پايان نامه نقدو بررسي روانکاوانه(فرويد،لکان) بر روي آثارهنريک ايبسن با نگاهي ويژه بر(هداگابلر، بانوي دريايي، مرغابي وحشي، خانه عروسک و ايولف کوچولو)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقدو بررسي روانکاوانه(فرويد،لکان) بر روي آثارهنريک ايبسن با نگاهي ويژه بر(هداگابلر، بانوي دريايي، مرغابي وحشي، خانه عروسک و ايولف کوچولو) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 203 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقدو بررسي روانکاوانه(فرويد،لکان) بر روي آثارهنريک ايبسن با نگاهي ويژه بر(هداگابلر، بانوي دريايي، مرغابي وحشي، خانه عروسک و ايولف کوچولو)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات 1
مقدمه : 2
1-1) بیان مسئله تحقیق: 5
1-2) هدفهای تحقیق: 7
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: 8
1-4) سؤالات و فرضیه های تحقیق: 9
1-5) مدل تحقیق: 10
1-6) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: 11
1-7) روش تحقیق: 11
1-8) قلمرو تحقیق: 12
1-9) جامعه و حجم نمونه: 12
1-10) محدودیت ها و مشکلات تحقیق: 12
فصل دوم (معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و زندگی او در خلق آثار نمایشی) 14
2-1 آثار: 15
2-2 معرفی مکان و زمان زندگی ایبسن: 17
2-3 فعالیت‏های شغلی: 22
2-4 تغییرمسیرزندگی نمایشنامه ای: 25
2-5 شرایط سیاسی و اجتماعی دوران: 26
2-6 نگاهی گذرا به تاریخچه ی برخی از آثار ایبسن: 28
2-7 برخی از دلایل جهانی شدن ایبسن: 34
فصل سوم روانکاوی 38
3-1) روانکاوی چیست؟ 39
3-2) آراء و اندیشه های فروید در مقوله ی روانکاوی 40
3-2-1 خلاصه ای از زندگینامه ی فروید: 40
3-2-2 دیدگاههایی از نظریه ی روانکاوی فروید: 44
3-3) آراء و اندیشه های لکان در مقوله ی روانکاوی: 47
3-4) کودک نامشروع در نمایشنامه‌ها 51
3-5) وراثت و شرایط اجتماعی 52
3-6) هویت فردی، درک حقیقت 54
3-7) خودکشی در آثار ایبسن 56
فصل چهارم بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان 59
بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان 59
4-1) خانه عروسک 60
4-2) بانوی دریایی 65
4-3) هداگابلر 72
4-4) ایولف کوچک 96
4-5) مرغابی وحشی 101
4-6) روسمرس هولم 124
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 142
نمایشنامه 150
منابع: 193

منابع:

، فصلنامه هنر، شماره هشتم، تهیه شده در فرهنگسرای نیاوران ، بهار- تابستان 1364

آریانپور، امیرحسین، ایبسن آشوبگرای، بی جا ،1348

استراتون، پل، آشنایی باكی‌یر كی‌گارد، علی جوادزاده، چاپ اول، تهران، نشر مركز ، 1378

اسلامیه، مصطفی، ایبسن و استریندبرگ، 1389، چاپ اول، انتشارات کتاب سرای نیک

اولیایی نیا، هلن، هنریک ایبسن: منادی حقیقت و آزادی در نمایشنامه ی نوین، اصفهان، نشر فردا ، 1380

ایبسن، هنریک، بانوی دریایی، ترجمه ناتالی چوبینه، چاپ اول، تهران ، 1380

ایبسن، هنریک، عروسکخانه، ترجمهٔ منوچهر انور، تهران، نشر کارنامه ، 1385

ایبسن، هنریک، مرغابی وحشی، ترجمه بهزاد قادری- یداله آقا عباسی، چاپ اول، انتشارات نمایش ، 1373

