پايان نامه مقايسه ي ابعاد کمال گرايي،سيستم هاي مغزي رفتاري و تاب آوري در بيماران عروق کرونر و افراد عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي ابعاد کمال گرايي،سيستم هاي مغزي رفتاري و تاب آوري در بيماران عروق کرونر و افراد عادي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه ي ابعاد کمال گرايي،سيستم هاي مغزي رفتاري و تاب آوري در بيماران عروق کرونر و افراد عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
2-1 بیان مسأله و سوالات تحقیق    3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 فرضیه های تحقیق    6
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها    7
1-6-1 ابعاد کمال گرایی    7
تعریف عملیاتی    8
1-6-2 سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری    8
سیستم بازداری رفتاری (BIS)    8
تعریف عملیاتی    9
سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)    9
تعریف نظری    9
تعریف عملیاتی    10
سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS)    10
تعریف نظری    10
تعریف عملیاتی    11
1-6-3 تاب آوری    12
تعریف نظری    12
تعریف عملیاتی    12
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 بیماری عروق کرونر    16
2-1-1 همه گیر شناسی بیماری قلبی_ عروقی    16
2-1-2 عوامل خطر بیماری کرونری قلب    17
2-1-2-1 عوامل خطر فیزیولوژیکی:    17
2-1-2-2 عوامل خطر روانشناختی    18
2-1-3 الگوی رفتاری تیپ A    26
2-1-4 تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس    27
2-1-5 نقش خلق و خو در پاسخدهی به استرس    29
2-1-6 تجربیات هیجانی استرس    30
2-1-6 استرس و بیماریهای کرونری قلب    31
2-2 نظریه های کمال گرایی    32
2-2-1 تعریف کمال گرایی :    32
2-2-2 ابعاد کمال گرایی و رویکردهای مختلف درکمال گرایی    34
2-2-3 رشد و تحول کمال گرایی    37
2-2-4 کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی    39
2-3 سیستم های مغزی / رفتاری    43
2-3-1 تعریف سیستم های مغزی / رفتاری    43
2-3-1-1 سیستم بازداری رفتاری (BIS)    43
2-2-3-2 سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS)    45
2-3-3-3 سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)    47
2-3-2 جنبه های هیجانی سیستم مغزی/ رفتاری و اختلالات مربوط به آن:    48
2-3-3 سیستم مغزی / رفتاری و پاسخ فیزیولوژیک    50
2-4  تاب آوری    52
2-4-1 تعریف تاب آوری    52
2-4-2 نظریه ها و رویکرد های مختلف درباره تاب آوری    53
2-4-3 ارتباط تاب آوری با عروق کرونر    55
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 روش پژوهش    59
3-2 جامعه پژوهش    59
3-3 محیط پژوهش    59
3-4 نمونه پژوهش    59
3-5 روش نمونه گیری    59
3-6 حجم نمونه و روش محاسبه آن    60
3-7 مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه    60
3-8 توضیح ابزار گرد آوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار    60
3-9 روش گرد آوری اطلاعات    62
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادها    63
3-11 محدودیت های پژوهشی    63
3-12 ملاحضات اخلاقی    63
فصل چهارم : نتایج
1-4 مقدمه    65
2-4)توصيف داده ها    65
3-4) تحليل داده ها    69
آزمون U مان- ویتنی    69
فرضیه اول    69
فرضیه دوم    70
فرضیه سوم    70
فرضیه چهارم    74
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری    85
پیشنهادات    87
منابع فارسی :    88
منابع انگلیسی :    90

منابع فارسی :

آزاد فلاح پرویز . سیستم های مغزی رفتاری : ساختارهای زیستس شخصیت . مجله مدرس . 1379 ؛ 4(1) : 81-63 .

بشارت محمد علی . ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال گرایی چند بعدی . فصل نامه پژوهش های روانشناختی . 1386؛ 10(2و1)67-49 .

پور محمدرضای تجریشی معصومه ، تاثیر موفقیت و شکست برشاخص های فیزیولوژیک براساس مؤلفه های شخصیتی(رساله دکتری ). تهران :دانشگاه علامه طباطبایی ؛ 1384 .

پناهی حلیمه . اثر موفقیت و شکست بر پاسخهای فیزیولوژیک در افراد کمال گرا و غیر کمال گرا [ پایان نامه کارشناسی ارشد ] . تهران : دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1383 .چوبدار ، مریم ( 1386 ) . بررسی رابطه سیستم های مغزی – رفتاری و ابعاد شخصیت با ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه تبریز .

