پايان نامه موسيقي شعر در ديوان اوحدي مراغه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه موسيقي شعر در ديوان اوحدي مراغه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه موسيقي شعر در ديوان اوحدي مراغه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده یک
پیشگفتار دو
تعریف و بیان مسئله سه
فرضیه¬ها و اهداف سه
پیشینه تحقیق سه
مقدمه1
فصل اول: شعر و موسیقی
1-1 ارتباط شعر و موسیقی9
1-2 موسیقی شعر 12
1-3 موسیقی شعر اشعار اوحدی 14
فصل دوم: موسیقی بیرونی اشعار اوحدی
2-1 موسیقی بیرونی19
2-2 تاثیر وزن بر شعر 20
2-3 اوزان به کار رفته در اشعار اوحدی 21
2-4 شواهد اوزان به ترتیب بسامد 25
2-4-1 اوزان دوری یا متناوب32
2-4-2 اوزان کم کاربرد33
2-5 وزن رباعی35
2-6 بحور به کار رفته در اشعار اوحدی 36
2-7 اختیارات شاعری 38
فصل سوم: موسیقی کناری اشعار اوحدی
3-1 موسیقی کناری41
3-1-1 قافیه 41
3-1-2 قافیه و انواع آن در اشعار اوحدی 42
3-1-2-1 قافیه بدیعی 49
3-1-2-2 قافیه متوازی 51
3-1-2-3 قافیه میانی 51
3-1-2-4 همسانی قافیه و ردیف 52
3-1-2-5 تکرار قافیه 54
3-1-2-5-1 ردالقافیه 55
3-1-3 عیوب قافیه 57
3-1-4 ردیف 61
3-1-4-1 ردیف در دیوان اوحدی63
3-1-4-2 کاربرد ردیف در اشعار اوحدی 63
3-1-4-3 انواع ردیف در اشعار اوحدی 65
3-1-4-4 ردیف آغازی 70
3-1-4-5 ردیف میانی 72
3-1-4-6 ردیف از نظر کوتاهی و بلندی72
3-1-4-7 ردیف از نظر موسیقایی و بلاغی 74
3-1-4-7-1تکرار در ردیف 74
3-1-4-7-2 ردیف و واج آرایی 75
3-1-4-7-3 تناسب در ردیف76
3-1-4-7-4 ردیف و تضاد 76
3-1-5 هنجارگریزی ردیف 77
فصل چهارم: موسیقی درونی اشعار اوحدی
4-1 موسیقی درونی 81
4-2 موسیقی درونی در اشعار اوحدی 81
4-2-1 تکرار81
4-2-1-1 تکرار کلمه81
4-2-1-1-1 رد العجز علی الصدر 82
4-2-1-2تکرار حروف یا آهنگ کلام83
4-2-1-3 تکرار واج یا واج واج آرایی 84
4-2-2جناس 84
4-2-2-1 جناس اشتقاق85
4-2-2-2 جناس شبه اشتقاق ¬85
4-2-2-3 جناس تام 86
4-2-2-4 جناس خط یا مصحف 87
4-2-2-5 جناس زاید یا افزایشی87
4-2-2-6 جناس قلب 88
4-2-2-7 جناس لاحق 89
4-2-2-8 جناس مضارع 89
4-2-2-9 جناس مرکب 90
4-2-2-10جناس ناقص یا محرّف 90
فصل پنجم: موسیقی معنوی اشعار اوحدی
5-1 موسیقی معنوی93
5-2 موسیقی معنوی در اشعار اوحدی 93
5-2-1 ارسال المثل (تمثیل) 93
5-2-2 استخدام 95
5-2-3 ایهام (توریه) 96
5-2-3-1 ایهام تناسب 97
5-2-3-2 ایهام تضاد 98
5-2-4 تجاهل العارف 98
5-2-5 تجرید 99
5-2-6 تضاد (طباق) 100
5-2-7 تلمیح 101
5-2-8 تنسیق الصفات 114
5-2-9 جمع 115
5-2-9-1 جمع با تفریق 115
5-2-9-2 جمع با تقسیم 116
5-2-10 حسن تعلیل 117
5-2-11 حسن مطلع 117
5-2-12 حسن مقطع 118
5-2-13 سیاقة الاعداد (اعداد) 118
5-2-14 سوال و جواب 119
5-2-15 لف و نشر 120
5-2-16 مراعات النظیر 121

نتیجه گیری123

فهرست منابع 124

منابع و مآخذ:

1-قرآن کریم

2-آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ: آتشکده آذر، با مقدمه و فهرست و تعلیقات سیّد جعفر شهیدی، موسسه نشر کتاب، 1337.

