پايان نامه مقايسه و تحليل مضمون أدعيه مسيحي و أدعيه اسلامي با تأکيد بر مزامير داود و صحيفه سجاديه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه و تحليل مضمون أدعيه مسيحي و أدعيه اسلامي با تأکيد بر مزامير داود و صحيفه سجاديه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 84 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه و تحليل مضمون أدعيه مسيحي و أدعيه اسلامي با تأکيد بر مزامير داود و صحيفه سجاديه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1. بخش اول: موضوعشناسی 3
1-1-1. تبیین موضوع 3
1-1-2. اهمیت و ضرورت 3
1-1-3. هدفِ موضوع خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-4. ادبیات و پیشینه موضوع خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-4-1. ادبیات دعا در مسیحیت خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-4-2. ادبیات دعا در اسلام خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-5. مبانی نظری خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-6. روششناسی خطا محل یاب تعریف نشده.
1-1-6-1. مطالعه مقایسهای خطا محل یاب تعریف نشده.
1-2. بخش دوم: مفهومشناسی 4
1-2-1. دعا 4
1-2-2. دعاهای اساسی مسیحیت 6
1-2-3. مزامیر 8
1-2-4. صحیفه سجادیه 9
فصل دوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای صحیفه سجادیه
2-1. مضمون اول: ستایش 12
2-1-1. ستایش خداوند 13
2-1-1-1. ستایش صفات ذات 15
2-1-1-2. ستایش خداوند با صفات فعل خطا محل یاب تعریف نشده.
2-1-1-3. کیفیت ستایش خداوند خطا محل یاب تعریف نشده.
2-1-2. ستایش فرشتگان 18
2-1-3. ستایش پیامبر خطا محل یاب تعریف نشده.
2-1-4. ستایش اهل بیت، پیروان انبیاء اصحاب پیامبرو تابعین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-1-5. ستایش والدین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-1-6. ستایش ماه مبارک رمضان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-2. مضمون دوم: تقدیس خطا محل یاب تعریف نشده.
2-3. مضمون سوم: تسبیح خطا محل یاب تعریف نشده.
2-4. مضمون چهارم: تنزیه و پیراسته داری خطا محل یاب تعریف نشده.
2-5. مضمون پنجم: سپاسگزاری 21
2-6. مضمون ششم: اعتراف خطا محل یاب تعریف نشده.
2-6-1. اعتراف به شأن خداوند خطا محل یاب تعریف نشده.
2-6-2. اعتراف به گناه خطا محل یاب تعریف نشده.
2-6-3. اعتراف به ناتوانی خطا محل یاب تعریف نشده.
2-6-4. اعتراف به ایمان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-7. مضمون هفتم: استغفار خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8. مضمون هشتم: طلب (درخواست‌ها) خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-1. درخواست برای خود خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-1-1. درخواست مادی خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-1-2. درخواست معنوی خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-1-2-1. درخواست اخلاقی خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2. درخواست برای دیگران خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-1. درود و تحیت خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-1-1. درود و تحیت برای پیامبر وآلش خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-1-2. درود و تحیت برفرشتگان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-1-3. درود و تحیت بر پیروان انبیاء خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-1-4. درود بر تابعین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-2. دعا برای والدین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-3. برای فرزندان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-4. نفرین دشمنان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-5. شکست شیطان خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-6. درخواست برای پیامبر خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-7. درخواست برای پیروان انبیا خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-8. درخواست برای اصحاب پیامبر خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-9. درخواست برای تابعین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-8-2-10. درخواست برای مرزداران خطا محل یاب تعریف نشده.
2-9. مضمون نهم: تضرع و انابه 30
2-10. مضمون دهم: شکایت خطا محل یاب تعریف نشده.
2-11. مضمون یازدهم: اعتراض 32
2-12. مضمون دوازدهم: تغزل و عشق‌ورزی 34
2-13. مضمون سیزدهم: نا امیدی از دیگران خطا محل یاب تعریف نشده.
2-14. مضمون چهاردهم: استعاذه 38
2-15. شبکه کلی مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
2-15-1. توضیح شبکه مضامین و نحوه‌ی ارتباط مضامین در صحیفه سجادیه خطا محل یاب تعریف نشده.
فصل سوم: مفاهیم و مضامین اصلی دعاهای مسیحی با تأکید بر مزامیر داوود
3-1. دعاهای اساسی در مسیحیت 44
3-1-1. دعای ربّانی (دعای خداوند) 45
3-1-2. درود بر مریم مقدس 45
3-1-3. سرود سپاس باد خطا محل یاب تعریف نشده.
3-1-4. دعای صبح 46
3-1-5. دعای شب 46
3-1-6. دعای آمرزش 47
3-1-7. اعتقادنامه رسولان 49
3-1-8. اعتقادنامه نیقیه 49
3-1-9. مزامیر 50
3-2. مضامین استخراج شده از دعاهای اساسی مسیحیت و مزامیر داوود خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1. مضمون اول: ستایش خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-1. ستایش خداوند خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-1-1. ستایش صفات ذات خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-1-2. ستایش صفات فعل خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-2. ستایش فرشتگان خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-3. ستایش حضرت مریم خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-4. ستایش حضرت عیسی خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-5. ستایش اورشلیم خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-1-6. شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-2. مضمون دوم: تقدیس خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-3. مضمون سوم: تنزیه و پیراسته داری خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-4. مضمون چهارم: سپاسگزاری خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5. مضمون پنجم: اعتراف خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5-1. اعتراف به شأن خداوند خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5-2. اعتراف به گناه خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5-3. اعتراف به ناتوانی خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5-4. اعتراف به ایمان خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-5-5. شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-6. مضمون ششم: طلب آمرزش خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7. مضمون هفتم: درخواست‌ها خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-1. درخواست برای خود خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-1-1. درخواست مادی خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-1-2. درخواست معنوی خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-2. درخواست برای دیگران خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-2-1. دعا برای همه خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-2-1-1. دعا برای ایمان داران خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-2-2. نفرین دشمنان خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-2-3. درود و تحیت برمریم مقدس خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-3. شفاعت خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-7-4. شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-8. مضمون هشتم: شکایت خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-9. مضمون نهم: اعتراض خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-10. مضمون دهم: استعاذه (پناه بردن به خدا) خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-11. مضمون یازدهم: تضرع و زاری خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-12. مضمون دوازدهم: عشق ورزی خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-13. شبکه کلی مضامین در مسیحیت خطا محل یاب تعریف نشده.
3-2-13-1. توضیح شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
فصل چهارم: مقایسه و جمع‌بندی
4-1. مقایسه 53
4-1-1. مقایسه مضامین 53
4-1-2. مقایسه حجم پرداختن به مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
4-1-3. مقایسه مضامین از نظر معنا 58
4-2. جمعبندی خطا محل یاب تعریف نشده.
4-3. دشواریها خطا محل یاب تعریف نشده.
4-4. پیشنهادات 64
پی‌نوشت‌ها 65
فهرست منابع 66

