پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 170 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه 1
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت 3
پیشینه 3
روش تحقیق 6
سؤال اصلی 7
سؤالات فرعی 7
فرضیه ها 7
اهداف 8
ساماندهی پژوهش 8
تعاریف و اصطلاحات9
اخباری 9
قرآنیون 9
اصولی10
فصل دوم : دیدگاه امام خمینی در زمینه فهم قرآن و مراتب آن
مردی از جنس نور 11
جامع اضداد12
زندگی نامه علمی 13
امام و تهذیب نفس 15
لطایف عرفانی در بیان امام 17
برخورد امام با بزرگان فلسفه و عرفان 18
نگاه امام به قرآن و تفسیر21
وجوه اشتراک و افتراق امام و اخباریان در مسئله فهم قرآن 24
امام و مراتب فهم قرآن 26
جایگاه قرآن پیش از تنزل27
تجلی خداوند در قرآن و نتایج آن 29
1 قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان 29
2 شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن 30
3 وصول به مقام قرب الهی 30
4 معرفی حق تعالی و نشر توحید 31
5 قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی 32
6 اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن 35
7 معیت قرآن و اهلبیت 38
8 جامعیت قرآن 40
9 اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه 42
امام و موانع فهم قرآن 44
الف ) خودبینی44
ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل 44
ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان 45
د )معاصی45
هـ )حب دنیا46
نتیجه گیری 47
فصل سوم : تبیین و بررسی دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینی
پیدایش اخباریگری در مکتب شیعه48
چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری 49
بزرگان مکتب اخباری 50
آشنایی با فوائد المدنیه 52
بررسی ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان 55
الف ) آیات 58
استدلال اخباریان به آیات 68
پاسخ 70
نتیجه نهایی 72
ب ) روایات 72
1 روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله 73
2 روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه 73
3 روایات ناهی از عمل به رای و قیاس 74
4 روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) 79
5 روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن80
6 روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) 85
7 روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) 88
8 روایات بطون مختلف قرآن 90
9 روايات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم 106
10 روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر 112
11 روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی116
نتیجه گیری121
فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریان
نقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر122
1 آیات122
1-1 آیات قرائت 122
1-2 آیات تفکر و تدبر 124
1-3 آیات تحدی و هماوردطلبی 127
1-4 قرآن کتاب هدایت 128
1-5 آیات روشنی و بینادلی 130
1-6 آیات تبشیر و انذار 132
1-7 آیات الاحکام 132
1-8 آیات عبرت آموزی و پند گرفتن 134
1-9 آیات سؤال و جواب بین خداوند و بندگان 135
1-10 قرآن کتاب حکمت و علم136
2 روایات 137
2-1 روایات عرضه 137
2-2 قرآن عامل نجات از گمراهی 139
2-3 روایات ارجاع 141
2-4 روایات استنطاق و استشهاد 141
2-5 روایات تفسیری و سیره پیامبر و اهل بیت در تفسیر142
نتیجه نهایی147
منابع و مآخذ 148
منابع نرم افزاری 157

منابع و مآخذ

قرآن کریم ، ترجمه فولادوند محمد مهدی ، دار القرآن الکریم ، چاپ اول 1415ق .

نهج البلاغه ، ترجمه دشتی محمد ، مؤسسه انتشارات مشهور ، قم ، چاپ اول ، 1379ش .

ـــــــ ، صبحی صالح ، مؤسسه دار الهجره ، قم ، بی تا .

ـــــــ ترجمه و شرح فیض الاسلام سید علینقی ، مؤسسه چاپ و نشر تالیفات فیض الاسلام ـ انتشارات فقیه ، تهران ، چاپ پنجم ، 1379ش .

.آفندی ، میرزا عبدالله ، ریاض العلماء ، قم ، مجمع الفکر الاسلامی ، 1420 ق

ابن عربی( محمد بن علی ) ، فتوحات مکیه ، ترجمه و تعلیق : محمد خواجوی ، تهران ، مولی ، 1388 ش .

ابی جمهور ، محمد بن ابراهیم احسائی ، عوالی الئالی ، قم ، مطبعة سید الشهداء ، 1403 هـ.ق.

احمد بن حنبل ، مسند ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، 1993 م .

اربلی ، محدث ، کشف الغمه فی معرفة الائمه ، تبریز ، بنی هاشمی ، چاپ اول ، 1381 ق .

استرآبادی ، سید علی ، تأویل الآیات الظاهره ، قم ، مؤسسه جماعة المدرسین ، 1409 هـ.ق.

