پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 242 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
پیشینه پژوهش
پیشگفتار
فصل اول: رمان 12-1
1-1- درباره رمان 1
2-1- رمان فارسی 3
3-1- انواع رمان 13-8
1-3-1- رمان وقایع نامه ای 8
2-3-1- رمان عمل 9
3-3-1- رمان شخصیت 9
4-3-1- رمان دراماتیک 10
5-3-1- رمان ناحیه ای 11
6-3-1- رمان محلی 10
7-3-1- رمان اجتماعی 12
8-3-1- رمان روان شناختی 12
فصل دوم: اصطلاحات داستانی 32-13
1-2- پیرنگ 13
2-2- شخصیت و شخصیت پردازی 14
3-2- صحنه و صحنه پردازی 15
4-2- زاویه دید 16
5-2- موضوع 21
6-2- درو نمایه 22
7-2- لحن 24
8-2- فضا و رنگ 24
9-2- گفتگو 25
10-2- کنش و حادثه 26
11-2- توصیف 27
12-2- نام و عنوان 27
13-2- تنه داستان 28
1-13-2- مقدمه 28
2-13-2- گره و بحران 29
3-13-2- تعلیق 30
4-13-2- کشمکش 30
5-13-2- هیجان 31
6-13-2- اوج 32
7-13-2- پایان 32
14-2- حقیقت مانندی 32
فصل سوم: مکتب های ادبی 40-33
1-3- رئالیسم 33
1-1-3- رئالیسم روان شناختی 34
2-1-3- رئالیسم جادوئی 35
3-1-3- رئالیسم انتقادی 35
4-1-3- رئالیسم نو 35
2-3- رمانتیسم 35
3-3- ناتورالیسم 37
4-3- سوررئالیسم 38
5-3- سمبولیسم 39
6-3- جریان سیال ذهن 40
فصل چهارم: سبک ادبی 41
فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم 64-45
1-5- خلاصه فصل اول رمان 45
2-5- خلاصه فصل دوم رمان 45
3-5- خلاصه فصل سوم رمان 45
4-5- خلاصه فصل چهارم رمان 46
5-5- خلاصه فصل پنجم رمان 46
6-5- خلاصه فصل ششم رمان 47
7-5- خلاصه فصل هفتم رمان 48
8-5- خلاصه فصل هشتم رمان 50
9-5- خلاصه فصل نهم رمان 50
10-5- خلاصه فصل دهم رمان 52
11-5- خلاصه فصل یازدهم رمان 53
12-5- خلاصه فصل دوازدهم رمان 54
13-5- خلاصه فصل سیزدهم رمان 56
14-5- خلاصه فصل چهاردهم رمان 57
15-5- خلاصه فصل پانزدهم رمان 58
16-5- خلاصه فصل شانزدهم رمان 60
17-5- خلاصه فصل هفدهم رمان 60
18-5- خلاصه فصل هجدهم رمان 63
فصل ششم: بررسی ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم 71-65
1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک 65
2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی 68
3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی 69
4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی 69
فصل هفتم: بررسی اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم 188-72
1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم 72
2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم 75
1-2-7- شخصیت های درجه یک 85
1-1-2-7- سید میران 85
2-1-2-7- هما 95
3-1-2-7- آهو 105
2-2-7- شخصیت های درجه دو 112
1-2-2-7- خورشید 112
2-2-2-7- میرزا نبی 116
3-2-2-7- خالو کرم 118
3-2-7- شخصیت های درجه سه 120
3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم 120
4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم 129
1-4-7- زاویه دید دانای کل 129
2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر 130
3-4-7- زاویه دید من روایتی 131
4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود 132
5-4-7- تک گویی 133
1-5-4-7- تک گویی درونی 133
2-5-4-7- تک گویی نمایشی 134
3-5-4-7- حدیث نفس 134
5-7- موضوع شوهر آهو خانم 135
6-7- درونمایه شوهر آهو خانم 135
7-7- لحن در شوهر آهو خانم 139
8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم 143
9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم 150
10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم 162
11-7- توصیف در شوهر آهو خانم 165
12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم 172
13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم 173
1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم 173
2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم 175
3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم 177
4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم 179
5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم 182
6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم 184
7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم 186
14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم 188
فصل هشتم: بررسی مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم 189
1-8- بررسی رئالیسم در شوهر آهو خانم 189
1-1-8- رئالیسم روانشناختی 189
2-1-8- رئالیسم جادویی 190
3-1-8-رئالیسم انتقادی 191
4-1-8- رئالیسم نو 192
2-8- بررسی رمانتیسم در شوهر آهو خانم 193
3-8- بررسی ناتورالیسم در شوهر آهو خانم 195
4-8- بررسی سوررئالیسم در شوهر آهو خانم 196
5-8- بررسی سمبولیسم در شوهر آهو خانم 197
6-8- بررسی جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم 200
فصل نهم: بررسی خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم 220-201
1-9- خصوصیات زبانی 202
1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی 202
2-1-9- خصوصیات سطح نحوی 207
2-9- بررسی سطح بلاغی 212
1-2-9- بررسی بلاغت در حوزه معنایی 218
3-9- خصوصیات فکری 219
فصل دهم: نتیجه گیری 221
فصل یازدهم: منابع و مآخذ 225