فهرست منابع

 

ابن بابویه، محمد بن علی(بی‌تا)، اسرار التوحید (ترجمه التوحید للصدوق)، محمد علی اردکانی، تهران.

ابن شعبه، حسن بن على(1382)، تحف العقول، حسن زاده، قم، آل علی، جلد1.

ابن فارس، احمد بن فارس(1404ه.ق)، معجم مقاییس اللغه، عبدالسلام محمدهارون، قم، مکتب الاعلامی الاسلامی.

استیون، اف براون(1391)، آئین پروتستان، فریبرز مجیدی، قم، نشر ادیان.

اف.ام.جلی، ای.آر.کرول(1383)، “مریم شناسی“(ترجمه طیبه مقدم)، هفت آسمان، قم، شماره 24، سال ششم.

اکرمی، غلامرضا(1387)، )،”دعا نیایش در ادیان”، اخبار ادیان، ش1و2، بی جا.

ایزوتسو، توشیسکو(1381)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات سهامی کتاب.

آرهینلز، جان(1385)، فرهنگ ادیان جهان، عین, پاشایی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان.

آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين(1366)، شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، تهران، دانشگاه تهران، جلد7.

بخشنده، حمید(1386)، “دعا از سه منظر”، هفت آسمان، قم، نشر ادیان، ش36.

بوبر، مارتین(1380)، کسوف خداوند، عباس کاشف، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

بوبر، مارتین(1386)، من وتو، ابوتراب سهراب، الهام عطاردی،

بیابانی اسکویی، محمد(1384)، “دعا پیوند انسان با خدا”، مجله سفینه، ش6، ص44ـ57.

ترک زاده، جعفر(1388)، “مقاله روش پژوهش در فرایند چرخه­ای تحلیل، روشی برای گرد­آوری، تحلیل و استنتاج از داده­های کیفی پر بعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسلامی”، مجله روش‌شناسی علوم انسانی، ش15، ش61.

جرج برانتل(1381)، آئین کاتولیک، حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

جلوه، سید ابوالحسن(1376)، رسالة فی بیان استجابة الدعاء، موسسه الامام الهادی(علیه السلام).

جوادی آملی، عبدالله(1381)، ادب فنای مقربان، محمد صفایی، قم، اسراء، جلد دوم.

جوادی آملی، عبدالله، اعرافی(1390)، اقتراح(بیانیه حضرت آیت الله جوادی آملی درباره دعا به همایش بین المللی”دعا در ادیان آسمانی” در کشور سوریه)، مجله راه تربیت، ش15، سال ششم، قم، جامعه المصطفی العالمیه.

حسن عابدی جعفری، محمد سعید تسلیمی ، ابوالحسن فقیهی ، محمد شیخ زاده(1390)، ” مقاله تحلیل مضمون و شبکه مضامین”، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، ص151ـ198.

