجدي جمع آوري و مورد مطالعه قرار گرفت که البته پژوهش در اين قسمت  به دليل کميابي کتا­بهاي خانم رواني­پور و تجديد چاپ نشدن بعضي از آثار با مشکلات زيادي مواجه شد. در مرحله بعد از اين منابع فيش برداري شد،در ادامه مطالب فيش برداري شده طبقه بندي و زير نظر استاد راهنما و مشاور پايان نامه بر اساس اولويت، عنوان بندي گرديد و پس از تجزيه وتحليل تدوين گرديد. در اين پايان­نامه علاوه بر منابع اصلي ذكر شده مجلات وسايتهاي مربوطه و پايان نامه­هاي كه در ارتباط با موضوع پايان­نامه بود و همچنين نقد و بررسي‌هايي كه بر آثار داستاني مشابه انجام شده بود به عنوان روش كار  مورد استفاده قرارگرفت.

 فصل دوم

 2-1- پيشينه داستان­نويسي

  داستان و داستان­گويي عمري به قدمت حيات عقلاني انسان دارد. داستان پردازي تنها محصول پيشرفت جوامع نيست بلکه آن زمان که انسان­ها زندگي غارنشيني را تجربه مي­کردند، شبانگاهان دل به داستان­هاي خيالي مي­سپردند، داستان­هايي که ترجمان افکار و احساس آدمي در طول تاريخ بوده است. اسطوره­ها و افسانه­هاي ملل گوناگون بازمانده اين داستان­هاست. در ايران داستان­هاي ملي و پهلواني که در قرن چهارم به زبان فارسي دري پيدا شد، همچون شاهنامه­هاي منثور، اخبارسام، داراب نامه از اولين موضوعات نثر فارسي است. (ر.ک.رستگارفسايي،358:1380) بعد از اين دوره نثر فارسي با داستان­هاي عاشقانه رواج پيدا کرد. آنچه که در اين دوران نام داستان بر آن قرار مي­گيرد، شامل قصه،حکايت و افسانه است که عنصر زمان و مکان در آنها ناشناخته است. «داستان قبل از قرن هيجدهم و در ايران در دوران قبل از مشروطيت، حکايتي است که در آن قهرمانان، به دليل منتزع شدن از موقعيت­هاي زماني و مکاني هيأتي کلي يافته­اند، در حالي که در قصه به شکل امروز، قهرمانان از کلي به سوي جزئي، از بي­زماني به سوي زمان و از بي­مکاني به سوي مکان حرکت مي­کنند» (براهني،35:1362). نه تنها زمان و مکان مشخص نبود که زبان حکايت بر اساس نحوه زندگي و بينش تک تک اشخاص که در حکايت وجود داشتند مشخص نمي­شد بلکه زبان مشخص و معين نويسنده به تک تک اشخاص بدون در نظر گرفتن طبقه، روحيه، سرشت و موقعيت آنها تحميل مي­شد. چيزي که در داستان­هاي امروزي کاملا متفاوت است. امروزه بستر اجتماعي اثر ادبي با مقتضيات زمان اثر هماهنگي کامل دارد (ر.ک.همان،39:1362)

تا قرن دوازدهم ادبيات در انحصار طبقه اشراف و در حيطه خواست پادشاهان و حاميان نويسندگان بود و مطابق ميل و ذوق آنان نوشته مي­شد اما با پيشرفت جوامع و تاسيس دارالفنون و پيدايش صنعت چاپ همچنين توجه به واقعيت­هاي زندگي مردم فرودست جامعه از انحصار طبقه اشراف بيرون آمد. در حقيقت داستان نويسي نوين يا مدرن امروز، تحت تاثير ترجمه رمان و داستان کوتاه غربي اندکي پيش از انقلاب مشروطيت پا گرفت و چون با اوضاع و احوال جديد و زندگي طبقه متوسط، هماهنگ و مرتبط بود، پذيرش روزافزون يافت و به تدريج در ميان عامه خوانندگان ايراني تثبيت شد (ر.ک.رستگار فسايي،321:1380)  با شروع انقلاب مشروطيت به موازات تحولات مهمي که در کشور پديد آمد ادبيات نيز متحول شد. ادبيات داستاني هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ معنا با دوره­هاي پيشين متفاوت شد. تحت تأثير ترجمه رمان­ها و داستان­هاي کوتاه خارجي، نوشتن داستان به شيوه غربي معمول شد. روي آوردن به داستان نويسي از اوايل دوره مشروطيت با کتاب­هاي نظير مسالک المحسنين طالبوف و سياحت نامه ابراهيم بيگ در ايران آغاز شد.     بعد از مشروطيت نويسندگان سعي کردند به مسائل اجتماعي و رنج­هاي بشري و طبقات محروم جامعه بپردازند. تحت تأثير ادبيات داستاني غرب از اسلوب قصه نويسي متداول و مرسوم پيش از مشروطيت فاصله گرفتند. اصول داستان نويسي غرب را آموختند و مستقيم از اوضاع اجتماعي ايران نوشتند. مجمع ديوانگان صنعتي زاده، تهران مخوف مشفق کاظمي، روزگار سياه خليلي، شهرناز يحيي دولت آبادي از جمله آثاري است که در اين دوره به نگارش درآمد. (ر.ک.مير صادقي،16:1386).

