پايان نامه نظام اخلاق در اندرزنامه هاي پهلوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نظام اخلاق در اندرزنامه هاي پهلوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نظام اخلاق در اندرزنامه هاي پهلوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1. مقدمه 1
2. طرح بحث 2
3. پیشینۀ پژوهش 3
4. ضرورت و اهمیت تحقیق 3
5. فصل بندي 4
6. روش تحقیق 4
7. محدودیت های پژوهشی 4
8 . خاتمه 5
فصل اول 6
معرفی اندرزنامه¬های پهلوی 6
1. چیستی اندرزنامه 7
2. ویژگی¬های متون اندرزی 9
3. معرفی مهم¬ترین اندرزنامه¬ها 12
1.3. دینکرد 12
2.3. مینوی خرد 15
3.3. یادگار بزرگمهر 16
4.3. اندرزهای انوشیروان 18
5.3. اندرزهای آذربادمهرسپندان 19
6.3. چیدۀ اندرز پوریوتکیشان 22
7.3. اندرز اوشنر دانا 23
8.3. اندرز خسرو قبادان 24
9.3. پنج خیم روحانیان 24
10.3. اندرز دانایان به مزدیسنان 24
11.3. اندرز دستوران به بهدینان 25
12.3. خیم و خرد فرخ مرد 25
13.3. اندرز بهزاد فرخ پیروز 25
فصل دوم :مفاهیم کلیدی در اندرزنامه¬های پهلوی 27
1. مینو و گیتی 27
1.1. دلبستگی و عدم دلبستگی 33
2.1. دلگرمی به مینو 34
3.1. تلاش برای مینو 35
4.1. دلیل مینو گروشی 35
5.1. ابزارهای مینو و گیتی 36
6.1. راه حلی برای زندگی در گیتی و در عین حال مینوی بودن 38
7.1 میزبانی 38
2. تن و روان 40
3. پيمان 50
4. خرد 57
5. خيم 68
فصل سوم : چگونگی نظام اخلاقی در اندرزنامه¬های پهلوی 76
1. مکاتب اخلاق 77
2. زمینه و زمانه اخلاق فضیلت 80
1.2. سقراط 80
2.2. افلاطون 81
3.2. ارسطو 81
4.2. دوران متأخر 82
3. ویژگی¬های اخلاق فضیلتی در اندرزنامه¬ها 84
1.3.خوبی به خودی خود خوب است 84
2.3. تأکید بر موضوع انسان 85
3.3.تأکید بر رشد اخلاقی 86
4.3. توصیه¬گری 86
5.3. عدم تساوی مردمان 87
6.3. تبیین انگیزه و عمل اخلاقی 88
7.3. توجه به غایات 89
8.3.صبغۀ دینی 89
9.3. خوبی و بدی 92
4. روایی و ناروایی یک فضیلت 93
فصل چهارم: اخلاق کاربردی در اندرزنامه¬های پهلوی 98
1. چيستی و چگونگی اخلاق کاربردی 98
2. اخلاق شهرياری 103
1.2. اخلاق شخصی شهريار 106
2.2. اخلاق اجتماعی 108
3. اخلاق شهروندی 115
4. اخلاق جنگ و صلح 118
5. اخلاق بهداشت تن و روان 121
1.5. اخلاق پزشکی و بهداشت 122
2.5. اخلاق محیط زیست 128
6. اخلاق خانواده 131
7. اخلاق جنسی 134
8. اخلاق معاشرت 136
فصل پنجم : نتیجه گیری 141
کتابنامه 148
واژه نامه 154

کتاب­نامه

ابن­سینا، ظفرنامه، مقدمه و تصحیح از دکتر غلامحسین صدیقی، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و       انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش.

ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخس، ترجمۀ محمد پورحسینی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران،  1356ش.

ارسطو، اخلاق ارسطو، ترجمه رضا مشایخی، تهران، موسسه انتشارات نگاه، 1390ش.

اذکایی، پرویز، فهرست ماقبل الفهرست، ، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1378

افلاطون، دوره آثار افلاطون،  ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چ سوم، تهران، شرکت سهامی       انتشارات خوارزمی، 1380ش.

اسلامی، سید حسن ، «اخلاق فضیلت مدار و نسبت آن با اخلاق اسلامی»: پژوهش نامۀ اخلاق، ش 1،         پاییز 1387ش.

اسلامی، محمد تقی و دبیری، احمد و علیزاده، مهدی، اخلاق کاربردی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ                   اسلامی، 1386ش.

افضل الدين كرماني، احمد بن حامد، ، عقد العلي للموقف الاعلي، تهران، چاپ­خانه خاور. 1339ش.

العاکوب، عیسی، تأثیر پند پارسی بر ادب عرب، ترجمه عبدالله شریفی خجسته، تهران، انتشارات علمی و      فرهنگی، 1374ش

آموزگار، ژاله، زبان، فرهنگ اسطوره، تهران، انتشارات معین، 1386ش.

ــــــــــــ و تفضلی، احمد ، دینکرد پنجم، تهران، انتشارات معین،1386ش

اوشیدری، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، تهران، نشر مرکز، 1371ش

ایرانی، دین شاه، اخلاق ایران باستان، تهران، فروهر، 1361ش.

بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمۀ همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات توس، 1374ش.

ــــــــــ، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمۀ همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات صفی علی­شاه،                   1377ش.

ــــــــــ و دیگران، جستاری در فلسفۀ زرتشتی، ترجمۀ سعید زارع و دیگران، قم، انتشارات دانشگاه        ادیان و مذاهب، 1388ش.

بهار، ملک الشعراء، ترجمه چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات                   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379ش.

بهار، مهرداد، بندهش، تهران، انتشارت توس، 1380ش.

