پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهداف کلی تحقیق 5
1-3-1- سؤالات تحقیق 6
1-3-1- متغیّرهای تحقیق 6
1-3-2-1- رسالت ادبیات در مقابله جامعه و بالعکس 7
1-3-2-2- سیاست و حکومت 8
1-3-2-3- نهادهای اجتماعی 8
1-3-2-4-فرهنگ 9
1-3-2-5- ارزش¬های اجتماعی 9
1-3-2-6- هنجارهای اجتماعی 9
1-3-2-7- ادبیات طنز 9
1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش 10
1-5- پیشینه¬ی پژوهش 11
1-6- روش اجرای تحقیق 14

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- شرح حال «نسیم شمال» 16
2-2- آثار نسیم شمال 18
2-2-1- نسیم شمال و ملانصرالدین 18
2-2-2- دلایل موفقیت نسیم شمال 19
2-3- برگ آخر از زندگی نسیم شمال 21
2-4- رابطه جامعه با ادبیات 22
2-5- جامعه و زندگی اجتماعی 23
2-6- جامعه¬شناسی 25
2-7- اصالت جامعه¬شناسی ادبیات 25
2-8- نقد جامعه¬شناختی ادبیات 25
2-8-1- فایده¬های نقد جامعه¬شناختی ادبیات 26
2-9- پیوند ادبیات با جامعه در عصر مشروطه 26
2-9-1- ادبیات مشروطه 27
2-10- ویژگی¬های مهم ادبیات مشروطه 27
2-10-1-ویژگی شعر مشروطه 28
2-11- اصول اندیشه، زبانی و ادبی شعر مشروطه 29
2-11-1- اومانیسم 29
2-11-2- رئالیسم 30
2-11-3- ناسیونالیسم 31
2-11-4- پرهیز از لفاظی زبانی 31
2-11-5- عدم اتکا بر آرایه¬ها و صنایع ادبی 32
2-12- ادبیات و تاریخ 33
2-13- تعریف طنز 34
2-13-1- طنز در دوره¬ی مشروطه 34
2-13-2- شعر نسیم، طنزی ملایم اما کوبنده 35
2-14- ادبیات عامیانه 36
2-14-1- مثل¬ها 37

فصل سوم: بحث و بررسی
3-1- مضامین اشعار نسیم شمال 40
3-1-1- محتوای اجتماعی 41
3-1-1-1- ریا و تظاهر 42
3-1-1-2- دین 43
3-1-1-2-1- دعوت به اتحاد اسلام 52
3-1-1-2-2- روشنفکری ضدّ مذهب 53
3-1-1-3- تعلیم و تربیت 55
3-1-1-4- زن و اهمیت و جایگاه او در خانواده و اجتماع 56
3-1-1-4-1- حق تحصیل زنان 57
3-1-4-2- ظلم و ستم نسبت به زنان 61
3-1-1-4-3- تأکید بر عفت، حجاب زنان 62
3-2-1- محتوای سیاسی 63
3-2-1-1- اصطلاحات اجتماعی 64
3-2-1-2- مفهوم آزادی در اشعار نسیم شمال 65
3-2-1-2-1- آزادی بیان 66
3-2-1-2-2- آزادی مطبوعات 69
3-2-1-2-3- آزادی زنان 71
3-2-1-2-4- آزادی: رهایی از استبداد داخلی 73
3-2-1-2-5- آزادی: رهایی از استعمار و تجاوز اجنبی 78
3-2-1-2-6- آزادی انتخابات 81
3-2-1-3- واژه وطن در ادبیات فارسی 82
3-2-1-3-1- مفهوم وطن در بعد سیاسی و حکومتی در دوره¬ی مشروطه 83
3-2-1-3-2- وطن در شعر دوره¬ی مشروطه 84
3-2-1-3-2-1- وطن در اشعار نسیم شمال 84
3-2-1-4- مشروطه و بازتاب آن 86
3-2-1-4-1- بازتاب مشروطه در اشعار نسیم شمال 88
3-2-1-4-1-1- بزرگداشت مشروطه و آثار و نتایج آن 88
3-2-1-4-1-1-1- تأیید و تکریم نظام مشروطه و حاکمیت قانون 88
3-2-1-4-1-1-2- اجرای عدالت و رفع ستم 89
3-2-1-4-1-1-3- آسایش و سعادت مردم 90
3-2-1-4-1-1-4- استقبال از مجلس شورا 90
3-2-1-4-1-1-1-5- تشویق مردم به انتخاب وکلای لایق 91
3-2-1-4-1-2- ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از مخالفان آن 93
3-2-1-4-1-2-1- ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از وضع نابسامان کشور 93
3-2-1-4-1-2-2- انتقاد از انحراف مشروطه 93
3-2-1-5- انتقاد از غوغای جمهوری خواهی 95
3-2-1-6- توجه به مسائل جهانی 97
3-3-1- محتوای اقتصادی 99
3-3-1-1- فقر و فاصله طبقاتی 102
3-3-1-2- مشاغل 104
3-3-1-3- کسادی بازار 105
3-3-1-4- فساد مالی 105
3-3-1-5- وابستگی اقتصادی ایران به غرب 106
3-4-1- مضامین فرهنگی 108
3-4-1-1- تعدد همسر 108
3-4-1-2- آداب و رسوم در ایام مشهور 110
3-4-1-3- غربزدگی 112
3-4-1-4- بی¬سوادی 113
3-4-1-5- رواج خرافه و نادانی در دوره¬ی مشروطه 114
3-4-1-5-1- جهل و خرافه ستیزی در دیوان اشعار ایرج میرزا 115
3-4-1-5-2- جهل و خرافه ستیزی در دیوان اشعار ملک الشعرای بهار 115
3-4-1-5-3- جهل و خرافه ستیزی در اندیشه¬ی نسیم شمال 117

فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1- نتیجه¬گیری 121
فهرست منابع و مآخذ 124

فهرست منابع و مآخذ

1ـ آبراهامیان، یراوند، 1379، ایران بین دو انقلاب، با ترجمهی احمد گل محمدی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

2ـ آجودانی، ماشاالله،1382، یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه، چاپ اول، تهران: انتشارات اختران.

3ـ آجودانی، ماشالله، 1385، پایان­نامه مشروطه­ی ایرانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اختران.

4ـ آدمیت، فریدون، 1356، اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپه­سالار، چاپ پنجم، تهران: انتشارات خوارزمی.

5ـ آدورنو، تئودور و دیگران، 1377، درآمدی بر جامعه­شناسی ادبیات، گزیده و ترجمه­ی محمد جعفر پوینده، چاپ اول، تهران: انتشارات نقش جهان.

6ـ آرین­پور، یحیی، 1355، از صبا تا نیما، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، جلد دوم.

7ـ آرین­پور، یحیی، 1387، از صبا تا نیما؛ تاریخ 150 سال ادب فارسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زوار.

8 ـ آژند، یعقوب، 1363، ادبیات نوین ایران، (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)، چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر.

9ـ آقابخشی، علی، 1366، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات بهرنگ.

10ـ اسکارپیت، روبر، 1374، جامعه­شناسی ادبیات، ترجمه­ی مرتضی کتبی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

11ـ اکبری بیرق، حسن، 1379، مبانی فکری ادبیات مشروطه، چاپ اول، تهران: انتشارات پایا.

12ـ امیری خراسانی، احمد، 1384، نامه­ی پایداری، چاپ اول، تهران: بنیاد آثار و نشر اندیشه­های دفاع مقدس.

13ـ براوان، ادوارد، 1341، تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ترجمه­ی محمدعباسی،

چاپ اول، تهران: انتشارات معرفت.

14ـ باردن، لورانس، 1374، تحلیل محتوا، ترجمه­ی مرتضی کتبی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

15ـ بابایی، علی، 1384، جامعه، فرهنگ و سیاست، اشعار سید اشرف الدین گیلانی، (نسیم شمال)، چاپ اول، تهران: انتشارات امید فردا.

16ـ بهار، محمدتقی، 1354، دیوان بهار، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد دوم.

17ـ بهار، محمدتقی، 1377، سبک­شناسی زبان و شعر فارسی، به اهتمام کیومرث کیوان، چاپ اول، تهران: انتشارات مجید.

18ـ بهزادی اندوهجردی، حسین، 1383، طنز و طنزپردازی در ایران، چاپ اول، تهران: نشر صدوق.

19ـ پارسانسب، محمد، 1387، جامعه­شناسی ادبیات فارسی؛ از آغاز تا سال 1357، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

20ـ پرستش، شهرام، 1380، «تأملی بر تأملات»، (نقد کتاب تأملی بر جامعه­شناسی ادبیات)، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره­ی 78 .

21ـ پورالخاص نوکنده­یی، شکرالله، 1380، تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در ادبیات منظوم فارسی از آغاز تا نیمه دوم قرن هفتم هجری، چاپ اول، اردبیل: انتشارات شیخ صفی الدین اردبیلی.

