پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست نشانه¬های اختصاری ط
مقدمه 1
فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم 3
1-1 شرح وبیان مسأله پژوهشی 4
1-2 اهداف تحقیق 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 پیشینه تحقیق 5
1-5 سؤال¬های تحقیق 6
1-6 روش تحقیق 6
1-7 مفاهیم و اصطلاحات 7
1-7-1 مقدمات حکمت 7
1-7-2 مطلق 7
1-7-3 مقید 8
فصل دوم: اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن 10
2-1 انواع اطلاق 11
2-1-1 اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی 11
2-1-1-1 اطلاق استغراقی 11
2-1-1-2 اطلاق بدلی 12
2-1-1-3 اطلاق مجموعی 12
2-1-2 اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی 14
2-1-2-1 اطلاق افرادی 14
2-1-2-2 اطلاق احوالی 14
2-1-2-3 اطلاق ازمانی 15
2-1-3 اطلاق لفظی و مقامی 17
2-1-3-1 اطلاق لفظی 17
2-1-3-2 اطلاق مقامی 18
2-1-4 اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات 22
2-1-4-1 تحقیق مطلب 24
2-2 انواع قید 24
2-2-1 قید متصل و انواع آن 25
2-2-2 قید منفصل 26
2-3 الفاظ مطلق 26
2-3-1 اسم جنس 27
2-3-2 علم جنس 29
2-3-2-1 تحقیق مطلب 30
2-3-3 مفرد محلی به ال 31
2-3-3-1 حکم جمع محلی به ال 32
2-3-3-2 تحقیق مطلب 33
2-3-4 نکره 34
2-3-4-1 تحقیق مطلب 36
2-4 نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق 36
2-5 نسبی بودن اطلاق و تقیید 39
2-6 رابطه اطلاق و تقیید 39
2-7 اعتبارات طبیعت و ماهیت 42
2-8 تفاوت عام و مطلق 45
2-8-1 تحقیق مطلب 48
2-9 حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده 49
2-9-1 تحقیق مطلب 49
2-10 اجتماع مطلق و مقید 50
2-10-1 صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید 50
2-10-2 صورت تنافی بین مطلق و مقید 51
2-10-2-1 هر دو ایجابی باشند 52
2-10-2-2 یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد 54
2-10-2-3 هر دو سلبی باشند 55
جمع بندی 55
فصل سوم: مقدمات حکمت و کاربرد آن 59
3-1 دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن-ها60
3-2 مقدمات حکمت 61
3-2-1 امکان اطلاق و تقیید 62
3-2-1-1 اقوال در زمینه مقدمه امکان 63
3-2-1-2 تحقیق مطلب 65
3-2-2 عدم نصب قرینه بر تقیید 66
3-2-2-1 مقصود از قرینه 66
3-2-2-2 برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه 68
3-2-2-3 بیان شهید صدر 68
3-2-2-4 شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود 72
3-2-2-5 تحقیق مطلب 73
3-2-3 احراز در مقام بیان بودن متکلم 74
3-2-3-1 منظور از بیان 77
3-2-3-2 بیان آیت الله حائری 78
3-2-3-3 اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن 79
3-2-3-4 تحقیق مطلب 80
3-2-4 عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 81
3-2-4-1 انواع قدر متیقن 82
3-2-4-1-1 قدر متیقن خارجی 82
3-2-4-1-2 قدر متیقن در مقام تخاطب 83
3-2-4-2 اشکال به آخوند 84
3-2-4-3 تحقیق مطلب 85
3-2-5 عدم انصراف 86
3-2-5-1 معنای انصراف 87
3-2-5-2 اقسام انصراف 87
3-2-5-2-1 انصراف بدوی 88
3-2-5-2-2 انصراف تیقنی 88
3-2-5-2-3 انصراف ظهوری 88
3-2-5-2-4 انصراف اشتراکی 89
3-2-5-2-5 انصراف نقلی 89
3-2-5-3 انصراف از یک نگاه 90
3-2-5-3-1 انصراف بدوی 90
3-2-5-3-2 انصراف ناشی از کثرت استعمال 91
3-2-5-4 تداخل دو انصراف 92
3-2-5-5 تحقیق مطلب 92
3-3 نتیجه مقدمات حکمت 93
3-4 شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان 94
3-5 کاربرد مقدمات حکمت 95
3-5-1 کاربرد اصولی 96
3-5-2 کاربرد فقهی 98
3-5-3 کاربرد حقوقی 99
جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 101
فهرست منابع و مآخذ 104
الف- منابع عربی 104
ب- منابع فارسی 107