2-1-1- ادبيات داستاني

داستان در زبان فارسي به معني حکايت، قصه، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. درادبيات، اصطلاحي عام به شمار مي­آيد که از يک سو شامل صور متنوع قصه مي­شود و از سوي ديگر انشعابات مختلف ادبيات داستاني از قبيل رمان،داستان کوتاه و…. را در برمي­گيرد. در مورد داستان تعريف­هاي مختلفي ارائه شده است. فورستر در تعريف از داستان ويژگي بارز آن را در زمان مند بودن آن مي­داند «داستان نقل وقايع است به ترتيب توالي زمان، در مثل ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه و تباهي پس از مرگ مي­آيد و بر همين منوال» (فورستر،42:1384). ميرصادقي داستان را مترادف ادبيات داستاني مي­داند و آن را چنين تعريف مي­کند: «داستان کيفيت عامي است که بنياد هر اثر خلاقه را مي­ريزد. داستان در معناي خاص آن مترادف ادبيات داستاني است. ادبيات داستاني بر آثار منثوري دلالت دارد که از ماهيت تخيلي برخوردار باشد، غالبا به قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان و آثار وابسته به آن ادبيات داستاني مي­گويند» (ميرصادقي،25:1386)

در اين تعريف ويژگي بارز داستان تخيلي بودن آن است. ميرصادقي در اين تعريف به انواع شاخصه­هاي ادبيات داستاني نيز اشاره کرده است که البته هر کدام از آنان زير شاخه­هايي نيز دارند. به عنوان مثال داستان کوتاه شامل داستانک و داستان بلند مي­شود. شميسا داستان نويسي به مفهوم جديد اروپايي آن را شامل دو نوع داستان کوتاه و بلند مي­داند. که در دوران جديد مهمترين مصداق نثر نويسي است. اين شيوه در ايران با «فارسي شکر است» به وسيله جمال زاده رايج شد و بعدها با هدايت و علوي و چوبک و…. به کمال رسيد (ر.ک.شميسا،138:1375).

 2-1-2- رمان (Novel)

رمان به عنوان يكي از مهمترين انواع ادبيات داستاني، جايگاه ويژه­اي در ادبيات معاصر به خود اختصاص داده است. رمان در فرهنگ اصطلاحات ادبي به اين صورت تعريف شده است. رمان واژة انگليسي(Nevel) از كلمه ايتاليايي(Novel) (ناولا) به معني «كوچك و نو» اقتباس شده است. در ديگر زبان‌هاي اروپايي به جاي كلمة ناولا، از واژة رمان استفاده مي‌شود كه از رمانس مشتق شده است. رمان در اصطلاح روايتي نسبتاً طولاني است كه شخصيت‌ها و حضورشان را در سازمان‌بندي مرتبي از وقايع و صحنه‌ها تصوير كند (ر.ک.داد،239:1383)

«هرمان بروخ (Herman Broch) رمان را كامل‌ترين و جامع‌ترين شكل هنر معاصر و ارائه تصويري جامع و تفسيري فلسفي از كل جهان هستي را از اهمّ وظايف رمان‌نويس به شمار مي‌آورد» (زمانيان،46:1384).

