پايان نامه مقايسه ي کارکردهاي اجرايي استدلال، سازماندهي -برنامه ريزي و حافظه ي کاري با سطوح يادگيري خود تنظيمي در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه ي کارکردهاي اجرايي استدلال، سازماندهي -برنامه ريزي و حافظه ي کاري با سطوح يادگيري خود تنظيمي در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقايسه ي کارکردهاي اجرايي استدلال، سازماندهي -برنامه ريزي و حافظه ي کاري با سطوح يادگيري خود تنظيمي در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 : مقدمه 2
2- 1: بیان مسأله 4
3-1 : اهمیت و ضرورت10
4-1: اهداف پژوهش 11
5-1: فرضیه های پژوهش 12
6-1: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2مقدمه14
2-2 کارکردهای اجرایی14
3-2مؤلفه های کارکردهای اجرایی15
1-3-2استدلال16
2-3-2سازماندهی-برنامه ریزی17
3-3-2حافظه ی فعال 18
4-2مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی 20
5-2 مدل های کارکردهای اجرایی 21
1-5-2 مدل براون21
2-5-2مدل نورمن و شالیس 22
3-5-2سه لایه سارا وارد22
4-5-2مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) 23
5-5-2مدل سلسله مراتبی 24
1-5-5-2خودانگیختگی25
2-5-5-2خودتشخیصی27
3-5-5-2خودمختاری27
4-5-5-2خودزادی28
5-5-5-2ماورای خود یکپارچگی28
6-2 کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات 28
7-2کارکردهای اجرایی و یادگیری33
8-2 تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی 34
9-2 تعریف یادگیری خود تنظیمی 35
10-2 ابعاد یادگیری خود تنظیمی 37
11-2 ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته 38
12-2زیر مراحل خود تنظیمی 40
13-2راهبردهای یادگیری خود تنظیمی 41
1-13-2 راهبردهای شناختی 41
2-13-2 راهبردهای فرا شناختی 42
3-13-2 راهبرهای مدیریت منابع 44
4-13-2راهبردهای انگیزشی 44
14-2 الگوهای یادگیری خود تنظیمی 45
1-14-2¬¬مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)45
2-14-2 مدل کارور و شی یر(1990)46
3-14-2 واین و هدوین(1998)47
4-14-2 مدل بوکائرتز(1999)47
5-14-2مدل زیمرمن(1989-2000)47
6-14-2 مدل پنتریچ(2000)48
15-2 نظریه های یادگیری خود تنظیمی49
1-15-2 نظریه کنشگر 50
2-15-2 نظریه شناختی اجتماعی 50
3-15-2 نظریه ویگوتسکی 51
4-15-2نظریه پردازش 52
5-15-2نظریه کارکرد زیستی 53
16-2 خود تنظیمی از بعد زیست شناختی 57
17-2 آموزش خود تنظیمی 59
18-2 پیشینه پژوهش 60
1-18-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور60
2-18-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 62
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 : مقدمه 67
2-3 :جامه آماری 67
3-3 :گروه نمونه و روش نمونه گیری 67
4-3 :ابزارهای پژوهش67
1-4-3 : خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوش وکسلر 67
2-4-3 : آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده )68
3-4-3 : پرسشنامه زمینه کلی یادگیری68
5-3 : روایی و پایایی ابزارهای پژوهش70
6-3 : روش تحقیق70
7-3 : روش اجرای تحقیق70
8-3 :روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 : مقدمه 73
2-4 : توصیف داده ها 73
3-4 : تحلیل داده ها 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 : مقدمه 88
2-5 : بحث و نتیجه گیری88
3-5 :نتیجه گیری94
4-5 :محدودیت های پژوهش 95
5-5 : پیشنهادهای کاربردی 95
6-5 :پیشنهادهای پژوهشی96

منابع :

–  برک، لورا .(1385) روان شناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ دهم، تهران: انتشارات ارسباران.(سال انتشار اثر به زبان اصلی 2001).

– بهرامی، هادی(1381).آزمون های روانی(مبانی نظری و فنون کاربردی)تهران:انتشارات دانش گاه علامه طباطبایی.

