پايان نامه نقد و بررسي آراي قرآني جابري با تکيه بر کتاب مدخل إلي القرآن الکريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد و بررسي آراي قرآني جابري با تکيه بر کتاب مدخل إلي القرآن الکريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد و بررسي آراي قرآني جابري با تکيه بر کتاب مدخل إلي القرآن الکريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1- بیان مساله 4
2- پیشینه ی علمی5
3- مسائل و پرسش های تحقیق6
4- اهداف و ضرورت ها / فواید علمی و کاربردی تحقیق7
فصل دوم: زندگی نامه و کتاب شناسی محمد عابد الجابری 9
2 – 1 زندگی نامه10
2 – 1 – 1 زندگی نامه10
2 – 1 – 2 تألیفات12
2 – 1 – 3 مقالات14
2 – 1 – 4 جوايز و دستاوردهای علمی15
2 – 2 كتاب شناسی تفصيلی از جابری بر اساس سير زمانی18
فصل سوم: بررسی اندیشه های جابری در زمینه ی میراث و علوم قرآنی 23
3 – 1 مروری بر آرای غير قرآنی جابری24
3 – 1 – 1 ابن خلدون25
3 – 1 – 2 ابن رشد25
3 – 1 – 3 پروژه ی نقد عقل عربی و نقدهای وارد بر آن26
3– 1 – 3 – 1 تکوین العقل العربی27
3– 1 – 3 – 2 بنیة العقل العربی28
3– 1 – 3 – 3 دو اصل و یک روش نظام معرفتی30
3 – 1 – 3 – 4 تقسیم بندی نقدهای وارد شده بر جابری32
3 – 1 – 3 – 5 العقل السیاسی العربی35
3 – 2 بررسی و نقد آرای قرآنی محمد عابد الجابری37
3 – 2 – 1 معرفی کتاب مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآن37
3 – 2 – 1 – 1 بخش اول: خوانش هایی در باره ی
محیط قرآن کریم(قراءات فی محیط القرآن الکریم)37
3 – 2 – 1 – 2 بخش دوم کتاب: قرآن کریم:
روند ایجاد و شکل گیری(القرآن: مسار الکون و التکوین)41
3– 2 – 1 – 3 بخش سوم کتاب: القصص فی القرآن الکریم(قصص در قرآن کریم)43
3 – 2 – 2 نقد تعریف قرآن جابری50
3 – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری53
3 – 2 – 4 نقد واکاوی های قرآنی جابری طبق ترتیب نزول55
3– 2- 5 نقد دیدگاه جابری در باره ی امی بودن پیامبر(ص)58
فصل چهارم: مقایسه ی آرای جابری در زمینه ی علوم قرآنی با دیگر جریان های فکری 64
4 – 1 – 1 پیرامون تفسیر و انواع آن66
4 – 1 – 2 روش تفسیر قرآن به قرآن علامه محمد حسین طباطبایی68
4 – 1 – 3 جابری و تفسیر قرآن به قرآن71
4 – 1 – 3 – 1 تفسیر قرآن به قرآن؛ تفسیر النص بالنص (تفسیر متن به متن)71
4– 2 – 1 الف: زندگی نامه ی شیخ محمد عبده77
4– 2 – 2 ب: زندگی نامه ی محمد رشید رضا78
4 – 2 – 3 سبک تفسیری المنار79
4 – 2 – 3 – 1 عقل در تفسیر المنار84
4 – 2 – 4 اندیشه ی تفسیری محمد عابد الجابری85
4 – 3 – 1 زندگی نامه ی نصر حامد ابوزید89
4 – 3 – 2 بررسی تطبیقی میان دو کتاب «مفهوم النص» و «مدخل الی القرآن الکریم» 89
4 – 4 – 1 زندگی نامه ی محمد ارکون94
4 – 4 – 2 بنیادهای قرائت معاصر قرآن کریم94
4– 4 – 2 – 1 التاریخانیة(تاریخی نگری)95
4– 4 – 2 – 2 التأویل(هرمنوتیک)96
الف: تأویل بر محور زمانی96
ب: تأویل بر محور غایات(تأویل مقاصدی)96
4– 4 – 2 – 3 به کارگیری روش های علوم انسانی98
4 – 4 – 2 – 4 عقل گرایی در تفسیر متن قرآنی98
فصل پنجم: تأثیر جریان شرق شناسی بر اندیشه ی محمد عابد الجابری 102
5 – 1 – 1 پیرامون شرق شناسی و پسا شرق شناسی103
5 – 1 – 2 اندیشه ی محمد عابد الجابری پیرامون ابعاد مختلف دانش شرق شناسی105
5 –2–1 محمد عابد الجابری و جمع قرآن108
5 –2–2 نولدكه، جابری و عدم جمع قرآن در زمان پيامبر(ص)111
5 – 3 منتقدان و اندیشه ی شرق شناسی محمد عابد الجابری115
5– 4 – 1 روش ها و ابزار کار جابری120
5 – 4 – 1- 1 نظام معرفتی (اپیستمه ی) فوکویی120
5- 4- 1- 2 رویکرد ساختارگرایی121
5- 4- 1 – 3 ناخودآگاه معرفتی ژان پیاژه122
فصل ششم123
جمع بندی و نتیجه گیری124
منابع129

