پايان نامه مقايسه ي تطبيقي ظن فقهي اصولي و ظن اخلاقي از منظر حجيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي تطبيقي ظن فقهي  اصولي و ظن اخلاقي از منظر حجيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي تطبيقي ظن فقهي  اصولي و ظن اخلاقي از منظر حجيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 مقدمه‌و‌طرح‌تحقیق 1
1 – بیان‌مسئله 2
2- سوالات‌تحقیق 3
3- فرضیه‌های‌تحقیق 4
4- سابقه‌و‌ضرورت‌تحقیق 4
5- روش‌تحقیق 5
6- طرح‌تحقیق 6
7- اهداف‌و‌کاربردهای‌تحقیق‌ 6
فصل اول: مفهوم شناسی واژه ی «ظن»
1- 1.‌ظن‌در‌لغت 8
1-1-1. ظن‌در‌نظر‌لغت‌شناسان 8
1-1-2. تحلیل‌و‌بررسی 11
1-1- 3جمع بندی 13
1-2‌. ظن‌در‌قرآن 14
1-2- 1.‌بررسی‌آیه‌46 بقره 15 ‌
‌‌1-2-2‌جمع بندی 17
1-3‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اصول 18
‌‌‌‌‌1-3-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اصول 20
‌‌‌‌‌1-3-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اصولی 21
1-4‌. ظن‌در‌اصطلاح‌علم‌اخلاق 24
‌‌‌‌‌1-4-1‌. تعریف‌ظن‌در‌علم‌اخلاق 24
‌‌‌‌‌1-4-2‌. عناوین‌مرتبط‌با‌ظن‌اخلاقی 25
1-5. اقسام ظن به حسب حکم تکلیفی 26
1-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌5‌حکم‌تکلیفی 26
2-5-1. تقسیم‌ظن‌بر‌4‌حکم‌تکلیفی 27
فصل دوم: عدم حجیت ظن اصولی
2-1‌. مقدمه 32‌
2-2‌. ادله‌ی‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن 35 ‌
‌‌‌‌‌2-2-1‌. کتاب 36
‌‌‌‌‌2-2-2‌. سنت 37
‌‌‌‌‌2-2-3‌. وجدان‌و‌حس 40
‌‌‌‌‌2-2-4‌. وجه‌الزامی 41
‌‌‌‌‌2-2-5‌. دلیل‌عقلی 43 ‌
2-3‌. رد‌ادله‌ی‌عدم‌حجیت‌ظن 44
‌‌‌‌‌2-3-1‌. رد‌کتاب 44
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1‌. بررسی‌آیه‌«ان‌الظن‌لا‌یغنی‌من‌الحق‌شیئا» 46
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-1‌. معنای‌حق‌و‌ظن 46
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-3-1-1-2‌. حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه 47
‌‌‌‌‌2-3-2‌. رد‌سنت 51
‌‌‌‌‌2-3-3‌. رد‌وجدان‌و‌حس 51
‌‌‌‌‌2-3-4‌. رد‌دلیل‌عقل 51
2-4‌. پاسخ‌قائلین‌به‌عدم‌حجیت‌مطلق‌ظن 52
2-5. جمع بندی 54
فصل سوم: حجیت ظن اصولی
3-1‌. دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله 56
3-2‌. دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن 57 ‌