3-آشوری، داریوش: شعر و اندیشه، مرکز، چاپ اول، 1373.

4- آق اولی، عبدالحسین: دررالادب، دار الهجره، بی تا.

5- اقبال آشتیانی، عباس: تاریخ مغول، امیر کبیر، جلد اول، چاپ دوم، 1341.

6- البرز، پرویز: گامی در قلمرو شعر و موسیقی، آن، چاپ اول،1381.

7- اوحدی مراغه­ای، اوحد الدین: دیوان اوحدی مراغه­ای، تصحیح امیر احمد اشرفی، پیشرو، چاپ اول، 1362.

8———————: کلیات اوحدی اصفهانی، تصحیح سعید نفیسی، امیر کبیر،چاپ دوم،1375.

9- بایزید بسطامی، طیفوربن عیسی: دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی، گردآورنده محمدبن علی سهلگی، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران، 1384.

10- براهنی، رضا: طلا در مس، نویسنده، چاپ اول، 1371.

11- تجلیل، جلیل: جناس در پهنة ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،1385.

12- جامی، عبدالرحمن: نفحات الانس، به تصحیح مهدی توحیدی پور، ناشر سعدی، چاپ مهارت، 1366.

13- حافظ، شمس الدین محمد: دیوان حافظ، تدوین و تصحیح رشید عیوضی، جلد اول، صدوق، چاپ اول،1376.

14- حسینی، حمید: موسیقی شعر نیما، کتاب زمان، چاپ اول، تهران، 1371.

15- حق شناس، علی محمد: مقالات ادبی و زبان شناختی، نیلوفر، چاپ اول، تهران، 1370.

16- خرمشاهی، بهاالدین: سیر بی سلوک، پروین، چاپ دوم، تهران، 1373.

17- خواندمیر، غیاث الدین: رجال کتاب حبیب السیر، گرد آورده، عبدالحسین نوایی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1379.

18- خواجه نصیر الدین طوسی، معیار الاشعار، با تصحیح و اهتمام جلیل تجلیل، چاپ اول، 1369.

19- دهخدا، علی اکبر: امثال و حکم، امیر کبیر، دوره چهار جلدی، چاپ هفتم، 1370.

20————–: لغت نامه، زیر نظر دکتر محمّد معین و سیّد جعفر شهیدی،  موسسه لغت نامه دهخدا (دانشگاه تهران)،1258-1334.

21- دولت آبادی، عزیز؛ سخنوران آذربایجان(­از قطران تا شهریار)، جلد دوم، ستوده، چاپ اول، 1377.

22- دولتشاه سمرقندی : تذکره الشعرا، به همت محمد رمضانی، پدیده«خاور»، 1338.

23- ذکائی بیضائی، نعمة الله: نقد الشعر، ما، جلد اول، 1364.

24- رجایی، محمد خلیل: معالم البلاغه در علم معانی بیان و بدیع، مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ سوم 1372.

25- زرین کوب، عبدالحسین: شعر بی دروغ شعر بی نقاب، علمی، چاپ هفتم،1372.

26 ——————: یادداشت­ها و اندیشه­ها، زبان و فرهنگ ایران، ناشرکتابخانه طهوری،1351.

27——————: ارسطو و فن شعر، امیر کبیر، چاپ دوم، 1369.

28——————: ارزش میراث صوفیه، امیر کبیر، چاپ سوم، تهران، 1353.

29- زیادی، عزیز الله: شعر چیست، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1380.

30- سعدی ، مصلح الدین: کلیات سعدی، با مقدمه و تصحیح محمد علی فروغی، طلوع،1374.

31 —————-: بوستان سعدی(سعدی نامه)، به کوشش غلامحسین یوسفی، انجمن زبان و ادبیات فارسی، چاپ اول، تهران، 1359.

32- شاه حسینی، ناصرالدین: شناخت شعر، هما، تهران، 1368.

