پايان نامه نقش آمريکا و اسرائيل در تحولات سياسي و امنيتي کردستان عراق 1990-2010

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش آمريکا و اسرائيل در تحولات سياسي و امنيتي کردستان عراق 1990-2010 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش آمريکا و اسرائيل در تحولات سياسي و امنيتي کردستان عراق 1990-2010 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1.2 طرح مسأله 3
1.3 انگیزه و اهمیت تحقیق 3
1.4 سئوال اصلی 5
1.5 فرضیه ی تحقیق 5
1.6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 5
1.7 روش گردآوری داده ها 8
1.8 محدودیت تحقیق 8
1.9 سازماندهی تحقیق 8

فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
2.1 واقع گرایی، چارچوبی نظری برای فهم عملکرد قدرت‌ها 11

فصل سوم: شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کرد
3.1 اعقاب کرد از دید افسانه 28
3.2 منشأ کُرد از دید واقعیت 30
3.3 زبان 33
3.4 خط 36
3.5 مذهب 37
3.6 جمعیت کردها 41
3.7 اوضاع اجتماعی و سیاسی کردها 47
3.8 سرزمین و جغرافیایی کوهستان 50
3.9 رابطه ی کردها با ایرانیان 52
3.10 انشقاق و جدایی مناطق کرد نشین از مام وطن (ایران) 53
3.11 ظهور ناسیونالیسم 55
3.12 مضار و منافع ناسیونالیسم 61
3.13 تولد دولت منطقه ای در کردستان عراق 65
3.13 تأثیرات اقلیم کردستان بر پیرامون 67

فصل چهارم: حضور آمریکا در کردستان عراق
4.1 بعد از جنگ دوم خلیج فارس 78
4.2 بعد از 11 سپتامبر 83
4.4 سیاست خاورمیانه ای آمریکا پس از 11 سپتامبر 88
4.5 جایگاه نفت در سیاست خاورمیانه ای آمریکا 89

فصل پنجم: استراتژی اسرائیل در خاورمیانه
5.1 نزدیکی اهداف آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه 96
5.2 پس از 11 سپتامبر 99
4.3 ایران خطری برای مواضع آمریکا و اسرائیل 100
5.4 اهداف اسرائیل در کردستان عراق 103
5.6 اسرائیل و کردهای شمال عراق پس از 11 سپتامبر 108
5.7 اقدامات اسرائیل برای تثبیت جایگاه در کردستان عراق 108
5.8 اهداف اقلیم کردستان عراق در گردش بسوی اسرائیل 113
5.9 اهداف اسرائیل در اتحاد یا همگرایی با اقلیم کردستان عراق. 115

فصل ششم: حضور آمریکا و اسرائیل در اقلیم کردستان و تأثیر بر امنیت جمهوری اسلامی ایران
نتیجه گیری 124
منابع 130