بیابانگرد، اسماعیل(1384). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران. –

–  پرکان، فضل. مقایسعه اثربخشی آموزش با روش حل مسئله با آموزش به شیوه معمول در مدارس بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

– تازیکی، مصطفی. بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و مقایسه آن با کودکان در شرایط عادی . پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

– خداپناه،  مژده. خداپناه، مژگان. مرادی، علیرضا.عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی.مجله روان شناسی بالینی سال دوم. شماره 1 . بهار( 1389)

– داودیان، (1387). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر ایلام .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ، تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

– زارعی،طهمورث(1373).هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان (تجدید نظرشده 1974)(WICR)بر روی دانش آموزان 10 ساله شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

– زیبا زاده،سهیلا. مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و سنتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر درس تعلیمات اجتماعی سال چهارم ابتدایی شهر مرادنژه در سال تحصیلی87- 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

-رمضانی، مژگان.(1379). برنامه های ترمیمی در فراگیری دانش آموزان حساب نارسا ، چاپ اول، انتشارات .زارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

– سلطانی کوه بنانی، سکینه. (1384) مقایسه ی کارکردهای اجرایی هماهنگ ساز در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی با دانش آموزان عادی پسر مقطع ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

– سیف، علی اکبر .(1386) روان شناسی تربیتی نوین. تهران نشر دوران.

– صفاریان طوسی، م .(1374) بررسی رابطه بین استفاده از فرایندهای خود تنظیمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ، ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

15  –  عابدی، احمد، ملک پور ، مختار، مولوی، حسین، عریضی، حمیدرضا، امیری، شعله( 1385). مقایسه ی کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی  دچار ناتوانی یادگیری عصب/روان شناختی با کودکان عادی.نشریه تازه های علوم شناختی. سال8 شماره 3.

– علیزاده، حمید(1383). کارکردهای اجرایی عصب شناختی با اختلال های رشدی.تازه های علوم شناختی. سال هشتم، شماره 4، صص 57- 70.

– علیزاده، حمید و زاهدی پور، مهدی1384 کارکردهایاجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی. تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 3و4.

– فرهمینی فراهانی، محسن و همکاران. ( 1387).  بررسی رابطه هوش هیجان، یادگیری خود تنظیمی و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه. ماهنامه پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره .30

– فیرس، ای جری(1382)روان شناسی بالینی(ترجمه مهرداد فیروزبخت)تهران: انتشارات رشد.

– قدیری، فاطمه جزایری،علیرضا،عشایری، حسن، قاضی طباطبایی، محمود(1385). نقش توانبخشی شناختی در کاهش نقایص کارکردهای اجرایی و نشانه های وسواس اجباری بیماران اسکیزو- وسواس. نشریه توانبخشی. شماره،16.

– کجباف.م؛ صاحبان، ف؛ عابدی، ا.(1389). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی،بر کاهش نشانه های کمبود توجه و بیش فعالی در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان.تازه های علوم شناختی،(12) 1 ، 58-52.

– گنجی،حمزه(1381)،آزمون های روانی مبانی نظری و عملی،مشهد انتشارات آستان قدس رضوی.

– محمودی، ز. (1377).بررسی رابطه خودپنداره ،یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه  دوم راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 75-76 .پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ایران .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تربیت معلم تهران .

– محمدی ازندریانی،محبوبه. مقایسه کارکردهای اجرایی(سازماندهی- برنامه ریزی، استدلال وحافظه ی کاری) در دانش آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف و قوی شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

– میرمهدی،سیدرضا(1386).تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی و روش های آموزش بیان نوشتاری P.O.W.E.R. بر بهبود عملکرد ریاضیات، خواندن، و بیان نوشتاری دانش آموزان پایه چهارم با اختلالات یادگیری .پایان نامه دکتری.

– میرهاشمی، مالک(1371)، هنجاریابی آزمون درهم آندره ری در دانش آموزان 7 تا 15 ساله و بزرگسال شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

–  مهدیانی امرایی، اکرم. بررسی رابطه ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 90-91 . پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .

منابع لاتین: 

– Antenson , AD , Hoberd , A, Gramstad, A, Brubakk, AM & Skranes, B. (2005). Guidelines for successfully parenting ADHD Children. Salt lake city, utah: journal Neurology learn and Behavior center , 12 (3), 500 -530.                 

-Anderson V, wukk., & castiello, u.(2002). “Neuropsycholgical evalution of deficits inExecutive fanctioning for ADHD children with or withoutlearning disabilities.” J ofneuropsychological, 22 (2): 501-37.

30-Bandura, A. and Cervone, D. (1986), Differential engagement of self- reactive influences in cognitive motivation. Organ. Behav. Hum. Decision Proc. Vol. 38.

– Bandura, A. (1977). Self- efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol. Rev. Vol. 84.

چکیده

پژوهش حاضربه مقایسه ی کارکردهای اجرایی( استدلال، سازماندهی برنامه ریزی با حافظه ی کاری) با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه می پردازد. در این پژوهش از میان  دانش آموزان مقطع سوم متوسطه شهر کوهدشت که در سال تحصیلی 91-1392 در حال تحصیل بودند بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای  30 دانش آموز با نمره خود تنظیمی بالاو 30 دانش آموزبا نمره خود تنظیمی پایین براساس  نمره خود تنظیمی غربالگری شد.به این صورت که دانش آموزانی که 5/1 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی بالا و دانش آموزانی که 5/1 انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی پایین انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات وکسلر، آزمون آندره ری و پرسشنامه زمینه کلی یادگیری ایران نژاد استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و نیز همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها نشان داد که بین  دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد. و همچنین فرض های محقق مبنی بر وجود تفاوت بین مولفه های کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سطوح خودتنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد، نیز تأیید شد.

واژگان کلیدی : کارکردهای اجرایی، استدلال، سازماندهی-  برنامه ریزی،حافظه ی کاری، یادگیری خود تنظیمی

  فصل اول

1مقدمه

در طول دهه اخیر توجه فزاینده ایی به حوزه کارکردهای اجرایی[1] در کودکان شده است. از دیدگاه عصب – شناختی این  اصطلاح مرتبط با شبکه گسترده ایی از کارکردهای قشر پیشانی و شامل تعداد زیادی از فرایندهای شناختی و فراشناختی، هم چون خودتنظیمی رفتار و رشد مهارت های شناختی و اجتماعی است که در طول تحول کودک شکل می گیرند(زلازو؛ مولر؛ مارکوویچ و ساترلند،2002). کارکردهای اجرایی اصطلاحی است کلی که کل فرایندهای شناختی پیچیده را که در انجام تکالیف هدف- مدار دشوار و یا جدید ضروری هستند، در خود جای می دهد(هیوز[2] و گراهام به نقل از علیزاده، 1384).

داواسون، گویرا [3](2004) مهم ترین این کارکردها را به شکل برنامه ریزی، سازمان دهی، حافظه فعال، مدیریت زمان، بازداری پاسخ، آغازگری تکلیف و مقاومت مبتنی بر هدف دسته بندی می کنند. همچنین کارکردهایی اجرایی جز مهارت هایی عصب شناختی محسوب می گردد که ارتباط مستقیم با رشد قسمت های مشخصی از مغز دارند این کارکردها از جمله توانایی های مورد نیاز کودکان در زمینه یادگیری دروس مدرسه است(کرک و همکاران، 2006). همچنین نقص در کارکردهایی اجرایی در کودکان می تواند در سنین بالاتر پایدار بماند و آنان را در امور شخصی با مشکل جدی روبرو کند. بنابراین، ضروری است برای بهبود آن برنامه مداخله زود هنگام تدارک دیده شود تا مهارت های لازم برای موفقیت در یادگیری تحصیلی آینده را فرا بگیرد. می توان گفت یکی از مسائل مهم در نظام های آموزشی ایجاد شرایط لازم برای موفقیت تحصیلی است. در نگاه کلی، عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی به دو دسته عوامل بیرونی و درونی قابل تقسیم است از میان عوامل بیرونی می توان به موقعیت یادگیری، مشارکت فراگیران در امر یادگیری، کتب درسی، وسایل کمک آموزشی، روش تدریس و غیره اشاره کرد. همچنین عواملی مانند آمادگی فراگیر، هوش عمومی، استعداد، انگیزه، نیاز به پیشرفت، را می توان به عنوان عوامل درونی مطرح کرد.یکی از عوامل درونی که مسیر رسیدن به پیشرفت را هموار می کند،خودتنظیمی است؛ اینکه فراگیران از طریق محرک هایی که خودشان به وجود می آورند رفتار خود را کنترل می کنندو یادگیری را تسهیل می نمایند.(طالب زاده و همکاران،1390).