‌‌‌‌‌‌3-2-1‌. دلیل‌انسداد 58
‌‌‌‌‌‌3-2-2‌. لزوم‌ترجیح‌راجح 59
‌‌‌‌‌‌3-2-3‌. وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون 60 ‌
3-3‌. دلیل‌بر‌حجیت‌ظنون‌خاصه 61
‌‌‌‌‌‌3-3-1‌. دلیل‌عمل‌به‌ظن‌مظنون‌الحجیه 64
3-4. رد‌ادله‌ی‌حجیت‌ظن 65
‌‌‌‌‌‌3-4-1‌. رد‌دلیل‌برحجیت‌ظن فی الجمله 66
‌‌‌‌‌‌3-4-2‌. رد‌دلیل‌بر‌حجیت‌مطلق‌ظن 70
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1‌. رد‌دلیل‌انسداد 70
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-1‌. رد‌صغرای‌دلیل 70
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-1-2‌. رد‌کبرای‌دلیل 72
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-2.‌رد‌لزوم‌ترجیح‌راجح 74
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3‌. رد‌وجوب‌دفع‌ضرر‌مظنون 75
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-1‌. رد‌مقدمه‌ی‌دلیل 76
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-4-2-3-2‌. رد‌اجتهاد‌ظنی 78
3-5‌. جمع بندی 84
فصل چهارم: ظن اخلاقی
4-1‌. سوء‌ظن 89
‌‌‌‌‌4-1-1‌. تعریف‌سوء‌ظن 89
‌‌‌‌‌4-1-2‌. شاخه‌های‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌و‌عدم‌حجیت‌آن 90
4-1-2-1‌. سوء‌ظن‌به‌خدا‌و‌عدم‌حجیت‌آن 91
4-1-2-2‌. سوء‌ظن‌به‌پیامبر‌و‌اولیاء‌الهی‌و‌عدم‌حجیت‌آن 93
4-1-2-3‌. سوء‌ظن‌به‌مومنان‌و‌عدم‌حجیت‌آن 94
4-1-2-4‌. سوء‌ظن‌به‌غیر‌مومنان‌و‌حجیت‌آن 95
4-1-2-. 5‌سوء‌ظن‌نسبت‌به‌خود‌و‌حجیت‌آن 95
‌‌‌‌‌4-1-3‌. مراتب‌سوء‌ظن‌و‌حجیت‌آن 96
‌‌‌‌‌4-1-4‌. منشأ‌سوء‌ظن 97
‌‌‌‌‌4-1-5‌. پیامدها‌و‌آثار‌سوء‌ظن 99
‌‌‌‌‌4-1-6‌. موارد‌استثناء‌و‌حجیت‌آن 104
4-2‌. حسن‌ظن‌و‌ادله‌ی‌حجیت‌آن 108
4-3. مهم‌ترین‌دلیل‌عدم‌حجیت‌سوء‌ظن‌، بررسی‌آیه «إجتنبوا‌کثیرا من‌الظن ان بعض الظن اثم» 110
4-3-1.‌ حیطه‌ی‌موضوعی‌آیه 110
‌‌‌‌4-3-2‌. نوع‌ظن‌منهی‌عنه 112 ‌
‌‌‌‌4-3-3‌. مراد‌از‌«کثیرا» 114
‌‌‌‌4-3-4.‌ «إن‌بعض‌الظن‌اثم» 117
‌‌‌‌4-3-5‌. مراد‌از‌نهی 118
فصل پنجم: مقایسه ی حجیت ظن اصولی- فقهی با ظن اخلاقی
5-1‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اصولی 121
5-2‌. نتیجه‌حجیت‌ظن‌اخلاقی 126
5-3‌. مقایسه‌حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی 128
4-5. مقایسه‌ادله ی حجیت‌ظن‌اصولی‌با‌ظن‌اخلاقی 130
‌نتیجه گیری 132
منابع‌و‌مآخذ 134