پل ادواردز ، فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتي، تهران، تبيان، 1378.

پور داود، ابراهیم، گات­ها، چ2، تهران ، انتشارات اساطیر، 1384ش

ـــــــــــــــ یشت ها، تهران، انتشارات اساطیر، 1377ش

ــــــــــــــــ، یسنا ، چ 2، موسسه انتسارات و چاپ دانشگاه تهران، 2536 شاهنشاهی.

پینکافس، ادموند، فضایل، سید حمیدرضا حسنی، مهدی علی پور، نقد و نظر، سال پنجم شماره سوم و         چهارم، ص 409

ـــــــــــــ، از مسئله‌محوری تا فضیلت‌گرایی، ترجمه سید محمد رضا حسنی و مهدی علیپور، تهران،       دفتر نشر معارف، 1382ش.

تفضلی، احمد، مینوی خرد، تهران، انتشارات توس، 1380 ش

ـــــــــــــ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، انتشارت سخن،  1383ش.

دابار، بهرام نوشیروان، صد در نثر و صد در بندهش،بمبئی،1909م.

دارامستتر، ژان، وندیداد، ترجمۀ موسی جوان و علی اصغر عبداللهی، تهران، انتشارات دنیای کتاب،   1382ش.

دباغ، سروش، امر اخلاقی – امر متعالی، تهران، نشر کتاب پارسه، 1387ش.

دومناش، ژان پیر، «دو بُن­نگری کیهانی در اساطیر ایران»: مجلۀ ایران شناخت، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل­        پور، ش 16و17، بهار و تابستان 1379ش.

دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود ، اخبار الطوال، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی،      1364ش

راشد محصل، محمد تقی، دینکرد هفتم، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،         1389ش.

ـــــــــــــــــــــــ، گزیده­های زادسپرم، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،          1366ش.

ـــــــــــــــــــــــ، زند بهمن یسن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش.

ـــــــــــــــــــــــ، سروش یسن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382ش.

رضی هاشم، گنجینه اوستا، چاپ دوم، تهران، انتشارات فروهر، 1357

زمانی، حسین، «شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او»: فصلنامۀ علمی و پژوهشی تاریخ، شمارۀ     هفتم، سال دوم.

زنر، آر. سی، تعالیم مغان، ترجمۀ فریدون بدره ای،  انتشارات توس، 1377ش.

ـــــــــــ، طلوع و غروب زرتشتی، ترجمۀ تیمور قادری، تهران، انتشارات فکر روز، 1375ش.

ژینیو، فیلیپ، ارداویراف­نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چ2، تهران، انتشارات معین و انجمن      ایران­شناسی فرانسه، 1382ش.

سعادت، اسماعیل، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران  ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384ش.

سهروردی، شیخ شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ، مقدمه و تصحیح هانری کربن،          چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372ش.

سی بکر،  لارنس،  تاریخ فلسفه اخلاق غرب، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، موسسه آموزشی       و پژوهشی امام خمینی،1378ش.

شاکد، شائول، از ایران زرتشتی تا اسلام، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1381ش.

ــــــــــــ، تاثیر ایران بر یهودیت، ترجمۀ سید سعیدرضا منتظری و مجید طامه، مجله هفت آسمان،          شماره48، سال دوازدهم، زمستان 1389ش.

ــــــــــــ، تحول ثنویت، ترجمۀ احمد رضا قائم مقامی، تهران، نشر ماهی، 1387ش.

صادقی، مرضیه، بررسی سه دیدگاه اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل، مجلۀ       نامۀ مفید، ش 28، زمستان 1380

صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح اصول کافی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،       1383

صفا، ذبیح الله، «اندرز»، نشریه ایران نامه، ش27، 1368ش

ــــــــــــ، تاریخ ادبیات ایران، تهران، ابن سینا، 1342ش.

عریان، سعید، متن­های پهلوی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382ش.

عفیفی، رحیم، «اندرز اوشنر دانا»: نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 20،      زمستان 1384ش.

غلامی نیا، عبدالحمید، «تأثیر انسان شناسی بر اخلاق شهروندی»: نشریه دین و سیاست، ش 21-22، پاییز      و زمستان1388،

فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقي، قم،‌‌ طه، 1383.

فوشه کور، شارل هانري دو، اخلاقيات: مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم تا سده هفتم             هجري، ترجمه محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح بخشان، تهران، مرکز نشر دانشگاهي و       انجمن ايران­شناسي فرانسه در ايران، ۱۳۷۷ش.

قائم مقامی، احمد رضا، «ملاحظاتی کوتاه دربارۀ بعضی قوای نفس در متون زرتشتی»: دانشکده ادبیات و       علوم انسانی دانشگاه تهران، سال 1387 شماره 187 دوره 59

فرامرز قراملکی احد ، اخلاق حرفه­ای در تمدن ایران و اسلام، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و         اجتماعی، 1386ش.

فضیلت، فریدون، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، تهران، انتشارات فرهنگ دهخدا، 1381ش.

ــــــــــــــ، کتاب سوم دینکرد، دفتر دوم، تهران، انتشارات مهرآیین، 1384ش.

قادری، تیمور، «آسیب­های روانی و بهداشت روان»: اندیشه و رفتار، ش 30، پاییز 1381ش.

ـــــــــــــ، «پنجاه گفتار از دینکرد ششم»، نشریۀ نامه فرهنگستان، ش 21، تابستان 1382ش

کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، سید جلال مینوی، چاپ ششم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و        انتشارات سروش، 1375ش.

کانت، ایمانوئل، درس های فلسفه اخلاق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات نقش و          نگار، 1378ش.

