پايان نامه مقايسه ي ميزان وقوع آپوپتوزدر بافت بيضه ي موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شيشه اي متفاوت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي ميزان وقوع آپوپتوزدر بافت بيضه ي موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شيشه اي متفاوت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي ميزان وقوع آپوپتوزدر بافت بيضه ي موش نابالغ پس از استفاده از دو روش انجماد شيشه اي متفاوت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1
1-1-مقدمه 2
1-2-انجماد 2
1-2-1-تاریخچه ی انجماد 3
1-2-2-تکنیک های مختلف انجمادی 3
1-2-2-1-انجماد آهسته 4
1-2-2-2-انجماد شیشه ای 5
1-2-3-محلول های انجمادی 5
1-2-3-1-ضدیخ ها 5
1-2-3-2-سرم 7
1-2-4-تاثیرات انجماد بر بافت بیضه 7
3- 1-3-پیوند 9
4- 1-4-کشت 10
5- 1-5-تغییرات ملکولی متاثر از انجماد 11
1-5-1-آپوپتوزیس 12
1-5-1-1-مسیر خارجی آپوپتوز و ژن های دخیل در آن 13
1-5-1-2-مسیرداخلی آپوپتوز و ژنهای دخیل در آن 14
1-5-1-3-P53 16
1-5-1-4-کاسپاز 3 17
1-6-هدف 18
1-7-پرسش پژوهشی 18
1-8-فرضيات 18
فصل دوم : مواد و روش ها 19
2-1-تهیه ی بافت بیضه و گروه های مورد مطالعه 20
2-2-انجماد شیشه ای بافت بیضه 21
2-2-1-روش تهیه محیط پایه 21
2-2-2-روش تهیه محلول های انجماد شیشه ای 21
2-2-2-1-روش آماده سازی محلول انجمادی I 21
2-2-2-2-روش آماده سازی محلول انجمادی II 22
2-2-3-مراحل انجماد شیشه ای 22
2-2-3-1-روش انجمادی I 22
2-2-3-2-روش انجمادی II 23
2-2-4-ذوب بافت بیضه 23
2-2-4-1-روش تهیه محلول های ذوب 23
2-2-4-2-مراحل ذوب 23
2-5-مطالعات میکروسکوپی و بافت شناسی بافت بیضه 24
2-6-بررسی آپوپتوز و بقا سلولی 26
2-6-1-هضم مکانیکی و آنزیمی بافت بیضه 26
2-6-1-1-هضم مکانیکی 27
2-6-1-2-هضم آنزیمی 27
2-6-1-3-خنثی سازی اثر آنزیم و بررسی بقا با استفاده از رنگ PI 27
2-6-2-ارزیابی بقای سلولی به روش فلوسایتومتری 28
2-6-3-بررسی آپوپتوز سلولی 29
2 -7-کشت بافت بیضه 30
2-7-1-آماده سازی آگار 30
2-7-2-آماده سازی محیط کشت 31
2-7-2-1-روش تهیه محیط RPMI 31
2-7-3-کشت بافت بیضه 32
2-8-ارزیابی ژن های آپوپتوزی 32
2-8-1-نگهداری بافت در محلول RNA-later 32
2-8-2-استخراج RNA با استفاده از ترایزول 32
2-8-2-1-هموژن کردن بافت
2-8-2-2-مرحله ی جداسازی 33
33
2-8-2-3-رسوب RNA 33
2-8-2-4-شستشو RNA 33
2-8-3-بررسی کیفی RNA های استخراج شده 34
2-8-4-تیمار نمونه¬یRNA با استفاده از DNase1 جهت حذف آلودگی ژنومی 34
2-8-5-سنتز cDNA 35
2-8-6-پرایمر 37
2-8-6-1-آماده سازی پرایمرها 37
2-8-6-2-بررسی جایگاه اتصال پرایمرها 39
2-8-7-الکتروفورز 39
2-8-7-1-روش ساخت بافر50X TAE 39
2-8-7-2-روش ساخت بافر X TAE1 40
2-8-7-3-طرز تهیه ی ژل آگارز 40
2-8-7-4-بررسی آلودگی پرایمر 40
-8-7-4-بررسی کیفیت RNA 41
2-8-8-بررسی گرادیانت دمایی پرایمر 41
2-8-9 Real-Time PCR 42
2-8-9-2-بررسی کمی بیان ژن با استفاده از روش Real-Time PCR 43