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع عربی

ـ  قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان.

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ چهارم، قم: مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار الصار، 1414 ق.

انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، بی­جا: دفتر انتشارات اسلامی، بی­تا.

حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات سید محمد باقر صدر)، چاپ اول، بی­جا: مقرر، 1408 ق.

حائری، عبدالکریم، درر الفوائد (تقریرات سید محمد بن قاسم طباطبایی)، قم: مهر، بی­تا.

حائری، محمد حسین (محقق اصفهانی)، الفصول الغرویة، بی­جا: دار الاحیاء علوم اسلامی، 1404 ق.

حسنی طباطبایی، سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول، بی­جا: مؤسسه آل البیت (ع)، بی­تا.

حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت: دار الفکر، 1414 ق.

حکیم، سید عبدالصاحب، منتفی الاصول (تقریرات محمد حسین روحانی)، چاپ اول، بی­جا: امیر، 1413 ق.

حلی(محقق)، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، 1408 ق.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 1412 ق.

خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، 1409 ق.

خضری بک، محمد، اصول الفقه، بیروت: دار الفکر، 1412 ق.

خمینی، سید روح الله، مناهج الوصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1415 ق.

ــــــــــــــــ، لمحات الاصول (تقریرات سید حسین بروجردی طباطبایی) قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421 ق.

خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، 1418 ق.

خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات میرزا محمد حسین نائینی)، قم: مصطفوی، 1368.

ـــــــــــــــــ، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، چاپ اول، قم: بی­نا، 1418 ق.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران، ترجمه غلامرضا خسروی، چاپ دوم، تهران: مرتضوی، 1374.

رشتی، میرزا حبیب الله، بدائع الافکار، بی­جا: مؤسسه آل البیت (ع)، 1313 ق.

سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریرات امام خمینی)، قم: اسماعیلیان، 1382 ق.

صالحی مازندرانی، اسماعیل ، مفتاح الاصول: قم: صالحیان، بی­تا.

صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، چاپ اول، بی­جا: دار المنتظر، 1405 ق.

طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، قم: المنار، بی­تا.

طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، قم: محلاتی، 1371.

طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1407 ق.

عاملی، حسن بن زین­الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، چاپ نهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بی­تا.

عاملی (شهید ثانی) زین الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ اول، قم: داوری، 1410 ق.

ــــــــــــــــ، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الاحکام الشرعیة، چاپ اول، خراسان: دفتر تبلیغات اسلامی، 1416 ق.

ــــــــــــــــ، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413 ق.

عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، 1409 ق.

غروی (کمپانی)، محمد حسین، نهایة الدرایة (حاشیه کمپانی بر کفایه) چاپ اول، بی­جا: سید الشهداء (ع)، 1374.

فیاضی، محمد اسحاق، محاضرات فی الاصول (تقریرات ابوالقاسم خویی)، چاپ چهارم، بی­جا: انصاریان، 1417 ق.

فیروز آبادی، سید مرتضی، عنایة الاصول، چاپ چهارم، قم: فیروز آبادی، 1400 ق.

قمی، میرزا ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، (قوانین الاصول)، بی­جا: کتاب­فروشی علمیه اسلامیه، 1378 ق.

