پايان نامه مقايسه ي مولفه هاي نابرابري آموزشي بر اساس مکتب انتقادي با مولفه هاي نابرابري آموزشي در نظام آموزشي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي مولفه هاي نابرابري آموزشي بر اساس مکتب انتقادي با مولفه هاي نابرابري آموزشي در نظام آموزشي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 229 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي مولفه هاي نابرابري آموزشي بر اساس مکتب انتقادي با مولفه هاي نابرابري آموزشي در نظام آموزشي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-‌1- بیان مسأله 5
‌1-‌2- ضرورت و اهمیت پژوهش 7
1-‌3- اهداف پژوهش 9
1-3-1- اهداف جزيي 9
1-‌4- تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات 9
1-‌4-1- نظام آموزش و پرورش 10
1-‌4-2- عدالت 10
1-‌4-‌3- برابري 10
1-‌4-‌4‌- نابرابري 11
1-‌4-‌5- برابري و نابرابري آموزشي 11
1-‌4-‌6- نظريه انتقادي 12

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-‌1‌- مبانی نظری 16
2- 1- 1- پیش سقراطيان 16
2‌- 1‌- 1- 1- هرقليطوس 16
2‌- 1‌- 1- 2- سوفسطاييان 16
2- 1- 2- سقراط 17
2- 1- 3- افلاطون 18
2- 1- 4- ارسطو 18
2- 1- 5- رواقيون 19
2-1-6- اپیکوریان 20
2- 1- 7- قرون وسطي 20
2-1-8- آگوستین 20
2- 1- 9- توماس هابز 21
2- 1- 10- اسپینوزا 22
2- 1- 11- هيوم 22
2- 1- 12- روسو 23
2- 1- 13- كانت 24
2- 1- 14- هگل 25
2- 1- 15- فايده گران يا اصحاب اصالت فايده 25
2‌- 1‌- 15- 1- جرمي بنتهام 26
2‌- 1‌- 15- 2- جان استوارت ميل 26
2‌- 1‌- 15- 3- هنري سيجويك 26
2- 1- 16- كارل ماكس 27
2- 1- 17- نظريه هاي كلاسيك جامعه شناسي آموزش و پرورش درارتباط با نابرابري 27
2‌- 1‌- 17- 1- نظريه كاركردگرايي 27
2‌-1-‌17-‌1-‌1- اميل دوركيم 28
2‌-1-‌17-‌1-‌2- تالکوت پارسونز 28
2‌- 1‌- 17- 2- نظريه حساب سياسي 29
2‌-1-‌17-‌2-‌1- بلاو و دانکن 29
2‌-1-‌17-‌2-‌2- كلمن 30
2‌-1-‌17-‌2-‌3- کریستوز جنکز 30
2‌- 1‌- 17- 3- نظريه سرمايه انساني 31
2‌- 1‌- 17- 4- نظريه ماركسيستي 31
2‌-1-‌17-‌4-‌1- ماركسيست هاي ساختارگرا و اختيارگرا 32
2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 1- لويي آلتوسر 32
2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 2- آنتونیوگراشی 32
2‌-‌ ‌1‌‌- 17-‌4- 1- 3- ماكس وبر 33
2- 1- 18- نظرهاي معاصر در جامعه شناسي آموزش و پرورش در ارتباط با نابرابري.34
2‌- 1‌- 18- 1- نظريه انتقادي 34
2‌- 1‌- 18- 2- نظريه هاي بازتوليد 34
2‌-1-‌18-‌2-‌1- نظريه باز توليد اجتماعي 35
2‌-1-‌18-‌2-‌2- نظريه تطابق 35
2‌-1-‌18-‌2-‌3- نظريه باز توليد فرهنگي 36
2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 1- باسیل برنشتاین 36
2‌-‌ ‌1‌‌- 18-‌2- 3- 2- پی یر بوردیو.37
2‌- 1‌- 18- 3- نظريه¬ي مقاومت 37
2-1-19- دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره عدالت و برابری 38
2-1-19-1- فارابی 38
2-1-19-2- خواجه نصیرالدین طوسی 38
2-1-19-3- غزالی 39
2-1-19-4- راغب اصفهانی 39
2-1-19-5- علامه طباطبایی 39
2-1-19-6- امام خمینی (ره) 40
2-1-19-7- شهید صدر 41
2-1-19-8- شهید مطهری 42
2‌-‌2- پیشینه‌ی پژوهش ……43
2- 2- 1- پیشینه‌ی پژوهش هاي کیفی43
2- 2- 2- پیشینه‌ی پژوهش هاي کمّی 45
2- 3- پرسش‌های پژوهش46
2-4-باهم نگری ادبیات پژوهش 49
2-5- پرسش های پژوهش 49

فصل سوم: روش پژوهش
3- 1‌‌- طرح پژوهش 51
3- 2 – روش داده‌یابی 52
3- 3 – روش داده‌کاوی 53
3- 4 – اعتبار‌سنجی پژوهش 56

فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
4ـ 1ـ تحلیل و بررسی مصاحبه های پژوهش 60
4‌- 1‌- 1- 1- تعريف نابرابري آموزشي 61
4‌- ‌‌‌1-1-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري 62
4‌- ‌‌‌1-1-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره یک 64
4- 1- 2- نكات كليدي مصاحبه شماره دو 65
4‌- 1‌- 2- 1- تعريف نابرابري آموزشي 65
4‌- ‌‌‌1-2-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 65
4- 1- 3- نكات كليدي مصاحبه شماره سه 66
4‌- 1‌- 3- 1- تعريف نابرابري آموزشي 67
4‌- ‌‌‌1-3-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 67
4‌- ‌‌‌1-3-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی 68
4- 1- 4- نكات كليدي مصاحبه شماره چهار 69
4‌- 1‌- 4- 1- تعريف نابرابري آموزشي 69
4‌- ‌‌‌1-4-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 70
4‌- ‌‌‌1-4-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهار 72
4- 1- 5- نكات كليدي مصاحبه شماره پنج 72
4‌- 1‌- 5-1- تعريف نابرابري آموزشي 73
4‌- ‌‌‌1-5-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 73
4‌- ‌‌‌1-5-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پنج 75
4- 1- 6- نكات كليدي مصاحبه شماره شش 75
4‌- 1‌- 6-1- تعريف نابرابري آموزشي 76
4‌- ‌‌‌1-6-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 77
4‌- ‌‌‌1-6-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شش 80
4- 1- 7- نكات استخراجي از مصاحبه شماره هفت 81
4‌- 1‌- 7-1- عوامل ايجاد كننده نابرابري 81
4‌- ‌‌‌1-7-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفت 82
4- 1- 8- نكات كليدي مصاحبه شماره هشت 83
4‌- 1‌- 8-1- تعريف نابرابري آموزشي 84
4‌- ‌‌‌1-8-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 84
4‌- ‌‌‌1-8-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هشت 87
4- 1- 9- نكات كليدي از مصاحبه شماره نه 88
4‌- 1‌- 9-1- تعريف نابرابري آموزشي 88
4‌- ‌‌‌1-9-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 88
4- 1- 10- نكات كليدي مصاحبه شماره ده 89
4‌- 1‌- 10-1- تعريف نابرابري آموزشي 89
4‌- ‌‌‌1-10-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 90
4‌- ‌‌‌1-10-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره ده 92
4- 1- 11- نكات كليدي از مصاحبه شماره يازده 92
4‌- 1‌- 11-1- تعريف نابرابري آموزشي 92
4‌- ‌‌‌1-11-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 92
4- 1- 12- نكات كليدي از مصاحبه شماره دوازده 93
4‌- ‌‌‌1-12-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 93
4‌- ‌‌‌1-12-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره دوازده 94
4- 1- 13- نكات كليدي از مصاحبه شماره سيزده 94
4‌- 1‌- 13-1- تعريف نابرابري آموزشي 95
4‌- ‌‌‌1-13-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 95
4‌- ‌‌‌1-13-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره سيزده 96
4- 1- 14- نكات كليدي از مصاحبه شماره چهارده 97
4‌- ‌‌‌1-14-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 97
4‌- ‌‌‌1-14-‌‌2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره چهارده 98
4- 1- 15- نكات كليدي از مصاحبه شماره پانزده 98
4‌- 1‌- 15-1- تعريف نابرابري آموزشي 98
4‌- ‌‌‌1-15-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 99
4‌- ‌‌‌1-15-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره پانزده 100
4- 1- 16- نكات كليدي از مصاحبه شماره شانزده 101
4‌- 1‌- 16-1- تعريف نابرابري آموزشي 102
4‌- ‌‌‌1-16-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 102
4‌- ‌‌‌1-16-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره شانزده 103
4- 1- 17- نكات كليدي از مصاحبه شماره هفده 104
4‌- 1‌- 17-1- تعريف نابرابري آموزشي 105
4‌- ‌‌‌1-17-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 105
4‌- ‌‌‌1-17-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفده 105
4- 1- 18- نكات كليدي از مصاحبه شماره هجده 107
4‌- 1‌- 18-1- تعريف نابرابري آموزشي 107
4‌- ‌‌‌1-18-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 107
4- 1- 19- نكات كليدي از مصاحبه شماره نوزده 107
4‌- ‌‌‌1-19-‌‌1- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 108
4‌- ‌‌‌1-19-2- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره نوزده 108
4- 1- 20- نكات كليدي از مصاحبه شماره بيست 109
4‌- 1‌- 20-1- تعريف نابرابري آموزشي 109
4‌- ‌‌‌1-20-‌‌2- عوامل ايجاد كننده نابرابري آموزشي 109
4‌- ‌‌‌1-20-‌‌3- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره بيست 109
4ـ 2ـ شكل گيري مفاهيم 110
4ـ 3ـ شكل گيري مقوله هاي مركزي 119
4-4- شکل¬گیری مقوله¬ی اصلی122
4ـ 5 ـ مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی 127
4ـ 6 ـ نقاط اشتراك و افتراق مولفه های نابرابری آموزشی 146

