پايان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 161 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات
1-1-مقدمه2
1-2-بيان مسأله4
1-3-اهداف پژوهش6
1-4-ضرورت و اهميت پژوهش6
1-5-تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها8
1-5-1-افسردگي8
1-5-1-1-تعريف مفهومي8
1-5-1-2-تعريف عملياتي8
1-5-2-اضطراب8
1-5-2-1-تعريف مفهومي8
1-5-2-2-تعريف عملياتي9
1-5-3-مؤلفه¬هاي ذهن-آگاهي9
1-5-3-1-تعريف مفهومي9
1-5-3-2-تعريف عملياتي10
1-5-4-مؤلفه¬هاي صبر10
1-5-4-1-تعريف مفهومي10

عنوان صفحه
1-5-4-2-تعريف عملياتي11
فصل دوم: چهارچوب نظري و پيشينه پژوهش
2-1-مباني نظري13
2-1-1-افسردگي13
2-1-2-اضطراب منتشر14
2-1-3-تفاوتهاي بين افسردگي و اضطراب15
2-1-4-ذهن-آگاهي16
2-1-4-1-ريشه¬هاي تاريخي ذهن-آگاهي16
2-1-4-2-انتقال ذهن¬آگاهي به روانشناسي18
2-1-4-3-ذهن¬آگاهي در روانشناسي باليني:موج سوم رفتاردرماني21
2-1-4-3-1-موج اول رفتاردرماني21
2-1-4-3-2-موج دوم رفتاردرماني22
2-1-4-3-3-موج سوم رفتاردرماني23
2-1-4-3-3-1-مداخلات مبتني بر آموزش ذهن-آگاهي24
2-1-4-3-3-2-مداخلاتي که ذهن¬آگاهي مؤلفه کليدي آنهاست26
2-1-4-4-تعاريف ذهن-آگاهي29
2-1-4-5-مفهوم¬سازي ذهن¬آگاهي در روانشناسي باليني31
2-1-4-6-رابطه ذهن¬آگاهي با مراقبه36
2-1-4-7-سازه¬هاي مرتبط با ذهن-آگاهي38
2-1-4-7-1-شيوه¬هاي پردازشگري ذهني38
2-1-4-7-2-اشکال هشياري رفلکسي40

2-1-4-8-رابطه بين ذهن¬آگاهي، شناخت ضمني و آشکار43
2-1-5-مباني نظري صبر46
2-1-5-1-مفهوم صبر46
2-1-5-2-انواع صبر49
2-1-5-3-رابطه صبر با مفاهيم مشابه50
2-1-5-4-صبر در عرفان اسلامي51
2-1-5-5-مفهوم صبر در قرآن53
2-1-5-6-زمينه¬هاي صبر در قرآن55
2-1-5-7-صبر و ساير مفاهيم در قرآن59
2-1-5-8-نشانگان صبر60
2-1-5-9-پيامدهاي صبر63
2-1-5-10-صبر در روانشناسي65
2-1-5-11-کارکردهاي صبر66
2-1-5-12-پايه¬هاي روانشناختي صبر69
2-2-پيشينه پژوهش75
2-2-1-ذهن-آگاهي75
2-2-2-صبر78
2-3-سؤالات پژوهش79
فصل سوم: روش و ابزارهاي پژوهش
3-1-مقدمه81
3-2-جامعه آماري، نمونه و روش نمونه-گيري81

3-2-1-داده¬هاي توصيفي نمونه82
3-3-ابزارهاي پژوهش84
3-3-1-آزمون افسردگي بک84
3-3-2-آزمون اضطراب پنهان و آشکار اشپيلبرگر84
3-3-3-پرسشنامه صبر85
3-3-3-1-روايي پرسشنامه85
3-3-3-2-پايايي پرسشنامه86
3-3-4-پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن-آگاهي87
3-3-4-1-روايي پرسشنامه87
3-3-4-2-پايايي پرسشنامه91
3-4-روش اجرا92
3-5-روش آماري92
فصل چهارم: يافته¬ها
4-1-مقدمه94
4-2-يافته¬هاي توصيفي95
4-2-1-يافته¬هاي توصيفي مربوط به مؤلفه¬هاي ذهن-آگاهي95
4-2-2-يافته¬هاي توصيفي مربوط به مؤلفه¬هاي صبر96
4-3-آمار استنباطي97
4-3-1-يافته¬هاي مربوط به سؤال اول97
4-3-2-يافته¬هاي مربوط به سؤال دوم102
فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري
5-1-مقدمه108