33- شفیعی کدکنی، محمد رضا: موسیقی شعر، آگاه، چاپ پنجم، 1376.

34 ——————–: صور خیال در شعر فارسی، نیل،1350.

35- شمیسا، سیروس: آشنایی با عروض و قافیه، فردوس،چاپ اول،1366.

36 ————: سیر رباعی در شعر فارسی، انتشارات فردوس، چاپ دوم،1374.

37 ————: نگاهی تازه به بدیع، فردوس، چاپ اول، 1368.

38 ————: سیر غزل در شعر فارسی، چاپ سوم، فردوس، تهران، 1370.

39 ————: فرهنگ تلمیحات، فردوس، چاپ سوم، تهران، 1371.

40- شمس العلماءگرکانی، محمد حسین: ابدع البدایع، وزارت علوم و معارف( چاپ سنگی)،تهران، 1328.

41- شمس قیس رازی: المعجم فی معاییر اشعارالعجم، تصحیح شمیسا،تهران، علم،1388.

42- شوشتری، قاضی نورالله: مجالس المومنین، کتابفروشی اسلامیه، چاپخانه اسلامیه، جلد دوم، 1334.

43- صفا، ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم، بخش دوم، فردوس، تهران، چاپ پنجم، 1368

44- عبدالقادر  مراغی: مقاصد الالحان، باهتمام تقی بینش، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1344.

45- عبداللهی، رضا: بحثی پیرامون زحافات رایج در شعر فارسی، امیر کبیر، تهران، 1363.

46- علوی، سید عبد الرضا: فرهنگ مثنوی، ما، چاپ اول، 1375.   .

47- فرشیدورد، خسرو: در گلستان خیال حافظ، بنیاد نیکوکاری نوریانی، 1357.

48- فروزانفر، بدیع الزمان: احادیث مثنوی، امیرکبیر، تهران،1361.

49- کامگار پارسی، محمد: رباعی و رباعی سرایان از آغاز تا قرن هشتم هجری، به کوشش دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه تهران، 1372.

50- کزازی، میرجلال الدین: زیبا شناسی سخن پارسی، کتاب ماد(وابسته به نشر مرکز)چاپ اول 1373.

51- گلی، احمد: بلاغت فارسی(معانی و بیان)، آیدین، چاپ اول،1387.

52———: مقدمه، گزینش و گزارش غزلیات اوحدی، جام گل، چاپ اول،1387.

53- ماهیار، عباس: عروض فارسی، قطره، چاپ سوم، تهران،1376.

54- محسنی، احمد: ردیف و موسیقی شعر، چاپ اول، دانشگاه فردوسی مشهد،1382.

55- مدرس تبریزی، محمد علی: ریحانه الادب، کتابفروشی خیام،1369.

56- مستوفی، حمدالله: تاریخ گزیده، امیر کبیر، تهران، 1362.

57-مسگر نژاد، جلیل: مختصری در شناخت علم عروض و قافیه، چاپ دوم، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1387.

58- مشحون، حسن: تاریخ موسیقی ایران، فرهنگ نشر نو، تهران، 1380.

59- معلوف، لویس: المنجد، اسلام، تهران،1379.

60- معین، محمد: فرهنگ فارسی، امیر کبیر، جلد چهارم، تهران، 1379.

61- ملّاح، حسینعلی: پیوند موسیقی و شعر، فضا، چاپ دوم، تهران، 1385.

62- مولوی بلخی، جلال الدین محمد بن محمد: غزلیات شمس تبریز، مقدمه، گزینش و تفسیر، محمد رضا شفیعی کدکنی،  سخن، جلد اول، تهران، 1387.

63- موتمن، زین العابدین: تحول شعر فارسی، طهوری، چاپ چهارم، 1371.

64- موسوی بجنوردی، کاظم: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد10، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380.

65- مینورسکی، ولادیمیر، شرح قصیده ترسائیه، ترجمه و تعلیقات از عبدالحسین زرین کوب، سروش، تبریز،1348.

66- ناتل خانلری، پرویز: وزن شعر فارسی، توس، 1373.

67- نجم الدین رازی، ابوبکر : مرصاد العباد، باهتمام دکتر محمد امین ریاحی، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1366.

68- نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر: چهار مقاله، به تصحیح علامه محمد قزوینی، به اهتمام دکتر محمد معین، مهدخت معین، چاپ اول، 1388.