22ـ ترابی، علی­اکبر، 1379، جامعه­شناسی هنر و ادبیات؛ مثلث هنر، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.

23ـ ترابی، علی­اکبر، 1380، جامعه­شناسی ادبیات فارسی، چاپ دوم، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.

24ـ حافظ، شمس­الدین محمد، 1384، دیوان حافظ، با شرح عبدالله ابهری، چاپ اول، تهران: انتشارات طلایه.

25ـ جلالی­پور، حمید؛ محمدی، جمال، 1389، نظریه­های متأخر جامعه­شناسی، چاپ اول، تهران: نشر نی.

26ـ حسینی، سید اشرف­الدین، 1358، باغ بهشت، چاپ اول،  تهران: انتشارات ایران.

27ـ حسینی، سید اشرف­الدین، 1370، دیوان اشعار، به تصحیح محمد بهشتی، چاپ اول، چاپخانهی احمدی.

28ـ دهخدا، علی اکبر،1372، لغت­نامه، چاپ اول، تهران: مؤسسه­ی انتشارات لغت­نامه­ی دهخدا.

29ـ دیویس، تونی، 1378، اومانیسم، ترجمه­ی عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

30ـ راو راد، اعظم، 1382، نظریه­های جامعه­شناسی هنر و ادبیات، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

31ـ رشتی، سید اشرف­الدین، 1370، دیوان نسیم شمال، با مقدّمه­ی سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سعدی.

32ـ رضوانی، محمد اسماعیل، 1381، انقلاب مشروطیت ایران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

33ـ روح­الامینی، محمود، 1377، نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگه.

34ـ ساناساریان، الیز، 1384، جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب57،  ترجمه­ی  نوشین احمدی خراسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات اختران.

35ـ ستوده، هدایت الله، 1378، جامعه­شناسی در ادبیات فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور.

36ـ شفیعی کدکنی، محمد رضا، 1390، ادوار شعر فارسی، از مشروطیت تا سقوط پهلوی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سخن.

37ـ صالح، حسین، 1369، واژگان اصطلاحات ادبی، چاپ اول، تهران: انتشارات نیلوفر.

38ـ صدرهاشمی، سید محمد، 1332، تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپ اول، اصفهان: انتشارات کمال.

39ـ صدرهاشمی، سید محمد، 1363، تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپ پنجم، اصفهان: انتشارات کمال.

40ـ صدری­نیا، باقر، 1381، اندیشه­های ناسونالیسم در شعر عارف قزوینی، نامهی پارسی، سال هفتم، شمارهی چهارم.

41ـ عارف قزوینی، ابوالقاسم، 1358، کلیات دیوان عارف قزوینی، به اهتمام عبدالرحیم سیف آزاد، چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

42ـ  عظیمی، حسین، 1374، مدارهای توسعه‌ نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.

43ـ عیسوی، چارلز، 1362، تاریخ اقتصادی ایران؛ (قاجاریه 1215-1332هـ ق)، ترجمه­ی یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: نشر گستره.

44ـ فرخی یزدی، محمد، 1378، دیوان فرّخی یزدی، چاپ اول، تهران: انتشارات ارمغان.

45ـ فرزاد، عبدالحسین، 1378، درباره­ی نقد ادبی، چاپ اول، تهران: نشر قطره.

46ـ قشمی، محسن، 1376، ملا نصرالدین، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.

47ـ کاتوزیان، محمدعلی، (همایون)، 1372، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه­ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز.

48ـ کریمی موغاری، فریده، 1382،  شمیم نسیم، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.

49ـ کسروی، احمد، 1384، تاریخ مشروطه ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صدای معاصر ایران.

50ـ گریس جی، ویلیام، 1381، ادبیات و بازتاب آن، ترجمه­ی بهروز عزبدفتری، چاپ اول، تهران: انتشارات فروزش.

51ـ گلدمن، لوسین، 1371، جامعه­شناسی ادبیات؛ (دفاع از جامعه­شناسی رمان)، ترجمه­ی محمدجعفر پوینده، تهران: انتشارات هوش و ابتکار.

52ـ گیلانی، سید اشرف الدین، 1375، کلیات سید اشرف الدین گیلانی، با مقدمه و کوشش احمد   اداره­چی گیلانی، چاپ اول، تهران: مؤسسهی انتشارات نگاه.

53ـ گیلانی، سید اشرف الدین، 1392، کلیات جاودانه نسیم شمال، به کوشش حسین نمینی، چاپ سوم، تهران: انتشارات اساطیر.

