پايان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1.کلیات 3
1.سؤال های تحقیق 3
1-2.فرضیه 3
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4. اهداف تحقیق 5
1-5. سابقه پژوهش:پیشینه 6
1-6. روش تحقیق: 6
2.چند نکته در احوال شیخ 7
3.مفاهیم 11
3-1. سعادت و شقاوت در لغت 11
3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت 15
افلاطون: 15
ارسطو: 19
فارابی: 27
فصل اول: چيستى سعادت و شقاوت حقيقى از نظر ابن سینا 32
1-1. تعریف لذت: 34
1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏ 40
1-3. مصداق سعادت نهایی انسان 41
1-4. نکات 45
نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت 45
نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت: 46
نکته 3- میزان تأثیر بدن و عوامل خارجی در سعادت 47
نکته 4- اینکه سعادت امری اخروی است: 48
نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف 49
1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت 49
1-6. اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات 59
جمع بندی فصل 61
فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت 64
1.عقل عملی و عقل نظری 64
1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر) 64
1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی 70
1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی 71
1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری 72
2. نسبت نظر و عمل 74
2-1. اهمیت وتأثیر عمل: 75
2-2. چرایی تأثیر عمل 77
2-3. راه استکمال قوه عملی 79
2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان 81
2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر: 84
2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر 86
نتیجه گیری 86
منابع و مآخذ 94

منابع و مآخذ

کتاب ها

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب‏،بیروت، دار صادر، 1414 ق‏.

راغب اصفهانى ، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن‏،بیروت، دارالعلم الدار الشامية، 1412 ق

فراهيدى ،خليل بن احمد،كتاب العين،قم، انتشارات هجرت‏ ،1410 ق‏

قرشى، سيد على اكبر،، قاموس قرآن، تهران ،دار الكتب الإسلامية1371 ش‏

مصطفوى، حسن‏، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏،تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1360 ش

طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين،تهران، كتابفروشى مرتضوى 1375 ش‏

زیبا کلام،فاطمه،سیر اندیشه فلسفی در غرب، تهران ،دانشگاه تهران،1378

ملکیان،مطصفی،تاریخ فلسفه غرب،قم دفتر همکاری1377،

مصباح یزدی،محمد تقی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1384

افلاطون،دوره آثار،مترجم: محمد حسین لطفی و رضا کاویانی ،تهران،خوارزمی،1380

هاشمی حایری،الهه،فلسفه یونان از نگاهی دیگر،تهران ،انتشارات مشکات، ،1373.

کاپلستون،فردریک،تاریخ فلسفه غرب، تهران،سروش،1375.

——- ، فردریک، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،تهران،سروش،1380

مسکویه ،ابو علی ،تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق،انتشارات مهدوی اصفهانی بی تا،

مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، تهران ،دفتر انتشارات اسلامی، 1362

——-،مرتضی،مجموعه آثار، بی تا

ارسطو، علم الاخلاق الى نيقوماخوس،قاهره، دار صادر، 1343 ه ق‏

——-، فى النفس نويسنده،بیروت، دارالقلم،بی تا

طوسی،خواجه نصیر الدین طوسی،شرح الاشارات و التنبيهات ،قم، نشرالبلاغة، 1375 ه ش

——، نصیرالدین ،اخلاق ناصری،تهران ،خوارزمی،1360.

قباديانى ،ناصر خسرو، زاد المسافر، تهران، ميراث مكتوب، 1384 ه ش.

قاينى، ميرزا ابو جعفر كافی ،رسائل عرفانى و فلسفى ،تهران، انتشارات علمى فرهنگى ، 1364 ه ش.

سبحانی ،جعفر،رسائل أصوليه ،بی تا

خمینی،سید روح الله ، تقريرات فلسفه،مقرر آيت الله سيد عبد الغنى اردبيلى، بی تا

فارابی ،ابو نصر، الجمع بين رأى الحكيمين‏،تهران ، انتشارات الزهراء، الف1405 ه ق‏

——–، كتاب السياسة المدنية،بیروت،مكتبة الهلال ،1996 م‏

——– ،آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ،بیروت، مكتبة الهلال، 1995 م‏

——–، ب ،فصول منتزعة،تهران ،المكتبة الزهراء ،ب 1405 ه ق ‏

——–، احصاء العلوم،بیروت، مكتبة الهلال، 1996 م‏

——–، فصوص الحكمة،،تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏،1381 ه ش‏

ابن سینا ،حسین بن عبذالله، الاضحوية فى المعاد ،تهران، شمس تبريزى ،1382 ه ش .

