پايان نامه مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 63 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 7
فصل اول: چارچوب پژوهش 8
مقدمه 9
بيان مسئله 11
هدف پژوهش 12
فرضيه پزوهش 12
اهميت و ضرورت پزوهش 13
تعاریف نظری و عملی مفاهیم موضوع پزوهش 15
فصل دوم: پيشينه ي پژوهش 16
مقدمه 17
اختلالات همبود و همراه با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا 22
اختلال نارسايي توجه 22
اختلال وسواس اجباري 23
توانایی دیداری – فضایی در کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا 23
انواع توانایی دیداری – فضایی 24

فصل سوم: روش پژوهش 31
مقدمه 32
روش پژوهش 32
جامعه آماري 32
نمونه و روش نمونه گيري 32
ابزار گردآوري داده ها 34
شيوه ي گردآوري داده ها 34
روش تحليل داده ها 36
فصل چهارم: يافته ها 37
مقدمه 38
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 42
مقدمه 43
بحث و نتیجه‌گیری 43
محدوديت ها 45
پيشنهادها 46
منابع 47
پيوست ها 53
پيوست شماره 1 53
پيوست شماره 2 56

منابع

آدامز، لین. (2008). اوتیسم و سندروم آسپرگر، ترجمه علیزاده موسوی، ابراهیم (1388). نشر تابران. تهران.

ابراهیم پور، مجید. (1388). بررسی و مقایسه ضایعه های عضوی مغزدرکودکان آسپرگر، پایان نامه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

ازونوف، سالی، داوسن، جرالدین؛ مک پارتلند، جیمز. (2002). راهنمای والدین کودکان  آسپرگر و اوتیسم با عملکرد بالا،  ترجمه شریفی درآمدی، پرویز؛ حاج نوروزی، محبوبه (1385)، تهران، سپاهان.

اشکان، مریم. (1383). ساخت هنجاریابی آزمون پیشرفت ادراک دیداری برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول در مقطع ابتدایی شهر تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

بهرامی، هادی. (1381). آزمون های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1391). روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ۱ و ۲،نشر دوران.

بیچ، جان و هاردینگ، لئونورا. (1996). سنجش و اندازه گیری ذر روانشناسی اعصاب (نوروپسیکولوژی) ترجمه ی محمود دژکام و سعید ملیحی الذکرینی (1380). ارجمند. تهران.

پرون بورلی، میشل، پرون، رئژه (بی تا)، روانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرایند تشخیص: پریرخ دادستان و محمود منصور (1376). تهران. بعثت.

ثقفی، مجید؛ استکی، شهناز؛ عشایری، حسن. (1391). مقایسه انواع کارکردهای اجرایی دانش اموزان با ناتوانایی یادگیری غیرکلامی ونارساخوان، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12، شماره 2. 27-36.

حکیمی، مریم. (1388). بررسی رابطه ی دست برتری با توانایی های دیداری – فضایی و انعطاف شناختی. پایاننامه کارشناسی ارشد.

دهقان منشادی، سمانه. (1389). بررسی و مقایسه توانایی های دیداری ـ فضایی دانش آموزان 8 ـ 10 سال با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

دیوید ای. سوسا. (2001). روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه، ناتوانایی های یادگیری (چگونه مغز با نیاز های ویژه یاد می گیرد؟ ترجمه: یارمحمدیان، احمد؛ کجباف، محمد باقر(1388). انتشارات دانشگاه اصفهان.

زیدآبادی نژاد، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپان زیده، رویا؛ تقی پورجوان، عباسعلی. (1392). اثربخشی مهارت های روانی ـ­ حرکتی برکارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال15، شماره 3 ،32 -39.

شاهبداغی، محمدرحیم؛ کرد، نرگس؛ طحان زاده، بهنوش؛ قائمی، حمیده. (1390). کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی با سندروم آسپرگر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

عابدی، احمد. (1386). هنجاریابی مقدماتی و اثربخشی مداخلات زودهنگام برتوان بخشی کودکان با ناتوانایی یادگیری اثر روانشناختی- تحولی پیش دبستانی، پایاننامه دکتری. دانشگاه اصفهان.