     منابع و مآخذ

 الف-کتاب ها

1- آرتور ، سی کلارک، (1378). هزار توی داستان .نسرین مهاجرانی . تهران: نشرچشمه

2- افغانی ، علی محمد، (1345) . شوهر آهو خانم . چاپ چهارم . تهران : امیرکبیر

3- ابراهیمی ، نادر ، (1378) . براعت استهلال یا خوش آغازی (ساختار و مبانی ادبیات داستانی) . تهران : سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری

4- اسحاقیان ، جواد ، (1385) . راهی به هزار توی رمان نو (در آثاری از کوندرا،ساروت ،روب گری یه) تهران :گل آذین

5- اسکولز ، رابرت ، (1377) . عناصر داستان . فرزانه طاهری . تهران : نشر مرکز

6- امامی ، نصر الله ، (1377) . مبانی و روشهای نقد ادبی . تهران : جامی

7- اخوت ، احمد ، (1371) . دستور زبان داستان . اصفهان : نشر فردا

8- ایرانی ، ناصر ، (1364) . داستان :تعاریف ،ابزار و عناصر . تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

9- ایرانی ، ناصر ، (1380) . هنر رمان . تهران : نشر آبانگاه

10- بورنوف ، رولان – اوئله ، رئال ، (1378 ) . جهان رمان . نازیلا خلخالی . تهران :  نشرمرکز

11- بهار ، محمد تقی (ملک الشعرا)، (1369) .سبک شناسی یا تطور نثر فارسی . چاپ پنجم . تهران: امیرکبیر

12- بیشاب ، لئونارد ، (1383) . درسهایی درباره داستان نویسی . محسن سلیمانی . چاپ سوم . تهران : سوره مهر

13- پاینده ، حسین، (1374). نظریه رمان. تهران: نشرنظر

14- پرین ، لارنس ، (1362) . تأملی دیگر در باب داستان نویسی . محسن سلیمانی  . تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

15-پریستلی ، جی.بی ، (1372) . سیری درادبیات غرب . ابراهیم یونسی . چاپ سوم. تهران : امیرکبیر

16-پک ، جان ، (1366) . شیوه تحلیل رمان . احمد صدارتی . تهران: نشر

17- پور نامداریان ، تقی ،(1364) .رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

18- تاددیه ، ژان ایو، (1378) . نقد ادبی در قرن بیست . مهشید نونهالی . تهران : نیلوفر

19- جمال زاده ، محمد علی ، (1345) . طریقه نویسندگی و داستان سرایی . شیراز : دانشگاه شیراز

20- جمال زاده ، محمد علی ، (1378). قصه نویسی . تهران : شهاب ثاقب

21- حداد ، حسین ، (1388) . داستان معاصر، داستان نویسان معاصر . چاپ دوم . تهران : سازمان پرورش و برنامه ریزی  آموزشی  ،انتشارات مدرسه

22- حنیف ، محمد ،(1379) . راز و رمزهای داستان نویسی . تهران : نشر مدرسه

23- خطیبی ، حسین ،(1366) . فن نثر در ادب فارسی . تهران : زوار

24- داد ، سیما ، (1371) . فرهنگ اصطلاحات ادبی :واژه نامه مفاهیم . تهران : مروارید

25- دستغیب ، عبدالعلی ،(1383) . کالبد شکافی رمان فارسی . تهران : سوره مهر

26- ذوالفقاری ، محسن ،(1379) . تحلیل سیر نقد داستان در ایران(ازاستقرار مشروطیت تا انقلاب اسلامی). تهران : آتیه

27-زرافا ، میشل ، (1368) . ادبیات داستانی- رمان و واقعیت . نسرین پروینی . تهران : فروغی