منـــــابع

 الف: منابع عربی

القرآن الکریم

إبراهيم محمد طه بويداين، التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءة المعاصرين ومابعدها، رسالة ماجیستر لـِ جامعة القدس قسم الدراسات الإسلامیة سنة 2001 م بإشراف الدکتور عصام الدین عصافنة.

ابوزید نصر حامد، مفهوم النص فی علوم القرآن، بیروت، الناشر: المركز الثقافي العربي الطبعة الخامسة، ،2000.

أركون محمد، قضايا في نقد العقل الديني؛ کیف نغهم الإسلام الیوم، بیروت، دارالطلیعة، الطبعة الثانیة، 2000م.

اسماعیل محمود، فی نقد المشرق و المغرب بین حنفی و الجابری، رؤیة للتوزیع والنشر، الطبعة الأولی، عام2005.

اسماعیل محمود، فکرة التاریخ بین الإسلام و المارکسیة، مصر، مکتبة مدبولی، الطبعة الأولی، عام1988.

 

البخاری ابوعبدلله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفة، افست شده، ج3.

الخضري، اصول الفقه، القاهرة، مطبعة الإستقامه، 1938م.

الجابری محمد عابد، حفریات فی الذاکرة من بعید، الدار البیضاء، مطبعة دار النشر المغربیة، الطبعة الأولی، 1997م.

الجابري محمد عابد، مدخل إلی القرآن الكريم، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولی، 2006م.

الجابري محمد عابد، العقل السياسي العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولي، 1990م.

الجابري محمد عابد، العقلانيه العربية و السياسیة، كتاب العقلانية العربية و مشروع الحضاري، سلسلة الندوات، منشورات المجلس القومي للثقافة العربيه الطبعة الاولي، 1992م.

الجابري محمد عابد، إشكاليات الفكرالعربي المعاصر، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة السادسة، 2010م.

الجابري محمد عابد، مقدمة القسم الأول من فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، بیروت، المرکز الثقافی العربی، الطبعة الأولی.

الجابری محمد عابد، العقلانیة العربیة و السیاسیة، کتاب العقلانیة العربیة و مشروع الحضاری، سلسلة الندوات، منشورات المجلس القومی للثقافة العربیة، الطبعة الأولی، 1992م.

الجابري محمد عابد، التراث و الحداثة، بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولي. 1997م.

الجابري محمد عابد، بنية العقل العربي، بيروت، المركز التقافي العربي، الطبعة السابعة، 2000م.

الجابري محمد عابد، تكوين العقل العربي، بيروت، دارالطليعة، الطبعة الأولي، 1984م.

الذهبی محمدحسین، التفسیر و المفسّرون، الطبعة الثانیه، القاهره، دارالکتب الحدیثه، 1398ق، ج2.

الزرقانی الشیخ محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، تحقیق احمد بن علی، القاهرة، دارالحدیث، ج 1.

السیوطی عبدالرحمان بن ابی بکر، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، القاهره 1373ق/1954م.

السیوطی جلال الدین ، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار ابن كثیر، 1414 ق، ج 1و2.

 

بن نبی مالک، الظاهرة القرآنیة، ترجمة عبدالصبور شاهین، بیروت، نشر دار الفکر، 1389ق/1969م.

تموجات مسار، تداخل السياسی و الثقافی والتربوی، نقلاً عن موقع Net

تیزینی طیب، من الإستشراق العربی إلی الإستغراب المغربی؛ بحث فی القراءه الجابریه للفکر العربی و فی آفاقها التاریخیه، سوریا، دارالذاکره و دارالمجد، الطبعه الأولی، 1996م.