استرآبادی ، محمد امین ، الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه ـ عاملی سید نور الدین ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1426 هـ ق .افتخارزاده ، محمود رضا ، تاریخ سیاسی صدر اسلام ، انتشارات رسالت قلم ، تهران ، چاپ اول ، 1377 ش.

امین ، سید محسن ، اعیان الشیعه ، بیروت ، دار التعارف للمطبوعات ، 1403 هـ.ق.

انصاری ، عبدالله ، منازل السائرین ، ترجمه روان فرهادی ، افغانستان ، 1355هـ ق .

انصاری محمد رضا و صابری یزدی علیرضا ، الحکم الزاهرة ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، قم ، چاپ دوم ، 1375ش .

انصاری ، محمد علی ، الموسوعة الفقهیة المیسره ، قم ، مجمع الفکر الاسلامی ، چاپ سوم ، 1428ق .

ـــــــــــــ ، فرائد الاصول ، قم ، مجمع الفکر الاسلامی ، چاپ اول ،1420ق .

بحرانی ، سید هاشم بن سلیمان ، غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام ، بیروت ، مؤسسه تاریخ العربی ، 1422 ق .

بحرانی ، یوسف ، الحدائق الناظره فی احکام عترة الطاهره ، طهران ، حاج احمد آقا و حاج علی آقا ، 1317 ق .

پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحه ، دنیای دانش ، چاپ چهارم ، 1382 .

تفتازانی ، مسعود بن عمر ، التلویح فی کشف حقائق التنقیح ، نسخه خطی ، فروردین 1380 ش .

تقوی اجتهاردی ، شیخ حسین ، تنقیح الاصول ـ تقریرات ابحاث الاستاذ الاعظم روح الله الموسوی الخمینی ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1378 .

تهرانی ، علی ، شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت ، کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر ، تهران ، چاپ اول ، بی تا .

تهرانی ، محمد محسن ، الذریعه ، اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران ، 1408 هـ ق .

جابری ، علی ، الفکر الفلسفی عند الاثنی عشریه ، قم ، دار احیاء التراث ، 1409 ق .

جزائری ، سید نعمت الله ، منبع الحیاة فی حجیة قول المجتهدین من الاموات ، نسخه خطی ، 1274ق .

جعفری ، یعقوب ، تفسیر کوثر ، قم ، هجرت ، 1376ش .

جناتی ، محمد ابراهیم ، ادوار اجتهاد ( مصادر اجتهاد از منظر فقیهان ) ، تهران ، امیر کبیر ، 1388ش .

ـــــــــــــ ، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ، تهران ، کیهان ، 1370 ش .

جنتی ، احمد ، تحف العقول ـ ترجمه جنتی ، مؤسسه امیر کبیر ، تهران ، چاپ اول ، 1382 ش .

جوادی آملی ، عبدالله ، تفسیر موضوعی ، مرکز نشر فرهنگی رجاء ، چاپ دوم ، 1365 ش .

ـــــــــ ، قرآن در قرآن ، قم ، مرکز انتشارات اسراء ، چاپ اول ، 1378ش .

جهانگیری ، محسن ، رابطه اجتهاد و اخباریگری ، مشهد ، صبرا ، 1388 .

حرعاملی ( محمد بن حسن ) ، امل الآمل ، مکتبة الاندلس ـ بغداد ، سال انتشار 1385 هـ ق .

حسینی دشتی ، سید مصطفی ، دائرةالمعارف جامع اسلامی ، مؤسسه فرهنگی آرام ، 1379ش .

حکیمی محمد رضا و دیگران ، الحیاة ، مترجم : احمد آرام ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1380ش .

خراسانی ، آخوند ، کفایة الاصول ، قم ، مؤسسه آل البیت ، 1367ش .

خراسانی ، علم الهدی ، نهج الخطابه ، کتابخانه صدر ، تهران ، چاپ دوم ، 1374 ش .

خسروی ، موسی ، بخش امامت ـ ترجمه جلد هفتم بحارالانوار ، اسلامیه ، چاپ دوم ، 1363 ش .

خمینی ، روح الله ، آداب الصلوة ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ هفتم ، 1376ش

.ــــــــ ، الاجتهاد و التقلید ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ دوم ، 1384ش .

ـــــــ ، الاستصحاب ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1375 ش .

ــــــــ ، تفسیر سوره حمد ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ یازدهم ، 1388ش .

ـــــــــ ، تقریرات فلسفه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1381 .

ــــــــ ، التعلیقه علی الفوائد الرضویه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، چاپ دوم ، خرداد1378 ش .