سارافینو ادوارد . روان شناسی سلامت . میرزایی الهه ، وهمکاران، مترجمان .تهران؛ انتشارات رشد ؛ 1384 .

سنجش کمال زدایی . مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره 3و4 ، ص 43-58

علی پور ، احمد ، بهرام خانی ، محمود ( 1388) . مقایسه ی فعالیت نظام های مغزی / رفتاری در بیماران مبتلا به پر فشاری خون دارای سابقه ی مصرف دارو بدون سابقه مصرف دارو و افراد بهنجار . مجله روانشناسی بالینی سال اول ، شماره چهار ، زمستان ، صفحات سی تا سی و یکم .

علی پور احمد ، حاجی زادگان مرضیه . مقایسه کمال گرایی در بیماران مبتلا به اختلال کرونری قلبی و افراد سالم . مجله علوم و روان شناختی . 1385 :5(19): 16-20 .

عبداللهی ابراهیم .رابطه سیستم های مغزی / رفتاری و تکانشگری با رگه های جامعه ستیزی [پایان نامه کارشناسی ارشد ] . تهران : دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1390 .

عطری فرد مهدیه . رابطه بین فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و مستعد بودن به احساس شرم و گناه [پایان نامه کارشناسی ارشد ] .تهران : دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1383

موذن ، سمیه  ، ازاد فلاح پرویز ، صافی مرتضی (1388) . مقایسه ی فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری و ابعاد کمال گرایی در بیماران کرونری قلب و افراد سالم ، مجله ی علوم رفتاری ، دو.

منصوری ، احمد؛ عدالت زاده ، نسرین ؛ بخشی پور رودسری ، عباس . (1388) . بررسی رابطه شادکامی با کمال گرایی مثبت و منفی و سلامت روان .مجموعه چکیده مبسوط مقالات نخستین همایش ملی شادکامی (صص80-75) . زاهدان : دانشگاه سیستان و بلوچستان .

نظر بلند ندا . بررسی واکنش های فیزیولوژیک به استرس براساس فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری [پایان نامه کارشناسی ارشد ] . تهران : دانشگاه تربیت مدرس ؛ 1380 .

نجمه حمید(1386). بررسی میان ویژگیهای شخصیتی سرسختی و استرس با بیماری کرونری قلب . مجله علمی پزشکی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز .6(2): 225-219

یعقوبی حمید ( 1374 ) . بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی صومعه سرا – گیلان – پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشگی ایران

منابع انگلیسی :

Bonanno,G,A.(2004).Loss,trauma,and human resilience.American Psychologist.59:20-28

Burns, D. D. (1980). The perfectiont`s script for self – defeat. Psychological Association.

Carle, A. C., & Chassin, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: its    prevalence and positive affect Journal of Applied Developmental Psychology.25:577-596.

Campbell-Sills, L., Cohan, S.L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping,   and pshchiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy.44:585-599.

Charney, D. S. (2004). Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: implications for    adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry. 161:195-216.

Chang, E. C.(2006). Conceptualization and measurement of adaptive and maladaptive aspects of   performance perfectionism: Relation to personality ,psychological functioning , and academic  achievement .Cognitive Therapy and Research. 30:677-697 .

Chang EC. Zumberg KM , Sanna I.J, Girz 1p, Kade AM .Shair SR , et al . Relationship between    perfectionism and domains of worry in a college student population : Considering the role of     BIS/BASmotives. Personality & individual Differences . 2007 ; 43(4) : 925-36 .

Carver, CS., White, TL. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective respons   impending reward and punishment:  the BIS/BAS  scales, journal  of personality  and social   psychology, 67(12):319-333.

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد حایز شرایط پرسشنامه های کمال گرایی فراست ، BIS/BAS کارور وایت و تاب آوری کانر دیویدسون گرفته شد .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به مفروضه های آزمون حسب مورد ارزشهای آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و یومان ویتنی استفاده شد .نتایج نشان داد که ابعاد کمال گرایی و سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد .ولی تاب آوری در این دو گروه تفاوت نشان نداد..همچنین در ابعاد کمال گرایی متغیرهای تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با کرونر قلب رابطه مثبت و معنادار دارد .در سیستم مغزی / رفتاری ، بازداری رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی  با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارد و جنگ و گریزبا متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارد .با توجه به یافته های پژوهش کمال گرایی و سیستم مغزی / رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد.