کاشانی (فریدة الاسلام)، علی، مجمع الفرائد، بی­جا: امیر، 1368 ق.

کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات میرزا محمد حسین نائینی)، چاپ ششم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ اول، قم: دار الحدیٍث للطباعة و النشر، بی­تا.

مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم: مهر، بی­تا.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، بی­جا: اسماعیلیان، بی­تا.

مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، بی­تا.

منتظری، حسین علی، نهایة الاصول (تقریرات سید حسین بروجردی طباطبایی)، چاپ اول، بی­جا: تفکر، 1415 ق.

موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، منتهی الاصول، چاپ اول، بی­جا: بصیرتی، بی­تا.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.

نورانی، مصطفی، قواعد الاصول، قم: مطبعة الاسلام، بی­تا.

نوری، میرزا ابوالقاسم، مطارح الانظار (تقریرات مرتضی انصاری)، بی­جا؛ مؤسسه آل البیت (ع)، بی­تا.

هاشمی حسینی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات سید محمد باقر صدر)، چاپ سوم، بی­جا: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1417 ق.

هاشمی شاهرودی، سید علی، دراسات فی علم الاصول (تقریرات سید ابوالقاسم خویی)، بی­جا: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419 ق.

 ب) منابع فارسی

اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1387.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ دهم، تهران:کتاب­فروشی اسلامیه، 1373.

باصری، علی اکبر، مجموعه قوانین و مقررات همراه حقوقدان حقوقی، چاپ اول، تهران: خرسندی، 1387.

ــــــــــــــــــ، مجموعه قوانین و مقررات همراه حقوقدان کیفری، چاپ اول، تهران: خرسندی، 1387.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوقی (دانشنامه حقوقی)، چاپ سوم، بی­جا: بی­نا، 1375.

ــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1390.

جمعی از محققان، فرهنگ­نامه اصول فقه، چاپ اول، بی­جا: دار المنتظر، 1405 ق.

رضوی، سید جواد، اصول فقه در آثار شهید مطهری، بی­چا، قم: انصاری، 1378.

حاتمی، علی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بی­چا، بی­جا: بی­تا.

ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصلاحات اصول با مقدمه آیت الله سبحانی، بی­چا، قم: عالمه، 1379.

صالحی مازندرانی، اسماعیل، شرح کفایة الاصول (4 جلدی)، بی­جا: بی­نا، بی­تا.

صدری، سید محمد، مبادی اصول، چاپ ششم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1385.

صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (اشخاص و اموال)، تهران: میزان، 1379.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه (مقرر: ملکی اصفهانی، محمود و سعید)، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، 1381.

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چاپ نوزدهم، تهران: دانشگاه تهران، 1387.

قافی- شریعتی، حسین ـ سعید، اصول فقه کاربردی ، چاپ ششم، قم: سبحان، 1390.

قبله­ای، خلیل، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، چاپ پنجم، تهران: سمت، 1387.

قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی)، بی­چا، تهران: فردوسی، 1382.

محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، بی­جا: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)، چاپ چهل و نهم، تهران: دانشگاه تهران، 1391.

محمدی، علی، شرح کفایة الاصول، قم:الامام الحسن بن علی (ع)، 1385.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم: صدرا، 1377.

موسوی بجنوردی، سید محمد، مقالات اصولی، چاپ سوم، تهران: سپهر، 1371.

ولایی، عیسی، اصول فقه، چاپ اول، قم: دار الفکر، 1386.

ــــــــــــــــ، فرهنگ تشریحی اصلاحات اصول، چاپ هشتم، تهران: نی، 1390.