ایبسن، هنریک، نمایشنامه روسمرسهلم، ترجمه طلایه رویایی، تهران، نشر قطره ، 1386

ایبسن، هنریک، نمایشنامه هداگابلر، مینو مشیری، چاپ اول، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 1351

بوتبی، ریچارد، فروید درمقام فیلسوف(فراروانشناسی پس از لاکان) ، ترجمه سهیا سُقی، تهران، ققنوس ، 1384

خانف، پله، هنریک ایبسن، ترجمه:م-ه، چاپ اول، انتشارات معین ، 1348

رویایی، طلایه، نمایشنامه اركان جامعه و نگاهی نو به ایبسن، پایان نامه، دانشكده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران ، 1373

ساچکوف، بوریس ،تاریخ رئالیسم، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نشر تندر

قادری، بهزاد، ایبسن: آرمانشهروآشوب، آبادان، نشر پرسش ، 1386

قادری، بهزاد، كنفرانس دانشگاه تورین ایتالیا، دانشگاه شهید باهنر كرمان

کدیور، میترا، مکتب لکان(روانکاوی در قرن بیست و یکم، چاپ دوم، تهران، اطلاعات ، 1388

کوشان، منصور، فراسوی متن- فراسوی شگرد(بررسی زندگی و آثار هنریک ایبسن)، چاپ اول، نوروز هنر ،1386

مارگریت، نوریس، با هنریك ایبسن از اسطوره‌ تا واقع نگاری، جلال سخنور، ادبستان، شماره 44.

مجموعه دروس رشته روانشناسی ، اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی ، تهران، سنجش، 1386

موللی، کرامت، مبانی روانکاوی فروید-لکان ، چاپ ششم، نشرنی ، 1390

منابع انگلیسی:

Freud،Sigmund،“Heredity and the Aetiology of the Neuroses,” Standard Edition pf the complete Psychological Works of Sigmund Freud،trans،and ed. James Strachey et al. (London: Hogarth Press and the Institute for Psycjo-analysis,1955)،

Freud،”One of the Difficulties of Psycho-Analysis” in Sigmund Freud: Collected Papers، 4،tran. Johan Riviere ,New York: Basic Books،Inc،1917.

Freud،Sigmund،Correspondances،1873-1926،Paris،Gallimard،1966.

Byrnes،Edward،Stanley Brodwin,The plays of Ibsen notes,1965.

Deleuze،Negotiation ,New York: Columbia University Press،1995.

Meyer. Ibsen,England: Penguin Books ,1967.

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):

 این پژوهش مبتنی بر ارتباط روانشناسی و هنر است، که به طور جزئی تر به نقد و بررسی آثار ایبسن از منظر روانکاوی پرداخته است.با توجه به تقسیم بندی فروید از روان یا ذهن انسان به خودآگاه،ناخودآگاه و نیمه آگاه و همچنین نظریات لکان درموردارتباط علوم مختلف از جمله هنر، ادبیات و فلسفه با روانکاوی آثار ایبسن را می توان جزو آثاری دانست که به این مشخصه ها در انسان توجه بسیار نموده و فرامنی را که با توجه به تابوهای جامعه ی آن زمان نروژ ساخته شده است را مورد انتقاد قرار داده است. از طرف دیگر بحث کودک نامشروع، وراثت، سائق مرگ و خودکشی نیز برروی تعدادی از آثار در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است. اصطلاح دیگری که مورد بحث قرار گرفته، عقده ی ادیپ است که به بحث لیبیدو در آثار فروید مرتبط می شود. عوامل دیگری نظیرترس، آزادی فرد، حقیقت و دروغ نیزکه می تواند در روان انسان برای بروز شخصیتی متفاوت ظاهر شود در این پژوهش موردبحث قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای- اسنادی، تحلیلی و میدانی روشهایی است که برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه ی این پژوهش، توجه به آثاری مطرح می شود که به طور خاص بر نتایج به دست آمده توسط فروید نیز تأثیر گذاشته اند.

