پايان نامه نقد و بررسي ديدگاه‌ فيليپ كلايتون در باب نفس از ديدگاه‌هاي ملاصدرا و علامه طباطبايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد و بررسي ديدگاه‌ فيليپ كلايتون در باب نفس از  ديدگاه‌هاي ملاصدرا  و علامه طباطبايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد و بررسي ديدگاه‌ فيليپ كلايتون در باب نفس از  ديدگاه‌هاي ملاصدرا  و علامه طباطبايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث 2
2. پرسش‌هاي اصلي 2
3. پرسش‌هاي فرعي 3
4. فرضيه 3
5. روش تحقيق 3
6. تنگناهاي تحقيق 3
7. مروري بر فصل‌ها 4
فصل اول: ديدگاه فيليپ كلايتون در باب نفس
1-1. درآمد 6
1-2. زندگي نامه علمي فيليپ كلايتون 6
1-3. بررسي مفاهيم 7
1-3-1. ماده‌گروي و دوگانه‌گروي 7
1-3-2. نوپديدارگروي 7
1-3-3. نوپديداري حداكثري 8
1-3-4. نفس و ذهن 8
1-3-5. فرارويدادگي 8
1-4. ترسيم ديدگاه كلايتون در باب نفس 8
1-5. جايگاه نوپديدارگروي در ميان مكاتب گوناگون 10
1-6. منشأ پيدايش مكاتب گوناگون 10
1-6-1. بدن فيزيكي و مادي است 10
1-6-2. نفس يا ذهن غير فيزيكي و غير مادي است 11
1-6-3. نفس با بدن در تعامل است 11
1-6-4. فيزيك و ماده با غير فيزيك و غير ماه نمي‌تواند تعامل داشته باشد 11
1-7. رويكردهاي گوناگون به اصول چهارگانه 12
1-7-1. مكاتب مبتني بر انكار اصل اول 12
1-7-1-1. اصالت ذهن باوري 13
1-7-1-2. اصالت ذهني عيني 13
1-7-2. مكاتب مبتني بر انكار اصل دوم 14
1-7-2-1. حذف‌گروي 14
1-7-2-2. رفتارگروي 14
1-7-2-3. اين هماني مصداقي 15
1-7-2-4. اين هماني نوعي 15
1-7-2-5. نوپديدارگروي حداقلي 16
1-7-2-6. حياتي‌گروي 16
1-7-3. مكاتب مبتني بر انكار اصل سوم 16
1-7-3-1. توازي‌گروي 17
1-7-3-2. فرانمود‌گروي 17
1-7-4. مكاتب مبتني بر انكار اصل چهارم 18
1-7-4-1. تعامل‌گروي 18
1-7-4-2. تقارن انگاري 18
1-8. مكتب نوپديدارگروي مورد پذيرش كلايتون و رويكردهاي آن 18
1-8-1. نوپديداري حداقلي يا نوپديداري معرفت شناختي 19
1-8-2. نوپديداري حداكثري يا نوپديداري وجود شناختي 20
1-9. تاريخچه نوپديدارگروي 22
1-9-1. ارسطو 22
1-9-2. افلوطين(حدود273-203.م) 23
1-9-3. هگل (1831-1770.م) 23
1-9-4. تاريخ معاصر 24
1-10. روش کلايتون در بحث از نوپديداري 24
1-11. اصول نوپديداري حداكثري 26
1-12. علوم، زيربناي مطالعات نوپديداري 26
1-12-1. موارد نوپديد در طبيعت و رابطه آن با علوم 27
1-12-1-1. رسانايي در علم فيزيك و مسئله نوپديداري 27
1-12-1-2. نمونه‌هاي مصنوعي و مسئله نوپديداري 28
1-12-1-3. مطالعات زيست شيمي و مسئله نوپديداري 31
1-12-1-4. مطالعات زيست شناختي و مسئله نوپديداري 33
1-12-1-4-1. نقش سنجشي و قياسي 33
1-12-1-4-2. نقش بازخوردي 33
1-12-1-4-3. نقش فعل و انفعالات عام و موضعي 34
1-12-1-4-4. نقش سلسله مراتب تو در تو 36
1-13. نوپديداري در حيات 37
1-13-1. تغييرات وجودي 37
1-13-2. خودآگاهي 38
1-14. تبيين سطوح نوپديدار در حيات 39
1-15. رابطه نفس و ذهن 43