2-9-آنالیز آماری داده 44
فصل سوم: نتایج 45
3-1-بررسی مورفولوژی بافت بوسیله رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین 46
3-2-مقایسه بقای سلولی در گروه کنترل با گروه های انجمادی I و II بلافاصله پس از ذوب 46
3-3-بررسی میزان وقوع آپوپتوز پس از کشت بافت بیضه 47
3-3-1-ارزیابی میزان بقای سلولی طی کشت بافت بیضه 47
3-3-2-آپوپتوز اولیه ی سلولی طی کشت بافت بیضه 47
3-3-3-بررسی میزان وقوع آپوپتوز پس از کشت بافت بیضه 48
3-3-4-نکروز بافتی طی کشت بافت بیضه 48
3-4-بررسی بیان ژن های آپوپتوزی در سطح رونوشت 49
3-4-1-بررسی بیان رونوشت ژن های دخیل در مسیر های آپوپتوزی 49
3-4-2-Bax 49
3-4-3-BCL2 49
3-4-4-نسبت بیان BAX به BCL2 50
3-4-5-Caspase3 50
3-4-6-Fas 50
3-4-7-Fas Ligand 51
3-4-8-P53 51
27- فصل چهارم: بحث 66
4-1-کلیات 67
4-2-بررسی های مورفولوژیک در ساعات مختلف کشت در گروه های مورد مطالعه 68
4-3-بررسی بقا و آپوپتوز سلولی در گروه های مورد مطالعه 69
4-4-بررسی بیان ژن های مرتبط با وقوع آپوپتوز در گروه های مورد مطالعه 71
4-5-نتیجه گیری 75
4-6-پیشنهادات 76

منابع:

Ginsberg JP. Educational paper: the effect of cancer therapy on fertility, the assessment of fertility and fertility preservation options for pediatric patients. European journal of pediatrics. 2011;170(6):703-8. Epub 2010/12/04.

Rendtorff R, Hohmann C, Reinmuth S, Muller A, Dittrich R, Beyer M, et al. Hormone and Sperm Analyses after Chemo- and Radiotherapy in Childhood and Adolescence. Klinische Padiatrie. 2010;222(3):145-9. Epub 2010/06/02.

Howell SJ, Shalet SM. Spermatogenesis after cancer treatment: damage and recovery. Journal of the National Cancer Institute Monographs. 2005(34):12-7. Epub 2005/03/24.

Baert Y, Van Saen D, Haentjens P, In’t Veld P, Tournaye H, Goossens E. What is the best cryopreservation protocol for human testicular tissue banking? Human reproduction (Oxford, England). 2013. Epub 2013/04/10.

Geens M, Goossens E, De Block G, Ning L, Van Saen D, Tournaye H. Autologous spermatogonial stem cell transplantation in man: current obstacles for a future clinical application. Human reproduction update. 2008;14(2):121-30. Epub 2008/01/12.

Jahnukainen K, Ehmcke J, Soder O, Schlatt S. Clinical potential and putative risks of fertility preservation in children utilizing gonadal tissue or germline stem cells. Pediatric research. 2006;59(4 Pt 2):40R-7R. Epub 2006/03/22.

Paduch DA, Bolyakov A, Cohen P, Travis A. Reproduction in men with Klinefelter syndrome: the past, the present, and the future. Seminars in reproductive medicine. 2009;27(2):137-48. Epub 2009/02/28.

Kvist K, Thorup J, Byskov AG, Hoyer PE, Mollgard K, Yding Andersen C. Cryopreservation of intact testicular tissue from boys with cryptorchidism. Human reproduction (Oxford, England). 2006;21(2):484-91. Epub 2005/10/08.

Unni S, Kasiviswanathan S, D’Souza S, Khavale S, Mukherjee S, Patwardhan S, et al. Efficient cryopreservation of testicular tissue: effect of age, sample state, and concentration of cryoprotectant. Fertility and sterility. 2012;97(1):200-8.e1.

Gouk SS, Loh YF, Kumar SD, Watson PF, Kuleshova LL. Cryopreservation of mouse testicular tissue: prospect for harvesting spermatogonial stem cells for fertility preservation. Fertility and sterility. 2011;95(7):2399-403. Epub 2011/04/13.

Baert Y, Goossens E, van Saen D, Ning L, in’t Veld P, Tournaye H. Orthotopic grafting of cryopreserved prepubertal testicular tissue: in search of a simple yet effective cryopreservation protocol. Fertility and sterility. 2012;97(5):1152-7 e1-2. Epub 2012/03/01.

