پايان نامه نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيدة فارسي د
چكيدة انگليسي ذ
كليات ر
مقدمه 1
فصل اول: شرح احوال محمود طياري 4
1-1 ) زندگي 5
1-2 ) آثار 5
1-3 ) ويژگي هاي هنري 7
فصل دوم: جامعه شناسي ادبيات 10
2-1 ) بخش اول: درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات 11
2-1-1 ) درآمد 11
2-1-2) رابطة جامعه و ادبيات 12
2-1-3 ) جامعه شناسي توليد اثر ادبي 15
2-1-4 ) جامعه شناسي محتواي اثر ادبي 16
2-1-5 ) هدف جامعه شناسي ادبيات 17
2-2 )بخش دوم: نقد جامعه شناختي رمان 19
2-2-1)درآمد 19
ت
2-2-2) زمينه هاي اجتماعي داستان و رمان 19
2-2-2-1) صنعت چاپ 21
2-2-2-2) پيدايش و گسترش مطبوعات 21
2-2-2-3) تأسيس دارالفنون 22
2-2-2-4) ترجمه 22
2-2-3) لوكاچ و نقد جامعه شناختي رمان 23
2-2-4) گلدمن و نقد جامعه شناختي رمان 25
2-2-5) نظرية بازتاب واقعيت 29
2-2-6) جايگاه تيپ و شخصيت در رمان 30
2-3) جمع بندي 34
فصل سوم: تلخيص داستان ها 36
3-1) بخش اول: مجموعة خانة فلزي 37
3-1-1) دفتر اول 37
3-1-1-1) در پاي درخت نارنج 37
3-1-1-2) چل منبر 39
3-1-1-3) نقش 40
3-1-1-4) شمع هاي مومي 41
3-1-1-5) از هيچ شروع شد 42
3-1-2) دفتر دوم 43
3-1-2-1) نياز 43
3-1-2-2) آدم زيادي 44
3-1-2-3) تصوير 45
3-1-2-4) خانة فلزي 45
3-1-2-5) شاخه هاي كور 47
3-1-2-6) تهوع 47
3-1-2-7) ف نفي مي كند 48
3-1-2-8) چپاول 49
3-1-2-9) سقوط 49
3-1-2-10) شبانه 51
3-2) بخش دوم: مجموعة طرح ها و كلاغ ها 51
3-3) بخش سوم: مجموعة كاكا 53
3-3-1) كاسبكار 54
3-3-2) كاكا 54
3-3-3) كار به خانة ما آمد 55
3-3-4) نگاه به خوشحالي بود 56
3-3-5) شب برفي زمستان چهل و دو 57
3-3-6) يك جيپ دولتي در كوه هاي الموت 58
3-3-7) اقرار 59
3-4) بخش چهارم: مجموعة صداي شير 60
3-5) بخش پنجم: مجموعة آن سال برفي 62
3-5-1) زغال پزان 64
3-4-2) هشت و نيم 65
3-5-3) پروانه 66
3-5-5) مينا 67
3-5-6) آن سال برفي 67
3-5-7) پالتو 67
3-5-8) كج كلاه خان 68
3-5-9) رزماري 69
3-5-10) باقالي به چند من 69
3-5-11) تخت روان 70
3-5-12) شمعداني ها 70
3-5-13) درختزاران برگ خاطره ريخته 72
3-5-14) باد با ما نيست 72
3-5-15) كلت 73
3-5-16) شيرواني در باد 73
3-5-17) پنگوئن ها 74
3-6) بخش ششم: رمان سينما 76
3-7) جمع بندي 82
فصل چهارم: نقد جامعه شناختي داستان ها 84
4-1) مروري بر نظريات مهم در نقد جتمعه شناختي ادبيات 85
4-1-1 )بخش اول: نقد مجموعة خانة فلزي 88
4-1-1-1) نقد داستان چل منبر 89
4-1-1-2) نقد داستان شمع هاي مومي 91
4-1-1-3) نقد داستان نياز 93
4-1-1-4) نقد داستان آدم زيادي 93
4-1-1-5) نقد داستان خانة فلزي 95
4-1-1-6) نقد داستان تهوع 95
4-1-1-7) نقد داستان سقوط 96
4-1-2) بخش دوم: نقد مجموعة طرح ها و كلاغ ها 97
4-1-3) بخش سوم: نقد مجموعة كاكا 104
4-1-3-1) نقد داستان كاسبكار 105
4-1-3-2) نقد داستان كاكا 106
4-1-3-3) نقد داستان كار به خانة ما آمد 107
4-1-3-4) نقد داستان نگاه به خوشحالي بود 109
4-1-3-5) نقد داستان يك جيپ دولتي در كوه هاي الموت 110
4-1-4) بخش چهارم: نقد مجموعة آن سال برفي 111
4-1-4-1) نقد داستان زغال پزان 111
4-1-4-2) نقد داستان آن سال برفي 113
4-1-4-3) نقد داستان كج كلاه خان 114
4-1-4-4) نقد داستان رزماري 116
4-1-4-5) نقد داستان باد با ما نيست 117
4-1-4-6) نقد داستان كلت 118
4-1-4-7) نقد داستان پنگوئن ها 119
4-1-5) بخش پنجم: نقد رمانِ رمان سينما 120
4-1-6) جمع بندي 139
فصل پنجم: نتيجه گيري 140
فهرستمنابع145
جدول147
نمودارها 149