1-16. طرح مسئله ماهيت ذهن 44
1-17. ماهيت آگاهي به عنوان ويژگي ذهني 47
1-17-1. شبكه‌هاي عصبي آگاهي 48
1-17-2. مشكل اتكا بر مطالعه شبكه‌هاي عصبي آگاهي 50
1-18. فرارويدادگي رهيافتي براي برون رفت از تنگناي تبيين 52
1-18-1. تعريف فرارويدادگي 53
1-18-2. اركان و تقسيمات فرارويدادگي 53
1-18-3. اصول فرارويدادگي 54
1-18-4. نحوه ابتناء در فرارويدادگي و موضع كلايتون در قبال آن 54
1-18-5. نتيجه مهم مترتب بر فرارويدادگي 57
1-19. حقيقت انسان از ديد کلايتون 57
1-20. نوپديداري و تعالي نفس 58
1-21. مروري بر فصل 58
فصل دوم: ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي و علامه طباطبايي در باب نفس
2-1. مقدمه 62
2-2. ترسيم کليات ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي و طرح مسئله 63
2-3. بررسي مفاهيم 63
2-3-1. وجود و اصالت آن 63
2-3-2. تشكيك مراتب وجود 66
2-3-3. حرکت 67
2-3-4. حركت جوهري 67
2-4. حقيقت نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 68
2-5. چگونگي پيدايش نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 70
2-5-1. پيدايش جسماني نفس 70
2-5-2. رد پيدايش روحاني نفس 71
2-5-3. نفس پيش از پيدايش مادي 72
2-6. نحوه وجود نفس از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 75
2-7. مراتب نفس از ديدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبايي جمانيت الحدوث بودن 76
2-8. ارتباط نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي 82
2-8-1. کيفيت ارتباط نفس و بدن 82
2-8-2. رابطه تعلقي نفس و بدن 85
2-8-3. تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن 87
2-8-4. رابطه افعال جسم و نفس 89
2-8-5. ارتباط هميشگي نفس و بدن 89
2-8-6. مرگ و مفارقت نفس از بدن 90
2-9. مروري بر فصل 90
فصل سوم: بررسي دو ديدگاه
3-1. بررسي ديدگاه کلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي در باب نفس 93
3-1-1. گفتگو ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 93
3-1-2. پذيرش نفس از جانب كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 94
3-1-3. وجوه قابل بررسي ميان آراء كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي 95
3-1-3-1. حركت جوهري 95
3-1-3-2. حقيقت نفس 96
3-1-3-3. پيدايش جسماني نفس 97
3-1-3-4. رابطه نفس و بدن 98
3-1-3-5. لوازم بحث نفس شناسي 99
3-2. امتيازات دو ديدگاه 100
3-3. نتيجه گيري و جمع‌بندي ديدگاه کلايتون، ملاصدرا و علامه طباطبايي 101
3-4. بررسي تطبيقي 103
3-5. مروري بر فصل 104
خاتمه: نتيجه‌گيري، پيشنهادها، محدوديت‌ها
4-1. نتيجه گيري 106
4-2. پيشنهادها 106
4-3. محدوديت‌ها 107
4-4. مروري بر فصل 108
پيوست‌‌ها 109
1. تاريخ ماده‌گروي و دوگانه‌گروي 109
2. نفس و متافيزيک 112
3. زندگي نامه صدر المتألهين معروف به ملاصدرا 117
4. زندگي نامه علامه طباطبايي 119
5. رابطه وحدت و کثرت 125
6. نفس پس از مفارقت از بدن 126
7. حدوث و قدم 127