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانه و متفاوتی بار می شود. از این رو در مواضع استعمال مطلق و مقید چون فهم مراد واقعی گوینده برای ما مهم است و در موارد مشتبه، به­ناچار باید به مراد گوینده پی ببریم و به آن عمل کنیم، مقدمات حکمت ما را در این امر یاری می­کند و به مطلوب می­رساند. لذا بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در موارد گوناگون از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ چرا که کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی از جمله: حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول، حقوق موضوعه و محاورات مردم به چشم می­خورد و مورد نیاز آن­ها قرار می­گیرد. بنابراین ضرورت دارد که به طور تخصصی به این موضوع پرداخته شود. در تعداد این مقدمات بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد به طوری­که از یک تا پنج مقدمه ذکر شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، بعد از بیان کلیاتی از مباحث مربوط به مطلق و مقید، به بحث و بررسی در زمینه شمار مقدمات و رابطه آن­ها با یکدیگر پرداخته شده و موارد کاربرد فقهی، اصولی و حقوقی آن روشن شده و چنین به دست آمده که مقدمات حکمت راهی است برای رسیدن به مراد واقعی متکلم، و تعداد آن­ها دوتا می­باشند: یکی، نبودن قرینه بر تقیید و دیگر اینکه ، متکلم در مقام بیان باشد؛ و با وجود این دو مقدمه می­توان از عدم ذکر قید در کلام، به مطلق بودن خواست گوینده پی برد.

کلید واژه­ها: مطلق، مقید، اطلاق، مقدمات حکمت، قر ینه. 

مقدمه

دانش فقه راه رسیدن به احکام عملی شریعت را هموار می­کند و فقه اسلامی مجموعه عظیمی است از قوانین و پیشنهادهای سازنده الهی برای همه شئونات فردی و اجتماعی بشر که از کوچک­ترین مسائل تا بزرگ­ترین معضلات سیاسی و اجتماعی، رهنمون دارد. این مجموعه دقیق و عمیق در گنجینه پر بار کتاب و سنت دفین بود که پس از رحلت پیامبر (ص) ، فقها در کشف این گنج پنهان کوشیدند و روز به روز به تازه­تر از تازه دست یافتند و بر این یافته­ها افزودند تا به امروز که مجموعه پر بار حقوقی اسلام را به نام فقه، فرا روی ما قرار دادند.

بی­گمان مجموعه­ای چنین دقیق و عمیق را اصولی متقن باید، پس به زودی دانشی بنام  اصول فقه پا گرفت و این اصول راه تفرّع و تشعّب فقه را باز کرده و آن را در بستر زمان و مکان که مؤثرترین عناصر تکامل قوانین است، بسط و توسعه­ای شگرف داد.

تحقیق حاضر تلاشی است در معرفی یکی از مهم­ترین مباحث این اصول با عنوان «مطلق و مقید» که کاربرد آن در نصوص و متون فقهی و حقوقی و محاورات مردم بسیار ملموس است.

در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و گویا نیست و شنونده یا حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح از مدلول حقیقی الفاظ و مصوبات نیاز به ابزار و روش­هایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. از مهم­ترین روش­هایی که به کمک آن به مراد واقعی متکلم پی می­بریم، مقدمات حکمت است. کاربرد این مقدمات در حوزه­های زیادی به چشم می­خورد که از جمله آنها می­توان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و محاورات مردم اشاره کرد. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و نقش آن در اطلاق از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجایی که در این زمینه، اثری که به طور اختصاصی به بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد، یافت نشده است، ضرورت دیده شد که به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته شود. بدین سبب این نوشتار در سه فصل به این موضوع می­پردازد.

در فصل نخست کلیات تحقییق، تعاریف و مفاهیم، در فصل دوم مباحث مربوط به اطلاق و تقیید و در فصل سوم به بحث و بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن­ها پرداخته خواهد شد. و در انتها نتیجه کلی بحث بیان می­شود. گفتنی است که در طول ارائه کلیه مباحث، سهولت فهم، روانی مطالب و استفاده از کتب دست اول و معتبر در این زمینه، مهم­ترین امور در دیده ما بوده­اند.

آنچه گفتیم درباره سیاق و شیوه ارائه مطالب بود؛ اما درباره محتوای مطالب بیش از این     نمی­توان گفت که این اثر نتیجه تلاشی سخت و کوششی بسیار در تأمین اهداف یاد شده و نیز اهداف درونی است. و اینکه این مجهود تا چه اندازه به مقصود نزدیک شده، محتاج داوری اساتید ژرف اندیش است.