کای بار، آسموسن، بویس، دیانت زرتشتی ، ترجمۀ فریدون وهمن، تهران، نشر ثالث، 1386ش.

گیمن، دوشن، دین ایران باستان، ترجمۀ رؤیا منجم، تهران، فکر روز، 1375ش

مانی کیلن، جودیث اسمتانا، رشد اخلاقی، ترجمۀ محمدر رضا جهانگیر زاده، علی رضا شیخ شجاعی، سید    رحیم راستی تبار، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.

مجتبایی، فتح ا..، شهر زیبای افلاطون، تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352ش.

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چ 2، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403

محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، تهران، انتشارات توس، 1380ش.

مرداک، آیریس، سیطره خیر، ترجمۀ شیرین طالقانی، تهران، نشر شور، 1387ش.

مزداپور، کتایون، شایست ناشایست، تهران ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369ش.

ــــــــــــــ، اندرزنامه­های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1386ش.

مستوفی، حمدالله بن ابي بکر ، تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیرکبیر،      1362ش.

مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد، الحکمة الخالده، تحقیق عبدالرحمن بدوی، انتشارات دانشگاه تهران،         1358ش.

مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و   فرهنگی، 1374ش.

ملکیان، مصطفی، مهر ماندگار، تهران، انتشارات نگاه معاصر، 1385ش.

مک اینتایر، السدر، در پی فضیلت؛ تحقیقی در نظریۀ اخلاقی، ترجمۀ حمید شهریاری و محمد علی شمالی، تهران، انتشارات سمت، 1390ش.

مکنزی، دیوید نیل، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمۀ مهشید میرفخرایی،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی      و مطالعات فرهنگی، 1379ش.

مولایی، چنگیز، بررسی فروردین یشت: سرود اوستایی در ستایش فروهرها، تبریز، انتشارات دانشگاه          تبریز 1382ش.

ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، چ دوم، تهران، انتشارات فرهنگ نشر نو، 1382ش.

نوابی، ماهیار، «اندرز آذربد ماراسپندان»: مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 51، زمستان 1338ش.

ـــــــــــ، مجموعه مقالات، به کوشش محمود طاووسی، شیراز، مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز،      2535 پهلوی.

نصر، حسین، انسان و طبیعت؛ بحران معنوی انسان متجدد، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم، قم، دفتر     نشر فرهنگ اسلامی، 1384ش.

ـــــــــــ، دین و نظم طبیعت، ترجمۀ انشاالله رحمتی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1389ش.

وامقی، ایرج، نوشته­های مانی و مانویان، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378ش.

هولمز، رابرت، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمۀ مسعود علیا، ویراست سوم، چاپ دوم، تهران، ققنوس، 1389

یاسمی، رشید، «اندرز اوشنر دانا»: مجلۀ مهر، ش7-9، سال 1313ش.

یوسفی، ماشاءا..، «بازنمایی گفتار نظم الاهیات اخلاقی زرتشت در بایسته­های شاه آرمانی ایران باستان»:        فصلنامۀ سیاست: مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شماره دوم، تابستان 1388ش.

 

Anscombe, G. E. M, Modern Moral Philosophy, Originally published in Philosophy 33, No. 124 (January 1958).

Boyce, Mary. Middle Persian Literature, handbuch der Orientalistik Iranstik II, literature I, leiden, 1986

Driver Julia, Ethics: The fundamentals, Blackwell Publishing, 2007

E.W.West, Grundiss der Iranchen philologie II Band, sterasburg, 1896- 1904.

Davaran, freshteh, 2005,  Continuity in Iranian identity: a study of andarz and adab, Phd, Berkeley

Gignx, ph,” Dēnkard” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VII collifornia, Mazda Publisher, 1996

Jamasp asa, The mazdayasnian philosophy, translat from the French by L.C. Casartelli, Bomby , Karani, 1889.

MacKenzie, DN, A Concise Pahlavi Dictionary, London,Oxford Univ. 1971

Maganlal Aand Bouch. M. A, Zoroasterian Ethics, Baroda, the colleg Baroda, 1919.

Shaked, Shaul, “Andarz and andarz literature in pre-Islamic Iran” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. Vol. II, collifornia, Mazda Publisher, 1985

Shaked, Shaul, 1979, the wisdom of the sasanian sages, with translat and notes, of Dēnkaed, Book Six, by  Āturpāt-ī Ēmētān, Boulder, col.

Shaki, Mansor, 1981, “The Denkard account of the history of the Zoroastrian scriptures” Archive Orientalni 49.

Tafazzoli, Ahmad, “Dadestan i Menog i xrad” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VI, collifornia, Mazda Publisher, 1993

چکیده

موضوع اخلاق در دین زرتشتی از جایگاه مهمی برخوردار است. در دوران ساسانی ما شاهد شکوفایی سبک خاصی در ادبیات اخلاقی هستیم که امروزه با نام اندرزنامه­ها شناخته می­شود. اندرزنامه­ها، از سنخ اخلاق عملی هستند که با ویژگی­های خاصی، سعی دارند تا مخاطبان خود را اخلاقی بار بیاورند. این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که می توان اندرزنامه­ها را در یک چارچوب دید. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد گردید که ارکان این نظام و مفاهیم کلیدی آن توضیح داده شده و خود را با دیگر واژگان معنا نمایند. در این میان محقق چاره­ای جز اتخاذ رویکرد متنی و گفتگوی متون با یکدیگر ندارد. آنچه در پی این نوشتار روشن خواهد گردید آن است که اخلاق موجود در اندرزنامه ­ها، اخلاقی فضیلت­گرا است و با مدل یونانی فضیلت ارتباط نزدیکی دارد. در این اخلاق انسان دارای دو ساحت روان و بدن است و البته اصالت آدمی به روان اوست. مفاهیم دیگری همچون خرد، میانه­روی، خیم، بخت، دین و غیره همگی خود را در راستای سعادت­مندی روان می­بینند. آدمی چه در عالم صغیر و چه در جهان کبیر باید تلاش کند تا ایزدان را یاری نموده و درنهایت آن­ها را در خود میهمان سازد. از سوی دیگر برآیند عملی اخلاق هنجاری در اخلاق کاربردی است از این­رو نشان داده خواهد شد که زیر بنای مسائل اخلاق کاربردی اندرزنامه­ها همانند اخلاق شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح بهداشت تن و روان، خانواده، اخلاق جنسی و معاشرت را باید در اخلاق هنجاری موجود و به تبع آن در مفاهیم کلیدی اخلاقی آن­ها مشاهده کرد.

