پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصوير بدني و سلامت روان در دو گروه زنان يائسه و غير يائسه با تأکيد بر ميزان تحصيلات آنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصوير بدني و سلامت روان در دو گروه زنان يائسه و غير يائسه با تأکيد بر ميزان تحصيلات آنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصوير بدني و سلامت روان در دو گروه زنان يائسه و غير يائسه با تأکيد بر ميزان تحصيلات آنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    0
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه    2
1-2. بیان مسئله    5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4. اهداف این تحقیق    10
1-5. فرضیه های تحقیق    11
1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها    11
1-6-1. تعاریف نظری    11
1-6-1-1. کیفیت زندگی    11
1-6-1-2. دوران بحران یائسگی    11
1-6-1-3. سلامت روان    12
1-6-1-4. تصویر بدنی    12
1-6-1-5. معنای زندگی    13
1-6-2. تعاریف عملیاتی    13
1-6-2-1. کیفیت زندگی    13
1-6-2-2. معنای زندگی    13
1-6-2-3. سلامت روان    14
1-6-2-4. تصویر بدنی    14
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- مقدمه    16
2-2.کیفیت زندگی    21
2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی    21
2-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی    22
2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی :    23
2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی    27
2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی :    29
2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی    29
2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی    30
2-2-7-1. گودمن    30
2-2-7-2. ریف و سینگر    30
2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی    31
2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی    31
2-2-8-2. کالمن    32
2-3. معنای زندگی    37
2-3-1.رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی    40
2-4. یائسگی    45
2-5. تصویر بدنی    51
2-6.سلامت روان    57
2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور    59
2-7-1. تحقیقات داخلی    59
2-7-2. تحقیقات خارجی    62
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه    72
3-2 روش تحقيق    72
3-3 جامعه و نمونه آماری    72
3- 4. ابزار گردآوري داده‌ها    73
3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعيت شناختي:    73
3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان:    73
3-4-3.  پرسشنامه معنای زندگی    73
3-4-4 پرسشنامه خودتوصيف گري بدني    74
3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی    76
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها    77
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه    79
4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها    79
4-3 آمار استنباطی    83
4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی    83
4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی    87
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه    103
5-1-1- فرضیه اول    103
5-1-2- فرضیه دوم    106
5-1-3- فرضیه سوم    107
5-1-4- فرضیه چهارم    108
5-2- بحث و نتیجه گیری    109
5-3- محدودیت های تحقیق :    112
5-4- پیشنهادات:    112
فهرست منابع
منابع فارسی    115
منابع لاتین    120
پیوست
پرسشنامه    126

منابع

منابع فارسی

احمدی، بتول (1376).اهمیت بهداشت و سلامت روان ؛ بهداشت خانواده ، شماره هفتم.

اوکن، رودلف (1356).معنا و اوج زندگی.سید ضیاء الدین دهشیری. تهران :دانشگاه تهران.

البرزی، محبوبه و مزیدی ، محمد (1388). بررسی رابطه ی بین خود پنداری کودکان و شیوه فرزند پروری والدین. اندیشه های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 5، شماره 2، ص 24-9.

افقری،افسانه؛ گنجی، ژیلا واحمد شیروانی، مرجان. (1391).تبیین چالش های روانی–عاطفی دوران یائسگی: یک مطالعه کیفی؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و سوم، شماره 93.

افضلان، فاطمه.(1381). بررسی کیفیت زندگی خانواده های بیماران روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدد کاری .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

امینی خو، معصومه. (1387) بررسی و مقایسه اثر بخشی روایت درمانی. درمان شناختی– رفتاری بر تصویر بدن و عزت نفس زنان مبتلا به سرطان سینه .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

آبرام سون، متالس کی، والوی 1989 ؛هیدی ویرینگ 1992؛ کلارک و یک 1999؛(به نقل از مرادی و همکاران) بارلو 2002؛ سیندرو لوپز 2002؛ دنیر و همکاران 2003 ؛همه برگرفته ازفریش 2006).