فهرست منابع

1- آريان پور،اميرحسين1354؛ جامعه شناسي هنر، چاپ سوم، تهران، دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران.

2- آلوت، ميريام، 1380؛ رمان به روايت رمان نويسان، علي محمد حق شناس، تهران، نشر مركز.

3- احمدي، بابك، 1375؛ ساختار و تأويل متن، ج 1، چ سوم، تهران، نشر مركز.

4- اخوت، احمد، 13871؛ دستور زبان داستان، اصفهان، نشرفردا.

5- اسكارپيت، روبر، 1374، جامعه شناسي ادبيات، مرتضي كتبي، چ اول، تهران، سمت.

6- بالائي، كريستف، 1386، پيدايش رمان فارسي، مهوش قويمي و نسرين خطاط، چ دوم، تهران، انتشارات معين و انجمن ايران شناسي فرانسه.

7ـ بالائي، كريستف و كويي پرس، ميشل، 1378، سرچشمه هاي داستان كوتاه فارسي، احمد كريمي حكّاك، چ اول، تهران، انتشارات معين و انجمن ايران شناسي فرانسه.

8ـ براهني، رضا، 1362؛ قصه نويس، چ سوم، تهران، نشرنو.

9ـ پاسكادي، يون، 1381، «ساخت گرايي تكويني و لوسين گلدمن»، جامعه، فرهنگ و ادبيات: لوسين گلدمن، ترجمه محمد جعفر پوينده، چ سوم، تهران، نشر چشمه.

10ـ پوينده، محمدجعفر،1377، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، چ اول، تهران نقش جهان.

11ـ تاديه، ژان ـ ايو،1377، «جامعه شناسي ادبيات و بنيان گذاران آن» ، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران، نقش جهان.

12ـ تبريزي، بهروز، 1351، در شناخت ادبيات و اجتماع، چ دوم، تهران كتاب نمونه.

13ـ تسليمي، علي،1388، نقد ادبي(نظريه ها و كاربرد آنها در ادبيات فارسي)، چ اول، تهران، نشر اختران.

14ـ ترابي، علي اكبر، 1379، جامعه شناسي هنر و ادبيات (مثلث هنر)، چ اول، تبريز، فروغ آزادي.

15ـ خسروي، خسرو، 1358، جامعه شناسي روستايي ايران، چ سوم، تهران، پيام.

16ـ دقيقيان، شيرين دخت، 1371، منشأ شخصيت در ادبيات داستاني، چ اول، تهران، نويسنده.

17ـ ديچز، ديويد، 1370، شيوه هاي نقد ادبي، محمدتقي(امير) صدقياني و غلامحسين يوسفي،چ سوم، تهران، علمي.

149

18ـ راودراد، اعظم، 1382، نظريه هاي جامعه شناسي هنر و ادبيات، چ اول،‌تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

19ـ رباني، رسول و انصاري، ابراهيم، 1385، جامعه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي، چ اول، تهران، سمت.

20ـ زاهدي مازندراني، محمدجواد، 1383، «مسائل جامعه شناختي اجتماعيات روستايي در ايران»، بررسي مسائل اجتماعي ايران: گروه مؤلفان(دانشگاه پيام نور)،‌چ اول، تهران، دانشگاه پيام نور.

21ـ زرافا، ميشل، 1368، ادبيات داستاني، رمان و واقعيت اجتماعي، نسرين پرويني، چ اول، تهران، فروغي.

22ـ زرين كوب، عبدالحسين، 1376، آشنايي با نقد ادبي، چ چهارم، تهران، سخن.

23ـ زيما، پيرو،1377، «جامعه شناسي رمان از ديدگاه يان وات، لوكاچ، ماشري، گلدمن، باختين»، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران نقش جهان.

24ـ ــــــــــ، 1377، «روش هاي تجربي و ديالكتيكي در جامعه شناسي ادبيات»، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران، نقش جهان.

25ـ سپانلو، محمدعلي، 1362، نويسندگان پيشرو ايران، چ اول، تهران، نگاه.