مفاهیم کلیدی: اندرزنامه، اخلاق زرتشتی، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی، روان، اخلاق فضیلت.

مقدمه

با پیشرفته­تر شدن جوامع، موضوع اخلاق به مثابه نیازی اساسی برای انسان عصر اضطراب تبدیل شده است. انسان امروزی، بیش از هر چیز، نیاز خود را در یافتن حیاتی آرام و بدون هر گونه مخاطره    می­بیند. از همین­رو این انسان تلاش دارد تا روایتی اخلاقی را از زندگی خود ارائه دهد. برای برآوردن چنین احساسی، متفکران گوناگون از اقصی نقاط جهان، به دنبال راه­حل­هایی برای معضلات اخلاقی بشر   بوده­اند که باعث پدید آمدن مکاتب اخلاقی چندی گردیده است. یکی از نگاه­هایی که امروزه به مقوله اخلاق و اخلاق­پذیری شده، نگاهی برخاسته از سنت و اصلاح شده در لابراتوار دنیای مدرن است. طرفداران چنین نگاهی، تلاشی بسیار در الزام انسان معاصر به رعایت اصول اخلاقی گذشته و نهادینه ساختن آن در زندگی بشر امروزی دارند. از سوی دیگر اخلاق، موضوعی حیاتی، برای خوانشی مثبت از دین است. هم­آمیختگی این دو عنصر سبب گردیده تا مسئلۀ اخلاق در تفکر انسان مدرن مهم بوده و بیش از پیش جذاب جلوه نماید.

2. طرح بحث

جنبه­های اخلاقی در دین زرتشتی بسیار پر رنگ است. مهمترین دورۀ نشو و نمای تاریخی این دین، در دوران ساسانی بوده است. اخلاقیات زرتشتی جلوه­های مختلفی داشته است؛ اما شاید بتوان در این دوره سنت اندرز و اندرزگویی را سبکی خاص و پرطرفدار در میان دیگر آرای اخلاقی دانست. اندرزها از چنان اهمیتی برخوردار بوده­اند که آن­ها را بر کنار سفره­ها، لباس­ها، ظروف، مقبره­ها، و … درج می­کرده­اند. به طور کلی می­توان چنین برداشت کرد که اخلاق اندرزی در دوره ساسانیان از اقبال بسیاری برخوردار بوده است. این اقبال با فروپاشی ساسانیان از بین نرفت و پس از اسلام نیز این سنت، حتی بیش از پیش مورد استقبال واقع گردید.

اخلاق کاربردی یکی از موضوعات مهم اخلاق است. فرض ما این است که با دسته بندی اخلاق کاربردی در اندرزنامه ­های پهلوی می­توان نظمی از اخلاق کاربردی را نشان داد. چگونگی اخلاق اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی، شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح و … همگی در تحت این عنوان مندرج هستند. از سوی دیگر پیش از پرداختن به اخلاق کاربردی می­باید مفاهیم اساسی اخلاقی اندرزنامه­ها استخراج گردد و معانی، کاربردها و همچنین نسبت­های آن­ها با دیگر مفاهیم کلیدی روشن شده و به نوعی معنا و مبنای چنین اقدامی روشن گردد. از لوازم این کار نشان دادن نوع رویکرد اخلاق  اندرزنامه­هاست که می­باید آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد. این­که در اخلاق هنجاری اندرزنامه­ها چه نوع رویکردی وجود دارد نیز شامل همین تحقیق است.

3. پیشینۀ پژوهش

با توجه به جستجوی به عمل آمده توسط نویسندۀ این پژوهش، پیرامون موضوع این تحقیق و نظام­سازی اندرزها، تا کنون تحقیقی به دست نیامده است. تنها در برخی موارد به صورت جسته و گریخته در آثار ایران شناسانی چون شاکد و زنر تبیین برخی مفاهیم را می­توان یافت. ناگفته نماند که رسالۀ خانم فرشته داوران[1] در دانشگاه برکلی به موضوع اندرزنامه­ها اختصاص یافته است که البته نگاه ایشان برخاسته از نظمی ویژه به اندرزها نیست.

4. ضرورت و اهمیت تحقیق

تا کنون نگاه­های گوناگونی به مسئلۀ اخلاق زرتشتی شده و محققان بسیاری به این اخلاق اشارت رفته­اند. این جریان را می­توان از زمان افلاطون تا زمان حال به وضوح دید؛ اما هیچ­گاه اخلاق زرتشتی با در نظر داشتن عناصر مقوّم و مبیّن­ آن به صورتی جامع در نیامده و به گمان نویسنده همواره این موضوع مورد غفلت واقع شده است. بی­شک نظام اخلاقی زرتشتی فهم نخواهد گردید، مگر آن که مفاهیم کلیدی و نوع نگاه به این مفاهیم درک گردد. از این رو سعی شده است تا بستر موضوعات اخلاقی که اندرزنامه­ها نمایندگی آن­ها را در این نوشتار بر دوش دارند بررسی شود. از این­رو نویسنده از خواننده این نوشتار تقاضا دارد تا فصول این پژوهش را نه با دید جزیره­هایی از هم دور، که با نگاه ستارگانی در یک منظومه به نظاره بنشیند. در آن هنگام است که تصویر روشنی از نظام اخلاقی زرتشتی فرادیدمان گسترده خواهد شد.