ويليام هزليت (Wiliam Hazlitt) (1830-1878) منتقد و مقاله نويس انگليسي در قرن نوزده، رمان را چنين تعريف كرده است.«رمان داستاني است كه بر اساس تقليدي نزديك به واقعيت، از آزادي و عادات و حالات بشري نوشته شده باشد و به نحوي از انحاء شالودة جامعه را در خود تصوير و منعكس كند» (مير‌صادقي،405:1386). مي­توان گفت اين تعريف هزليت، تعريف کاملي است از آنچه که امروزه نام رمان بر آن نهاده­اند.

در فرهنگ كوچك انگليسي آكسفورد، رمان چنين تعريف شده است:«روايت منثور داستاني با طول شايان توجه كه در آن شخصيت‌ها و اعمالي كه نمايندة زندگي واقعي‌اند با پيرنگي كه كمابيش پيچيده است، تصوير شده‌اند» (همان،411:1386) در فرهنگ وبستر چنين آمده است: «روايت منثور خلاقه‌اي كه معمولا طولاني و پيچيده است و با تجربة انساني همراه با تخيّل سر و كار دارد و از طريق توالي حوادث بيان مي‌شود و در آن گروهي از شخصيت‌ها در صحنة مشخص شركت دارند» (همان،411:1386) در فرهنگ اصطلاحات ادبي هاري شارمان چنين تعريف شده:«روايت منثور داستاني طولاني كه شخصيت‌ها و حضورشان را در سازمان‌بندي مرتبي از وقايع و صحنه‌ها تصوير كند. اثري داستاني كمتر از 30 تا 40 هزار كلمه داشته باشد، غالبا به عنوان قصه، داستان كوتاه، داستان بلند يا ناولت محسوب مي‌شود. اما رمان حداكثر براي طول و اندازه واقعي خود ندارد» (همان ،413:1386).

رمان­ها در مجموع، بيانگر واقعيت­هاي زندگي است. رمان دو نوع واقعيت را به خوانندگان عرضه مي‌دارند. واقعيت‌هاي دلپسند و واقعيت‌هايي كه حاكي از آن است كه نيكي‌ها و آرمان­ها و ارزش‌هاي عالي انساني هنوز كم و بيش زنده­‌اند و در كارند و واقعيت‌هاي دل‌گزا، واقعيت‌هايي حاكي از آن كه چه بديها و زشتي‌ها و بيماري‌هايي روان افراد را آلوده است و روابط اجتماعي را به انحطاط كشانده است(ر.ک. ايراني،78:1375).

«رمان مهمترين و معروف‌ترين شكل تبلور يافتة ادبي روزگار ماست. تلاش رمان براي كشف زواياي پنهان موجوديت فرد و هويت اجتماعي او، بر بستر شرايط تاريخي و مقتضيات فكري، اجتماعي و روانشناسي معين شكل مي‌گيرد. بنابراين در ارائه چارچوب نظري بايد از يكسونگري پرهيز كرد كه رمان بدون تاثير‌گيري از حيات اجتماعي يك ملّت، صرفاً آينه هويت آن است. در حقيقت، روايت رمان از هويت، متأثر از مجموعه عواملي است كه بر بستر آن فعاليت مي‌كند» (بركت،64:1387)