علیزاده، حمید. (1389). اختلالات یادگیری غیرکلامی: چشم انداز بالینی، فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی، 102،199-208.

کاظمی، میترا؛ نژادالحسینی، اعظم. (1387). نشانگان آسپرگر: مجله تعلیم وتربیت استثنایی، شماره های 76 و77. 52-55.

گیلانی جویباری، زهرا. (1390). بررسی و مقایسه عملکرد عصب شناختی دانش اموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش اموزان آسپرگر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

مارنات, گری گراث. (2003). راهنمای سنجش روانی، ترجمه پاشاشریفی، حسن؛ نیکخو، محمد رضا. (1384). تهران. رشد.

مختاری، یلدا. (1389). بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال آسپرگر. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

نبی زاده، رویا. (1384). اختلال یادگیری غیرکلامی چیست؟ فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی شماره 44.

هارون رشیدی، همایون: جاهدیان پور، فهیمه: عبده پور، الهام. (1389). اختلال های یادگیری غیرکلامی- مجله تعلیم و تربیت استثنایی شماره 102.

هالاهان، دانیل پی؛ لوید، جان و ؛ کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارت پی و مارتینز، الیزابت (2005). اختلال های یادگیری (مبانی، ویژگی ها و تدریس موثر)، ترجمه: علیزاده، حمید؛ همتی علمدارلو، قربان؛ رضایی دهنوی، صدیقه و شجاعی، ستاره (1391)، نشر ارسباران. تهران.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.-Text revision). Washington, DC: Author

Baron-Cohen S, Scott FJ, Carrie Allison C, Williams J, Bolton P, Matthews FE, Brayne C. Prevalence of autism-spectrum conditions: UKschool-based population study. Br J Psychiatry2009; 194(6): 500-9.

Broumback,R.A.( 1996).” Nonverbal learning disabilities ,Aspergers syndrome, Pervasive developmental disorder Should we care? ” Journal of Child Neurology.,Vol.11, pp.427-429.

Coulter RA. Understanding the visual symptoms of individuals with autism spectrum disorder (ASD). Optom Vis Dev 2009;40(3):164-175.

چكيده

    پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي كودكان با اختلال يادگيري غيركلامي و كودكان درخودمانده با عملكرد بالا انجام گرفته است. در اين پژوهش از نوع توصيفي زمينه يابي استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا و کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی شهر تهران است. دراین تحقیق از نمونه گیری دردسترس استفاده شد. بدین منظور تعداد 15 نفر از دانش آموزانی که اختلال یادگیری غیرکلامی دارند، با استفاده از فرم معلم گلدستین (1999) و تعداد 15 نفراز دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا از مدارس ویژه این کودکان که با استفاده ازآزمون گارز شناسایی شده اند. و بر روي هر كدام از آنها آزمون مكعب هاي كهس به اجرا درآمد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی و دانش آموزان با درخودمانده با عملكرد بالا از لحاظ توانایی دیداری- فضایی تفاوت معناداری وجود دارد. و دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي دارای توانایی دیداری- فضایی بهتری نسبت به دانش آموزان با درخودمانده با عملكرد بالا هستند.

كليد واژه ها: توانايي ديداري – فضايي، اختلال يادگيري غيركلامي، درخودمانده با عملكرد بالا.

 فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

اختلال یادگیری غیرکلامی[1] ، به گروهی از ویژگی های عصب روانشناختی[2]، تحصیلی ، اجتماعی و عاطفی توصیف شده و منعکس کننده نقایصی دراستدلال غیرکلامی است، این نقایص شامل، ضعف درتوانایی بینایی – فضایی، استدلال ،کارکردهای اجرایی و حافظه غیرکلامی می شود. میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی متفاوت است، اما اغلب برآورد شده که 10 تا 15 درصد دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری، نوعی اختلال یادگیری غیرکلامی نیز دارند (اوزولس[3]، 1998؛ زیدآبادی و همکاران، 1392).