——-، عيون الحكمة ،بیروت، دارالقلم ،1980 م ‏

——-،المبدأ و المعاد،تهران، موسسه مطالعات اسلامى، 1363 ه ش

——-، الاشارات و التنبيهات،قم ، نشر البلاغة، 1375 ه ش‏

——-، رسائل ابن سينا ،قم ، انتشارات بيدار، 1400 ه ق‏

——-، المباحثات ، قم ، انتشارات بيدار، 1371 ه ش

——-، تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات ،قاهره، دارالعرب 1326 ه ق

——-، الشفاء( الالهيات)،قم ، مكتبة آية الله المرعشى ،1404 ه ق‏

——-، التعليقات ،بیروت، مكتبة الاعلام الاسلامى،1404 ه ق‏

——-، پنج رساله ، همدان، دانشگاه بو على سينا ،ج 1383 ه ش

——-، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، 1379 ه ش

——-، معراج نامه،رشت، 1352 ه ق‏

——-، رسائل ابن سينا 2،استانبول، دانشكده ادبيات استانبول1953 م‏، 1352 ه ق‏

——-، الحدود،،قاهره، الهيئة المصرية، 1989 م‏.

——-، رساله نفس، همدان، دانشگاه بو على سينا ، الف1383 ه ش.

——-، ترجمه رساله اضحويه،مترجم نامعلوم،تهران،نتشارات اطلاعات، 1364 ه ش.

——-، رسالة احوال النفس، پاریس، دار بيبليون، 2007 م.

——-، اثبات النبوات، قاهره، دار العرب ، 1326ق

——-،طبيعيات دانشنامه علائى دانشگاه بو على سينا؛ همدان؛ ب1383 ه ش

جامى‌، عبدالرحمان‌، «تحفة الاحرار»، به‌ كوشش‌ مرتضى‌ مدرس‌ گيلانى‌، تهران‌، 1361ش؛

———، كليات‌ ديوان‌، به‌ كوشش‌ شمس‌ بريلوي‌، تهران‌، 1362ش؛

سنایی ،حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، به‌ كوشش‌ مدرس‌ رضوي‌، تهران‌، 1359ش؛

——-، ديوان‌، به‌ كوشش‌ مدرس‌ رضوي‌، تهران‌، 1362ش؛

مولوي‌، محمد، كليات‌ شمس‌، به‌ كوشش‌ بديع‌ الزمان‌ فروزانفر، تهران‌، 1355ش؛

——–، مثنوي‌ معنوي‌، به‌ كوشش‌ نيكلسون‌، تهران‌، 1363ش؛

مینویی،«منتخب‌ نورالعلوم‌ همراه‌ احوال‌ و اقوال‌ شيخ‌ ابوالحسن‌ خرقانى»‌، تهران‌، 1363ش

محمد بن‌ منور، اسرارالتوحيد، به‌ كوشش‌ محمدرضا شفيعى‌ كدكنى‌، تهران‌، 1366ش؛

ابن‌ خطيب‌، محمد، الاحاطة، به‌ كوشش‌ محمد عبدالله‌ عنان‌، قاهره‌، 1397ق/ 1977م؛

حائری یزدی،مهدی،کاوشهای عقل نظری،تهران،شرکت سهامی انتشار،1360.

 مقالات

دهقانی محمود آبادی،محمد حسین،سعادت در مکاتب سعادت گرا، مجله معرفت،شماره128،مرداد1387،

محمود فتحعلی،سعادت در فلسفه اخلاق،مجله معرفت،شماره15، ،1374.

جوادی محسن ، تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی، نامه مفید ،شماره،39.