 فصل اول :

مقدمه

کلیات

 مقدمه :

تاریخچه ی تئاتر به روزهای آغازین زندگی بشر باز می گردد. روزهایی که بشر از آیین برای جلب حمایت نیروهای مافوق طبیعی و جادویی یهره می جست. به مرور زمان از دل این آیینها که به صورت نمایش به اجرا در می آمدند اسطوره ها به صورت نمادین نمایان شدند و به عنوان سنت شفاهی قبیله حفظ گردیدند. با گذشت زمان، اساطیر راهی شدند برای درام نویسان تا بر اساس آنان درامی تشکیل شود و تئاتر شکل رسمی خود را پیدا کند. رفته رفته اساطیر جای خود را به موجودات خیالی نزدیک به انسان بخشیدند ونهایتاً انسان جایگاه خود را در تئاتر پیدا کرد. به وجود آمدن این تحول  سالیان سال به طول انجامید تا اولین بار ارسطو(322-384ق.م) مسئله ای را مطرح کرد که تا آن زمان سخنی از آن به میان نیامده بود و این مسأله که در فن شعر خودنمایی کرد همان عنصر نقد بود. شاید در فن شعر به طور مستقیم از این واژه استفاده نشده باشد اما زمانی که ارسطو محاکات(تقلید) را مطرح کرد از واژه ی «وِری سیمیلایز»[1] به معنای مثل حقیقت، شبیه به واقع، استفاده کرد که بحث تخیل هنرمند را با خود به همراه داشت. زمانی که پای تخیل به میان می آید کندن کوه بیستون توسط فرهاد که نظامی گنجوی آن را تصویر کرده به طور واقع کندن کوه نیست بلکه تصویری خیالی برای زحمت فرهاد در راه رسیدن به شیرین است، بنابراین واژه ها در معنای خود به کار نرفته اند و تفسیری در ورای خود می پذیرند که به نقد می انجامد.نقد از همان سالیان پا به عرصه ی وجود نهاد و جایگاه رفیعی را در عرصه های گوناگون از جمله تئاتر کسب کرد و آنچه امروزه تئاتر را همچون پیله ای در بر گرفته و آن را تا پروانگی رهنمون می سازد چیزی نیست جز نقد. از آن زمان تا کنون نقد به شاخه های مختلفی تقسیم شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد::  نقدتأثری(احساسی)، نقد فتوایی، نقد محاکاتی، نقد کاربردی، نقد روانکاوانه و … .

این پژوهش تنها شاخه ی نقد روانکاوانه را در نظر گرفته و به تفسیر آن در راستای هدف تحقیق می پردازد. نقد روانکاوانه با طرح مسائلی در باب ناخودآگاه مسیر ورود منتقد را به ذهن آدمی باز می کند. از این رو عقیده ی منتقدان از جمله دکتر سیروس شمیسا بر آنست که: ” نقد روانکاوانه گرایشهای مختلفی دارد مثلاً گاهی به مطالعه ی آفریننده ی اثر هنری می پردازد و گاهی به مطالعه ی خود اثر توجه دارد و گاهی تأثیر اثر ادبی بر خواننده را در نظر دارد و گاهی نیز از کیفیت و چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می کند.” در این پژوهش سعی برآن است از نقد روانکاوانه در بررسی برخی از آثار ایبسن استفاده گردد. در همین راستا و به جهت آشنایی بیشتربا آثار ایبسن در این پژوهش نمایشنامه های او را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:

نمایشنامه های ملی، عاشقانه و درامهای تاریخی. از کاتلینا(1850) تا مدعیان تاج وتخت(1863).

درامهایی از ایده ها. کمدی عشق(1863)، پیرگنت(1867)و امپراتوروجلیلی(1873).

نمایشنامه های واقع گرای معاصر. ستون های جامعه(1877)، خانه ی عروسک(1879)، اشباح(1881) و دشمن مردم(1882).