منابع

ابالاس، ادگار (1377)، جنبش کردها، ترجمه اسماعیل فتاح قاضی، تهران: انتشارات نگاه
احمد، کوروش (1381) قدرت یهود در آمریکا از اسطوره تا واقعیت، مجله راهبرد شماره 25
احمدیان، امیر (1381) سیاست امنیت آمریکا در خلیج فارس، تهران: انتشارات پژوهشکه مطالعات راهبردی
اخوان زنجانی، داریوش (1382) تحلیلی پیرامون رساختار سیاسی عراق، مجله حقوق و علوم سیاسی، ش 226
اخوان کاظمی، مسعود و پروانه عزیزی (1390) کردستان عراق ها رگلند ژئوپلتیکی اسرائیل، فصلنامه راهبرد، شماره 60، سال بیستم.
ادامز شمدت، دانا (1362) سفری به سوی مردان شجاع در کردستان، ترجمه محمند مجدی، مؤسسه انتشارات سقز
امینی معاصر، مجتبی (1383) سیاست خاورمیانه ای جرج بوش در مقابل اسرائیل و فلسطینیان قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر، فصلنامه مصباح، شماره 55، سال سیزدهم
بازرگان، مهدی (1362) انقلاب ایران در دو حرکت. تهران
بخارایی زاده، سید مهدی، (1386) بررسی طرح نظام منطقه ای اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه ای، اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی، شماره یک، یک سال نهم
برزگر، تیموری، ببری، سلیمی (1390) معادلات سیاسی عراق و امنیت ملی ج.ا.ا فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 4
برژنسکی (1382) شن های روان هژمونی، ترجمه معاونت سیاست خارجی، مجله برداشت اول، سال سوم، شماره 21.
پتراس، جیمز (1387) قدرت اسرائیل در آمریکا، ترجمه حمید نیکو، تهران؛ موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور
پروگرام و به یره وه رمی ناوخوی، پارتی دیموکراتی کوردستانی- یه کگروتوو، نه کونگرد یازده همینی پارتی له 16-26 ناب 1993 دابر یاری له سه ردراوه
پور احمدی حسین و محمدرضا موسوی نیا (1385) سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری، ویزه سیاست و روابط بین الملل، شماره بیستم، بهار و تابستان
ثقفی عامری، ناصر (1385)، عراق جدید تغییرات ژئوپلتیک، برگردان بیروز ایزدی، راهبرد – شماره سی و نهم بهار
جعفری رولدانی، اصغر (1369) روابط عراق و کویت، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
جعفری، علی اکبر (1389) منافع استراتژیک مشترک و اتحاد- آمریکا- اسرائیل، تهران: پژوهشکرده مطالعات راهبردی
جوزف، فرانکل (1370) روابط بین الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: دفتر مطالعات سایسی و بین المللی، چاپ 2
چمنکار، محمد جعفر (1387)، جایگاه خلیج فارس در اقتصاد انرژی آمریکا، فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره 3 و 4، سال پانزدهم
حاجی یوسفی، محمد (تابستان 1386) سیاست خارجی خاورمیانه آمریکا: مطلب جهانی شدن یا ژئوپلتیک، فصلنامه ژئوپلتیک: سال سوم، ش 2
خدایی، خان واوغلان (1384) دکترین امنیت ملی آمریکا: ژئوپلتیک نوین، تشیع در خاورمیانه. کتاب آمریکا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
خسروی، علیرضا (پاییز 1387) افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذی، راهبرد سال 16، ش 48

خواجوی، علی(1390)، بررسی وضعیت صنعت نفت و گاز کردستان عراق، ماهنامه ی اکتشاف و تولید، شماره ی82.

دهشایر، حسین (1381) 11 سپتامبر نظام بین الملل و هژمونی آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردری، شماره 3 و 4 و سال پنجم، زمستان.
دهشیار، حسین (1381) سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران: انتشارات خط سوم.
دهشیار، حسین (1386)، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران، نشر قومس، چاپ اول.
دیلمی معزی، امین و مرتضی شجاع (1390) آمریکا و راهبرد بازنگری در مرزهای سرزمینی در خاورمیانه، جلسیانی اقتصادی، شماره 248-247.
رضوی، سلمان (1387) فرصت های سیاسی عراق جدید برای اسرائیل، عراق پس از صدام و بازیرگان منطقه ای. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
رفعت، آرام (2007) راهبرد آمریکایی برای کردستان، مترجم مهدی کاظمی به نقل از فصلنامه MER1 سال 11، ش 4.
رمضانی. روح الله (1385) چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی
زیبا کلام، صادق و محمدرضا عبدالله پور (1390) ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل، فصلنامه سیاست، دوره 41 شماره 4، زمستان.

سجاد پور، محمد­کاظم (1384)، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران: تداوم و تغییر، مجموعه مقالات نخستین کنگره علمی ژئوپلیتیک ایران،تهران:انجمن ژئوپلیتیک ایران.