امانی و ایران نژاد (1995) می نویسند« یادگیری عبارت است از بازشناسی مبنای دانش شهودی افراد که به شکل خود تنظیمی کنترل می شود.تمام خرده سیستم های مغز قادرند به طور پویا خود را تنظیم کنند.این نوع خود تنظیمی کل، درون مایه بازشناسی اطلاعات را بر عهده می گیرد.بازشناسی مستلزم آن است که خرده سیستم های مغز به گونه ایی خود نظم جو، انعطاف پذیر و همزمان، در زمینه ی هماهنگ در حال پیشرفت کل مغز، به پردازش اطلاعات مبادرت ورزند»

کارولی[4] (1993) بررسی وسیعی در زمینه نظریه خودتنظیمی انجام داد و آن را فرایندهای داخلی یا اجرایی تعریف کرد که فرد را قادر می سازد در طول زمان به سوی فعالیت های هدفدار هدایت کند، به گونه ایی که در مسیر تغییر پیش روند. سازوکار تنظیم در تطبیق و تعدیل افکار، رفتار یا توجه از طریق استفاده ارادی یا خود به خودی مکانیسم های خاص و مهارت های حمایت کننده به کار گرفته می شود.در ولاقع می توان گفت فرایندهای خود تنظیمی، زمانی که فعالیت های معمول و عادی به مانعی برخورد کند و یا لازم باشد که مسیر هدف طور دیگری دنبال شود، آغاز می گردد. مثلاً هنگام بروز یک مبارزه یا شکست، در این زمان است که خود تنظیمی به منظور تلاش برای هدایت رفتار در طول یک مسیر خاص برای رسیدن به هدفی مشخص به کار گرفته می شود.

زیمرمن (2000) خود تنظیمی تحصیلی را به در جه ایی که دانش آموزان از جهات فراشناختی، انگیزشی و رفتاری،پیشاپیش، فرایندهایی یادگیری خودشان را تنظیم می کند اطلاق می کند.از این جهت، یادگیرنده گان خود نظم یافته نه فقط به واسطه ی سوگیری و عملکرد آینده نگرشان، بلکه با توانایی های خود بر انگیزاننده ایی که دارند شناسایی می شوند .

در راستای فعالیت های خود تنظیمی در فرد عوامل دیگری نیز دخیل و تاثیر گذار هستند، بنابراین در این   پژوهش ما بر آن شدیم  به مقایسه سه مولفه از کارکردهایی اجرایی شامل برنامه ریزی – سازماندهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان  بپردازیم.

 2-1. بیان مسأله

زندگی در عصر جدید مستلزم بر خورداری از نوعی آموزش و یادگیری است که بتواند به یادگیرنده گان در آینده و در موقعیت های گوناگون همچون ابزار و امکانات رویارویی با مشکلات باشد و بتواند این ابزار و امکانات را با توجه به شرایط و اقتضائات روز تغییر دهد که به این نوع یادگیری ،یادگیری  خودتنظیمی گویند.

تقریبا چهار دهه پیش محققان شناختی- اجتماعی مطالعه عوامل تشکیل دهنده خود تنظیمی را آغاز کردند.توجهات اولیه به این موضوع بر کنترل خود متمرکز شدند.کنترل خود به عنوان توانایی فرد در کنترل اعمال خود در صورت نبودن فشارهایی بیرونی بلافصل تعریف شده است(زیمرمن[5]،1990).تورزن و ماهونی[6](1974)اولین کتاب پیرامون فرایندهایی خودتنظیمی از دیدگاه شناختی اجتماعی را ارائه کردند(ایلبوم [7]و همکاران،1993).سه سال بعد بندورا[8] (1997)کتابی را در توصیف نظریه خود منتشر کرد و در آن به بحث وسیع تر در زمینه نقش عوامل شناختی در یادگیری خود تنظیمی پرداخت و براساس ساختار اولیه ایی که برای خود تنظیمی مطرح کرده بود (شامل معیار گزینی ، خود ارزیابی و خود تقویتی )یک مدل صوری را مشتمل بر سه عنصر کلیدی مشاهده عملکرد ،فرایندهای قضاوتی و پاسخ های خود – واکنشی ارائه داد. بندورا و کراون[9](1986)خودتنظیمی را  به عنوان پیشرفت های اجتماعی شدن دانستند(محمودی،1377).

