پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 164 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 13
مقدمه 14
بیان مسئله 16
سؤالات تحقیق 17
سابقه و ضرورت تحقیق 17
اهداف تحقیق 18
روش تحقیق 19
کاربردهای تحقیق 19
تعریف کلید واژه ها 20

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن 21
بخش اول : آزادی و امنیت در اسلام 22
مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام 23
1. مبانی هستی شناختی آزادی 24
2. مبانی انسان شناختی آزادی 25
3. مبانی معرفت شناختی آزادی 26
4. مبانی حقوقی – اخلاقی آزادی 26
مفهوم آزادی در قرآن 27
انواع آزادی 31
1.آزادی فلسفی- كلامی؛ 31
2.آزادی حقوقی؛ 31
3.آزادی اخلاقی؛ 31
4.آزادی سیاسی؛ 31
موانع آزادی از دیدگاه قرآن 31
1. سلطه انسان های دیگر 32
2. امیال و هواهای نفسانی 33
3. طبیعت 34
هدف آزادی از دیدگاه قرآن 35
1. توحید و خدا باوری 35
2.عدالت 36
3. شناخت و آگاهی 36
اهمیت امنیت در اسلام 37
نقش ایمان در امنیت 42
حکومت و امنیت در اسلام 43
جایگاه امنیت در احکام و مقررات اسلامی 46
بخش دوم : سیری در تحول معنایی آزادی و امنیت در اندیشه غرب 53
آزادی در اندیشه غربی 54
خاستگاه آزادی 55
جایگاه آزادی در اندیشه لیبرالیسم 56
تطور معنای آزادی 57
امنیت در فلسفه سیاسی غرب 59
مروری بر رویكردهای رایج در زمینه ابعاد امنیت در اندیشه غرب 59
1. رویكرد سنتی 59
2. رویكرد لیبرالی 60
3. رویكرد مكتب كپنهاگ 61
4. رویكرد هستی شناسانه 63

فصل سوم : آزادی در اندیشه امام خمینی (ره) 66
اهمیت آزادی 67
رویکرد امام خمینی(ره) به مقوله آزادی 68
آزادی فلسفی 68
آزادی حقوقی یا تجویزی 69
مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده آزادی در اندیشه امام خمینی(ره) 70
مرجع آزادی 70
انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) 70
موانع آزادی 73
1. سلطه غیر 73
2. هرج و مرج 74
3. رژیم دیکتاتوری (استبداد) 74
4. تعلقات درونی 75
5. عدم خودکفایی 76
6. تقلید کورکورانه 76
7. بی عدالتی 76
هدف آزادی 77
1. رشد انسان 77
2. آزادی، وسیله خدمت به خلق و خالق 77
3. رهایی از قید استعمار 77
4. برچیده شدن فشار و اختناق 77
5. رسیدن به سعادت حقیقی که آن قرب الی الله است. 77
نقش نهادها در تأمین و حفظ آزادی در اندیشه امام خمینی(ره) 78
الف. حکومت 78
1. حاکمیت قانون 78
2. اصل تفکیک قوا 80
3. عدالت 81
ب. خانواده 82
ج. تعلیم و تربیت 83
د. دین 85
مخالفت با آزادی غربی 86
رابطه آزادی و قانون در اندیشه امام خمینی(ره) 87
الف). قانون و مشروعیت آزادی 87
ب). قانون الهی محدود کننده آزادی 88
وجوه آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) 88
آزادی عقیده 89
آزادی بیان 89
آزادی اقلیت های مذهبی 89
آزادی و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان 90
آزادی مطبوعات 91
آزادی و حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصت های برابر آموزشی 92
آزادی و منع تبعیض 92
آزادی زنان 93
آزادی انتخابات 94