26ـ ستوده، هدايت الله،‌1378، جامعه شناسي درذ ادبيات فارسي، چ اول، تهران، آواي نور.

27ـ سلدن، رامان و ويدوسون، پيتر1377، ‌راهنماي نظريه ادبي معاصر، عباس مخبر، چ دوم، تهران، طرح نو.

28ـ شوكينگ، لوين ل، 1373، جامعه شناسي ذوق ادبي، فريدون بدره اي، چ اول، تهران، توس.

41ـ گلدمن، لوسين،1381، «پيوند آفرينش ادبي با زندگي اجتماعي»، جامعه، فرهنگ و ادبيات: لوسين گلدمن، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ سوم، تهران، نشر چشمه.

42ـ ــــــــــــــ، 1371، جامعه شناسي ادبيات(دفاع از جامعه شناسي رمان)، محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران، هوش و ابتكار.

43- لوكاچ، جورج، 1378، تاريخ و آگاهي طبقاتي، محمدجعفر پوينده، چ دوم، تهران، نشرتجربه.

44ـ ـــــــــــــ، 1380، جامعه شناسي رمان، محمدجعفر پوينده، چ اول،‌تهران، نشر چشمه.

45ـ ـــــــــــــ، 1377، «‌درباره رمان»، درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران، نقش جهان.

46ـ ـــــــــــــ، 1380، نظريه رمان، حسن مرتضوي، چ اول، تهران، نشرقصه.

47ـ لووي، ميشل و نعير، سامي، 1381؛ « مفاهيم اساسي در روش لوسين گلدمن»، جامعه، فرهنگ، ادبيات: لوسين گلدمن، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ اول، تهران، نشر چشمه.

48ـ لوونتال، لئو، 1386،‌ رويكرد انتقادي در جامعه شناسي ادبيات، محمدرضا شادرو، چ اول، تهران، نشرني.

49ـ مسكوب، شاهرخ، 1373، داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع، چ اول، تهران، فرزان روز.

50ـ مصباحي پور ايرانيان، جمشيد، 1358، واقعيت اجتماعي و جهان داستان، چ اول، تهران، اميركبير.

51ـ مندني پور، شهريار، 1383، كتاب ارواح شهرزاد،‌ چ اول، تهران، ققنوس.

55ـ ـــــــــــــــ، 1364، عناصر داستان (مفهوم داستان، درونمايه، موضوع،…)، چ سوم، تهران، شفا.

56ـ ميرعابديني، حسن، 1386، صدسال داستان نويسي ايران،‌ ج2و1،‌ چ چهارم، تهران ، نشر چشمه.

57ـ ـــــــــــــــــ، 1386، صدسال داستان نويسي ايران، ج4و3، چ چهارم، تهران، نشر چشمه.

58- ولك، رنه، 1373، تاريخ نقد جديد، سعيد ارباب شيراني، ج2، چ اول، تهران، نيلوفر.

59، ولك، رنه، 1377، تاريخ نقد جديد، سعيد ارباب شيراني، ج4، چ اول، تهران، نيلوفر.

60ـ يونسي، ابراهيم، 1365، هنر داستان نويسي، چ سوم، تهران، سهروردي.

 فهرست مقالات:

61- پنجه اي، عليرضا، 1381، «مصاحبه با محمود طياري»، گيلان امروز، در قهرمان تا نويسنده، محمود طياري(گردآورنده)، تهران، نشر افراز.

62- حسيني، پرويز، 1373، «مصاحبه با محمود طياري»، روزنامة خرداد، در قهرمان تا نويسنده، محمود طياري(گردآورنده)، تهران، نشر افراز.

63- رسولي، عزيزاله، 1372، «رقص پا با زبان»، گيله وا، در قهرمان تا نويسنده، محمود طياري(گردآورنده)، تهران، نشر افراز.

چكيده

هنر و جامعه همواره بر يكديگر تأثيرات متقابل داشته اند. آثار ادبي (داستان و رمان) از اين جهت كه ريشه در اجتماع دارند، پديده اي اجتماعي محسوب مي شوند و بيانگر مسائل اجتماع خود هستند. از سوي ديگر، جنبة واقع گرايانة داستان و رمان در اغلب موارد، سبب شده، اين نوع ادبي، آينة اجتماع و بازتاب دهندة مسائل و واقعيت هاي اجتماع خود باشند.

توصيف پيوندهاي جامعه و ادبيات و تبيين نحوة انعكاس واقعيت هاي اجتماعي در آثار ادبي، هدف جامعه شناسي ادبيات است. لوكاچ و گلدمن، به عنوان بزرگ ترين صاحب نظران عرصة جامعه شناختي ادبيات، رمان را برگردان زندگي اجتماعي و زاييدة جهان نگري نويسنده مي داانند. آنها در نظريات خود به بازتاب واقعيت هاي اجتماعي مي پردازند.