فهرست منابع و مآخذ:

– قرآن کریم

             الف .منابع عربی

آلوسى، سید محمود. روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم .ج 1و 6و 13. على عبدالبارى عطیۀ، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1415ق.

ابن ادریس حلى، ابوعبدالله محمد بن احمد. المنتخب من تفسیر التبیان .ج 1 .محقق سید مهدى رجائى ،قم: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، اول، 1421ق.

ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم .لسان العرب .ج 13 ،احمد فارس صاحب الجوائب، بیروت- لبنان : دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع- دار  صادر، سوم،1414ق.

ابو الحسین ،احمد بن فارس بن زکریا . معجم مقائیس اللغة .ج 3، عبد السلام محمد هارون ،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه  قم، اول، 1424ق.

اردبیلى ،احمد بن محمد. زبدة البیان فی أحکام القرآن . محمد باقر بهبودى ،تهران: المکتبۀ الجعفریۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ، اول، بی تا.

بحرانى ،آل عصفور یوسف بن احمد بن ابراهیم. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة .ج 1 ،بی جا: دار المصطفى لإحیاء التراث،1423 ق.

7 . بدری ،تحسین .معجم مفردات اصول الفقه المقارن .تهران: بی نا، اول، 1421ق.

8.. جصاص، احمد بن على. احکام القرآن .ج 5،  محمد صادق قمحاوى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، اول، 1425ق.

9. جوهرى ،اسماعیل بن حماد. الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة .ج 6 ،احمد عبد الغفور  عطار ،بیروت- لبنان : دار العلم  للملایین، اول، 1412ق.

حائرى ،سید محمد مجاهد طباطبایى . القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید( مفاتیح الأصول) ج ،بی جا: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1216ق.

حجازى، محمد محمود. التفسیر الواضح .ج 2 و3، بیروت: دار الجیل الجدید ،دهم ،

1413ق.

حرّ عاملى ،محمد بن حسن .الفوائد الطوسیة. سید مهدى لاجوردى حسینى محمد درودى، قم: المطبعۀ  العلمیۀ، اول، 1403ق.

—————تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ج 3و11.

12و 16و 17و 27 ،بی جا: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1421ق.

14 .حسینی ،محمد .الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الاصول. دمشق: بی نا، اول،2227م.

15.———-. معجم المصطلحات الاصولیه .بیروت: بی نا، اول، 1415ق.

حقى بروسوى، اسماعیل. تفسیر روح البیان .ج 1، بیروت: دارالفکر، اول، بی تا.

17.حسینى شیرازى، سید محمد. تقریب القرآن إلى الأذهان .ج 5،  بیروت: دار العلوم، اول،1424ق.

18. حمیرى ،نشوان بن سعید .شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم .ج 7 ، حسین بن عبد الله العمرى- مطهر بن على الاریانى- یوسف محمد عبد الله ،بیروت-  لبنان، دار الفکر المعاصر، اول، 1422ق.

خطیب، عبدالکریم. التفسیر القرآنى للقرآن .ج 6و 13، بیروت : دار الفکر العربی، اول، بی تا.

20.راغب اصفهانى ،حسین بن محمد .مفردات ألفاظ القرآن . صفوان عدنان داودى، لبنان-  سوریه: دار العلم- الدار  الشامیۀ، اول، 1412ق.

سبزوارى نجفى، محمد بن حبیب الله. ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن. ج 12 ،بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، اول،1411 ق.

سمرقندى، نصر بن محمد بن احمد. بحر العلوم .ج 3، ابو سعید عمربن غلامحسن عمروى ،بیروت: دارالفکر، اول، 1411ق.

سید رضى ،محمد بن حسین موسوی (گردآورنده فرمایشات امام ،امیر المؤمنین ،علیه السلام). نهج  البلاغة. عزیر الله عطاردى، قم: مؤسسه نهج  البلاغه، اول، 1414ق.

شوکانى، محمد بن على. فتح القدیر .ج 2و 5، دمشق، بیروت: دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، اول ،1414ق.

صاحب بن عباد ،کافى الکفاة اسماعیل بن عباد.  المحیط فی اللغة .ج 12، محمد حسن آل یاسین، بیروت- لبنان: عالم الکتاب، اول1414ق.

طباطبایى، سید محمد حسین. المیزان فى تفسیر القرآن. ج 11 ،قم: دفتر انتشارات اسلامى  جامعه ى مدرسین حوزه علمیه قم، پنجم، 1417ق.