اختلال های یادگیری غیرکلامی، نوعی اختلال یا نشانگان عصب شناختی است که ویژگی روانشناختی آن، مجموعه ای ازتوانشها و نارساییهای ویژه، به طور توام در کودک است برخی از توانشهای ویژه در این کودکان، عبارت است از: حافظه و یادگیری طوطی وار، مهارت های کلامی ساده، رشد زودرس گفتار و زبان، توجه به جزئیات، مهارت های خواندن زودرس، مهارت های قابل توجه در املا، توانایی خوب دربیان خود و توانایی خوب در حافظه شنیداری (کروننبرگ ودان،2003؛تامسون[4]،1997به نقل ازعلیزاده،1389).

تقریبا 10 درصد کل جمعیت مبتلا به اختلال های یادگیری هستند  و 1 تا 10 درصد این عده دارای اختلال یادگیری غیر کلامی مي باشند. با وجود اینکه این اطلاعات مبتنی بر مدارک بالینی است، بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که شیوع این اختلال به دلیل ناشناخته بودن، کمتر از حد واقعی آن تخمین شده است (نبی زاده، 1384)

درخودماندگی با عملكرد بالا[5]، یك اختلال رشدی با نشانه هاي مشابه اوتیسم است که بوسیله هانس آسپرگر[6]روانپزشک اتریشی درسال 1944 شناخته شد. این اختلال معمولا به عنوان فرم خفیفی از درخودماندگی مورد توجه و ارجاع قراردارد زیرا افرادی با درخودماندگی سطح بالا عموما ازنظرکارکرد ذهنی قویتر از افراد نوعا درخودمانده هستند. مانند درخودماندگی، سندرم آسپرگر، یک وضعیت طولانی مدت است. به هرحال، چهارمین ویراست تجدید نظرشده راهنماي تشخیصی و آماري اختلالهاي روانی[7] (2000) ، درخودماندگی سطح بالا را به عنوان یک اختلال مجزا طبقه بندی کرده است و دراین مطلب که آیا درخودماندگی سطح بالا یک سندرم مجزا است یا شکلی از درخودماندگی است، تناقض وجود دارد (دیویدای.سوسا[8]،2001؛ ترجمه یارمحمدیان و کجباف، 1388). كودكان با درخودماندگی سطح بالا به عنوان اختلال رشدی گسترده طبقه بندی شده اند، به این معنی که این اختلال برهمه عرصه های زندگی تاثیر می گذارد (کاظمی و نژادلحسینی، 1387).

درخودماندگي با عملكرد بالا پدیده ای نسبتا کمیاب است و پژوهش ها حاکی ازآن است که ازهر 1000 نفر،10 تا 15 نفر به این اختلال دچار هستند. علت آن ممکن است یک اختلال ژنتیکی یا آسیب فیزیکی به مغز باشد(لونز ،1996).

توانایی دیداری ـ فضایی[9] فرآیندی پیچیده و شامل بخش های متعددی است که در ارتباط با یکدیگر هستند و خرده مهارت های انها شامل فعالیت های زیراست: توانایی تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا در فضا (موقعیت و جهت یابی)، توانایی کپی کردن مدل و تولید و ساخت آن با استفاده ازبلوک، توانایی سازگاری برخی مناظر و تفسیر اشیا به صورت ذهنی و توانایی و تفسیر تصاویر نمادین درفضای خارجی (نقشه ها و راه ها) و توانایی مسائل غیرکلامی و رشد و تحول این خرده مهارت ها دردوران اولیه شکل می گیرد و در دوران کودکی و نوجوانی با رشد توجه، حافظه، تجربه  و آموزش توسعه می یابد. پردازش بینایی – فضایی[10]، توانایی استفاده از اطلاعات بینایی جهت درک جهان پیرامون است (کرونین – کولومب و براون[11] 1997؛ عابدی، 1386).

اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا با آسیب هایی درهماهنگی و توانایی های حرکتی، توانایی های ادراکی- دیداری، به کارگیری و درک زبان، فهم اجتماعی و ارتباط غیرکلامی در ترکیب با مهارت های زبانی قوی وحافظه ی طوطی وارخوب، توصیف شده اند (نیدن،[12] 2010).

 بیان مسأله

ساختار دیداری – فضایی نوعی توانایی شناختی مرکزی است. تفاوت فردی زیادی میان مردم در توانایی انجام تکالیف دیداری – فضایی وجود دارد. برای مثال، بعضی از افراد خیلی خوب می توانند رسم کنند و بعضی دیگر نمی توانند به خوبی رسم کنند، بعضی از افراد می توانند الگوهای پیچیده را به درستی و با سرعت کپی کنند، بعضی دیگر به درستی اما آهسته می توانند کپی کنند و عده ای هم فقط الگوهای ساده را می توانند کپی کنند (مرویس، رابینسون و پانی، 1999؛ منشادی، 1389).

با وجود ویژگی های بالینی مشترک بین درخودماندگی با عملكرد بالا و اختلال یادگیری غیرکلامی، در واقع این دو اختلال را با توجه به الگوهای دیداری- فضایی، ارتباطی و مهارت های اجتماعی از هم مجزا دانسته اند، با توجه به این که شناخت فضایی در نیمکره راست مغز قرار دارد اختلال یادگیری غیرکلامی نیزاختلال نیمکره راست در نظرگرفته شده است. حال آنکه اختلال های طیف درخودماندگی به عنوان اختلال های نیمکره چپ معرفی شده اند و اختلال هماهنگي رشدي شباهت ها و ويژگي هاي باليني مشتركي با اختلالهاي يادگيري غيركلامي دارد؛ براي مثال، هر دوي اين گروه از كودكان در مهارت هاي رواني – حركتي، ادراكي – ديداري – فضايي، در ادراك لمسي و مهارت هاي ادراكي و كاركردهاي اجرايي مشكل دارند (تانگوی[13]2002، یالوف[14]2006 به نقل از علیزاده 1389).

مشکلات ادراک دیداری، پردازش دیداری و توانایی شناختی دیداری –  فضایی از بارزترین مشخصه های کودکان با اختلال یادگیری غیر کلامی است. این کودکان نارسایی زیادی در تکالیف دشواری که به پردازش دیداری یا توانایی های دیداری –فضایی نیاز دارند، از خود نشان می دهند (دنکلیگ[15]2000؛ هارون رشیدی 1389).

دمیترسکو[16] (2005) در تحقیقی تفاوت های نیمرخ عصب شناختی کودکان با درخودماندگی با عملكرد بالا و کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی را بررسی کرد. نتایج نشان داد که گروه با درخودماندگی با عملكرد بالا در توانایی های دیداری – فضایی و ساختاری دیداری بهتر از گروه با اختلال یادگیری غیرکلامی عمل کردند. و همچنین هر دو گروه ضعف های کلی درحوزه های غیرکلامی از خود نشان دادند.

نتایج مطالعه گانتر[17] (2002) از برخی نقایص پیش بینی شده در افراد درخودمانده با عملكرد بالا براساس نیمرخ اختلال یادگیری غیرکلامی حمایت می کند که شامل الگویی از نقایص غیرکلامی، دیداری – فضایی با وجود مهارت هایی در حافظه کلامی و پردازش کلامی سالم، دشواری هایی در درک طنز، آسیب جدی در زبان و حافظه آسیب دیده برای الگوهای پیچیده و مفهومی است. همچنین نتیجه گرفتند که الگوی رورک از اختلال یادگیری غیرکلامی اساسی برای سازماندهی  بسیاری از ویژگی های درخودمانده سطح بالا فراهم می کند.

