پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در  روابط ايران و جمهوري آذربايجان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در  روابط ايران و جمهوري آذربايجان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1– مقدمه 2
2-1- طرح و تبیین مساله 2
1-3- پرسش های پژوهش 3
1-4- فرضیه پژوهش 3
1-5- متغیرهای پژوهش 4
1-6- هدف پژوهش 4
1-7- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-8- پیشینه پژوهش 4
1-9- تعریف مفاهیم 12
1-9-1- ژئوپليتيک 12
1-9-2- سیاست خارجی 13
1-9-3- قفقاز جنوبی 13
1-9-4- ایدئولوژی 14
1-10- روش پژوهش 15
1-11- موانع و محدودیت های پژوهش 15
1-12- سازماندهی پژوهش 15
فصل دوم چارچوب نظری :سیاست خارجی 17
2-1- مقدمه 18
2-2- هدف گذاری در سیاست خارجی 18
2-2-1- مبنای هدف گذاری چیست؟ 19
2-3- انواع اهداف در سیاست خارجی 21
2-3-1- انواع اهداف از منظر زمان 21
2-3-1-1- اهداف کوتاه مدت 21
2-3-1-2- اهداف میان مدت 21
2-3-1-3- اهداف بلند مدت 22
2-3-2- انواع اهداف از منظر موضوعی 22
2-3-2-1- اهداف اقتصادی- مالی 22
2-3-2-2- اهداف فرهنگی- ایدئولوژیک 24
2-3-2-3- اهداف امنیتی- دفاعی؛ 26
2-3-3- انواع اهداف از منظر گستردگی و شمول 27
2-3-3-1- اهداف عام 27
2-3-3-2- اهداف خاص 27
2-3-4- جمع بندی هدف گذاری در سیاست خارجی 28
2-4- تعیین استراتژی در سیاست خارجی 29
2-5-جمع بندی 29
فصل سوم : روابط ایران و جمهوری آذربایجان 31
3-1- طرح بحث 32
3-2- تاریخچه روابط 33
3-3- عوامل همگرا ساز 34
3-3-1- برخورداری از دین و فرهنگی مشترک 34
3-3-2- اشتراکات تاریخی و فرهنگی 34
3-3-3- ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلتیکی 35
3-4- عوامل واگرا ساز 35
3-4-1- دریای خزر 35
3-4-2- قره باغ 36
3-4-3- مسائل مذهبی و سیاسی 37
3-4-5- روابط با اسرائیل 38
3-5- تاثیر روابط جمهوری آذربایجان با دیگر قدرت ها بر روابط با ایران 40
3-6- جمع بندی فصل 41
فصل چهارم: قدرتهای منطقهای در منطقه قفقازجنوبی 43
4-1-ترکیه 44
4-1-1- طرح بحث 44
4-1-2- سیاست خارجی ترکیه 45
4-1-3- روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان 47
4-1-4- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه 51
4-1-5- رقابت اقتصادی 52
4-2- روسیه 57
4-2-1- طرح بحث 57
4-2-2- سیاست خارجی روسیه 58
4-2-3- روابط روسیه و جمهوری آذربایجان 62
4-2-4- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه 64
4-2-5- رژیم حقوقی دریای خزر 66
4-3- جمع بندی فصل 68
فصل پنجم: قدرتهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی 70
5-1- اسرائیل 71
5-1-1- طرح بحث 71
5-1-2- سیاست خارجی اسرائیل 72
5-1-3- روابط اسرائیل با آذربایجان 75
5-1-4- رقابت های ایدئولوژیک 79
5-1-5- رقابت اقتصادی 82
5-2-آمریکا 84
5-2-1- طرح بحث 84
5-2-2- سیاست خارجی آمریکا 85
5-2-3- روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان 88
5-2-4- رقابتهای ایدئولوژیک 90
5-2-5- رقابت های اقتصادی 92
5-3- جمع بندی فصل 93
فصل ششم: فرجام 96
1-6- بحث و نتیجه گیری 97
فهرست منابع 104