27. طبرسى، فضل بن حسن. مجمع البیان فى تفسیر القرآن .ج 1و 4، محمد جواد بلاغى، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، 1372ش.

28. طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر .جامع البیان فی تفسیر القرآن. ج 11 ،بیروت: دار المعرفه،

اول ،1412ق.

طبرى کیاهراسى، ابوالحسن على بن محمد. احکام القرآن .ج 4، موسى محمدعلى و عزت عبد عطیۀ، بیروت : دارالکتب العلمیۀ، دوم، 1425.

طریحى ،فخر الدین. مجمع البحرین .ج 6، سید احمد  حسینى، تهران: کتابفروشى مرتضوى، سوم،  1416ق.

طنطاوى، سید محمد. التفسیر الوسیط للقرآن الکریم .ج 6و 7و 13، قاهره: دار نهضه مصرللطباعه و النشر، اول، بی تا.

32. عثمان ،محمود حامد .القاموس المبین فی اصطلاحات الاصولیین .ریاض: بی نا، اول،1423ق.

33.عکبرى، عبدالله بن الحسین. التبیان فى اعراب القرآن  .ج 1، عمان- ریاض: بیت الافکار الدولیه، اول، بی تا.

34.علامه مجلسی (مجلسی دوم) ،محمد باقر بن محمد تقی .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم  السلام. ج 11، بیروت- لبنان:  مؤسسۀ الطبع و النشر، اول، 1412ق.

35.غروى ،مولى على على یارى .نهج الإعلان بما یثبت به دخول شهر رمضان. سید هدایۀ الله مسترحمى  اصفهانى، قم: بنیاد فرهنگ اسلامى، اول، 1422ق.

حلّى ،فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف .إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد.ج 3، سید حسین موسوى کرمانى- على پناه اشتهاردى- عبدالرحیم بروجردى ،قم: مؤسسه  اسماعیلیان، اول،1317 ق.

37. فراهیدى ،خلیل بن احمد .کتاب العین. ج 1، دکتر مهدى مخزومى و دکتر ابراهیم سامرائى ،قم: نشر هجرت، دوم، 1412ق.

38. فیومى ،احمد بن محمد مقرى. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی .ج 2، قم:منشورات دار الرضی، اول، بی تا.

قرطبی ،محمد بن احمد .الجامع لاحکام القرآن .ج 1 ،تهران: انتشارات ناصر خسرو، اول، 1364ش.

قزوینى ،سید على موسوى. الاجتهاد و التقلید ( التعلیقة على معالم الأصول). سید على علوى قزوینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1427ق.

قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب .ج 12، حسیندرگاهى، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، اول، 1361ش.

کلینى ،ابو جعفر محمد بن یعقوب .الکافی ( ط- الإسلامیة). ج 1و 2، على اکبر غفارى، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، چهارم، 1427ق.

کلینى ،ابو جعفر محمد بن یعقوب. الکافی ( ط- دار الحدیث).ج 1و 4و 15، پژوهشگران مرکز تحقیقات دار الحدیث ، قم: دار الحدیث للطباعۀ و النشر، اول، 1421ق.

گنابادى، سلطان محمد. تفسیر بیان السعادة فى مقامات العبادة. ج 4، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات، دوم، 1421ق.

محقق حلّىّ ،نجم الدین جعفر بن حسن . الاجتهاد و التقلید( معارج الأصول). محمد حسین رضوى، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1423ق.

محدث نورى ،میرزا حسین. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .ج 11، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت- لبنان: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1421ق.

47. مراغى احمد بن مصطفى. تفسیر المراغى .ج 11و 26، بیروت: داراحیاء التراث العربى، اول، بی تا.

مصطفوى ،حسن .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .ج 7، تهران: مرکز الکتاب للترجمۀ و النشر، اول، 1422ق.