جاهل نظير، فضيلة الإستماع، الدار البیضاء، المركز الثفافي العربي، الطبعة الأولي، 2000م.

حرب علي، نقد النص، بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولي، 1993م.

حرب علی، الماهیة والعلاقة نحو منطق تحویلی، المرکز الثقافی العربی، الطبعة الأولی، 1998م.

دراز محمد عبدالله، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، الکویت، دار القلم، – 1404 –

رضا محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم: الشهير بـ “تفسير المنار” ، القاهرة، الطبعة الثانية – 1366 هـ – 1947 م – 12 جزء.

سعید ادوارد، الاستشراق، ترجمة کمال ابودیب، بیروت، 1981م.

سید ابوالقاسم خویی، البيان في تفسير القرآن، بیروت، دارالزهراء، 1408ق.

شرح مسلم الثبوت علي هامش كتاب المستصفي في أصول الفقه للغزالي، بيروت، دار صادر، افست شده از روي طبعة بولاق، القاهره، 1322ه.ق.

صغیر محمد حسین علی، تاریخ القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1369ش.

طباطبائى سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، الطبعة الثانیة، 20جلد، 1394 ق.

طرابيشي، جورج، مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة، لندن، دارالساقي، الطبعة الأولي 1993م.

طرابيشي، جورج، نظرية العقل، لندن، دار الساقي، الطبة الأولي، 1996م.

طرابيشي جورج، نقد نقد العقل العربي (4ج)، لندن، دارالساقي، الطبعة الأولي، 1993م.

طرابیشی جورج، هرطقات عن العلمانیة کإشکالیة إسلامیة، لندن، دارالساقی، الطبعة الأولی، عام 2008م.

عبد الرحمن طه، روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، بيروت،المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولی،2006.

عبدالکریم خلیل،فترةالتكوين؛ الأعمال الكاملة لخليل عبد الكريم، القاهرة، دار مصر المحروسة، الطبعة الثانیة، عام 2004م.

عياض بن موسي بن عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفي(ص)، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت، دارالکتب العربي، بي تا.

فیض الاسلام، حاج سید علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران، انتشارات فقیه، چاپ سوم، 1377ش.

قشيري عبدالكريم بن هوازن، لطائف الإشارات(ج 2)،حققه و قدم له و علق عليه ابراهيم البسيوني، القاهرة، 1981م.

محمد يحیي، نقد العقل العربي في الميزان، بيروت، موسسة الإنتشار العربي، الطبعة الأولي، 1994م.

محمود كالو محمد، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، سوریه، دارالیمان لطباعة و النشر والتوزیع، الطبعة الأولی، 2009م.

محمود اسماعیل، قراءات نقدیة فی الفکر العربی المعاصر و دروس فی الهرمونیطیقیا التاریخیة، القاهرة، دار مصر العربیة، الطبعة الأولی، عام 1998م.

نولدكه تئودور، تاريخ القرآن، ، تعريب جورج تامر و عبلة معلون، بیروت، دار نشر جورج اولمز، الطبعة الأولی، 2004م.

هرماس عبد الرزاق اسماعیل، القرآن الكريم ومناهجتحليل الخطاب، قطر، حولیة کلیة الشریعة(جامعة قطر)، 2001/1422.

ب: منابع فارسی

اسلامی سید حسن، «اهداف دین درنگی در «نظریة المقاصد عند الامام الشاطبی»، نقد و نظر، شماره پنجم، زمستان 1374، صص 301-316)

السمان علی، رویارویی مسلک ها و جنبش های سیاسی در خاورمیانه عربی از سال 1967، ترجمه حمید نوحی، تهران، انتشارات قلم ،1357.

ایازی محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم ج ۳، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1373 ش.

خرمشاهی بهاءالدین، تفسیر و تفاسیر جدید، تهران، سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول، 1364.

خرمشاهی بهاء الدین، دانشنامه ی قرآن و قرآن‌پژوهی (جلد یکم)، تهران، نشر دوستان ـ ناهید، چاپ اول، 1377.، (مقاله ی مسعود انصاری) .

جلالي نائيني سيد محمدرضا، تاريخ جمع قرآن كريم، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1384ش.