اين رساله سعي نموده تا با بررسي تحولات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ي عصر نويسنده و جهان نگري او، بيان كند كه ساخت هاي جامعه و اثر، همواره در پيوند با يكديگر شكل گرفته اند. از همين رو آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابي از واقعيات اجتماعي و آگاهي هاي جمعي و طبقاتي است. مطالعة هر يك از داستان هاي طياري نشان مي دهد كه او كم و بيش، مصالح و درونماية آثار خويش را از بطن اجتماع، تحوّلات اجتماعي و تجربيات زندگي خويش گرفته و با بيان تضادهاي جوامع شهري و روستايي، به نقش و تأثير ساختارها و ريخت هاي اين جوامع پرداخته است.

كليد واژه: نقد داستان ـ جامعه شناسي ادبيات ـ محمود طيّاري.

 كليات

 هدف

مطالعه و تبیین یک اثر ادبی از دیدگاه علم جامعه شناسی با استفاده از مبانی، اصول و روش های تحقیق،  مسألة اساسی پژوهش انتقادی در این حوزه است. در این تحلیل و بررسی، پژوهشگر به ادبیات به عنوان نهاد و پدیده ای اجتماعی مي نگرد. در نقد جامعه شناختی ادبیات، توجه به خاستگاه فکریِ پدید آورندة اثر حائز اهمیّت است. توجه و دقّت نویسنده به بازتاب عینی واقعیات اجتماعی در اثر ادبی از یک طرف و تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه و تحوّلات سیاسی بر      شکل گیری انگیزه و خواست نویسنده از سوی دیگر، اصلی مهم در تحلیل و نقد جامعه شناختی ادبيات به شمار مي رود.

از آن جایی که داستان و رمان بستر مناسبی برای طرح و بیان اندیشه ها و مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتّی عقاید و اندیشه های نویسنده به شمار می آید و مخاطبان و خوانندگان بیشتری را به خود جذب می کند، بديهي است که توجه و دقت بیشتری را از سوی نویسندگان می طلبد تا بر اساس شناخت دغدغه های جامعه و خواست مخاطب، با ژرف نگری و دقّت بیشتری به تولید یک اثر ادبی بپردازند.

در این پژوهش که به صورت نقد جامعه شناختی صورت مي گيرد، سعی مي شود به نقد و بررسی داستان های محمود طياري، از طریق تحلیل ساختار و محتوا و بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی بپردازد. مسألة اساسی دیگری که در این پژوهش، درصدد بررسی و پاسخ گویی به آن هستیم، میزان تأثیر پذیری نویسنده از رویدادها و واقعیت های اجتماعی و نحوة انعکاس آن در آثار داستانی اش است.

به طور کلّی، هدف اصلی این پژوهش این است که در جهت اثبات تعامل و پیوند میان آثار ادبی و جامعه ای که پدید آورندة اثر (نویسنده) را در خود پرورانده است، مطابق رهیافت های اساسی مبتنی بر آراء و نظریات صاحب نظران این عرصه و با رویکردی جامعه شناسانه نتایجی دقیق را حاصل کند.

بیان مسأله

امروزه، گرایش به خواندن داستان و رمان به خاطر دنیای پیچیده و رازگونه اش و نیز به انگیزة سرگرمی و لذّت در ميان اقشار مختلف دیده می شود. از همين رو، با توجه به گرایش مخاطبان امروز به داستان و رمان و قبل از آن دلبستگی و علاقة خودم به این نوع خاص ادبی بود که مرا به جستجو در دنیای قصه و رمان سوق داد و دلیل عمده ای شد تا پس از پرسه اي تقریباً طولانی در کتاب قطور صد سال داستان نویسی ایران، با قدمت و عظمت این عرصه بیشتر و بهتر آشنا شوم. در نگاه اول بسیاری از نویسندگان طراز اول توجه مرا به خود جلب کردند. نویسندگانی که از دیرباز تاکنون مورد نقد و بررسی اکثر صاحب نظران و پژوهشگران قرار داشته اند، اما این فکر را در من ایجاد کرد که توانایی این که، سخنی فراتر از آن چه بزرگان و منتقدان در باب آنها گفته اند، را ندارم، لیکن علی رغم تمایلم، از انتخاب آنها صرف نظر کردم و به دنبالگوشه نشینان دنیای داستان نویسی سری به ادبیات اقلیمی شمال که خود نیز تعلق خاطری به این خطّه دارم، زدم و صد البته کمک و اشارة استاد گرانقدرم سبب آشنایی با این نویسنده شد که به گفتة میرعابدینی «خوب شروع کرد اما شهرتش دوامي نيافت» از همین رو به دنبال یافتن چرایی این مسأله که چگونه برخی نویسندگان با وجود شروعی خوب به حاشیه فرستاده می شوند، دیدگاه های علم جامعه شناسی و اهداف و روش های آن در ارتباط با ادبیات، راه حل مناسبی تلقی می شد تا علاوه بر یافتن رویکردهای اجتماعی متن و تبیین انعکاس واقعیت های اجتماعی در اثر ادبی علل و عوامل مقبولیت نیافتن آثار یک نویسنده در میان دیگر نويسندگان، از جمله دلایل پیشبرد این بررسی ها واقع شد.