69- واعظ کاشفی سبزواری، کمال الدین حسین: بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، به کوشش رحیم مسلمانقلیف، ویراستة میر جلال الدین کزازی، مرکز، چاپ اول، 1369.

70- وحیدیان کامیار، تقی: بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ اول، زمستان1383.

71—————: وزن و قافیه شعر فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم،1369.

72—————: حرف های تازه در ادب فارسی، جهاد دانشگاهی اهواز، 1370.

73—————: فرهنگ قافیه در زبان فارسی، چاپ اول، دانشگاه فردوسی مشهد،1381.

74—————: فرهنگ نام آواهای فارسی ، دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ اول،1375.

75- وطواط، رشیدالدین محمد: حدایق السحر فی دقایق الشعر، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، کتابخانه سنایی، کتابخانه طهوری، 1362

76- وزیری، علینقی: زیبا شناسی در هنر و طبیعت، هیرمند، چاپ اول،1363.

77- هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان: کشف المحجوب، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، سروش، چاپ هشتم، تهران، 1392.

78- هدایت، رضاقلی خان: تذکره ریاض العارفین، به اهتمام ملا عبدالحسینی و ملا محمود خوانساری، کتابفروشی وصال، بی تا.

79- همایی، جلال الدین: غزالی نامه، هما، تهران، 1387.

80 —————: فنون بلاغت و صناعات ادبی، هما، تهران، 1386.

81- یان ریپکا: ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان، ترجمه دکتر یعقوب آژند، گستره، چاپ اول، 1364

82- یغمایی، حبیب: علم قافیه، ابن سینا، 1340.

مقالات:

1-ابوحمزه، فاطمه: موسیقی شعر، نقد و نظر، بهار و تابستان 1385.

2- خان محمدی، علی اکبر: اوحدی مراغه­ای و شعر او، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، کیهان فرهنگی، مرداد و شهریور1374، شماره 122.

3- طالبیان، یحیی و مهدیه اسلامیت: ارزش چند جانبه ردیف در شعر حافظ، فصلنامه پژوهشهای ادبی، شماره 8، تابستان 1384.

4-فیاض منش، پرند: نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیل و احساسات شاعرانه، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار و تابستان 1384.

5- مسرور، حسین: شرح حال اوحدی مراغه­ای، مجله ارمغان، سال نهم، شماره2-3.

6- مشتاق مهر، رحمان: عرفان اجتماعی اوحدی مراغه­ای، فصلنامه دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت معلّم آذربایجان، شماره اول، پاییز 1383.

7- معارف، مجید و مصطفی آذرخشی: جایگاه حدیث قرب نوافل در منابع فریقین،و بررسی تطبیق رویکرد عرفا و محدّثین نسبت به آن ، پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره هفتم، تابستان و پاییز 1389.

8- نظری، ماه: ردیف درسبک عراقی، مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان، سال دوم، شماره 1،(پیاپی2)، بهار و تابستان 1389.

پایان نامه ها:

1-اسد اللهی، مینا: موسیقی شعر در دیوان هوشنگ ابتهاج، پایان نامة ارشد،  ایران، تبریز،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، آذر ماه 1388.

2-حجازی، معصومه: موسیقی شعر در غزلیات شمس، پایان نامة ارشد، ایران، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،آذرماه1390.

چکیده:

موسیقی شعر از عوامل موثر و مهمی است که به شکل گیری ساختار شعر و تاثیرگذاری آن کمک می کند. شعر اساساً وسیله بیان و آیینه انعکاس احساسات درونی هر شاعر است که ابزار بیان این عواطف و احساسات، موسیقی شعر است و اوحدی برای تبیین عواطف، افکار، اندیشه­ها و علایق و سلایق خود، از عوامل تاثیر گذاری موسیقی بهره گرفته است.