نمایشنامه های نمادین و وابسته به روانشناسی. مرغابی وحشی(1884)، روسمرسهولم(1886)، بانوی دریایی(1888)، هداگابلر(1890)، ایولف کوچک(1894)، جان گابریل بورکمان(1896) و وقتی ما مردگان بر می خیزیم(1899).

ازایبسن 26 نمایشنامه و یک دفتر شعر به چاپ رسیده است که در این پژوهش پنج اثر او مورد بررسی قرار می گیرد و سعی برآنست، آثاری که مورد نقد و بررسی قرار میگیرند این سخن ایبسن را نیز در دل به همراه داشته باشند: “من بیش از هر چیز یک خودشناسی سالم را آرزو می‌کنم. خودشناسی ‌ای که انسان را وادار کند برای آن چیزهایی که متعلق به او است، ارزش و اهمیت قایل شود و بقیه‌ی چیزها را منتفی بداند.

1-1) بیان مسئله تحقیق:

نقد تئاتر به مفهوم امروزي يعني نگاه كنجكاوانه و جستجوگرانه به متن و اجراي يك اثر نمايشي و حتي شاید بتوان گفت؛ باز شناخت دراماتيكي يك پديده نمايشي. نقد تئاتر را پديده ی مدرن زاده ی عصر رئاليسم بالزاكي تلقي مي‌كنند، در صورتیکه اولين نقد در این زمینه را «فاليک» نويسان آتن نوشته‌اند و اولين منتقد راستين تئاتر«ارسطو» طليعه ی فن نقدنويسي تئاتر را با كتاب «فن شعر» به عرصه ی ظهور رساند. اما چرا ارسطو را منتقد و مرجع تئاتر در طلوع و طلايه دار اين هنر مي‌انگارند؟ ارسطو كه با نگرش منطقی به پدیده ها، همه چیز را قانونمند و نظم پذیر می دانست، نخستین اندیشمندی بود كه كوشید قوانین و اصول آفرینش ادبی را كشف و تدوین كند، شناخت آفریده های ادبی را به قاعده و نظم درآورد و اسلوب ها و موازینی برای سنجش و داوری آن ها ایجاد كند. به همین دلیل این آموزگار نخست را به حق باید بنیان گزار و پدر شیوه ی منطقی نقد و نظریه پردازی ادبی دانست.

نقد نويسي درهر قلمرو و عرصه‌اي به دانش و سواد وحس نقدگرایانه نياز دارد. دانش و سواد در این زمینه نیاز به اطلاعات عمومی در اکثر رشته ها داشته و شمّه یا حس آن امري كاملاً ذوقي و غيراكتسابي است. در يونان باستان، اين تنها ارسطو است كه اصول نقد را می داند. در حقيقت، آثار ارسطو و نقد ارسطويي از حيث وسعت موضوع و جامعيت اطراف، به گونه ای است كه يک دائره‌المعارف واقعي از عصرش را ارائه مي‌كند. اين مجموعه شامل مباحث منطق و حكمت نظري و حكمت عملي است که مجموعه ی عظيم و فوق‌العاده‌اي را شامل می شود و شاید بتوان در این زمینه از فلاسفه ی معدودی همانند هگل یاد کرد که جامعیت منطقش بر نوشته های ایبسن نیز تأثیر نهاد. در اين مجموعه، ارسطو به عنوان وسيله ی تشخيص بين حقيقت و خطا در درجه ی اول اهميت قرار دارد، چرا که او منطق زمانه اش را درک کرده و با توجه به آن به نوشتن فن شعر روی آورده است. اما اگر بخواهیم این مسأله را در دنیای امروز مورد بررسی قرار دهیم باید شناخت انسان امروز از جامعه اش را مد نظر قرار دهیم. آیا منتقدان امروز قادر به شناخت ذهنیت افراد جامعه شان هستند؟ آیا نقد امروزی در پیشرفت موضوعاتی که نقد بر آنها صورت گرفته، مؤثر بوده است؟ آیا دیدگاههای افراطی نقد را تحت تأثیر قرار نداده است؟