5-2-بحث و نتيجه¬گيري در مورد سؤال اول پژوهش108
5-3-بحث و نتيجه¬گيري در مورد سؤال دوم پژوهش112
5-4-محدوديت-ها114
5-5-پيشنهادات114
فهرست منابع
منابع فارسي116
منابع لاتين121
پيوست¬ها
پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن-آگاهي135
پرسشنامه صبر137
پرسشنامه افسردگي بک139
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيلبرگر144
چکيده به زبان انگليسی146

منابع و مؤاخذ

منابع فارسي

آذرگون، حسن؛ کجباف، محمدباقر؛ عابدي، محمدرضا (1386). “اثربخشي آموزش ذهن­آگاهي بر کاهش نشخوار فکري و افسردگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان”، مجله­ي دانشور رفتار، سال 16، شماره 24.

افروز، غلامعلي (1381). مباحثي در روانشناسي و تربيت کودکان و نوجوانان. چاپ چهارم. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران.

امين­الدوله، فاطمه (1387). “مفهوم صبر”، مجله­ي رشد (آموزش قرآن)، شماره 25.

ايماني، سيدمهدي (1388)، “صبر”، ماهنامه اميد انقلاب، سال 28، شماره 405.

بانشي، فهيمه (1389). رابطه بين صبر و سلامت عمومي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز، پايان­نامه کارشناسي، دانشگاه شيراز.

تمري، کرم­الله ­(1389). “صبر در قرآن”، مجله بشارت، شماره 79.

توزنده­جاني، حسن (1387). “مقايسه پردازش انتخابي اطلاعات مربوط به تهديد در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و اختلال استرس پس از سانحه”، مجله­ي دانش و پژوهش در روانشناسي، شماره 35و 36.

حسين­ثابت، فريده (1387). “اثربخشي آموزش صبر بر اضطراب، افسردگي و شادکامي”، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسي، سال 1، شماره 2.

حسين­ثابت، فريده (1387). “مقياس سنجش صبر براي نوجوانان”، روانشناسي و دين، سال 1، شماره 4.

خرمايي، فرهاد (1389). “بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي، صبر و نااميدي در دانشجويان”، طرح تحقيقاتي.

خميني، روح­الله (1361). شرح چهل حديث. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

خوشحال دستجردي­، طاهره (1381). “نقش صبر در سير و سلوک از ديدگاه مولانا در مثنوي”، مجله علمي ـ پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دوره 2، شماره 28 و 29.

دادستان، پريرخ (1387). روانشناسي مرضي تحولي: از کودکي تا بزرگسالي، جلد اول. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.

دهخدا، علي­اکبر (1373). لغت­نامه دهخدا. چاپ اول از دوره­ي جديد. تهران: مؤسسه انتشارات                                              دانشگاه تهران.

ديماتئو، ام. رابين (1387). روانشناسي سلامت. ترجمه­ي گروهي از مترجمان زير نظر کيانوش هاشميان. تهران: انتشارات سمت.

روزنهان، ديويد. ال؛ سليگمن، مارتين، اي. پي. (1379). آسيب­شناسي رواني، جلد دوم. ترجمه­ي سيدمحمدي، يحيي. چاپ اول. تهران: انتشارات ارسباران.

ساراسون، جي؛ ساراسون، آر (1383). روانشناسي مرضي، جلد اول. ترجمه­ي نجاريان، بهمن؛ اصغري مقدم، محمدعلي و دهقاني، محسن. چاپ ششم. تهران: انتشارات رشد.

سارافينو، ادوراد (1384). روانشناسي سلامت. ترجمه­ي احمدي و همکاران. چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد.

شريف­رضي، محمدبن حسين (1387). آفرينش­هاي هنري در گفتار نبوي. چاپ دوم. تهران: انتشارات ميراثبان.

شکوهي­يکتا، محسن (1387). “تنيدگي و سبک­هاي کنار آمدن با آن در دانشجويان”، مجله­ي پژوهش­هاي روانشناختي، شماره 3و4.