 فصل اول          

 کلیات تحقیق و مفاهیم

1ـ1. شرح و بیان مسأله

یکی از مباحث مهم اصولی در مبحث الفاظ، مطلق و مقید است که این اطلاق و تقیید آثار و ثمرات فقهی، حقوقی و عرفی فراوانی دارد و بر هر یک از این دو عنوان ثمرات جداگانه­ای بار می­شود. از این جهت اصولیان از زاویه خاصی به الفاظ قرآن و سنت که در زمره ادلّه شرعی لفظی قرار دارند، نگریسته­اند.

فایده بحث از اطلاق و تقیید منحصر به علم فقه نیست، بلکه می­توان از آن در تجزیه و تحلیل هر کلام و کشف مقصود هر متکلم به کار گرفت. اگر در گفت­وگوها و روابط لفظی مردم دقت کنیم در می­یابیم که مقصود خود را گاه مطلق و آزاد بیان می­کنند و گاهی به صورت مقید و همراه با قید ارائه می­کنند. این روش در نصوص و متون فقهی و حقوقی نیز به کار می­رود. در این میان گاهی متون و مفهوم کلام و قانون روشن و دقیق و گویا نیست و شنونده و حقوقدان در مواجهه با سخنان و یا هر یک از مواد قانونی برای درک صحیح مدلول حقیقی الفاظ و مصوّبات نیاز به ابزار و روش­هایی دارد تا به کمک آنها هدف واقعی گوینده و مقنن را کشف نماید. در مواردی که متکلم با قرینه­ای لفظی به مخاطب می­فهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد، نیازی به استفاده از قرائن خارجی برای اطلاق کلام او نیست. اما در موارد دیگر چون به عقیده بسیاری از علمای اصول لفظ مطلق دلالت وضعی بر اطلاق ندارد برای استفاده اطلاق از یک لفظ باید به قرائن خارجی تمسک جست. مهم­ترین قرائن خارجی، مقدمات حکمت است. بنابراین بررسی مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق موضوعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

در مورد شمار مقدمات حکمت بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد ولی بسیاری از آنها در دو مقدمه با هم توافق دارند؛ یکی «در مقام بیان بودن متکلم» و دیگری «عدم وجود قرینه بر تقیید». در این پژوهش ضمن آنکه کلیاتی از مبحث مطلق و مقید بیان می­شود، به سوالاتی در زمینه شمار مقدمات و رابطه این مقدمات با یکدیگر پاسخ داده خواهد شد و موارد کاربرد فقهی و حقوقی آن روشن می­شود.

 1ـ2. اهداف تحقیق

هدف کلی

شناخت مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق

اهداف جزئی

آگاهی اجمالی از نحوه استنباط احکام توسط فقیهان و تطبیق کلیات بر مصادیق و جزئیات. 2. شناخت میزان کارآیی این مقدمات در امور روزمره مردم.

     

1ـ3. اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      

پیدایش علم اصول فقه وگسترش آن در اثر احساس نیاز فقیهان در عرصه استنباط احکام شرعی بود. بی­شک هرکس می­خواهد به قلمرو استنباط احکام شرعی راه یابد می­بایست با قواعد و مسائل اصول فقه آشنایی داشته باشد. یکی از مباحث و قواعد مطرح در علم اصول فقه اصالۀ الاطلاق می­باشد و کسی که می­خواهد احکام فقهی را به درستی استباط کند، ناچار از شناخت چنین قواعدی است. کاربرد این اصول در فقه و حقوق می­تواند به  فهم مسائل فقهی و حقوقی کمک شایانی بکند. بنابراین انجام چنین پژوهشی ضرورت خود را می­یابد.