کلید واژه ها :  بیماری عروق کرونر ؛ ابعاد کمال گرایی ؛ سیستم بازداری رفتاری ؛ سیستم فعال سازی رفتاری ؛ تاب آوری ؛

1-1 مقدمه

مدل زیستی – روانی – اجتماعی در دو دیدگاه زیستی – طبی و روانی – اجتماعی را برای تبیین بیماری و سلامتی ادغام کرده است .بر طبق این مدل عوامل زیست شناختی می توانند آمادگی ژنتیکی ، سبک غذایی و عدم تعادل بیوشیمیایی باشند و عوامل روان شناختی هم رفتارها ، شخصیت افراد و بالاخره عوامل اجتماعی شامل اعضای خانواده ، محیط خانه و وقایع باشند

.بنابراین می توان پذیرفت که این بیماری از لحاظ علت شناسی و درمان چند عاملی است .دلایل و عوامل موثر در بروز بیماری قلبی – عروقی در پژوهش های متعدد پزشکی و حتی روان شناسی بررسی شده اند .

هر چند در اغلب پژوهش های پزشکی ، تأکید بر جنبه های فیزیولوژیک از قبیل ویژگیهای شیمیایی خون ( مانند چربی خون )، افزایش فشارخون ، سابقه بیماریهای قبلی ( مانند دیابت و تیروئید، شاخص توده بدن و فربهی ، و رفتارهای سلامتی ( مصرف سیگار و الکل ، رژیم غذایی ، میزان ورزش و تحرک ) بوده است .

با این وصف روان شناسان در تلاش اند تا سهم مؤلفه های روان شناختی مانند تنیدگی ، رویدادهای تنش زا ، اضطراب ، افسردگی ، امید ، الگوی رفتاری نوع آ ،خصومت ، خشم و مانند آنها را برجسته سازند .

این در حالی است که امروزه در جوامع مختلف با روند صعودی بیماریهای قلبی – عروقی مواجه هستیم . با وجود آنکه سارافینو (2001) براساس پژوهش های همه گیر شناسی ،  بیماری عروق کرونر قلب را بیماری جوامع پیشرفته دانسته چرا که در این جوامع از یک طرف افراد سالمند بیشتر وجود دارند و از طرف دیگر عوامل مخاطره مانند فربهی ، کم تحرکی و تنیدگی بیشتری در آنها مشاهده می شوند .

اما چنین نتایجی را کم و بیش در کشور های در حال توسعه نیز می توان یافت ، به گونه ای که در ایران نیز بیماریهای قلبی – عروقی از جمله عمده ترین عوامل مرگ و میر جمعیت به شمار می رود .

نقوی (1382) اظهار داشته است که از میان عوامل عمده مرگ و میر مانند عوامل مادرزادی ، خشونت ، بیماریهای واگیر ، بیماری سرطان ، حوادث و خودکشی ، عامل بیماری قلبی – عروقی با 8/34 درصد ( در مردان 1/33 و در زنان 5/37 درصد ) عمده ترین عامل مرگ ومیر در ایران محسوب می شود و پس از آنکه ، با فاصله نسبتا زیادی ، حوادث با 12 درصد و سرطان با 7/10 درصد قرار دارد .

1-2 بیان مسأله و سوالات تحقیق

بیماری های قلب و عروق یکی از اختلالات روان تنی محسوب می شود این بیماری عامل یک سوم مرگ ها بوده و سالانه 15 میلیون نفر از 50 میلیون مرگ در دنیا به علت این بیماری اتفاق می افتد مطالعات نشان داده اند در راستای ارتباط بین تنش و بیماری قلبی ، پژوهش های مختلفی نشان داده اند که تنش رفتاری باعث افزایش فشارخون شریانی و کاهش گردش خون کلیوی می شودحتی یک تحریک خفیف یا عصبانیت و ترس ناگهانی ، بطور ثابت و موقت می تواند برای اعمال سیستم قلبی – عروقی تاثیر بگذارد ( ولمن ، 1375)

شریان های کرونری قلب که شاخه هایی از شریان اصلی آئورت هستند باعث رساندن خون غنی از اکسیژن به عضلات قلب می شونددر بیماری عروق کرونر یک یا چند تا از شریان های کرونری تنگ و باریک میشوند.(میل،مامولوت،ترجمه نوحی1374)

فریدمن و روزنمن در مورد تاثیر شخصیت در بیماریهای قلبی تلاش های گسترده ای را آغاز کردند .که در نهایت به کشف تیپ شخصیتی آ منجر شد .

این دو بر این اعتقاد بودند که عامل مهم ابتلا به بیماری قلبی تیپ شخصیتی آ است .این تیپ ویژگیهایی از قبیل رقابت جویی ، اضطرار وقت ، تقلا برای پیشرفت و مشغله فکری با هدف شتابزدگی اضطراب دارد .