مظهری ،محمد ثناء الله .التفسیر المظهری .ج 5 ،غلام نبی تونسی، پاکستان: مگتبۀ رشدیه، اول، 1412ق .

مغنیه، محمد جواد. تفسیر الکاشف .ج 7، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، اول، 1424ق.

مکارم شیرازى، ناصر. الأمثل فى تفسیر کتاب الله المنزل .ج 16، قم: مدرسه امام على بنابى طالب، اول، 1421ق.

ملا حویش آل غازی ،سید عبد القادر .بیان المعانی .ج 3 ،دمشق: مطبعۀ الترقی، اول،1312ق

چکیده:

ظن حالتی نفسانی است که طبق آن فرد به چیزی اعتقاد پیدا می کند و این اعتقاد همراه با احتمال نقیض می باشد. گاهی حجت است و گاهی حجت نیست. در علم اصول فقه و اخلاق این واژه به کار رفته است و در هر یک حجیت آن مورد بررسی قرار گرفته است ودر بادی نظر حجیت در دوسوی مقابل قرار می گیرند. گروهی استناد به دلیل عدم حجیت ظن اخلاقی کرده اند و از آن عدم حجیت ظن اصولی را اثبات کرده اند، گروهی هم آن دلیل را متعلق به ظن اخلاقی نمی دانند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و به این مطلب می رسد که: ظن در هر دو علم عدم حجیتش غالب است. علت حجیت یا عدم حجیت آن هم در هر دو علم یکی است. پس ظن، اعتقادی راجح اما سیال است که در هر موضعی یک درجه از قوت را به خود اختصاص می دهد؛ گرچه در هر صورت بر طرف نقیضش غلبه دارد. این غلبه گاهی زیاد است، گاهی کم ولذا نمی تواند از منظر حجیت یک حکم کلی را به خود اختصاص دهد.اگر غلبه زیاد باشد حجت است و اگر غلبه کم باشد حجتیش در معرض تردید و تزلزل قرار می گیرد؛ البته این عدم حجیت منجربه حجیت پیدا کردن طرف نقیضش نمی شود. در علم اخلاق هم به همین صورت است: غلبه ی جانب خیر یا شر بر طرف دیگرش؛ که به حسن و سوء ظن تعبیر می شود. حجیت هم در آن به همین صورت است؛ یعنی سوء ظن به طور مطلق حرام نیست، حسن ظن هم به طور مطلق جایز نمی باشد. رابطه ی منطقی بین ظنون فقهی- اصولی و اخلاقی عام و خاص من وجه است. روش تحقیق به صورت علمی- بنیادی- پژوهشی است. علم اصول فقه به عنوان زیر بنا و واسطه ی اثبات درمسائل فقهی است، وقتی ظن در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد، نتیجه ی حاصل از حجیت و عدم حجیت آن در فقه توسط مجتهد به کار می رود.لذا از ظن اصولی- فقهی در اینجا تنها به ظن اصولی تعبیر شده است.

کلید واژه: ظن اصولی ،حسن ظن ،سوء ظن ،حجیت ،قطع و یقین ،علم.

مقدمه

موضوع پایان نامه «مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی- اصولی با ظن اخلاقی از منظر حجیت» است.

از آن جایی که عمده ی منابع علمی در اصول فقه ،ظنی می باشند لازم است حجیت آن به طور کامل بررسی شود .گرچه در حال حاضر مبنای کتب اصولی بر این است که اصل را عدم حجیت ظن می دانند و سپس آنچه در کتب خود مورد بررسی قرار می دهند موارد و مصادیق ظنی است که از این اصل خارج می شوند که نیازمند بررسی است.

از طرفی عنوان ظن در علم اخلاق هم مطرح شده است .در آنجا هم تحت دو عنوان کلی سوء ظن و حسن ظن دو حکم کلی حرمت و جواز را به خود اختصاص داده است .که برگرفته از عدم حجیت و حجیت ظن می باشد و حجیت و عدم حجیت آن نیازمند بررسی است.