5. فصل بندي

این نوشتار از یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه­گیری ترکیب یافته است. در مقدمه، به مسائل عمومی این پژوهش پرداخته شده و سعی گردیده تا چگونگی خوانش متن را برای خوانندۀ فصل­ها مشخص نماید. در فصل اول به چیستی، چرایی و چگونگی اندرزنامه­ها پرداخته شده است. فصل دوم فصلی حیاتی برای فهم مسئله نظام اخلاق اندرزی خواهد بود؛ زیرا از یک سو نقشی مهم در تبیین اخلاق کاربردی موجود در اندرزها خواهد داشت و از سوی دیگر تبیین کننده چگونگی اخلاق موجود در اندرزنامه­ها خواهد بود. فصل سوم پیرامون چگونگی نظام اخلاقی اندرزی است و در این فصل تلاش شده تا بنیان تاریخی و فلسفی این اخلاق کشف و به برخی از زوایای آن اشاره گردد. در فصل چهارم نیز برخی بخش­های اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.

6. روش تحقیق

نگارنده هیچ­گاه درصدد بنّایی و ساختن نظام اخلاقی برای اندرزنامه­ها نبوده است. به هیچ­روی نیز سعی نشده که اندرزها در قالب یک مدل خیاطی شده و لباسی منظم از اخلاق را به نمایش گذارد. در واقع تمام تلاش نویسنده برای نشان دادن پیکرۀ اخلاق در اندرزنامه­ها و بسترهای آنان در ذهن گوینده و شنونده بوده است و هیچ قصد و غرضی جز این را نمی­توان برای این نوشته منظور داشت. به همین منظور، در تمام این نوشتار، سعی شده تا مسائل اخلاقی به صورت موضوعی از دل متن­ها بیرون آورده شوند. بی­شک برای چنین مقصودی چاره­ای نبود جز آن­که موضوعات گوناگون مطالعه و مقایسه شده و با تحلیل آن­ها به صورت یک پازل در کنار هم چیده ­شود تا معنایی درست و واقعی­تر از فضای اخلاقی اندرزنامه­ها به دست آید. باید گفت در این راه نویسنده از روش توصیفی بهره جسته که البته ابزار چنین تحقیقی نیز مطالعه­ کتابخانه­ای بوده است.

7. محدودیت های پژوهشی

با صرف نظر از محدودیت­های زمانی، اداری و آموزشی، نوشتار پیش­رو با برخی محدودیت­ها نیز مواجه بوده است که از آن­ها می­توان به پراکنده بودن موضوعات اخلاقی و دسته­بندی نشدن آن­ها اشاره کرد. کمبود منابع خواه منابع، فارسی یا دیگر زبان­های روز نیز از محدودیت دیگری در راه این پژوهش بوده است. بی­شک محدودیت دیگر در دسترس نبودن برخی از همان منابعِ کم بوده است که بر سختی کار افزوده است. همچنین در میان ترجمه­هایی که از متون اندرزی صورت گرفته گاه تعارضاتی واقع می­شد و انتخاب صحیح­ترین نظر را با دشواری مواجه می­ساخت.

8 . خاتمه

درپایان ذکر چند نکته ضروری به نظر می­آید و آن این­که نویسنده علم را دموکراسی­خواه و دارای هویت جمعی می­داند و از این رو اعتقاد دارد که این نوشتار انجام نیست که آغاز است. این نوشته تلاشی است برای کشف ذخایر اخلاقی، نه تبدیل آن­ها به سرمایه. به تعبیر دیگر از آن­جا که در این مسیر در ابتدای راه هستیم، ابتدا باید به کشف دفینه­های فرهنگ گرانبهای ایران زمین پرداخت و سپس آن­ها را به سرمایه تبدیل نمود. و این مهم جد و جهدی دیگر را طلب خواهد کرد. نکتۀ دیگر آن است که در نگارش این پژوهه سعی کرده شده تا مسائل به صورت موجز و کافی در اختیار خواننده قرار گیرد از این رو بیان آوانوشت­ متن های اندرزی در اینجا امکان داشت اما به دلیل پرهیز از اطناب و درازگویی شایسته دیده شد تنها به ذکر آوا­نوشت­های دینکرد ششم و در برخی موارد دینکرد سوم و مینوی­خرد بسنده گردد. دلیل این امر هم آن بود که آوا نوشت­های اندرزهای دیگر در کتاب­های دیگری مثل   متن­های پهلوی آمده بود و مرجعی هم برای نویسنده محسوب می­گردید. از این­رو سعی شد آوا­نوشت کتاب­هایی آورده شود که یا متن­ و آوا نوشت آن­ها در دسترس نبود و یا برخی از متن­ها مورد مناقشه بودند که با آوردن آوانوشت­ها خواننده را به انتخاب ترجمه­ای باب میل خود مخیر نمودیم.