پیشینة تحقيق

در زمینة داستان و رمان، منابع و مطالب بسیار است و بسیاری از منتقدان و پژوهشگران برجستة ادب کشور به نقد و بررسی بسیاری از آثار داستانی نویسندگان بزرگ پرداخته اند. کتاب هايي نیز در زمینة نقد اجتماعی و جامعه شناختی ادبیات و داستان که به بررسی تحولات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه پرداخته اند، وجود دارد. کتب و منابع مذکور در نظريه پردازی و شناخت حیطة کار این رساله بسیار مفید واقع شد، اما آن چه در تحقیق حاضر ضروری و اساسی بوده، منابعی است که در مورد این نویسنده مطالبی ارائه کرده اند. پس از جستجوها و بررسی های کامل همة آن چه در نقد و بررسی آثار محمود طیاری از گذشته تاکنون صورت گرفته، هرچند اندک، اما با همكاری و لطف نویسنده شناسایی و دراختیار نگارنده قرار گرفت. اما آنچه موضوع این رساله است، در بررسی های پیشین در مورد این نویسنده مشاهده نشده است.

روش تحقیق

روش تحقيق پايان نامة حاضر، تحليلي- جامعه  شناختي است. ابتدا با مطالعه در آثار و نوشته های نویسنده به  تحلیل و بررسی داستان ها، بر اساس کتب ادبیات داستانی و سپس نقد و تحلیل آنها از دیدگاه علم جامعه شناسی، پرداخته شد.

روش گردآوری مطالب و اطلاعات این پژوهش، كتابخانه اي است. با توجه به روش تحلیلی و جامعه شناختی این پژوهش، علاوه بر فیش برداری منابع مرتبط، مصاحبه با نویسندة مورد نظر نیز کمک و راهگشای این تحقیق بوده است.

از آن جايي كه موضوع تعامل ميان جامعه و ادبيّات مبحثي مهم در ميان پژوهشگران و منتقدان در هردو حوزة ادبيّات و جامعه         شناسي بوده است، ادبيات به عنوان يكي از شاخه       هاي هنر، از ابتداي پيدايش، بستر دگرگوني        هاي فكري و فرهنگي گرديده است. اين دگرگوني            ها، ريشه در شرايط و زمينه         هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد كه در شاخه          هاي گوناگون پديدار گشته است. يكي از اين شاخه            ها، ادبيات داستاني (قصه، رمان) است كه قابليّت درخوري در همگام     سازي ادبيات با اجتماع و حركت در جهت تحوّلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد.

در ساليان اخير، نثر و به ويژه ادبيات داستاني، موفقيّت بيشتري در جذب مخاطب و خواننده داشته است، بنابراين، تحت تأثير همين شرايط، در اندك زمان رشدي چشمگير پيدا كرده است. از ديرباز تا كنون نويسندگان با توجه به ساختار اجتماعي و جغرافيايي، خاستگاه فكري و عقيدتي شان، به صورت ناخودآگاه مسائل و واقعيّات جامعه را در نوشته   هاي خويش انعكاس مي داده            اند. بنابراين، يك نوع پيوند منطقي بين ادبيّات و جامعه و رويدادهاي اجتماعي شكل گرفت. جامعه            شناسي ادبيّات به عنوان علمي ميان رشته         اي به دنبال شناخت عنصرهاي پيوند         دهندة اثر ادبي و جامعه ظهور و بروز يافت. با بهره       گيري از علم جامعه     شناسي و قوانين و روش هاي اصولي آن و از طريق نگرش جامعه         شناختي به ادبيّات  مي توان به ارتباط و تعامل جامعه و ادبيات پي برد، ضمن اينكه ارزش    هاي زيبايي شناختي اثر    ادبي و تعهدات و مسؤليّت نويسنده در قبال مردم و اجتماع نيز زنده مي شود.