 

خویی ، سید ابوالقاسم ، معجم رجال الحدیث ، قم ، مرکز نشر آثار شیعه ، چاپ اول ، 1410 هـ.ق.

دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، تهران ، سازمان لغت نامه ، 1352 ش .

دیلمی ، شیخ حسن ، ارشاد القلوب الی الصواب ، شرریف رضی ، چاپ اول ، 1412 ق .

داورپناه ، ابوالفضل ، انوار العرفان فی تفسیر القرآن ، انتشارات صدر ، تهران ، چاپ اول ، 1375ش .

ذهنی تهرانی ، سید محمد جواد ، ترجمه علل الشرایع ، انتشارات مؤمنین ، قم ، چاپ اول ، 1380 ش .

راغب اصفهانی ، حسن بن محمد ، مفردات الفاظ القرآن ، تحقیق صفوان عدنان داوودی ، دمشق ، دارالقلم ، چاپ اول ، 1416 هـ ق.

ساعدی ، محمد باقر ، فضائل پنج تن در صحاح ششگانه اهل سنت ، قم ، فیروزآبادی، چاپ اول ، 1374 ش .

سجادی ، جعفر ، فرهنگ علوم دکتر سجادی ، تهران ، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران ، 1362 ش .

سعدی شیرازی ، کلیات سعدی ـ به اهتمام بهمن خلیفه بناروانی ، تهران ، طلایه ، 1379ش .

شریف ، ابوالحسن بن محمد طاهر ، مرآةالانوار و مشکوة الاسرار ، قم ، دار التفسیر ، 1375ش .

شریفی سدهی ، فاطمه ، مقارنه مکتب اخباری و اصولی (پایان نامه ) ، لاهیجان 1386ش .

شعیری ، تاج الدین ، جامع الاخبار ، انتشارات رضی ، چاپ اول ، 1405 ق .

شیرازی ، صدرالدین ( محمد بن ابراهیم ) ، تفسیر القرآن الکریم ، تحقیق : محمد خواجوی ، انتشارات بیدار ، قم ، چاپ دوم ، 1366 ش .

صدوق ، محمد بن علی بن بابویه قمی ، الامالی ، بیروت ، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ، 1400 هـ. ق .

صفار قمی ، محمد بن حسن ، بصائر الدرجات ، تهران ، مؤسسة الاعلمی ، 1404 هـ ق .

صمدی آملی ، داوود ، شرح دفتر دل ـ علامه حسن زاده آملی ، قم ، نبوغ ، چاپ پنجم ، 1389 ش .

طباطبائی ، سید عباس ، ترجمه ارشاد القلوب ، قم، جامعه مدرسین ، چاپ پنجم ، 1376 ش .

طباطبائی ، سید محمد حسین ، شیعه در اسلام ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ دهم ، 1374ش .

ــــــــ ، قرآن در اسلام ، دار الکتب الاسلامیه ، چاپ اول ، 1353 ش .

ــــــــ ، المیزان فی تفسیر القرآن ، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ پنجم ، 1417 ق .

الطبرسی ، احمد بن علی بن ابی طالب ، الاحتجاج ، تعلیق : الموسوی الخراسانی ، نشر المرتضی ، 1406 هـ . ق.

طبرسی ، فضل بن حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تهران ، مکتبه الاسلامیه ، چاپ اول ، 1382 هـ ق.

طبرسی ، فضل بن حسن ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ـ مترجمان ، تحقیق : رضا ستوده ، انتشارات فراهانی ، تهران ، چاپ اول ، 1360 ش .

طبری ابوجعفر ، محمد بن جریر ، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، دار المعرفة ، بیروت ، چاپ اول ، 1412 ق .

ــــــــ ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم ، آل البیت ، چاپ اول ، 1409 ق .

ـــــــــ ، الفوائد الطوسیه ، مکتبة المحلاتی ، 1423ق .

عاملی ، سید نور الدین ، شواهد المکیه ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1426 هـ .

عسکری ، امام حسن ، تفسسیر منسوب به امام حسن عسکری ، انتشارات مدرسه امام مهدی ، چاپ اول ،

عطاردی ، عزیزالله ، زندگانی چهارده معصوم (ع) ، اسلامیه ، چاپ اول ، 1390 ق .

عمید زنجانی ، عباسعلی ، مبانی و ورشهای تفسیر قرآن ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ چهارم ، 1379 ش.

غفاری مازندرانی ، احمد ، ترجمه احتجاج ، مرتضوی ، چاپ اول ، بی تا .

فیض کاشانی ، محسن( محمد بن شاه مرتضی ) ، الاصول الاصلیه ، قم ، دار احیاء التراث ، 1412ق .