چكيده

در باب ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن مکاتب بسياري اظهار نظر کرده‌اند که از آنها مي‌توان به مکتب نوپديدارگروي که فيليپ کلايتون يکي از طرفداران آن مي‌باشد اشاره کرد. اين مکتب هر چند در دسته ماده گرايان قرار مي‌گيرد اما نگرشي خاص از آن را عرضه مي‌کند که بر اساس آن، آنچه به عنوان حيات ناميده مي‌شود از ماده پديد مي‌آيد اما قابل تقليل به ماده نيست. اين ويژگي خاص از نگرش به حيات موجب شده است کلايتون سطوح متعددي از آگاهي و حيات را در طبيعت مشاهده نمايد که بر مبناي سير تکامل طبيعي پذيرفته شده از جانب ماده‌گرايان از ماده پديد آمده است و ابتناء وجودي بر آن نيز دارد اما قابل تقليل و تحليل به ماده نباشد. مهم‌ترين اين سطوح سطح ذهن بشر است. ذهن به خاطر ويژگي هاي منتسب به آن همان نفس نزد ديگر فيلسوفان است. نگرش فوق در بادي نظر با ديدگاه فيلسوف و انديشمند مسلمان ملاصدراي شيرازي و علامه طباطبايي در مسئله جسمانيت الحدوث بودن نفس انساني نزديک به نظر مي‌رسد. در ضمن مسير تکاملي که کلايتون براي نوپديدار شدن نفس ترسيم مي‌کند بسيار با آنچه ملاصدرا آن را به عنوان ويژگي ذاتي نفس يعني حرکت جوهري اثبات مي‌کند نزديک است.  در طول بررسي ديدگاه اين سه انديشمند به نفس و چگونگي پديدار شدن آن مي‌توان قرابت اين دو ديدگاه در مخالفت با جوهر مجرد بودن نفس نسبت به بدن را مشاهده نمود. به نظر مي‌رسد مکتب نوپديدارگروي که کلايتون به دنبال ارائه مباني آن مي‌باشد مي‌تواند به عنوان حلقه واسطه‌اي ميان انديشه مادي‌گروي محض مغرب زمين و نگرش کاملاً عقلاني فلسفه اسلامي باشد زيرا به نحوي مطالعات طبيعي در فلسفه اسلامي پذيرفته شده است و به همين خاطر ملاصدرا بحث نفس را در زمره مطالعات طبيعي طبقه‌بندي مي‌نمايد.

 

واژگان كليدي: فيليپ کلايتون، ملاصدرا شيرازي، علامه طباطبايي، نوپديدارگروي، نوپديداري حداکثري، نفس و ذهن، فرارويدادگي

مقدمه

نفس در طول تاريخ بي‌گمان يكي از بحث برانگيز‌ترين مباحثي است كه انديشه بشر را به خود معطوف داشته است. از طرفي شناخت واقعيت عالم و نقش انسان در آن و از طرف ديگر پرسش از چيستي انسان، انگيزه مناسبي است كه فكر تيزبين و موشكاف انديشمندان را به دنبال خود تا اعماق جهان هستي و تا ژرفناي وجود آدمي براي يافتن واقعيت آن بكشاند. طبيعي است كه سؤالاتي به لحاظ وجود شناختي درباره حقيقت انسان چه پيش از پيدايش در عالم مادي و چه پس از آن مطرح است. سؤال درباره نفس از اين پرسش آغاز مي‌شود كه، واقعيت انسان چيست؟ آيا انسان با ديگر موجودات تفاوتي دارد؟ اگر متفاوت است، اين تفاوت در چيست؟ آيا انسان بُعدي غير از بدن نيز دارد؟ اگر چنين است پيدايش و استمرار آن به چه نحوي است و با بدن چه ارتباطي دارد.

واقعيت اين است که ويژگي‌هايي مانند رشد و نمو، توليد مثل و مرگ، صفاتي مشترک ميان همه موجودات زنده است. همچنين غرايزي ميان انسان و حيوان مشترک است. غرايزي که براي بقاء واستمرار نوع جانداران ضروري است. در محدوده غريزي، بيشتر حيوانات يکسان عمل مي‌کنند؛ اما بين حيوان و انسان تفاوتي وجود دارد. اين تفاوت در اين است که حيوانات از محدوده غريزي فراتر نمي‌روند، در حالي که انسان حق انتخاب دارد و پاسخش به غرايز اساسي مانند گرسنگي، درد، احساس خطر، کشش‌هاي جنسي و بسياري از امور ديگر کاملاً با حيوانات تفاوت دارد. به عنوان مثال انسان مي‌تواند در عين گرسنگي و تشنگي بسيار شديد و نيز فشار غريزه جنسي مدت‌هاي مديد تحمل از خود نشان دهد.