در تحليل جامعه شناختي آثار داستاني، ابتدا لازم است براي آشنايي با فضا و موقعيت داستان   ها، تصوير كلّي از تاريخ سياسي و اجتماعي سال   هاي مربوطه داده شود، زيرا يك اثر ادبي در شرايط اجتماعي     اي كه در آن پديد آمده، يك وجه مشخص و جهان         بيني خاص دارد كه آن را قابل درك و فهم مي كند. ضمن اينكه پديد آورندة اثر نيز چون از درون جامعه برخاسته، داراي جهان    بيني و نگرشي برخاسته از ارزش هاي عامّ جامعة خود است، بنابراين، از طريق تطبيق محتوا و درونماية آثار با مسائل اجتماعي و فرهنگي و ساختار اجتماعي، مي توان به تحليلي دقيق دست يافت.

در همين زمينه، نظريات مختلفي از صاحب نظران حيطة نقد جامعه            شناختي رمان مطرح مي كنيم كه مهم ترين آنها نظريات لوكاچ و گلدمن است. سپس نظرية بازتاب واقعيّت كه نگاه كل           نگرانه به داستان         ها دارد، بيان مي       شود كه    اساس نقد اين داستان     ها واقع مي            شود زيرا در نظرية بازتاب، ضمن بيان كليّت داستان و ارائة تصوير همه جانبه از واقعيّات اجتماعي، توجه به  شخصيّت هاي تيپيك يا به عبارتي ديگر، نشان دادن  تيپ    ها و طبقات گوناگون اجتماعي نيز مطرح   مي            شود.

اين رساله، پژوهشي انتقادي است كه مجموعة داستان هاي محمود طيّاري را از ديدگاه علم جامعه     شناسي مورد نقد و بررسي قرار مي   دهد. در مجموع، اين رساله در 5 فصل تدوين شده است كه با توجه به اهداف در نظرگرفته شده به شرح زير مي           آيد:

فصل اول با هدف آشنايي بهتر و بيشتر با محمود طيّاري، از زندگي، آثار، تأليفات نويسنده و ويژگي         هاي آثار داستاني او مطالبي بيان مي  كند.

فصل دوم در باب جامعه   شناختي ادبيّات و نظريات مختلفي كه پژوهشگران اين علم مطرح كرده     اند، مباحثي ارائه    مي  كند. همچنين رابطة جامعه و ادبيّات و تأثير متقابل آن            ها بر روي هم، مورد بررسي قرار مي            گيرد. هدف اصلي در اين فصل، آشنايي بهتر با روش          ها و اهداف نقد جامعه            شناختي ادبيّات و رمان، نظريات صاحب      نظران جامعه           شناسي رمان و نظريه    ی بازتاب واقعيّت و جايگاه تيپ و شخصيت در نقد داستان     هاست.

فصل سوم اختصاص دارد به ارائة خلاصه           اي از داستان            هاي مجموعه           هاي مختلف داستاني نويسنده و بررسي برخي عناصر داستاني در آن         ها.

در فصل چهارم سعي ما بر اين بوده تا با تحليل درون ماية داستان ها و دقّت در وقايع زمان انتشار آن  ها، وارد نقد و تحليل آن ها شويم. درهمين رابطه، ابتدا مروري بر نظريات و انديشه      هاي گوناگون مطرح شده در فصل هاي پيشين        مي   اندازيم، سپس به توصيف و تحليل اين آثار مي      پردازيم. هدف اين فصل، تحليل دقيق نگاه نويسنده به اجتماع و مسائل آن و ميزان بازتاب رويدادها و واقعيّات اجتماعي در اين داستان     ها و بررسي شخصيت    ها و تيپ   هاي اجتماعي بوده است.

فصل ششم نتايج حاصل از اين نقد و بررسي            ها را ارائه مي          دهد .

فصل اول

زندگي

محمود طیّاری، نوزدهم اسفند ماه 1317 در شهر رشت متولد شد. او کودکی، نوجوانی و بزرگسالی اش را در همان شهر گذراند. خانواده            اش از طبقة مردمان معمولی و قشر پایین دست جامعه بودند. او پس از اتمام تحصيلات متوسطه به عنوان  بهداشت            يار در روستاهاي توابع رشت مشغول به كار شد. او در سال 1348 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر و پسر است. امّا این زندگی مشترک دوام چندانی نداشت و پس از 14 سال به جدایی منجر شد. پس از آن، طیّاری درراه تحصیلات عالی فرزندان در سال 1376 رهسپار تهران گشت و تاکنون ساکن تهران است.

«طیّاری پس از طیّ یک دوره افسردگی طولانی، که فاصلة  سال های 59 تا 65 را در بر می        گرفت، از هر چه رنگ تعلّق پذیرد – با بازنشستگی زودرس و متاركة دیرهنگام ! – آزاد و به شعر و نمایشنامه پرداخت.»