فهرست منابع

الف :منابع فارسی

مقالات

احمدیان ، قدرت الله و غلامی ، طهمورث (1388)، ” آسیای مرکزی و قفقاز ، عرصه تعارض منافع روسیه و غرب “، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات های بین¬المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره چهارم، صفحات 1-25

اطاعت، جواد و نصرتی، حمید رضا ( 1388)، ” ایران و خطوط انتقال انرژی خزر”، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین¬المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره سوم ، صفحات 1 – 22

افضلی، رسول و رشیدی، مصطفی و متقی، افشین(1391)، “تحلیل ساختار ژئوپلتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ایران و آذربایجان از سال 1991تا 2010 با رویکرد جغرافیای برساخت گرایی”، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره هشتادم، صفحات1-19

امیدی، علی و رضایی، فاطمه (1390)، ” عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه ، شاخص ها و پیامد های آن در خاورمیانه ” ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال سوم ، شماره سوم ، صفحات 231 – 267

امیدی، علی(1390)، “چالش های ساختاری روابط راهبردی ایران و روسیه : سلطه ستیزی ایرانی و عملگرایی روسی”، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین¬المللی، سال چهارم، شماره هشتم، صفحات 43-64

امیراحمدیان ، بهرام ( 1386)، ” امنیت جمهوری آذربایجان و ناتو “، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال دوازدهم ، شماره چهل و دوم ، صفحات 105-146

امیراحمدیان ، بهرام (1388)، ” بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز “، فصلنامه ژئوپلتیک، سال پنجم، شماره دوم، صفحات 66-97

امیراحمدیان ، بهرام (1389)، ” جمهوری آذربایجان و مساله قره باغ “، فصلنامه آران، سال هشتم، شماره بیسشت و سوم ، صفحات 9-34

امیراحمدیان ، بهرام )1387)، ” بحران گرجستان : طرف های درگیری ، علت ها و پیامدها “، فصلنامه اطلاعات سیاسی ، اقتصادی ، سال بیست و دوم ، شماره دویست و پنجاه و یکم ، صفحات 37-57

امیری ، مهدی ( 1386 ) ، ” ارزیابی روابط ایران و آذربایجان در قرن بیستم ” ، نشریه مجلس و پژوهش ، سال سیزدهم ، شماره پنجاه و سوم ، صفحات 239-279

ایگناتنگو، الکساندر(1376)، “عامل اسلامی در امور روسیه”، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره هفدهم، صفحات 99-120

باغیان زارچی و لهراسبی، میثم(1390)، “سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قفقاز جنوبی”، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره شصت وسوم، صفحات 37-66

بصیری، محمدعلی و ایزدی زمان آبادی، مژگان(1383)، “اهداف سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره چهل و هشتمف صفحات 91-130

بولنت، ارس (1387 ) ، ” استراتژی اسرائیل در جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی ” ، ترجمه حمید احمدی ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، شماره بیستم ، صفحات 63-88

بیگدلی،علیرضا(1377)، “نگاهی به روابط ایران و آذربایجان “،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، صفحات 161-168

تویسرکانی ، مجتبی ( 1389 ) ، ” تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئو پلتیکی قره باغ ” ، علوم سیاسی مطالعات آ سیای مرکزی و قفقاز ، شماره شصت و نهم ، صفحات 1 – 24

ثقفی عامری، ناصر(1379)، “مبانی رویکردها و سیاست های راهبردی روسیه”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره بیست و نهم، صفحات 1-22

جهان بین ، اسماعیل و مهدوی ، سید بسم الله ( 1390 ) ، ” پی آمدهای فرهنگی سلطه روسیه شوروی بر آذربایجان ، سخن تاریخ ، شماره چهاردهم ، صفحات 181-208

چابکی ، ام البنین ( 1388 ) ، ” چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان” ، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ، سال دوم ، شماره چهارم ، صفحات 84-63