حلی، احمد بن فهد(1429ه.ق)، عدة الداعی و نجاح الساعی، قم، موسسة المعارف الاسلامیه، عترت.

خاکی، غلامرضا(1384)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، بازتاب.

خمینی، روح الله(1381)، چهل حدیث، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی(ره).

الخوری، بولس الفعالی(1995)، المدخل الی الکتاب المقدس، لبنان، منشورات المکتبه البولسیه، ج3.

دروس مقدماتی در مورد زندگی مسیحی و اصول اعتقادات(بی‌تا)(بی جا).

دستغیب، عبدالحسین(1382)، استعاذه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

دیتریش، بونهافر(بی‌تا)، مشارکت مسیحی، عیسی دیباج، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1374)، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، غلامرضا خسروی، تهران، مرتضوی، ج‏2.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد(1412ه.ق)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار العلم.

زویمر، سموئیل(1387)، نیایش نامه (نیایش از دیدگاه اندیشمندان)، تهران، موسسه بشیر.

زیبایی نژاد، محمد رضا(1375)، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، ویراستار: رضا بابایی، نشر اشراق، قم، تابستان.

ساوئیل شولتز(بی‌تا)، عهد عتیق سخن میگوید ، ترجمه مهرداد فاتحی، بیجا.

سبحانی تبریزی، جعفر(1385)، منشور عقاید امامیه، قم، موسسه امام صادق(علیه السلام).

سموئیل، یوسف(1384)(2005م)، المدخل الی عهد القدیم، قاهره، دارالثقافه.

صادق نیا، مهراب(1381)، “خدای عهد عتیق”. هفت آسمان (فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب)، ش15.

طباطبایی، سید محمد حسین(1386)، شیعه در اسلام، هادی خرمشاهی، قم، بوستان کتاب.

طباطبایی، سید محمد حسین(1417ه.ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج2.

عبدالعلی پور، اکبر(بی‌تا)، “معرفی صحائف سبعه”، معاونت فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه.

فانی، کامران، خرمشاهی، بهاء الدین، صدر، احمد(1378)، دائرة المعارف تشیع، تهران.

فراهیدی، خلیل بن احمد(1409ه.ق)، كتاب العين، قم.

فرهنگ، مهروش(1389)، )، “مروری بر گستره دعا پژوهی”، مجله کتاب ماه دین، ش150.

فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی(1376)، ترجمه و شرح صحيفه کامله سجادیه، عبدالرحیم افشاری زنجانی، تهران، فقیه.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی(1362)، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، علی اکبر غفاری، موسسه الاعلمی، ج8.

فيومى، احمد بن محمد مقرى(1414ه.ق)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم، دار الرضي.

قرشی بنایی، علی اکبر( 1412ه.ق)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، جلد چهارم.

کبیر مدنی، سید علیخان بن احمد(1409ه.ق)، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین، قم، ج1.

کراجکی، محمد بن علی(بی‌تا)، گنجینه معارف شیعه امامیه (ترجمه کنزالفوائد و التعجب)، کمره‌ای ، محمد باقر، تهران، فردوسی، چاپ اول، ج1.

کلینی، محمد بن یعقوب(1407ه.ق)، اصول الكافي، تهران، طبع الإسلامية، ج‏2.

گوردن اس، ویکفیلد(1388)، “معنویت و عبادت”، مجموعه مقالات الهیات جدید مسیحی، ترجمه:محمد حسن محمدی مظفر، دفتر نخست، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ص585ـ618.

مجلسی، سید محمد باقر(1403ه.ق)، بحار الأنوار، بیروت، دارالاحیا التراث العربی، ج11.

مجلسی، سید محمد باقر(بی‌تا)، عین الحیوه، تهران، اسلامیه.

محمد پور، احمد(1389)، ضد روش 2، تهران، جامعه شناسان.

محمدی ری شهری، محمد(1387)، منتخب نهج الذکر، قم، دارالحدیث.

مشکینی، علی(1362)، مصباح المنیر در دعاها و وظایف دینی، قم.

مفتاح، احمد رضا، سلیمانی، حسین، قنبری، حسن(1393)، تعالیم کلیسای کاتولیک، قم، نشر ادیان.

مک گراث، آلیستر(1384)، درسنامه الهیات مسیحی، بهروز حدادی قم، جلد اول.

مک گراث، آلیستر(1392)، درسنامه الهیات مسیحی، محمد رضا بیات، وحید صفری، علی شهبازی، اعظم مقدم و کوثر طاهری، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، جلد دوم.

ملکی تبریزی، میرزا جواد(1372)، اسرار الصلوة، رضا رجب زاده، تهران، پیام آزادی.

ملکی تبریزی، میرزا جواد(1375)، سلوک عارفان (ترجمه المراقبات فی اعمال السنه)، ترجمه سید محمد راستگو، تهران، انتشارات سایه، ج3.

ممدوحی کرمانشاهی، حسن(1389)، نیایش از دیدگاه عقل و نقل، قم.