یادگیری خودتنظیمی نوعی یادگیری است در آن افراد به  جای آنکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی ،تکیه کنند؛شخصاً تلاشهای خود را آغاز و هدایت می کند(زیمرمان،1989). زیمرمان معتقد است که فراگیران خودتنظیم از لحاظ فراشناختی[10] انگیزشی[11] و رفتاری، فرایندهایی یادگیرشان را شروع و هدایت می کنند.در زمینه فرا شناخت یادگیرنده گان خود تنظیم در مراحل متفاوت فرایند یادگیری خود را  طراحی[12]، سازمان دهی[13]، خودآموزی[14]، خودگردانی[15]، و خودارزیابی[16] می نمایند(کورنو[17] 1986،ماندیناج، 1983؛ به نقل از زیمرمان 1990).

تمامی یادگیرندگان تا حدی تلاش می کنند تا جریان یادگیری و عملکرد تحصیلی خود را به صورت خود نظم یافته ای درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوت های قابل ملاحظه ای میان این دانش آموزان وجود دارد. زیمرمن (1994) براین اساس یادگیرندگان را به دو گروه ابتدایی و مهارت یافته تقسیم بندی می نماید. پینتریچ (1995، به نقل از هو، 2007) معتقد است که یادگیرندگان ناموفق غالباً با مشکلاتی در زمینه نظارت و تنطیم فرایندهای شناختی مواجهه­ هستند. آن­ها هیچ گونه آگاهی دقیق از میزان پایین سطح توجه و درک خود در حین یادگیری نداشته و هیچ گونه ارزیابی از میزان درک خود از میزان یادگیری به عمل نمی آورند. آن­ها اغلب اهداف بسیار کلی و غیرقابل دستیابی را برای یادگیری خود ترسیم نموده که این امر می تواند اختلالاتی را در جریان یادگیری آن­ها به وجود آورد. آنها گاهی از اوقات با مشکلاتی در خصوص کنترل مؤثر عواطف و انگیزه های دخیل در فرایند یادگیری مواجهه­اند. همچنین آن­ها ممکن است توانایی های خود را برای کسب موفقیت را مورد تردید قرار داده و نیز از میزان اضطراب بالایی در هنگام امتحان برخوردار باشند. این سطح بالای اضطراب می تواند منجر به استفاده آنان از راهبردهای شناختی بسیار سطح پایینی چون حفظ طوطی­ وار اطلاعات به جای استفاده از راهبردهای یادگیری سطح بالا گردد. آن­ها اغلب به مقایسه عملکرد خود با سایر دانش آموزان به جای مقایسه با عملکرد گذشته می پردازد. بنابراین میزان توانایی به کارگیری مهارت های خود تنظیمی از سوی دانش آموزان عامل مؤثری در کسب تجارب موفقیت آمیز یا بالعکس تلقی می گردد. تمامی یادگیرندگان تا حدی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در حین یادگیری استفاده می کنند، اما استفاده بجا از راهبردهای مدیریت منابع، شناختی، انگیزشی و فراشناختی به عنوان مؤلفه های اساسی یادگیری خودتنظیمی ، ویژگی اصلی یادگیرندگان توانا در این زمینه محسوب می شود. دانش آموزان خودنظم یافته به لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاری نقش فعالی را در فرایند یادگیری خویش عهده دارند. از جمله نشانه های یادگیرندگان خود نظم یافته می توان به تسلط آن­ها بر مطالب یادگیری، پی گیری اهداف، اداره مؤثر اوقات و بخصوص احساس کارآمدی شخصی بالا اشاره کرد (شارپ ، 2002).

