پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه 1
1ـ1 تعریف مساله1
1ـ2سابقه و پیشینه تحقیق2
1ـ3ضرورت انجام تحقیق2
1-4 سوال اصلی2
1ـ5 سوالات فرعی2
1-6 فرضیه ها2
1ـ7 هدف ها و کاربردها 3
1ـ8 جدید بودن تحقیق3
1ـ9 شرح احوال3
1 ـ10ارتباط با اگزیستانسیالیسم11
1ـ11 روش فلسفی15
1ـ12 تعمق اولیه17
1ـ13 تعمق ثانویه18
1ـ14 مساله و راز19
1ـ15 بودن و داشتن20
1ـ16 فلسفه عینی21
فصل دوم: رویکرد های انضمامی به هستی
2ـ1هستی23
2ـ2عشق24
2ـ3آمادگی و دردسترس بودن26
2ـ4وفا و ایمان28
2ـ5امید33
فصل سوم:انسان
3ـ1شناخت انسان37
3ـ2حقیقت انسان38
3ـ3بی قراری انسان در دوره مدرن39
3ـ4انسان مساله ساز45
3ـ5تشویش،دلهره و اضطراب در انسان51
3ـ6انسان مشوش در مقام اذیت و آزار خویش54
3ـ7 تشویش مورد نکوهش بزرگان56
3ـ8آزادی58
3ـ9مرگ و ناامیدی62
3ـ10شر و رستگاری66
3ـ11 رابطه من و تو71
فصل چهارم: فناوری و جهان
4 ـ1فناوری75
4ـ2پیامد منفی فناوری79
4ـ2ـ1فقدان اصالت و تمامیت79
4ـ2ـ2فقدان خلاقیت در فرد80
4ـ2ـ3فقدان معنای مناسب برای انسان82
4ـ2ـ4از دست دادن حس فطری84
4ـ2ـ5عدم جذب شدن به سوی امر مقدس و متعالی85
فصل پنجم: اخلاق کاربردی
5ـ1فلسفه و اخلاق88
5ـ2ارزش انسان94
5ـ3هولوکاست،شکنجه و ارزش انسان101
5ـ4ناآرامی سیاسی و مدنی104
5ـ5جنگ109
5ـ6جنگ و نظام های استبدادی112
5ـ7فقر و بیکاری115

فهرست منابع ومآخذ:

الف.منابع فارسی

احمدی کافشانی،مریم؛ احمد علی حیدری ،”وفای خلاق مارسل :روشی برای تغییر جهان مدرن”،غرب شناسی بنیادی ،سال چهارم،شماره 2 (1392):5ـ2

بوبر،مارتین،من و تو(رابطه میان انسان،جهان وخدا)،ترجمه خسرو ریگی،تهران:نشرجیحون،چاپ دوم(1378)

بوبر،مارتین،من و تو،ترجمه ابوتراب سهراب؛الهام عطاردی،تهران:نشر پژوهش و فرزان روز،چاپ دوم(1386)

بوخنسکی،ا.م،فلسفه معاصر اروپایی،ترجمه شرف الدین خراسانی،ویراستار:هرمز بوشهری پور،تهران:علمی و فرهنگی،چاپ دوم(1379)

بلاکهام،ه.ج،شش متفکر اگزیستانسیالیست،ترجمه محسن حکیمی،تهران:نشرمرکز،چاپ هشتم، (1391)

برنجکار،رضا ؛سمیرا امیدی”مابعدالطبیعه به مثابه تامل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل” ،فلسفه دین،سال ششم،شماره 6 ( 1387):30ـ28

جمال پور،بهرام،انسان وهستی، ،تهران:نشرهما،چاپ اول(1371)

رادا کریشنان، سروپالی،تاریخ فلسفه غرب،جلد2،ترجمه جواد یوسفیان،ویراستار:ضیاء موحد،تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی شرکت سهامی،چاپ اول(1367)