میشل، توماس(1387)، کلام مسیحی، حسین توفیقی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب.

نراقی، احمد(1374)، معراج السعادة، قم، هجرت.

نظری، محمود، موسوی بروجردی، سید حسین(بی‌تا)، پژوهشی در نسخه شهید اول در صحیفه سجادیه”، مجله سفینه، ش7.

والز، اندرو(1385)، مسیحیت در جهان امروز، احمد رضا مفتاح، حمید بخشنده، قم، نشر ادیان.

هوشنگی، حسین، سیار، محمدمهدی(1387)، “مقاله قضا و قدر” (بررسی جایگاه دعا و نیایش در نسبت با قضا و قدر الهی)، کتاب نیایش نامه، ش6، تهران، موسسه دین پژوهشی بشری.

منابع انگلیسی

Aimee wallis Buchanan Jodi b, martin(2007), Making worship real, Westminster john k nax press, usa.

Aunea, joseph(n.d),” praise”in encyclopedia of Christian theology

Bowden, john(2005), Christian complete guide, London.

Brummer, Vincent(2008), What are we doing when we pray.

Church of England(1994), celebrating comman prayer, mowbray.

Foster, david(1999), the catholic prayer book, seotland.

G hrbermann, Charls(1913), The Catholic Encyclopedia, The Encyclopedia Press, new yourk, v.12.

Grreham, billy(1578), peace with god, usa, world wide publication.

Hammerling, koy(2008), A histary of prayer, boston.

Irene, nowell(2013), pleding, cursing, praising, conversing with God through the psalms,lithurgical press.

Jsvand and neil, martin(2001),The devote life, London and newyork.

oAkanji, Enoch(2011), The Magnificent prayer of praises and thanksgiving and worship, Body mind and sprit.

seasons of devotion(2005), continuum, usa.

Shaked,Gilboa(1915),”confession of sin ” Encyclopedia Judaica, vol.5.

Spyridan church(2003), My prayer book, holy mount athos, Greece.

Susan j white(2006), Foundation of Christian worship, Westminster john k nax press, usa.

Bromiley(1986), Jeoffrey(1986).THE INTERNATIONAL Standard BIBLE Encyclopedia, Michigan, v.4.

Watcham nee(1993), Praising, Living stream ministry.

Wolfenden Gregory w(2004), daily liturgical prayer, ashgate.

yves lacoste, Jean(2005), Encyclopedia of Christian theology, New yourk.

 

چکیده

تحلیل مضمون یکی از مهم­ترین روش­های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا­سازی، مفهوم‌بندی، ادغام و یکپارچه کردن داده­ها می­پردازد، تحلیل مضمون صحیفه سجادیه به عنوان یک متن دعایی معتبر در سنت شیعه از یک سو و نیز دعا­های مسیحی به ویژه آنچه در مزامیر داوود آمده است از سوی دیگر، و ارجاع مضمون­ها به یکدیگر، نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد در هز دو دسته از متون مضامین کلیدی عبارت­اند از: ستایش، اعتراف، درخواست، تضرع و زاری، پناهندگی و عشق ورزی. اگر چه هر کدام از این مضامین می­تواند معنا و اهمیت متفاوتی در بستر دعایی دین مربوطه داشته باشد با این حال وجود این مضامین مشترک تا اندازه ریادی از هم داستانی این دو ادبیات دعایی حکایت دارداگر قرار باشد که مضمون کلیدی که مرجع باقی مضامین است، یافت گردد، آن مضمون بی تردید گفت و گوی با خداست. گفت و گوی با خداست بدان معنا است که در این دو دین رابطه میان انسان و خدا از سطح رابطه “من ـ او”، به رابطه “من ـ تو” تغییر یافته است. براین اساس انسان همواره خدا را در کنار و مخاطب خود می­داند. این ارتباط صمیمانه در ادبیات دعایی این دو متن بسیار متفاوت است. در نیایش‌های مزامیر معمولا از خدا تقاضا می­شود که عدالت را برقرار سازد و بسیاری از مزمور­ها، شکایت ستمدیدگان و فقیران را در بردارد. برخی از قسمت­های مزامیر نیز توأم با نفرین و احساسات تلخ است و در بخش­هایی فرد درد و رنج خویش را فریاد می­زند در دیگر فراز­ها نیز سراینده از مظلومیت و بی‌گناهی خود می­گوید، به گونه­ای که ارتباط صمیمانه با خدا در مزامیر بیشتر در قالب شکوه و اعتراض خود را به نمایش گذاشته است. حال آنکه در صحیفه سجادیه بیشتر درخواست­ها به درخواست­های معنوی و اخلاقی باز می­گردد و در حین در­برداشتن معارفی عمیق، زبانی ساده و همه فهم دارد. پرهیز از به کارگیری اصطلاحات غامض و رمزآلود به موازات بیان مطالب مهم از ویژگی­های بارز این متن دعایی است. در صحیفه سجادیه مضامین اصلی چون ستایش، اعتراف و درخواست ما را گام به گام به سمت ارتباطی صمیمانه با خداوند سوق می­دهد و این ارتباط صمیمانه بیشتر خود را در قالب اعتراف به شأن خداوند و عشق‌ورزی به نمایش می­گذارد و شکوه و اعتراض در آن بسیار کمرنگ است.