Poels J, Van Langendonckt A, Dehoux JP, Donnez J, Wyns C. Vitrification of non-human primate immature testicular tissue allows maintenance of proliferating spermatogonial cells after xenografting to recipient mice. Theriogenology. 2012;77(5):1008-13. Epub 2011/12/14.

Poels J, Van Langendonckt A, Many MC, Wese FX, Wyns C. Vitrification preserves proliferation capacity in human spermatogonia. Human reproduction (Oxford, England). 2013;28(3):578-89. Epub 2013/01/15.

Israely T, Nevo N, Harmelin A, Neeman M, Tsafriri A. Reducing ischaemic damage in rodent ovarian xenografts transplanted into granulation tissue. Human reproduction (Oxford, England). 2006;21(6):1368-79. Epub 2006/02/07.

Shetty G, Meistrich ML. The missing niche for spermatogonial stem cells: do blood vessels point the way? Cell stem cell. 2007;1(4):361-3. Epub 2008/03/29.

Caires K, Broady J, McLean D. Maintaining the male germline: regulation of spermatogonial stem cells. The Journal of endocrinology. 2010;205(2):133-45. Epub 2010/02/12.

 

 

چکیده

گرچه انجماد بافت بیضه روشی مناسب جهت حفظ باروری در کودکان مبتلا به سرطان است اما القای آپوپتوز و مرگ سلولی تحت تاثیر فرآیند انجماد نکته ی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان آپوپتوز سلولی پس از انجماد شیشه ای بافت بیضه ی موش نابالغ با دو روش انجمادی مختلف و کشت کوتاه مدت آن است.

بافت های بیضه از موش های سوری نر نابالغ 7 روزه جدا شد و به طور تصادفی در سه گروه کنترل ، انجمادیI و انجمادی II تقسیم گردید. در گروه انجمادی I، بافت ها با استفاده از غلظت های افزایشی ضدیخ های DMSO و EG و در گروه انجمادی II، با استفاده از  غلظت افزایشی ترکیب سوکروز و EG منجمد شدند. نمونه های انجمادی پس از ذوب همراه با نمونه ها ی کنترل به مدت 20 ساعت در محیط کشت RPMI حاوی 10% سرم KOSR کشت داده شدند. بلافاصله پس ازذوب (ساعت صفر) ،3 و 20 ساعت پس از کشت، مورفولوژی، بقای سلولی، میزان وقوع آپوپتوز سلولی و میزان بیان ژن ها آپوپتوزی  (BAX, BCL2,Caspase3, Fas, Fas ligand,P53)، با استفاده از روش های میکروسکوپ نوری، آنالیز فلوسایتومتری و Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

روش انجمادی I در مقایسه با روش انجمادی II از لحاظ حفظ یکپارچگی بافت و بقای سلولی مشابه نمونه ی کنترل بود. آپوپتوز اولیه ی سلولی نیز طی ساعات کشت در گروه های انجمادی به طور معناداری (P<0/05) کاهش یافت ولی آپوپتوز ثانویه ی سلولی در گروه های انجمادی در ساعت 3 پس از کشت در مقایسه با زمان صفر به طور معناداری (P<0/05) افزایش یافت در حالی که در ساعت 20 پس از کشت در صد سلول هایی که دچار آپوپتوز ثانویه شده بودند در گروه انجمادی I و گروه کنترل در مقایسه با گروه انجمادی II به طور معناداری (P<0/05) بالاتر بود. میزان بیان ژن BAX در گروه انجمادی I در مقایسه با گروه کنترل در طی ساعات کشت به طور معناداری (P<0/05) بالاتر بود. بیان ژن BCL2 در گروه های انجمادی در طی ساعات کشت کاهش یافت ولی این کاهش معنادار نبود. ژن Caspase3 در همه ی گروه ها در زمان 3و 20 در مقایسه با زمان صفر کاهش معناداری (P<0/05) را نشان داد. بیان ژن های  Fasو Fas Ligand در ساعت 3 پس از کشت در گروه های انجمادی در مقایسه با زمان صفر افزایش معناداری (P<0/05) یافت. میزان بیان ژن p53 در گروه های کنترل و انجمادی I در ساعت 3 و 20 در مقایسه با زمان صفر کاهش معناداری (P<0/05) را نشان داد ولی بیان این ژن در گروه انجمادی II در طی فرآیند کشت نسبتا ثابت بود.