در ادامه لازم می­دانم از عزیزانی تشکر کنم که اینجانب را در نوشتار یاری دادند. ابتدا باید مراتب قدردانی خود را از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر سعید رضا منتظری بنمایم که اگر هدایت­ها و راهنمایی او نبود شاید فراهم نمودن چنین مجموعه دشوار به نظر می­آمد. همچنین از حجت­الاسلام دکتر سید حسن اسلامی نیز تقدیر کنم که زحمت استاد مشاوری این رساله را بر دوش داشتند. همچنین مراتب قدردانی خود را از کلیۀ دوستان، اساتید و دانشجویانی که در این نوشتار مرا با ایده­ها و نظراتشان آگاه ساختند، اعلام می­دارم. در خاتمه نیز سپاسگذار همسر خوبم هستم که رنج بیش از یک سال کار شبانه روزی بنده را با صبر و بردباری زائد الوصفی تحمل نمود تا امروز شاهد پدید آمدن چنین اثری باشم. امیدوارم که خداوند جزای خیر به همگی آنان عطا فرماید. آمین.

[1]  Davaran, freshteh, Continuity in Iranian identity: a study of andarz and adab

فصل اول

چیستی اندرزنامه

اندرزنامه عنوان مکتوباتی است که در بر دارنده پند، اندرز، امثال و حکم و دستورات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی است. اندرزنامه­ها خصوصاً به دوره فارسی­میانه بر­ می­گردند. اندرز که در زبان پهلوی به آن HaNdarz گفته می­شود از ham-dar?z گرفته شده که صورت اوستایی ham-dar?za به معنی «با یکدیگر محکم کردن» است. گاهی اندرز با معانی دیگری همچون ادب، فرهنگ، پند، موعظه، حکمت، وصیت، عهد و … مترادف گرفته شده است.

سنت اندرز و اندرزگویی، تنها به ایران اختصاص نداشته و در میان اقوام و ملل گوناگون همچون مصر، خاور میانه، هند، یونان و روم نیز می­توان نمونه­هایی از آن­ها را یافت.[1] در این میان سنت اندرزی در ایران از  اهمیت به­سزایی برخوردار است. وجود و حضور سنت اندرزی تنها به دوره فارسی­میانه محدود نمی­شود و می­توان رد پای این سنت را تا گذشته­های دورتری نیز مشاهده کرد. در گاهان زرتشت چنین آمده است:

هیچ یک از شما نباید به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد زیرا که او خان و مان و شهر و ده را دچار احتیاج و فساد سازد … به آن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است به آن دانایی که درمان­بخش زندگانی است.[2]

در اوستای متاخر نیز خطاب به زرتشت گفته می­شود که: بر سر پیمان خود استوار باش چه پیمانی که با دروغ پرست بسته­ای و چه آن پیمانی که با پارسای پیرو دین نیک.[3]

در فارسی­­میانه، ادبیات اندرزی مورد استقبال فراوانی قرار گرفت و شاهان، بزرگان، موبدان و مردم رغبت زیادی به این سبک داشتند و اساساً منصبی به نام اندرز­بد را در کنار موبدان و دستوران پدید آورد. اهمیت اندرز به گونه­ای بوده است که بر روی اشیاء و مکان­های گوناگون سعی می­شد جمله­ای اندرزی بیاید. چنانچه مشهور است، اندرزها را نه تنها در کتاب­ها بلکه بر اشیاء و مکان­های گوناگون همچون تاج، سفره، ظرف­ها و استودان­ها، مقبره­ها، البسه، سکه­ها، سفره­ها و پرده­ها نیز حک می­کرده­اند.[4] نقل است هنگامی که انوشیروان بر تخت پادشاهی تکیه زد، فرمان داد تا تاجی از درّ و یاقوت را برای او بسازند که بیست و سه  کنگره داشت و بر آن­ها پندی بنویسند و آن را در دیوان بیاویزند.[5] مستوفی می­گوید که بر روی خاتم انگشتری او نوشته شده بود «لا یکون العمران حیث یجور السلطان[6]».[7]

در میان اندرزنامه­ها برخی از آن­ها به پادشاهان گذشته و افسانه­ای همچون پیشدادیان و کیانیان اختصاص دارد؛ همانند یادگار زریران یا آنچه که در جاویدان خرد از زبان پادشاهان افسانه­ای نقل شده است. برخی دیگر از اندرزها هم به پادشاهان ساسانی اختصاص دارد. غیر از پادشاهان برخی دیگر همچون بزرگمهر و اوشنر دانا که وزیری خردمند است نیز به ایراد اندرز پرداخته­اند و البته قسمت دیگری از اندرزهای موجود که بخش مهمی از ادبیات اندرزی پهلوی را تشکیل می­دهند، حاصل خرد و تجربه بزرگان دینی است که در بسیاری از موارد در لابلای اندرزها به موضوعات دینی نیز پرداخته­اند.[8]

سنت اندرز و اندرز­نویسی پس از اسلام نه تنها متوقف نگردید، بلکه از سوی مسلمانان، همت بیشتری در بال و پر دادن به این روش تربیتی نیز صورت پذیرفت. در این دوران اندرزهای پهلوی به زبان عربی برگردانیده شدند و چه به صورت مستقیم، در کتاب­هایی چون جاویدان خرد یا به صورت غیر مستقیم در نوشته­هایی چون قابوس­نامه و نصیحة الملوک مورد استفاده قرار گرفتند. پس از اسلام اندرزنویسی با شتاب بیشتری دنبال شد و مفاهیم اخلاقی، فلسفی و دینی که از آیات قرآن و احادیث در اندرزنامه­ها که اینک تنها به نثر نبودند و به اشکال نظمی هم درآمده بودند در اندرزها به کار گرفته شدند. همچنین اولین کسی که پس از اسلام مفاهیم عرفانی را در قالب اندرزی درآورد، سنایی غزنوی بود.[9] در این دوران معانی حِکمی و عرفانی‏ با اندرز و موعظه و نصیحت مخلوط گردید و شاعران با قدرتی کم‏نظیر اندرزها را در قصیده‏ها و قطعات و مثنویهای‏ خود(مثل حدیقة الحقیقة) به کار می­بردند.[10] پس از سنایی غزنوی نیز بزرگان و شاعران بسیاری سنت اندرز را ادامه دادند.[11]