کلیدواژه: دعا، ادعیه اسلامی، ادعیه مسیحی، صحیفه سجادیه، مزامیر، تحلیل مضمون

فصل اول:
کلیات

مقدمه

دعا در ادیان، به ویژه در ادیان ابراهیمی، صرفاً یک خواهش و تمنّای انسانی از خدا به شمار نمی­آید؛ بلکه در حقیقت روایتگر رابطه‌ی انسان و خدا، و نیز شناختی است که این ادیان از خدا ارائه می­دهند. بر این اساس، دعا را باید انعکاس الهیات این ادیان و آموزه­های آنها درباره‌ی رابطه خدا و انسان دانست. در حقیقت، ایمان در ادیان ابراهیمی در عینی­ترین شکل، خود را به صورت دعا آشکار می­کند. از سوی دیگر، دعا بخش عمده­‌ای از رفتار دینی ایمانداران این ادیان است. معمولاً آنها روزانه به انجام نیایش­های خاص دعوت می­شوند و بر رابطه خود با خدا تأکید می­کنند. شاید به همین دلیل است که ادبیات دعایی این ادیان غنی و شایسته‌ی مطالعه است. این ادبیات دعایی پیشتر در متون خاص جمع­آوری شده است. مهمترینِ این منابع در دو دینِ اسلام و مسیحیت، صحیفه سجّادیه و مزامیر داود است.

در سنّت دینی شیعه کتاب صحیفه سجادیه، دعا­های منسوب به امام چهارم شیعیان، حضرت امام زین‌العابدین (علیه السلام) قرار دارد و این کتاب شامل پنجاه و چهار دعا است که یکی از متون دعایی معتبر در اسلام است. در مسیحیت مجموعه‌های دعایی فراوانی به ‌چشم می­خورد که شامل دعا­های عیسی مسیح و مزامیر داود و دعا­های آباء مانند: آگوستین (بخشهایی از کتاب اعترافات آگوستین)، آنسلم و پاپ گری­گوری دوم ،یوحنای زرّین­دهان و… هستند.این دعا­ها، دعا­های روزانه و مشترک مسیحیان را تشکیل می‌دهند.

در این پایان نامه، تلاش شده است با تحلیل مضمون دعا­های مسیحی و اسلامی به تبیین رابطه خدا و انسان پرداخته شود.

1-1. بخش اول: موضوع‌شناسی

1-1-1. تبیین موضوع

موضوع این پایان­نامه عبارت است از: مقایسه و تحلیل مضمون متون دعایی اسلام و مسیحیت با تأکید بر صحیفه سجادیه و مزامیر داوود. در ذیل این موضوع تلاش خواهد شد تا مضامین مهم دعا­ها در صحیفه سجادیه و مزامیر داود استخراج شده و به مضامین و مفاهیم اصلی­تر ارجاع داده شوند و در نهایت مفاهیم در یک شبکه مضمونی گسترده نمایش داده شود. این کار این امکان را به ما خواهد داد تا ضمن مقایسه‌ی دو شبکه مفهومی­ای که به دست آورده­ایم، موضوعات کلیدی و زبان دعایی را در دو دین اسلام و مسیحیت با هم مقایسه کنیم. این کار در حقیقت به آشکار شدن رابطه‌ی خدا و انسان خواهد انجامید. از این رو با توجه به اهمیت موضوع دعا و جایگاه این دو کتاب در متون دعایی مسیحیت و اسلام در این پایان­نامه بر این دو کتاب تأکید می­شود. لذا علاوه بر صحیفه سجادیه و مزامیر داوود بر دیگر متون دعایی مانند: دعای کمیل و دعای ابو­حمزه ثمالی از میان دعاهای مهم در اسلام، و دعای ربّانی، دعای صبح و شب، و برخی دیگر از دعاهای اساسی در مسیحیت، گزینش و بررسی شده است.

1-1-2. اهمیت و ضرورت

یکی از مواردی که اهمیت و ضرورت موضوع را نمایان می­سازد، جایگاه دعا و ارتباط با خدا در زندگی انسان است، به گونه‌ای که دعا و پرستش بخشی جدایی ناپذیر از حیات معنوی فرد با ایمان است و نقشی حیاتی در رشد شخصیت روحانی او دارد. در واقع فردی که وقت کافی به دعا نمی­دهد و در برنامه روزانه­اش زمانی مشخص، به دعا اختصاص نمی­دهد، نمی­تواند زندگی پیروزمندانه و شخصیت بالغی داشته باشد. پس دعا را می­توان مهمترین بخش زندگی روحانی شخص با ایمان دانست به این معنا که اگر مهمترین هدف آفرینش انسان را ارتباط با خدا بدانیم، دعا فرصتی برای این ارتباط است و به این هدف تحقق می‌بخشد.[1] دعا اختصاص به بخش خاصی از زندگی ما ندارد از آنجا که رابطه­ای دوستانه با خداست و این رابطه در همه ابعاد زندگی ما انسان­ها جریان دارد و بر همه آنچه انجام دادیم و می‌دهیم، تاثیر گذار است.[2]