لازم است بررسی شود که آیا ظن مصطلح در اصول با آنچه در اخلاق مطرح است دو مفهوم مجزا و متفاوت می باشند تا بحث حجیت هر یک با دلایل خاص خود مطرح شود یا اینکه از نظر معنایی مرادف هم می باشند و از ادله ی اثبات و رد ظن به طور کلی در روایات و آیات برای هر دو می توان استفاده کرد.

گرچه با توجه به قرائن موجود در آیات و روایات برخی موارد مربوط به ظن اصولی -فقهی است و برخی مربوط به ظن اخلاقی ،این سؤال ایجاد می شود که: این تفاوت و تعدد به خاطر عدم تفاهم مفهومی ظن در این دو علم است یا دلیل دیگری دارد؟ اگر ارتباطی با هم ندارند باید این ادله به طور کامل تنقیح شود تا در بررسی حجیت ظن در یک میدان علمی برخی برای احتجاج به طرف مقابل خود سراغ دلیل ظن در علم دیگر نروند و در واقع ادله ی این دو علم با هم مخلوط نشوند.

با توجه به اینکه این تحقیق یک موضوع میان رشته ای است ،سختی های مضاعف و خاص خود را داشت و از آن جایی که برای دوره ی ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق است ، بحث اصولی- فقهی در آن محوریت دارد و به جنبه ی اصولی آن بیشتر پرداخته شده است. لازم به ذکر است چون عمده ی منابع مورد استفاده عربی بوده، ناگزیر زبان نوشتاری هم تحت تأثیر آن قرار گرفته است.

1 بیان مساله

ظن در اخلاق هر احتمالی را شامل می شود، حتی احتمالات ضعیفی که در اصول به نام شک و وهم مطرح می شوند .اما عمده در آن همان احتمال غالب می باشد .در ظن اخلاقی تنها دو طرف خیر و شر مطرح است .وقتی جانب خیر غالب شود تعبیر به حسن ظن می شود و زمانی که جانب شر غالب شود سوء ظن نامیده می شود .به طور کلی و عمده حسن ظن حجت می باشد و سوء ظن حجیتی ندارد .در پرتو حجیت حسن ظن مکلف جواز عمل پیدا می کند و در صورت عدم حجیت نمی تواند ملاک عمل واقع شود و عمل بر طبق آن حرام است.

ظن در اصول که نام ظاهر را به خود می گیرد ،احتمال غالبی از جانب شنونده را شامل می شود که این احتمال غالب ممکن است یک درجه از مرز شک و تردید – دو احتمال علی السویه- بیشتر باشد یا یک درجه از مرز قطع و یقین که دیگر در دایره احتمال قرار نمی گیرد پایین تر باشد .این ظن گاهی حجت است و گاهی با دلیل نقلی از حجیت ساقط می شود .بررسی ادله ی حجیت و عدم حجیت هر یک از ظنون اصولی و اخلاقی به ما کمک می کند ارتباط بین این دو را شناسایی کنیم و از خلط این دو ادله جلوگیری شود.

2-سؤالات تحقیق

سوال اصلی: حقیقت معنای ظن چیست؟

سؤالات فرعی:

آیا معنای اصطلاحی ظن اصولی با ظن اخلاقی و معنای لغوی آن متفاوت است؟

ظن متداول بین عرف چه تفاوتی با ظن مصطلح اصولیون دارد؟ آیا همان ظن اخلاقی می باشد؟

رابطه ی ظنون اخلاقی با اصولی چیست؟

ظنون نهی شده در قرآن چه ظنونی را در بر می گیرد؟ اخلاقی یا فقهی – اصولی یا مشترک برای هر دو است یا اینکه به دو دسته ی مجزا تقسیم می گردد؟

3 فرضیه های تحقیق

ظن به معنای غلبه ی یک طرفه ی احتمال می باشد .معنای اصطلاحی ظن اصولی و اخلاقی را نیز می توان بر همین معنای لغوی آن حمل نمود.