54ـ محسنی، منوچهر، 1375، مقدمات جامعه شناسی، چاپ اول، تهران: نشر دوران.

55ـ محمدخانی، علی اصغر، 1384، شاعر مردم؛ یادنامه­ی سید اشرف الدین حسینی، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

56ـ مولوی، جلال الدین محمد، 1386، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، چاپ اول، تهران: انتشارات کاروان، دفتر اول.

57ـ مولوی، جلال الدین محمد، 1387، غزلیات شمس تبریزی، مقدمه، گزینش و تفسیر دکتر شفیعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کاروان

58ـ مؤمنی، باقر، 1357، ایران در آستانه­ی انقلاب مشروطیّت و ادبیّات مشروطه، چاپ پنجم، تهران: نشر سپیده- انتشارات شباهنگ.

59ـ میرزاده­ی عشقی، سید محمدرضا، 1357، کلیات مصور میرزاده­ی عشقی، به کوشش علی­اکبر مشیر سلیمی، چاپ هفتم، چاپخانه­ی سپهر.

60ـ میرزا، ایرج، 1353، دیوان ایرج، به کوشش محمد جعفر محجوب، چاپ اول، تهران: نشر اندیشه.

61ـ ناصح، محمد مهدی، 1373، شعر دلبر، دو بیتی­های عامیانه بیرجندی، چاپ اول، مشهد: انتشارات محقق، دفتر اول.

62ـ نیک­خلق، علی­اکبر؛ وثوقی، منصور، 1385، مبانی جامعه­شناسی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات بهینه.

63ـ ولک، رنه، 1373، نظریه­ی ادبیات، ترجمه­ی پرویز مهاجر و ضیاء موحد، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

64ـ یوسفی، غلامحسین، 1369، «شاعرمردم» در کتاب چشمه­ی روشن، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.

65- یوسفی، غلامحسین، 1388، یادداشت­های درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی، به کوشش فرهاد عطایی، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

چكيده:

جامعه‌شناسی ادبیات، یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی است که به بررسی، ژرف‌کاوی و تمرکز مطالعه در محتوای ادبیات به عنوان «هنر کلام» و شناخت جوهر اجتماعی آن می‌پردازد؛ چرا که آثار ادبی، به طور نامحسوس، تصویر هنرمندانه از واقعیت‌های اجتماعی هر ملّتی را نشان می‌دهند و با تحلیل و نقد جامعه‌شناختی این آثار می‌توان تا حدودی به وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر دوره­ی تاریخی، آگاهی پیدا کرد. در این پژوهش که به شیوه­ی تحقیقات بنیادی نظری و به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام گرفته است، اشعار سید اشرف‌الدین گیلانی، معروف به «نسیم شمال» از دیدگاه نقد جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. محور اصلی پژوهش حاضر این بوده است که نسیم شمال، چگونه با اشعار طنزگونه و زبان محاوره‌ای قابل فهم عامه­ی مردم، ادبیات را وسیله‌ای برای خدمت به وطن خود و آگاهی دادن به تمام افراد جامعه قرار داده است. علاوه بر جوهر و درون‌مایه­ی اجتماعی، نکته‌های ظریف دیگری نیز شعر او را دل‌نشین و شایسته­ی توجه کرده است. نخست، طرح مسائل جدّی به صورت فکاهی، همراه با طعنه و طنز و کنایه و دیگری، پروراندن این معانی و مضامین با زبان سادّه­ی گفتار مردم کوچه و بازار، خالی از هر نوع محافظه‌کاری ادبی. در پژوهش حاضر، مضامین اشعار نسیم شمال به چهار دسته­ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی شده و برای نقد جامعه‌شناختی اشعار از شیوه­ی تحلیل مضامین استفاده شده است. توجه گسترده­ی او به مفاهیمی چون مشروطه، میهن، آزادی و عدالت، همراه با دعوت همه به مبارزه با جهل، خرافه و بی‌سوادی و مبارزه با استبداد و بیگانگان، با نوعی اندیشۀ ملّی ـ مذهبی همراه بود که در زبانی ساده و روشن، با هدف القای سریع به عامّه­ی مردم بیان شده است. همه­ی این خصیصه‌ها، وی را به عنوان یک شاعر ملّی‌گرا با نگرش اسلامی معرفی می کند.