از سوی دیگر انسان­ها به مثابه بخشی از خلقت، پیوسته در حال دعا­کردن هستند، به گونه­ای که هیچ لحظه­ای از زندگی، خالی از دعا­کردن نیست؛ و همه حالت­های طبیعی که از قلب تفکیک ناپذیرند، روح دعا هستند. بنابراین هر چه قلب اراده می­کند، دعا است. و اگر تمایلات و آرزو­های قلبی به سمت خدا نَرود، بی تردید به سمتی می­رود که موجب دوری انسان از خدا می­شود.[3] بنابراین دعا موضوعی مهم در ادیان است. پرداختن به دعا در حقیقت، پرداختن به بخشی از الهیات ادیان به شمار می­رود. الهیاتی که خود را در عبارات دعایی آشکار کرده است.

1-2. بخش دوم: مفهوم‌شناسی

1-2-1. دعا

دعا یک فعالیت مذهبی بنیادین است و ماهیت آن ارتباط و گفت­و­گو با خداوند می­باشد. این ارتباط ممکن است کلامی یا غیر­کلامی باشد، لذا دعا، ارتباط انسان با امری مقدس یا گفت­و­گویی درونی با خداوند تعریف می‌شود.

دعا در اسلام: دعا از ریشه «دَعَوَ» است و معانی متعددی دارد. ولی معنای اصلی و حقیقی­اش خواندن و صدا کردن است. و در اصطلاح عبارت است از خدا را «خواندن» و به سوی او میل و رغبت پیدا کردن و با او «رابطه بر­قرار کردن» است، خواه این رابطه در قالب «اقرار» باشد یا ستایش یا تحمید و تسبیح و یا در­خواست و یا طلب آمرزش و استغفار.[4]

و ابن­فارس در ذیل کلمه «دعا» می­گوید: “الدّعاء أن تمیل الشیء الیک بصوتٍ و کلامٍ یکون منک، دعا آن است که کسی را با صدا و کلام خود متوجه خود کنی.”[5]

و در «تفسیر المیزان» تعریف دعا آمده است: “دعا آن است که از طلب برخیزد و زبان فطرت آن را طلب کند، نه این که زبان هر­طور خواست حرکت کند.”[6]

شاید بتوان از مجموع تعریف­های دعا چنین استفاده کرد که بهترین و جامع­ترین آنها همان «طلب» به معنای عام است که شامل تمامی اقسام دعا نیز می­شود.

نتیجه آن شد در رساله حاضر دعا به معنای خواندن و صدا­زدن خداوند و ارتباط با او است. از این رو به هیچ وجه محدود به «حاجت خواهی» نمی­باشد بلکه مطلق خواندن و سخن گفتن با خدا است.

دعا از دیدگاه قرآن و روایات نیز بررسی شده است و آیاتی که به دعا اشاره شده است عبارتند از: (40: 14-60) (7: 55-180) (2: 86) (25: 77) (27: 62) (6: 53) (14: 39).[7]

دعا در مسیحیت: دعا در انگلیسی معادل “prayer” آمده است درسنت مسیحی دعا از گفت و گو و ارتباط با خدا فراتر رفته و به نوعی متحد شدن با او است. از این رو تنها بر درخواست محدود نمی­شود بلکه سپاس، ستایش، اعتراف و… و دیگر جنبه­ها را نیز به همراه دارد در سنت مسیحی هدف نهایی دعا تنها خواستن نیست بلکه تجلیل و ستایش نام خداوند نیز است.

دعا یک بعد از زندگی مسیحیان نیست بلکه همان ماهیت آن است چنانچه تمام زندگی عیسی بیانگر همین ارتباط است.

بر اساس کتاب مقدس دعا تنها یک فعالیت بشری نیست، بلکه یک گفت­و­گوی شخصی با خداوند حیّ و راستین است. دعا از سوی انسان آغاز نمی­شود بلکه خدا آغاز­گر دعا است. خدا در انسان ایجاد انگیزه می­کند تا آنچه را که خوشایند او می­باشد، بخواهد و انجام دهد.(فیلیپیان2:12.13) و او محرک ما برای دعا­کردن است،[8] لذا دعا تنها تسلیم­شدن به ندای الهی است.[9]همان­گونه که عیسی­مسیح فرمود: همه افکار، آرزو­ها و تمایلات ما از قلب­های ما بر می­آیند، دعا به ما کمک می­کند تا قلب­هایمان را به سوی خداوند بگشاییم تا او به واسطه روح­القدس ما را التیام بخشد و تقویت کند. قلب، جایی است که خداوند ما را لمس می­کند. اگر ما با ایمان، امید و محبت زندگی کنیم، قلب محل سکونت خداوند می­شود. به این دلیل است که سکوت برای بسیاری از افراد، قسمتِ لازم و ضروری دعا است. سکوت به ما یک فضای درونی را می­دهد چرا که ما در دعا­هایمان نیاز داریم تا در سکوت و آرامش به اعماق قلب­هایمان دست یابیم و خدا را جستجو کنیم.[10]

یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به دعا در مسیحیت «تعمّق» است، چنان­که آموزه­های اراکاوگریوس در باب دعا، در کلیسای شرق بنیادین شد. برای او، دعا خاموشی عقل و غرق­شدن در خدا با بخش غیر­عقلانی روح است. بنابراین از دیدگاه او دعا، تعمّق است. برای دستیابی به این تعمّق دو راه وجود دارد:

1-رهایی از هوی و هوس­ها و تمایلات درونی.

2- تمرکز در خلقت و بُعد ماهیت الهی.

این امیال مانع از تأمّل می­شوند و ما را از هدف دور می­سازند، چرا که وجود این تصورات نمایانگر وابستگی ما به جهان مادی است، با رهایی از این افکار در مرحله دوم، تمرکز افکار بر روی خدا و غرق­شدن در او است. تصور و ادراک او از دعا بر نظام رهبانی ارتدوکس غالب شد.

چنانچه تعریف تایلور در باب دعا نیز همین نظریه را تأیید می­کند. او دعا را این­گونه تعریف می­کند:

دعا یک فرا­رَوی و صعود از ذهن به سوی خداست. همه شکل­های این صعود: ستایش، اعتراف، سپاسگذاری و درخواست؛ زیر چتر دعا قرار می­گیرند، بنابراین دعا ارتباط روح انسانی با خدا است.

1-2-2. دعاهای اساسی مسیحیت

دعا­های مسیحیت شامل دو دسته می­شوند:

دسته اول: دعا­ها و نیایش­هایی است که در کلیسا در طی مراسمی، به طور دسته جمعی خوانده می­شوند. این دعا­ها، «دعا­های آئینی»[11] نامیده می­شوند.

دسته دوم: دعا­هایی هستند که برای برنامه روزانه شخص مسیحی هستند که توسط اسقف یا کشیش تدوین شده­اند. این کتاب­ها مورد تأیید کلیسا و توسط آن چاپ و منتشر می­شوند و در­بردارنده دعا­های فردی و شخصی هستند.

دعای مسیحیان به طور عادی با نام مسیح به پدر خطاب می­کند و انگیزش و تأثیر آن با فعل الوهی روح­القدس پیوند خورده است.[12] اجزای دعای فردی و جمعی چندان متفاوت نیست، به جز این که دعای جمعی همراه با تشریفاتِ رسمیِ زبانِ عبادی است و دعای فردی دارای خود جوشیِ موقعیت­های فردی است.[13]

یکی از دعا­های اساسی و مهم در مسیحت دعای ربانی است که هم در دعا­های آئینی و هم در دعا­های فردی نقش ویژه­ای دارد. سخن­گفتن با خداوند به واسطه ایمان­داران، نسل به نسل به ما رسیده است و این دعا­ها به شیوه دعای­ربّانی منتقل شده­اند.

دعای ربانی

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانچه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده .

و قرض‌های ما را ببخش چنانچه ما نیز قرض داران خود را میبخشیم .

ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده.

زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین [14]

اهمیت این دعا به قدری است که می­توان گفت تمام اندیشه و انعکاس مسیحت اولیه به راستی در تفسیر این دعا است.

درود بر مریم مقدس، دعای صبح و شب، دعای آمرزش، اعتقاد­نامه نیقیه و رسولان؛ دیگر دعا­های اساسی مسیحیان را تشکیل می­دهند.

1-2-3. مزامیر

یکی از منابع دعا­های فردی و جمعی، «کتاب مقدس» و به ویژه، « مزامیر» است، که در اصل برای نیایش در معبدِ یهودیان طرح­ریزی شده و اغلب در کلیسای مسیحیان استفاده می­شود و عمیقاً زبان نیایش را تحت تأثیر قرار داده است. ستایش­ها و مرثیه­های کاملاً فردی آن، اشتیاق شدید و ناله­های نا­امیدانه‌ی آن، چشمه­ای از بیانات و الگوی دعای فردی مسیحیان را نیز ارائه می­کند.[15]

کتاب مزامیر از 150 مزمور تشکیل شده است و به پنج کتاب تقسیم می­شود: مزمور­های “1ـ41” کتاب اول، “42ـ72” کتاب دوم، “73ـ89” کتاب سوم، “90ـ106” کتاب چهارم و “107ـ150” کتاب پنجم را تشکیل می­دهند.[16] در سنّت یهودی ـ مسیحی، این کتاب را به داود (علیه السلام) نسبت می­داده­اند،[17] اما دانشمندان جدید با استفاده از مطالب این کتاب می­گویند: برخی از قسمت­های این مجموعه به دوره‌ی تبعید و برخی دیگر به دوره‌ی پس از آن مربوط هستند.[18]چنانچه از صد­و­پنجاه مزمور، 28 مزمور به برادران لاوی و 73 مزمور به حضرت داوود نسبت داده شده است.[19]