ــــــــ ، الحق المبین فی تحقق کیفیة التفقه فی الدین ، نسخه خطی ، اصفهان ، کاتب : محمد علم الهدی ، 1068ق .

ـــــــــ ، علم الیقین فی معرفة اصول الدین ، طهران ، دار الطباعه ، 1314ق .

ـــــــــ ، الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعه العینی ، قم 1401 ق ، افست از روی چاپ بیروت مؤسسه اعلمی للمطبوعات .

ــــــــ ،  الصافی فی تفسیر القرآن ، المکتبة الاسلامیه ، 1393هـ ق .

قضاعی قاعی ، شهاب الاخبار ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، چاپ اول ، 1361ش .

قرائتی ، محسن ، تفسیر نور ، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ، تهران ، چاپ یازدهم ، 1383ش .

کلینی ، محمد بن یعقوب ، اصول کافی ، تهران ، دار الکتب الاسلامیه ، 1388ش .

ـــــــ ، اصول کافی ـ ترجمه مصطفوی ، کتابفروشی علمیه اسلامیه ، تهران ، چاپ اول ، بی تا

کمره ای ، محمد باقر ، گنجینه معارف شیعه ـ ترجمه کنز الفوائد و التعجب ، چاپخانه فردوسی ، تهران ، چاپ اول ، بی تا .

گروهی از نویسندگان ، منابع فقه و زمان و مکان ، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ، چاپ اول ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1374 ش .

لنکرانی ، شیخ محمد فاضل ، معتمد الاصول ـ تقریرات ابحاث استاذ روح الله الموسوی الخمینی ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1423ق .

مالکی ، صاحب ، هدایة الابرار ، لاهور ، 1322 هـ ق .

مترجمان ، تفسیر هدایت ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، 1377 ش .

متقی ، علی بن حسام الدین ، کنز العمال ، مصحح : محمود عمر دمیانی ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، 1424ق .

مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، بیروت ، مؤسسة الوفاء ، 1403 هـ ق .

محسنی ، میر آقا ، نقدی بر اخباریگری ، انتشارات دار النشر ، چاپ اول ، بی تا .

مدرسی طباطبائی ، حسین ، زمین در فقه اسلامی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1362 ش .

مسلم ، محمد بن ( مسلم ) ، صحیح ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، 1374هـ ق .

مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، قم ، صدرا ، 1368 ش .

ـــــــــ ، کلام و عرفان ، تهران ، صدرا ، بی تا .

معرفت ، محمد هادی ، التاویل فی مختلف المذاهب و الآراء ، تهران ، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات علمی ، 1385ش .

ــــــ ، التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب ، مشهد ، الجامعة الرضویه للعلوم الاسلامیه ، 1377ش .

مغنیه ، محمد جواد ، تفسیر کاشف ، دار الکتب الاسلامیه ، چاپ اول ، 1424ق .

مکارم شیرازی ، ناصر ، پیام قرآن ، تهران ، دار الکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، 1377ش .

ـــــــــ ، تفسیر نمونه ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، چاپ اول ، 1374ش .

مؤدب ، سید رضا ، مبانی تفسیر قرآن ، انتشارات دانشگاه قم ، چاپ اول ، 1388 ش .

موسوی خوانساری ، میرزا محمد باقر ، روضات الجنات ، بیروت ، الدار الاسلامیه ، الطبعة الاولی ، 1411 هـ ق .

موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، ترجمه تفسیر المیزان ، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین ، چاپ پنجم ، 1374 ش .

الموسوی الکهنوئی النیسابوری ، حسین ( میرحامد ) ، عبقات الانوار فی اثبات امامة ائمة الاطهار ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامی ، 1374ش .

نعمانی ، محمد بن ابراهیم ، الغیبه ، صدوق ، چاپ اول ، 1379 ش .

هلالی ، سلیم بن قیس ، کتاب سلیم ، انتشارات هادی ، چاپ اول ، 1405 ق.

هوشمندی مهدی و محمدی عبدالله ، مشکاة الانوار ، دار الثقلین ، قم ، چاپ اول ، 1379ش .

هیثمی ، ابن حجر ، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه ، بیروت ، دار الصادق ، 1418ق .

منابع نرم افزاری

نرم افزار جامع التفاسیر ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ـــــــــ گنجینه روایات نور ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ـــــــــ جامع الاحادیث ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ــــــــ جامع بحارالانوار  ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ــــــــ درایه النور ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ـــــــــ منهج النور ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ـــــــــــ جامع اصول فقه ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ،قم .