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش
5- بحث و نتیجه‌گیری 150
5 -‌1‌‌- مقدمه 150
5-2- تحلیل مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه شوندگان 151
5-2-1- نظام فرهنگي 151
5-2-2- نظام سياسي 153
5-2-3- نظام اجتماعي 155
5-2-4- نظام اقتصادي 158
5-2- 5‌‌- نظام آموزشي 163
5‌- ‌‌‌2-5-1- ساختار متمركز آموزش و پرورش 163
5‌- ‌‌‌2-5-1-1- مباني 167
5‌- ‌‌‌2-5-3- اهداف 168
5‌-2-‌5-‌1-2-1- اهداف غيرعملي 170
5‌-2-‌5-‌1-‌2-2- عدم تناسب ميان اهداف و نيازهاي افراد 172
5‌-2-‌5-‌1-‌2-3- اهداف ثابت، جهان متغير 172
5‌-2-‌5-‌1-2-4- اهداف متغير و عدم توانايي اجرا 173
5‌- ‌‌‌2-5-1-3- اصول 173
5‌-2-‌5-1-3-1- اصل اول: عدم توجه به علایق، نیازها و تفاوت های افراد 174
5‌-2-‌5-1-3-2- اصل دوم: عدم توجه به توانمندی افراد 175
5‌-2-‌5-1-‌3-3- اصل سوم: نادیده گرفتن تفکر خلاق و مشارکتی افراد 175
5‌-2-‌5-1-3-4- اصل چهارم: تحمیل و تلقین مواد آموزشی 176
5‌-2-‌5-1-3-5- اصل پنجم: عدم هماهنگی دانش با اطلاعات روز جهان 176
5‌- ‌‌‌2-5-1-4- روش 177
5‌- ‌‌‌2-5-1-5- محتوا 179
5‌- ‌‌‌2-5-1-6- ساختار تفكيكي 180
5‌- ‌‌‌2-5-1-7- بوروكراسي اداري 182
5‌- ‌‌‌2-5-9- مديريت آموزشي 185
5‌-2-‌5-1-9- مديريت منابع انساني 187
5‌- ‌‌‌2-5-1-10- ارزشيابي 190
5‌- ‌‌‌2-5-1-11- اقتصاد آموزش و پرورش 192
5 -‌3‌‌- تحلیل آرا و نظریات پائولو فریره 194
5 -‌4‌‌- تحلیل نقاط اشتراك و افتراق مولفه هاي استخراجی 201
5 -‌5‌‌- نتيجه گيري پاياني 201
5 -‌6‌‌- پيشنهادها و محدوديت هاي پژوهش 203
5-6- 1‌‌- پيشنهادهاي پژوهش 203
5-6- 1‌‌- پيشنهادهاي كابردي 203
5-6- 3‌‌- محدوديت هاي پژوهش 204

فهرست منابع
منابع فارسی 205
منابع انگليسي 210

منابع و مآخذ

منابع فارسی 

البرزی، شهلا؛ خیّر، محمد. (1386). چگونگی سرآمد شدن؛ بررسی موانع و فرصتهای زنان سرآمد دانشگاهی با رویکرد نظریه پدیدارشده از تجربه. شیراز: انتشارات نوید.

اسماعیل­سرخ، جعفر. (1377). ” نقش متقابل اقتصاد و آموزش”. ماهنامه رشد معلم. شماره 136.

الحسینی، سید حسن. (1389). “مساله برابری در آموزش و پرورش”. ماهنامه آیین. شماره 32 و 33.

ایرانپور، ماه­منیر. (1391). آسیب‌شناسی فعالـیت‌های پرورشی مدارس و نهاد امـور تربیتی در دبیرستان‌های شیراز. پایان نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی­ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.

ایمان، محمدتقی؛ محمدیان، منیژه. (1387). “روش­شناسی نظریه بنیادی”. فصلنامه علمی- پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی. شماره 56.

بابادی عکاشه، زهرا؛ شریف، سید مصطفی؛ جمشیدیان، عبدالرسول. (1387). “تامین و گسترش برابری فرصت­ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان”. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. سال دهم، شماره 73.

باقری، محمدحسین. (1385). “تربیت سیاسی؛ حلقه مفقوده آرمان­گرایی”. فصلنامه سوره. شماره 30.

بشیریه، حسین. (1382). “دیباچه­ای بر فلسفه عدالت”. فصلنامه ناقد. شماره 1.

پاک سرشت، محمدجعفر. (1373). “آموزش و پرورش مردمی”. فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

پورفرد، مسعود. (1386).” آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر”. مجله عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی. شماره 211. پایگاه اطلاع­رسانی حوزه.

تقدیسیان، شکوه. (1376). “اثر متقابل اقتصاد و فرهنگ” . ماهنامه رشد معلم. شماره 130.

جاودانی­شاهین، حمید. (1382). “درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی و نحوه­ی مقابله با آن”. مجله حوزه و دانشگاه. سال نهم، شماره 35.

جمالی، فیروز؛ قنبری، ابوالفضل؛ پورمحمدی، محمدرضا. (1387). “نگرشی بر مفهوم نابرابری و مفاهیم مرتبط با آن در مطالعات اجتماعی- اقتصادی”. مجله مدرس علوم انسانی. دوره چهاردهم، شماره دوم.

حقیقت، سیدصادق. (1388). “اصول عدالت سیاسی”. فصلنامه نقد و نظر. شماره 10.

دهقان، حسین. (1381). “بازتولید طبقات اجتماعی در نظام آموزشی”. فصلنامه پژوهش فرهنگی. سال هفتم، شماره4.

 

راجی، ملیحه؛ و همکاران. (1390). “نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگسالان در دیدگاه پائولو فریره”. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. شماره 43.