آغاز رمان نويسي در اروپا بايد در سالهاي پس از روي دادن«رنسانس» (Rennaissance) و در همان دوران كه اروپا زير فشار و نفوذ بي‌امان حكومت‌ كليسا رهايي يافت، جستجو كرد. دانته بزرگترين و مشهورترين شاعر ايتاليايي نخستين شاهكار خود «كمدي الهي» را نوشت. «دكامرون بوكاچيو» با نثر بومي زادگاه خود نوشت (ر.ک.صبور،301:1384) اما رمان به معنايي واقعي آن با دن كيشوت اثر سروانتس (نويسنده و شاعر اسپانيايي1617-1547) تولد يافته است.(ر.ک.مير صادقي(ج)،23:1385) براي آگاهي از پيشينه رمان نويسي در ايران، بي‌مناسبت نيست به وجود افسانه‌ها و يا بهتر است گفته شود قصه‌هاي بلند ايراني اشاره كرد. داستان‌هايي منظوم در ادبيات ايران پيشينة ديرين دارد، داستان‌هايي منثور به ويژه در قرون اخير نيز اگرچه كم نيست ولي تعداد آن‌ها به نسبت آثار منظوم داستاني كه از شاهكارهاي ادب فارسي شمرده مي‌شود، ناچيز است. از ميان اين داستان‌ها مي‌توان به بختيارنامه، ابومسلم نامه، داراب‌نامه، سمك عيّار، چهل طوطي، حسين كرد، هزارو يك شب و امير ارسلان را نام برد كه در مقايسه با رمان و ساختار آن، آن‌ها را به گونه‌اي قصّه‌هاي ايراني دانست كه هيچ دگرگوني چشم گيري در نثر فارسي پديد نياوردند (ر.ک.صبور،305:1384) در ايران تا حدود يك قرن پيش نشاني از رمان و رمان‌نويس به چشم نمي­خورد. نخستين جرقه‌هاي انديشه نوگرايي و تجّدد را بايد در دورة بيداري جست. گذشته از صنعت چاپ و پيشرفت آن، رواج روزنامه و روزنامه نويسي و تأسيس دارالفنون در ساده‌نويسي زبان فارسي تأثير بسياري داشت. آنچه نويسندگان ايراني را به هنر رمان‌نويسي به شيوة اروپايي تشويق كرد، ورود رمان‌هاي گوناگون به زبان خارجي به ويژه اروپايي و ترجمة آنها به وسيلة ايرانيان انگشت‌شماري بود كه در دورة بيداري براي تحصيل به اروپا رفته بودند (ر.ک.همان،308:1384).

2-1-3- داستان كوتاه‌ (Short Story)

داستان كوتاه اوايل قرن نوزدهم به وسيلة ادگار آلن پو (1894-1809) در آمريكا و نيكلاي واسيلي يوويچ گوگول(Nikolay Vasile Vich Gogol) (1852-1809) در روسيه بنيان نهاده شد. گوگول را پدر داستان كوتاه گفته‌اند. اولين نويسنده‌اي كه داستان كوتاهي دربا‌ره مردمان محروم و گمنام نوشت گوگول بود. داستايوسكي در جايي گفته، «همه ما از زير شنل گوگول بيرون آمده‌ايم» اين گفته او به حقيقت نزديك است، زيرا پيش از داستان «شنل» داستاني واقع­گرا در چنين شکل و ساختاري و با چنين معنايي نوشته نشده بود. داستان «شنل» اولين طليعه داستان كوتاه در جهان داستان‌نويسي است (ر.ک.ميرصادقي،182:1386).

ادگار آلن پو و گوگول دو نويسنده‌اي هستند كه از آن­ها به عنوان پدران داستان‌نويسي كوتاه به مفهوم امروزي نام مي­برند.  نويسندگان داستان كوتاه و بلند، ايوان تورگنيف، تولستوي، دوموپاسان، اُ.هنري فاكنر….به پيشرفت داستان كوتاه و تحول آن خدمت شاياني كردند. داستان كوتاه امروز از نظر بدعت و نوآوري و پيشبرد  بيشتر مرهون چخوف و موپاسان است. (ر.ک.همان،180:1386)

پس از اينان گي دومو پاسان فرانسوي و آنتوان چخوف روسي داستان كوتاه را به طرز شايسته‌اي تكامل بخشيدند. با آغاز قرن بيستم ميلادي داستان كوتاه تنوع و اوج بيشتري يافت. داستان كوتاه همگام با تحولات اجتماعي و سياسي و پيدايش ديدگاههاي جديد فلسفي به انسان و موقعيت او در برابر هستي، اكنون بارورتر از هميشه است. راه يافتن مفهومي به نام «سرعت» در زندگي انسان معاصر كه خود حاصل فن‌آوري لجام گسيخته و پيشرفت حيرت­آور دانش تجربي در دهة پاياني قرن بيستم است، انسان را در گردابي از مشكلات اجتماعي و فلسفي افكند كه هنر به مفهوم عام آن- بازتاب اين دشواري‌هاست. هنر داستان نويسي، هم در معنا و هم در صورت بيشترين تأثير را پذيرفته است. در زمانه‌اي كه فرصت فراغت براي انسان‌ها به شدت محدود شده است، داستان كوتاه هم ناگزير است به سبك‌ها و شيوه‌هاي تازه­اي كه هماهنگ با روح زمانه است رو بياورد (ر.ک.مستور،5:1379).