برک جاناتان اس،( 1996).بیماریهای زنان نواک.گروه مترجمین؛ تهران :نشر اشتیاق.1375.

بشارت، محمد علی؛ عزیزی، کوروش و حسینی، اسماء. (1386). رابطه ی کمال گرایی والدین با سبک های فرزند پروری .پزوهش در نظام آموزشی، دوره 4، شماره 8، ص 130-118.

بهرام، عباس و شفیع زاده، محسن. (1383).بررسی اعتبار و پایانی پرسشنامه تصویر بدنی در افراد نوجوان و بزرگسالان. پژوهشکده تربیت بدنی وزرت علوم.

پور آقایی، نسرین. (1384) .بررسی تأثیری یک برنامه تمرینی ویژه بر روی کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار و مقایسه آن با زنان یائسه ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه همدان .

تبریزی، مصطفی؛ شفیع آبادی، عبدالله و افخم رضایی، زهرا.(1387).اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقاء سلامت زنان .مجله اندیشه رفتار، دوره ی سوم، شماره 9، ص 41-33. رایان، کنت جی.(1375).اصول بیماری های زنان کیستنر. بهرام، قاضی جهانی؛ تهران:نشر اشارت.

ثنایی، محمد؛ زردشتیان، شیرین و نوروزی سید حسینی ، رسول .(1392). اثر فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران؛ مطالعات مدیریت ورزشی؛ شماره 17؛ صص137-158

جوکار، بهرام و نصیری،حبیب الله.(1387). معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. پژوهش زنان، دوره 6، شماره 2،ص 176-157.

چاری، حسین مسعود و اسد پور، کبری .(1389). بررسی های مؤلفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دین و زندگی دوره متوسطه. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره دوم، شماره اول، پیاپی: 2/85، مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق.

خسروی، زهره؛آقاجانی، مریم. (1382). بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران؛ مجله ی علمی و پژوهشی مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، سال اول، شماره یک.

خالدیان ، بررسی کیفیت زندگی بر حسب مراحل مختلف یائسگی در زنان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1380.

خسروی، زهره وعلیزاده، ام هانی.(1388).کمال گرایی سلامت یا بیماری.چاپ اول، تهران: نشر علم.

منابع لاتین

Abernety K.(1998). the menopause:preparing women for what to expect,prof care mother child , 8:30 ,67-70.

Apolon, Giovanni,. & Mosconi, paola. (1998). Review of the concept of Quality of Life assessment and discussion of the present trend in clinical research. Nephrol Dial Transplant, 13: 65-69.

Aaron, R,. mulil, Abraham, S.(2002). medicososical dimensions of menopause :A cross sectional study from rural south india . 15(1) :14-7.

Achieving health across the life span, Reported by R. Bonita for the third meeting of the global commission on women’s health 1996. World health organization publication 1991-1998.

Allport, G. W. (1954). The Individual and His Religion. New York: Macmilan.

Allport, G.(1961). Basic Considrations for a Psychology of Personality. New Haven: Yale University Press.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است.

روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند.

یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات است . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر است.

هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان

فصل اول کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

یائسگی یک پدیده جهانی برای زنان است. این یک فرآیند بیولوژیک است، که با سقوط استرادیول و پروژسترون و افزایش هورمون تحریککننده فولیکول شناخته میشود، همچنین به عنوان یک مرحله از زندگی که با نقش تغییریافته از جمله پایان پتانسیل باروری و ترک خانه کودکان شناخته میشود.

اگرچه یائسگی به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی زنان در نظر گرفته میشود، ولی تعداد قابل توجهی از زنان، مشکلات گوناگونی را قبل و بعد از آن تجربه میکنند.