راسل، برتراند. (1390). تاریخ فلسفه غرب. ترجمه دریابندری، نجف.تهران: انتشارات کتاب پرواز.

روشن، احمدرضا. (1385). “توزیع فرصت­های آموزشی در آموزش عالی”. مجله اقتصاد؛ بررسی­های بازرگانی. شماره 19.

ساجدی، ابوالفضل. (1386). “ابزارها و روش‌های آسیب‌زا در تعلیم و تربیت دینی دانش‌آموزان”. فصل‌نامه‌ی کتاب نقد. شماره‌ی42. صفحات: 3-32. تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی.

سجادی، سیدمهدی . (1384). “کثرت­گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم­وتربیت”. فصلنامه اندیشه­‌های نوین تربیتی. دوره­ی 1، شماره 1.

ستاری، علی. (1382). “جایگاه روش در نظام آموزشی حوزه علمیه”. مجله پیام حوزه. شماره 38.

شارع­پور، محمود. (1390). جامعه­شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.

شریعتمدار جزایری، سید نورالدین. (1386). “آزادی و عدالت در اندیشه امام خمینی”. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 5.

شریعتمداری، علی. (1381). جامعه و تعلیم تربیت مبانی تربیت جدید. تهران: انتشارات امیرکبیر.

شکوهی، غلامحسین. (1386). مبانی و اصول آموزش و پرورش. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

شمشیری، بابک. (1382). مطالعه‌ی مقدماتی نظام تربیت معلم در بخش جذب و گزینش. تهران: پژوهشکده‌ی تعلیم و تربیت.

 

علاقه­بند، علی. (1387). جامعه­شناسی آموزش و پرورش. تهران: نشر روان.

فروغی، محمدعلی. (1388). سیر حکمت در اروپا. تهران: انتشارات هرمس.

 

کاکو جویباری، علی‌اصغر. (1382). سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش در ایران (پیش‌نویس دوم). تهران: پژوهشکده‌ی تعلیم و تربیت.

کریمی، عبدالعظیم. (1383). رویکردی نمادین به تربیت دینی با تأکید برروش‌های اکتشافی. تهران: انتشارات قدیانی.

ــــــــــــــ (1385). آموزش به مثابه پرورش. تهران: انتشارات پژوهشکده‌ی تعلیم و تربیت.

گوتک، جرالد.ال. (1389). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه پاک­سرشت، محمدجعفر. تهران: انتشارات سمت.

لک­زایی، نجف. (1388). “عدالت و سیاست”. فصلنامه علوم سیاسی.

مارشال، کاترین؛ راس­من، گرچن. ب. (1386). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

محمدی، محمدعلی؛ دهقان، حسین. (1383). آموزش و پرورش و گفتمان­های نوین. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

مرزوقی، رحمت­اله. (1383). تربیت سیاسی. شیراز: انتشارات مشکوﺓ.

معیری، محمد طاهر. (1364). مسائل آموزش و پروش. تهران:  انتشارات امیرکبیر.

 

میرلوحی، سیّدحسین. (1376). “دیدگاه­های تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی”. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال سیزدهم، شماره1.

نوذری، حسینعلی. (1384). نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی. تهران: انتشارات آگاه.

نوغانی، محسن. (1382). “آموزش­وپرورش و بازتولید فرهنگی”. نشریه علوم اجتماعی: رشد آموزش علوم اجتماعی. شماره 22.

واعظی، احمد. (1384). “نظریه عدالت در اندیشه دیوید هیوم”. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم. سال ششم، شماره چهارم.

منابع انگلیسی

Anderson, Elizabeth. (2013). Race, Culture and Educational opportunity. Department of Philosophy.USA: university of Michigan.

Collins, s. (2003). Filling educational gaps with online learning: an educationally, economically sound solution. T.h.e. journal. 3(6), 42- 44.

Cordes, Bryan; Miller, Dr.Geral. (2011). Inequality of education in the united state. Rockhurst University.

Creswell, John. W. (1994).Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications.

Christian, Andrew; Gorder, van. (2007). Pedagogy for the Children of the Oppressors: Liberative Education for Social Justice among the World’s Privileged. Journal of Transformative Education, 5: 8.

 چکیده

 