جابری محمد عابد، تکوین عقل عربی، نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی؛ پژوهشی ساختارگرا در شکل گیری عقل کلاسیک عرب؛ ترجمه آل مهدی سید محمد، تهران، انتشارات نسل آفتاب، ۱۳۸۹.

جابری محمد عابد، نقد عقل سیاسی در اسلام، ترجمه ی عبدالرضا سواری، تهران، انتشارات گام نو. چاپ اول، سال1382.

درآمدى بر هرمنوتیک، احمد واعظى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1380.

رامین علی، فانی کامران، سادات محمد علی، دانشنامه ی دانش گستر، تهران، مؤسسه ی دانش گستر روز، چاپ اول، 1389ش.

طباطبایی محمد حسین، قرآن در اسلام، قم، دفتر نشر اسلامي وابسته به جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه ی قم، 1361 ش.

طهرانی سيد محمد حسين ، مهر تابان( یادنامه ی علامه طباطبایی محمد حسین)، مشهد، انتشارات علّامه طباطبايي، چاپ اول، 1417 هـ .ق.

عنایت حمید، اندیشه ی سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه ی بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم 1372.

عنایت حمید، سیری در اندیشه ی سیاسی عرب، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1358.

فرامرز قراملکی احد، روش‏ شناسى مطالعات دینى، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ چهارم، ١٣۸۸.

محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، قم، سازمان چاپ و نشر دار الحديث، ج4.

معرفت محمد هادی، تاريخ قرآن، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ هفتم، 1384ش.

چکیده

علیرغم برجستگی شخصیت اندیشمند مراکشی محمد عابد الجابری در حوزه ی قرائت معرفت شناختی اش از میراث و پروژه ی نقد عقل عربی وی، اما کنکاش های او در حوزه ی علوم قرآنی در میان پژوهشگران علوم قرآنی هنوز ناشناخته مانده است. جابری که در پایان حیات خویش، با هدف معاصر کردن قرائت قرآن کریم به واکاوی متن قرآن پرداخته، علاوه بر نوشته های پراکنده اش در این زمینه، چهار مجلد را مختص این حوزه تألیف نموده است. جابری که پس از یک نوشتن یک جلد به عنوان مقدمه پیرامون شناسایی قرآن کریم سعی کرده است با روشی معرفت شناسانه و با تکیه بر جنبه های جامعه شناختی و همچنین بر پایه ی دید تاریخی نگر (و یا بر حسب ترتیب نزول)، این متن مقدس را با نگاهی معاصر تفسیر کند.

همگام با جابری کسانی همچون نصر حامد ابوزید و محمد ارکون نیز به تفسیری معاصر از قرآن پرداخته اند. این تفاسیر جدید که بر پایه ی شیوه های نوین علوم انسانی صورت گرفته اند، واکنش های مختلف بسیاری را در پی داشت. در برابر تفسیر ارائه شده از جابری برخی همچون بنیادگران اسلامی به نقد وی پرداختند و برخی دیگر از این پروژه همچون پروژه ی نقد عقل عربی اش استقبال فراوانی کردند.

جابری پیش از این بر اساس روش معرفت شناختی میراث را مورد واکاوی قرار داده بود با شیوه ای مشابه قرآن کریم را در ابتدا تعریف و سپس به تفسیر آن می پردازد. بنابر این می توان گفت مطالعه ی پروژه ی شناسایی قرآن کریمِ جابری در گرو آشنایی با پروژه ی نقد عقل عربی اوست.

واژگان کلیدی: محمد عابد الجابری، شناسایی قرآن، مدخل إلی القرآن، عقل عربی

مقدمه

 پژوهشگران و ناظران بر احوال امت اسلامی با نگرش بر شرایط انسانی سختی که جامعه ی بشری دست به گریبان آن است و همچنین با تتبع در وضعیت جنبش های فکری دینی و ارزش های اخلاقی، خواهند دید که فاصله ی بسیاری میان زندگی یک فرد مسلمان و آنچه خداوند متعال در قالب وحی الهی به منظور فراهم آوردن یک زندگی آرمانی برایش ترسیم کرده، وجود دارد. متن قرآنی به مثابه ی قطب متون دینی است و تمدن اسلامی با تمام ملل، گروه ها و زبان های درونش بر پایه ی این متن مقدس بنا شده و بدین ترتیب این متن اساسی ترین نقش را در رسیدن به این زندگی آرمانی بر عهده دارد.