سعیدی نژاد، حمیدرضا (1380) چرا آمریکا به اسرائیل کمک می کند، فصلنامه سیاست خارجی بهار، شماره یک، سال پانزدهم.
عباسی سرمدی، مهدی (1376)، اصل حق آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خود، (مبانی تئوریک و مسائل عملی (بررسی مورد عراق) ، شماره 222-221- سیاسی اقتصادی
عزتی، عزت الله (1373) ژئواستراتژی، ویراستار: محسن مدیر شانه چی، تهران: سمت
عطار، رسول موحدیان (1386) چشم انداز خاورمیانه بزرگ، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزیر امور خارجه.
فراهانی، احمد (1384) کتاب آمریکا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
فرایاق زندی، داود (1385) راهبردهای امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی
فردوست، حسین (1374) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، هران: اطلاعات، چاپ 8
فولر، گراهام (1373) قبله عالم، مترجم عباس رنجبر، نشر مرکز، چاپ اول
فونتن، آندره (1362) یک بستر دو رؤیا، ترجمه هوشنگ مهدوی، تهران، نو، چاپ 2
قربانی شیخ نشین و اکرم قدیمی (1391) بررسی راهبردی سیاست خارجی آمریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نشریه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک- راهبرد 62
قهرمانپور، رحمان (1386) رویکرد اسرائیل به منطقه کردنشین شمال عراق، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی، شماره یک، سال نهم
کاستلز، مانوئل (1380) عطر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاوشیان و همکاران، تهران: طرح نو، چاپ 2
کاویانی، مراد (1387) تحلیل ژئوپلتیکی تحولات کردستان عراق. فصلنامه راهبرد دفاعی سال ششم، شماره 20.

کاویانی­راد، مراد.(1383).«امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی».فصلنامه مطالعات راهبردی .سال هفتم.  شماره 4.

کرمی، هاشم (1389)، تحلیل اثر ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر وضعیت سیاسی کردهای عراق، فصلنامه ی سیاسی و اجتماعی روژه ف، سال پنجم، شماره های 14-15-16.

کگلی، چارلز دبلیون و وتیکف، آوجین آر (1384) سیاست خارجی آمریکا: الگوها و روندها ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
کوچرا، کریس (1377) جنبش ملی کرد، ترجمه ابراهیم یونسی،  تهران، نگاه، چاپ 2
لوئیس، ساموئل (1382) تکامل تدریجی اتحاد نانوشته آمریکا- اسرائیل، ترجمه طاهر زارعی- فصلنامه مطالعات منطقه ای، اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی- آمریکا شناسی، سال پنجم، شماره 2
لیک، دیوید آی و مورگان، پاتریک. ا م. (1381) نظم های منطقه ای، امنیت سازی در جهان نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، تهران: پژوهشکرده مطالعات راهبردی.
لیوان، تی. هد (1373) باتلاق آمریکا در خاورمیانه، ترجمه رضا حائر، تهران؛ مؤسسه اطلاعات
متقی، ابراهیم (1384)، پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 69، پاییز 86
معین الدین، جواد (خرداد و تیر 1385)، ؟؟؟ ئوپلتیک خاورمیانه و امنیت خلیج فارس، اطلاعات سیاسی اقتصادی ش 226 و 225.
منصور، کمیل (1383)، تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر منازعه اسرائیل- فلسطین، ترجمه شجاع احمدوند، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 8 بهار، سال چهارم.
منصوری، جواد (1385) آمریکا و خاورمیانه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
نادری، محمود (1389)، (چگونگی روند دولت ملت سازی در عراق پس از صدام و مایه های ناامنی)، شماره 238، 237، 48 سیاسی و اقتصادی.
نجاتی، غلامرضا (1371) تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب) تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ 3
نجاتی، غلامرضا (1371) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: اطلاعات، چاپ 8
سنیه، افرایم (1381) اسرائیل پس از 2000، ترجمه عبدالکریم مادری
نگاهی به ماهیت راهبردی آمریکا در خاورمیانه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نیکسون، ریچارد (1362) جنگ طبیعی، ترجمه جعفر ثقفه الاسلامی: تهران، نوین، شماره 323
الهی، همایون، (1372) امپریالیسم و عقب ماندگی، تهران: قومس
یعقوب زاده فرد، جلیل (1387) اسرائیل و کردهای شمار عراق، فصلنامه مطالعات خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شماره 4، 3، سال پانزدهم

 