یائسگی یک واقعه فیزیولوژیک شبیه منارک( اولین قاعدگی) است که به طور معمول در زنان بالای 50 سال رخ می دهد و با علائم کاهش سطح استروژن همراه میباشد. یائسگی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیندازد. یائسگی یکی از مراحل مهم زندگی و بخشی از سالمندی است که اگر با دید مثبتی به آن نگریسته شود میتواند الهامبخش و سودمند باشد ، با این وجود یائسگی پدیدهای است که کسی تمایل به بحث در مورد آن نداشته و حتی در صورت بحث، با آن برخوردی ناامیدکننده و منفیگرایانه میشود. به نظر افراد جامعه ویژگیهایی نظیر جوانی، زیبایی و جذابیت در زنان باارزش هستند و زنان یائسه، افرادی به غلط، غیرمنطقی، عصبی، خشن و فاقد نیروی جنسی معرفی و چون کمتر مورد توجه قرار میگیرند با گذشت زمان به تدریج در جامعه فراموش میشوند. یائسگی پایان دوره باروری است؛ هنگامی که این دوران فرا میرسد زنان یائسه دچار درجاتی از شوک و ناباوری و احساس غم میشوند. این دوره با علائم جسمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، علایم ادراری تناسلی و علایم روانشناختی مثل تحریکپذیری، اختلالخلق، اضطراب، تنش، کاهش اعتماد به نفس، بیثباتی عاطفه، کمشدن حافظه که میتواند سلامت جسمی، روانی و جنسی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهد و بر کار، فعالیتهای اجتماعی، اوقات فراغت، خواب، خلق و خو، تمرکز، ارتباط با دیگران، لذت از زندگی و کیفیت زندگی فرد تاثیر گذارد)فروهری،1388).

داشتن معنا و مفهوم در زندگی یا به عبارت دیگر معناجویی در زندگی یکی از دغدغه های بشر امروزی می باشد که نه تنها زندگی فردی اورا تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در روابط وی باسایر حوزه های بشری نیز نقش مهمی ایفا می کند. بدین گونه یافتن راهی که بتواند دستیابی به چنین هدفی را میسر کند از مسائل مهم بشری است که تلاش هرچه بیشتر در تحقق آن را می طلبد.

کیفیت زندگی مفهوم گسترده­ای است که دارای معانی گوناگون برای افراد و گروه­های مختلف است، برخی آن را به عنوان قابلیت زیست­پذیری یک ناحیه، برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی، خوب بودن، داشتن زندگی هدفمند (دارای معنی)، تحقق نیازها و یا عوامل عینی مانند درآمد و وضعیت سلامت دانسته­اند. کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، ولی در عین حال قابل تعریف و سنجش با رهیافتی میان رشته­ای است. بررسی­های انجام شده حاکی از این واقعیت است که با نگاه­های مختلفی به کیفیت زندگی پرداخته شده است. کیفیت زندگی امری نسبی است که برای سنجش آن معیار مطلق و جامع و جهانشمولی وجود ندارد. مفهومی است که به شدت متأثر اززمان ومکان است وعوامل مؤثر برآن بسته به دوره زمانی ومکانی وجغرافیایی وشرایط فرهنگی تغییر می­کنند. مؤلفه­های کیفیت زندگی بر اساس ارزش­های فردی و ملی تعریف می­شوند و شکی نیست که واقعیتها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیین­کننده دارد. اما از جهت دیگر باید توجه داشت که انسان موجودی است که بر اساس تصویر ذهنی خود از واقعیت، نه خود واقعیت زندگی می­کند و رفتارش، برداشت ذهنی و درکی است که از واقعیت دارد که الزاماً با واقعیت انطباق ندارد، این نگرش­ها قابل تغییر است. ( خوارزمی، 1386 ).

کیفیت زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و نظام ارزشی که درآن زندگی میکنند که با اهداف ، انتظارات و معیار های آنها مرتبط است (دوایهی و سینگ 2001).در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت فیزیکی، رشدشخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی وروابط بانهادهای برجسته ی محیط، تاثیر می پذیرد ونیز بر ادراک فرد مبتنی است (پوایگدلرز و همکاران، 2004).