فصل چهارم : امنیت از منظر امام خمینی (ره) 97
چیستى امنیت‏ 98
ارکان امنیت در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) 100
1. مرجع امنیت در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) 100
2. ابعاد امنیت 102
2-1. بعد اخروی امنیت 102
2-2. بعد مادی و دنیوی امنیت 103
3. موضوع امنیت (حوزه های امنیت). 104
3-1. امنیت فردی 105
3-2. امنیت اجتماعی یا تأمین اجتماعى 106
3-3. امنیت سیاسی 107
3-4. امنیت فرهنگی و اعتقادی 108
3-5. امنیت اقتصادی 110
3-6. امنیت نظامی 110
3-7. امنیت زیست محیطی 111
3-8. امنیت ملی 111
4. سطح تحلیل امنیت 113
5. اهداف امنیتی 114
6. مرزهای امنیتی 116
7. مزایای امنیتی 118
8. آسیب ها، تهدیدها و چالش های امنیتی 119
رابطه امنیت نظام با امنیت امت 120
بسط امنیت نظام به امنیت جهان اسلام 121
ابزارهاى تامین امنیت 123

فصل پنجم : ارتباط میان آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) 127
رویکردهای اندیشمندان سیاسی در باب مناسبات آزادى و امنیت 128
تقدم امنیت بر آزادى 128
تقدم آزادى بر نظم و امنیت 128
تعامل آزادى و امنیت 129
ارتباط آزادی و امنیت از منظر امام خمینی(ره) 130
موارد برتری آزادی بر امنیت از منظر امام خمینی(ره) 131
موارد تقدم امنیت بر آزادی از منظر امام خمینی (ره) 133
اگر آزادی به شکل غربی مطرح شود 133
اگر آزادی منجر به ناامنی شود 133
اگر آزادی از حدود شرع تجاوز کند 133
اگر آزادی مصالح اسلام را به خطر بیندازد 134
اگر آزادی منجر به توطئه شود 134
اگر آزادی مقید به شئون جامعه نباشد 135
گزاره های مشترک میان آزادی و امنیت از منظر امام خمینی(ره) 137
انتقاد از کارگزاران ساختار سیاسی 137
آزادى و امنیت شخصى‏ 138
آزادى اقتصادی و امنیت اقتصادى‏ 141
آزادی سیاسی و امنیت سیاسی 142
آزادى فرهنگی و امنیت فرهنگى‏ 143
نیروی انتظامی، امنیت، آزادی 147
پاسداری از ارزش ها 148

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 153
نتیجه گیری: 154
پیشنهادات: 156

منابع :

احمدی، عبدالرضا (1386) جایگاه امنیت در حکومت از نگاه قرآن، فصلنامه بینات، شماره46.

اسدی خوانساری (1381) منصوره، پایان نامه امنیت از دیدگاه قرآن و حدیث،دانشگاه شهید بهشتی.

افتخارى، اصغر (1378) حوزه ناامنى، فصلنامه مطالعات راهبردى.

افتخاری، اصغر (1380) ساخت دولتی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره3.

افتخاری، اصغر و نصری، قدیر (1383) روش و نظریه در امنیت‌ پژوهی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

اخوان كاظمی(1385)، امنيت در نظام سياسی اسلام، تهران، كانون انديشه جوان.

الهامی نیا ، علی اصغر(1381) ، سیره اخلاقی و تربیتی امام خمینی (ره) ، تهران ، تحسین .

امام خمينی(ره)، البیع (1379) تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

امام خمينی(ره) (1372) کلمات قصار پندها و حکمت‏ها، تهران، مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینى(ره).

امام خمينی(ره) (1378) شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

امام خمينی(ره) (1387) صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 21 جلدی.

امام خمينی(ره) (1378) حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره).

امیدوار، احمد (1379) امنیت – امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردى‏هاى عملى (مقالاتى پیرامون امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى)، تهران، سازمان عقیدتى سیاسى ناجا.

اميرخانی، كاوه (1390) مكتب امنيتی امام خمينی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره4.

بال، آلن ر، گای، پیترز (1384) سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس.

بشیریه، حسین (1385) جامعه شناسی سیاسی، تهران، غزال.

بوزان، بارى (1378) مردم دولت‏ها  هراس، ترجمه  پژوهشکده مطالعات راهبردى ،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى.