علاوه بر آن، صفاتي ويژه و اختصاصي مانند تفکر، اراده و اميد در انسان وجود دارد که در باقي جانداران مشاهده نمي‌شود. از مشاهده اين تفاوت ها، سؤالات فوق پديد آمد ودر جستجوي پاسخ آن انديشمندان و فيلسوفان به دسته‌ها و گروه‌هاي فکري مختلف از جمله دوگانگي طبيعت انسان يا انکار بُعد غير جسماني يا حتي بُعد جسماني تقسيم شدند. نوشتار حاضر به بررسي ديدگاه سه انديشمند از دو مكتب متفاوت فلسفي يعني فيليپ كلايتون با نگرش نوپديدارگروي و ملاصدرا و علامه طباطبايي از فلسفه اسلامي در باب نفس اختصاص دارد. هر دو ديدگاه با نگاه خاص خود سعي در تبيين ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن و رابطه آن با بدن دارند.

اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث

در باب اهميت و ضرورت بررسي نفس ميان كلايتون و ملاصدرا مي‌توان گفت: مطالعاتي تطبيقي از اين دست مي‌تواند نقش مناسبي را در ايجاد نزديكي لااقل ميان مسائل فلسفه غرب و آنچه به عنوان فلسفه اسلامي شناخته مي‌شود ايفا كند؛ زيرا از طرفي نوپديدارگروي به مطالعات تجربي و تبيين سير تكامل تاريخي پايبند است و از طرفي نفس را حقيقتي فراتر از ماده مي‌داند. اين ديدگاه مي‌تواند تا حدودي به ديدگاه حكمت متعاليه در فلسفه اسلامي نزديك باشد كه نفس را برخاسته از ماده و در عين حال داراي سير تکاملي تا فراسوي ماده مي‌داند. ديدگاه نوپديداري کلايتون و مکتب حکمت متعاليه ملاصدرا همانند هر مكتب فكري ديگري مي‌توانند داراي وجوه اشتراک و افتراق باشند.[1]

پرسش‌هاي اصلي

پرسش‌هاي اصلي كه اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخ آن مي‌باشد، ماهيت نفس و چگونگي پيدايش آن و رابطه آن با بدن از نظر فيليپ كلايتون و ملاصدرا و علامه طباطبايي است. در واقع اين نوشتار به تبيين ديدگاه آنها در مكاتبي كه به آن تعلق دارند مي‌پردازد. در اين ميان به دليل جديد بودن نگرش كلايتوني در باب نفس به ناچار به تاريخچه و رويكردهاي اين مكتب نيز اشاره مي‌شود تا درك بيشتري از اين نگرش به نفس به دست داده شود.

پرسش‌هاي فرعي

پرسش‌هاي فرعي كه در ادامه نوشتار مطرح مي‌شود امكان گفتگو ميان دو نگرش كلايتوني و صدرايي در باب نفس است و اين كه آيا آنها نفس را به عنوان حقيقت خارجي مي‌پذيرند يا خير و اين كه آيا اين دو ديدگاه اشتراك يا قرابتي در باب حقيقت نفس، نحوه پيدايش، و رابطه آن با بدن و يا بر سر لوازم بحث نفس شناسي دارند يا خير.

فرضيه

يکي از مهم‌ترين کارهايي که در بررسي ميان مکاتب گوناگون بايسته است، شناسايي مؤلفه‌هايي است که در هر کدام از مکاتب يافت مي‌شود، با اين ويژگي که مي‌توان با مطالعه و بررسي آنها ميان دو مکتب قرابتي يافت؛ اين امر در مورد دو مکتب نوپديداري و حکمت متعاليه در باب نفس قابل اجرا به نظر مي‌رسد. فرضيه مورد ادعا در اين نوشتار اين است كه مي‌توان اشتراك يا لااقل قرابتي در نحوه پيدايش نفس، رابطه آن با بدن و يا لوازم مترتب بر بحث نفس شناسي ميان دو ديدگاه كلايتون در مكتب نوپديداري و ملاصدرا و علامه طباطبايي در مكتب فلسفه اسلامي يافت.