American Government sit (2004) Aprer formance Baced roodmap to A permanent two state solution to the 15raeli-palestinian conflict , www.state , gov/v/pay prs/ 2003/2006/pf. Htm. (Auyust 19.2010).
American Government sit (2007) middle east peace chronology December 21. www. America. Gov/st/peacesec- English/2001/desember 2001, 122115 4042. htm. (August 11, 2010).
Ayerbe, Luis, fernoendo (2005) the American Empire in the New century: Hegemony or Domination “Journal of Developing.
David son, prizatiz ng foreign policy middle ast policy vol. xil1, No, z.sum 206, pp142.
Jeicej. Terry, Us foreign policy in the middle east, the role of lobbies speeile Intrest group, llohdan: Pluto press, p.p 124.
Jointhan Ryhnold, labour likud, the special relation ship (1998-95) Israel Affaris, vol 3, No 3084.
Patric seala, A costly frenship, “Nation, jully 21, 2003. pgo.
Suma G.Hjjar, The U.S. and Islamic fundamentalism in American foreign policy. (pukin: MCG raw- Hill. 2001, p71).

چكيده

پژوهش حاضر دربرگيرنده اوضاع سياسي و فرهنگي كردها به خصوص كردهاي عراق در دهه‌هاي (1990-2010) ميلادي مي باشد در پرتو چنين امري اختلاف‌هاي قومي موجود و تلاش‌هاي كردها در جهت تعيين سرنوشت سياسي خود و نيز اهداف آمريكا و اسرائيل در اين منطقه و تحولات آن توضيح داده مي‌شود در اوايل قرن بيستم كردستان جزء قلمرو عثماني به شمار مي‌رفت كردها چه در زمان حكومت عثماني‌ها و چه بعد از آن خواهان تشكيل حكومت بودند. بعد از فروپاشي عثماني كردستان با نقشه انگليسي‌ها به سه قسمت تقسيم شد كه با اين كار بذر نفاق و درگيري در منطقه كاشته شد با تشكيل كشور عراق تحت سلطه بريتانيا كردها سر به شورش برداشتند چون مفاد قرارداد «سِور» عملي نشده و سرزمين كردها تقسيم شد مسئله كرد همواره از نقاط ضعف حاكميت‌هاي سياسي عراق به شمار آمده و ذهن تمام رژيم‌هاي حاكم بر آن كشور را به خود مشغول ساخته است اين مسئله زمينه‌ساز دخالت كشورهاي بيگانه و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در اين كشور بوده است و در نتيجه قدرت‌هايي كه منافع و اهدافي را در منطقه دنبال مي‌كنند بنابر مقتضيات و شرايط حاكم براي دستيابي به مقاصد خود از وضعيت كردها سود جسته‌اند آمريكا و اسرائيل از جمله كشورهايي بوده و هستند كه مي خواهند از وضعيت كردها به نفع منافع سياسي خود و اهداف خود سود ببرند. بنابراين حمايت يا عدم حمايت آنها با توجه به مقاصد و برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت خود در خاورميانه است.

كليد واژه‌ها: كردستان عراق، اسرائيل در كردستان، آمريكا در كردستان، تحولات سياسي و امنيتي كردستان، خاورميانه

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

تمدن در هر ملت مجموعه ای از دست آوردهای مادی و معنوی است که ثمرۀ تلاش فکری و علمی، فردی و اجتماعی آن جامعه می باشد. در میان ملت ها فراز و نشیبهائی وجود دارد که برآیند کنش و واکنشهای داخلی و خارجی است. در سیر تاریخی ملت ها، پیروزی ها و شکست هایی را می توان دید که ناشی از عملکرد آن ملت ها، چگونگی تشخیص مسئولیت های تاریخی و وجود نیروهای بازدارنده می باشد.