عرب گورچوئی،فاطمه،« بررسی تطبیقی انسان شناسی در نهج البلاغه و اگزیستانسیالیسم های غیرالحادی مارسل و یاسپرس»،پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی،دانشگاه قم ، 1387

عطاران،حسین،«بررسی تاثیر امکان فقری در تبیین هویت انسان از منظر ملاصدرا و گابریل مارسل»،پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی،دانشگاه قم،1392

کاپلستون،فردریک،تاریخ فلسفه(از من دوبیران تا سارتر)،جلد 9،ترجمه: عبدالحسین آذرنگ ؛ سید محمود یوسف ثانی،ویراستار:اسماعیل سعادت،تهران:علمی وفرهنگی،چاپ چهارم،(1388)

کین،سم،گابریل مارسل،ترجمه: مصطفی ملکیان،تهران:هرمس،چاپ دوم،(1393)

کاپلستن،فردریک،فلسفه ی معاصر،ترجمه علی اصغر حلبی،تهران:زوّار،چاپ دوم(1389)

ملکیان،مصطفی،تاریخ فلسفه غرب،جلد4،قم:پژوهشکده حوزه و دانشگاه،چاپ اول[بی تا]

مارسل،گابریل،تئاترودین،ترجمه جلال ستاری،تهران:نمایش،چاپ اول[بی تا]

مارسل،گابریل،فلسفه اگزیستانسیالیسم،ترجمه شهلا اسلامی،ویراستار:مصطفی ملکیان،تهران:نشر نگاه معاصر،چاپ دوم (1387)

مارسل،گابریل،بودن و داشتن،ترجمه: صدیقه فراهانی،ویراستار:بهزاد سالکی،تهران:بنگاه ترجمه ونشر کتاب پارسه،چاپ اول(1392)

ماتیوز،اریک،فلسفه فرانسه در قرن بیستم،ترجمه محسن حکیمی،ویراستار:فریدون فاطمی،تهران:ققنوس،چاپ اول(1378)

مک کواری،جان،فلسفه ی وجودی،ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی،تهران:هرمس،چاپ اول (1377)

مصلح،علی اصغر،تقریری از فلسفه های اگزیستانس ،تهران:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،چاپ اول (1384)

ورنو،روژه ؛ وال ژان،نگاهی به پدیدارشناسی وفلسفه های هست بودن،ترجمه :یحیی مهدوی،تهران:خوارزمی،چاپ دوم،(1387)

وارنوک،مری،فلسفه اخلاق در قرن بیستم،ترجمه ابوالقاسم فنائی،قم: بوستان کتاب قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول(1380)

هیوز، هنری استیوارت ،راه فروبسته(درماندگی در سالهای 1960-1930)،ترجمه عزت الله فولادوند،تهران:علمی و فرهنگی،چاپ دوم(1381)

ب.منابع انگلیسی

Cooper,David E,”Gabriel Marcel” ,Routledge in The Encyclopedia of philosophy,(New York: Routledge),2011:1

25.Graper Hernandez,Jill,Gabriel Marcels  Ethics of Hope:Evil,God and Vritue,London:Continuum International Publishing Group, 2011.

26.Gendreau,Bernard,”Gabriel Marcels Personalist Ontological Approach to Technology”,The Personalist Forum, vol 15, 2(1999):230-245

27.Marcel,Gabriel,The Mystery of Being,Vol 1,(London:Regnery publishing.Inc,1950

28.McMurray Keen,Samuel,”Gabriel Marcel in The Encyclopedia of Philosophy” ,Paul Edwards, (New York:Macmillan publishing co.Inc.and The Free press,1967):154-155

29.Murchland,Bernard G,”The philosophy of Gabriel Marcel”,The Review of Politics ,vol 21, 2 (1959):339-344

چکیده:

در این نوشتار که مشتمل بر پنج فصل است، نظریه اخلاقی گابریل مارسل با بهره گیری از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. هدف از نگارش آن آشنایی با افکار فیلسوفی است که درمورد مسائل دنیای امروزی به خوبی مطالبی را مطرح کرده است.اندیشه های وی برای مشکلات در جهانی که انسان ها را دچار کرده،راه گشا است. در فصل اول مباحثی درباره احوال مارسل و فلسفه او ذکر شده است.تعمق اولیه و ثانویه ،مساله و راز که او همواره برآن تاکید زیادی داشته است توضیح داده شده است.در فصل دوم درباره رویکردهای محسوس به هستی اعم از عشق،امید،وفا و ایمان مطالبی بیان شده است.در فصل سوم نیز به انسان و ویژگی های مرتبط با آن اعم از آزادی ،ارتباطش با دیگران و غیره توجه داده شده است.در فصل چهارم نظریات مارسل درباره فناوری بررسی شده است و در آخرین فصل نیز درباره اخلاقیات کاربردی از جمله فقر،جنگ و غیره که امروزه بسیار مورد توجه است،بحث خواهد شد.

کلمات کلیدی: مارسل،اخلاق،جهان،عشق،راز

فصل اول: کلیات

مقدمه:

1 ـ 1تعريف مسأله :

گابریل مارسل فیلسوفی است که به سختی می توان اورا درمکتبی خاص قرار داد. با این همه بسیاری اورا اگزیستانسیالیست وکاتولیکی نوآیین دانسته اند، که دغدغه اصلی او در فلسفه پژوهش درباب تجارب انسانی، به ویژه تجارب دینی اوست. اهمیت مارسل از آن رو است که عصر شک وتردید در باور و ایمان و غلبه سیرآفاقی در عالم ما را به سیر انفس درعالم فرا می خواند. مارسل جزو اگزیستانسیالیستهای الهی شناخته می شود که از لحاظ فکری به کرکگور وپوپر نزدیک است .ازنظراوفلسفه، تلاش درمسیرمواجهه بابخشی ازبحرانهای زندگی انسان است. وی کارخود را باتحلیل شرایط بحرانی انسان جدید آغاز می کند. سپس می کوشد پاسخی فلسفی برای آن پیداکند. به اعتقاداو، حاکمیت نگرش پوزیتیویستی که با علم پرستی همراه است آشفتگی های فکری واخلاقی پدید می آورد .وراه برونشو از این آشفتگی ها وفقدان معنای وجودی، استعلا یافتن وآگاهی ازکرامت وقداست هستی است. زندگی اصیل انسانی درقلمرو راز جریان دارد. برخی از حقایق آفاقی وبرخی انفسی اند، وحقایق انفسی حقایق ناظر به قلمرو امور راز آمیزند. هرجا که آدمی گرفتار راز شود باتمام وجود درگیر مجموعه به هم پیوسته ای از ازتباطات می شود که هرگز فارغ از نفسانیات او قابل شناخت نیست. از نظرمارسل اندیشه ذومراتب است. اندیشه اولیه، آگاهی ازعالم انتزاعی وتحقیق پذیر است. این مرتبه شامل معرفت آفاقی می شود. اما اندیشه ثانویه برآن است تا با مراجعه به وحدت تجربه هایی همچون وفا وایمان که راز هستی درآنها درک می شود، فهمی گسترده تر ازمعنای وجود وحیات انسانی بدست آورد .وی معتقداست که شخص دیندار نگاهی متفاوت به عالم دارد وواقعیات تجربی را امور تصادفی نمی داند. به هرروی، محور فلسفه مارسل توجه به وضعیت انسان واحوال او از قبیل عشق,وفا,ایمان وامید است. وبا این مبنا به سراغ اخلاق ودین می رود. ومثلا به سراغ تبیین رابطه وفاداری که مفهومی اخلاقی است، با ایمان که مقوله ای دینی است می رود.