هدف این پژوهش عبارت از شناسایی علل و عوامل ایجادکننده­ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه­ی آن با مولفه­های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی بود. این پژوهش در پارادایم کیفی و در دو بخش اسنادی و مصاحبه انجام گرفت. بخش اسنادی بررسی آرا و نظریات پائولو فریره به منظور استخراج مولفه­های نابرابری آموزشی بود و بخش مصاحبه با معلمان دبیرستان­های شهر شیراز و متخصصان تعلیم­وتربیت صورت گرفت. در بخش مصاحبه، داده­ها به روش مصاحبه­ی عمیق گردآوری شدند که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه­ی هدفمند و با توجه به اصل نمونه­گیری با حداکثر تنوع و با رعایت اصل اشباع­شدگی انتخاب شدند و در بخش اسنادی، استخراج مولفه­ها بر اساس آرا و نظریات پائولو فریره از بررسی چهار اثر وی یعنی آموزش ستمدیدگان، آموزش شناخت انتقادی، کنش فرهنگی برای آزادی، آموزش در جریان پیشرفت و به­ویژه دو اثر آموزش ستمدیدگان و آموزش شناخت انتقادی با شیوه­ی تحلیل استقرایی انجام گرفت. در ادامه نقاط اشتراک و افتراق مولفه­های استخراج شده در جدولی تناظری ارایه گردید. پژوهش­گر برای تجزیه و تحلیل داده­ها در هر دو بخش از تحلیل محتوای استقرایی با رویکرد تئوری داده مبنا بهره گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ایجادکننده­ی نابرابری در نظام آموزشی ایران و مکتب انتقادی هر دو از یک ریشه برمی­خیزند. عوامل نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه­شوندگان نشات گرفته از جامعه بود که در جامعه نیز نظام­های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی عوامل نابرابری را شکل می­دادند. نظام آموزشی نیز با ساختار متمرکز موجود خود عوامل نابرابری را ایجاد می­کند. از دیدگاه فریره، نابرابری­ها و بی­عدالتی­ها برخاسته از جامعه است که در جامعه نیز نظام­های مختلف در شکل­گیری بی­عدالتی­ها و نابرابری­ها دخیل­اند و نظام آموزشی در جهت حفظ نابرابری‌های موجود عمل می­کند؛ ازاین­رو با توجه به تعریف متفاوت نابرابری آموزشی از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان و دیدگاه فریره، مفاهیم استخراجی در لفظ مشترک اما در معنا متفاوت بودند.

واژه­های کلیدی: بی­عدالتی، نابرابری آموزشی، نظام آموزشی ایران، مکتب انتقادی، پائولو فریره

فصل اول

 مقدمه

آن‌چه در تعریف تعلیم و تربیت آمده است عبارت است از فراهم شدن شرایطی جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد؛ استعدادهایی که مطمئناً در همه­ی افراد یکسان نیست و هرکس از استعداد و توانایی­های خاص و ویژه­ای برخوردار است. تعلیم­وتربیت به­عنوان مهم‌ترین رکن یک جامعه وظیفه دارد شرایط و موقعیت­های مناسب را برای رشد و بالندگی این استعدادها فراهم کند؛ از این­رو این شرایط و بسترها می‌بایست برای تمامی افراد به­طور یکسان و برابر مهیا شود و این یکسانی به این معناست که کودک در فرایند آموزش‌وپرورش با تفکری آزاد و رها به فهم عمیق آموزش دست یابد. در حقیقت آموزش نباید مانعی بر رشد تفکر کودک شود که در غیر این صورت نه­تنها تفکر خلاق کودک به خاموشی می­گراید، بلکه در نتیجه­ی این امر نابرابری و بی­عدالتی رخ داده است. اگر بخواهیم به مسئله­ی نابرابری بپردازیم، ابتدا باید به درک عمیق و روشنی از برابری[1] برسیم.

شیخاوندی معتقد است: ” «برابری» مفهومی است با معانی گونه­گون، و از همین­رو ارایه­ی تعریف نادرست از آن می­تواند گمراه­کننده باشد. اعلام این­که “تمام انسان­ها با هم برابر هستند” بی­معناست، مگر این­که مشخص کنیم برابری در «چه» و در میان «چه‌کسانی»”(شیخاوندی،1383: 5).

اگر به انسان از بعد انسانیت او توجه کنیم خواهیم دید که همه­ی انسان­ها برخوردار از حیثیت ذاتی و انسانیت فطری هستند و بنا به این ویژگی، همه با هم برابر می­شوند. گر چه تفاوت در استعدادها و قابلیت­ها وجود دارد، اما عدالت زمانی شکل می­گیرد که به همه­ی این تفاوت­ها یکسان نگریسته نشود.

بشیریه معتقد است که:

“مفهوم عدالت اساسی­ترین مفهوم در فلسفه­ی اخلاق، سیاست و حقوق است. پرسش­های گوناگونی که درباره­ی عمل، رفتار و شیوه­ی زندگی درست در سطح فردی، جمعی و سیاسی و درستی اعمال افراد خصوصی و مقامات و کارگزاران عمومی و نیز درباره­ی حقوق و تکالیف و تعهدات فرد و ماهیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت­ها مطرح می‌شود، همگی در ذیل مفهوم کلی عدالت قرار می‌گیرند و همچنین ایجاد تعادل میان اهداف مختلف زندگی انسان مانند شادی، رفاه، فضیلت و معرفت و نیز ایجاد تعادل میان خواست­ها و غایات خصوصی و عمومی و سرانجام بهره‌برداری متعادل از ثروت و شیوه­ی توزیع آن جزیی از بحث عدالت به­شمار می­رود” (بشیریه، 1382: 11).

سال­های متمادی است که پیرامون مفهوم عدالت نظریه­های گوناگونی وجود دارد: فیثاغورث عدالت را رعایت حقوق افراد مطابق استعدادهای طبیعی آن­ها می­داند؛ از نظر سقراط عدالت رعایت نوعی تناسب و هماهنگی است؛ از دیدگاه افلاطون عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است؛ به‌زعم رواقیّون همه­ی انسان­ها برابرند (جمشیدی، 1380، به­نقل از بابادی عکاشه، 1387).