28- سپانلو ، محمد علی ،(1362) . نویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا 1350 . تهران : زمان

29- سلیمانی، محسن، (مترجم) (1366) . رمان چیست؟ تهران : برگ

30- سلیمانی، محسن، (1370) . فن داستان نویسی . تهران : امیر کبیر

31- سلیمانی، محسن، (1367) . از روی دست رمان نویس . تهران :نشر هنر اسلامی

32- سید حسینی ، رضا، (1385) . مکتب های ادبی جلد 2-1 . چاب چاردهم . تهران : نگاه

33- شایگان فر، حمید ، (1380) . نقد ادبی . تهران : دستان

34- شمیسا ،سیروس، (1375) .کلیات سبک شناسی . چاپ چهارم. تهران : فردوس

35- صفوی ، کورش، (1380) . از زبان شناسی به ادبیات . تهران : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی

36- عابدی ، داریوش ، (1377) . پلی به سوی داستان نویسی . چاپ سوم . انتشارات مدرسه

37- عبدالهیان ، حمید ،(1381) . شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر . چاپ

38- فرزاد ، عبدالحسین، (1378).درباره نقد ادبی. چاپ دوم. تهران: نشرقطره

39- فورستر ، ادوار مورگان، (1369) . جنبه های رمان . ابراهیم یونسی .. تهران : نگاه

40- گرین ، ویلفرد ، (1376). مبانی نقد ادبی . فرزانه طاهری . تهران :نیلوفر

41- لیور ، کاترین، (1381) . شناخت هنر رمان . محمد رضا قلیچ خانی . تهران :  انتشارات روزنه

42- موام ، ویلیام سامرست ،(1370) . درباره رمان و داستان کوتاه . کاوه دهگان . چاپ پنجم . تهران: امیرکبیر

43- مهرورز ، زکریا ،(1381) . بررسی داستان امروز (از دیدگاه سبک و ساختار). چاپ دوم. تهران : تیرگان

44- میرصادقی، جمال، (1376) . عناصر داستان ،ادبیات داستانی ،داستان،پیرنگ،شخصیت،… . تهران : سخن

45- میرصادقی، جمال،   (1386) . ادبیات داستانی  . چاپ پنجم . تهران: نشر سخن

46- میرصادقی، جمال، (1381) . جهان داستان ایران . تهران : اشاره

47- میرصادقی، جمال، (1382) . داستان نویسهای نام آور معاصر ایران . تهران : اشاره

48- میرصادقی، جمال، ( 1388) . واژه نامه هنر داستان نویسی . چاپ دوم . تهران : کتاب مهناز

49- میرعابدینی، حسن، (1377) . صد سال داستان نویسی . تهران : نشر چشمه

50-میور ، ادوین ، (1363) . ساخت رمان . فریدون بدره ای . تهران :انتشارات علمی و فرهنگی

51- یونسی، ابراهیم، (1379) . هنر داستان نویسی . چاپ ششم . تهران : نگاه

ب- مجله ها

1- آموزگار ، فریدون ، شوهرآهوخانم ، پیام نوین-ش8-سال4-1341

2- پرهام ، سیروس ، شوهرآهوخانم ، راهنمای کتاب-دی ماه 1340

3- جمال زاده ، محمد علی ، شوهرآهوخانم ، نگین-ش31-آذر 1346

4- دریابندری ، نجف ، شوهر آهو خانم ، سخن- دوره دوازده- ش8 آذر1340

5- علوی ، بزرگ ، شوهر آهو خانم ، کاوه-سال دوم-1مرداد 1343

6- مسعودی ، احمد ، شوهرآهوخانم ، بازاررشت-25فروردین1346-ش87

7-ندوشن ، محمدعلی ، شوهر آهو خانم ، یغما- سال چهارم-ش11-بهمن 1340

پ-سایت های اینترنتی

1- اسحاقی ، مریم ، شوهر آهو خانم ، سایت ادبی ماه مگ-25 مهر 1388

2- کریمی مهر ، سحر،گفت و گو با علی محمد افغانی، سایت بلوط-3 آذر 1388

3- کیایی ، کنعان ،علی محمد افغانی و شوهر آهو خانم، وبلاگ برگ و قلم-6 شهریور 1390

4- واحد ، اسد الله ، شوهر آهو خانم و مکتب های ادبی، سایت ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی-25 مهر1383

چكيده:

شوهر آهوخانم، نخستين اثر علي محمد افغاني،  اولين رمان بلند فارسي و يكي از بهترين رمان هاي فارسي در پنجاه سال اخير است كه در سال 1340 منتشر شد و ازهمان نخستين ماه هاي انتشار با اقبال گسترده بازاركتاب ايران روبه رو گرديد . اين رمان از سوي «انجمن كتاب ايران» به عنوان داستان برگزيده سال 1340 انتخاب شد و منتقدان ادب داستاني به ستايش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستاني، جداگانه براساس معيارهاي رمان شناسي معاصر بررسي و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و بررسی می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای است ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و بررسی گذاشته      می شود.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.