دوران ساسانی را می­توان عصر طلایی حضور موبدان و روحانیون در سیستم حکومتی دانست. در این دوره بسیاری از اندرزها نیز توسط روحانیون بیان می­شد. از آذربادمَهرَسپَندان،[12] موبدان موبد شاپور ساسانی، بیشترین تعداد متن اندرزی وجود دارد که سه مجموعۀ اندرز و چند قطعه اندرز را به او نسبت داده­اند. بجز او دینکرد ششم به نام روحانیون دیگری مانند آذر نرسه[13]، آذر مهر،[14]  بهداد آذر اورمزد،[15] آذربوزید،[16]  اورمزد سگزی[17] و غیره اشاره دارد و اندرزهایی را از آنان نقل می­کند.

 

2. ویژگی­های متون اندرزی

بی­شک شکل­گیری و پدیدآمدن اندرزها، برآمده از درخت فرهنگی است که سراسر تاریخ و فرهنگ ایران زمین در شکل گیری و نضج آن دخالت داشته­اند. اندرزهایی که توسط افراد گوناگون ایراد شده و فضاهای مختلف در چرایی و چگونگی نگارش آن­ها بی­تأثیر نبوده­اند. هرچند اندرزهای پهلوی، غالباً لحنی آمرانه دارند و و وجه امری آن­ها بسیار مشهود است اما هیچ­گاه نباید از صداقت، شفقت و عطوفتی که در آن­ها به کار رفته غلفت کرد.[18]

اندرزها گاهی مترادف با تعلیم و تربیت دانسته شده­اند؛ به همین دلیل، از اندرز به فرهنگ تعبیر شده است. از آنجا که بسیاری از اندرزها به نوعی وصیت هم بوده­اند و آخرین سخنان ضبط شده بزرگان و شاهان محسوب می­گردد -همانند اندرز خسرو قبادان-  گاهی اندرز را وصیت هم خوانده­اند. بسیاری از اندرزها عنوان خاصی ندارند و چون برخی از اندرزها به صورت نامه نگارش شده­اند، نام نامه نیز به آن­ها اطلاق شده، همانند پندنامۀ بزرگمهر یا پندنامۀ انوشیروان. به دلیل آن­که نوعی خیرخواهی در اندرز وجود دارد، اندرزها همانند پیشکش­هایی تصور شده­اند که صاحب اندرز آن را به شنونده تقدیم نموده است و این­گونه از اندرزها تحفه نام دارند. همانند تحفة الملوک یا تحفة الوزرا. نکتة دیگر آن است که همة اندرزنامه­ها – بجز دینکرد و مینوی خرد- بسیار کوتاه­اند و نوعاً حجم­شان میان چند سطر تا پنج – شش صفحه متغیر است.

از همه این­ها که بگذریم، اندرز و اندرزگویی یک ویژگی خاص دارد و آن ارتباطش با سنت شفاهی است. در اندرزنامه­ها قرار بر رشد انسانی است که مخاطب واقع شده. قرار است انسانی رشد کند و از سطح دانش به سطح انسانِ فضیلت­مند ارتقا یابد. از همین رو در مراجعه به این متون هیچ­گاه نباید توقع زیاد از حد داشت که به عنوان مثال چرا این اندرزها ساده و مختصر بیان شده­اند. آری ساده­اند چون باید مورد درک مخاطب قرار گیرند و مخاطب آن را فهم کند. از دیگر سو، این مطلب هرگز به معنی بی­محتوایی یا کم­ارزشی اندرز نیست. برعکس آن­چه جذابیت اندرزها را چندین برابر کرده است، سادگی و در عین حال پختگی سخنانی است که از سوی حکیم یا پادشاه و یا موبدی بیان شده­اند. سخنانی که برای فهم دقیق آن­ها  گاه ساعت­ها مطالعه و مباحثه و تحقیق را لازم دارد. به عنوان مثال در دینکرد آمده: «ایشان نیز این گونه گفتند که اهرمزد بر هیچ چیز ناتوان نبود و نیست ایشان نیز این گونه گفتند که اهریمن نبود و نیست».[19] این سخن در عین سادگی و اختصار در بر دارندۀ نگاه­های دقیق حکمی و فلسفی است. اندرزها موجز و مختصرند چون قرار نیست کتابی شکیل با جلدی زیبا شده و در درون کتابخانه­ای غنی برای خاک خوردن گذارده شوند؛ بلکه  کوتاه­اند چون باید آن­ها را به حافظه سپرد و به کار بست. همین دو عنصر باعث گردیده که اندرزی گاه از چند کلمه نیز فراتر نرود. در اندرزهای پیشینیان آمده است: «دانایی را تای نیست. حسد را نام نیست. گیتی را پایش نیست. جوانی را نازش نیست. خواسته را برز نیست. زندگی را رامش نیست. زمان را دارو نیست. مرگ را چاره نیست. زنان را خرد نیست».[20] از آن­جا که اندرزها با سنت شفاهی ارتباط دارند، در بیشتر اندرزنامه­ها  نمی­توان به نویسنده یا نویسندگان مشخصی رسید و تعیین مؤلف و زمان تألیف آن­ها به سختی و در بسیاری از موارد محال است.[21]