بوزان، باری و همكاران (1386) چارچوبی تازه برای تحليل امنيت، ترجمه عليرضا طيب، تهران، پژوشكده مطالعات راهبردى.

برلین، آیزا (1368) چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه علی محمد موحد، تهران، خوارزمی.

پورسعيد، فرزاد (1389) مرجع امنيت در كنش گفتاری امام خمينی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49.

تاجیک، محمدرضا (1380) مقدمه‏اى بر استراتژى‏هاى امنیت ملى جمهوری اسلامی ایران رهیافت‏ها و راهبردها، تهران، فرهنگ گفتمان.

تریف، تری و دیگران (1383) مطالعات امنیت نوین، ترجمه علی رضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر (1374) ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش.

جمشیدی، محمد حسین (1384) اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تهران، پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی.

حسینى بهشتى، سید محمد (1362) اقتصاد اسلامى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

حسینى بهشتى، سید محمد (1380) بررسى و تحلیلى از جهاد عدالت لیبرالیسم امامت (مجموعه سخنرانى‏ها)، تهران، ستاد برگزارى مراسم هفتم تیر، بى‏تا.

داوری اردكانی، رضا، شاكری، سيد رضا (1388) امنيت سياسی در انديشه امام خمينی(ره)، دانش سیاسی، شماره 1.

درویشی، فرهاد (1389) ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی،  شماره 3.

درویشی، فرهاد (1376)  تأملی نظری بر امنیت ملی: تمهیدات و رهیافت ها، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه،

دولـت آبـادى، فـيـروز (1375) شكست يا پيروزى بحثى پيرامون رابطه جمهورى اسلامى ايـران بـا جـهان اسلام، مجله سياست خارجى، شماره 1.

دورانت، ویل (1362) تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خوئی، تهران، دانش.

رادمند، داود (1379) امنیت و آزادى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 9.

ره پيک، سيامک (1387) مفهوم و اجزای يک نظريه امنيتی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

زورنتال، فرانس (1379) مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، ترجمه منصور میراحمدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

سازمان عقیدتی سیاسی ناجا (1385) نیروی انتظامی در بیانات مقام معظم رهبری، تهران،انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.

سالار، محمد (1384) مؤلفه های امنیت در اندیشه امام خمینی (ره)، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی.

ساندل، مایک (1378) لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران، خوارزمی.

سليمی، اسماعيل (1385) آزادی از ديدگاه استاد مطهری، مجله انديشه حوزه.

سیف زاده، سید حسین (1379) مدرنیته و نظریه‏هاى جدید علم سیاست، تهران، دادگستر.

شکوری، ابوالفضل (1379) مفهوم آزادی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره)، ماهنامه آیینه پژوهش.

شريعتمداری جزايری، سيد نورالدين (1379) امنيت درفقه سياسی شيعه، فصلنامه علوم سياسی.

شمس اردکانی،علی (1365) ملاحظه ای درباره امنیت ملی، مجله سیاست خارجی، شماره 1.

شيرخانی، علی (1386) آزادی از نگاه اسلام شيعی، مركز اسناد انقلاب اسلامی.

شيهان، مايكل (1388) امنيت بین الملل، ترجمه سيد جلال دهقانی فيروزآبادی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی.

صلاحی، ملک یحیی (1383) اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران، قومس.

طالب، مهدى (1368) تأمین اجتماعى، تهران، بنیاد فرهنگى رضوى.

طباطبایی، محمد حسین (1374) المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، جامعه مدرسین قم.

ظهيری، سيد مجيد (1378) درآمدی بر مبانی معرفت شناختی آزادی در اسلام و ليبراليسم، مجله انديشه حوزه.

عسكرخانی، ابومحمد (1383) رژيم های بين المللی، تهران، ابرار معاصر.

علی، بهنام (1389) موضوع امنيت در نگاه امام خمينی(ره)، تهران، بی تا.

عمید زنجانی، عباسعلی (1384) مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، بی تا،.