قدر دان قراملکی،محمد حسن، تأملی در جاودانگی عذاب کفار،کیهان اندیشه ،شماره 37،

جهانگیری،محسین، عرفان ابن سینا یا نظر ابن سینا درباره عرفان،مجله فلسفه،

پاکتچی،احمد،کتاب العقل داود بن محبر نامه حکمت،شماره1،بهار و تابستان 1382،

 چکیده

ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا غالبا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می کند .البته مراد شیخ از لذت در تعریف سعادت، مطلق لذت نیست بلکه مراد وی برترین نوع لذت یعنی لذت عقلی است. فهم کامل نظریه سعادت شیخ مستلزم توجه به نکات زیر است که در رساله به تفصیل به آنها پرداخته ایم.نکته اول: ابن سینا در بحث سعادت و به تصویر کشیدن غایت نهایی انسان از متون دینی متأثر است.نکته دوم: ابن سینا سعادت را امری اخروی می داند.یعنی حصول سعادت حقیقی را فقط بعد از مرگ ممکن می داند.نکته سوم:  ابن سینا  سعادت را امری مشکک و ذو مراتب می داند وبرای اشقیا و سعدا مراتب مختلفی قائل است.نکته چهارم: ابن سینا تصریح می کند که اهل سعادت و نجات بیشتر از اهل عذاب و شقاوتند.

اما درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان، شیخ معتقد است که هر چند نظر و عمل هر دو در سعادت انسان مؤثرند و سعادتمند حقیقی کسی است که در دو جنبه ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد، اما میزان تأثیر این دو را یکسان ندانسته و برای نظر اهمیت بیشتری  قائل است. شیخ بر این عقیده است که نقش عمل در سعادت انسان نقش ایجابی نیست، یعنی اعمال و افعال اخلاقی اهمیت استقلالی ولنفسه ندارند. وجه اولویت نظر از نگاه شیخ به مبانی انسان شناسی او و تعریف او از چیستی و ماهیت سعادت بر می گردد. زیرا از یک طرف وی سعادت را کمال و فعلیت خاص انسان دانسته و معتقد است که سعادت انسان در آن است که صفات و استعدادهای خاص خودش را به کمال برساند. از طرف دیگر ابن سینا وظیفه خاص انسان را ناطق بودن او می داند. و بر این عقیده است که از میان  احوال و ویژگی‏های نفسانی مهم‏ترین ویژگی که  او را از سایر حیوانات متمایز می سازد اندیشه و تأمل است.

کلید واژه1- ابن سینا 2- عقل نظری(نظر) 3- عقل عملی(عمل) 4- سعادت 5- شقاوت 6- لذت 7- ألم

 مقدمه

مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادي و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکري حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ تگرا، فضیلت گرا و سعادت گرا را به خود معطوف داشته است. زیرا یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی شود که برخلاف آن باشد و هیچیک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن ،آن را تغییر نداده و در آن خلل وارد نمی کند؛ فطرت عشق به کمال و سعادت است که اگر تمام دوره هایی زندگی بشر را قدم بزنیم و هر یک از طوایف و ملل را بررسی نماییم ،این عشق و خواسته را در او می یابیم بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می­دارد اگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند.

همانطوری که اشاره شد مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است؛مثلا بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت است. در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

با این وصف ممکن است تصور شود که حال که مسأله سعادت ،یک مسأله جدید و بدون سابقه نیست و تحقیقات فراوانی در این باب صورت گرفته است، پرداختن به این مسأله دیگرضرورتی ندارد. اما توجه به این نکته ما را از این تصور منصرف می سازد که قرن حاضر قرن پیشرفتهای عظیم صنعت و ترقیات دامنه‏دار علوم و تکنیک جدید بشمار می رود.و چهره زندگی نسبت به گذشته بکلی دگرگون شده، اکثریت جوامع متمدن امروز، و حتی آنها که دور از مراکز تمدن وانقلابات صنعتی به سر می­برند از مزایای تحولات علمی و تمدن جدید متمتع و برخوردارند. روشنائی چراغ برق،شعله لرزان‏ شمع را خاموش کرده و جتهای غول‏پیکر با سرعت مافوق صوت مسأله بُعد مسافت را به بهترین‏ وجه حل نموده اند.دیگر بیماریهای حصبه و دیفتری و کزاز جان میلیونها انسان بی­گناه را به خطر نمی اندازد. در قرون اخیر روزی نیست که در گوشه و کنار جهان چندین اختراع جدید به ثبت نرسد و یا در زوایای آزمایشگاه ها اکتشافات نوینی به وقوع نپیوندد. در دوره حاضر نیرو و قوت ملتهای پیشرفته،اکثرا مصروف تحقیقات و گردآوری تجربیات ارزنده علمی می‏گردد و ناگفته پیدا است که غرض از این همه تکاپو و جنب و جوش چیزی جز از بین بردن مشکلات مادی زندگی بشر نیست.