در این رساله که هرچند گامی است کوچک برای آشنایی هر چه بهتر با عواطف، افکار و سبک اشعار اوحدی؛ کوشش شده است که موسیقی اشعار وی، از لحاظ موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی (وزن، قافیه و ردیف و نیز انواع آرایه­های لفظی و معنوی) که هر کدام به نوعی در شکل گیری و تاثیرگذاری موسیقی شعر و نایل شدن شاعر به اهداف خود؛ یعنی نفوذ در دل­ها و تحریک عواطف و احساسات، کمک می کنند؛ مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

در اشعار اوحدی اوزان مختلف و مستعمل عروضی و بهره­گیری از اوزان نادر و اختیارات شاعری قابل توجه است؛ انواع قافیه و ردیف در آن ایفای نقش دارند. در آرایه­های لفظی (انواع جناس­ها، ردالعجز، تکرار و…) گوشنواز می­باشد، شگردهای هنری معنوی شاعر، مانند (ایهام، تلمیح، تضاد، مراعات نظیر و…) با هنرمندی در اشعار اوحدی به کار گرفته شده­اند.

کلید واژه ها:موسیقی شعر، اوحدی، دیوان اشعار

 پیشگفتار

       از عواملی که موجب شد، موضوع موسیقی شعر در دیوان اوحدی، برای این پایان نامه مدنظر قرار گیرد، دلبستگی فراوان به مسائل و مباحث موسیقی شعر به ویژه اشعار اوحدی است، جرقه علاقه به انجام این کار، از دوران کارشناسی و از کلاس عروض و قافیه جناب آقای دکتر صدقی در من ایجاد شد و همواره مترصد فرصتی بودم که در این مورد بیشتر به تحقیق و کاوش بپردازم؛ تا اینکه در دوره کارشناسی ارشد، موضوع پایان نامه، تحت عنوان موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه­ای، با راهنمایی استاد گرانقدرم آقای دکتر صدقی و با مشاوره استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلی به گروه زبان و ادبیات فارسی پیشنهاد و از طرف گروه محترم تصویب شد، با علاقه فراوان شروع به کار کردم و برای تحقیق و تدوین آن تا جایی که میسّر بود به منابع متعدد مراجعه نمودم، در طول این مدت پشتیبان و مشوّق من استاد راهنمای گرامیم بودند که با سعه­ی صدر و گشاده رویی راهنمایی های ارزنده خود را از بنده دریغ نکردند و مرا به ادامه راه دلگرم نمودند.

 بیان مسئله

       یکی از عوامل موثر و مهمّی که به شکل گیری ساختار شعر و تاثیرگذاری آن کمک می کند، موسیقی شعر است؛ بنابراین کشف این ظرایف و دقایق و تبیین و تحلیل آن­ها در مجموعه اشعار اوحدی مراغه­ای، ضروری به نظر می رسد و در نوع خود می تواند مفید باشد.

فرضیه­ها و اهداف پژوهشی

       فرض بر این است که اوحدی مراغه ای برای شکل گیری اشعار خود از اوزان متنوعی بهره گرفته و از بحرهایی از قبیل رمل، هزج، رجز، خفیف، مجتث و نظایر آن سود جسته است و برای دل انگیز کردن و موثر نمودن تاثیر سخن منظوم خود از موسیقی درونی (ترکیب و آرایش واژه) غافل نبوده است.

کشف زوایا و بیان مباحث مختلف موسیقی شعر دیوان اوحدی مراغه­ای، از قبیل اوزان مختلف اشعار و زحافات آن ها، مباحث مربوط به ردیف و قافیه و نیز موسیقی درونی، از جمله اهداف پژوهشی این تحقیق خواهد بود.

پیشینه تحقیق

       در مورد موسیقی شعر برخی شعرا؛ از جمله موسیقی شعر غزلیات شمس با راهنمایی دکتر احمد گلی، موسیقی شعر دیوان هوشنگ ابتهاج، با راهنمایی دکتر ناصر علیزاده، تحقیقاتی انجام شده است؛ ولی تا جایی که معلوم است تحقیقی در این مورد و با این عنوان در دیوان اوحدی مراغه­ای صورت نگرفته است.

مقدمه

 

 بــه  نـام  آنکـه  مـا  را  نـام  بخـشیـد   زبـان  را  در  فصـاحت کـام بخـشیـد
                                       (اوحدی مراغه­ای)

اوحدی مراغه­ای (اصفهانی) از شاعران و عارفان توانای قرن هفتم و هشتم و معاصر ایلخانان مغول است که به علت هم عصری با شاعر نامداری چون حافظ شیرازی، نتوانست آنگونه که باید بدرخشد. تاریخ ولادت وی بر ما معلوم نیست و در منابع قدیمی ذکر نشده است، ولی شرح حال نویسان معاصر  با توجه به بیتی از مثنوی جام جم وی که در آن به تاریخ اتمام کتاب در سال 733 و نیز بیتی از همان مثنوی که در آن به شصت سالگی خود اشاره کرده است، تاریخ ولادت او را حدود 670 الی 673[1]  رقم زده اند.