    پيشگفتار:

رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علي محمد افغاني، ‌يكي از بهترين رمان هاي فارسي در پنجاه سال اخير است كه در سال 1340 منتشر شد، پس ازانتشار اين رمان كه مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن كتاب ايران» آن را به عنوان رمان برگزيده سال 1340 انتخاب كرد ومنتقدان ادب داستاني به ستايش از آن پرداختند و در نشريات ادبي آن زمان نوشتند :بدون شك اثر استادانه اي در زبان فارسي به وجود آمده است.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلي از زندگي اجتماعي ملت ايران كه در آن مطرح شده و همچنين از نظر سبك،‌ زبان،‌ ساختمان و شيوه بيان فولكلوريك آن كه با وجودهمه كمي هايش مطمئناًٌ به خاطر شكل هنري و محتواي اجتماعي اش نقطه عطفي در مسير رشد و پيشرفت نثر ايران به شمار مي آيد و ارزش آن را دارد كه به نقد گذارده شود.

ندوشن معتقد است كه يك خلاء ‌طولاني و ديرين با انتشار شوهر آهوخانم پر شده است. وي مي نويسد:      « شوهرآهو خانم آينه تمام نماي اجتماع و به حقيقت دائرة المعارف عظيمي است از زندگي دوراني كه به شتاب سپري مي شود. هنر اصلي نويسنده در نحوه نگارش داستان وحتي در تعبيرات بكر و بي شمار و توصيف هاي گوياي او نيست ، هنر بزرگ وي اين است كه به همراه آفريدن ده ها انسان حقيقي و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعي از يك دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سيرواقعي آن را با همه زير و بم ها و سايه         روشن هايش پديدار كرده است.»  (ندوشن ،1340 : 525 )

در اين پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشترعناصرداستاني جداگانه براساس معيارهاي داستان نويسي معاصر بررسي و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معايب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع يابيم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسی مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی است. در فصل پنجم خلاصه ی صحنه های رمان آورده می شود که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و چون و حال و هوای رمان ضروری می نماید.

فصل ششم مبتنی است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد.در این فصل مهمترین عناصر داستانی چون پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد بررسی و موشکافی واقع می شود.

فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسی مکتب ادبی چون رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده ی سبک رمان می باشد.در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و بررسی می گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه گیری است .در این فصل سعی بر آن است تا نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بیان گردد. فصل یازدهم در برگیرنده ی منابع و مآخذ می باشد.

 

زندگی و آثار علی محمد افغانی :

زندگی:

علی محمد افغانی در 21 آذر سال 1304 شمسی «1925 میلادی» در کرمانشاه  در یک خانواده کارگر متولد شد .(جمالزاده،1346: 24) پدر و مادرش اصفهانی بودند.پدرش در بحبوحه انقلاب مشروطه از اصفهان به کرمانشاه آمده بود.(کنعان کیایی،1390، 1) وی تحصیلات متوسطه را در کرمانشاه گذراند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد.افغانی بعد از این که نتوانست در کنکور پزشکی شرکت کند وارد دانشکده افسری شد. به علت ممتاز بودن موفق به اخذ بورس تحصیلی گشت و عازم آمریکا شد و در آنجا با ادبیات و رمان آشنا گردید.(اسحاقی،1388، 3)

او در جوانی به سازمان نظامی حزب توده پیوست،به همین دلیل درجریان سقوط دکتر مصدق در بحبوحه سال 1332 به عنوان یک افسر مخالف، محکوم به پنج سال زندان شد. افغانی نوشتن رمان شوهر آهو خانم را در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجامید. پس از خروج از زندان در یک بنگاه خصوصی به صورت کارمند مشغول به کار شد و به چاپ رمانش در مهرماه سال 1340شمسی«1960میلادی»اقدام کرد. (علوی،1343: 142)وی در حال حاضر به عنوان نویسنده در آمریکا زندگی میکند و مشغول چاپ زندگی نامه خود به زبان انگلیسی می باشد.