روش تحقيق

در اين نوشتار با مراجعه به متون مكتوب توسط كلايتون، ملاصدرا و علامه طباطبايي و به شيوه توصيفي به تبيين آراء آنها پرداخته ايم و در مواردي اندك نيز از اظهار نظر نويسندگاني در مورد آراء ايشان بهره برده‌ايم. در تمام مواردي كه به كتب منبع مراجعه شده نقل قول به صورت ترجمه دقيق نيامده است بلكه سعي شده مقصود مؤلف از كلامش برداشت شود و به طور آزاد به فارسي ترجمه شود.

تنگناهاي تحقيق

مهم‌ترين تنگنايي كه اين نوشتار با آن مواجه است نبود كتاب يا مقالات معتبر به زبان فارسي و يا حتي ترجمه‌اي كامل از موضوع مورد بحث در مكتب نوپديداري به زبان فارسي است. از طرف ديگر اختلاف نظر بسيار زياد نسبت به آراء ملاصدرا در باب نفس و اين كه آيا نظرات ايشان در باب نفس به صراحت ارائه شده يا كدام نظر، نظر نهايي يا صريح ملاصدرا در باب نفس است و نيز نبود نظراتي صريح و كافي از جانب علامه طباطبايي در باب نفس از تنگناهاي اين نوشتار در مسير به انجام رسيدن است.

مروري بر فصل‌ها

اين نوشتار در سه فصل و خاتمه تدوين مي‌شود. در فصل اول سعي خواهد شد به طور کلي ديدگاه‌هاي رايج دررابطه با ارتباط نفس و بدن، به همراه تاريخچه کوتاه و گذرايي از بحث ارائه شود. سپس جايگاه و نسبت موضوع نوپديداري در اين کارزار علمي با ديگر مکاتب همراه با تعريف، بيان مفاهيم، رويكردهاي دروني آن و رويكرد متخذ كلايتون و در ادامه نظرات فيليپ کلايتون درباره نفس و رابطه آن با بدن مطرح مي‌شود. در فصل دوم آراء و نظرات فيلسوف و انديشمند اسلامي، صدرالدين‌محمد‌قوامي‌شيرازي ملقب به صدرالمتالهين، مشهوربه ملاصدرا و درکنار آن آراء علامه سيد محمد حسين طباطبايي درباب حقيقت نفس، چگونگي پيدايش، نحوه وجود و رابطه آن با بدن ارائه مي‌شود. در فصل پاياني به بررسي آراء کلايتون و ملاصدرا و علامه پرداخته و تلاش مي‌شود تشابه يا قرابتي ميان اين دو ديدگاه بيان شود. در خاتمه نتيجه گيري، پيشنهادها و بيان محدوديت‌ها خواهد آمد.

ذکر اين نکته حايز اهميت است که اين نوشتار بيشترين تلاش خود را به منظور تبيين آراء و نظرات فيليپ کلايتون در باب نفس و مشخص نمودن ديدگاه وي در اين باب اختصاص مي‌دهد و ذکر آراء صدرالمتألهين و علامه طباطبايي به تبع و جهت بررسي نسبت ميان آن دو بيان خواهد شد از اين رو سعي مي‌شود مهم‌ترين مطالب مورد نظر ايشان عنوان شود.

 

[1]. مکتب نوپدیداری در غرب پیروانی دارد و مقالات متعددی در نشریات غربی در این باب به چاپ می رسد. این دلیل بر زنده بودن این نگرش و مکتب در آن سرزمین است، برای تحقیق در این زمینه با جستجوی عبارت EMERGENTISM در اینترنت می توان به مقالات و کتب بسیاری که از 1943 میلادی تا کنون به چاپ رسیده است و مقالات متعددی که پس از سال 2000 ملادی منتشر شده است دسترسی پیدا کرد.