چــون  ز  تــاریـخ   بــرگـرفـتـم   فــال                      هفـتـصـد  رفتــه  بود  و سی و سـه سال

(اوحدی مراغه­ای، 1375: 672)

اوحــدی   شصـت   سـال   سخـتی  دیـد                      تـا  شـبـی  روی  نیــک بخـتــی  دیــد

(همان: 649)

در کتب قدیمی به نام پدر اوحدی اشاره­ای نشده، جز در ریحانة الادب که نام پدر وی «حسین» ثبت شده است (مدرس تبریزی، 1369:­202)؛ همچنین بر روی سنگ قبر وی به نام پدرش حسین اشاره شده است.

درباره زادگاه اوحدی و این که مولدش مراغه بوده یا اصفهان بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد، برخی مولد او را به دلیل اصفهانی بودن پدرش اصفهان می دانند (جامی،1366­:­672، خواندمیر، 1379:­58) و برخی نیز زادگاه او را مراغه می دانند (دولتشاه سمرقندی، ­1338: 157، شوشتری، ج2، 1334: 121) از آن جا که وی مدت زیادی از عمرش را در مراغه سپری کرده و در همانجا نیز وفات یافته است، بیشتر به اوحدی مراغه­ای شهرت دارد.

عده­ای معتقدند اوحدی نخست صافی تخلص می کرده است؛ از جمله «صاحب تذکرة صحف ابراهیم و

به تقلید از او محمد علی تربیت مولف کتاب دانشمندان آذربایجان و نویسندة کتاب ریحانه الادب و محمود فرّخ و… و بالاخره دکتر ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات خود به استناد ابیات زیر از روی تسامح و تساهل تخلص آغاز شاعری اوحدی را صافی ثبت کرده­اند» (گلی، مقدمه و گزینش و گزارش غزلیات اوحدی، 1387: 11).

جـانـا  تـو  بـه  حسـن  اگر  نلافی  پیـداست                   کـاندر  دهنت  موی  شکـافی  پیـداسـت

مــا  را  دل  سـخــت  تــو  در آییـنه  بــزم                    مـاننـده  سنگ  از  آب  صافی پیـداسـت

(ص434،بب11و12 )

خورشید  که  خاک  ازو  چـو  زر  می گـردد                     از  شـوق  رخ  تـو  در بـدر  مـی گـردد

یک  جرعه  می  صاف  تو  در صافی ریخت                     شد  مست  و  درین  میان  بسر می گردد

(ص439،بب54و55)

صـافی  چــو  تـو  را  دیـد روان  می نـالـد                     بـر سیـنه  ز  غـم  سنگ زنـان  می نالـد

گفتی  تـو  کـه  نالیـدن  صـافی  از چیـست                     جـانش  به  لب  آمدست  از آن می نالـد

(ص 442،بب77و78)

در همه موارد بالا مراد از «صافی» نام رودی در مراغه است که به «صافی» یا «صافی رود» مشهور بوده است (همان). برخی نیز معتقدند وی مرید شیخ اوحدالدین کرمانی بوده و دست ارادت به وی داده و تخلص خود را از نام او گرفته است (دولتشاه سمرقندی، 1338:­157، هدایت، بی تا:­35)، ولی این فرضیه با توجه به «سال وفات اوحدالدین کرمانی (م 634 یا 635ه) و سال تقریبی ولادت اوحدی (حدود673ه) تعارض دارد» (صفا، ج3، 1368:­831)، بنابراین اوحدی  تخلص  خود را از نام خود که اوحدالدین بوده، گرفته است.

اوحدی در اوایل زندگی به کسب علم و دانش پرداخته «تحصیلات خود را در مراغه شروع کرده و برای این مقصود به خارج نرفته است؛ زیرا در آن هنگام مراغه را مدارس شایسته ای بوده و پایتخت شاهنشاهی هلاکو خان و خواجه نصیر از رصدخانه و مدرسه خالی نبوده است» (مسرور، سال نهم:126) و پس از کسب علم در مراغه از آن جا خارج شده و به سفر پرداخته است.