كليدواژه­ها: اجتماعی، فرهنگی، مضامین، نسیم شمال، نقد جامعه­ شناسی

فصل اول

کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدّمه

جامعه­شناسی ادبیات، شاخه­ای چند رشته­ای از علوم اجتماعی است که به موضوعاتی چون شناخت آداب و رسوم جامعه و بررسی نگرش اجتماعی شاعران و نویسندگان دوره­های گوناگونی می­پردازد. و رویکردی انتقادی به آن، به معنای یافتن نشانه­ها و نمودهای آگاهی جمع و تحولات پیرامون آن در رابطه با دیگر تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مکان و زمان­های مختلف است.

ادبیّات دارای ماهیتی اجتماعی است زیرا که هیچ شاعر و نویسنده­ای در خلأ زندگی نمی­کند،  نمی­اندیشد و سخن نمی­گوید. سخن آنان خودآگاه یا نا خودآگاه و مستقیم یا نامستقیم از زمینه­های اجتماعی می­جوشد؛ اگر چه تأثیر عوامل و عناصر اجتماعی در شعر و نوشته­ی شاعران و نویسندگان    می­تواند متفاوت باشد. آرنولد هاوزد (1976) معتقد است که برای درک آثار هنری کافی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی را که اثر هنری در آن متولد شده بشناسیم. در این رویکرد، پایگاه اجتماعی هنرمند از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و به همراه شرایط جامعه در آثار هنری نقش تعیین­کننده دارد (راو راد، 1382: 12-14).

همان­طور که می­دانیم یکی از دوره­های سرنوشت­ساز تاریخی ایران عصر مشروطه است دوره­ای که در آن در تازه­ای بر روی ادبیات فارسی گشوده می­شود؛ ادبیات با سیاست و مسائل اجتماعی و مفاهیم جدیدی که تا آن زمان سابقه­ای به این گستردگی نداشته همچون جانبداری از عدالت، آزادی، نکوهش استبداد، نفرت از بیگانگان، وطنی­پرستی پیوند می­خورد. در ادبیات قلم برای نخستین بار برای روبه رو شدن با عامه مردم به کار می­افتد. و اشعار کسانی همچون عارف، نسیم شمال و عشقی به خاطر بیان درد مردم و جامعه زمان خود در قلب  مردم نفوذ پیدا می­کند.

تاریخ پر فراز و نشیب ایران، همراه با جنگ و صلح، ظلم و عدالت، شادی، اندوه، امید و ناامــیدی

است. در طی تاریخ ایران، مردمانی زیسته­اند که همواره با اسلحه و یا با اندیشه و قلم خود به مقاومت و مبارزه پرداخته­اند که در این میان شاعران و نویسندگان جامعه­شناس، مردم دوست، خوش درخشیده­اند.

سید اشرف الدین حسینی از جمله شاعران بزرگی بود که سروده­های او بیانگر رویدادی سیاسی و یا در بردارنده­ی طنزی اجتماعی و فرهنگی بود که در مجموع، نمایشگر وقایع جاری سرزمینمان از ابتدای عصر مشروطه تا دوران رضاخانی بود.

نسیم شمال از جمله شاعران بزرگی بود که ادبیات را با جامعه و مردم به مفهوم واقعی آن گره زده بود. با اشعاری که علاوه بر سادگی و شیرینی و تاحدی طنز گونه بودن اما سرشار از احساسات پاک میهن­پرستانه­ی و بشردوستانه به روشن کردن افکار عموم افراد جامعه می­پرداخت.

1ـ2ـ بیان مسئله

جامعه­شناسی ادبیات بخشی از جامعه­شناسی هنر است که مطالعات خود را روی محتوای اثر و جوهر اجتماعی آن و روابط متقابل ادبیات و جامعه متمرکز می­سازد. دانش مزبور با معتبر شمردن قواعد و قراردادهای زیباشناختی، با بررسی خرده­فرهنگ و پایگاه اجتماعی هنرمند، می­کوشد تأثیراتی را که فعالیت­ها و آثار هنری در روند امور و نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برجای می­گذارند، و همچنین تأثیراتی که هنر و فعالیت­های هنری متقابلاً از آنها می­پذیرد روشن سازد و نقش مهمی را که ساختار اجتماعی در این میان ایفا می­کند نشان می­دهد (ترابی، 1379: 30).

در واقع جامعه­شناسی ادبیات یکی از جدیدترین حیطه­ها در جامعه­شناسی است. در این حوزه اوضاع و احوال دینی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه در ارتباط با ادبیات مورد بررسی قرار می­گیرد.