مطمئناً لازمه­ی اجرای عدالت، برخورداری از فرصت­های برابر است و منظور از فرصت برابر، جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی و طبقه­ی اجتماعی می­باشد” (بِنِت، بوث، و ییندل، 2001، به نقل از بابادی عکاشه، 1387).

برابری مفهومی است که به بعد انسانیت انسان توجهی ویژه دارد و ازاین­رو با هر دیدگاهی به برابری نگریسته شود، تنها یک جهت دارد و آن هم کرامت، عزت و انسانیت ذاتی است که خداوند در درون همه­ی انسان­ها به ودیعه نهاده است. اگر برابری فرصت­ها را در دو بعد کلان و خرد بنگریم در بُعد کلان نوعی نگاه انسان­گرایانه و عدالت­خواهانه را به همراه دارد و در بُعد خرد، برابری فرصت­ها و عدالت آموزشی، سازوکاری است که موجب شکوفا­شدن اندیشه­های خلاق شده و امکان پرورش قابلیت را برای همه به­طور مساوی تامین می­کند (محمدی و دهقان، 1383: 132-133).

اعتقاد به این­که گسترش مدرسه و آموزش­وپرورش می­تواند فرصت­های برابر را افزایش دهد، مدت­ها در کانون اعتقاد و باور جامعه بوده است. به‌عبارت‌دیگر دیگر، اعتقاد بر این بوده که آموزش­وپرورش رسمی نقش اساسی در ایجاد جامعه­ی شایسته­سالار[2] دارد؛ یعنی جامعه­ای که در آن تولد و امتیاز ارثی، نقش اندک و استعداد و تلاش، نقش اصلی را دارند. از مدت­ها قبل به آموزش­وپرورش رسمی، به­عنوان ابزاری برای کاهش امتیازات کودکان طبقه­ی ممتاز و افزایش شانس برای کودکان طبقه­ی فقیر جهت یافتن موقعیت عادلانه در جامعه، نگریسته می­شد. به‌عبارت‌دیگر فرض بر این بود که آموزش­وپرورش رسمی می­تواند به ایجاد جامعه­ای مبتنی بر استعداد کمک کند (شارع­پور، 1390).

بنابراین آموزش­وپرورش می­تواند نقش بسیار اساسی در ایجاد برابری و عدالت آموزشی داشته­ باشد اما امروزه آموزش­و­پرورش خود عاملی بر نابرابری­ها و بی­عدالتی­هاست. آموزشی که به عقیده­ی پائولو فریره[3] سلطه­آمیز باشد و آزادی و تفکر رهایی­بخش را از کودک سلب ­کند، خواه ناخواه به ستمی علیه  برخی به‌عنوان ستمدیده دامن­زده است.

هوراس مان پدر آموزش­وپرورش عمومی در آمریکا در سال 1848 میلادی نوشت: “تحصیلات، بیشتر از تمامی ابزارهایی که منشا انسانی دارد، به مثابه بزرگ‌ترین همسان کننده‌ی شرایط انسان­ها عمل کرده و چرخ تعادل جامعه به شمار می­رود” (بلنتاین، 1995، به نقل از دهقان، 1381: 81).

به عقیده­ی نگارنده، امروزه تحصیلات با توجیه همسان­کننده­ی شرایط انسان­ها خود عاملی بر نابرابری­ها و بی­عدالتی­ها در جامعه گردیده است همان­گونه که در مکتب انتقادی اعتقاد بر این است که آموزش ابزاری برای برقراری ثبات اجتماعی و حفظ وضع موجود و انتقال نابرابری‌های اجتماعی است؛ از این­رو شیوه­ی آموزش در هر جامعه­ای تعیین­کننده­ی شرایط همسان و ناهمسان آن جامعه است.