چابکی، ام البینین(1390)، “تاثیر حضور آمریکا در حوزه خزر بر منافع جمهوری اسلامی ایران” ، فصلنامه سیاست، دوره چهل و یکم، شماره سوم، صفحات 57-76

چگینی زاده ، غلامعلی و خوش اندام ، بهزاد ( 1389 ) ، ” تعامل و تقابل پیرامن گرایی و غرب گرایی در سیاست خارجی ترکیه “، فصلنامه راهبرد ، سال نوزدهم ، شماره پنجاه و پنجم ، صفحات 189 – 220

حاجی یوسفی ، امیر محمد ( 1383 ) ، ” دولت رانتیر و نفوذ پذیری اسرائیل و آمریکا در صلح خاورمیانه ” ، فصلنامه فلسطین ، شماره دوم

حاجی یوسفی ، امیرمحمد و اسلامی ، محسن ( 1388 ) ، ” عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی اسرائیل ؛ ارائه مدل تحلیلی ” ، فصلنامه سیاست ، دوره سی و نهم ، شماره سوم ، صفحات 177-200

حسن خانی،محمد و نصوحیان، محمد مهدی(1387)، ” تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از تحولات یازده سپتامبر”،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره شصت و دوم

حیدری،جواد(1382)، “بررسی ابعاد نظامی امنیتی و منطقه¬ای در قفقاز” ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، شماره چهل و دوم، صفحات 147-178

خلیلی ، محسن و صیادی ، هادی و حیدری ، جهانگیر ( 1391 ) ، ” پیوند کد ژنوم ژئوپلتیک در سیاست خارجی ( نمونه پژوهی : ترکیه و ایران ) ” ، مطالعات اوراسیای مرکزی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال پنجم ، شماره یازدهم ، صفحات 39 – 56

دستجردی، کامران و متقی، افشین و رشیدی، مصطفی(1390)،”حضور اسرائیل در قفقاز و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(با کاربرد رویکرد بازیها)” ، جغرافیا(فغصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال نهم،شماره بیست و یکم

دهشیری ، محمدرضا ( 1387 ) ، ” شیوه های مداخله قدرت های بزرگ در کشور های ضعیف ” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع ) ، شماره دهم ، صفحات 33-64

دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1388)، “منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه سیاست، دوره نهم، شماره سوم

ربیعی، محمدرضا(1389)، “تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه”، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره شصت و نهم

رضایی، علیرضا(1387)، ” تبیین مطلوب و کارآمد از سیاست خارجی در بستر نظام بین¬المللی”، راهبرد یاس، شماره چهاردهم، صفحات 183-208

رفیع ، حسین و مظلومی ، اسماعیل ( 1391 ) ، ” موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه اسیای مرکزی و قفقاز ” ، مطالعات اسیای مرکزی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،سال پنجم ، شماره دهم ، صفحات 79 – 98

رمضانی، سید رحمت و محرابی، علیرضا ( 1389 )، ” ژئوپلتیک دریای خزر و واگرایی کشورهای ساحلی ” ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره هفتاد و دوم ، صفحات 19 – 50

زراعت پیما، جواد و شاطر حیدر تهرانی ، نسیم ( 1388 ) ، ” اهمیت ژئواکونومیک قفغقاز برای ترکیه ، منافع، راهبردها و دست آوردها ” ، دو ماهنامه تحولات ایران و اوراسیا ، شماره بیست و چهارم ، صفحات 30 – 37

زرگر ، افشین ( 1386 ) ، “رقابت قدرتهای بزرگ در قفقاز و آثار آن بر امنیت منطقه¬ای ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره پنجاه و هشتم ، صفحات 123-187

ساجدی، امیر (1390)، ” طرح پیرامونی و همکاری آذربایجان و اسرائیل ” ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ، شماره شانزدهم ، صفحات 133-153

شفائی ، امان الله (1388 ) ، ” تاثیر انقلاب اسلامی بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز ” ، علوم سیاسی ، سال دوازدهم ، شماره چهل و هشتم ، صفحات 155 – 180