به طور کلی تعداد قابل توجهی از پژوهش ها در حیطه روان شناسی تربیتی در ارتباط با خود تنظیمی صورت گرفته است که آیا یادگیری خود تنظیمی درافزایش  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد؟

در ایران پژوهش های انجام شده در  زمینه ی یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی (25)، باور های انگیزشی (26)، باور های خودبسندگی مربوط به عملکرد تحصیلی (27) ،  سبک های شناختی (28) و تفکر مفهومی (29) بوده است.

بدین منظور در این پژوهش از نظریه کارکرد زیستی[18] بهره گرفته می شود.هدف نظریه کارکرد زیستی، فهم فرایندهای ذاتی ذهن یادگیرنده است، نه پردازش اطلاعات و یا هدایت ساختارهای دانش فرد.

نظریه یاد شده این ادعای نه چندان معمول را مطرح می کند که انگیزش ذاتی، زمانی بروز می یابد که یادگیرنده، فعالانه در برابر پیش بینی های معمول مقاومت کند(ایران نژاد و وینسلر[19]،2000).ایران نژاد و وینسلر بیان می کنند که« در نظریه کارکرد زیستی، توانایی یادگیری در بهره گیری از منابع درونی خود تنظیمی برای بازیابی مداوم دانش و انجام فعالیت هایی برای افزایش کارآمدی، انعطاف پذیری بصری و تسلط فنی رشد می یابد. فرد، دانش را بازیابی نموده و تمایل به سهولت در حل مسئله دارد و حتی ایجاد موانع بر سر راه یادگیرنده، به نفع خود تنظیمی، انگیزش و خلاقیت او می باشد» (ایران نژاد و وینسلر،2000).بر اساس این نظریه مشخص می شود که ذهن انسان چگونه با جهان بیرون در تعامل است و دانستن این مطلب ضروری است؛ به این دلیلی که ذهن دسترسی مستقیم  به جهان بیرون ندارد و تنها بر اساس مغز عمل می کند(ایرن نژاد و گرگ،2001).

در این پژوهش از نظریه کارکرد زیستی استفاده می شود با وجود اینکه دیدگاه های مختلفی در باب خود تنظیمی برای انتخاب وجود دارد، اما متخصصان توجه کافی به خود تنظیمی پویا نداشته اند و نظریه کارکرد زیستی، نظریه ای است پژوهشگر با مطالعه ی ادبیات تحقیق برای پر کردن این شکاف در پژوهش حاضر یافت.

بوکائر تز، پنتریچ و زاینر (2000) بیان می کنند که مسئله اصلی در بررسی ساختار خود تنظیمی، نقشه برداری از طرح ارتباطاتی است که بین خود تنظیمی و دیگر مشخصه های مرتبط و در عین حال متفاوت با ان وجود دارد و افزون بر این ، فرآیندهایی را که به آنها مربوط می شود،مورد توجه قرار می دهد.آنها همچنین بیان می کنند که «ما آگاهی نبستاً کمی در مورد روابط میان خود تنظیمی (و اجزای اصلی مربوط به آن ) و دیگر متغیرها مانند هوش، برون گرایی، آمادگی برای کسب تجربه و یا ادراک وفهم داریم».

همچنین زاینز و دیگران(2000)  نشان دادند که پژوهش های بسیار زیادی در باره ی خود تنظیمی و زمینه های گوناگون مانند آموزش، یادگیری و سلامت انجام گرفته است و محیط های دیگر مانند خانواده و محیط های اجتماعی نیازمند بررسی های دقیق تری می باشند. بر این اساس پژوهشگر در این پژوهش تلاش نموده است به مقایسه ی کارکردهای اجرایی(استدالال،برنامه ریزی سازمان دهی و حافظه ی کوتاه مدت)با یادگیری خودتنظیمی  بپردازد.