ـــــــــــ مجموعه آثار امام خمینی ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ، تهران .

چکیده :

اخباریان با استناد به بعضی آیات قرآن و وروایاتی چند از جمله روایت « من خوطب » معتقدند : فهم قرآن و تفسیر آن تنها در اختیار مخاطبان خاص قرآن قرار دارد ؛ مخاطبان خاص قرآن از دیدگاه ایشان پیامبر (ص) و امامان شیعه هستند ، معتقدند تمامی آنچه تا ابد مورد نیاز جامعه بشری است در قرآن کریم آمده و تبیین و توضیح آن در روایات اهل بیت (ع) بیان شده است و لذا در مورد آیاتی که روایاتی ذیل آن به ما نرسیده حکم به توقف می کنند ؛ امام خمینی معتقد است مراتبی از فهم قرآن برای همه آگاهان به مقدمات مورد نیاز ، امکان پذیر بوده و آنچه از روایات از جمله حدیث ثقلین استنباط می شود این است که فهم قرآن دارای مراتبی است که مرتبه عالی آن در اختیار انسان کامل یعنی پیامبر و امامان می باشد ، ایشان با استناد به روایت «تجلی » معتقد است خداوند با کلامش یر یندگان تجلی نموده است و قرآن تجلی اسم اعظم خداوند بوده و پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع) نیز تجلی اسم اعظم خداوند هستند که در پوششهای به ظاهر جداگانه ای در این جهان ظاهر شده اند و علت این که قرآن در پوشش الفاظ و عبارات بشری در آمده این است که برای کران و کوران در این جهان قابل درک باشد ؛ آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که بشر را دعوت به قرائت ، تدبر ، تعقل ، تحدی و مبارزه طلبی ، تبشیر و انذار نموده ، آیاتی به صورت سؤال و جواب بین خداوند و بندگان مطرح شده ، آیاتی دیگر مراجعه به قرآن را عامل نجات از گمراهی دانسته و آیاتی نیز احکام عملی جامعه را به صورت ریز بیان نموده ؛ از طرفی روایاتی که قرآن را مرجع تشخیص صحت و سقم روایات دانسته ، سیره پیامبر و امامان معصوم (ع) که در تفسیر قرآن از آیات دیگر کمک گرفته اند همه دال بر این مطلب است که قرآن کریم برای مسلمانان قابل فهم بوده و در سراسر زندگی خویش در طول تاریخ آنرا به کار بسته اند و برداشت اخباریان از آیات نوعی تفسیر به رأی بوده ، یا این که آن روایات در کنایه به دیدگاه اهل سنت و اصول مورد استفاده آنها مانند قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله و مانند آن گفته شده است

کلید واژه ها :  اخباریان ، امام خمینی (ره)، قرآن ، فهم قرآن ، اهل بیت (ع) .

فصل اول كليات

 مقدمه

خداوند بر بشر منت نهاد و انسان را به دو بال برای پرواز مجهز ساخت ،  پروازی به سوی بی نهایت ؛ این دو بال بنا بر نامگذاری روایات یکی به رسول باطنی و دیگری به رسول ظاهری[1] مشهور شد رسول باطنی همان خرد بشری بوده و رسول ظاهری پیامبران الهی هستند که با سیره عملی و کتاب آسمانی شان راه را به ما نشان داده اند ، در این میان بشریت که دارای دو قوه عقل و جهل یا دل و نفس بودند عده ای خواسته های نفسانی را بر خواسته های الهی ترجیح دادند و خواسته یا نا خواسته قدم در راه باطل و مخالفت با فرامین رسولان الهی باطنی و ظاهری نهادند و در هر راهی و زمینه ای که وارد شدند همه تلاششان این بود که به خواسته های نفسانی جامه عمل بپوشند هر چند نام خواسته های نفسانی را عناوین دلفریبی مانند عقل گرایی یا علم گرایی یا مانند آن بگذارند . این گروه اگر در تفسیر قرآن وارد شدند بر خلاف ظاهر آن دستور داه  و نفس پرستی ها یا مصالح دنیویشان[2] را مصداق تفسیر قرآن دانستند و لذا از طرف پیامبران و بویژه پیامبر اسلام ( ص)و ائمه (ع) موضع گیریهای تندی علیه اینان صورت گرفت  تا شاید متنبه شده به راه حق باز گردند اما عده ای  بر ضلالت خویش افزودند و عده ای نیز راه میانه را در پیش گرفتند و   …