صفورايي پاريزي، محمدمهدي (1389). “نقش فضيلت اخلاقي صبر در بهداشت روان”، مجله­ي راه تربيت، شماره 11.

عطار نيشابوري، فريدالدين (1351). ديوان اشعار. به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

غباري­بناب، باقر؛ خداياري­فرد، محمد (1379). “رابطه­ي توکل به خدا، اضطراب با صبر در شرايط ناگوار”، مقاله­ي ارائه شده در اولين همايش بين­المللي دين و سلامت روان، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران.

غزالي، محمد (1351). احياء علوم دين. چاپ اول. تهران: بنياد فرهنگ ايران.

فلاح، رمضان؛ فرهادي، صدف؛ اميني، کوروش؛ مهاجري، منصور (1390). “بررسي ميزان شيوع افسردگي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي زنجان“، مجله­ي علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان، دوره 19، شماره 75.

قرضاوي، يوسف (1360). سيماي صابران در قرآن. ترجمه­ي لساني­فشارگي، محمدعلي. چاپ دوم. قم: انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم.

کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنيامين (1381). خلاصه روانپزشکي، جلد اول. ترجمه­ي پورافکاري، نصرت­الله. چاپ دوم. تهران: انتشارات شهرآب.

کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنيامين (1381). خلاصه روانپزشکي، جلد دوم. ترجمه­ پورافکاري، نصرت­الله. تهران: انتشارات آزاده.

کاکاوند، عليرضا؛ پارسامنش، فريبا (1389). “اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله­اي بر اضطراب دختران دبيرستاني”، مجله­ علوم رفتاري، دوره 2، شماره 5.

کاوياني، حسن؛ حاتمي، ندا؛ جواهري، فروزان (1387). “اثر کاهنده­ي شناخت­درماني مبتني بر ذهن­آگاهي بر افکار خودآيند و نگرش­هاي ناکارآمد”، فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش در سلامت روان، دوره 2، شماره 2.

کليني، ابي جعفربن­يعقوب (1382). اصول کافي. ترجمه و شرح جواد مصطفوي. چاپ سوم. تهران: انتشارات وفا.

کهدويي، جليل (1384). “بررسي نقش عزت نفس و کانون کنترل در شيوه­هاي مقابله با استرس در افراد مضطرب، افسرده و عادي”. پايان­نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.

گلمن، دانيل (1383). هوش هيجاني، خودآگاهي هيجاني، خويشتنداري، همدلي و ياري به ديگران. ترجمه­ي پارسا، نسرين. چاپ اول. تهران: انتشارات رشد.

گودرزي، محمدعلي (1380). “بررسي روايي و پايايي مقياس نوميدي بک در گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز”، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره 18، شماره 2.

لطفي افشار، صابر؛ قاسم­زاده، حبيب­الله؛ عشايري، حسن؛ گيلاني، بيژن (1377). “سوگيري حافظه ضمني و آشکار در بيماران افسرده و مضطرب”، مجله­ي انديشه و رفتار، سال 2، شماره 4.

محمودي، طيبه (1389). بررسي رابطه بين سبک­هاي شناختي تفکر و مؤلفه­هاي صبر، پايان­نامه کارشناسي، دانشگاه شيراز.

مستملي بخاري، اسماعيل (1365). شرح­ا­لتعرف. ترجمه­ي روشن، محمد. چاپ اول. تهران: انتشارات افق.

مکارم­شيرازي، ناصر (1374). پيام قرآن: اخلاق در قرآن. چاپ اول. قم: مؤسسه تفسير قرآن کريم.

منور، محمد (1387). اسرارالتوحيد. ترجمه­ي صفا، ذبيح­الله. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فردوس.

مولوي، جلال­الدين محمد (1372). مثنوي معنوي. چاپ اول. تهران: انتشارات تهران.

نراقي، ملااحمد (1376). معراج­السعاده. چاپ دوم. تهران: مرکز مطبوعاتي حسيني.

نوري، نجيب­الله (1387). “بررسي پايه­هاي روانشناختي و نشانگان صبر در قرآن“، مجله­ي روانشناسي و دين، سال 1، شماره 4.

منابع لاتين

Agras, W. S., & Apple, R. F. (1997). Overcoming eating disorders: A cognitive-behavioral treatment for bulimia nervosa and binge disorder, Client workbook. Oxford University Press.