در هر جامعه ای که جنبش و انقلابی روی داده است، افرادی از همان جامعه  این وقایع را ثبت نموده اند تا در دسترس آیندگان همان جامعه و دیگر جوامع قرار گیرد و این واقعیت را دریابند که چه رخدادها و اتفاقاتی در گذشته روی داده، از آن درس بگیرند و بدانند که نیاکانشان در راه نیل به زندگی و افتخار آیندگان خود نموده اند. این وقایع در هر جامعه ای و در میان هر قومی روی داده است و مردمان کرد هم آنها را مطالعه نموده است. ولی ممکن است آگاهی لازم بر جنبشهای مردم خود نداشته باشد. احتمالاً این عدم آگاهی به دلیل نانوشته ماندن این وقایع بوده است که همچون داستانهای حماسی چند صباحی بر سر زبان مردم آن دوره باقی مانده و با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده است.

در اوایل قرن بیستم کردستان جزء قلمرو عثمانی به شمار می رفت. کردها چه در زمان حکومت عثمانی ها و چه بعد از آن خواهان تشکیل حکومت کرد بودند ظلم و تبعیض که در حکومت عثمانی بر کردها و سایر ملت ها می رفت زمینه ی این امر را فراهم کرده بود. بعد از فروپاشی عثمانی کردستان با نقشه‌ی انگلیسی ها به سه قسمت تقسیم شد که با این کار بذر نفاق و درگیری در منطقه کاشته شد. با تشکیل کشور عراق تحت سلطه ی بریتانیا، کردها سر به شورش برداشتند چرا که نه تنها مفاد قرارداد « سور »  عملی نشد بلکه سرزمین آنها نیز ما بین ملت های همسایه تقسیم گردید. انگلستان سرکوب مردان و زنان کرد را قتل عام کودکان معلول معرفی و توجیه می کرد. مسئله‌ی کرد همواره از نقاط ضعف حاکمیت‌های سیاسی عراق به شمار آمده و ذهن تمام رژیمهای حاکم بر آن کشور را به خود مشغول ساخته است. این مسئله زمینه‌ساز دخالت کشورهای بیگانه و قدرت های فرا منطقه ای در این کشور بوده است. در نتیجه قدرت هایی که منافع و اهدافی را در منطقه دنبال می کنند بنا بر مقتضیات و شرایط حاکم برای دست‌یابی به مقاصد خود از وضعیت کردها سود جسته‌اند. در این پژوهش سعی بر آنست که ضمن مطالعه نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق، در فصل جداگانه‌ایی نیز تاثیرات حضور منطقه‌ایی آن قدرت‌ها را بر جمهوری اسلامی ایران نیز مورد مطالعه قرار گیرد

1.2 طرح مسأله

پژوهش حاضر در برگیرندۀ اوضاع سیاسی و فرهنگی کردها به خصوص کردهای عراق در دهه‌های 1990 تا 2010 میلادی می‌باشد، در پرتو چنین امری، اختلاف‌های قومی موجود و تلاش کردها در جهت تعیین سرنوشت سیاسی خود و نیز اهداف  آمریکا  و رژیم اسرائیل در این منطقه و تحولات آن توضیح داده می‌شود. اختلافات و درگیری‌های میان بغداد و کردها به عنوان بحران های کردستان عراق در نظر گرفته شده که از ابتدای تشکیل دولت جدید عراق تا هم‌اکنون که دوره فدرالیسم می‌باشد، ادامه دارد. این کشمکش کردها با اعراب و حکومت مرکزی در عراق پای دخالت بیگانگان را در منطقه باز کرد و باعث فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای نفوذ بیشتر قدرت های فرامنطقه ای در امور داخلی عراق گردید. در این تحقیق سعی بر این است که به ریشه نزاع و کشمکش کردها با دولت مرکزی پرداخته شود و سپس نقش قدرت های دخالت گر آمریکا و اسرائیل و کارکرد آنها در این دو دهه (2010-1990) مورد بررسی واقع شود و همچنین اهداف این قدرت ها در حمایت یا عدم حمایت از طرفین مورد ارزیابی قرار گیرد.