 هدف پژوهش

این پژوهش به مقایسه میزان توانایی دیداری ـ فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان با اختلال درخودمانده با عملكرد بالا می پردازد.

 فرضیه­ پژوهش

بین توانایی دیداری ـ فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا تفاوت وجود دارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

تشخیص افتراقی اختلال های یادگیری غیرکلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگی های مشترکی بین اختلال های یادگیری غیرکلامی و برخی اختلال های رشدی مانند اختلال آسپرگر وجود دارد که ممکن است در تشخیص، خطا ایجاد کند. معيارهاي تشخيصي كودكان داراي اختلال يادگيري غيركلامي عبارت انداز: 1. وجود نارساييها و توانشها در كنار يكديگر 2. نارسايي در توانايي ديداري – فضايي 3. مشكل يادگيري در دست خط، انشا و رياضيات و در عين حال توانمندي در رمزگشايي در مراحل اوليه خواندن 4. ضعف در درك مطلب، بويژه در سطح نتيجه گيري مشكل در درك كليت مطلب 5. برخي تواناييها در واژگان زبان، زبان شفايي، نحو و كاربرد زبان 6. حافظه طوطي وار خوب و ضعف در معناي عميق 7. مشكل بيشتر در سمت چپ بدن، مشكل در توالي، تعادل و تحليل فضايي. و كودكان با درخودماندگي با عملكرد بالا در 1. ارتباط اجتماعي (مانند تماس چشمي) 2. يادگيري و 3. رواني – حركتي مشكلات اساسي دارند (علیزاده، 1389).

نقایص پردازش بینایی- فضایی چگونگی ذخیره سازی اطلاعات بینایی بدست آمده در حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد. برای اکثرافراد، یادآوری چیزهای دیده شده آسانتر از موارد شنیده شده است. اما برای کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی ودرخودماندگی سطح بالا، احتمال ذخیره سازی اطلاعات بدست آمده ازطریق بینایی درحافظه کم می باشد، زیرا نقایص پردازش ديداري – فضایی درآن دخالت دارد و ذخیره سازی اطلاعات بدست آمده از طریق شنیداری (گوش کردن)  در حافظه آنها بیشتر می باشد. پردازش ديداري – فضایی کمک می کند تا انتخاب کنید که کجا بروید یا چگونه حرکت کنید، یا چطور به یک شئ و یا از آن دور شوید، کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا  در این توانایی ها، نقایصی را دارند که به وضوح با حس آنها در مورد گم شدن در فضا بسیار دخیل است. کودک با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا گاهی حتی بین دو بخش مختلف از مدرسه واقعا گم می شود. این حقیقت که اکثر ما بر اطلاعات بینایی خود جهت یادآوری جهات تکیه می کنیم، به ما در درک اهمیت این قبیل نقایص کمک می کند. اگر شما نتوانید مسیر خود را از مکانی به مکانی دیگر به یادآورید، بازارها، ایستگاههای اتوبوس، مطب پزشکان و پارک ها می توانند بسیار ترسناک به نظر برسند (کلین، ولکمار[18]،2000 ).

پردازش بینایی – فضایی، یادگیری را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی با عملكرد بالا در بهترین شرایط در انجام تکالیفی همچون نوشتن، یادداشت برداری، یا پر کردن اشکال و کار بر روی کاغذ با سختی روبرو هستند و اغلب اوقات آن را غیر ممکن می دانند. وجود مشکلات در پردازش بینایی – فضایی  و تمیز بینایی انجام این تکالیف ساده را برای آنها، دشوار می سازد. این مشکلات به خاطر شکست در فهم تکلیف یا نداشتن دانش جهت تکمیل تکالیف نیست، بلکه، مشکل این کودکان ناتوانایی خاص آنها در پردازش اطلاعات بینایی – فضایی و بینایی – حرکتی می باشد( استوارت[19] و  سوتیلند 2001؛ شاهبداغی 1390).