فرزاد پور، سعید (1389) مرجع امنيت در كنش گفتاری امام خمينی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3.

فوزی، يحيی (1384) امام خمينی(ره) و هويت ملی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی.

فیض، داود (1389) بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژیک حضرت امام خمینی(ره)، فصلنامه متین.

قادری، سید علی (1371) طرح تحقیق مبانی سیاست خارجی در اسلام، مجله سیاست خارجی، شماره 2.

قاسمی، حمید (1372) برداشت های متفاوت از امنيت ملی، مجله سياست دفاعی، شماره 2.

کاتوزیان، ناصر (1372) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، تهران، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا.

کاسیرر، ارنست (1372) فلسفه روشن‏ اندیشى، ترجمه نجف دریابندرى، تهران، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى.

كاظمی، اخوان (1385) امنيت در نظام سياسی اسلام، تهران، كانون انديشه جوان.

کوثر (1371) مجموعه سخنرانى‏هاى حضرت امام خمینى(ره) همراه با شرح وقایع انقلاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).

کیخا، نجمه (1381) سازوکارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام خمینى(ره)، فصلنامه حضور، شماره 43.

کیخا، نجمه (1382) سازوکارهاى تحقق عدالت فرهنگى در اندیشه امام خمینى(ره)، فصلنامه حضور، شماره 46.

گلپايگانی، علی (1378) آزادی و دموكراسی از ديدگاه اسلام و ليبراليسم، مجله كلام اسلامی.

گلپايگانی،علی (1378) دين و آزادی، مجله كلام اسلامی، شماره 4.

لک زایی، شریف (1384) مناسبات آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه علوم سیاسی.

لک زايی، نجف (1389) فلسفه امنيت از ديدگاه امام خمينی(ره)،  فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3.

لواین، اندرو (1380) طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، تهران، سمت.

ماندل، رابرت (1379) چهره متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

مکارم شیرازی  ناصر(1373)، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیة.

مولانا، حمید (1383) امنیت و آزادى‏هاى مدنى، تهران، کیهان.

منتسکیو، روح القوانین (1379) ترجمه علی اکبر مجتهدی، تهران، امیر کبیر.

مهرعرب، مهرداد (1379) نيم نگاهی به مفهوم امنيت، ترجمه سيد عبدالقيوم سجادی، فصلنامه علوم سياسی.

مهریزى، مهدى (1378) دولت دینى و حریم خصوصى، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 12.

معادیخواه، عبدالمجید (1373) فرهنگ آفتاب، تهران، ذره.

مطهری، مرتضی (1378) مجموعه آثار، تهران، صدرا.

مطهری، مرتضی (1384) آزادی معنوی، تهران، صدرا.

میتوز، جسیکا تاچمن (1380) محیط زیست و امنیت بین الملل در ارزیابی های انتقادی در زمینه امنیت بین المل،ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی.

موتیمر، دیوید (1380) فراسوی استراتژی: اندیشه انتقادی و مطالعات امنیتی نوین، ترجمه محمود عسگری، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم.

میثمى، لطف اللَه (1383) آزادى و امنیت سخنرانى ال گور در انجمن قانون اساسى امریکا، 9 نوامبر 2003، ترجمه نشریه نامه، شماره 30.

ميراحمدی، منصور (1390) آزادی در فلسفه سياسی اسلام، تهران، پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.

ميراحمدی، منصور،(1384) درآمدی بر آزادی های سياسی از ديدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه علوم سياسی.

ميرا، ک .پ (1367) سياست امنيت ملی درجهان سوم : نياز به چهار چوبی جديد، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3.

نصر اصفهانی، علی (1389) انتقاد سازنده با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه متین.

نظر آهاری، رضا (1375) نقش و اهميت سياسی اسلام در روابط بين الملل ، اطلاعات سياسی اقتصادی، شماره 113- 114.

نویمان، فرانتس (1373) آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت اللّه‏ فولادوند، خوارزمی، تهران.

ولی پور زرومی، سيد حسين (1386) پایان نامه سير تحول در مقوله و ملاحظات امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، دانشگاه شهيد بهشتی.