اگر هدف نهايي هر اثر هنري – در اينجا داستان- تاثير‌گذاري بر مخاطب باشد، اين هدف از طريق برانگيختن حس صميميت با سهولت بيشتري قابل حصول است تا روش‌هاي ديگر. كاري كه با همه آساني و سهولتش آن قدر ممتنع است كه فقط از دست هنرمندان باهوش، پر احساس و متفكر بر‌مي‌آيد (ر.ک.همان،10:1379) داستان كوتاه را در ادبيات فارسي مي‌توان، از لحاظ انضباط و دقتي كه در ساخت و پرداخت آن به كار مي­رود، با «غزل» مشابه دانست. يعني با سنجيده­ترين و ماندگار‌ترين و شعرترين قالب‌هاي شعري، غزل كوتاه است و ساده و با همة تنوع بياني، داراي كليت و تماميت است. يك غزل كامل، مثل يك داستان كوتاه كامل، تركيبي ارگانيك دارد. نوشتن يك داستان كوتاه خوب، مثل پرداخت يك غزل ناب، كار ساده‌اي نيست و مايه و قريحه‌اي ويژه‌اي مي‌خواهد. برخلاف رمان يك لغزش كوچك تكنيكي كارش زود آشكار مي‌شود(ر.ک.تقي‌زاده،3:1374) فرانك اوكانر داستان‌نويسي ايرلندي معتقد است: داستان كوتاه مناسب جوامعي است كه عنصر نابساماني برآنها مسلط است. با آدم‌هايي محروم سر و كار دارد كه در جامعه سرگردانند و يكي از دلايل رشد داستان كوتاه در آمريكا اين است كه در جامعة آمريكا تعداد آدم‌هاي محروم و رانده شده، ظاهراً بيشتر از جوامع ديگر است (تقي‌زاده،5:1374) يكي از گرايش نويسندگان ما به داستان كوتاه در دورة 1357 تا 1367 اين است كه داستان كوتاه بهتر مي‌تواند موقعيت‌ها و لحظه‌هاي حساس و ناپايدار را تصوير كند. پيش از انقلاب زندگي تودة مردم يكنواخت بود. در نخستين دهة پس از انقلاب، زندگي خروشان شد و شكل فوراني به خود گرفت (تقي زاده،4:1374).

داستان كوتاه به شكل و الگوي امروزي در قرن نوزدهم ظهور كرد. داستان کوتاه «قطعه حکايتي است که بسته به بلندي و کوتاهي حکايت، روي هم رفته مي­توان آن را بين دو دقيقه و يک ساعت خواند» (موام، 12:1370). ميرصادقي داستان کوتاه را به اين گونه تعريف مي­نمايد «داستان کوتاه، روايت به نسبت کوتاه خلاقه­اي است که نوعاً سر و کارش با گروهي محدود از شخصيت­هاست که در عمل منفردي شرکت دارند و غالبا با مدد گرفتن از وحدت تأثير، بيشتر بر آفرينش حال و هوا تمرکز مي­يابد تا داستان­گويي»(ميرصادقي و ميرصادقي،100:1377).

در ايران پس از انقلاب مشروطه، امکانات و تجربه هاي زندگي روزمره نويسندگان را ياري داد تا از شيوه سنتي فاصله بگيرند. در نتيجه به داستان کوتاه روي آوردند و با بهر­ه­گيري از اصول اين قالب، مسائل و مشکلات جامعه را به تصوير کشيدند. نخستين داستان کوتاه همزمان با اولين رمان اجتماعي منتشر مي­شود. اصولا سال­هاي آغازين 1300شمسي، سال­هاي تعيين کننده در بروز تجليات گوناگون ادبيات معاصر ايران است. شيوه برگزيده ميان نويسندگان پس از جنگ (جهاني دوم) داستان کوتاه بود. پاره­اي از بهترين آثار ادبيات داستاني معاصر به اين سبک نگاشته شده است. (ر.ک.کامشاد، 36:1384)

«جمال زاده نخستين کسي بود که فنون اروپايي نگارش داستان کوتاه را به ما شناساند» (کامشاد،137:1384).

2-2- موضوع

موضوع شامل حوادث کلي است که بستر داستان را پديد مي­آورد. مفهومي است كه داستان درباره آن نوشته مي‌شود «موضوع شامل پديده­ها و حادثه­هايي است که داستان را مي­آفريند و درونمايه را به تصوير مي­کشد. به بياني ديگر موضوع قلمرويي است که در آن خلاقيت مي­تواند درونمايه خود را به نمايش بگذارد» (ميرصادقي(ج)،217:1385).