اما از آنجا که معتقدیم این متن الهی متعلق به همه ی آحاد بشری و تمامی مکان ها و زمان هاست، آیا این اعتقاد برای قانع ساختن آحاد امت اسلامی و حتی جهان به منظور بنای تمام امورشان(اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی و…) بر روی این متن کافی است؟ آیا این موضوع که قرآن متعلق به همه ی زمان ها و مکان هاست یک اعتقاد شخصی است؟ و آیا این شمولیت مکانی و زمانی شامل مثلا عصر طبری و طبرسی و دیگر مفسران نیز می شود؟ آیا ما باید قرائت سلف صالح از قرآن کریم را بر جهانیان عرضه کرده و آن را مسیر دستیابی به زندگی آرمانی معرفی کنیم و بدین ترتیب شمولیت مکانی و زمانی قرآن محقق می شود؟ و یا اینکه شایسته است با توجه به تغییرات زمانی و مکانی و در سایه سار تجدد و پیشرفت جهانی و با استفاده از ابزارهای نوین و علوم جدید، قرائت جدیدی از قرآن کریم را ارائه دهیم؟ قرائتی که با انسان متمدن و نظام تمدن جهان معاصر هماهنگ و همسو باشد.

مفسر در این قرائت جدید و در تعامل با متن قرآن کریم به طرح پرسش هایی معاصر و عرضه ی آنها بر قرآن کریم می پردازد و هدف از این پرسش ها، معاصر کردن این متن برای مخاطبانش است. از جمله ی این مفسران معاصر می توان به محمد عابد الجابری اشاره کرد که با دغدغه ی معاصر کردن مقروء(متن قرآن کریم) به ارائه ی تفسیری سه جلدی از قرآن کریم با عنوان «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول» بر آمد و در این تفسیر به جای رجوع به سنت تفسیری در باب آیه یا واژه، به آن موضوع در چارچوب آیات قرآن پرداخته و آیات مربوط به آن موضوع را بررسی کرده و درک موضوعی از آن ارائه داده است و از سوی دیگر به بررسی رابطه ی آیه یا واژه با محیط عینی حاکم بر ورودش در قرآن کریم پرداخته است. وی قبل از ورود به حوزه ی تفسیر بر خود لازم دید که این متن را به صورتی معاصر برای مخاطب شناسایی کند و به همین خاطر مدخلی حدودا 500 صفحه ای را به عنوان مقدمه ای بر این تفسیر و با عنوان «مدخل إلی القرآن الکریم» نوشت.

این تفسیر و مدخل آن و حتی شخصیت این اندیشمند برجسته تا حدودی در محافل قرآنی ما ناشناخته است و هدف از نگارش این پایان نامه معرفی جابری، اندیشه های وی – به ویژه اندیشه های قرآنی اش – و بررسی و نقد کتاب مدخل إلی القرآن الکریم است.

فصل اول

کلیات تحقیق

 1- بیان مساله

قرآن به عنوان اصیل ترین متن دینی و تشکیل دهنده ی فرهنگ و علوم اسلامی همواره موضوع مطالعه و پژوهش های گسترده از سوی عالمان مسلمان با رویکردها و دانش های تخصصی متفاوت بوده است. دسته ای از این افراد در روزگار نو تلاش کرده اند با استفاده از روش های نو با متن قرآن برخورد کرده و تفسیرهایی نوین از آن ارائه دهند. البته همه ی این قرائت ها همسان نبوده و از پایه های یکسان آغاز نکرده و روش های یکسان به کار نبرده و به نتایج شبیه به هم نیز نرسیده اند.

اندیشمندانی همچون «محمد عابد الجابری» بر آن هستند که برخی روش ها در درون سنت فکری پیشینیان ما هستند که به کار ارائه ی تفسیری نو و مناسب حال زمانه از قرآن می آید و با استفاده از همین روش های درون سنتی (که نمونه ی آن را ما می توانیم در تفسیر قرآن بر حسب ترتیب نزول آن چنان که نزد برخی متفکران مسلمان همچون «شاطبی»[1] یافت به خوبی مشاهده کنیم) می توان روشی نو ارائه داد که تفسیری درست تر از متن قرآن عرضه می کند.