صمدلی ، فرزاد ( 1379 ) ، ” تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران ” ، فصلنانه مطالعات راهبردی ، سال سوم ، شماره نهم ، صفحات 61-66

صیدی ، مظفر ( 1388 ) ، ” عوامل ژئوپلتیک جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ” ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره شصت و پنجم ، صفحات 71- 89

عباسی، مجید و موسوی ، سید محمد رضا ( 1392 ) ، ” روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ، بستر های همگرایی و واگرایی ” ، مطالعات اوراسیای مرکزی ، دوره ششم ، شماره دوم ، صفحات 61-80

عطائی، فرهاد و شکاری، حسن و عزتی، حمیدرضا(1390)، “سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قفقاز جنوبی”، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره شصت و سوم، صفحات 37-66

عطائی، فرهاد و شیبانی،اعظم(1390)، “زمینه های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلتیک”، مطالعات عالی بین لمللی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره هشتم، صفحات 131-151

فیروزی ، علی ( 1390 ) ، ” گسترش روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی با تاکید بر انرژی ” ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره سی و هفتم ، صفحات 85-110

فیروزی، رضا(1389)، “تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری های قفقاز”، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره هفتادم، صفحات 91-115

فیروزیان ، محمد ( 1388 ) ، ” چالش های امنیتی در قفقاز ” ، فصلنامه راهبرد ، سال هجدهم ، شماره پنجاه و یکم ، صفحات 41-58

کولایی،الهه و رضازاده ، حبیب الله ( 1392 ) ، ” نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل ” ، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل ، دور نخست ، شماره دهم ، صفحات 9-37

کولایی،الهه(1389)، “جمهوری اسلامی ایران و ژئوپلتیک قفقاز جنوبی”، فصلنامه ژئوپلتیک، سال ششم، شماره اول، صفحات 75-111

گلی ، حسن ( 1389 ) ،” اسرائیل و سیاست قداست زدایی از اسلام در جمهوری آذربایجان ” ، ماه نامه اخبار شیعیان ، شماره شصت و سوم ، صفحات 33-35

لطفیان ، سعیده ( 1387 ) ، ” اهمیت راهبردی و ژئوراهبردی اوراسیا ” ، فرهنگ اندیشه ، سال سوم ، شماره نهم ، صفحات 149-187

مجتهد زاده، پیروز ( 1387 ) ، ” امنیت آسیای – جنوب باختر در ژئوپلتیک قرن بیست و یکم”، مطالعات اوراسیای مرکزی ، سال اول ، شماره دوم ، صفحات 103 – 122

مجتهدزاده، پیروزو حسین پوریان، رضا و کریمی پور، یدالله(1386)، “تحلیل و بررسی همپوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت های ژئوپلتیک”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دوازدهم، شماره دوم، صفحات 213_255

مرادی ، منوچهر ( 1386 ) ، ” نگاهی دیگر به چالش های امنیتی در قفقاز جنوبی ” ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره پنجاه و هفتم ، صفحات 7-26

مصطفی پور ، منوچهر ( 1388 ) ، ” وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان و روابط جمهوری اسلامی ایران با آن کشور ” ، مجله اقتصادی – ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی ، شماره نود و یک و نود و دو ، صفحات 53 – 59

مقدم، فرشته(1384)، ” رویکرد سیاست خارجی فدراسیون روسیه در خاورمیانه”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره پنجاهه، صفحات 156-173

ملکی، عباس(1376)، ” اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز: بررسی نقش ایران”، فصلنامه مطالعلت آسیای مرکزی و قفقاز، سال ششم، شماره هفدهم، صفحات 21-43

موسوی ، سید محمد رضا و توتی ، حسینعلی ( 1391 ) ، ” روابط اسرائیل و قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ” ، فصلنامه آران ، سال یازدهم ، شماره سی و یکم