وی مردی جهان دیده و اهل سیر و سیاحت بوده و به شهر های مختلفی سفر کرده که در مقدمه دیوان نیز به آن اشاره شده است. اوحدی علاوه بر مراغه که پایتخت ایلخانان مغول بوده به اصفهان و کرمان سفرکرده؛ همچنین سفرهایی به شهرهای دیگر داشته است: از جمله «بصره، دمشق، سلطانیه، نجف، عراق، قم،کربلا.و…» (اوحدی مراغه­ای، 1375: پنجاه و پنج).

درباره مذهب وی مطلبی به طور صریح بیان نشده، ولی آنچه از دیوان وی بر می آید، اوحدی « سه جا از چهار یار و یک جا از یار غار و دو جا از ابوبکر و سه جا از صدیق و دو جا از فاروق ویک جا از عثمان و یک جا از ذوالنورین و دو جا از صحابه نام برده…و پیداست که وی پیرو طریقه شافعی بوده» (همان: ­پنجاه و نه)، ابیاتی نیز در دیوان وی وجود دارد که شاعر در آن  نامی از صدیق و غار، عدل عمر، یار غار، شرم عثمان  و ذوالنورین به کار برده است که به نمونه هایی اشاره می شود:

بوجهـل را مخـالفت احمـد از چـه خـاست؟              وآن عنکبوت و پرده و صدیق و غار چیست؟

(ص10،ب5)

از مـن بـه پیش قـاضـی رشـوت ستـان بگـو               کین شــرع احمـدیـت به عـدل عمـر شــود

(ص16،ب6)

نــظــر  جــهــل  چــون  تـوانــد  دیـــد                یــــار در غــــار و  غـــــار در پـــــرده

(ص352،ب11)

یـافــت  عثـمــان  ز  شـرم  و ایمــان زین                کــاتــب وحــی گـشــت و ذوالنـــورین[2]

(ص586،ب1)

با اینکه دوران زندگی اوحدی بیشتر با پادشاهان مغول مصادف بوده، ولی فقط نام دو تن از آن ها یعنی ابوسعید و غازان خان در اشعار وی ذکر شده است و اوج شهرت وی نیز «در زمان سلطنت سلطان ابوسعید آخرین ایلخان مغول» بوده است (دولت آبادی، 1377: 885)؛ همچنین وزیر غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل الله مورد توجه وی بوده و مثنوی جام جم را به نام او سروده است.

همانگونه که از دیوانش پیداست اوحدی مردی فاضل و دانشمند بوده و به بیشتر علوم زمان آگاهی داشته است، از دیوان وی بخصوص مثنوی جام جم معلوم است به بیشتر علوم از جمله تفسیر، کلام، عرفان، طبیعیات، علوم قرآنی، موسیقی، نجوم و سایر علوم زمان آشنایی داشته، همچنین با مسیحیت و اصطلاحات آن آشنا بوده و اصطلاحاتی چون کلیسا، رهبان، مطران[3] ترسایان، قسّیس، یوحنّا و …را در اشعار خود به کار برده است، علاوه بر این در دیوان خود به کتب فقه غزالی «وجیز و وسیط[4]» اشاره کرده است:

جـان  بسیـط  اسـت و ایـن  سـه  علـم بسیـط                  تــو فــرو رفتــه در وجیــز و وســیـط

(ص662،ب22)

1-رک: (صفا، ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران، ص832)؛ (مسرور، حسین: شرح حال اوحدی مراغه­ای، ارمغان، ص126)

1- ذوالنورین: «لقب عثمان بن عفان، او را از آن ذوالنورین خوانند که دو کریمة رسول صلوات الله علیه را به زنی داشت، اول رقیه بنت الرسول علیهما السلام و پس از وفات وی دختر دیگر آن حضرت ام کلثوم علیها السلام» (دهخدا)

2- مطران: بزرگ و مهتر ترسایان (همان)

1- وجیز و وسیط دو کتاب از پنج کتاب غزّالی است« احیاء، وسیط، بسیط، وجیز، خلاصه»(همایی، جلال الدین: غزالی نامه، ص222)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122