آثار ادبی به طور نامحسوس و غیر مستقیم، آرمان­ها، تفکرات شیوه زندگی هر ملت را در طول تاریخ نشان می­دهد و تصاویری هنرمندانه از واقعیات اجتماعی عرضه می­دارد. نگاه جامعه­شناختی به ادبیات می­تواند وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره را تا حدودی نمایان سازد (جلالی­پور و محمدی، 1389: 395).

برای بررسی جامعه­شناسی ادبیات یک دوره زمانی خاص و مهم ایران که دوره مشروطیت و پیامدهای مربوط به آن است انتخاب شده است. دوره مشروطه یکی از دوره­های  پر فراز و نشیب تاریخ ایران است. تقریباً بعضی چیزها، در حال دگرگونی و تغییر است و بعضی از ارزش­ها فرو ریخته و ارزش­ها و موضوعات جدید تبلیغ می­شود تا در فرهنگ جامعه ایرانی جای خود را باز کند. سیاست دوره مشروطه تغییری چشم­گیر با دوره­های ما قبل دارد و ایرانیان اولین تجربه خود را در نظام جدید، با عناوینی چون قانون، افکار عمومی جامعه، آزادی و مساوات و استبدادستیزی به محک می­کشند (همان، 396).

با افزایش روابط ایران با دولت­های اروپایی آرا و اندیشه­های روشن­فکران و آزادی­خواهان آن سرزمین­ها، اهل قلم و اندیشه ایران را تحت تأثیر قرار داده است. آنها با اعتقادات جدید که استبداد سلطنتی، محافظه­کاری سیاسی را مردود می­شمردند و اصول برابری و آزادی و برادری را می­ستودند، آشنا شدند. از طرفی دیگر نفوذ اقتصادی اروپا و بی­کفایتی پادشاهان قاجار منجر به آشفتگی اقتصادی و اجتماعی ایران شد (همان، 374).

یکی از مهم­ترین ویژگی­های ادبیات و شعر مشروطه، تأثیرپذیری آن از جریانات اجتماعی و سیاسی است که تحت تأثیر اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه، شعر وارد حوزه زندگی مردم می­شود و نحوه زندگی ملت را به تصویر می­کشد. جامعه ایران در حال و هوای انقلاب  تغییر و تحول اساسی است و روشن­فکران تلاش دارند، سنت­های جدید، جایگزین سنت­های کهنه گردد. در این راستا نیز ادبیات اعتراض «انتقاد» شکل می­گیرد که خصیصه بارز آن جامعه­گرایی و واقع­گرایی است. از رهگذر بررسی اشعار این دوره به راحتی می­توان اوضاع جامعه آن زمان را ترسیم نمود و افق فکری شاعران و نوع تلقی آنان را نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی جویا شد.

در تاریخ پر فراز و نشیب ایران مردمانی زیسته­اند که همواره با اسلحه و یا با اندیشه و قلم خود به مقاومت و مبارزه پرداخته­اند. سید اشرف­الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال) ستاره­ای در دوره مشروطیت طلوع کرد و خوش درخشید. اشعارش که از احساسات و عواطف شدید میهن دوستانه و عشق به آزادی و مردم سرچشمه گرفته بود، بی­تردید در بیداری توده­ها و آشنایی آنان با حقوق خود، تأثیر ژرف داشت (کریمی موغاری،7:1382).

در دوره­ی مشروطه شاهد رشد مطبوعات که حاصل از ارتباط متفکران ایرانی با جامعه اروپایی بود، هستیم، از جمله نشریه­های مطرح در این دوره نسیم شمال بود که نخستین شماره آن در دوم شعبان 1325 ق در رشت چاپ شد و نفوذ زیادی در میان مردم پیدا کرد که در واقع اشعار و حرف دل­های سید بزرگوار حسینی بود که منتشر می­شد. هر یک از سروده­های او بیانگر رویدادی سیاسی و یا در بردارنده­ی طنزی اجتماعی و فرهنگی بود که در مجموع، که در مجموع نمایشگر وقایع سرزمین ایران از ابتدای عصر مشروطیت تا دوران رضاخانی بود (محمدخانی، 1384: 60).

اشعار سید اشرف­ الدین علاوه بر سادگی و شیرینی، سرشار از احساسات پاک میهن­پرستانه و بشردوستانه بود. از رهگذر این اشعار است که می­توان به شیوه مبارزه سیاسی و اقدامات دلیرانه او در آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و روشنگری و افشاگریش پی برد.