2-2-1- درونمايه

درونمايه چيزي است که از موضوع به دست مي­آيد. «درونمايه فکر اصلي و مسلط بر هر اثر هنري است، فکر و انديشه حاکمي که نويسنده در داستان اعمال مي­کند. درونمايه هر اثري، جهت فکري و ادراکي نويسنده­اش را نشان مي­دهد» (ميرصادقي(ج)،174:1385)

2-2-2-انديشه

با کشف درونمايه اثر مي­توان به انديشه و جهان­بيني نويسند­ه نزديک شد. انديشه نگرش خاص نويسنده نسبت به جهان، زندگي و فلسفه زندگي است که با تجزيه وتحليل اثر ادبي به دست مي­آيد.

«گزينش هر پاره­اي از پديده­هاي زندگي و انتخاب هر نوع چشم انداز خاص، دقيقاً همسو با جهان نگري و چگونگي نگرش نويسنده به هستي و واقعيتهاي زندگي است. شيوه گزينش هر نويسنده از واقعيت بازتاب شيوه نگرش و جهان بيني مورد اعتماد اوست» (شيري،28:1376)

براي کشف جهان­بيني و انديشه نويسنده علاوه بر درونمايه داستان، آگاهي از زبان او نياز است. همان­گونه که براي فهم درست يک شعر آشنايي با زبان شعر نياز است، براي کشف درونمايه يک اثر داستاني آگاهي از زبان نويسنده به دريافت درست انديشه کمک مي­کند. زيرا ماده اصلي ادبيات زبان است و داستان، زبان ويژه خود را داراست. اين زبان نيز ساختاري برتر از زبان طبيعي دارد (ر.ک.احمدي،128:1385)  آنچه که نويسنده در داستان بيان مي­کند، حتما بيان کننده نگرش خاص اوست و زبان ابزار او براي بيان انديشه است. گاهي يک مکث يا کلمه مي­تواند معنايي گسترده را در داستان حمل کند. خواننده با آشنايي از زبان نويسنده بهتر مي­تواند جهان­بيني او را مشخص کند.«جهان بيني و عقايد راوي از دايره لغاتي که برمي­گزيند، مکث­ها و تکيه کلامهايي که دارد معلوم مي­شود» (اخوت، 207:1371).

بسياري از نظريه­پردازان معتقدند که ارتباط زبان و تفکر چيزي نيست که بتوان آن را ناديده گرفت. «واستون معتقد است که تفکر چيزي نيست مگر سخن گفتن که به صورت حرکات خفيف در اندام هاي صوتي درآمده است. تفکر همان سخن گفتن است که وازده شده است»(باطني، 116:1373).

شايد زبان تنها شرط و عامل موثر در فعاليت­هاي عالي ذهن چون تفکر نباشد ولي شايد مهمترين عامل باشد. در واقع تفکر بدون استفاده از زبان ممکن است ولي اين نوع تفکر بسيار ابتدايي است. زبان توانايي انسان را در تفکر و ديگر فعاليت­هاي عالي ذهن بالا مي برد.(ر.ک. همان،122:1373). به دليل اهميت رابطه زبان و انديشه ، زباني كه نويسنده به كار مي‌برد بايد شفاف و روشن باشد تا بتوان معنا را از آن بيرون كشيد«زبان که نويسنده به کار مي­برد حکم سيم هادي را دارد؛ همان طور که سيم هادي جرقه­هاي الکتريکي را با سرعت و قدرت تمام از يک باطري به باطري ديگر عبور مي­دهد، زبان نويسنده نيز بايد بتواند با همان سرعت و قدرت ذهن نويسنده را به خواننده مرتبط سازد.»(ميريام،590:1368).

همان گونه که در جريان تحولات اجتماعي، انديشه و جهان­نگري تغيير مي­يابد، زبان نيز تغيير مي­کند «زبان پديده اجتماعي است و همراه با تحولات اجتماع دگرگون مي شود».(همان، 74:1373).