Assagioli, R. (1965). Psychosynthesis: A manual of principles and techniques. NewYork: Hobbs and Dorman.

Astin, J. A. (1997). “Stress reduction through mindfulness meditation effects on psychological symptomology, sense of control, and spiritual experience”. Psychotherapy Psychosomatic., 66, 97-106.

Baer, R. A. (2003). “Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review”. Clinical Psychology: Science and Practice., 10, 125-143.

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Kreitemeyer, J., & Toney, L. (2006). “Using self report assessment methods to explore facets of mindfulness”. Journal of Assessment., 13, 27-45.

Barnhofer, T., Crane, C., Hargus, E., Amarasinghe, M., Winder, R., & Williams, G. (2008). “Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study”. Behavior Research and Therapy., 47, 366-377.

چکيده

اهداف پژوهش حاضر ، مقايسه مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بود. طرح اين پژوهش از نوع علي-مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از کليه بيماران افسرده و مضطربي که از خرداد تا شهريور 1390 به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي مشهد مراجعه مي کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 بيمار مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، 30 بيمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 فرد بهنجار بود. براي نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهي و پرسشنامه صبر. داده ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهند که ميان افراد افسرده، مضطرب و بهنجار از نظر مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر ، تفاوت معناداري وجود دارد (در سطح 0001/0P<).

کلمات کليدي: ذهن­آگاهي، صبر، افسرده، مضطرب

فصل اول

کليات پژوهش

 1-کليات

1-1-مقدمه

    اضطراب[1] و افسردگي[2] از رايج ترين پديده هاي هيجاني هستند که انسان از آنها رنج مي­برد (لطفي افشار، قاسم زاده، عشايري و گيلاني،1377). آنچه انسان را در درک و برخورد بهتر با اين پديده ها با مشکلات بيشتري روبرو ميسازد، همبودي اين پديده هاست. همبودي اضطراب و افسردگي در موقعيت هاي باليني به ترديدهاي بحث برانگيزي منجر شده است(تارسيا، پاور و ساناويو[3]،2003). در بيست و پنج سال گذشته پژوهش هاي مختلف از روش هاي مختلفي استفاده کرده­اند تا تعيين کنند که اضطراب و افسردگي چه تفاوتهاي زيربنايي با يکديگر دارند. از طرفي با توجه به شيوع بالاي اين دو اختلال در جامعه و تاثير منفي آنها بر سلامت روان و کيفيت زندگي افراد جامعه، شناخت عوامل موثر بر شکل­گيري اين اختلالات، امري ضروري تلقي مي شود.

يکي از مفاهيمي که اخيرا توجه زيادي را به خود جلب کرده و به نظر مي­رسد که نقش مهمي در اختلالات ياد شده دارد، ذهن­آگاهي[4] است. ذهن­آگاهي به زبان ساده به معناي آگاه بودن از افکار، اعمال، هيجانات و احساسات است و شکل خاصي از توجه محسوب مي­شود؛ به عبارت ديگر، ذهن­آگاهي به معناي توجه کردن به شيوه­اي خاص است؛ يعني توجه و تمرکزي که داراي اين ويژگي­ها باشد: بودن درحال حاضر، هدفمند و بدون قضاوت. اين نوع توجه موجب افزايش آگاهي، شفافيت و وضوح و پذيرش واقعيت حال حاضر مي شود. ذهن­آگاهي بدان معناست که شخص، آگاهي خود را از گذشته و آينده به حال حاضر معطوف کند. زماني که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعيت را با تمام جنبه­هاي دروني و بيروني­اش مي­بيند و درمي­يابد که ذهن به دليل قضاوت و تعبير و تفسيرهايي که انجام مي­دهد دائما درحال نشخوار و گفتگوي دروني است.

گرچه ذهن­آگاهي از تعليمات قديمي شرقي نشأت گرفته است، ولي امروزه در غرب جايگاه ويژه­اي دارد. پژوهش هاي انجام شده، نشان دهنده­ي اين نکته هستند که ذهن­آگاهي قوياَ در اختلالات افسردگي و اضطراب تاثيرگذار است و از اين رو لازم و ضروري به نظر مي رسد که نقش مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي در اين اختلالات مورد بررسي قرار گيرد و تفاوتهاي اين مؤلفه­ها در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار معين گردد.