 1ـ4. پیشینه تحقیق

گر چه درباره مقدمات حکمت در کتب اصولی از جمله: عدۀ الاصول شیخ طوسی، الرسائل شیخ انصاری، کفایة الاصول آخوند خراسانی، اصول الفقه مظفر و تقریرات شهید صدر، مباحث مختلفی مطرح شده، اما تمرکز روی مصادیق نشده و کاربرد آن در فقه و حقوق بیان نگردیده است. ضمن آنکه با بررسی­های انجام شده هیچ اثری که به طور اختصاصی به بررسی موضوع مقدمات حکمت وکاربرد آن در فقه و حقوق پرداخته باشد یافت نشده است. در این میان تحقیقاتی به صورت جزئی صورت گرفته که عبارتند از: 1. مقاله «کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن» نوشته آقای یثربی (1388). وی مقدمات حکمت را به صورت خیلی جزئی مطرح کرده و تعداد معدودی از کاربرد این مقدمات را فقط از لحاظ حقوق موضوعه بررسی کرده است. 2. مقاله «بررسی روش استنباط اطلاقات از طریق اجرای مقدمات حکمت» که توسط آقای زارعی شریف (1390) به تحریر درآمده و ایشان نیز مقدمات حکمت را به صورت جزئی و خلاصه­وار بررسی کرده است. این در حالی است­که کاربرد  مقدمات در فقه و حقوق بیان نگردیده و نظرات اصولیان و کلیات مبحث به تفصیل نیامده است.

در پژوهش حاضر علاوه بر اینکه کلیاتی از مباحث مطلق و مقید که زمینه ساز فهم مقدمات حکمت و امور مربوط به آن است، بیان گردیده، به بحث و بررسی این مقدمات و نظر علما در این زمینه پرداخته شده و با ذکر دلیل، مقدمیت برخی از آنها رفع می­شود و سپس نظر حق ارائه      می­شود. ضمن اینکه در طول ارائه مباحث، موارد کاربرد قرآنی، اصولی، فقهی و حقوقی آن روشن می­شود.

 1ـ5. سؤال­های تحقیق

سؤال اصلی

مقدمات حکمت چیست و چه کاربردی در فقه و حقوق دارد؟

سؤال­های فرعی

نحوه تطبیق مقدمات حکمت بر مصادیق و جزئیات چگونه است؟

میزان کارآیی مقدمات حکمت در فقه و حقوق چه قدر است؟

1ـ6. روش تحقیق

این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام می­گیرد. ابتدا اقدام به تهیه مطالب مورد نیاز می­شود، سپس با دسته بندی، تبیین و تحلیل آنها به نتیجه­گیری از مباحت مطروحه پرداخته خواهد شد.

1ـ7. مفاهيم و اصطلاحات

1ـ7ـ1. مقدمات حکمت

مقدمات حکمت یک واژه ترکیبی است. مقدمات جمع مقدمه و از «قدّم» یعنی: جلو بودن، سبقت گرفتن و طلیعه می­باشد[1] و حکمت در لغت به معنای شناختن، دانایی، دانشمندی، علم و عقل است[2] و در اصطلاح، هرچند به تعریف دقیقی از مقدمات حکمت نرسیدیم، ولی با توجه به مباحث مختلفی که اصولیان پیرامون مقدمات حکمت مطرح کرده­اند، می­توان گفت مقدمات حکمت در اینجا به معنای «مایتوقّف علیه الحکمه» می­باشد و حکمت نیز، علم و دانستنی است که نتیجه آن، همان اطلاق می­باشد. به عبارت دیگر، مقصود از مقدمات حکمت در لسان اصولیان، جمع شدن چند شرط است که با وجود آن­ها می­توان گفت مطلق، دلالت بر اطلاق دارد. البته در مورد تعداد این شرایط، بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد تا جایی که بین یک تا پنج شرط را بیان کرده­اند ولی مشهور آن­ها را سه تا می­دانند.[3]