با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد هر دو روش انجمادی به کار برده شده سبب وقوع مرگ سلولی از طریق مسیر نکروزی و آپوپتوزی می شوند، اما روش انجمادی I در مقایسه با روش انجمادی II مرگ سلولی را بیشتر از طریق آپوپتوز القا می کند تا نکروز. از سوی دیگر با توجه به تغییرات الگوی بیان ژن P53 در حین فرآیند کشت در هر دو گروه انجمادی می توان نتیجه گرفت که رخداد آپوپتوز پس از انجماد در بافت بیضه مستقل از ژن P53 است.

کلمات کلیدی: بافت بیضه، انجماد شیشه ای، رخداد آپوپتوز

فصل اول

مقدمه و مروری بر مطالعات گذشته

1-1-­­­­­مقدمه

به واسطه ی پیشرفت های امروزه در زمینه­ی درمان بیماری سرطان، تعداد افراد بهبود یافته از آن به طور چشم گیری افزایش یافته است، به گونه ای که حدود 80% از کودکان مبتلا به سرطان که تحت درمان بوده اند، سلامتی خود را مجددا به دست آورده اند (1)، ولی با این وجود حدود یک سوم این کودکان به دلیل حساسیت بالای سلول های اسپرماتوگونی موجود در بیضه، دچار اختلال عملکرد سیستم باروری و ناباروری شده اند (2). بدلیل عدم امکان حفظ باروری از طریق انجماد اسپرم در کودکان نابالغ می توان از انجماد و نگهداری بافت بیضه با هدف پیوند بافت، کشت بافت و یا پیوند سلول های آن به عنوان یک استراتژی مناسب جهت حفظ باروری استفاده کرد (3). علاوه بر کودکان مبتلا به سرطان می توان از این روش، برای حفظ باروری در افراد بزرگسال (4)، افراد مبتلا به بیماری های سیستمیک و بیماری های خونی (5)، گنادکتومی ها (6)، سندرم کلاین فلتر (7)، کریپتورکیدیسم (8) و غیره استفاده کرد. از دیگر مزایای این روش حفظ منابع ژنتیکی حیوانات در معرض خطر انقراض است.

1-2-انجماد

انجماد تکنیکی است که به بررسی اثرات دماهای پایین بر ارگانیسم های زنده می پردازد. یکی از مهمترین کاربردهای آن، حفظ باروری در انسان و موجودات مختلف است. در روش های مختلف انجمادی، نمونه های انجمادی در معرض دماهای بسیار پایین (196- درجه سانتیگراد) قرار می گیرند. این دما قادر است بافت انجمادی را در کمتر از یک دقیقه تخریب کند، اما استفاده از غلظت های مناسب ضدیخ در فرآیند انجماد سبب حفظ و نگهداری بافت انجمادی تا سالهای متمادی می گردد. انجماد بافت بیضه در مقایسه با انجماد سوسپانسیون سلولی و یا انجماد سلول های اسپرماتوگونی بدلیل حفظ تمامی سلولهای موجود در بافت بیضه، حفظ سلولهای اسپرماتوگونی در کنام اصلی و نگهداری سلولهای اسپرماتوگونی و سرتولی در کنار یکدیگر و حفظ بر همکنش این سلولها بر هم بسیار کاربردی و حایز اهمیت است.

1-2-1-تاریخچه ی انجماد

گلیسرول اولین ضدیخی بود که به صورت تصادفی در سال 1949 توسط Polge برای حفظ اسپرم ماکیان استفاده شد (9) و پس از آن پژوهشگران برای انجماد اسپرم گاو و تخمک از آن استفاده کردند (9). با گذر زمان و بهبود روش های انجمادی، از ضدیخ ها برای حفظ جنین نیز استفاده شد. یک دهه پس از کشف گلیسرول به عنوان ضدیخ، DMSO[1] به عنوان ماده ی انجمادی با خاصیت حفاظتی بالا معرفی شد (10).