از طرفي ما در جامعه اي زندگي مي­کنيم که دين، نقش مهم و غيرقابل­انکاري در زندگي افراد آن ايفا مي­نمايد و مفاهيم ديني، پيوند گسترده و همه جانبه­اي با زندگي مردم دارد. يکي از مفاهيمي که در دين مطرح شده و مورد تأکيد قرار گرفته، مفهوم صبر است. بشر امروز در دنيايي به سر مي­برد که از رويدادهاي استرس­زاي گوناگون اجتماعي، محيطي، شغلي، خانوادگي و . . . رنج مي­برد؛ اين در حالي است که رفاه حاصل از پيشرفت فناوري، افزايش روحيه­ي راحت­طلبي و کاهش ظرفيت تحمل را در او موجب شده است. در چنين شرايطي، برخورداري از ويژگي صبر، توان دروني انسان را ارتقاء مي­بخشد؛ زيرا خويشتن داري مستلزم مديريت و مهار احساسات است و افراد خويشتن­دار از ثبات هيجاني بيشتري برخوردار خواهند بود. اين امر، کارايي آنان را در حيطه­هاي گوناگون زندگي افزايش مي­دهد (نوري،1387). در دين، فرد صبور، فردي است اهل گذشت که در هنگام مصايب و مشکلات خداوند را به ياد مي­آورد، در کارها مقاومت بيشتري دارد، هنگام بيماري خويشتن­داري خود را از دست نمي­دهد و در برابر نيازهاي فيزيولوژيک، خودکنترلي بيشتري نشان مي­دهد.

با توجه به تعاريفي که در متون ديني براي مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر مي­رسد که مؤلفه­هاي اين مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقايسه قرار دهيم و تفاوت آن با افراد بهنجار را بررسي نماييم.

1-2- بيان مسأله

قرن هاست که افسردگي به عنوان يک مشکل رواني در زندگي افراد شناخته شده است (کاپلان و سادوک،2003). اين اختلال يکي از شايع­ترين بيماري­هاي ناتوان­کننده در کشورهاي مختلف است (نوحي،1998؛ به نقل از فلاح و همکاران، 1386). اختلال افسردگي در واقع بيماري گسترده و آسيب­زايي است که مي­تواند هر فردي از هر نژاد و قشري را مبتلا سازد (کاپلان و سادوک،2003) و از جمله شايع­ترين اختلالات رواني است و به عنوان يک مشکل بهداشتي و جهاني در تمامي فرهنگ­ها خودنمايي مي­کند (فلاح و همکاران،1386).

همچنين اضطراب نيز يکي از شايع­ترين اختلالات رواني محسوب مي­شود. اگرچه عقيده بر اين است که اضطراب کم براي حيات و زندگي روزمره لازم است، اما اضطراب زياد نيز زيان­هاي جدي بر جسم، روان، روابط اجتماعي، حرفه و تحصيلات وارد مي­آورد و فرد را از دارا بودن يک سلامت کيفي قابل قبول در زندگي محروم مي­نمايد (کاتزلينک و کنت[5]،2001).

با توجه به شيوع بالاي اين دو اختلال واثرات منفي آن بر افراد و جامعه، پژوهش در زمينه­ي علل و عوامل دخيل در آنها ضروري به نظر مي­رسد.

يکي از مفاهيمي که امروزه، پژوهش­هاي زيادي درباره­ي آن صورت مي­پذيرد، مفهوم ذهن­آگاهي است. ذهن ­آگاهي به معناي توجه کردن به شيوه­اي خاص، هدفمند و خالي از قضاوت است (کابات زين[6]،1990). ذهن­آگاهي يعني بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره­ي آنچه اتفاق مي­افتد؛ يعني تجربه­ي واقعيت محض بدون توضيح (سگال، تيزديل و ويليامز[7]،2002). اساس ذهن­آگاهي از تمرين­هاي مراقبه­ي شرقي گرفته شده است که ظرفيت توجه و آگاهي پيگير و هوشمندانه را (که فراتر از فکر است) افزايش مي­دهد. ذهن­آگاهي را مي­توان به عنوان يک شيوه « بودن» يا يک شيوه «فهميدن» توصيف کرد که مستلزم درک احساسات شخصي است (بائر[8]،2003؛ به نقل از کاوياني،1387).