از زمان نزول قرآن تاکنون مسلمانان در پی فهم قرآن بوده تا این کتاب الهی را در زندگی خویش به کار بندند و در هر زمانی تحت تاثیر شرایط محیطی و فرهنگ و حکومت غالب در آن دوران یا دخالت پنهان و حساب شده اهل کتاب و  بیگانگان و مغرضان یا به خاطر بی دقتی و مانوس نبودن با فرهنگ  و زبان قرآن به گونه ای به تفسیر قرآن پرداخته اند و چه بسا به افراط و تفریطهایی دچار شده اند  که گاه مایه درد سر و طعن شده است و خواندن قرآن را به قبرستان برای اموات محدود کرده و باعث مهجوریت این کتاب مقدس شده است[3] ، حال آنکه در درجه اول  آیات قرآن و سپس روایات پیامبر(ص) و ائمه هدی (ع) بهترین راهنما و راهگشای ما در فهم  قرآن می باشد[4] به شرط آنکه با این مجموعه بیگانه نباشیم و از اغراض و مطامع دنیوی چشم بپوشیم ؛  آنچه در این پژوهش در پی آنیم بررسی رویکردهای مختلفی است که راجع به فهم آیات و محتویات  قرآن و مراتب آن پدیدار شده است .

محور اصلی مباحث در این نوشته بررسی دیدگاه اخباریان پیرامون فهم قرآن کریم و نقد آن با تکیه بر دیدگاه امام خمینی می باشد ، اشاره ای به دیدگاه فرقه قرآنیون نیز بدین جهت است که دیدگاهی مقابل اخباریان دارند ؛ در نهایت از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین نیز در تبیین بیشتر گفته هایمان سود جسته ایم ، باشد که بتوانیم قدمی هر چند کوتاه درراه فهم درست قرآن کریم برداشته باشیم .

بیان مسئله

این تحقیق در پی آنست که دیدگاه اخباریان راجع به چگونگی و مراتب فهم قرآن کریم را با تکیه بر دیدگاه امام خمینی ( ره ) نقد و بررسی کند و در این رابطه به دیدگاه فرقه قرآنیون نیز اشاره ای نموده و ارتباط این دیدگاه را با دیدگاه اخباریان روشن خواهیم نمود ، همچنین در نقد دیدگاه اخباریان از دیگر آیات و وروایات نیز استعانت جسته ایم .

اهمیت و ضرورت

قرآن کریم کتاب هدایت و مایه رستگاری بشر است و این مطلب به کرات در آیات و روایات به چشم می خورد ؛ با وجود آنکه تحقیقها و تفاسیر زیادی در رابطه با قرآن و مفاهیم آن نوشته شده هنوز هم عده ای با تمسک به روایاتی ضعیف و غیر قابل اعتماد شبهه افکنی نموده ، فهم قرآن را دور از دسترس بشر عادی جلوه می دهند ، عده ای دیگر قرآن را بسیار ساده و پیش پا افتاده معرفی کرده و محتویات قرآن را در حد فهم عرب جاهلی عصر نزول پایین می آورند و بالاخره عده ای عقاید و نظرات شخصی خویش را بر قرآن تحمیل می کنند ،  در این میان آنچه اهمیت بررسی دیدگاه اخباریان را روشن می کند این است که این گروه افکار و سخنان خود را با تکیه بر آیات و روایات بیان می کنند ، لذا شناختن این گروه و بررسی مبانی افکارشان ضرورت پیدا می کند .

پیشینه

از دیر باز تاکنون به صورت پراکنده در کتب تفسیرو علوم قرآنی و بویژه اصولی دیدگاه اخباریان راجع به فهم قرآن به بوته نقد کشیده شده و تقریبا همه اصولیان به مناسبت بحث به نقد اخبارین پرداخته اند که از جمله می توان به نقد شیخ انصاری در فرائد الاصول اشاره کرد اما نقد دیدگاه اخباریان با تکیه بر دیدگاه امام خمینی در جایی بیان نشده ؛ در رابطه با موضوع فهم قرآن به طور کلی و فهم قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره ) به صورت اختصاصی مقالاتی نگاشته شده از جمله :

عمومی یا اختصاصی بودن فهم قرآن کریم ، محمد جواد حیدری[5] ؛ظاهر و باطن قرآن ، محمد کاظم شاکر[6] ؛ اندیشه های قرآنی امام خمینی ، جعفر نکونام[7]؛ مبانی و مراتب فهم قرآن ، علی اسعدی[8] ؛ امکان و جواز فهم قرآن ، محمد تقی مصباح ، به نگارش غلامعلی عزیزی کیا[9] ؛ بررسی امکان فهم و جوار تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین ، محمد رضا مجیدی[10] ؛ امکان و فهم صحیح قرآن کریم از منظر امام خمینی ( ره ) ابراهیم کلانتری[11] ؛ ظهر و بطن قرآن ، سید حسین هاشمی[12] ؛ معصومان و فهم ویژه آنان از قرآن ، سید رضا مؤدب[13] ؛ شرایط باطنی فهم قرآن در نگاه امام خمینی ، مجید فلاح پور[14]  ؛ امام خمینی قرآن و تفسیر ، سید حیدر علوی نژاد[15] ؛ رابطه متقابل کتاب و سنت ، علی نصیری[16] ؛