مطالعات نشان می دهند که انجماد بافت، به دلیل حفظ عملکرد سلول هدف (برای مثال سلول اسپرماتوگونی در بافت بیضه) که وابسته به سایر سلول های موجود در کنام سلولی (برای مثال سلول سرتولی در بافت بیضه) است از اهمیت بالایی برخوردار است. اولین بافتی که با موفقیت منجمد شد، بافت تخمدان و با استفاده از ضد یخ گلیسرول بود و نتیجه­ی پیوند پس از انجماد این بافت نیز امید بخش بود (11-13). در دهه­ی 1990 مطالعاتی در زمینه ی انجماد و پیوند سلول­های اسپرماتوگونی انجام شد، که نتیجه­ی آن شروع اسپرماتوژنزیس سلول های اسپرماتوگونی پس از پیوند بود (14-16). تا مدت ها به دلیل عدم کاربرد بافت بیضه منجمد شده، بافت بیضه منجمد نمی شد، تا اینکه در سال 2002 انجماد و پیوند موفقیت آمیز بافت بیضه انجام شد (17, 18). بنابراین این علم نو پا بوده و محققین در تلاش برای بهبود روش ها هستند.

1-2-2 تکنیک های مختلف انجمادی

محققان روش های مختلفی از جمله انجماد سلول های زایای حاصل از هضم آنزیمی بافت بیضه (19) و یا انجماد قطعات کوچکی از بافت بیضه را که حاوی سلول های اسپرماتوگونی و سلول های سرتولی هستند (20) به منظور حفظ باروری استفاده کرده اند. انجماد بافت بیضه با دو روش انجماد آهسته[2] و انجماد شیشه ای[3] انجام میشود. تا مدت ها انجماد بافت بیضه (8, 21, 22) و انجماد سوسپانسیون سلول های زایا (19) با استفاده از تکنیک انجماد آهسته انجام می شد تا اینکه در سال 2011،  Curaba و همکارانش انجماد شیشه ای بافت بیضه ی موش را انجام دادند (23). لازم به ذکر است که غلظت ضدیخ مورد استفاده، زمان قرارگیری در معرض ضدیخ و سرعت کاهش دما در تکنیک های مختلف انجمادی با یکدیگر تفاوت دارند.

1-2-2-1-انجماد آهسته

انجماد آهسته به عنوان یک روش مناسب برای حفظ بافت بیضه معرفی شده است. در این روش از غلظت های پایین ضدیخ (M 2-5/0) به منظور کاهش آسیب سلولی و کاهش اثر سمیت ضدیخ ها استفاده می شود، ولی طولانی بودن زمان قرارگیری در معرض ضدیخ سبب اعمال اثر سمیت ضد یخ بر سلول می گردد (24). در روش انجماد آهسته وجود ضدیخ در محیط انجمادی باعث کاهش سرعت تشکیل کریستال یخ در فضای برون سلولی و جلوگیری از تشکیل یخ در داخل سلول در حین فرآیند کاهش دما می شود. تشکیل یخ در محیط خارج سلولی سبب تغلیظ محیط انجمادی و ایجاد شیب غلظتی از خارج به داخل سلول شده، که این حالت باعث آبگیری سلول ها میشود. آبگیری از سلول ها اثرات مخربی را بر ساختار غشا و ملکول هایی که با ساختار غشا در ارتباط هستند اعمال می کند و در این حالت ارگانل ها و ملکول هایی که در شرایط عادی به دلیل وجود آب از یکدیگر جدا بوده اند به یکدیگر نزدیک شده و ممکن است به دلیل میانکنش هایی که میان آنها صورت می گیرد اثرات تخریبی بر سلول ها اعمال گردد، این اثر مخرب با نفوذ ضدیخ در داخل سلول خنثی می شود .(25) طولانی بودن مدت زمان قرارگیری سلول ها در معرض ضد یخ و گران قیمت بودن فریزر­های انجماد آهسته از جمله نقاط ضعف این روش انجمادی است (26).

1-2-2-2-انجماد شیشه ای

در انجماد آهسته، تشکیل کریستال یخ خارج سلولی در ساختار بافتی، موجب آسیب به غشای سلول و بافت می گردد. روش جایگزین برای جلوگیری از تشکیل یخ در ساختار بافت تبدیل آب به حالت شیشه­ای است، در این حالت با اضافه کردن مقادیر بالای ضدیخ به محیط انجمادی، از اجتماع مولکولهای آب و تشکیل یخ در فضای خارج سلولی ممانعت شده و نهایتا میزان آسیب وارده به سلول ها در حین انجماد کاهش می یابد. بدین ترتیب اغلب سلولها از لحاظ ظاهری سالم هستند و فقط ساعت بیولوژیک آنها متوقف شده است. با وجود آسیب سلولی کمتر در روش انجماد شیشه ای، احتمال آسیب به سلولها در اثر غلظت بالای ضدیخ مورد استفاده همواره باید مد نظر قرار گیرد (27).