1ـ2سابقه و پيشينه تحقيق:

مجموعه کارهایی که به زبان فارسی درباره ی فلسفه گابریل مارسل انجام شده است بیشتر مربوط به اندیشه های فلسفی اوست وکمتر به بحثهای اخلاقی او توجه شده است. از میان آثار او حدود پنج  اثر به فارسی ترجمه شده است، و چند کتاب هم در باره اندیشه های او نوشته شده است که مشخصات آنها در فهرست منابع آمده است، اما هیچ کتاب فارسی به صورت مستقل در باره اندیشه اخلاقی او منتشر نشده است.

1ـ3ضرورت انجام تحقيق:

مارسل درمیان اگزیستانسیالیست ها به دلیل توجه به اخلاق ودین، سنخیت بیشتری با جامعه ما دارد وضرورت توجه به اندیشه او این است که با یک رویکرد الهی به سراغ انسان وتحلیل شرایط او می پردازد. شناخت اندیشه او می تواند مارا درشناخت انسان معاصر تواناتر سازد.

1-4 سوال اصلی:

نظریه اخلاقی گابریل مارسل در مورد چیست؟

1-5 سوالات فرعی:

نگاه اخلاقی مارسل به وضعیت بحرانی انسان امروزی چیست؟

مارسل ویژگی های انسان و مشکلات وی را چگونه مطرح کرده است؟

نگاه مارسل به تکنولوژی چیست؟

1ـ6 فرضيه ها

مارسل انسان را موجودی دارای ارزش می داند و انسان دوره جدید را به گونه ای در نظر می گیرد که هویت خود را از دست داده است.

مارسل آزادی، عشق و ارتباط با دیگری داشتن را از ویژگی های انسان می داند.

مارسل به فناوری اصولاً دید منفی دارد.

1ـ7 هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق:

هدف از این تحقیق آشنایی با اندیشه یک فیلسوف خداگرای معاصر درباب اخلاق است که می کوشید بحرانهای انسان معاصر را تحلیل کند وراه برونشوی برای آن ارائه کند. هم تحلیل وهم پاسخ او می تواند برای ما راهنما باشد.

1ـ8 جنبه ي جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟

پژوهش دریکی از موضوعات مهم اخلاق معاصر وآن هم دیدگاه اخلاقی یک فیلسوف اگزیستانسیالیست خداگرا است که تلاش می کند دغدغه های اگزیستانسیالیستی را با باور دینی هماهنگ کند.

1 ـ9 شرح احوال

گابریل مارسل[1] در هشتم دسامبر سال 1889 در پاریس متولد شد.او منتقد،نمایش نامه نویس،موسیقی دان و فیلسوف بود.پدرش دست اندر کار امور فرهنگی و صاحب مقامات اداری مهمی بود.زمانی وزیر فرانسه در سوئیس بود وبعد از آن مدیر کتابخانه ملی و موزه ملی شد. خیلی زود از کاتولیک جدا شد . مارسل در این خصوص می گوید:«پدرم تحت تاثیر شدید اندیشه های  تن[2]،اسپنسر[3] و رنان[4] قرار گرفت و موضعی داشت همانند شکاکان اوایل سده ی نوزدهم ،سخت  به مرهونیت هنر به کاتولیسم آگاه و از آن رهگذر خوش وقت بود اما اندیشه ی کاتولیکی را  به ذاته منسوخ و آلوده به شائبه ی خرافات پوچ می دانست»[5] درحالی که مارسل چهارسال بیشتر نداشت، مادرش را از دست داد. او از مادرش با عنوان انسان استثنایی یاد می کند و می گوید:«خاطرات  ناچیزی  از او در ذهنم باقی مانده اما مادرم در سر تاسر زندگی من به گونه ای راز آمیز حضور داشته است.»[6]