پژوهشگران معتقدند که سلامت فیزیکی از رشد روانی تاثیر می پذیرد و ارتقای سلامت روان بر پایه ی پیشگیری و درمان تنش های عاطفی استوار است.بنابراین، هرگاه سطح سلامت روان کاهش یابد، عملکرد در سایر حیطه های کیفیت زندگی نیز به مخاطره می افتد.

تغییرات ناشی از یائسگی ممکن است تصور ذهنی فرد را از جسم خود[1] تهدید کند و احساس جدایی اجتماعی[2] را در آنان ارتقاء بخشد. تا کنون هیچ تئوری جامعی نتوانسته به تنهایی و به طور مناسب علت یائسگی را تشریح کند. از طرف دیگر این موضوع که آیا یائسگی یک صفت سودمند تکاملی است یا به سادگی یکی از اثرات جانبی پیری محسوب می شود مورد اختلاف نظر دانشمندان است. در این تحقیق به اثرات یائسگی بر روی کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و همچنین سلامت روان در زنان پرداخته ایم.

که می تواند به عنوان یک دوره گذرا در زندگی باشد و تاثیر چندانی بر متغیرهای مورد تحقیق نداشته باشد. درواقع هرفرد در باورهای اجتماعی، ساختار فرهنگی، اجتماعی و خانواده معنای زندگی خود را کسب نمودند و کیفیت زندگی هر فرد وابسته به دوره های مختلف گذرا نیست. از این گذشته بایستی نقش میزان تحصیلات زنان را نباید از نظر دور داشت و تاثیر تحصیلات را بر متغیرهای وابسته این تحقیق مشاهده نمود.

1-2. بیان مسئله

زنان از مهمترین ارکان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گرو تأمین نیازهای مختلف آنان است، در حالیکه یکی از بحرانیترین مراحل زندگی زنان، یائسگی میباشد(روسو، آندرسون، پرینتیک[3]، 2002). تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و بر اساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگی است(شاو، سویوت، استانتون[4]،2005). به نظر میرسد تعداد علائم یائسگی بیشمار است اما خوشبختانه هیچکس همه آنها را تجربه نکرده، بعضی از زنان اصلاً علائم آشکاری ندارند. با وجود این تخمین زده میشود حدود 75% زنان پس از یائسگی علائم حادی را تجربه میکنند. در این مرحله از زندگی، زنان با بسیاری از مشکلات و عوارض ناشی از کمبود هورمونهای جنسی مواجه خواهند شد و در نتیجه کیفیت زندگی آنها تحت تأثیر این مشکلات قرار خواهد گرفت (جونز، حود، 2003). بحران یائسگی به واسطه علائم و مجموعه عوارض خود سلامت روانی، جسمانی، عاطفی، عملکرد اجتماعی و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد. مجموعهی این تأثیرات را میتوان در یک مفهوم واحد تحت عنوان کیفیت زندگی قرار داد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی «کیفیت زندگی» عبارت است از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستمهای ارزشی که در آن به سر میبرند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانیهایشان. در مورد زنان یائسه، کیفیت زندگی معمولاً به جنبههای مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با توجه به مجموعهای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی، عاطفی و اجتماعی اشاره دارد؛ بنابراین اغلب اصطلاح «کیفیت زندگی» به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، و خشکی واژن میباشد. مطمئناً وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان مؤثر است. ضمن آنکه توجه همزمان به سایر جنبههای کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامت فرد، رضایتمندی از زندگی و عملکرد روانی نیز حائز اهمیت میباشد (بلومل،2000، نقل از فروهری،1387).