ظهر و بطن قرآن کریم ، ابراهیم کلانتری[17] ؛ حروف هفتگانه قرآن از نگاه امام خمینی ، سید رضا مؤدب[18] ؛ روش تفسیری امام خمینی ، زین العابدین عبد السلام ـ مترجم موسی حسینی[19] ؛ ویژگیهای قرآن از نگاه امام خمینی ، علی نصیری[20] ؛ فهم پذیری قرآن ، محمد باقر سعیدی روشن[21] ؛ بررسی برخی از منابع فهم ، علی اوسط باقری[22] ؛ شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن ، علی اسعدی[23] ؛ مصادر فهم قرآن ، محمد باقر سعیدی روشن[24] ؛ فهم شریعت به استناد ظاهر کتاب و سنت با توجه به نظر امام خمینی ، صدیقه میر شمسی[25] ؛ راهکارها و ابزارهای فهم و تفسیر قرآن ، عزت الله مولایی نیا[26] ؛ شرایط باطنی فهم قرآن در نگاه امام خمینی ( ره ) ، مجید فلاح پور[27] ؛ فهم قرآن از دیدگاه امام خمینی ( ره )، محمد علی تجری[28] ؛ و…

همچنین پایان نامه های زیر نیز در رابطه با موضوع مورد بحث نگاشته شده است .

بررسی سندی و دلالی روایات اهل بیت (ع) در باب مراتب فهم قرآن نوشته محمد منتظری نجف آبادی ؛ بررسی سندی و دلالی روایات فهم قرآن نوشته زهرا هاشم آبادی  ؛ مقارنه مکتب اخباری و اصولی نوشته فاطمه شریفی سدهی ؛ سیری در اندیشه عرفانی امام خمینی در تفسیر قرآن کریم نوشته علی محمد فلاحی ؛ نقد و بررسی دلیل اخباریان در رد اصولیان با تاکید بر قرن های 12 ، 13 و 14 نوشته طارق شریفی .

نو آوری این پایان نامه نسبت به نوشتارهای موجود در این زمینه ، طبقه بندی و بررسی محتوایی دیدگاه اخباریان است که به دو صورت نقد محتوایی روایات مورد تمسک شان و همچنین نقد مبانی آنان در مورد تفسیر قرآن بدان پرداخته ایم همچنین نگاهی اجمالی به دیدگاه قرآنیون داشته ایم زیرا این گروه تقریبا نو ظهور مقابل اخباریان بوده و معتقدند قرآن در تفسیر و تبیینش از غیر خودش بی نیاز است و در این راه به تفریط دست زده اند ؛ تلاش ما بر آن بوده که بتوانیم دیدگاههای یاد شده را با واقع بینی ، به صورت مستدل و با تکیه بر دیدگاه امام خمینی این اعجوبه روزگار  به بوته نقد بگذاریم و قدمی بایسته در راه فهم قرآن کریم برداشته باشیم .

روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای نگاشته شده و تمام روایات و دیدگاههای مربوطه از آثار صاحبانشان یا کتب و مقالات موجود در این زمینه و نرم افزار های موجود گردآوری شده و سپس با استفاده از دیگر روایات ، آیات قرآن و نظرات بزرگان بویژه امام خمینی (ره )مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است ، شایان ذکر است این نوشتار بیشتر جتبه بنیادی داشته اما تلاش نموده ایم در لابلای آن به تناسب موضوع ، اشاراتی نیز به جنبه کاربردی مباحث طرح شده داشته باشیم

سؤال اصلی

اخباریان در زمینه فهم قرآن چه نظری دارند و امام خمینی در این خصوص چه دیدگاهی دارد ؟

سؤالات فرعی

مبانی اخباریان راجع به فهم قرآن چیست ؟

من خوطب به از نظر اخباریان چه گسانی هستند؟

مراتب فهم قرآن چگونه است و دیدگاه اخباریان در این خصوص چیست ؟

اصولیان بویژه امام خمینی در مورد فهم قرآن چگونه استدلال می کنند ؟

فرضیه ها

اخباریان با تمسک به برخی روایات وآیات و تفسیر و تبیین آنها به طریق دلخواه خودشان  ، آنها را مبنا قرار داده و معتقدند فهم قرآن تنها در اختیار افرادی خاص قرار دارد . طبق دیدگاه اخباریان مخاطبان قرآن (من خوطب ) کسانی هستند که قرآن به آنها وحی شده ، که همان پیامبر(ص) و ائمه  اهل بیت (ع) می باشند .