فصل اول

درآمد

به طور كلي مي‌توان ديدگاه‌هاي مطرح شده در باب نفس را از منظر وجود شناختي به سه ديدگاه كلي «وحدت‌نگر مادي، وحدت‌نگر ذهني و دوگانه نگر» تقسيم كرد و مورد بررسي قرار داد. اين نوشتار به بيان ديدگاهي در اين ميان به نام نوپديدارگروي[1] كه دكتر فيليپ كلايتون[2](1955.م) با رويكردي خاص، دنبال مي‌كند مي‌پردازد. ديدگاه نوپديدارگروي كه كلايتون به آن مي‌پردازد در اصل در هيچ كدام از اين سه دسته قرار نمي‌گيرد. اين نگرش واكنش هستي شناختي است به دو رقيب ديرينه يعني وحدت‌نگري و دوگانه‌نگري كه از سابقه تاريخي طولاني برخوردارند؛ وحدت‌نگري مادي كه سابقه اش به يونان باستان بر مي‌گردد و دوگانه‌نگري كه قدمتي به عمر اديان كهن دارد و به نظر كلايتون، لااقل از زمان ارسطو[3] (232-384 ق.م) تا کانت[4]) 1804-1724.م) در عرصه مباحثات عقلاني در باب نفس نقشي محوري ايفا كرده است.[5] نوپديدارگروي در واقع رهيافتي است براي برون رفت از تنگنايي كه دو ديدگاه ديگر ايجاب مي‌كند.[6]

1-2. زندگي نامه علمي فيليپ كلايتون

فيليپ كلايتون فيلسوف و دين شناس است. او دكتراي خود را در دو رشته فلسفه و دين پژوهي از دانشگاه ييل[7] دريافت كرده است. پس از فراغت از تحصيل كلايتون در دانشكده‌هاي هاورفورد،[8] ويليامز[9] و دانشگاه ايالتي كاليفرنيا[10] به تدريس اشتغال داشته است. او درجه استادي در مدرسه الهياتي هاروارد[11] و دانشگاه مونيخ[12] دارد. در حال حاضر وي به تدريس در باب موضوع نوپديداري و ارائه نظرات خود در زمينه تناسبات موجود در باورهاي ديني و علمي در دانشگاه كالرمونت[13] و مدرسه الاهياتي كالرمونت[14] مشغول مي‌باشد.[15]

1-3. بررسي مفاهيم

به منظور تسهيل در درك مقاصد اين نوشتار مهم‌ترين واژگان مطرح شده در اين فصل به طور خلاصه تعريف مي‌شود:

1-3-1. ماده‌گروي و دوگانه‌گروي

ماده‌گروي گرايشي است كه همه چيز را و به تبع آن حقيقت انسان را برخاسته از ماده و مادي محض مي‌بيند. در اين گرايش جايي براي حقيقت غير مادي وجود ندارد از اين رو حقايقي كه به ظاهر غير مادي مي‌آيند همچون نفس يا ذهن، يا وجود خارجي ندارند يا همان فعل و انفعالات مادي محض تلقي مي‌شوند. در اين نگرش تمام هستي قابل تبيين با دانش‌هايي است كه وظيفه تبيين ماده را بر‌عهده دارند نظير فيزيك، شيمي، زيست شناسي و غيره. دوگانه‌گروي در موضعي مقابل ماده‌گروي قرار مي‌گيرد كه براي حقيقت انسان دو جوهر مجزا قائل است، نفس و بدن. هر كدام از آن دو حقيقتي مستقل از ديگري دارد، هرچند در تعامل با يكديگر و هماهنگ با هم مي‌باشند.

1-3-2. نوپديدارگروي

مكتب اصالت مادي است كه در مقابل دو مكتب ماده‌گروي محض و دوگانه‌گروي قرار مي‌گيرد و قائل به وجود سطوح گوناگوني از موجودات در عالم ماده است كه هر سطحي براي تبيين، نيازمند به دانش مخصوص به خود است. اين مكتب به دو گرايش حداقلي و حداكثري تقسيم مي‌شود.