1-‌1- بیان مسأله

 در دنیای امروزی، هرچه تکنولوژی، فن­آوری، علوم و به­طور کلی سبک زندگی افراد رشد و پیشرفت روزافزون می­یابد، به همان نسبت جوامع سلطه­گر و استبدادگر نیز در سایه­ی دنیای مدرن ترقی چشمگیری خواهند داشت. جوامعی که با حکومت بشردوستانه، سیاست­های مردم‌فریب خود را اعمال می­کنند. به عقید‌ه­ی فریره واژه­ی بشردوستی[4] خود ابزاری برای فریب ستمدیدگان است؛ حال آن­که مردمی­ساز بودن[5] با بشردوستی کاملاً متفاوت است. شکل­گیری جامعه­ای با مبنای مردمی، بیش از هرچیزی نیازمند آگاهی از ظلم و نابرابری­های موجود در جامعه است. این آگاهی تنها در سایه­ی آموزش و پرورشی شکل می­گیرد که مردمی باشد و بر مبنا و اصول آموزش‌وپرورش مردمی عمل کند؛ از این­رو فاصله گرفتن از نظام آموزش سنتی می­تواند گام بزرگی در جهت تقلیل و یا سرنگونی نابرابری­های حاکم باشد چراکه این نظام به گونه‌ای طرح­ریزی شده است که انسانیت را از انسان­ها سلب می­کند و در واقع منجر به ازخودبیگانگی آن­ها می­شود؛ انسان­هایی که پیرو و مطیع بار می­آیند، خلاقیت آن­ها خاموش می­گردد، آگاهی به عدم آگاهی مبدل می‌گردد، تفکر عمیق به سطحی­نگری تنزل می­یابد. در نتیجه­ی اجرای چنین نظام آموزشی، انسان­ها از آموزش و آگاهی حقیقی به دور خواهند ماند. حال سوالی که ذهن هر انسان متفکری را به خود وامی­دارد این است که آیا چنین نظام آموزشی در جهت عدالت و برابری گام برمی­دارد یا بالعکس؟ مکتب انتقادی، آموزش­وپرورش را در دامن­زدن به نابرابری­های آموزشی به چالش می­کشاند؛ تا آن­جا که معتقد است نظام آموزشی خود تقویت­کننده­ی نابرابری­ها در جامعه است. درواقع منظور از نابرابری از دیدگاه مکتب انتقادی، عدم برخورداری قشر پایین جامعه از تحصیلات نیست، بلکه منظور، عواملی است که در بافت نظام آموزشی به مثابه حکومتی استبدادی، افراد را به­عنوان زیردست می‌پندارد و همین طرز تفکر را به آنان القا می­کند و افراد نیز به­علت عدم آگاهی می­پذیرند و سکوت اختیار می­کنند. به اعتقاد بوردیو، دموکراتیزاسیون آموزش‌وپرورش و عمومیت یافتن تحصیلات به قشرهای پایین جامعه، نتوانسته به افزایش تساوی میان شهروندان منجر شود و برابری را در جوامع گسترش دهد، بلکه بالعکس، مدرسه بیشتر جنبه­ی کارکرد بازتولید طبقات را حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی ایفا نموده است (بوردیو[6]، 1979، به نقل از الحسینی،1389).

نظام آموزشی به­عنوان نظام تعیین­کننده­ی سرنوشت و تمدن و تفکر یک جامعه شناخته می­شود؛ ازاین­رو بررسی بی­عدالتی و نابرابری­ها در نظام آموزشی به­عنوان موانعی که نقش اساسی در فرایند تعلیم­وتربیت دارند، ضروری است. با توجه به بررسی پژوهش­های صورت‌گرفته، هرچند تحقیقاتی توسط نوغانی(1382)، شیخاوندی (1383)، دهقان (1383)، الحسینی (1389)، جمالی (1389)، اجتهادی (1390)، دهقان (1381)، مهربانی (1387) و بابادی­عکاشه (1387) انجام گرفته است، اما تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه­ی مولفه­های نابرابری آموزشی با رویکرد نظریه انتقادی صورت نگرفته؛ ازاین­رو پژوهش حاضر با موضوع “مقایسه­ی مولفه­های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی با مولفه­های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران” شکل گرفت. از آن­جا که نظریه­ی انتقادی به نابرابری­ها با رویکردی نو و منتقدانه می­نگریست و در حقیقت مفهوم نابرابری در مکتب انتقادی با جزییات بیشتری بررسی می­گردید، پژوهش­گر از میان نظریه­های موجود، نظریه­ی انتقادی را برگزید. در نظریه­ی انتقادی مسلماً صاحب­نظران بسیاری وجود دارند اما به این دلیل که پائولو فریره در میان صاحب­نظران این مکتب، نابرابری­ها را نشات گرفته از جامعه می­داند و معتقد است که نظام آموزشی در جهت حفظ بی­عدالتی­ها و نابرابری­های موجود عمل می­کند؛ بنابراین راهکارهایی عملی در قالب تعلیم­وتربیت انتقادی[7] ارایه می­کند؛ به همین دلیل پژوهش­گر، مولفه­های نابرابری آموزشی را از دیدگاه  برجسته­ترین صاحب‌نظر مکتب انتقادی پائولو فریره استخراج و همچنین علل و عوامل اصلی بروز نابرابری‌های آموزشی را در نظام آموزشی ایران از دیدگاه دبیران دبیرستان­های چهار ناحیه­ی شهر شیراز و متخصصان تعلیم­وتربیت بررسی و تجزیه‌وتحلیل کرد. در نهایت به مقایسه مولفه‌های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه­های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران پرداخت.

‌1-‌2- ضرورت و اهمیت پژوهش

 مساله­ی نابرابری، مساله­ای است که از دیرباز از نظرگاه اندیشمندان، صاحب­نظران، نظریه‌پردازان، جامعه‌شناسان و مکاتب فلسفی مختلف پنهان نمانده است. در این میان، مکتب انتقادی با زاویه­ای کاملاً جدید، نابرابری­های موجود در آموزش‌وپرورش را زیر ذره­بین نقد می‌گذارد. نظریه­پردازان این نحله­ی فکری، تعلیم­و­تربیت و نهاد مدرسه را به مثابه عواملی می‌بینند که از امور آموزشی و تربیتی محض فراتر رفته و معانی مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یافته­اند؛ بنابراین توجه به زمینه­های سیاسی و اجتماعی برای بررسی و فهم کامل نظام­های تربیتی، امری کاملاً ضروری است. مکتب انتقادی سعی دارد تا تفاوت میان «آگاهی کاذب» برخاسته از شرایط موجود اقتصادی- اجتماعی و «خودآگاهی حقیقی» مبتنی بر استدلال معتبر علمی را آشکار ساخته و بدین­سان «ایدئولوژی» را از «حقیقت» متمایز سازد؛ بنابراین با توجه به نظریه انتقادی، «کشف بی­عدالتی»، «حاکمیت زائد»، و «از خود­بیگانگی» و تحلیل علل اجتماعی و پیامدهای آن و نیز بررسی مفاهیمی چون «روشنگری»، «رهایی»، «صلح»، «همبستگی»، «خودمختاری»، و… از اهمیت ویژه­ای برخوردارند (میرلوحی، 1376).