از متغیرهای دیگری که می تواند در کنار کیفیت زندگی نام برد ، معنای زندگی است. معنویت عبارت از جستجو برای فهم جواب هایی است که به بنیاد هستی وزندگی ارتباط پیدا میکنند. سطوح بالای معنا در زندگی با سلامت جسمی و روحی همراه است. نیازی که انسان به داشتن معنا در زندگی دارد، باید به نوعی تسکین یابد، در غیر این صورت زمینه ساز بیماری می گردد. نیاز به معنا نیروی بنیادی است که در همه ی انسان ها مستقل از جنسیت آنها وجود دارد. این نیاز اصیل است، نه توجیهی ثانویه از کنش های غریزی انسان. معنی جویی نه تنها تجلی واقعی از انسان بودن بشر است، بلکه معیاری برای سلامت روان نیز می باشد از طرفی فقدان معنی، مبین عدم تطابق عاطفی است و به مشکلات روحی و رواهنی می انجامد(فرانک[5]، 2010).

از جمله عوامل دیگر که در کنار سایر متغیرهای نام برده تصویر بدنی است. تصویر بدنی نیز مانند هر جنبه روانی دیگر، جزئی از شخصیت هر انسان است که از سیر تکاملی خود برخوردار است. همچنین تصویر بدنی در زمان هایی از زندگی دچار نوسان و تغییرات بیشتری است از جمله می توان به پیدایش ضایعه و بروز پدیده یائسگی در زنان اشاره کرد. تصویر بدنی بدان چه فرد واقعا شبیه آن است ، یعنی به شکل ظاهری واقعی فرد، مربوط نمی شود، بلکه به ارتباط ویژه فرد با بدنش مربوط است، به خصوص به باورها،ادراکات، افکار، احساسات و فعالیتهای فرد که با ظاهر فیزیکی او ارتباط دارد. به دیگر سخت، تصویر بدنی، تصویر ذهنی فرد از اندازه، شکل و فرم بدن است و شامل احساسی است که فرد درباره ویژگی ها و ساختار اجزای بدنش دارد. (تامپسون،1990) اشاره می کند که سازه ظاهر فیزیکی دربرگیرنده سه مولفه زیر است:

1)مؤلفه ادراکی[6] که به ادارک دقیق اندازه(برآورد اندازه بدن) برمیگردد، 2) مؤلفه ذهنی[7] که به جنبههایی نظیر رضایتمندی، توجه و نگرانی، ارزیابی شناختی و اضطراب مربوط میشود، 3) مؤلفه رفتاری[8] که به اجتناب از موقعیتها باز میگردد؛ موقعیتهایی که سبب میشوند فرد ظاهر فیزیکی خود را به عنوان عاملی که مایه شرمندگی است، تجربه کند(رایگان،1385). در این پژوهش ما این متغیر را از بعد شناختی یعنی توجه به احساس، افکار و ذهنیت فرد درباره ظاهر خود میپردازیم.

در کل یائسگی فرآیندی ژنتیکی است که عواملی مثل تحصیلات، طبقه اجتماعی، مصرف الکل و… در خود یائسگی تأثیرگذار نیست  امادر ادراک و پیامدهای آن دخیل هستند. با توجه به موارد گفته شده، متغیرهای این پژوهش از جمله کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، در دوران یائسگی نقش پررنگتری پیدا میکنند و هر کدام به نوبه خود در سلامت روانی زنان یائسه تأثیرگذار هستند. از آنجاییکه جامعه بر پایه ی نهاد مهمی چون خانواده میچرخد، و از طرفی یکی از اعضای مهم این خانواده زنان هستند، پس توجه به حالات جسمی و روانی آنها و بررسی عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانیشان بسیار اهمیت دارد.

از اینرو در این پژوهش سعی در بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی، سلامت روان در زنان یائسه وغیریائسه را داریم. همچنین سعی داریم تا نقش و تأثیر تحصیلات و اشتغال را بر این متغیرها (کیفیت زندگی، معنای زندگی، سلامت روان) در بین زنان یائسه و غیر یائسه مقایسه و بررسی کنیم.

[1] -Body image

[2] -Social isolation

[3] -Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL.

[4] -Shaw RW, Soutte WP, Stanton SL

[5] -Frankle

[6] -perceptual component

[7] -subjective component

[8] -behavioral component

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122