کارکردهایی اجرایی نظریه ایی است که بیش از بیست سال از رشد و توسعه آن می گذرد.نکته جالب و قابل توجه این نظریه در این است که این نظریه درمیان متخصصانی که به درمان اختلالات  نقص در توجه /تکانشگری و وسواس /اجباری می پردازند با روند صعودی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است(بروکین، 2007).اکثر مطالعات فقط بر نقش یکی از کارکرد ها مانند حافظه کاری تاکید کردهاند .در حالی که در ارتباط با سایر موارد ،پژوهش های چندانی صورت نگرفته است(میرمهدی،1386).

در طول دهه ی اخیر توجه فزاینده ایی به نقش آموزش کارکردهایی اجرایی در دوره کودکی شده است.(بلایر،2002).مجموعه نیروهای کارکرد های اجرایی برروی هر کدام از ما چه پیر و چه جوان موثر است، این کارکردها روی عملکرد ما در مدرسه، سر کار، پاسخ های هیجانی، روابط فردی و مهارت های اجتماعی تاثیر گذار است.با این همه کارکردهایی اجرایی در هر کدام از ما به گونه ایی متفاوت بروز می کند؛ هر فردی در برخی از حوزه های کنترل شناختی، از نیرو و شایستگی های منحصر به فردی بهره مند است و در حوزه های دیگر آن ضعف هایی دارد. مولفه هایی از کارکردهایی اجرایی که در پژوهش مد نظر خواهد بود عبارتند از :

برنامه ریزی: شامل توانایی تدوین نقشه ی راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف(داوسون و گوایر[20]،2004).

سازمان دهی:توانایی تنظیم یا قرار دادن اشیاء بر اساس سیستم(کریک[21]،2002؛به نقل از میرمهدی).

استدلال : نوعی راهبرد مسئله گشایی در مرحله عملیات صوری است که طی آن کودک با یک نظریه کلی شامل همه ی عوامل احتمالی آغاز می کند که می تواند بر نتیجه یک مسئله تاثیر بگذارد و فرضیه خاصی را به بار آورد که آن را به طور منظم آزمایش کند(برک[22]،ترجمه سید محمدی،1385).

حافظه کاری: توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین تکالیف پیچیده.توانایی استفاده از تجارب قبلی برای موقعیت های فعلی و استفاده از راهبرد های حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری در ارتباط است(داوسون و گوایر،2004).

به طور کلی مطالعه کارکردهای اجرایی کارمشکلی است یکی از مسایل اساسی در مطالعه کارکرد های اجرایی ناخالص بودن این کارکردهاست (دنکل،1994؛ رابیت، 1997؛به نقل از اسلاس،2006).برای اینکه کارکردهایی اجرایی خود را نشان دهند ما مجبوریم که توانایی هایی مانند توانایی کلامی، سخن گفتن یا توانایی  های دیداری فضایی دیگر را مورد توجه قرار دهیم همچنین کارکردهایی اجرایی پیچیده هستند و نیازمند شناخت چندگانه هستند(ناخالص اند)(دیموند به نقل از اسلاس[23]،2006).عملکرد افراد در کارکردهایی اجرایی نمی تواند تنها به وجود و عدم وجود کارکردهایی اجرایی نسبت داده شود.زمانیکه بین عملکرد  در کارکردهای اجرایی و عملکرد در سایر تواناییهای شناختی رابطه ایی مشاهده می شود، این که  مسئله روشن نیست که آیا این رابطه مربوط به کارکردهای اجرایی یاست یا نه؟

از آنجا که کارکردهای اجرایی حوزه وسیعی از عملیات شناختی  فراشناختی فرد را مورد بررسی قرار می دهد  و این حوزه ها به طور گسترده در توانایی های مختلف فرد مانند فرایندهایی روانشناختی مسئول کنترل هشیاری ، عملکرد در مدرسه و و فرایندهای تفکر در ارتباط هستند.و نقص در هر یک از این کارکردها مانع از آن می شود فرد عملکرد مناسبی داشته باشد.

در این پژوهش ما بر آن شدیم به مقایسه سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان بپردازیم.

[1] -Executive functions

[2] -Hughes

[3] -Dawson & Guare

[4] -Karoly

[5] -zimmerman

[6] -Torzen & Mahoney

[7] -Elbaum

[8] -Bandura

[9] -Cervone

[10] -met cognitively

[11] -motiva tonally

[12] -planning

[13] -organization

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122