در سال 1990، کابات زين مسأله­ي ذهن­آگاهي را مورد توجه قرار داد و درماني را بر اساس آن ابداع نمود. بعدها دانشمندان بسيار ديگري اين درمان را براي اختلالات رواني مختلف به کار برده و اثربخشي آن را گزارش نمودند. امروزه ذهن­آگاهي به عنوان يک صفت رواني، مورد پژوهش قرار گرفته است و پنج مؤلفه براي آن تعريف شده است. اين مؤلفه­ها عبارتند از: مشاهده[9]، عمل توأم با آگاهي[10]، عدم قضاوت[11]، توصيف[12] و عدم واکنش پذيري[13].

با توجه به اينکه درمان شناختي مبتني بر ذهن­آگاهي در درمان افسردگي و اضطراب مؤثر بوده است، ما در اين پژوهش برآنيم تا مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي را به عنوان يک صفت در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار مورد مقايسه قرار دهيم تا نقش آنها در شکل­گيري اين اختلالات معين گردد.

ازطرفي در کشورما که اساس حکومت بر دين و احکام فراگير آن استوار است و مذهب نقش عمده و غيرقابل­انکاري در زندگي مردم ايفا مي­نمايد، پيدا کردن رابطه ميان مفاهيم ديني و مفاهيم روانشناسي، امري ضروري به نظر مي­رسد.

صبر يکي از واژه هايي است که بطور مکرر در قرآن کريم به کار رفته و به علت نقش بسيار مهم و اساسي که در تکامل فردي و اجتماعي بشر به عهده دارد، خداوند تقريبا در نود و سه آيه آن را مطرح کرده است. صبر به معناي استقامت و پايداري در برابر تمامي علل و عواملي است که مانع رسيدن انسان به آن تعالي و کمالي است که هدف آفرينش و خلقت اوست و اديان و شرايع الهي، بشر را به سوي آن هدايت مي­کند(خوشحال دستجردي،1381).

در مطالعه­اي که توسط خرمايي(1388) صورت گرفته، پنج مؤلفه براي صبر مشخص گرديده است. اين مؤلفه ها عبارتند از: شکيبايي، استقامت، رضايت، درنگ و متعالي شدن.

ما در اين پژوهش به بررسي و مقايسه­ي مؤلفه­ هاي صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار مي­پردازيم.

1-3- اهداف پژوهش

 1-مقايسه­ي مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

2-مقايسه­ي مؤلفه­هاي صبر در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

1-4- ضرورت و اهميت پژوهش

     افسردگي ، شايع­ترين اختلال خلقي و عاطفي و بزرگترين بيماري رواني قرن حاضر است. به بيان ساده­تر، افسردگي يک واکنش رواني-زيستي در برابر فشارها و استرس­هاي زندگي است. چنين حالت واکنشي و اختلال خلقي، محدود به زمان و مکان خاصي نيست و مي­تواند در هر زمان و هر مکان و براي هر شخصي در هر موقعيتي که باشد، پديد آيد. شايان ذکر است که بسياري از اختلافات خانوادگي و مشکلات روابط انساني، نتيجه­ي نوعي افسردگي پايدار و مزمن است که شخص را مبتلا کرده است( افروز،1381).

مطابق آمار سازمان بهداشت جهاني (WHO) حدود 12 درصد از جمعيت کشورهاي مختلف به درجاتي از افسردگي مبتلا مي­باشند. بعضي از محققان نيز بر اين باورند که حدود 30 درصد از مردم در طول حيات خود دچار افسردگي مي­شوند. در واقع متأسفانه آمار افسردگي بقدري زياد و قابل ملاحظه است که فراواني اين بيماري رواني تنها با سرماخوردگي ساده­ي جسماني قابل مقايسه مي­باشد ( سليگمن و روزنهان،1996).

مطالعاتي که در سالهاي اخير توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهاني صورت گرفته است حاکي از افزايش دامنه­ي شيوع افسردگي در جوامع درحال توسعه مي­باشد. با کمال تأسف بايد گفت که کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و درصد قابل توجهي از افراد جامعه دچار درجاتي از افسردگي هستند (افروز،1381).