وی نزد خاله اش که از تبار یهودی بود  و پدر مارسل با او ازدواج کرد، روزگار می گذراند. خاله اش در خانواده ای بزرگ شده بود که نسبت به مذهب کاملا بی تفاوت بودند.اما بعدها به پروتستان روی آورد. وی نسبت به زندگی احساس پوچی می کرد و می گفت طبیعت  اگر نه سراپا شر، دست کم نسبت به خیر وشر بی تفاوت است. در این دنیا جایی برای سکونت نیست ،طبیعت قابل اتکا نخواهد بود. بازی شرایط باعث به وجود آوردن ما می شود، و تنها یک راه وجود دارد؛به فراموشی سپردن خویش و تقلا برای کاهش رنج از دوش هم قطاران با تبعیت از سرسخت ترین نوع انضباط شخصی.طبق گفته مارسل یک سنخ لاادری گری سرسختانه در دیدگاه پدر و خاله اش دیده می شد که یکی زیبایی شناختی و دیگری اخلاقی بود.[7] مارسل دوران کودکی اش را عالم برهوت نامیده است؛ هم به دلیل فوت مادرش که بر روحیات او تاثیر فراوان نهاد وهم اینکه نمی توانست از او حرفی بزند، و توجه بسیار خاله اش به او ومراقبت  شدیدی که از وی می شد این نظر را در مارسل ایجاد کرد که نسبت به دوران کودکی اش خاطره خوبی نداشته باشد.تنها فرزند بودن ، همچنین فوت مادرش و توصیه های بهداشتی سخت گیرانه از سوی خانواده ،رفتار بد وخشونت آمیز مدرسه با او برای اینکه شاگرد ممتاز شود ، موفقیت تحصیلی در قبال از دست رفتن شخصیت افراد،مارسل را به سمت ایده آلیسم فلسفی کشاند این نوع فلسفه ایده آلیسم برای مارسل عالمی یکنواخت از دنیای شخصی اش را  فراهم آورد تا از جدالی که در درون اش ساخته شده بود رها گردد.طبق گفته خود مارسل علی رغم توجه بیش از حد خاله و مادر بزرگ مادری اش به سلامتی او، همیشه نوعی ترس و اضطراب همراه او بودوی همیشه از این که نسبت به بیماری و تحصیلش بیش از حد توجه می شد درعذاب بود و خود را همیشه و در همه حال طوری تصور می کرد که تحت مراقبت است مارسل معتقد بود برای اینکه آموزش، لطمه به فرد وارد نکند باید خانواده ها نسبت به کودکانشان قدری بی تفاوت باشند،که در مورد او چنین امری صورت نگرفت.اگرچه او دانش آموز ممتازی بود اما از لحاظ فکری در دوران مدرسه چندان پیشرفتی نداشت.در منزل گفتگوهایی مطرح می شد که مارسل را به سوی فلسفه سوق داد. پدر مارسل به مرحله ی استحسانی که کرکگور[8] مطرح کرده بود، معتقد بود وخاله اش به بحث های اخلاقی، بیشتر توجه می کرد. اما مارسل برخلاف اعتقادات آن دو نفر، در نیمه راه به مرحله ی دینی رسید. در خانه کشمشی وجود داشت میان خاله اش که حضور فیزیکی داشت و مادرش که هرچند مرده بود اما مارسل حضور روحانی او را احساس می کرد. خود مارسل این جدال را این گونه یاد می کند:«این قطبیت پنهانی که بین مرئی و نامرئی وجود دارد نقشی بس بزرگتر از هرگونه تاثیر دیگری که ممکن است در نوشته های من آشکار باشد در زندگی و اندیشه من بازی کرده است»[9] هشت سال داشت که همراه با پدرش یک سال را در استکهلم سپری کرد وپس از برگشتن به پاریس به دبیرستان کارنو رفت و بعد از اتمام تحصیل در دبیرستان، در سال1906 به سوربن عزیمت کرد . در سال 1910 در حالی که بیست سال بیشتر نداشت، موفق به اخذ مدرک آگرگاسیون[10] در فلسفه شد وبه تدریس در سن پاریس و مونت پلیه پرداخت .مارسل برخلاف فیلسوفان دیگر دانشگاه نرفته بود، فقط در زمان های کوتاهی مشغول به تدریس فلسفه در آن مکان بود. با بسیاری از فلاسفه برجسته دوران خود در ارتباط بود و این امر به دلیل میزبانی اش از جلسات در روزهای جمعه بود که پل ریکور،امانوئل لویناس،ژان وال وسارتر از جمله کسانی بودند که در این گردهمایی شرکت می کردند.مارسل بعد ها تدریس را رها کرد وبه نوشتن کتب ونمایشنامه های فلسفی  سرگرم شد. همچنین مقالات انتقادی درباب موسیقی و ادبیات وتئاتر می نوشت. مدتی جذب افکار ایده آلیسم شلینگ شد بعد با او مخالفت کرد. از افکار فیخته عصبی می شد و با این که هگل را قبول داشت اما به او چندان اطمینانی نداشت.  بعدها به فرانسیس هربرت برادلی[11]  و جوسایا رویس[12]، علاقه مند شد. جنگ نخستین تکان بزرگ را به  زندگی مارسل داد، و امنیت جهان بورژوازی را که تا آن روز پناهگاه او بود به هم ریخت.[13] جنگ جهانی اول ایده آلیسمی که مارسل برای خود تصور کرده بود را به هم زد ومسیر فلسفی جدیدی پیش روی او قرار داد.  او به دلیل وضع نامساعد جسمانی نتوانست وارد ارتش شود و به عنوان سرباز خدمت کند. در سال 1914 به درخواست خاویرلئون[14] به جانشینی او در قسمت خبررسانی که زیر نظر صلیب سرخ اداره می شد منصوب شد و وظیفه اش جمع آوری اطلاعات درمورد مجروحان ،جستجو در مورد مفقودان و دادن اطلاع به خانواده های آنان بود.مارسل بیان کرده  که در بیشتر موارد آنچه مجبور بوده گزارش دهد اخبار مرگ آن سربازان بوده است.مارسل این گونه توضیح داده است:

« هرروز بستگان نگون بخت سربازان شخصا می آمدند و التماس می کردند که آنچه از دستم بر می آید بکنم تا شاید خبری برایشان بگیرم ،به نحوی که سرانجام هرکدام از کارت های مشخصات در برگه دان به استغاثه ی دلخراش بدل شده بود.»[15]

[1] Gabriel Marcel

[2]     Taine :تاریخ نگار و فیلسوف فرانسوی(1828-1893)

[3]   :Spence فیلسوف تکامل باور انگلیسی (1820-1903)

[4] Renan :نویسنده ی فرانسوی(1823-1892)

[5] هنری استیوارت هیوز،راه فروبسته(اندیشه اجتماعی فرانسه در سال های درماندگی از 1930 تا 1960)،ترجمه عزت الله فولادوند،چاپ دوم(تهران:انتشارات علمی و فرهنگی،1373)ص74

[6] گابریل مارسل،فلسفه ی اگزیستانسیالیسم،ترجمه شهلا اسلامی،چاپ دوم،(تهران:نشر نگاه معاصر،1381)ص29

[7] همان، ص26

[8]  Kierkegaard :فیلسوف و عالم الهیات دانمارکی (55-1813)

[9] ﮬ. ج. بلاکهام، شش متفکر اگزیستانسیالیست،ترجمه محسن حکیمی،چاپ هشتم (تهران:نشرمرکز،بی تا)،ص259

[10] Agregation :توفیق در امتحانات بسیار مشکل این مسابقه در فرانسه حق تدریس در دبیرستانها و بعضی از دانشکده ها را همراه دارد مانند دانشکده های حقوق و اقتصاد و پزشکی و داروسازی البته در صورت واجد بودن درجه دکتری در آن رشته ها- عالب مردان علم و ادب فرانسه امتحانات این مسابقه را گذرانده اند.

[11] Bradley(1846-1924)

[12] Josayah,Royce

[13] هنری استیوارت هیوز،ص75

[14] Xavier leon

[15] گابریل مارسل،فلسفه اگزیستانسیالیسم،ص40

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122