در این دوره ادبیات شاهد مفاهیمی جدید چون «وطن»، «دولت»، «ملت»، «آزادی»، «قانون» و … هستیم. اگر چه برخی از این کلمات قبلاً نیز در اشعار به چشم می­خورد، اما با کاربرد مدرن آنها که برآمده از اندیشه­های نوین مشروطه­خواهی و حاکمیت مردم است بر می­خوریم. دیوان «نسیم شمال» از آن جهت انتخاب شد که تصور می­شود با توجه به کم­سوادی غالب ایرانیان در آن زمان، مردم اشعاری را که آهنگین بوده و به خصوص سبک ساده داشته بهتر به حافظه سپرده و تحت تأثیر اندیشه­ی آن قرار می­گرفتند.

سید اشرف­الدین گیلانی از میان مردم و از خطه شمال برخاسته بود، تمام عمر با مردم و در میان مردم زیست و از احوال و دغدغه­های زندگی آنان اطلاع کامل داشت و به همین دلیل به خوبی توانست با آنان ارتباط برقرار نماید (جلالی­پور و محمدی، 395:1389).

1ـ3ـ اهداف کلی تحقیق

هدف این پژوهش نقد جامعه­شناختی دیوان اشعار سیداشرف الدین گیلانی است. در واقع در پی آن

هستیم که تأثیر اشعار نسیم شمال بر تحولات جامعه و بالعکس مورد بررسی قرار بگیرد، به طور کلی مضمون­ها در اشعار سید اشرف­الدین درچهار بخش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه­بندی شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که به واکاوی بیشتر چهار بخش یادشده و همچنین تأثیر اوضاع و احوال جامعه بر ادبیات آن دوره به خصوص اشعار نسیم شمال و همچنین تأثیر اشعار ایشان بر جامعه و دگرگونی آن بپردازیم.

با توجّه به دوره­ی حساس تاریخی مشروطه و انتخاب شاعر بزرگ و مردمی این دوره و با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح شده در اشعار نسیم شمال  و با کمک از شاعران معاصرش به شناخت  و بررسی جامعه دوره­ی مشروطه به لحاظ درون­مایه­های اجتماعی و سیاسی و همچنین به استخراج و تحلیل اندیشه و نظر سید اشرف­الدین حسینی از نظر مؤلفه­های جامعه­شناسی و سیاسی خواهیم پرداخت.

با پیدایی مشروطیت، ادبیات طنزی حقیقی، که لبه­ی تیز خود را بیش از افراد  متوجه اجتماع و معایب عمومی جامعه ساخته بود، پدید آمد و در حقیقت به نفع افکار آزادی­خواهانه به شعر تغزلی دست اتحاد داد. در این پژوهش می­خواهیم بدانیم چگونه نسیم شمال با اشعار طنزگونه، ادبیات را به مردم نزدیک ساخت و خود را شاعر مردمی ساخت و با این طریق به آگاهی­سازی جامعه پرداخت.

1ـ3ـ1ـ سؤالات تحقیق

1ـ آیا شرایط مختلف جامعه می­تواند با ورود در ادبیات، بر افکار یک ملت تأثیر داشته باشد؟

2ـ جامعه­ی عصر سید اشرف­الدین حسینی چه ساختار سیاسی و اجتماعی داشته و دیدگاه و رفتار ایشان نسبت به آنها چه بوده است؟

3ـ  مؤلفه­های فرهنگی و ضد فرهنگی و ارزش­های اجتماعی زمان نسیم شمال چه بود؟

3ــ ادبیات طنز و فکاهی چگونه در تبین اندیشه  جامعه­ی زمان نسیم شمال و آگاهی دادن به عموم مردم در مورد جامعه، حکومت، سیاست، اقتصاد و… ایفای نقش می­کرد؟

1ـ3ـ2ـ متغیـّرهای تحقیق

با توجه به پرسش­های مطرح شده، متغیّرهای زیر مطرح گردیده است.

1ـ3ـ2ـ1ـ رسالت ادبیات در مقابله جامعه و بالعکس

ادبیات منعکس­کننده­ی شکل ویژه­ی زندگانی و فرهنگ هر جامعه است. این هنر نوعی کار فرهنگی و اجتماعی است که درآن سیر کمال یابنده­ی ادراکات فرد و تحول اجتماع منعکس می­شود.

برخی از ناقدان در نقد آثار ادبی مبانی اجتماعی آنها را معتبر دانسته و نحوه­ی ارتباط ادبیات با جامعه محور پژوهش­های آنان بوده است. بی­شبهه محیط ادبی نمی­تواند از تأثیر محیط اجتماعی بر کنار بماند. افکار و عقاید و ذوق­ها و اندیشه­ها تابع احوال اجتماعی می­باشند. متقابلاً، ادبیات روی اوضاع و احوال اجتماعی اثر می­گذارد.