1-3-3. نوپديداري حداكثري

موضوع و محتواي يكي از دو گرايش مكتب نوپديدارگروي است كه ماده را امري حقيقي مي‌داند و جهان را نيز برخاسته ازماده مي‌داند اما به همين سطح از حقيقت جهان طبيعت بسنده نمي‌كند بلكه اجزاي جهان مادي را پيوسته در حال تأثير و تأثر در يكديگر مي‌بيند كه بر اثر آن به طور مرتب سطوح جديدي در هستي نوپديد مي‌شود؛ اين سطوح جديد ويژگي‌هايي بيش از مواد اوليه تشكيل دهنده خود دارند و قابل تقليل به واقعيت پيشين خود نيز نيستند.

1-3-4. نفس و ذهن

به نظر نوپديدارگرايان حداكثري نفس يا ذهن، سطحي از حقيقت نوپديد در طبيعت است كه برخاسته از حقيقت مادي است و در عين حال نمي‌توان حقيقت آن را به ماده تقليل‌ داد. در اين مجال نفس و ذهن به امري واحد اشاره دارد هر چند به طور كلي اين دو اصطلاحاتي هستند كه گاهي به جاي هم به كار مي‌روند و گاهي به ابعاد مختلف اشاره مي‌كنند. از آنجا كه هر دو وي‍‍‍ژگي مشتركي مانند فكر و اراده دارند در نگاه اول مي‌توان آنها را واحد دانست و از آن جهت كه ذهن براساس مطالعات تجربي صرف، شناسايي مي‌شود و نفس عمدتاً در مطالعات فلسفي مطرح است مي‌تواند متفاوت لحاظ شود.

1-3-5. فرارويدادگي

رهيافتي براي برون رفت از معضل تبيين چگونگي ارتباط ذهن و مغز و يا رشته‌هاي عصبي مغزي است كه مي‌گويد: ذهن به عنوان سطحي فوقاني ابتناء وجودي بر مغز دارد و مغز به عنوان سطح زيرين تعيين كننده فعل و انفعالات موجود در ذهن است. از اين رو هر فعل و انفعالي كه در ذهن رخ مي‌دهد نمايشي است از تغيير و تحولات موجود در مغز. در قبال اين، در صورت بروز تحول در سطح زيرين يعني مغز، در ذهن شاهد تغيير و تحول خواهيم بود. در اين بحث به سطح فوقاني فرارويداده و به سطح زيرين فرورويداده مي‌گوييم و به فرايند ابتناء سطح فرارويداده بر سطح فرورويداده، فرارويدادگي مي‌گوييم.

1-4. ترسيم ديدگاه كلايتون در باب نفس

هر انديشمندي كه نسبت به شناخت جهان اطراف و هستي پيرامون خود علاقه نشان مي‌دهد مي‌كوشد تا تبييني مطلوب و معقول از آن ارائه دهد. اين تبيين آنگاه كه به ترسيم دستگاهي منسجم و حتي المقدور همه جانبه بيانجامد، به نحوي كه بتواند سؤالات بنيادين در باب طبيعت از قبيل بيان چيستي، رابطه اجزاء با يكديگر و نقش آنها در شكل گيري طبيعت را پاسخ گويد، مكتبي فلسفي در باب جهان طبيعت خواهد بود. اين فلسفه بايد بتواند به كندوكاو فكري و عقلاني در باب اجزاء طبيعت، چيستي و چگونگي پيدايش آنها نيز بپردازد. اين كه پاسخ چه خواهد بود و آيا فيلسوف در اين مسير به نتيجه يا نتيجه مطلوب دست پيدا مي‌كند يا خير، مسئله‌اي ديگر است كه به كارايي و كارآمدي آن فلسفه باز مي‌گردد.