جابری البته (که برخی او را به نام ترین اندیشمند جهان عرب در دوران معاصر شمرده اند و از ویژگی های اندیشه ی وی می توان به این اشاره کرد که او دستگاه فکری خود را بر پایه هایی برآمده از سنت فکری مسلمانان بنا می نهد) به عنوان متخصص حوزه ی مطالعات سنتی کتاب های زیادی در باب سنت نوشته است که در لابلای آن ها به موضوع متن قرآن و چگونگی تفسیر و قرائت جدید آن پرداخته است.

اما افزون بر این همه، وی در دوره ی اخیر از حیات فکری خود تألیفات مستقل در باب قرآن ارائه کرده است که تحت نام «مدخل الی القرآن الکریم»  منتشر شده اند. این نوشته های محمد عابد جابری از جمله کتاب هایی است که با استفاده از دستاوردهای جدید و با توجه به زمینه های اجتماعی به متن قرآن پرداخته و سعی می کند تا قرائتی جدید از آن ارائه دهد که هم هنجارهای علوم نو را رعایت کند و هم پایه در سنت داشته باشد.

2- پیشینه ی علمی

الف: اندیشه ی جابری در زبان فارسی از سوی نویسندگان مختلف مورد توجه قرار گرفته و نوشته هایی از وی ترجمه شده و مقالات و گفتارهایی در باره ی اندیشه ی او و شرح آرایش از سوی نویسندگان ارائه شده است. از جمله می توان به کتابی در شرح آرای جابری اشاره کرد که «محمد تقی کرمی» نگاشته و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آن را در تیراژ محدود چاپ کرده است. همچنین برخی کتاب های جابری به فارسی برگردانده شده اند که از آن جمله می توان به «عقل سیاسی در اسلام» و «ما و میراث فلسفی مان» اشاره کرد. افزون بر این برخی مقالات از وی و در باب وی در مجلاتی مختلف نگاشته شده است که از این میان می توان به مقالات منتشر شده در شماره های مختلف مجله ی «نقد و نظر» اشاره نمود.

ب: اما در این میان، آرای وی در زمینه ی قرآن از سوی نویسندگان حوزه ی زبان فارسی مورد توجه و واکاوی واقع نشده است. هم کتاب های وی درباره ی متن قرآن و چگونگی تفسیر و صورت بندی آن مورد ترجمه قرار نگرفته اند و هم مطالعه ای در باب آرای قرآنی ایشان به زبان فارسی صورت نگرفته است. در این میان تنها می توان به این نکته اشاره کرد که در یکی از فصول کتاب «عقل سیاسی در اسلام» وی به متن قرآن و چگونگی شکل گیری آن در پیوند با زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده است که تنها همین متن از متون وی که رابطه ای با بررسی های قرآنی دارد به فارسی موجود است.

ج: برخلاف جریان غالب در اندیشه ی دگراندیش مسلمان که همواره بنا را بر قرائت های تجدد گرایانه نهاده اند و بر کاربرد روش های غربی در ارائه ی قرائت های جدید از سنت ومتون دینی مسلمانان تأکید کرده اند اما محمد عابد الجابری همواره بر این نکته پای فشرده است که می توان بر پایه ی سنت های فکری بزرگان اندیشه در جهان اسلام همچون «ابن رشد»[2] و «ابن حزم»[3] و «شاطبی» اصول روشی جدید را بنیاد ریخت که هم از سنت فکری ما گسسته نباشد و هم با نیازهای نوین سازگار باشد.

وی بر آن است که قرائت سنت اسلامی بر پایه ی روش هایی برآمده از بیرون از حوزه ی فکری مسلمانان قرائتی نادرست است و برای ارائه ی یک قرائت درست باید کاملا در حوزه ی اسلامی جای گرفت و از چشم انداز سنت به سنت نگاه کرد. بنابراین به نظر می رسد معرفی اندیشه های وی که در جهان عرب با استقبال فراوانی حتی در میان لایه های متدین روبرو بوده است، گامی مثبت در راستای معرفی اندیشه ی معاصر مسلمانان باشد.