از آنجا که قرآن کتاب هدایت برای تمامی بشریت و در همه زمانهاست هر کسی ، در هر عصر و زمانی متناسب با دانش و درک خویش قرآن را فهمیده و از آن بهره می برد؛ لکن اخباریان چون فهم قرآن را تنها در اختیار افرادی خاص می پندارند بنا بر این مراتب فهم نزد آنها معنایی تدارد .

اصولیان بویژه امام خمینی نیز فهم قرآن را برای همگان ( به شرط آشنایی با زبان عربی و مقدمات مورد نیار تفسیر ) امکان پذیر دانسته ؛ هر چند امام و دیگر بزرگان از جمله جوادی آملی معتقدند فهم قرآن دارای مراتب بوده و صفای دل و تهذیب نفس در این میان نقش کلیدی دارد .

اهداف تحقیق

تبیین و بررسی مقوله فهم قرآن از دیدگاه اخباریان و امام خمینی (ره ) .

بررسی مبانی مورد تمسک اخباریان به عنوان گروهی که بر مبنای روایات به تفسیر قرآن پرداخته اند .

بررسی نگاه امام خمینی به عنوان نابغه دوران معاصربه قرآن و تبیین دیدگاه ایشان به عنوان فردی که مجموع روایات مورد تمسک اخباریان و دیگر فرقه ها را بررسی نموده و تلاش در فهم مراد ایشان در نگرش عرفانی به تفسیر قرآن .

بررسی فهم پذیری قرآن با استفاده از آیات و روایات به دور از هرگونه تعصب و پیش داوری .

تلاش در ایجاد سازگاری بین دیدگاه اخباریان و اصولیان از طریق نگاه خاص امام خمینی به قرآن ومقوله تفسیر .

[1] . محمد بن یعقوب کلینی ،  الکافی ، ج1 ، ص : 16 ( سفارشهای امام کاظم (ع) به هشام )

[2] .  محمد باقر ساعدی  ، فضائل پنج تن (ع) در صحاح ششگانه اهل سنت ، انتشارات فیروز آبادی  ، ج 2 ، ص : 191 .

[3] .  روح الله خمینی ، صحیفه امام ، ج 19 ، ص : 7 .

[4] .  سید محمد باقر موسوی همدانی  ، ترجمه تفسیر المیزان ،انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ پنجم ، 1374 مقدمه ، ص : 17  .

[5] . صحیفه مبین ، سال 78 ، شماره 21 .

[6] . همان ، بهار 80 ، شماره 26 .

[7] . همان ، تابستان 78 ، شماره 19 .

[8] . رشد ، سال 82 ، شماره 3 .

[9] . معرفت ، بهمن 86 ، شماره 122 .

[10] . پژوهشهای دینی ، بهار 1384 ، شماره 1 .

[11] . بینات ، تابستان و پاییز 78 ، شماره 22و23 .

[12] . پژوهشهای قرانی ، بهار و تابستان 79 ، شماره 21و22 .

[13] . مقالات و بررسیها ، زمستان 82 ، دفتر 74 .

[14] . مصباح ، فروردین 82 ، شماره 45 .

[15] . پژوهشهای قرآنی ، پاییز و زمستان 78 ، شماره 19 و 20 .

[16] . علوم حدیث ، بهار 79 ، شماره 1 .

[17] . قبسات ، پاییز 82 ، شماره 29 .

[18] . صحیفه مبین ، زمستان 78 ، شماره 21 .

[19] . پژوهشهای قرآنی ،پاییز و زمستان 78 ، شماره 19و 20 .

[20] . شیغه شناسی ، تابستان 85 ، شماره 14 .

[21] . صحیفه مبین ، شماره 12  .

[22] . بینات ، شماره 19 .

[23] . پژوهشهای قرآنی ، شماره 33 .

[24] . کیهان اندیشه ، شماره 78 .

[25] . متین ، تابستان 88 ، شماره 43 .

[26] . معرفت ، شماره 26 .

[27] . مصباح ، شماره 45 .

[28] . صحیفه مبین ، زمستان 78 ، شماره 21 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي معاني حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کريم
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه دشمن شناسي از منظر قرآن کريم
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122