تا اینجا که بیان شد صحبت از پیشرفت بشر در علوم مختلف مادی و نتایج حاصله از آن‏ بود اما اگر این اصل را بپذیریم که انسان موجودی مرکب از جسم و روح است، باید انصافا اذعان نمائیم که بشر در راه پرورش معنویات و حل مسائل مربوط به آن نسبت به پژوهشهای علمی مادی،بسیار کوتاهی و قصور نموده است.لذا مشاهده‏ می­شود با وجود آنکه بشر در کشف اسرار طبیعت و پرده‏برداری از رموز عالم پهناور خلقت به پیشرفتهائی‏ شگرف و دامنه‏داریی نائل آمد است ،درعین‏حال از نظر روحانی و شناخت مسائل مربوط به آن بسیار فقیر و ناتوان و بیمار است.

با این وصف اکنون پرداختن به مسائل معنوی بیش از هر زمان دیگری ضروری است . چه آنکه انسان امروزی با غوطه ور شدن در جهل مرکب خود را در مسیر سعادت و خوشبختی می بیند. می توان ادعا نمود که بهترین راه برای رسیدن به این مطلوب متوجه نمودن ذهن اندیشمندان به مسأله سعادت و شقاوت و زنده نمودن این بحث در میان متفکران است.

این پایان نامه قصد دارد که چیستی سعادت و شقاوت حقیقی از نظر ابن سینا و دیدگاه وی درباره نسبت تأثیر عمل و نظر در سعادت انسان، را به ترتیب در طی دو فصل بررسی نماید. به این صورت که سعی می­شود اول تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت و مراتب و انواعی که وی برای هر یک بر شمرده است بیان گردد  سپس با  روشن نمودن  دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه وی به این نکته پرداخته می­شود که  ابن سینا چه نقشی برای  هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟آیا این نسبت به صورت مساوی است یا خیر؟ و اگر خیر، ابن سینا بر اساس چه مبانی قائل به اولویت می­شود؟

1.کلیات

1.سؤال های تحقیق

سئوال اصلي: تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت نهایی انسان چیست؟ و وی چه نقشی را برای عمل در سعادت و شقاوت انسان قائل است؟به بیان دیگر سؤال اصلی این پژوهش اینست که از نگاه ابن سینا «عمل» چقدر و چگونه در سعادت نهایی انسا ن مؤثر است ؟

توضیح: در این پایان نامه با  روشن نمودن  دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه ابن سینا به این نکته پرداخته می­شود که  وی چه نقشی برای  هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟

 1-2.فرضیه

فرضیه در حقیقت پاسخ پیشنهادی پژوهشگر به سؤال تحقیق است .هر تحقیق علمی برای دستیابی به اهداف خود نیاز به طرح فرضیه هایی دارد. طرح فرضیه در مصون ماندن رساله  از پرداختن به مسائل حاشیه ای و غیر مرتبط  مؤثر است. که در این تحقیق عبارتند از:

1- تعریف سعادت و شقاوت: ابن سینا سعادت را به لذت و شقاوت را به  رنج و ألم تعریف می­کند.و با عنایت به اینکه او لذت و ألم را بسته به متعلق آنها دو امر ذو مراتب و تشکیکی می­داند، لذا وی سعادت را امری ذو مراتب دانسته و برای آن انواع و مراتبی قائل است.

2- نقش عمل:  ابن سینا بر اساس مبانی فلسفی اش در مورد حقیقت ترکیبی انسان و نقش رفتار و عمل در تنزیه نفس و کسب اخلاق و ملکات حسنه و تأثیر آنها در حصول هیأت استعلائیه ،کمال و سعادت انسان را  صرفا منوط به عقل نظری و معرفت نمی داند و بارها بر اهمیت عمل و عقل عملی در این مسیر تأکید می کند.