1ـ7ـ2. مطلق

اطلاق در لغت به معنی رهایی و ارسال و شیوع می­باشد.[4] و در اصطلاح، بنابر تعریف مشهوری که علمای اصول از قدیم­الایام بیان کرده­اند، عبارت است از: «لفظی که بر شیوع در جنس خود دلالت دارد»[5] مانند لفظ انسان، جرم،کیفر و… . همچنین در اصطلاح حقوقی نیز همین معنا یافت می­شود، به طوری­که برخی نوشته­اند، مطلق لفظی است که در قانون به کار رفته و دلالت بر ماهیت و گوهر چیزی کند بدون اینکه به همه یا بعضی از نمونه­های آن توجه داشته باشد. مانندکلمه «عقد» در ماده 183 ق. م. که قانون­گذار فقط ماهیت عقد را بیان کرده و هیچ توجه به شمول این کلمه نسبت به نمونه­های مختلف آن ندارد.[6] و یا در ماده 4 ق. م. آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در اینجا کلمه قانون مطلق است و شامل قانون مدنی، قانون کیفری و قانون بازرگانی هم می­شود. همچنین گفته شده است که: مطلق لفظی است که قابلیت دلالت بر تمام افرادی که می­توانند تحت آن لفظ قرار گیرند، داشته باشد.[7] نمونه دیگر اینکه در تبصرۀ 3 مادۀ 34 ق. ث. می­خوانیم: «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود». در اینجا عبارت «متعاملین» به طور مطلق آمده و شامل اشخاص حقیقی (انسان­ها) و اشخاص حقوقی (شرکت­ها، مؤسسات، وزارت خانه­ها و سازمان­های دولتی و عمومی)  طرف معامله هم خواهد بود.

1ـ7ـ3. مقید

کلمه مقید در لغت به معنای محدود شده، پایند، در قید و بند[8] و در مقابل مطلق و صفت لفظ است. یعنی کلامی که قید دارد، مقید است.[9] و در اصطلاح، لفظی است که دال بر معنایی غیر شایع    می­باشد.[10]

نیز گفته شده است: مقید، هرکلمه مطلقی است که با افزودن قیدی دایره شمول آن محدود گردد.[11] بنابراین هرگاه به کمک قرینه­ای قابلیت انطباق بر تمام افراد متحد الجنس یک ماهیت از بین رفته و فقط بر  محدودی از افراد متحد­ الجنس آن ماهیت منطبق شود، آن را مقید نامند. مانند: «عقد لازم» در ماده 679 ق. م. و یا مثل آنکه در مفهوم بخشی از آیه 97 سوره آل عمران قرآن مجید آمده است؛ حج و زیارت خانه خدا برکسانی واجب است که توانایی رفتن به آنجا را داشته باشند یعنی بر هر مکلفی واجب است ولی به شرط داشتن توانایی مالی و جانی و باز بودن راه. که در اینجا، آیه قرآن، مقید به خصوصیتی شده است.

خلاصه اینکه دایره شمول مقید محدود به قیدی است که دارد؛ لذا افراد محدودی از ماهیت را در بر می­گیرد. برای نمونه اگر واژه «آب» مطلق است، آب جاری، آب چاه، آب قنات و آب باران هر یک مقید به قید خاصی شده و برخی از افراد ماهیت را شامل می­شود، برخلاف مطلق که همه افراد ماهیت را در بر خواهد گرفت.

[1] . ابن اثیرجزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، 4/27.

[2]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران (مترجم: غلامرضا خسروی) ، 1/528.

[3]. ر.ک: آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول،247؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، 1/184 و سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، (تقریرات روح الله خمینی) 2/70.

[4]. ابن منظور، لسان العرب، 10/230.

[5]. عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین، 150؛ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، 1/321؛ خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات میرزای نائینی)، 1/514 و مظفر، همان، 1/171.

[6]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی (دائره المعارف حقوقی)، 5/355.

[7]. محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر اول)، 97.

حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهرالقاموس، 5/214.

مظفر، اصول الفقه، 1/184.

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، 167.

ولایی، عیسی، اصول فقه، 33.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122