موسوی ، سید محمدرضا و مولودی ، فریبرز ( 1391 ) ، ” بررسی موانع راهبردی در گسترش روابط ایران و جمهوری آذربایجان ” ، فصلنامه قفقاز ، سال سوم ، شماره نهم ، صفحات 25-36

موسوی، سید محمدرضا ( 1391 ) ، ” سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه قره باغ ” ، فصلنامه قفقاز ، سال سوم ، شماره دهم ، صفحات 20-32

مومنی ، میرقاسم ( 1385 ) ، ” جامعه یهودیان جمهوری آذربایجان و ابعاد روابط دو جانبه جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی ” ، فصلنامه آران ، سال سوم ، شماره هفتم

وثوقی ، سعید ( 1388 ) ، ” تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی ” ، فصلنامه تحقیقات سیاسی ، صفحات 101-116

کتب

1-افشردی، محمدحسین(1381)، “ژئوپلتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران”، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ

2-امیراحمدیان، بهرام(1384)، “روابط ایران و جمهوری آذربایجان : نگاه آذری ها به ایران” ، تهران وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

3-امیراحمدیان،بهرام(1384)، ” روابط ایران و جمهوری آذربایجان” ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل

4-امیر احمدیان، بهرام و گودرزی، مهناز(1389)، “دریای خزر، منافع روسیه و امنیت ایران”، تهران: نشر قومس

5-تقی پور ، محمد (1383)، ” استراتژی پیرامونی اسرائیل” ، تهران : موسسه اطلاعات و پژوهش های سیاسی

6-خلیلزاد، زالمی و لسر، یان(1379) ، “استراتژی برای قرن بیست و یکم”، ترجمه مرکز تحقیقات و بررسی های بیروت، تهران: نشر آمن

7-خوشوقت، محمد حسین(1385)، “تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی”، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی

8-زب، رضوان(1383)، “حضور فعال نظامی آمریکا در گرجستان و آذربایجان و تاثیر آن بر ایران و وسیه”، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین¬المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

9-زادوخین،آ.ک.(1384)، “سیاست خارجی روسیه؛خودآگاهی و منافع ملی”، مترجم: مهدی سنایی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران

10-سجادپور، محمدکاظم(1386)، “چارچوب های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران”، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی

11-سیف زاده، حسین(1382)، ” اصول روابط بین الملل (الف و ب)”، تهران: نشر میزان

چکیده

منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد.

واژگان کلیدی:ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی

   فصل اول:

 کلیات پژوهش

1-1– مقدمه

پيش از آنكه سرزمين­هاي ايران در قفقاز در اوايل قرن نوزدهم به روسيه تزاري تسليم شود، ارمنستان، گرجستان و آن­چه امروزه جمهوری آذربايجان خوانده مي شود بخشي ازامپراطوري ايران بودند. اما تاريخ به تنهايي نمی­تواند روابط امروز تهران با اين كشورها را توضيح دهد. در اين مورد ملاحظات ديگر، مانند موقعيت اقتصادي، جغرافيايي و سياسي اين كشورها را نيز بايد در نظر گرفت.  ايران يكي از اولين كشورهايي بود كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، كشورهاي نواستقلال قفقاز و آسياي مركزي را به رسميت شناخت. در برخي از اين كشورها مانند جمهوري آذربايجان، نگاه بدبينانه­اي نسبت به ايران وجود داشته است .هرچند بدبيني اوليه بيشتر از ميان رفته و فهم واقع بينانه تري از منافع و سياست­هاي ايران درمنطقه جايگزين آن شده است، اما روابط ايران با بيشتر اين كشورها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. با وجود تاريخ و مذهب مشترک، ايران و جمهوري آذربايجان همسايگاني دور ازهم باقي مانده اند. با اين حال، ايران با ارمنستان روابط نزديک و دوستانه­اي برقرار كرده است .تنها کمی پس از استقلال ارمنستان، ایران این کشور را به رسميت شناخت و با ايروان روابط ديپلماتي برقرار كرد. در حقيقت، ارمنستان تنها كشور در ميان همسايگان ايران است كه ايران با آن پيوندهايي نزديک و روابطي بي تنش دارد. ارمنستان با وجود داشتن روابط نزديک با ایالات متحد آمريكا و كشورهاي اروپايي، از رأي دادن عليه ايران در سازمان­هاي بين المللي خودداري كرده و تحريم­هاي وضع شده عليه ايران بر سر موضوع هسته­اي را تأييد نكرده است. روابط نزديک ميان دو كشور ممكن است عجيب به نظر برسد. ايران كشوري وسيع با اکثریتی شیعه و کشوری چند قومی و چند فرهنگی و از جایگاه ویژه ای در ژئوپولتیک جهان برخوردار است. ايران خود را به عنوان دولتي مذهبي معرفي كرده است كه سياست اعلاني­اش براولويت همكاري با كشورهاي مسلمان قرار دارد. از زمان تأسيس جمهوري اسلامي در سال1357، تأكيد بر اسلام و به ويژه تشيع، امري پايدار در سياست خارجي ايران بوده است .حال آن که این روابط سبب بروز مشکلاتی در روابط دیگر کشور کشور منطقه با ایران نیز گشته است. روابط ایران با ارمنستان و روابط جمهوری آذربایجان با کشور­های غربی سبب گشته که دو کشور روابط همگرایانه ای را با هم نداشته باشند و همین امر سبب گردیده که این نوشتار به بررسی روابط دو کشور و عوامل تاثیر گذار با آن بپردازد.

2-1- طرح و تبیین مساله

ایران و جمهوری آذربایجان به اقتضای ملاحظات ژئوپلتیکی و به اعتبار اشتراکات تاریخی و فرهنگی در یکصد سال اخیر ارتباطات و مراودات نزدیکی با یکدیگر داشته اند، این ارتباط و تعامل چه در دوران وابستگی سیاسی جمهوری آذربایجان به اتحاد شوروی به عنوان یکی از اجزای جنوبی این کشور و چه در دوران حیات و موجودیت مستقل آن به عنوان یک واحد سیاسی، همواره بخش مهمی از گستره روابط خارجی دو طرف را تشکیل داده است. به همین دلیل بررسی روابط خارجی ایران در سال­های گذشته نسبت به مناطق پیرامونی و همجوار بدون بررسی جامع و کامل روابط این کشور با جمهوری آذربایجان امکان پذیر نخواهد بود. در واقع درک صحیح ملاحظات سیاست خارجی ایران در سال­های گذشته و عوامل تاثیر گذار بر آن در حوزه روابط با مناطق همجوار مستلزم بررسی روابط این کشور با جمهوری آذربایجان است. چرا که این جمهوری یکی از مهم ترین همسایگان شمالی کشور محسوب می­شود و در حال حاضر نیز حجم قابل توجهی از ظرفیت سیاست خارجی ایران به این کشور اختصاص یافته است. البته طبیعی است که تا قبل از فروپاشی شوروی محدودیت­های ناشی از عدم استقلال در حوزه سیاست خارجی در جمهوری آذربایجان از یک طرف و تلاش حکومت شوروی در زمینه جدا کردن جمهوری های منطقه آسیای مرکزی از هویت دینی و تاریخی خود مشکلات فراوانی را برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان پدید آورده بود. پس از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن جمهوری آذربایجان توانایی مناسبی برای بسط روابط دو طرف به وجود آمد. با این حال وجود پاره ای مسائل و ملاحظات سیاسی در کنار نقش منفی و مداخله جویانه کشورهای خارجی به مثابه متغییرهای بازدارنده مانع از توسعه کامل روابط دو کشور تا حد تکمیل نهایی ظرفیت این روابط در سال­های اخیر شده است. دو کشور در زمینه­های رژیم حقوقی دریای خزر، مساله ناگرنو قره باغ، مسائل امنیتی منطقه، حضور اسرائیل در منطقه و اتهاماتی که دو طرف در زمینه جاسوسی به یکدیگر وارد می کنند، دچار اختلاف هستند. از سوی  پس از فروپاشی شوروی و رقابت به وجود آمده در این منطقه  پای بسیاری از قدرت­ها را در این منطقه باز کرد که به نوعی سبب شکل گیری رقابتی شدید در منطقه گشت. در این میان کشور جمهوری آذربایجان به لحاظ منابع انرژی و همسایگی با روسیه و ایران و دریای خزر از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. در این نوشتار سعی می گردد به بررسی قدرت­های حاضر در منطقه و روابط آنها با جمهوری آذربایجان و تاثیر این روابط در روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته شود.