تفصیل این سخن این است که :وی معتقد است که از آنجایی که انسان مرکب از روح وبدن است  لذا سعادت حقیقی او منوط به حصول کمال عقل نظری و عملی می­باشد و کمال عقل نظری را در این می­داند که نفس، حقایق موجودات را آنگونه که هستند بشناسد و با گذر از آنها و شناخت ذات واجب الوجود به توحید حقیقی نایل آید و کمال عقل عملی را در این می­داند که نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه به هیئت استعلائیه(اعتدال در پیروی از بدن) دست یابد. از آنجایی که وی بدن را مانعی برای ادراک حقایق عالیه می داند لذا معتقد است که سعادت حقیقی در جهانی دیگر و هنگام مفارقت نفس از بدن میسر است و سعادتمند حقیقی را در آنجا کسی می­داند که در دو جنبه­ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد به همین خاطر یادآور می­شود که سعادت اخروی با تنزیه نفس حاصل می­شود و تنزیه نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه  به دست می­آید.او تصریح می­کند که اگر نفس صاحب هیئت اذعانیه(حالتی که در آن نفس در پیروی از بدن حالت افراط داشته باشد) شود، در آخرت به کمال تام خود نمی­رسد زیرا همچنان به نوعی از بدن  و جسم محتاج و متعلق است فلذا نمی تواند ادراک کاملی از ذات حق داشته باشد.وی همچنین در بیان مراتب نفوس در سعادت و شقاوت،نفوس عالیه را نفوسی می­داند که در دو جنبه علم و عمل کامل باشند.

اما از آنجایی که ابن سینا سعادت را همان لذت دانسته و لذت را به  ادراک امر ملائم با طبع تعریف می­کند و از طرفی قائل به برتری ادراک عقلی بر ادراک حسی است ، لذا اهمیت و نقش بیشتری برای نظر قائل است و سعادت اخروی را در وهله­ی اول منوط به کمال قوه­ی نظری می­داند.

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است. و همچنان که گفتیم بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت بوده است در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسکویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

نکات زیر مبین اهمیت تحقیق حاضر است:

1-   امروزه  تعریف سعادت و  راه وصول به آن و تعریف شقاوت و راه حذر از آن  یکی از مسائل مهم کلام جدید و فلسفه اخلاق است .با توجه به اینکه این بحث به صورت مستقل در کتاب­های کلامی اسلامی مطرح نگردیده است لذا نظر فلاسفه و متکلمان مسلمان در این مسأله به صورت منقح و مستقل در دسترس نمی­باشد در این پایان نامه سعی می­شود که جواب ابن سینا به این مسأله به صورت منقح و متمرکز بیان گردد.

2- با توجه به ابتلای امروز جهان اسلام به عقل ستیزی و تحقیر مقام عقل و تأکید بیش از حد بر نقل و  کشف و شهود ؛ در این پایان نامه سعی می­شود اهمیت عقل و نظر در سعادت انسان نیز نشان داده شود.

3- با توجه به این اتهام  و سوء ظن که مشائیان و خصوصاً ابن سینا نقش چندانی برای عمل در سعادت انسان قائل نبوده و معاد و سعادت حقیقی را صرفاً منوط به حصول کمال در قوه عقل نظری می­دانند. در این پایان نامه سعی می­شود با اثبات این مطلب که ابن سینا عمل رادر سعادت انسان دخیل دانسته و رسیدن به سعادت حقیقی بدون عمل را میسر نمی­داند،این اتهام دفع شود.

4- مسأله سعادت در آراء و آموزه های متفکران و صاحبنظران مسلمان از چارچوب های مهم در شناخت دقیقتر آراء و اندیشه های سیاسی، فلسفی، دینی و اخلاقی متفکران برجسته اسلامی است که کمتر مورد توجه واقع شده است .

5-  تعریف سعادت و شقاوت حقیقی و معرفت به عوامل حصول سعادت  ضروری است تا انسان برای طلب آن همت کند و از توجه به سعادت غیر حقیقی  پرهیز نموده و از اشتباه و مغالطه در این راه ایمن شود و چیزی را که سعادت واقعی نیست سعادت نپندارد.

1-4. اهداف تحقیق

این رساله سه هدف را دنبال می کند:

بیان تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت حقیقی

پاسخ به این سؤال که ابن سینا چه نقشی را برای عمل در سعادت و شقاوت انسان قائل است؟به بیان دیگر سؤال اصلی این پژوهش اینست که از نگاه ابن سینا «عمل» چقدر و چگونه در سعادت نهایی انسا ن مؤثر است ؟

پاسخ به این سؤال که ابن سینا بر اساس چه مبانی قائل به اولویت نظر در حصول سعادت است؟