موضوع نقد همواره درجوامع مختلف مورد تفسیر و انتقاد افراد مختلف واقع گردیده و گروهی با آن موافق و گروهی دیگر مخالف بوده اند. نگاهی به نقد هنری و بالاخص نو تئاتری آن که یکی از شاخه های نقد محسوب می شود ما را به دو نظر عمده نزدیک می کند: نظرعده ای که معتقدند نقد یک اثر، نه تنها آن را پاره پاره می کند، بلکه مسائلی را به نویسنده نسبت می دهد که شاید در زمان نوشتن حتی در ذهن اونیز نمی گنجیده، از این رو منتقد را فردی می دانند که از اثر معنای تازه ای غیر از آنچه مد نظر هنرمند بوده است می آفریند  و گروهی دیگر که نقد را جزو لاینفک اثر هنری می دانند وعقیده دارند عدم حضور آن باعث رکود آثاری می شود که با وجود نقد، توانایی بهینه شدن را به دست می آورند.

نگاهی به این دو نظر، منتقد تازه نفس را با درگیری درونی مواجه کرده و ترس از نظر نخست، او را وادار به عقب نشینی می کند، اما با نگاهی دقیق تر به این مسأله در می یابیم نقد نیز همچون دیگر مسائل جهان، نسبی است. نقد، این انرژی درونی را دارد که منتقد را از مسیر اصلی دور کرده وبه بیراهه هایی بکشاند که شاید خود او در پیچ و خم های آن گم شده و در نهایت  نیز نتواند راه اصلی را پیدا کند، اما از زاویه ای دیگر نقدی که در شاهراه اصلی قرار گیرد می تواند همانند چراغی در تاریکی، موضوعاتی را که نویسنده در پشت پرده ی نمایش هایش قصد مطرح کردنشان را داشته روشن کند، موضوعات جامعه را از درون آن کنکاش کرده و نیروی محرکه ای برای به جلو راندنش باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با نقد روانکاوانه ی آثار ایبسن به ناخودآگاه نویسنده قدم گذاشته دیدگاه او در مورد افراد و جامعه ی زمانش بررسی شده و ارتباط نظریات فروید و لکان با دورنیات این نویسنده که در آثارش نمود پیدا می کند مورد تحقیق قرار گیرد.

اما چرا روانکاوی؟ از  آن جایی که”روانشناسی” شناخت روان انسان با توجه به داشته های قابل لمس است و این شاخه می تواند از بخشهای واضح و موجود در یافته هایش کمک بگیرد، اما درروانکاوی، مسائل درونی و پیرامونی مطرح شده و روان انسان با توجه به داشته هایی که نمی داند وجود دارند اما در گوشه ای از وجود یا زندگی اش خودنمایی می کنند مورد بررسی واقع می گردد، در این پژوهش مبنای نقد بر پایه ی روانکاوی قرار گرفته است.

1-2) هدفهای تحقیق:

بررسی روانکاوی

بررسی مختصردو شخصیت روانکاو: فروید و لکان و نظریات آنها در روانکاوی

پرداختن به نقاط مشترک و تفاوت روانکاوی شخصیت های آثار ایبسن با توجه به نظریات دو روانکاو

بررسی برهه ی اجتماعی و سیاسی دوران ایبسن و تأثیر آنها برشخصیت های نمایشنامه های او

بررسی زندگی خصوصی ایبسن ومهاجرت او به کشورهای دیگرو تأثیر آن برشخصیت های موجود در نمایشنامه ها

تأثیر افرادی که ایبسن در زندگی با آنها برخورد داشته بر دید روانکاوانه ی او بر شخصیت های نمایشنامه

بررسی و نقد آثاری که در دوره ی توجه ایبسن به فرد و ناخودآگاه شخصیت هایش نوشته شده

[1] . Veri Simillis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي کتابهاي دروس کارگاهي وسرفصل هاي ارائه شده براي رشته ي گرافيک رايانه اي شاخه کاردانش
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122