ظن متداول عرفی همان ظن اخلاقی است و غالبا سوء ظن می باشد.

دامنه ی ظن اخلاقی از ظن اصولی گسترده تر می باشد و آیات ناهیه تمام ظنون اخلاقی را نیز در بر می گیرد .البته ظن در اینجا به منظور سوء ظن می باشد .چه بسا دستور به حسن ظن داده شده و حجیت آن ثابت است و نیز حجیت هر یک از ظنون اخلاقی یا اصولی می تواند دیگری را از حجیت ساقط کند که در هر علم به عنوان شرایط حجیت مطرح می شود.

ظن منهی عنه در قرآن کریم هر دو ظن اصولی- فقهی و اخلاقی را شامل می شود که در این صورت بحث مهم اصولی اراده ی دو معنا از یک لفظ مطرح می شود که علی الظاهر جواز آن راجح است.

4– سابقه و ضرورت تحقیق

در کتب اصولی محدودی ،به طور خاص مسأله ی ظن و حجیت آن مورد بررسی قرار گرفته است .عمد ه ی کتب اصولی ،اصل را بر عدم حجیت ظن گذارده اند ،سپس مواردی را به طور مصداقی از حکم کلی خارج می کنند .کتاب رسائل و مسائل ملااحمد نراقی از کتبی است که به طور مفصل به این مسأله پرداخته است.

در کتب اخلاقی هم از مسأله ی ظن بسیار کم صحبت به میان آمده است .در آن جا هم تمرکز روی حکم کلی و غالبی ظن است اما به این نپرداخته که چرا برخی مواضع بر خلاف حکم کلی است .صرفا به عنوان استثنا مطرح شده

در هیچ جا از کتب اصولی و اخلاقی یافت نشد که این دو مسأله را با هم به میدان مقایسه و تحلیل و بررسی آورده باشند و علی الظاهر بنای همگی بر مع الفارق بودن قیاس میان آن دو است، که بررسی مع الفارق بودن این دو کاری ابداعی و نو است کاری که در این تحقیق انجام شده است.

از آنجایی که ظنون اخلاقی اصولی مورد مقایسه قرار نگرفته اند در برخی موارد و فتاوای فقهی استناد به ظنون اخلاقی و وجوب آن ها و در برخی موارد استناد به ظنون اصولی شده ،تنقیح هر کدام و ادله آن ها و مقایسه ی بین آن دو ضروری به نظر می رسد.

5-روش تحقیق

تحقیق حاضر به صورت علمی- پژوهشی- تحلیلی است . ابتدا موضوع تبیین شده، سپس داده های مزبور مورد تحلیل و درنهایت نتیجه گیری قرار گرفته است. لازم به ذکر است مواردی که در پایان نامه با عبارات «به نظر می رسد» ،«شاید» و «شاید بتوان گفت»آمده است مطالبی غیر مستند می باشند و تحلیل و بررسی و نتیجه گیری نگارنده از مطالب مستند می باشد؛ در حقیقت ابداع احتمال است و قابل رد و خدشه می باشد.

6 طرح تحقیق

با توجه به سوال ها و اهداف ،این تحقیق در 5 فصل تدوین گردیده است .فصل اول به تعریف ظن در لغت و اصطلاح های فقهی- اصولی و اخلاقی و تقسیملت ظن به حسب حکم تکلیفی پرداخته است .فصل دوم و سوم نیز به ظن اصولی و بحث حجیت آن پرداخته است .فصل چهارم راجع به  ظن اخلاقی و حجیت آن می باشد. در فصل پنجم بین حجیت ظنون فقهی- اصولی و ادله ی حجیتشان مقایسه صورت گرفته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122