ولی پور زرومی، سيد حسين (1377) گفتمان های امنيت ملی در جمهوری اسلامی ايران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2.

ولی پور زرومی، سید حسین (1386) جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی(ره) ، فصلنامه علوم سیاسی.

هابز، توماس لویاتان (1380)، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نى.

هزاوه ای، سید مرتضی (1379) جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمينی(ره)، فصلنامه انقلاب اسلامی.

 چکیده

جمهوری اسلامی ایران نخستین حکومتی است که در عصر جدید، داعیه پیروی و اعمال اصول اسلامی در سیاست را دارد. نوشتار حاضر در صدد تبیین رابطه آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان معمار جمهوری اسلامی است. پاسخ به این پرسش که در اندیشه امام خمینی(ره) میان امنیت و آزادی تعامل برقرار است یا تقابل؟ گفتمان اصلی این پژوهش می باشد. مفاهیم آزادی و امنیت از جایگاه بسیار والایی در کنش فکری و عینی امام خمینی(ره)  برخوردار می باشد، به طوری که شناخت سیره امام(ره) بدون درک معانی آزادی و امنیت در اندیشه وی امکان پذیر نیست. الگوی فکری – سیاسی امام(ره) نیز کاملا برگرفته از اعتقادات اسلامی – شیعی می باشد. از این رو در راستای شناسایی مبانی فکری امام خمینی(ره) در باب امنیت و آزادی ابتدا باید جایگاه این دو مفهوم در اسلام مورد بررسی قرار گیرد، سپس پس از شناسایی نگرش ها و رویکردهای امام خمینی(ره) به مقوله آزادی و امنیت، چگونگی تناسبات و تعاملات این دو مفهوم در اندیشه و کنش  امام(ره) مورد کندوکاو  قرار می گیرد؛ و در نهایت به فهم و شناختی جامع از نوع رابطه میان این دو مفهوم اصلی و حیاتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان الگویی نوین در عرصه حکومتی می رسیم و تلاش در عرصه آن به عنوان مدل حکومت داری برتر در سطح بین المللی را از وظایف دینی و ملی  به عنوان هدف نهایی این پژوهش می باشد که روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین مفاهیم امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مطالعه دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی(ره) از طریق بررسی و تحقیق و ارزیابی مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیره عملی ایشان است

مفاهیم کلیدی: امام خمینی(ره)، آزادی، امنیت، اسلام.

فصل اول

 کلیات تحقیق

مقدمه

مفاهیم آزادی و امنیت کلیدی ترین مفاهیم و مباحث مطرح در حکومت داری و کشور داری می باشد. امنیت و آزادی، از مفاهیم حیاتی و ضروری برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و اعطای حقوق شهروندی در جامعه انسانی می باشد. رهیافت های گوناگونی در مطالعه معنا، برداشت و ابعاد آزادی و امنیت وجود دارد و افراد و رهبران کشورها نگاه متفاوتی به دو مفاهیم اساسی فلسفه سیاسی دارند. بررسی آراء و اندیشه های رهبران کشورها در این مورد می تواند نشان دهنده نگرش آنها به مقولات آزادی و امنیت و تعیین کننده اولویت های آنان در برخورد با مسایل و مشکلات حقوقی و امنیتی باشد. وجود امنیت در شکل کلاسیک آن که شامل امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، امری حیاتی تلقی گردیده و از طرف دیگر رعایت آزادی، به عنوان احترام به شخصیت و حیثیت انسانی، امری اجتناب ناپذیر می نماید چرا که آزادی یکی از طبیعی ترین حقوق انسانی است که خداوند آفریده است.رشد و کمال انسان ها در جوامع در بستر تحقق امنیت و آزادی تحقق یافته است. جمهوری اسلامی ایران نخستین حكومتی است كه در عصر جدید، داعیه پیروی و اعمال اصول اسلامی در سیاست را دارد. پایه های اعتقادی این حكومت، بر گرفته از تفسیری خاص از اسلام می باشد. امام خمینی(ره) با توجه به دیدگاه ویژه ای كه در خصوص حكومت اسلامی داشتند و تمامی تلاش خود را در دوران مبارزات و استقرار نظام در زمینه مفاهیمی چون امنیت و آزادی نیز دارای مباحث و تفاسیر متفاوتی با آنچه در غرب وجود داشت صرف پیاده نمودن آن نمودند.