طبق نظر آنها اینگونه رفتار به تدریج منجر به  ابتلا این افراد به بیماری قلبی می گردد. بیماری قلبی با سطوح بالای این واکنش ها و خصومت مزمن همبستگی دارد .

یکی از موضوعات و مفاهیم روان شناختی که کارکرد فرد در قلمرو اجتماعی ، روانشناختی و جسمانی یا فیزیولوژیک را دچار اختلال می کند استرس است .

استرس معمولا برای توصیف واکنش ها و احساسات منفی که با موقعیت های چالش انگیز یا تهدید کننده همراه می شوند به کار می روند .گاه نیز همان موقعیت های تهدید کتتده را استرس می نامند .

از دیدگاه سلیه «استرس حالتی است بیانگر یک نشانگان معین که با همه تغییرات نامعینی که بریک نظام زیست شناختی اثر می کنند ، مطابقت دارد .»

همین طور تحقیقات نشان داده است که استرس حاد باعث افزایش فعالیت ایمنی و استرس مزمن باعث مهار فعالیت ایمنی بدن می شوند .

بطور کلی استرس چهار تاثیر منفی روی دستگاه ایمنی بدن دارد که همه این تاثیرات نتایج مهمی برای سلامت به دنبال دارند :

1) استرس باعث تضعیف تولید سایتوکاین و همچنین تضعیف عملکرد ایمنی بدن می شود .

2) استرس باعث تجدید فعالیت ویروس های پنهان می شود .

3) استرس باعث آسیب پذیری در برابر عفونت های ویروسی می شود .

4) استرس بر التیام زخم ها تاثیر منفی می گذارد و فرآیند التیام را طولانی تر می کند .

پاسخ ایمنی به استرس هم به نوع و هم به عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک بستگی دارد .

عوامل روانی – اجتماعی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است ، عبارتند از استرس و رفتارهای هیجانی مانند عصبانیت و خصومت .

شواهدی وجود دارد که یک سنخ شخصیتی روانی خاص مستعد بیماری قلبی و ابتلا به فشارخون است اما احتمالا افراد از لحاظ ژنتیک مستعد هستند که پاسخ های قلبی – عروقی فراوان تری داشته باشند .

محرک های مضر روانشناختی ، استرس ، اضطراب حاد ، تنفر و عصبانیت می تواند باعث افزایش ترشح سدیم در کلیه و در نتیجه بدکارکردی قلبی – عروقی بشوند .

استرس باعث افزایش ترشح کاته کولامین و کورتیکواسترویید از غدد درون ریز می شود و میزان بالای این هورمونها در دراز مدت ، ممکن است موجب آسیب دیدن شریان ها و قلب شریان ها و قلب شود . با این وجود ، علیرغم ، تعاریف متعدد ارائه شده ، بیشتر پژوهشگران معتقدند که کمال گرایی نشان دهنده متغیری شخصیتی همراه با ویژگی های شناختی ، رفتاری وشکلی از آسیب شناسی روانی  تعریف شده بوسیله معیارها ی شخصی بالا مثل خود انتقادی شدید است ( منصوری ، عدالت زاده ، بخشی پور رودسری ، 1388 )

کمال گرایی با اختلال های جسمانی و روانی زیادی رابطه دارد مثل ( عروق کرونر ، پر فشاری خون ، افسردگی ، اختلال های شخصیت ) (وو وکرتسی[1]، 2009 ).

تلاش های اخیر در پی شناسایی رابطه بین کمال گرایی و سایر عوامل شناختی همچون بازداری رفتاری رویکرد

سیستم ها ، روی یک الگوی عصب شناختی تنظیم هدف تاکید می کنندمتمرکز شده اند(رندل[2] و همکاران،2010) .

گری (2000) در نظریه خود سه سیستم مغزی – رفتاری را معرفی میکند این سیستم ها عبارتند از: سیستم بازداری رفتاری[3] ،سیستم فعال سازی رفتاری[4] ،سیستم جنگ و گریز[5].

از سویی غلبه هر یک از سیستم ها درفرد به حالت های هیجانی متفاوتی چون اضطراب ، و زود انگیختگی و ترس منجر می گردد و واکنش های متفاوتی را برمی انگیزد.

.گری[6] و مک ناتان[7] معتقدند حساسیت سیستم بازداری رفتاری پیشگویی کننده استرس های هیجانی منفی شخص در موقعیت های پر استرس بدون توجه به طبیعت استرس زاها باشد و بازداری رفتاری به نظر می رسد پیشگویی کننده شخص در کنار آمدن نافعال و ضعیف باشد .