در برخی کشورها علی رغم اینکه توجه بسیاری به رشد و پالایش مفهوم اختلال یادگیری غیرکلامی اختصاص داده شده، درمان اختلال یادگیری موضوعی بوده، که به بررسی های کمی درباره آن داده شده است. با این وجود ترکیب توانش ها و نقایص درافراد اختلال یادگیری غیر کلامی اغلب ناهماهنگی میان مهارت های آنها و محیط شان را بوجود می آورد. که به افزایش خطرهای آموزشی، هیجانی و اجتماعی منجر می شود. برآورد زیاد از توانایی های کلی کودک براساس توانش ها درزمینه های کلامی و رمزگشایی می تواند به تصور غلط از بهنجاری یا با هوش بودن، علی رغم وجود نقایص در سایر زمینه ها منجر شود (کاپلان و سادوک[20] 2009).

میلر و ازونوف[21] (2000) درتحقیقی یافتند که که نوعی همپوشی میان عملکرد گروه درخودمانده با عملكرد بالا و اختلال یادگیری غیرکلامی وجود دارد. آزمودنی های درخودماندگی با عملكرد بالا هوشبهرکلامی بالاتر از هوشبهر عملی، مهارت های دیداری- فضایی متوسط یا بالاتر از متوسط و مهارت های حرکتی ضعیف تری دارند.

بنابراین انجام پژوهش حاضر در زمینه شناسايي توانایی ها و ضعف های این افراد، برای فرایند ارزیابی و تشخیصی این دو گروه مفید است.

تعریف نظری و عملی مفاهیم

تعریف نظری

توانایی دیداری-فضایی: فرایندی پیچیده است که شامل توانایی کودک در تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا درفضا می باشد. (کرونین کولوب و براون، 1997؛ عابدی، 1386).

اختلالات یادگیری غیرکلامی: شامل شماری ازعلائم  بالقوه ناتوان کننده ویژه ای است که رورک (1995)، آنها را به سه دسته عمده متشکل بر: نقایص نورولوژیکی، نقایص تحصیلی و نقایص اجتماعی ـ عاطفی،سازشی تقسیم بندی کرده است. (رومن[22]، 1998).

درخومانده با عملكرد بالا: درخوماندگی با عملكرد بالا یکی از اختلالات طیف درخودماندگی می باشد که طیفی از شرایط روانشناختی را با ناهنجاری در تعامل و ارتباطات اجتماعی كه بر همه فعالیت های فرد تاثیر می گذارد و با رفتار و علایق محدود و تکراری همراه است (استراک[23]، 2008 به نقل از مختاری، 1389).

تعریف عملیاتی

توانایی دیداری –  فضایی: نمره ای که فرد در آزمون مکعب های کهس کسب می کند.

اختلال یادگیری غیرکلامی: دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی که درسال 92-93 درمقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند و براساس فرم معلم گلدستین [24](1999)، ملاک های لازم برای تشخیص را دارا هستند.

درخودمانده با عملكرد بالا: کلیه دانش آموزان 7 – 12ساله دچار درخودماندگی با عملكرد بالا که درسال تحصیلی 93 – 1392در مدارس ویژه کودکان درخودمانده مشغول به تحصیل هستند که با استفاده ازآزمون گارز تشخیص داده شده اند.

[1] – nonverbal learning disabilities (NVLD or NLD)

[2] – Neuropsychology

[3] – Ozols

[4] – Kronenbereger & Dunn & Thompson

[5] – High – Functioning Autism Spectrun Disorder

[6] – Huns Asperger

[7] – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision

[8] – David A.Sousa

[9] – Visual – sqatial ability

[10] – Visual – sqatial processing

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي روش هاي برجسته سازي چهره بر تماس چشمي کودکان درخودمانده
 • پايان نامه بررسي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت هاي ارتباطي کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122