چون اندرزها باید به حافظه­ها سپرده شوند، تلاش بر این بوده تا از قالب­هایی استفاده گردد که از بَر نمودن آن راحت­تر باشد. یکی از این قالب­ها به نظم درآوردن پندهای اخلاقی است. برخی دیگر از اندرزها به صورت پرسش و پاسخ درآمده­اند، همانند مینوی خرد یا آنچه که مسکویه در کتاب حکمت خالده خود تحت عنوان «حکم تؤثر عن انوشروان»[22] آورده است.[23] از دیگر موارد می­توان به جملات کوتاه اشاره داشت. برخی از این اندرزها به صورت کوتاه و پشت سر هم آمده­اند که همین امر از بر نمودن آن را راحت­تر می­کند. از همین رو برخی معتقدند که احتمالاً می توان برای این­ دسته از اندرزها اصل کهن­تری، آن هم به نظم را در نظر داشت.[24]

بخشی از اندرزها برگرفته از اوستا و بر پایه متون گم شده آن همچون بَرش نَسک[25] شکل یافته­اند. همچنین می­توان برخی از اندرزگویان همچون اوشنر دانا را در اوستا نیز یافت که نشان از وجود سنت اندرزی در تاریخ این مرز و بوم دارد. با تمام این اوصاف، در کتاب­های دیگر زرتشتی همانند کتاب­های حقوقی و یا فقهی و کلامی، هرجا که نامی از خوبی و بدی به میان آمده است، گاه­گاهی ادبیات اندرزی را نیز به نوعی می­توان در آن­ها مشاهده نمود. مثلاً در شایست ناشایست که متنی به زبان پهلوی و به نوعی آن را باید در زمره کتاب­های فقهی زرتشتی دانست، بیان می­دارد که: «کرفۀ بزرگ کردن از رادی است اما باید بسیار پرهیز کرد از بخشش ناگزیده (= نابجا)»[26]

گاهی در اندرزنامه­ها از داستان کوتاه نیز در رساندن مطلب استفاده می­گردد، همانند داستان رهی و خسرو یا رنج سپتوز در دینکرد ششم[27]. اندرزها گاهی هم شکل مناظره و مجادله را به خود می­گیرند همانند سین آموزگار که در دینکرد ششم آمده است. گاهی اندرز کنندگان یک نفرند و گاهی گروهی اندرز داده­اند. مانند اندرز پوریوتکیشان یا اندرز دانایان به مزدیسنان. در بارة مخاطب هم باید اذعان داشت که گاهی خطاب اندرز­ها به عموم مردم است و گاهی هم به اشخاصی خاصی چون فرزندان، ندیمان، شاگردان و یا کودکان. اندرزها از نقطه نظر­های طبقاتی نیز وارد شده و پندهایی را به طبقات گوناگون از جمله ارتشتاران، آسرونان و دهقانان دارد؛ همانند پنج خیم آسرونان.

اندرزها را می­توان به اعتبارات مختلفی تقسیم کرد. مرحوم تفضلی اندرزها را به نصایح دینی یا حِکَم عملی و تجربی تقسیم می­کند.[28] در برابر، شاکد اندرزها را به سه دستۀ عملی، دینی عامیانه و دینی ویژه تقسیم می­نماید. او بر این باور است که دستۀ اول متونی خِرَدی­اند که در محافل درباری ایراد می­شدند. دسته دوم روح خاص و زهد عامیانه و ملایمی را به درون جامعه تزریق می­کرده است ودستۀ سوم کمی ویژه­تر بوده و حاوی اشارات مبهم و غامضی است که ظاهراً مخاطب آن­ها روحانیون دینی با سطح دانایی بالا بوده است.[29] اما بویس در تقسیم­بندی خود نگاهی ارزش­گذارانه به اندرز دارد او  اندرزها را در سه دسته جای می­دهد. دسته­ای از پندها را گفته­هایی بدون تأمل و تفکر­اند؛ دسته دوم پندهای عاقلانه و مصلحت اندیشانه هستند و دسته سوم پندهایی اخلاقی است.[30]

[1] .  دوفوشه کور، اخلاقیات، ص 18

[2].  پور داود، گات­ها، یسن 31: 18-19،

[3] .  پور داوود، یشت ها، ج1  مهر یشت: 1: 2

[4] .  تفضلی، تاریخ ادبیات ایران، ص 211- 213

[5] .  حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص118- 120

[6] .  اگر حاکمی ظلم کند آبادی نخواهد بود.

[7] .  همان، ص 120

[8] .  برای مطالعه بیشتر به کتاب تأثیر پند پارسی بر ادب عرب نوشتۀ عیسی العاکوب رجوع شود.

[9] .  سعادت، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ذیل مدخل اندرز

[10] .  صفا، نشریه ایران نامه، ص 386

[11] . برای آشنایی با تاریخچه و کتاب­شناسی اندرزنامه­های دورۀ اسلامی به کتاب اخلاقیات نوشته دوفوشه کور مراجعه گردد.

[12].  AdUrbAd I  mahraspaNdAN

[13]. AdUr Nars?h

[14]. AdUr mIhr

[15]. w?hdAd AdUr Ohrmazd

[16]. AdUr bozid

[17]. Ohrmazd i sagzig

[18] . مزداپور، اندرزنامه های ایرانی، ص 28

[19] .Shaked, The Wisdom  of the sasanian sage: 277-278

[20] . متن­های پهلوی، سعید عریان، اندرزهای پیشینیان قطعۀ چهارم

[21] .  تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص 181

[22] . حکمی که از انوشیروان روایت شده است.

[23] .  نگاه شود به الحکمة الخالده، مسکویه، ص 49- 61

[24] . ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، ص 223

[25].  barC Nask

[26] . مزدا پور، شایست ناشایست، ص 131

[27]. Shaked, The Wisdom  of the sasanian sage: D11

[28] . تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص 180

[29]. Shaked, The Wisdom  of  the sasanian sage, pp.  XV

و همچنین شاکد ، از ایران زرتشتی تا اسلام، ص 267-268

[30] .Boyce, mary, Middle Persian Literature p. 51

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122