در سال­های اخیر، در برخی از کشورهای جهان، در کنار تعلیم­وتربیت رسمی، که معمولاً توسط دولت­ها به مردم عرضه می­شود، در مقیاسی کوچک، نوع دیگری از آموزش­وپرورش شکل‌گرفته که با تعلیم­وتربیت رسمی متعارف تفاوت­های زیادی دارد. این نوع تعلیم­وتربیت که با مشارکت مردم و در بعضی جاها منحصراً به‌دست مردم طرح­ریزی و اداره می­شود، به “آموزش­وپرورش مبتنی بر جامعه” و یا “آموزش­وپرورش مردمی” شهرت یافته است (پاک‌سرشت، 1373).

بنابراین در آموزش­و­پرورش مردمی است که روح آزادی، روح حقیقت­جویی، روح کشف و شهود جانی تازه می­گیرد یعنی همان مفاهیمی که نظام آموزش کنونی فاقد آن است. در آموزش­وپرورش مردمی، به انسانیت انسان­ها توجه می­شود و استعدادها و قابلیت­های افراد در سایه­ی این نظام رشد و بالندگی می­یابد. در استعدادها و توانایی­های افراد یقیناً تفاوت­هایی وجود دارد اما این تفاوت­ها نمی­تواند توجیه خوبی برای نابرابری­ها باشد.

دراین‌باره شریعتمداری معتقد است:

افراد در یک جامعه از لحاظ روانی یا پاره­ای از خصوصیات طبیعی با هم فرق داشته باشند اما این اختلاف نباید مانع تساوی آن­ها از لحاظ سیاسی و قانونی باشد. همه­ی افراد در مقابل قوانین مساوی هستند و همه حق اظهارنظر درباره­ی موسسات اجتماعی  دارند. منظور عمده از تساوی افراد این است که هر یک از آن­ها به­ فراخور استعداد و توانایی خود فرصت کافی برای رشد و ترقی داشته باشند. به نظر « جان دیوئی» آزادی واقعی، آزادی عقل و فکر است و همین آزادی است که اعمال و رفتار افراد را هدایت می­نماید ( شریعتمداری، 1353: 73).

بنابراین دموکراسی در جامعه­ای که عده­ای ستمدیده و عده­ای ستمگر هستند، تحقق نمی‌یابد. ستمدیده به این معنا که افراد بدون هیچ آزادی و به میل دیگران فکر و عمل می‌کنند. نظام آموزشی مبتنی بر چنین دیدگاهی یقیناً به نابرابری می­انجامد. نابرابری به معنای سلب رهایی، خلاقیت، تفکر، اظهارنظر و غیره. در این راستا است که بررسی نابرابری­های آموزشی با رویکردی مبتنی بر نظریه انتقادی شکل می­گیرد.

تفاوت در استعداد، علائق و نیازهای افراد نباید به نابرابری منجر شود چه­بسا که در سایه­ی همین نابرابری­ها، استعدادها سرکوب می­گردند. افلاطون عدالت را گماردن افراد در جایگاه مناسب خود می­داند و معتقد است که استعدادهای افراد نباید به‌صرف طبقه­ی اجتماعی آن­ها نادیده گرفته شود از این­­رو به اعتقاد افلاطون لازمه­ی تربیت صحیح، فراهم کردن بسترها و زمینه­هایی است که استعداد طبیعی افراد بتواند در آن رشد و بالندگی داشته باشد (جمعی از نویسندگان، 1384).

اعتقاد به تقدم تربیت بر تعلیم از زمان­های بسیار دور مورد توجه همگان به­ویژه اندیشمندان تعلیم­وتربیت و فیلسوفان بوده است؛ از این­رو تربیت صحیح افراد با استعدادهای متفاوت از آموزش­و­پرورشی مردمی، آگاه و رهایی­بخش انتظار می­رود. در نتیجه، ضرورت بررسی و فهم نابرابری­های آموزشی در نظام آموزشی یک جامعه تا این حد است که ریشه­یابی نابرابری­های آموزشی می­تواند بر پیشبرد اهداف و مقاصد اصلی تعلیم‌وتربیت موثر و مفید واقع گردد. پژوهش­گر به اهمیت و ضرورت پژوهش تا آن­جا واقف بود که معتقد بود نظام آموزشی فعلی در کشور ما، روحیه­ی آزادی و تفکر خلاّق و منطقی را از کودک سلب کرده است و به تبع آن آموزش­و­پرورش ماشینی و روباتیک شکل می­گیرد که در آن، افراد از برابری و عدالت به شیوه‌های مختلف محروم می­گردند.

[1]. Equality

1. Meritocratic society

2 .Paulo Freire

[4]. Humanism

[5]. Humanitarianism

[6] . Burdieu

[7]  Critical Pedagogy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي، فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي
 • پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه بررسي وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش مبتني بر درآمدهاي مالياتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122