رابطه­ی شاعر و نویسنده با محیط و جامعه­ی او مشخص­کننده­ی نقشی است که ادبیات در جامعه­ی ایفا می­کند. اگر سلاطین با مستمریها و صلات، روحانیون با مبرات و صدقات، اعیان با تحفه و هدایا از شاعر و نویسنده حمایت کنند، در این صورت، ادبیات فقط نمود اجتماعی دارد. اما ادبیات عامل محرک اجتماعی نیز هست.در این موارد است که شاعر و نویسنده از اوضاع ناپسند مادی و اجتماعی جامعه­ی خویش انتقاد می کند و بر خلاف ذوق و پسند قشر یا قشرهایی از جامعه سخن می­گوید، با محیط خود مبارزه می کند و می­کوشد که آن را تغییر بدهد (گریس جی، 1381: 13).

برای نمونه سید اشرف­الدین با وجود خفقان رضا شاهی با زبان طنز به انتقاد از اوضاع جامعه و به آگاهی دادن به مردم در مورد استبداد رضا شاهی و دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران می­پردازد. اما با دسیسه­ی حکومت به جرم دیوانگی در تیمارستان زندان می­شود و در آنجا غریبانه بر سر آرمان خود که همان آزادی، کوتاه کردن دست بیگانگان از ایران و… بود جان خود را از دست داد.

گفته شده که آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی است و از این رو، بسیاری از منتقدان سعی ورزیده­اند که علل و موجبات تحول اسلوب­ها و تغییر فنون و انواع شعر را در ادبیات فقط از طریق پژوهش در اوضاع و احوال اجتماعی بیان نمایند. بر اثر تأثیر فلسفه و طرز فکر خاصی که در دوره­ی معینی روی آثار ادبی گذاشته می­شود، می­بینیم که ادبیات ایران در عصر سامانیان و غزنویان لباس بزم و یا خفتان رزم به تن می­کـند، تا سرانجام برسیم به مشروطیت که قدرت و نفوذ خود

را از مایه­های سیاسی می­گیرد (همان،14).

ادبیّات معمولاً نمایشگر زندگی است و زندگی اغلب واقعیتی اجتماعی است؛ هر چند جهان طبیعی و جهان درونی و ذهنی فرد نیز در ادبیات می­تواند موضوع تقلید باشد (ولک، 1373: 99).

دیدگاه شاعر و نویسنده نیز یکی از اعضای جامعه است و جامعه بر ذهن، سبک نگارش و موضوع اثر او، به گونه­ای مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر دارد (امیری خراسانی، 404:1384).

1ـ3ـ2ـ2ـ سیاست و حکومت

سیاست در لغت به معنی«پاس داشتن [آنندراج] حفاظت، نگهداری، حکم راندن بر رعیت [غیاث اللغات] رعیّت­داری کردن [منتهی الارب] » (دهخدا، 1372، لغت نامه).

در اصطلاح جامعه­شناسی؛ سیاست بررسی کارکردهای حکومت یا دولت و مدیریت امور همگانی و احزاب سیاسی؛ تدابیری که حکومت یا دولت و مدیریت امور همگانی و احزاب سیاسی؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امور کشور اتخاذ می­کند که این تدابیر به دو جزء تقسیم می­شود: سیاست داخلی و خارجی که مناسبات بین طبقات و ملت­ها در داخل یک مملکت جزئی داخلی از سیاست داخلی است و روابط بین دولت­ها و مردم دیگر کشورها جزئی از سیاست خارجی محسوب می­شود» (آقا بخشی، 1366: 202).

«حکومت به تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره­ی یک کشور یا واحد سیاسی گفته می­شود. تشکیلات دولت علاوه بر نمایندگی­های اجرائی معمولاً از سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می­شود» (همان، 115).

1ـ3ـ2ـ3ـ نهادهای اجتماعی

«یکی از نظام­های اجتماعی درون جامعه نهاد می­باشد که نظام سازمان­یافته­ای از روابط اجتماعی است که در بر گیرنده­ی برخی از ارزش­ها و فرایندهای مشترک می­باشد و برای پاسخگویی  به برخی از نیازهای جامعه به وجود آمده است» (محسنی، 1375 : 148).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري
 • پايان نامه موسيقي شعر در ديوان اوحدي مراغه اي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122