فيليپ كلايتون علاقه مند به مكتبي است كه تلاش مي‌كند نفس و رابطه آن با بدن را ترسيم كند. اين مكتب در اصل پيدايشش و در جغرافياي انديشه متعلق به نگرشي است كه حقيقت هستي را فقط مادي مي‌بيند و از اين رو نفس را نيز در همين محدوده به مطالعه و بررسي مي‌گذارد. كلايتون اين نگاه را تا حدودي مردود مي‌داند؛ هر چند با اصل اين كه جهان از ماده تشكيل شده مخالفتي ندارد اما هستي و جهان مادي را منحصر در ماده صرف نمي‌بيند. اين انديشه كه طرفداراني نيز دارد به نوپديداري[16] حداكثري موسوم است. نوپديداري حداكثري وقايع خاص، مانند نفس و آنچه در انديشه غرب مدرن به نام ذهن[17] شناخته مي‌شود را مادي محض نمي‌داند. در عين حال چون در فضاي مادي تنفس مي‌كند همانند ماده گرايان، ذهن را به جاي نفس[18] و روح[19] به كار مي‌برد و تفاوتي ميان اين سه نمي‌گذارد. كلمه ذهن براي كساني كه ماده و امور مادي مبناي مطالعه شان مي‌باشد مأنوس‌تر و قابل درك‌تر است و نوپديدارگروي[20] حداكثري نيز از اين مسأله مستثني نيست.

نگاه نوپديدارگروان حداكثري نفس را از سطح ماده بالاتر مي‌بيند و اين نگرش راهي را براي در نظر گرفتن تعالي نفس در ميان مكاتب مادي عصر حاضر باز مي‌نمايد. پرداختن به انديشه فيليپ كلايتون در باب نوپديداري بهانه‌اي است براي آشنايي با اين مكتب. سؤالي كه مطرح است و اين نوشتار به دنبال ترسيم آن است اين است كه نحوه پيدايش نفس چگونه است و به لحاظ وجودي چه رابطه‌اي ميان نفس و بدن وجود دارد؟

[1]. Emergentism.

[2]. Clayton, Philip.

[3]. Aristotle.

[4]. Kant.

[5]. Clayton, Philip, Mind and Emergence from Cuantum to Consciousness, p. 157.

[6]. در رابطه با سابقه تاریخی این دو گرایش به ضمائم ضمیمه 1 مراجعه نمایید.

[7]. Yale.

[8]. Haverfotd College.

[9]. Williams College.

[10]. Colifornia State Uuniversity.

[11]. Harvard’s Divinity School.

[12]. Uuniversity of Munich.

[13]. Claremont University.

[14]. Claremont School of Theology.

[15]. http://philipclayton.net/.

[16]. انتخاب واژه نوپدیداری چند دلیل دارد؛ 1. متولیان امر به طور رسمی و تعييني واژگان مناسب برای آن انتخاب نکرده‌اند؛ 2. کتاب یا ترجمه مشهوری یافت نشد که به نحو تعینی معادلی برای آن ارائه داده باشد؛ 3. ترجمه‌هایی از قبیل ظهورگروی، ظهورگرایی، تحقق‌گرایی، پدیدارگروی، نوخاسته‌گروي يا حدوث‌گروي علاوه بر این که برخی معادل فارسی نیستند و از زبان عربی گرفته شده‌اند، مشکل غیر فراگیر بودن نسبت به محتوای مکتب مورد بحث را نیز دارند. در اين بين كلمه نوخاسته‌گروي و نوپدیدارگروی تا حدودی این مشکلات را مرتفع می سازد؛ زیرا هم کلمه ای فارسی است، و هم تا حدودی اشاره به ساختار این مکتب می کند که پیچیدگی و دارای سطوح متعدد بودن طبیعت از ارکان آن می باشد. به همين منظورواژه نوپديدارگروي را انتخاب نموديم زيرا هم رساتر است و هم اشتقاقاتي كه از آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد با ذهن مأنوس تر است.

[17]. Mind.

[18]. soul

[19]. spirit

[20]. واضح است كه نوپديدارگروي معادل emergentism قرار مي‌گيرد كه نام مكتب است، نوپديداري معادلemergence  است به عنوان موضوع و محتواي مورد ادعاي اين مكتب و پديده‌هاي مورد بحث در اين مكتب، نوپديدار ناميده مي‌شوند كه معادل emergent مي‌باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122