1-3- پرسش های پژوهش

علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شده در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش­آمیزی را تجربه کنند؟

اهداف و منافع قدرت­های و فرا­منطقه­ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟

1-4- فرضیه پژوهش

فرضیه این پژوهش سیاست­ها و اهداف قدرت­های منطقه ­ای و فرامنطقه ­ای را اصلی ترین عامل شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می­کند.

1-5- متغیرهای پژوهش

الف. متغیرمستقل: تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

ب. متغیر وابسته: بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای

1-6- هدف پژوهش

         از آنجا که منطقه قفقاز جنوبی پس از فرو پاشی اتحاد شوروی دارای اهمیت فراوانی شده است و بازیگران زیادی وارد این منطقه شده اند، بررسی روابط کشورهای این منطقه با ایران دارای اهمیت است. در این بین جمهوری آذربایجان به دلیل مشترکات فراوان با ایران دارای اهمیتی دو چندان است. در این نوشتار نگارنده در پی بررسی تنش­های روابط ایران و جمهوری آذربایجان است و اینکه قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای حاضر در منطقه قفقاز جنوبی، چگونه روابط دو کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

1-7- اهمیت و ضرورت پژوهش

درک و شناخت صحیح از روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان و نقش قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای درروابط بین دو کشور و اهمیت منطقه قفقاز جنوبی می تواند در جهت به کار گیری سیاست خارجی کارآمد، در این روابط موثر باشد. در این راستا بررسی نقش قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای که با به کارگیری و استفاده از اختلافات و تنش­های موجود میان ایران و جمهوری آذربایجان در صدد هستند تا نقش ایران را در منطقه مهم قفقاز جنوبی کم­رنگ کنند، ضروری می باشد. کشور جمهوری آذربایجان به دلیل هم مرز بودن، مشترکات تاریخی و مذهبی با ایران و منابع قابل توجه انرژی می تواند از لحاظ ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی هم فرصت به شمار آید و هم تهدید. از طرف دیگر علاقه نویسنده به مسائل منطقه قفقاز جنوبی سبب گردیده که به این موضوع پرداخته شود.

1-8- پیشینه پژوهش

    هدف هر پژوهش، یا پر کردن خلا و کاستی­هاست و یا در جهت رفع عیب و نقص نوشته­های دیگران می کوشد. بر این اساس نگارنده در جریان بررسی منابع و کتاب نامه­ها متوجه فقدان یک منبع مستقل در زمینه مورد مطالعه شد. به طوری که با وجود منابع فراوان در مورد منطقه قفقاز جنوبی و روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان و بررسی ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی و تاثیرات عوامل واگراساز درونی بین دو کشور، نقش و تاثیری که بازیگران منطقه­ای و فرا منطقه­ای در روابط دو کشور دارند به طور مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است و اگر مطالبی هم در این زمینه وجود دارد  به صورت پراکنده و در لابه لای کتب و مقالات بوده و کار پژوهش را دشوار می کند. از این رو با علم به این کاستی ها موضوع مذکور برگزیده و بررسی شد. مقالات زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآمده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