اضطراب نيز جزء اختلالات رواني محسوب مي شودکه از شيوع بالايي برخوردار است. اضطراب زمينه­ساز اختلالات متعددي نظير ترس، وسواس، خودکشي، سوءمصرف مواد، اختلالات شخصيتي و انواع انحرافات است (کاکاوند و پارسامنش،1389).

باتوجه به شيوع بالاي اين دو اختلال در جامعه و تاثير وسيع و همه جانبه­اي که اين اختلالات بر زندگي افراد مبتلا مي­گذارند، شناخت عوامل مؤثر بر شکل­گيري آنها امري لازم و ضروري به نظر مي­رسد. پژوهش­هاي انجام شده در زمينه­ي ذهن­آگاهي، بيانگر اين موضوع هستندکه اين مفهوم، نقش مهمي در رهايي از نشانگان اضطراب و افسردگي و بهبود کيفيت زندگي افراد ايفا مي­نمايد. به همين جهت آگاهي از اينکه کدام يک از مؤلفه­هاي اين مفهوم در شکل گيري اضطراب يا افسردگي مؤثر است، به روانشناسان در جهت پيشگيري از اين اختلالات که هزينه زيادي را بر جامعه تحميل مي­نمايند،کمک خواهد کرد.

از طرفي ما در جامعه­اي زندگي مي­کنيم که ارزش­هاي ديني به شکل گسترده­اي با زندگي مردم آن درهم تنيده است و مسائل ديني بر مسائل رواني و سلامت روان آنها تاثيرگذار است. يکي از مفاهيمي که در متون اسلامي بارها مورد تأکيد قرار گرفته، مفهوم صبر است. با توجه به اينکه بشر امروز در دنيايي به سر مي­برد که از رويدادهاي تنيدگي­زاي گوناگون اجتماعي، محيطي، شغلي، خانوادگي و . . . رنج مي­برد و رفاه حاصل از پيشرفت فناوري، افزايش روحيه­ي راحت­طلبي و کاهش ظرفيت تحمل را در او موجب شده است، برخورداري از ويژگي صبر، توان دروني انسان را ارتقاء مي­بخشد(نوري،1387). با توجه به کارايي و تاثيراتي که صبر در زندگي معنوي انسان دارد و با توجه به نقش گسترده­ي دين در جامعه­ي ما، پژوهش در مورد صبر ضروري مي­نمايد.

1-5- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

1-5-1- افسردگي:

1-5-1-1- تعريف مفهومي: طبق چهارمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSMIV) اختلال افسردگي اساسي با يک يا چند دوره­ي افسردگي اساسي بدون سابقه­ي دوره­هاي ماني، مختلط، يا هيپوماني تعريف مي­شود. يک دوره­ي افسردگي اساسي بايد حداقل 2 هفته طول بکشد، بطور شاخص شخص يا افسرده است يا علاقه خود را به اکثر فعاليت­ها از دست مي­دهد. شخصي که تشخيص اختلال افسردگي اساسي دريافت مي­کند بايد واجد حداقل 4 علامت از فهرستي که شامل تغييرات در وزن و اشتها، تغيير در خواب و فعاليت، فقدان نيرو، احساس گناه، مشکلات تفکر و تصميم­گيري و افکار عودکننده مرگ و خودکشي باشد (پورافکاري،1381).

1-5-1-2- تعريف عملياتي: در اين پژوهش، منظور از فرد افسرده، فردي است که توسط روانپزشک، تشخيص افسردگي دريافت کرده باشد و در پرسشنامه افسردگي بک نمره بالاتر از 30 کسب کرده باشد؛ ضمنا نمره پاييني در پرسشنامه اضطراب کسب نمايد.

[1] – Anxiety

[2] – Deppression

[3]  -Tarsia, Power and Sanavio

[4] – Mindfulness

[5]– Katzelnick and Kenneth

[6] – Kabat-zinn

[7]– Segal, Teasdale and Williams

[8]– Baer

[9]– Obseve

[10]– Act with awareness

[11]– Nonjudge

[12]– Describe

[13]– Nonreactivity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه ابعاد سرشت و منش شخصيت افراد اقدام کننده به خودکشي با افراد بهنجار در چارچوب مدل زيستي رواني کلونينجر
 • پايان نامه مقايسه عملکردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار
 • پايان نامه مقايسه سبک هاي والديني،کيفيت زندگي و ابعاد شخصيت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122