شوهر آهوخانم:

شوهر آهوخانم نخستین اثر علی محمد افغانی است که در سال های بعد از کودتای 28 مرداد که نویسندگان کشور رو به ترجمه آثار خارجی آورده بودند نوشته شد.(میرعابدینی،1377: 393 )وی نگارش رمان خود را در سال 1332 در زندان آغاز کرد و تا سال 1337 به طول انجامید.پس از آزادی از زندان اثر خود را به ناشران عرضه کرد اماهیچ ناشری حاضر به چاپ رمانی حجیم به قلم نویسنده ای ناشناس نشد.پس از آن افغانی نخستین چاپ رمانش را با سرمایه ی شخصی خود در سال 1340 شمسی «1960 میلادی» منتشر ساخت .

شوهر آهوخانم شامل 18 فصل می باشد و برشی است 7 ساله از زندگی یک خانواده در کرمانشاه.این رمان در همان نخستین ماه های انتشار و پس از آن، تجدید چاپ های مکرر را برای نویسنده و ناشران آن به ارمغان آورد چنانچه تا سال 91 بیش از پانزده بار چاپ شده و فیلمی هم بر اساس آن ساخته شده است. این رمان که در روزگار خود ،حجیم ترین رمان اجتماعی بوده است دراولین نوبت چاپش حدود 900صفحه حجم داشته ولی نسخه های جدیدش حدود 800صفحه دارد.

 آثارمنتشر شده:

1    -شوهر آهو خانم :1340

2-شادکامان دره قره سو :1345

3-شلغم میوه بهشته:1355

3-دکتر بکتاش:1364

5-سیندخت :1360

6-بافته های رنج :1361

7-همسفرها:

8-محکوم به اعدام:1370

9-بوته زار :

10-دختر دایی پروین:1384

11صوفی صحنه ،دزد کنگاور

12-دنیای پدران و دنیای فرزندان

13-حاج الله باشی

14-خداحافظ دخترم

 پیشینه پژوهش:

علی محمد افغانی یکی از معروف ترین نویسندگان معاصر می باشد و رمان شوهر آهوخانم مشهور ترین اثر ایشان سهم بسزایی در ساختن زبان فارسی داشته و جایگاه ویژه ای در ادبیات معاصر یافته است. باتوجه به اینکه در زمینه ی عناصر داستانی،سبک و نوع رمان شوهر آهوخانم، تا کنون کاری مستقل و جامع صورت نگرفته و در تمامی پژوهش های موجود تنها برخی از عناصر داستانی به صورت گذرا پرداخت شده است،جای بحث    درباره عناصر داستانی، سبک و مکتب ادبی این رمان خالی است .از این رو تحقیق درباره آن بسیار لازم و ضروری می نماید.

حمیدعبداللهیان در کتاب «کارنامه نثر معاصر»پس از اشاره مختصر به زندگی نامه و آثار علی محمد افغانی، به بررسی کلی مضمون و محتوای آثار افغانی در صفحات 108-107 می پردازد.وی در مورد رمان مذکور     می نویسد:«شوهر آهوخانم از جهت طرح،شخصیت ها و نظم نوشته اثری محکم و قابل قبول است و با صبر و حوصله به تشریح قضایای اجتماعی و خانوادگی پرداخت است.» (عبدالهیان،1376: 107)

زکریامهرورز،در«بررسی داستان امروز»صفحات 94تا98 کتاب خود را به بررسی رمان شوهر آهوخانم اختصاص داده است.وی شوهر آهوخانم را«توصیف لحظه های گوناگون زندگی خانواده ای در طول هفت سال پیاپی بدون گسست در زمان تک خطی و با تفصیل های بالزاک مآبانه»می داند.(مهرورز،1381: 94) او نگاهی گذرا به شخصیت سیدمیران دارد و بدون هیچ گونه نقد و بررسی به وجود تلمیح، تشبیه، تشخیص و استعاره دراین رمان اشاره می کند. (همان:99)

جمال میرصادقی،در صفحات 137تا144«داستان نویس های نام آور معاصر ایران»به بررسی کلی شوهر آهوخانم می پردازد.وی معتقد است شوهر آهوخانم از نظر ساختار و معنا ویژگی های رمان غربی را داراست و از نظر زبان عالمانه و فضل فروشی شامل خصوصیات قصه های بلند فارسی است.(میرصادقی، 1382: 137) در کتاب «عناصر داستان» پس از توضیح زاویه دید دانای کل ،شوهر آهوخانم را از جمله رمان هایی می داند که به این زاویه دید روایت شده است. (میرصادقی،1376: 398)