1.3 انگیزه و اهمیت تحقیق

خاورمیانه منطقه ای ژئواکونومیکی مهمی به شمار می رود که از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی واقع شده است. این منطقه به خاطر منابع سرشار نفتی و گازی و همچنین موقعیت استراتژیکی و نیز از جهت آنکه مهد ادیان الهی می‌باشد بسیار حائز اهمیت است. قدرت های بزرگ برای تسلط بر این منطقه از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند چنان که می بینیم این منطقه از زمان ورود اولین استثمارگران غربی پرتغالی ها و . . . تا حال محل درگیری ها و اختلافات و نزاع های قومی و مذهبی قرار گرفته که این کشمکش ها در جهت برآورده کردن منافع قدرتهای بیگانه و در راستای تحقق اهداف آنان بوده و برای مردم و دولت های منطقه جز عقب ماندن از قافله ی پیشرفت جهانی و فلاکت و کشتار و از بین رفتن سرمایه های منطقه چیزی در بر نداشته و نخواهد داشت. قدرت های مداخله گر همیشه به دنبال منافع و اهداف خود در منطقه بوده و با توجه به ترکیب ناهمگون نژادی و قومی منطقه از هیچ کوششی برای تفرقه در منطقه فروگذار نبوده‌اند.

خاورمیانه مکان و مأمن نژادها و قوم های متفاوتی است که در کنار هم گاهی در جنگ و گاه در صلح و آرامش به سربرده اند. کرد نیز یکی از اقوامی است که از دیرباز در این منطقه حضور داشته است. چنانچه گذشته و آینده ی آن با همسایگان پیوند خورده است و بالطبع مشکلات و مصایب این ملت بر همسایگان آن و بالعکس تأثیر گذار خواهد بود. ملت کرد در حیات تاریخی خود با مسائل و مشکلات فراوان روبرو بوده است. مطالعه و بررسی تاریخ تحولات کردستان (عراق) ما را قادر می‌سازد تا بیشتر به نقاط  قوت و ضعف این تحولات بپردازیم و اکنون در قرن بیست و یک لازم است ملت کرد و ملت های همسایه با نگرش جدید بر گذشته بنگرند و از عملکرد گذشته درس بگیرند و مطمئن باشند که قدرت های خارجی جز برای تحقق مقاصد و اهداف خود چیز دیگری را دنبال نمی‌کنند و در این مورد از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

بنابراین بر ملت کرد و همسایگان آن در منطقه فرض است که از تاریخ گذشته عبرت گیرند تا اسباب تراژدی تاریخی دیگری در منطقه فراهم نگردد. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که از حدود یک قرن پیش جنگی اعلام نشده با ملت کرد در جریان است که صدها هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت مادی برای دو طرف به دنبال داشته است. گرچه به ظاهر حکومت ها در این جنگ نابرابر پیروز بوده‌اند اما واقعیت چنین نیست و هیچکدام از طرفین در این جنگ برنده نبوده بلکه برنده اصلی قدرت‌های استعمارگر و امپریالیسی بوده اند که توانسته اند با ایجاد تفرقه و نا امنی بر معادن و منابع منطقه تسلط یافته و حتی آثار تمدن و هویت فرهنگی ملت ها به ویژه مردم کرد را مورد تهاجم قرار داده و به یغما ببرند و عداوت و کینه‌ی بی‌اساس را میان همسایگان چند هزار ساله ی منطقه ی خاورمیانه به وجود آورند. تا هر وقت شرایط و اهداف و منافع آنها ( بیگانگان) اقتضاء نمود از این شرایط به نفع خود استفاده کرده و به مقاصد خود نائل آیند. بنابراین اگر ملت ها و حکومت های منطقه با آگاهی نسبت به اهداف بیگانگان در منطقه، بیداری و آگاهی را پیشه سازند و حقایق را کتمان نکنند؛ چنانچه به جای پاک نمودن صورت مسأله به حل منطقی و منصفانه ی آن بپردازند، صلح، امنیت و رفاه منطقه تضمین خواهد شد. مردمان منطقه با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با رعایت حقوق همدیگر خواهند توانست به جای جنگ و نزاع به سود استعمار و امپریالیست به صلحی پایدار و امنیت و رفاه دست یابند و با اتحادی پایدار با عقب ماندگی و جها لت در منطقه مبارزه کنند تا از قافله ی پیشرفت و تمدن جهانی عقب نمانند. امید است که مردم کرد و به خصوص کردستان عراق با درس از گذشته به جای حرکت در راستای تراژدی های انفال، زمینه فجایع حلبچه و کرکوک و . . . را فراهم نکند و با استفاده از مبانی قانونی به حق مشروع خود دست یابد  باشد که صلح و آرامش بر منطقه مستولی شود. و سرمایه های منطقه در جهت پیشرفت و صلح و آرامش به کار گرفته شود.