زبان به عنوان ابزار بنيادين بيان وابسته به عوامل گوناگوني است که در هر جامعه وجود دارد. گذشته از تحولات اجتماعي که بر زبان اثرگذار است. هريک از گروههاي مختلف اجتماعي نيز سبک ويژه خود را دارد. حوزه زباني تحصيل کردگان، سياستمداران، کارگران… هر کدام با ديگري قابل تمييز و تشخيص است.(ر.ک.حسن لي، 101:1383).

«واژگان يک زبان،به وضوح محيط جغرافيايي و اجتماعي يک قوم را منعکس مي­کند. در واقع کل واژگان يک زبان سياهه­اي پيچيده­اي از انديشه­ها، تصورات، علايق و مشاغلي است که توجه آن قوم را به خود جلب کرده­­اند» (موقن،8:1378).

2-3- لحن (Tone)

لحن آهنگ بيان نويسنده است و مي­تواند صورت­هاي گوناگون به خود بگيرد. شاد، غمگين، احساساتي، خنده­دار، گريه­آور، جدي و ظنز­آميز باشد، يا ممکن است آرام، رسمي، نوميدانه، عاميانه و صميمي باشد. يا هر لحن ديگري که ممکن است نويسنده براي نوشتن بيافريند (ر.ک.ميرصادقي(ج)،521:1385)

در داستان­هاي امروزي تنوع لحن وجود دارد و لحن اغلب در خور موضوع و شخصيت­هاي داستان مي­آيد. نويسندگان مي­کوشند لحن شخصيت­هاي داستان متناسب با فرديت آنها و متناسب با زمان و مکان داستان انتخاب شود. مثلا وقتي از زبان کودکي داستان روايت مي­شود، بايد لحن روايت داستان متناسب با سن و سال کودک باشد.

لحن داستان بايد استوار و ثابت بماند. نويسنده بايد بکوشد که در طول روايت داستان آهنگ بيان را حفظ کند مگر آنکه موضوعش تغيير کند. هماهنگي و ثبات لحن به داستان قدرت تاثير بسياري مي­دهد لحن با همه عناصر سبک يعني زبان، معني شناسي و موسيقي سر و کار دارد. نويسنده از همه آنها براي ايجاد لحن در داستان استفاده مي­کند (ر.ک.همان،521:1385 )

نويسنده اغلب لحن خود را با لحن شخصيت­هاي داستان، درونمايه و فضاي مسلط بر اثر هماهنگ مي­سازد. استفاده نامناسب از لحن به وحدت داستان آسيب مي­رساند و از ظرفيت تاثيرگذاري داستان کاسته مي­شود (ر.ک.مستور،48:1379).

2-4- سبک (Style)

هر نويسنده شيوه کلام و گويش فردي خود را دارد. از اين رو تعريف جامع امکان­پذير نيست. زبان از کلمات و جملات ترکيب يافته است، اما تنها کلمات و جملات نيستند که بر خواننده اثر گذارند و خواننده صرفا براي آنچه نويسنده مي­گويد، از داستان خوشش نمي­آيد. بلکه چگونه گفتن برايش مطبوع و خوشايند است، يعني سبک و شيوه نگارش (ر.ک.ميرصادقي(ج)،502:1385)

سبک به رسم و طرز بيان نويسنده اشاره دارد. تمهيدات و تدابيري است که نويسنده در نوشتن به کار مي­گيرد. بدين معني که انتخاب واژگان، ساختمان دستوري، زبان مجازي و ديگر الگوهاي صوتي در ايجاد سبک دخيل هستند (ر.ک.همان،506:1385)

سبک مردانه و زنانه با هم متفاوت است همان­گونه که غزل سعدي با غزل صائب متفاوت است و يک غزل از صائب را نمي­توان در غزل سعدي قرار داد زيرا اين مسأله به خوبي قابل تشخيص است پس نوشتار زنانه با نوشتار مردانه متفاوت است (ر.ک.همان،510:1385).

سبک حالتي است که نويسنده در آن احساسات خود را بيان مي­کند. سبک بسته به دو چيز است: قدرت احساسي و مايه او، مايه نويسنده بايد بر اثر مطالعه به آن پايه رسيده باشد که بتواند احساسات خود را به ياري آن بيان کند. (ر.ک.همان،507:1385).

«سبک شيوه نويسنده است در چگونگي کاربرد زبان در انتقال انديشه در داستان» (مستور،51:1379)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122