محمد حنیف،شوهر آهوخانم را یکی از رمان های موفق ادبیات داستانی ایران می داند (حنیف،1379: 116) وی می نویسد: « علی محمد افغانی در رمان شوهر آهوخانم از روش های گوناگونی برای پرداخت       شخصیت هایش سود جسته است .1-توصیف مستقیم 2-توصیف در خلال گفت و گو 3-توصیف در خلال حرکت.» (همان:116) عبدالعلی دستغیب در «کالبد شکافی رمان فارسی» رمان شوهر آهوخانم را در صفحات متعدد مورد نقد و ارزیابی محتوایی قرار داده است.وی شوهر آهوخانم را اثری رئالیستی می داند و می نویسد :«رویدادهای آن به فراروند بسط شهرها و افزایش جمعیت و گسترش بورژاوازی بازرگانی سال های 1313تا1320 پیوند تنگاتنگ دارد. (دستغیب،1383: 104)

حسن میرعابدینی در جلد دوم «صدسال داستان نویسی ایران» زیرعنوان اجتماع نگاری های شتابزده به بررسی کلی شوهر آهوخانم در صفحات 398-393  می پردازد و از آن تحت عنوان برجسته ترین رمان اجتماعی دهه چهل یاد می کند.

محسن ذوالفقاری در کتاب «تحلیل سیر نقد داستان در ایران» در صفحات 119-115 به نقل از سیروس پرهام، فریدون آموزگار، احمد مسعودی و جمالزاده می پردازد.

مقالاتی اندک نیز در نشریات و محیط های اینترنتی در دسترس هستند که جسته و گریخته برخی از عناصر داستانی شوهر آهوخانم را ارزیابی کرده و به بررسی زبان ،سبک و ساختمان فنی رمان پرداخته است، اما هیچیک به گونه ای در خور عناصر داستانی، سبک و ساختمان فنی رمان مذکور را ارزیای نکرده است.

بزرگ علوی در مقاله ای با عنوان«شوهر آهوخانم»در مجله کاوه می نویسد:«هر زمان به وسیله           گفت وگوها، افکار و احساساتشان بیان می شود یا وقتی وضع روحیشان به وسیله نویسنده وصف می شود همیشه بیان تصنعی خواننده را آزار می دهد.» (علوی،1343: 140)

جمالزاده درمجله نگین با نقل از دیگران عیب شوهر آهوخانم را زیر پا گذاشتن قواعد دستور زبان          می داند. (جمالزاده،1346: 48)

احمدمسعودی در مجله بازار رشت از ضعف شخصیت پردازی نویسنده سخن می گوید و معتقد است «این سید که 887صفحه از ادبیات ایران را اشغال کرده است اسیر پایین تنه است در حالی که نویسنده او را تبرئه کرده است.» (مسعودی،1346: 2)

نادیاعزیزی،دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1379 پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی خود را با عنوان«نقش دلاویز»نوشته است و در آن به نقد و بررسی آثار علی محمد افغانی از نظر اوضاع سیاسی،اجتماعی،گویشی،عقاید و باورها،خرافات،زیبایی های کلامی و گفتاری، روانشناسی و ضرب المثل پرداخته است. دکتراسدالله واحد در مقاله اینترنتی «شوهر آهو خانم و مکتب های ادبی»در سایت ادبی به تحلیل و بررسی مکتب های موجود در شوهر آهوخانم پرداخته است.

سحر کریمی مهر نیز مصاحبه ای با علی محمد افغانی انجام داده است و حاصل آن را درمقاله ای با عنوان «گفت و گو با علی محمد افغانی» در پایگاه اینترنتی بلوط جمع آوری کرده است.

همانطور که مشاهده شد در هیچ یک از این پژوهش های مذکور و در هیچ پژوهش دیگری ،به صورت تخصصی ویژگی های شوهر آهوخانم پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به جایگاه خاصی که نویسنده شوهر آهوخانم در داستان نویسی معاصر احراز کرده است، تحلیل و بررسی اثرش بسیار ضروری می نماید. از این رو نگارنده در این نوشتار بر آن است تا نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و بیشتر عناصر داستانی را جداگانه بر اساس معیارهای رمان شناسی معاصر در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مقايسه تحليلي رمان –پيامبر-ص- اثر زين العابدين رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهيم حسن بيگي از لحاظ صناعت داستان نويسي
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي داستانهاي محمود طياري
 • پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه
 • پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم»
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122