پژوهش حاضر ضمن توصیف شرایط حضور قدرت‌ها در منطقه، رویکردی هنجاری به بیداری کردها در قبال حضور و نفوذ آنان دارد.

1.4 سئوال اصلی

حضور مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق از چه طریقی و با چه اهدافی در شکل دادن به تحولات کردستان عراق در دوره ی قبل و پس از سقوط صدام تاثیر داشته است؟

1.5 فرضیه ی تحقیق

آمریکا و اسرائیل از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه های انرژی و ایجاد شبکه های رسانه ای و ماهواره ای، ایجاد دانشگاهها و آموزش نیروهای نظامی و انتظامی و حمایت سیاسی از حکومت خودمختار کردستان عراق به دنبال تحقق اهداف و منافع ملی خود در نزدیکی به مرزهای امنیتی ج.ا.ا و تشدید جو ناامنی و تفرقه در منطقه هستند.

1.6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

   کردستان عراق: عبارتست از تمام مناطق کردنشین (شیعه و سنی) بهم پیوسته واقع شده در مرزهاي بین المللی کشور عراق که عمدتاً در برگیرنده شمال و شمال شرق این کشور است.(کرمی،1389: 5)

خاورمیانه: از جمله مناطقی است که به دلایلی که مهم ترین آنها موقعیت استراتژیکی و ژئواستراتژیک و منابع عظیم انرژی و بازار ثروتمند آن است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در نیمه دوم قرن بیستم، مسائل و تحولات این منطقه بیش از تمام نقاط دنیا در رسانه ها و محافل سیاسی، بین المللی و اقتصادی مطرح شده است. به گونه ای که هر تحول و اتفاقی در این منطقه آثار و پی آمدهای زیادی در دیگر مناطق داشته است. اگر چه قرن ها قبل از آن نیز سلطه بر این منطقه به ویژه خلیج فارس در دستور کار تمامی قدرت های بزرگ بود، ولی کشف نفت و تبدیل آن به یک کالای استراتژیک و تعیین کننده در قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی وضعیت جدید را به وجود آورد (منصوری، 1385: 13).خاورمیانه به عنوان یک سیستم منطقه ای از نظام جهانی دارای سه بخش است: الف) بخش مرکزی: عبارت از کشورهای عربی که دارای بیشترین اشتراکات نژادی، قومی، زبانی و مذهبی هستند. ب)بخش حاشیه ای: کشورهای متفاوت از مرکز که در خاورمیانه عبارتند از: ایران، ترکیه و اسرائیل، ج) قدرت های نفوذی: که عبارتند از قدرت های فرامنطقه ای بین المللی همچون فرانسه، انگلیس، شوروی و آمریکا. دو بخش مرکز و پیرامون در خاورمیانه ثابت هستند، ولی قدرت های نفوذی در طول زمان تغییر کرده و با تضعیف موقعیت یک یا چند کشور، جای خود را به قدرت های دیگر داده اند. یکی از مهمترین این قدرتهای نفوذی، امریکا می باشد.(همان:73)