این مقاله نگاهی دارد به آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد ابعاد گوناگون آزادی و امنیت. روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین مفاهیم امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مطالعه دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی(ره) از طریق ارزیابی و بازاندیشی در مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیره عملی ایشان است. یافته های پژوهش نشان می دهد امام خمینی(ره) فراتر از بعد دنیوی و علاوه بر آن، به بعد اخروی این دو مفهوم اصالت داده و در عین حال، در جنبه مادی یا دنیوی نیز اهمیت والاتری برای بعد ذاتی و حقوقی آزادی و بعد سیاسی امنیت قائل بوده اند. بنابراین، هدف نوشتار حاضر، تبیین امنیت و آزادی در پرتو بازشناسی و مطالعه دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی(ره) است. پرسش اصلی مقاله این است که معنا، تفسیر و ابعاد امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست و رابطه این دو مقوله با یکدیگر در اندیشه آن بزرگوار چگونه         می باشد؟ بدیهی است برای پاسخ به این سؤال و ایضاح بیشتر آن، ابتدا باید به برخی سؤالات مقدماتی و فرعی نظیر اینکه اصولاً منظور از امنیت و آزادی و ابعاد آن چیست؟ مکتب الهی اسلام و اندیشه غربی و نظریه پردازان و مکاتب مختلف چه دیدگاهی در باره این دو مفهوم داشته و دارند؟ و سرانجام اینکه، در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)، رابطه آزادی و امنیت چگونه بیان گشته است؟

نظریه اصلی مقاله این است که امام خمینی(ره) متأثر از رویکرد هستی شناسانه،انسان شناسانه و جامعه شناسانه خویش، نگاهی فرادنیوی به مقولات امنیت و آزادی داشته ورابطه این دو مفهوم رابطه ای، دوسویه، تعاملی و تکاملی می باشد که به صورت موازی با یکدیگر در تحقق ایجاد جامعه اسلامی حرکت می کنند. بر همین اساس، ایشان فراتر از رویکردهای موجود، امنیت وآزادی را حتی در سطح ملی و اجتماعی آن، در خدمت فرآیند شدن و غایت انسان – نیل به سعادت دنیوی و اخروی – دانسته و از این رو،ابعاد متنوع تری برای امنیت قائل بوده اند.

بیان مسئله

بحث از نسبت آزادی و امنیت به مثابه دو حق مهم انسانی از آنجا که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان امکان تقابل آن دو با یکدیگر می رود، از جمله موضوعات مهمی است که کلیه نظام های سیاسی به نوعی با آن مواجه هستند. این دو مقوله به عنوان یک نیاز حیاتی انسانی همواره کانون توجه انسان شناسان، جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم سیاسی، حقوق و سایر علوم اجتماعی و انسانی بوده و در این زمینه بحث های فراوانی نیز صورت گرفته که قسمت اعظمی از تفکرات سیاسی و اجتماعی مدون در حوزه اندیشه سیاسی امروز و دیروز را به خود اختصاص داده است.