 3- مسائل و پرسش های تحقیق

الف: مؤلفه های اندیشه ی محمد عابد الجابری در حیطه ی علوم قرآن وتفسیر کدام اند؟

ب: میان آرای جابری در باب تفسیر قرآن از یک سو و میراث تفسیری و علوم قرآنی مسلمانان چه پیوندهایی می توان برقرار کرد؟

ج: کتاب مدخل إلی القرآن الکریم در زمره ی کدام یک از روش های بررسی متن قرآن نگاشته شده است؟

د: نقاط قوت و ضعف این کتاب در قیاس با نوشته های کلاسیک تر و نوشته های شرق شناختی کدام است؟

4– اهداف و ضرورت ها /  فواید علمی و کاربردی تحقیق

در میان نواندیشان دینی جهان اسلام برخی با تأکید بر مرکزیت فقه به راه مطالعات فقه شناسی رفته اند و برخی با تأکید بر اینکه تمدن اسلامی تمدن متن – محور است برای بررسی اندیشه ی اسلامی به متن مقدس یعنی قرآن به عنوان نقطه ی مرکز و آغاز پرداخته اند.

از میان اندیشمندان دینی جهان عرب که پرچمدار اندیشه ی مبتنی بر مرکزیت فقه در تمدن اسلامی هستند، مهم تر از همه جابری است که به باور برخی در میان اندیشمندان جهان عرب جایگاهی شبیه به جایگاه «کانت» دارد. این اندیشمند با نوشته های مختلف خویش و در رأس همه پروژه ی «نقد عقل عربی» نام خود را به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان معاصر عرب مطرح کرده است. نظرات وی در کشورهای مختلف جهان اسلام با استقبال فراوان روبرو بوده است و برخی کتاب های او به بیش از 20 زبان ترجمه شده اند.

هرچند که جابری در دوره های مختلف فعالیت فکری خویش به متن قرآن و جایگاه آن در تمدن اسلامی توجه نشان داده است اما این توجه همیشه یکسان نبوده و از دوره ای به دوره ی دیگر فرق کرده است. بر این اساس در اندیشه های وی می توان میان دو دوره ی اصلی قائل به تفاوت بود. دوره ی اول که در آن جابری به مرکزیت فقه و اصول فقه در تمدن اسلامی تأکید می کند و پروژه ی نقد عقل عربی حاصل این دوران است و دوره ی دوم که جابری به بررسی متن قرآن به مثابه ی عنصر مرکزی تمدن اسلامی می پردازد. در این دوران وی با آغاز یک پروژه ی جدید در راه بازخوانی و ارائه ی یک تفسیر نو از متن قرآن پای در میدانی نهاد که پیش از وی نوگرایانی همچون محمد أرکون[4] و نصر حامد ابوزید[5] پای در آن گذاشته بودند. اما وجه تفاوت وی با اینان بارز بودن سویه های جامعه شناختی در بررسی های اوست. به بیان دیگر در برابر ارکون و ابو زید که به قرآن به مثابه ی یک متن زبانی می پردازند که باید با شیوه ای زبان شناسانه ی محض مورد بررسی قرار گیرد جابری برجنبه های سوسیولوژیک تأکید می کند و حتی آن گاه که به زبان شناسی توجه دارد منظور وی زبان شناسی اجتماعی است.

مهم ترین نوشته های جابری در دوران دوم، پروژه ی «مدخل إلی القرآن الکریم» است که وی جلد اول آن را در سال 2006 چاپ کرد و تا کنون سه مجلد آن چاپ شده است.

آن چه تا به اینک از سوی نویسندگان در حوزه ی اندیشه ی جابری مورد توجه بوده است آراء و نظرات مربوط به دوران نخست اندیشگی وی و به طور عام نظرات وی در باب سنت بود و آرای وی در دوره ی دوم – که طی آن او به قرآن کریم توجه بیش تری نشان داده و پای در راه ارائه ی خوانشی نو از قرآن می نهد – مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در این نوشتار می کوشیم که آرای جابری را در حوزه ی مطالعات قرآنی مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از یک سو شباهت ها و تفاوت های کار جابری در پژوهش قرآن را با آثار اندیشمندان نوگرای عرب همچون ابوزید و ارکون و اندیشمندان نوگرای ایران همچون دکتر سروش نشان دهیم و از دیگر سو به مقایسه ی کار او در باب تفسیر متن قرآن با آرای مفسران جدید جهان اسلام دست زده و دست آخر کاستی روش وی را در مقایسه با اندیشمندان مسلمانی مثل علامه طباطبایی و سید قطب و یا شاگردان وی بروز دهم و در صورت امکان تفاوت های روش وی را با برخی شرق شناسان همچون شاخت و بروکلمان و آرای آنان درباره متن مقدس مسلمانان بیان کنم.

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122