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه

از آنجای که سعادت و شقاوت از مسائلی است که ذهن هر انسان جویای حقیقت را به سوی خود جذب می کند،سعادت و شقاوت کم و بیش موضوع تحقیق و تفحص طالبان علم قرار گرفته است ولی طی بررسیهایی که اینجانب انجام دادم مشخص شدکه تحقیقی مشابه(پایان نامه ،کتاب یا مقاله) با عنوان این رساله موجود نیست. ولی پایان  نامه­هایی  به صورت کلی با موضوع سعادت و شقاوت از نگاه قرآن و حکمای اسلامی (به صورت عام یا به صورت مقایسه­ی بین دو فیلسوف نه به صورت خاص از نظر ابن سینا) و بدون بررسی نسبت تأثیر نظر و عمل دفاع شده است که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان این آثار را به سه دسته تقسیم نمود:

آثاری که به بحث سعادت و شقاوت پرداخته اند از جمله:

1)مقایسه و تطبیق آراء صدر المتالهین شیرازی و ابن مسکویه در مورد مسأله سعادت و شقاوت،دانشگاه قم. 2) کمال انسان از دیدگاه شیخ اشراق و ابن سینا، دانشگاه امام صادق(ع). 3)سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفه بزرگ اسلامی(ابن سینا، ملاصدرا، شیخ اشراق) و با توجه با آیات و احادیث، دانشگاه تهران.4) سعادت از دیدگاه حکیمان مسلمان، دانشگاه تهران.5) سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام(فلسفه و کلام، قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس.

آثاری که به بحث لذت و ألم پرداخته اند از جمله:

لذت و الم اخروی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، دانشگاه قم.

آثاری که به بحث عقل عملی و عقل نظری پرداخته اند از جمله:

کارکردهای عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه حکمای اسلامی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

1-6. روش تحقیق:

روش این تحقیق، روش کتابخانه‌ای، روش توصیفی- تحلیلی است و آراء ابن سینا در باب سعادت و شقاوت ،عقل نظری و عقل عملی و نسبت  این دو در سعادت انسان را تحلیل خواهد نمود.مباحث این پایان‌نامه از نظر منبع تمام کتابهایی که از شیخ در دسترس بوده است را در بر می گیرد. روش کار به این صورت خواهد بود که ابتدا در قسمت کلیات آراء افلاطون،ارسطو و فارابی در باب ماهیت وچیستی سعادت و شقاوت حقیقی مطرح می گردد سپس سعی خواهد شد ماهیت وچیستی سعادت و شقاوت حقیقی را از نظر ابن سینا بررسی نماییم . در این قسمت هرچند کم و بیش به تحلیل مباحث مربوطه پرداخته ایم اما چون هدف اصلی ما در فصل  دوم رساله پیگیری می شود لذا از بسط و تفصیل و نقد آراء صرف نظر نمودیم . در ادامه در فصل دوم ابتدا با بررسی آراء شیخ در باب حقیقت و ماهیت نظر و عمل ،به بحث اصلی رساله یعنی چگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت نهایی انسان پرداخته ایم.

  2.چند نکته در احوال شیخ

ما دربارة زندگى‌ و سرگذشت‌ ابوعلي حسين بن عبدالله بن حسين بن علي بن سينا[1] (370- 428ق‌/980- 1037م‌)  معروف به ابن سنا و ملقب به حجه الحق و شیخ الرئیس،  بیش از هر فيلسوف‌ مسلمان‌ ديگری آگاهی داریم. و اين‌ به‌ بركت‌ زندگى‌ نامه‌اي‌ است‌ كه‌ ابوعُبيد جوزجانى‌ (438ق‌/1046م‌) شاگرد وفادار وي‌ به‌ رشته تحریر  در آورده‌ است‌ .بخش‌ نخست‌ این زندگی نامه‌ تقرير ابن‌ سينا و بخش‌ دوم‌ آن‌ گزارش‌ و نوشتة خود جوزجانى‌ است‌.

لذا از آنجایی که  ابن سینا فیلسوف مشهوری است و اکثر خوانند گان کم و بیش با زندگی نامه و آثار این فیلسوف آشنایی کافی دارند و کتابها و مقالات  فراوان ومفیدی درباره زندگی شیخ به چاپ رسیده ، به نظر می رسد که  مطرح نمودن زندگی نامه  وی در این رساله ضرورتی ندارد.  به  همین منظور از پرداختن به زندگی شیخ و شرح احوال وی صرف نظر نموده و به معرفی کتابها و مقاله هایی مفیدی که در این زمینه نگاشته شده است اکتفا می کنیم.

[1] (Avecinna)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122