آزادی و امنیت، پدیده‏ای مبارک و در شمار مباحث اصولی و اساسی انقلاب اسلامی می‏باشد که شایسته است همچون سایر اصول، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا فرهنگ انقلاب را عمق بخشد. آزادی و امنیت  دو گوهری گران بهایند که می‏باید با استقلال‏اندیشی، بدون یاری گرفتن از بیگانگان و نیز بدون سوءاستفاده از حدّ و حدود، مفهوم و منشأ آن، ارزیابی و بررسی شود. از سوی دیگر انقلاب اسلامی ایران آزادی و امنیت را به عنوان یک آرمان بزرگ اسلامی و ملی برای ملت ایران نوید داد و حضرت امام خمینی(ره) پرچمدار حرکت نوین استقلال و آزادی خواهی و استبداد ستیزی مردم ایران همواره بر ضرورت تحقق آن در عرصه های مختلف تأکید داشت. از آنجا که راه، منش و بینش امام خمینی(ره) روشنگر و چراغ هدایت راه و مسیر سیاسی اجتماعی ایران اسلامی است، کنکاش در زمینه نظریات معظم له در خصوص آزادی و امنیت بویژه برای نسل جدید که توفیق درک آن فقید سعید را در زمان حیات مبارکش نداشته است، یک ضرورت تلقی می شود؛ از سوی دیگر طرح مباحث چون جامعه مدنی، آزادی، عدالت اجتماعی، امنیت، و مباحثی از این قبیل به دلیل جاذبه های فراوان، همیشه با انبوهی از نظریه پردازی ها و تئوری های مختلف در جامعه بدون آنکه نقادی و روشنگری لازم در مورد آن ها صورت گیرد، مطرح می شوند، از این رو لازم است بازگشتی به دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه اسلام شناس و رهبر و نظریه پرداز حکوت دینی و بنانگذار نظام اسلامی در ایران صورت  گیرد.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

1- در اندیشه امام خمینی(ره) میان امنیت و آزادی تعامل برقرار است یا تقابل؟

 سؤالات فرعی

1– آزادی در اندیشه امام خمینی (ره) چگونه تفسیر و بیان شده است؟

2- امنیت در اندیشه امام خمینی (ره) چگونه تفسیر و بیان شده است؟

سابقه و ضرورت تحقیق

در باب اندیشه معمار انقلاب اسلامی ایران بررسی های فراوانی صورت گرفته است. با توجه به وسعت فکری و نگرش چند بعدی امام خمینی(ره) هر یک از محققان از زاویه خود به اندیشه امام (ره) پرداخته اند. از تحقیقات صورت گرفته در این باب می­توان به مقاله «آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)» به قلم سید مرتضی هزاوه ای اشاره کرد. در این مقاله آزادی های مدنی از منظر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله نظریه امام خمینی(ره) در این زمینه را «آزادی قانونی» می‌نامد و وجوه گوناگون آن را در آراء و عملکردهای امام(ره) جستجو می‌کند. در این مقاله حریم خصوصی در نظریه امام(ره) بسان حوزه‌ای دیده شده است که حکومت حق وضع قانون در آن و تحدید دامنه آن را ندارد.

از تحقیقات دیگر در این زمینه مقاله آقای مرتضی شیرودی با عنوان«امام خمینی(ره) و مواجهه با مفاهیم مدرن و سنتی با تأکید بر مفهوم آزادی» می باشد در این مقاله نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال است که امام خمینی (ره) چگونه مفاهیمی چون آزادی و مشتقات آن را در دستگاه معنایی سنت اسلامی( فکری – دینی). وارد کرده و با آن مواجهه شده است؟ نویسنده در این زمینه می نویسد: احتمالاً روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی امام (ره)، مبتنی بر یکسان دیدن مفاهیم مدرن و سنتی در صورت تغایر آن ها در سیرت است(شیرودی، 1390: 61).. سویه‌ها و رگه‌هایی از معنای امنیت سیاسی به معنای جایگاه نظام سیاسی و ولایت فقیه (ایدئولوژی حکومت). در کتاب «انتظام ملی» نوشتۀ اصغر افتخاری طرح شده‌ است. نویسنده در این اثر با تحلیل سیاسی- استراتژیک، مسئله نظم سیاسی و حاکمیت اسلامی را در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) تبیین کرده است و به تهدید‌های آن، که تاریخی، فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی و اجتماعی است، اشاره دارد. (افتخاری، 1379: 137). اثر دیگر صورت گرفته که می توان به آن اشاره کرد، کتاب «مکتب امنیتی امام خمینی (ره)،مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی» به نگارش کاوه امیرخانی می باشد. نویسنده این اثر تلاش نموده، گفتمان های امنیتی امام(ره) را در چارچوب «مکتب امنیتی» مورد کندو کاو قرار دهد.