1-2-3-محلول های انجمادی

کلیه ی محلول ها ی انجمادی ترکیبی از ضد یخ ها، سرم و محیط پایه هستند.

1-2-3-1-ضدیخ ها

ضدیخ ها به طور کلی به دو دسته ی ضد یخ های نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم می شوند. ضدیخ های نفوذ پذیر دارای قابلیت عبور از غشای سلول بوده و باعث کاهش سرعت تشکیل کریستال یخ در حین سردشدن در داخل سلول ها می شوند از جمله ضدیخ های نفوذ پذیر می توان گلیسرول، دی متیل سولفوکسید، اتیلن گلیکول[4] و پروپاندیول[5] را نام برد(24, 28). ضدیخ های نفوذ ناپذیر با افزایش ویسکوزیته ی محیط اطراف سلول از تشکیل کریستال یخ در اطراف سلول و آسیب به غشای سلول جلوگیری می کنند، دی ساکارید ها مانند سوکروز[6] و ترهالوز[7] از جمله ضدیخ های نفوذ ناپذیر هستند (28).

الف:  عملکرد ضدیخ های نفوذ پذیر

ضدیخ های نفوذپذیر بواسطه ی خاصیت آبدوستی بالای خود، با ملکول های آب موجود در محیط کشت میانکنش می دهند، این میانکنش موجب افزایش نفوذ ضدیخ به داخل سلول می شود. وجود ضدیخ در فضای داخل سلول باعث بالا رفتن ویسکوزیته ی مایع درون سلول و کاهش دمای لازم برای تشکیل کریستال یخ در داخل سلول می­­گردد، بنابراین استفاده از غلظتهای بالای ضدیخ، باعث افزایش ویسکوزیته ی داخل سلول، جلوگیری از تشکیل و تجمع هسته های یخی و در نتیجه جلوگیری از آسیب غشایی می شود. خروج آب در حین فرآیند آبگیری از داخل سلول، باعث چروکیدگی سلول و افزایش غلظت نمک ها در داخل سلول می شود که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلول اعمال نماید. نفوذ ضدیخ به داخل سلول، با رقیق سازی مواد موجود در سلول، سبب جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از میانکنش های مضر میان ترکیبات مختلف داخل سلول می گردد (28).

ب: عملکرد ضدیخ های نفوذ ناپذیر

ضد یخ های نفوذ ناپذیر مانند ترهالوز و سوکروز با وجود وزن مولکولی بالا نمی توانند به داخل سلول نفود کنند و با افزایش اسمولاریته در محیط اطراف سلول به فرآیند آبگیری کمک کرده و همچنین با افزایش ویسکوزیته ی محیط کشت باعث کاهش دمای تشکیل کریستال یخ در حین انجماد می شوند (24, 28).

ج:  عملکرد مشترک ضدیخ های نفوذ پذیر و ضد یخ های نفوذ ناپذیر

از جمله دیگر ویژگی های ضد یخ ها می توان حفظ سلامت غشای دو لایه ی سلول و پروتئین های سلولی را نام برد. در این مورد ضد یخ های نفوذ پذیر مانند DMSO و ضد یخ های نفوذ ناپذیر مانند سوکروز ایفای نقش می کنند، این ضد یخ ها با پیوند های الکتروستاتیکی که با فسفولیپید های غشا ایجاد می کنند، باعث حفظ پایداری غشا سلولی می شوند (26).

1-2-3-2-سرم

سرم در محیط پایه برای حفظ سلول ها، بافت و کاهش اثرات مخرب ضدیخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته محققان بر این باور بودند که وجود سرم در محیط انجمادی سلول یا بافت، مانند سلول های اسپرماتوگونی (14, 29)، بافت تخمدان (30) و بافت بیضه (31-33) اثرات مثبتی در حفظ نمونه ی انجمادی دارد. در همه­ی این تحقیقات میزان سرم مصرفی 5% تا 20% گزارش شده است. با این حال پژوهشی که در سال 2013 انجام شد، نشان داد که، افزایش غلظت سرم در محیط انجمادی باعث افزایش بقای سلولی نمی شود. بنابراین می توان با کاهش میزان سرم در محیط انجمادی هزینه های مصرفی روش های انجمادی را تا حدودی کاهش داد (34).

[1] Dimethyl sulfoxide

[2] Slow freezing

[3] Vitrification

[4] Ethylen glycol: EG

[5] Propandiol

[6]sucrose

[7]trehalose

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122