نگاه این پایان­نامه به مزامیر به عنوان یک متن دعایی در مسیحیت است و از آنجا که مزامیر، خزانه و منبعی کاملی از دعاست که در سنّت مسیحیت و یهودیت بی­نظیر است؛ تأثیر مزامیر بر دعا­های کلیسایی قابل توجه است. به عبارت دیگر مزامیر منبعی برای دعا­های شخصی است و الهام بخش، بخش عمده­ای از عبادت عمومی است.[20]

1-2-4. صحیفه سجادیه

پس از قرآن کریم و نهج­البلاغه، بزرگ­ترین و مهم­ترین گنجینه گران­بهای حقایق و معارف الهی در نزد شیعه صحیفه سجادیه است. این صحیفه که از منابع غنی بلاغت تربیت، اخلاق و آداب اسلامی است، از سوی دانشمندان برجسته امامیه به أخت القرآن، انجیل اهل­بیت (علیهم السلام) و زبور آل­محمد [21]لقب گرفته است. همان­طور که انجیل عيسى و زبور داوود (عليهما السّلام) دو کتاب آسمانی حاوی علوم و حِکَم بوده، صحیفه هم علوم و حِكمى را در بردارد كه جهانیان را به سعادت و نيكبختى مي­رساند. سه نسخه از صحيفه در دست داريم: يکي صحيفه‌ی کامله که پنجاه­و­چهار دعا دارد، دوم صحيفه‏اي که سي­و­هشت دعا دارد و سوم صحيفه‏اي که چهل­و­چهار دعا دارد و در اصفهان چاپ شده است.

روايت مشهور و متداول عصر ما از صحيفه به دو روايت اخير _ يعني روايت ابن­اعلم مصري و محمد­بن­احمد­بن­مسلم­بن­مطهر _ باز­مي­گردد،[22] که دارای پنجاه­و­چهار دعا است. اگر به همين صحيفه مراجعه کنيد، مي­بينيد که راوي مي­گويد: صحيفه داراي هفتاد­و­پنج دعا بود ولي يازده عدد از دعا­ها از دست رفته است. حال اگر يازده دعا هم از دست رفته باشد، مي­شود شصت­و­چهار دعا در حالي که صحيفه فعلي پنجاه­و­چهار دعا دارد يعني ده دعاي ديگر نيز از آن فوت شده است. [23]

نظر به اهمیت و اعتبار کم­نظیر صحیفه سجادیه، شرح­ها و حواشی بسیاری بر این کتاب نوشته شده و بار­ها از عربی به فارسی و دیگر لغات بر­گردانده شده است.

محدّث نورى (عليه الرّحمه) در كتاب مستدرك الوسائل بيان كرده، اين كتاب را به أُخت­القرآن (خواهر قرآن) وصف نموده‏اند، و نهج البلاغه را أَخ­القرآن (برادر قرآن) گفته­اند و همان­طور كه قرآن كريم را خداي تعالى به زبان حضرت خاتم­الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله) بيان فرموده، نهج­البلاغه و صحیفه را هم كه سخنان آن از منبع علم الهى تراوش كرده به زبان مقدّس دو علىّ (عليهما السّلام) جاری گردانیده است.[24]

 

[1]. دروس مقدماتی در مورد زندگی مسیحی و اصول اعتقادات(بی‌تا)، ص28.

[2]. Foster (1999).

[3]. Jsvand and neil (2001), p.101,103.

[4] ابن­منظور ( )، ج14، ص257.

[5]. ابن­فارس (1404ق)، ج2، ص279.

[6]. طباطبایی (1417ق)، ج2، ص33، ذیل تفسیر (2: 186).

[7]. مشکینی (1362).

[8]. R. spear (2002), p.29,30.

[9]. yves lacoste (2005), p.1369.

[10]. Foster (1999), p.3.

[11]. Liturgical prayer.

[12]. والز (1385)، ص122.

[13]. والز (1385)، ص118.

[14]. کتاب مقدس متی14-6:9

[15]. والز (1385)، ص118.

[16]. الخوری (بی‌تا)، ج3، ص14.

[17]. الخوری (بی‌تا)، ج3، ص15.

[18]. سموئیل(1384) (2005م)، ص312.

[19]. yves lacoste (2005), p.1315.

[20]. Bowden (2005), p.965.

[21]. کبیر مدنی( 1409ق)، ج1، ص4و5.

[22]. نظری، موسوی بروجردی(بی‌تا).

[23]. عبدالعلی پور، اکبر(بی‌تا).

[24]. فیض الاسلام اصفهانی (1376)، مقدمه، ص3.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122