طیّاری کارمند اداره فرهنگ استان گیلان بود و پس از آن «از بیست و اندی سال پیش ، جز به کار ادب بار از کسی نبرد!» (طيّاري،18:1388)

میرعابدینی در صدسال داستان نویسی ایران این گونه به معرفی او پرداخته است: «او از نخستین نویسندگانی است که پس از به آذین و رادی دربارة زندگی در شمال ایران داستان نوشت، …و نوشته هایش از برخوردهای شغلی          اش         در شهرها و روستاهای محل خدمتش تأثیر پذیرفته اند.» (ميرعابديني،586:1386)

 1-2) آثار

محمود طیّاری در سه شاخة داستان، نمایشنامه و شعر، آثار متعدّدی منتشر کرده است :

مجموعه داستان

خانة فلزی، مجموعه اي از داستان های کوتاه که شامل 15 داستان و 2 نمایش   نامة تک پرده است و در پاییز 1341 منتشر شد.

2.طرح ها و کلاغ ها، دوّمین اثر انتشاریافتة طیاری در سال 1344 است که شامل طرح های روستایی است.

کاکا، سوّمين مجموعة داستاني که از 7داستان کوتاه و یک نمایشنامه تشکیل شده، در سال 1346 به چاپ رسیده است.

صدای شیر، مجموعه ای از طرح ها و داستانهای کوتاه است که در سال 1350 منتشر شد.

5.آن سال برفي، آخرین مجموعة داستانی که شامل 20 داستان کوتاه است، درسال 1379 انتشار یافت.

رمان سینما، تنها داستان بلند طیّاری است که در سال 1383 چاپ شد و مهمّترین و بهترین اثر او محسوب می شود.

نمایشنامه

گلبانک، نمایشنامة تک پرده، 1350.

تا زیر میز فرمانده، تريلوژي نمايش، خرداد 1357.

مارخانگی، نمايشنامه اي كه در پاییز 1358 منتشر شد و طیاری 11 سال بعد، مجلس اوّلی را به آن افزود و از سه به چهار مجلس، با نام مارنقره تغییر وضعیت یافت.

 صندلی چرخدار، فيلمنامه، 1363.

چل گیس خاتون، نمايشنامه، 1373.

عروس زره پوش، تريلوژي نمايش، 1378.

هفت سال سیاه، نمايشنامه، 1380.

پس گل من کو، که شامل 12 نمایش تک      پرده است و در سال 1380 منتشر شد.

اپرای پیاز، متنِ اوّل برندة جایزة مسابقة بزرگ ادبیات نمایشی ایران در سال 1387 منتشر شد.

مسترموش، نمايشنامه، 1388.

داستانهای کودكان

خروس بال طلا، مجموعه ای از قصه  های کودکان که در سال 1370 به چاپ رسید.

آفتاب و مورچه، بي تا.

شعر

نارنجستان، 1370.

همیشه برفی، 1372.

یه موشته سرخ آلوچه، 1380.

کولی و ماه، بي تا.

داستان گیلکی

تی دست مرا فادن، 1384.

پیله برفی، بي تا.

 1-3)  ويژگيهاي هنري

طیّاری در آغاز فعالیّت هنری خود و در مجموعه     های اولیه   اش، با نگاهی به محیط اجتماعی و اقلیمی خود، ساختاری خاص و زبانی ساده و توصیفی داشت. در ابتدا توجه و دقت او به اصول و فنون داستان   نویسی و انتخاب نوع شخصیت        ها، او را به عنوان نويسنده          اي توانا مطرح كرد.

طیّاری ابتدا با شعر شروع کرد و آن      گونه که خود به آن اشاره می کند: «از بهار سی و دو که پانزده سالم بود با شعری کلاس را بهم ریختم. این کف دهان که می     بینی حالا شفا می            دهد، تبرّک یافتة آن زمان            ها است.» (حسيني،70:1373) نیز در جای دیگر مي         گويد: «همه چيز با شعر شروع شد: زبان نرم ايرج، زبان تصويري عشقي و زبان ستيزه جوي عارف، بار معنايي خود را به زبان من داد. تابلوي «اوايل گل سرخ است» از ميرزادة عشقي، «زهره و منوچهر» از ايرج ميرزا و بعدها سروده      هاي عارف كارِ گردش زباني مرا آسان كرد و براي هميشه «رقص پا با زبان» را به من آموخت.» (طياري،12:1388)

جدا از شعر، اولین کار داستانی طیّاری یک رمان با نام  بیداد فقر بود که طیّاری آن را به سال 1336 در سه دفتر صدبرگی نوشت، اما هرگز این رمان او چاپ نشد.(صاحبان زند،109:1384)

آن چه طیّاری در مجموعه  های اول ارائه می       دهد، برمبنای زبانی توصیفی، احساسی و رمانتیک است و در عین حال از بیان واقعیّت    های اساسي که در لابه  لای زندگی روزمرّه در جریان است، غافل نیست. او در طرح ها و کلاغ ها،  نویسنده ای مطرح می      شود و چون این طرح  های روستایی ادراکی قوی دارد و چشم          اندازی دقیق و رسا از واقعیّت            های جامعة روستایی شمال کشور ارائه می دهد، در میان دیگر آثار نویسنده، ارزشی دیگر پیدا می   کند.