   سیاست خارجی: منظور از سیاست خارجی مجموعه نگرش و روش­هایی اعمال شده در مناسبات خارجی، نگاه و رفتار یک کشور به خارج و نحوه برخورد جهان با آن کشور خاص است. عوامل تاثیر گذار بر شکل­دهی به سیاست خارجی یک کشور بسیار متفاوت است، در این میان ویژگیهای ژئوپلیتیکی کشورها همواره به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی محسوب شده­اند. نکته قابل توجه اینجاست که ژئوپلیتیک درباره زمین و مرز و محدوده به معنای عام است و سیاست خارجی در مورد زمین، مرز و رفتار سیاسی است. لذا طبیعتاً هم­پوشانی بین این دو حوزه وسیع و گسترده وجود دارد. درکل، سیاست خارجی را نباید از زاویه محدود مناسبات اداری نگریست.(سجادپور،1384 :136) چنانچه کشوری نتواند به صورت مستقل یک طرح یا استراتژی از پیش طراحی شده ای در قبال سایر بازیگران خارجی جهت دستیابی به یک سلسله اهداف معین داشته باشد، نتیجه­اش عدم استقلال و پیوستگی سیاست خارجی کشور اولیه به کشورهای دارای نفوذ و قدرت میباشد.

تهدید امنیت ملی: امنیت اصطلاحی است مشعر بر فقدان تهدید به ارزش­های نادر. وضعیتی است که در آن ارزش هایی که از دید تصمیم­سازان برای بقاء و بهتر زیستن جامعه حیاتی است،مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند. مفهوم امنیت، مصادیق خود را از گفتمان­های گوناگون می جوید، از این رو پیوسته مشمول عدم ثبات و سیالیت شکلی و ماهوی است. از چنین منظری است که گفتمان های امنیتی هر جامعه، از درون داده­های تحمیل شده از محیط داخلی و خارجی سیستم تاثیر می­پذیرد.(کاویانی راد،1383 :670) لذا تهدید امنیت ملی به معنی وجود تهدید از هر نوعی به ارزش­های کسب شده­ای چون: تمامیت ارضی، رفاه اقتصادی، استقلال سیاسی، آزادی عمل در تعیین رفتارهای دیپلماتیک است.همچنین ناتوانی یک دولت و ملتش برای دفاع از ارزش­های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی نیز به همین معنا میباشد.

1.7 روش گردآوری داده ها

در این پژوهش، روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد. با عطف به موضوع تحقیق، ضمن بهره از مقالات و کتاب‌های فارسی و انگلیسی از منابع کردی و بروشوهای احزاب کرد نیز استفاده شده است.

1.8 محدودیت تحقیق

در رابطه با تحقیقاتی که درباره ی کردها صورت گرفته این نکته حائز اهمیت است که در این رابطه محدودیت‌های زیادی از لحاظ اطلاعات اولیه و اساسی وجود دارد و بسیاری از موضوعات مربوط به کردها به صورت محرمانه بوده و همواره دستیابی به منابع اصلی بسیار دشوار بوده است. این محدودیت به خاطر موقعیتی بوده که کردها با آن روبرو بوده‌اند. به علاوه تحقیقاتی که در این راستا صورت گرفته بیشتر در جهت منافع قدرت های بزرگتر و بنا به مصالح خود این کشورها می باشد که گاهی دیدی غیر واقه بینانه و شاید مغرضانه نسبت به موضوع مورد بحث داشته‌اند. مشکل بعدی به تحقیقات نویسندگان کرد بر می گردد که اکثر نوشته هایی که در این باره صورت گرفته در مقابله با ناسیونالیست ترکی و یا عربی بوده و یا در جهت حمایت از نقش قدرت های بیگانه در مناطق کردنشین بوده اند. همچنین اکثر آثار کردی در این رابطه بیشتر به تاریخ کردها و جنگ های داخلی و حکومت‌های خان و ارباب رعیتی پرداخته شده و کمتر به مسائل خارجی توجه نموده اند. مشکل بعدی نبود اطلاعات سازماندهی شده در مورد مسائل کردهاست . به علت نوپا بودن تحقیقات دربارۀ کردستان در حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین عدم منابع یک دست در این باره و تنوع زوایای دید محققان و نویسندگان دست یابی به اجماع نظر در این باره را با مشکل مواجه می کند.

1.9 سازماندهی تحقیق

فصل اول : کلیات

فصل دوم : چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

فصل سوم : شرایظ اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کردستان

فصل چهارم: حضور آمریکا در کردستان عراق

فصل پنج:استراتژی اسرائیل در خاورمیانه

فصل ششم: حضور آمریکا و اسرائیل در اقلیم کردستان و تأثیر بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122