مطالعات متعدد ارتباط این سیستم را با عواطف منفی نشان داده اند . نتایج مطالعات گری ، مک ناتان ، شارون و چوبدار ، فعالیت سیستم بازداری رفتاری را با بیماری قلبی مرتیط دانسته و این ارتباط را ناشی از تولید هیجانهای منفی و فعالیت سیستم سمپاتیکی می دانند.

فرا تحلیل انجام شده توسط Mathews در سال 1988 نشان داد که هیجان های منفی ، اضطراب و خصومت با افزایش بیماری های قلبی و عروقی مرتبط هست و می توان استنباط کرد که فعال شدن این سیستم می تواند عاملی در بروز بیماری های قلبی باشد .

متغیر مورد مطالعه تاب آوری (Resilienece )  به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود.

تاب اوری که  مقاومت در برابر استرس (  stress resistance) یا رشد پس ضربه ای نیز نامیده شده است ، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روانشناختی قرار می گیرد .

تاب آوری ، برحسب این تعریف ، فراتر از جان سالم بدر بردن از استرس ها و ناملایمات زندگی است (بونانو[8]،2004).

باوجود اهمیت عوامل روانشناختی در بروز بیماری قلبی ، متاسفانه در ایران تحقیقات اندکی بر رابطه کمال گرایی ،سیستم های مغزی – رفتاری و تاب آوری را با این بیماری بررسی کرده اند . در حالی که احتمال دارد این متغیرهابه تنهایی تاثیری در وقوع بیماری قلبی نداشته باشند ، اما چنانچه در کنار هم قرار گیرند تاثیر یکدیگر را تشدید می نمایند .به منظور رفع این کمبود ، و با توجه به یافته های متنوع و گاه متضاد درباره ارتباط این فاکتورهای شخصیتی با ابتلا به عروق کرونر ، پژوهش حاضر رابطه متغیرهای مذکور را با بیماری قلبی مورد بررسی قرار می دهد .چراکه با آشکارشدن رابطه بین بیماری عروق کرونر با متغیرهای فوق می توان با افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درست به افراد مستعد و انجام اقدامات مداخله گرایانه بالینی آموزش مهارت های مقابله با استرس و هیجان های منفی و نیز کاهش رفتارهای پرخطر و ترغیب مردم به تغییر سبک زندگی ، تا حد زیادی در کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی نقش موثری ایفا نمود .

به طور خلاصه با توجه به توضیحات فوق در این تحقیق سعی بر این بوده است که مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی .بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران  عروق کرونر با افراد سالم مورد بررسی قرار گیرد و به یک سوال زیر پاسخ داده شود .

آیا ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران مرد و زن عروق کرونر و افراد عادی تفاوت دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

منظور از این تحقیق شناسایی و یافتن رابطه بین ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری و تاب آوری بیماران مرد و زن عروق کرونر با افراد عادی می باشد.

ضرورت انجام این تحقیق در این است که تا به حال بر روی بیماران عروق کرونر اثرات سه متغیر نامبرده (ابعاد کمال گرایی،سیستم های رفتاری و تاب آوری ) پژوهشی صورت نگرفته است و میتوان از انجام این تحقیق به نکات مثبت و ارزنده ای دست یافت وبا توجه قرار دادن این سه متغیر از پیشرفت این بیماری جلوگیری کرد.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اختصاصی : شناسایی تفاوت در بیماران زن و مرد عروق کرونر در ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری .

اهداف کاربردی : جهت بهبود و تسریع درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری عروق کرونر .

1-5 فرضیه های تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده در تحقیق حاضر فرضیه های زیر مطرح می گردد :

1-بین سطح کمال گرایی افراد بیمار و افرادسالم تفاوت وجود دارد .

2-بین سطح تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود ندارد.

3-بر اساس مؤلفه های کمال گرایی ( نگرانی در مورد اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین ، انتقاد والدین ،معیارهای فردی و نظم و ترتیب ) ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد .

4-براساس مؤلفه های سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری ( مؤلفه بازداری رفتاری ، جنگ و گریز ، پاسخدهی در برابر پاداش ، کشاننده سیستم فعال سازی رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی ) می توان سلامت افراد را پیش بینی کرد .

1.Wu ,K.D,&Cortesi ,G.T.

2.Randles ,D.

3.Behavioral  inhibition  system

4.Behavioral  activation  system

Fight /Flight system

[5]1. Gray, J.A

2. McNaughton

3.Bonanno,G,A.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک دلبستگي و صفات شخصيتي با تاب آوري دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122