«رمان           هاي كرايه  ايِ پليسي ـ تاريخي، پاورقي            هايي مثل «دلشاد خاتون»، «يادداشت            هاي يك معلم» از محمد عاصمي، محرّك و برانگيزانندة من بود و شخصيت پي گير مرا در ادبيات ساخت. اما آن      چه جنبه    هاي ژورناليستي را از من گرفت و شأن دوباره به من داد، داستانهاي چوبك، هدايت، بزرگ علوي و ابراهيم گلستان بود.» (طياري،12:1388)

طیّاری نویسنده  ای است که در همة آثارش به دنبال زبانی خاص است. این جستجو که نویسنده را به سمت   کوتاه            نویسی در طرح         ها و کلاغ ها سوق داده، در آثار بعدی او به زبانی ادبی، شاعرانه و سرشار از آرایه ها تبديل می          شود. او این نوع کاربرد زبانی را در نمایشنامه     هایش نیز پی            گرفت.

هدف طیّاری از برگزیدن زبان سمبلیک در برخي داستان            ها این است که نوشته  هایش با دیگر نویسندگان که از دید او «کیلویی نویس» هستند، متفاوت باشد و معتقد است که نوشته  ای از ارزش هنری برخوردار است که تنها خواص آن را درک کنند. تمام تلاش او این است که نوشته هایش سطحی نباشد و نگاه و دقت خواننده به عمق باشد، تا درک دقیق  تری از آن به دست آورد.(ازافادات شفاهي نويسنده)

طیّاری معتقد است که زبان باید در خدمت فکر باشد و می         گوید : « در کار نوشتن، زبان درکنترل و شیء درخدمت است»، او شیوة نوشتاری خود را معادل «راه رفتن مور، روی گوی بلور» می          داند و می  گوید « کلمه از هر طرف که برود، به خودش می         رسد: جنس زبان من کریستال است». همچنین «رقص پا با زبان»، عنوان دیگری است که او برای خصیصة زبانی خود مطرح می      کند. (ر.ك.پنجه         اي،97:1381-50)

نکتة مهمّ و قابل توجه در ساختار داستان            های طیّاری توجه به فرم، نه محتوا، استفاده از زبان ورزی     ها و بازی   های زبانی و گفتگوهای داستانی است. او در ساخت و پرداخت گفتگوهای داستانی قدرت و مهارتی بالادارد. اساس بیشتر داستانهای او بر گفتگو استوار است.

از دیگر خصیصه های داستانی او اینکه داستان های او از مایه     های اقلیمی، بومی و خانوادگی شکل گرفته     اند. دنیای این داستان     ها، دنیای تلخ و غم بار فقر و تنگدستی و ناتوانی است و آدم      های این داستانها از اقشار و طبقات فرودست جامعه         اند که در برابر واقعیّت  های بی     رحم زندگی به خفّت و ناتوانی راضی شده        اند. بُن مایة اکثر آثار او فقر اقتصادی و فرهنگی جوامع شهری و روستایی است. «در انگیزه یابی یا شناخت عوامل مؤثر در شکل     گیری منش و آثار وی باید گفت: ابتدا کتب پلیسی و پاورقی روزنامه        ها و سپس اشعار ایرج میرزا و میرزادة عشقی و عارف قزوینی و بعدها داستانهای صادق هدایت و صادق چوبک به طور جنبی، در قدرت     بخشی جهات دید و زبان او مؤثر می            شود.» (طيّاري،www.tayari.ir)

بافت و فضای یکسان، شخصیّت            های تکراری و زاویة روایت مشترک از ویژگی      های مهمّ داستانهای دهة هفتاد اوست. حتّی در آخرین اثر داستانی طیاری که تنها رمان منتشر شدة اوست، علی رغم تلاش در ایجاد تفاوت با سایر مجموعه        ها، آنچه مشهود است، همان فضای آشناست که طیّاری با یاری جستن از تجربیّات و خاطرات خود، آن را عرضه می کند.

طیّاری در نخستین دورة نويسندگی خویش، آثاری مردم گرایانه و در جهت ارزش ها و باورهای جامعه می           نوشت، اما در دوره     های بعد، او را نویسنده  ای درونگرا می           یابیم که به انعکاس احساسات و تجربیّات شخصی و خاطرات خویش  می    پردازد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122