در این تحقیق سعی بر آن شده با پرهیز از سطحی‌ نگری، نگاه تقلیل ‌گرا، سیاست‌ زده و روزمره به گفتمان امام(ره) و انقلاب توجه، و تلاش شده است تا امنیت و آزادی را از سطوح فرانظری و به‌ ویژه انسان ‌شناسی تا سطوح نظری و عینی گفتمان امام (ره)، ردیابی، و به‌ نوعی توجه و تأکید توأمان امام خمینی(ره) به این دو مفهوم در اثر خود به نمایش بگذارد.

اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی

از آنجا که راه، منش و بینش امام خمینی(ره) روشنگر و چراغ هدایت راه و مسیر سیاسی اجتماعی ایران اسلامی است، کنکاش در زمینه نظریات معظم له در خصوص آزادی و امنیت یک ضرورت است

ب- اهداف جزیی

شناخت مفهوم امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) برای رسیدن به امنیت پایدار در جامعه.

شناخت مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی(ره) برای رسیدن به امنیت پایدار در جامعه.

شناخت ارتباطات امنیت در مفهوم با یکدیگر در اندیشه امام خمینی(ره) .

روش تحقیق

تحقیق حاضر به نگاهی توصیفی – تحلیلی به بررسی مفاهیم آزادی و امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) پرداخته و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.که روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین مفاهیم امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)، مطالعه دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی(ره) از طریق ارزیابی و بازاندیشی در مجموعه سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها و همچنین سیره عملی ایشان است.

کاربردهای تحقیق

با توجه به گستردگی و نفوذ فلسفه امام خمینی (ره) در جامعه اسلامی ما و تقرب آن با فرهنگ دینی و مذهبی و شروع انقلاب جهانی اسلامی و در زمان بیداری اسلامی می توان کاربردهای زیر را برای کلیه جوامع اسلامی بویژه برای میهن اسلامی انتظار داشت.

مورد استفاده کانونهای مذهبی و حوزه های علمیه و دانشگاهها در تحقیق و اعتقاد به تفکر اسلامی و فلسفه امام راحل (ره)

مورد استفاده در مسائل حکومتی و حاکمیتی برای مسئولین مقتدر نظام در مناقشات داخلی و خارجی با دول مختلف

مورد استفاده کلیه اقشار میهن اسلامی و مردم ولایت مدار

مورد استفاده مجامع علمی جهان اسلام و جهان غرب

مورد استفاده اساتید و فرهیختگان مستشرق در مناظرات ،مصاحبه و …

استفاده آن در میان کارکنان ناجا در راستای اهداف و اعمال نیروی انتظامی در جهت حفظ ارزشها و پایبندی به حفظ آزادی های مشروع و قانونی و ایجاد فضای امن در ساخت جامعه ای سالم و سعادتمند بر اساس الگوها و اندیشه و رهنمود های بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تعریف کلید واژه ها

آزادی : براساس تعریف الهی، آزادی حقّی است كه خداوند، برای انسان جعل و مقرّر داشته و حدّ آن، مرزهایی است، كه در قوانین الهی مشخص شده است.

امنیت : در لغت حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود.

اسلام : دین یگانه که در هزاروچهارصد سال پیش با پیامبری حضرت محمد(ص) در عربستان ظهور کرده و پس از آن با توجه به مبانی حق جویی و عدالت خواهی به سرعت به دیگر مناطق سرایت کرد و در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر پیرو دارد.

امام خمینی(ره): رهبر سیاسی الهی انقلاب اسلامی و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

تعاریف کلید واژه ها:

کلید واژه ها

آزادی : براساس تعریف الهی، آزادی حقّی است كه خداوند، برای انسان جعل و مقرّر داشته و حدّ آن، مرزهایی است، كه در قوانین الهی مشخص شده است.

امنیت : در لغت حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان
 • پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره)
 • پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122