دکتر الهه کولایی و قاسم اصولی  در مقاله­ای تحت عنوان چگونگی تغییر روابط امنیتی شده ایران و جمهوری آذربایجان که در سال 1391 به چاپ رسیده است به این موضوع می پردازد که پس از فروپاشي اتحاد شوروي و تغيير در ژئوپليتيک مناطق شمالي ايران، جمهوري آذربايجان اهميت فزاينده اي در سياست خارجي ايران پيدا كرده است. به دليل همسايگي و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، اين دو كشور نمي توانند نسبت به مسائل امنيتي يكديگر بي توجه باشند. در روابط ايران و جمهوري آذربايجان عوامل هويت بخش گوناگوني وجود دارد كه جهت گيري دو كشور نسبت به هم را شكل مي دهد. سؤالي كه نویسندگان در این مقاله بیان می کنند  اين است كه از سال 1995 چه عواملي سبب امنيتي شدن روابط ايران و جمهوري آذربايجان شده است؟ نویسندگان در این نوشتار به این نتیجه می رسند که  مجموعه اي از عوامل مادي، عوامل ارزشي و هنجاري، اسلام سياسي در ايران، سرشت غيرديني رژيم جمهوري آذربايجان، هويت قومي، همسويي آذربايجان با ماهيت اجتماعي نظام بين الملل، امنيتي شدن روابط دو كشور را از سال 1995 سبب شده است.

مقاله ارزیابی روابط ایران و جمهوری آذربایجان در قرن بیستم  که توسط مهدی امیری در سال 1385 در ژورنال علوم سیاسی به چاپ رسیده است، به این موضوع اشاره می کند که، بررسی تحولات سیاست خارجی ایران در دوره معاصر، پرداختن به کیفیت روابط با کشور های همسایه از اهمیت اساسی برخوردار است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه شمالی چه در دوران ادغام دراتحاد شوروی و چه از زمان استقلال از این اتحادیه همواره اهمیت فزاینده ای در معادلات سیاست خارجی ایران داشته است. اگر­چه تا قبل از فروپاشی شوروی محدودیت های ناشی از عدم استقلال آذربایجان امکان محدودی را برای توسعه تعاملات دو طرف فراهم می کرد، اما استقلال این جمهوری از شوروی زمینه های مناسبی را برای بسط  روابط تهران و باکو به وجود آورد. در همین راستا نقش آفرینی متغییرها و عواملی مانند برخورداری از مشترکات تاریخی و فرهنگی یا وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی به عنوان محرکه های گسترش روابط دو طرف قلمداد می شد. در عین حال فرایند توسعه روابط آنها با موانع و عوامل بازدارنده مهمی مانند تفاوت در ماهیت حکومت­های دو کشور، تداوم اختلافات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و برخورداری از جهت گیری­های متفاوت ژئوپلتیکی همراه بوده است. در نهایت به این نتیجه می رسد که این موانع نقش موثری در عدم توسعه حداکثری روابط ایران و جمهوری آذربایجان داشته اند.

دکتر ام البنین چابکی در مقاله ای تحت عنوان چالش­های روابط ایران و جمهوری آذربایجان  در سال 1388 در ژورنال مطالعات اوراسیا ی مرکزی به چاپ رسانده است به این نکات اشاره می کند که روابط ایران و جمهوری آذربایجان با وجود زمینه­های متعدد همکاری از ابتدای دهه 1990 که این کشور به استقلال دست یافت تا به امروز، با چالش­هایی همراه بوده است. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که عامل اصلی به چالش کشیده شدن روابط تهران و باکو چیست؟  ایشان برای بررسی روابط دو کشور از چارچوب سازه انگاری بهره برده و به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور پرداخته است. در انتهای این مقاله نویسنده به این نتیجه می رسد که چالش گر اصلی روابط تهران – باکو نگرش امنیتی است که دو کشور نسبت به یکدیگر دارند.

تحلیل ساختار ژئوپلتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان از سال 1991 تا 2010 با رویکرد جغرافیای برساخته گرایی عنوان مقاله ای است که در سال 1390 توسط رسول افضلی ،مصطفی  رشیدی، افشین متقی در ژورنال پژوهش­های جغرافیای انسانی به چاپ رسیده است. نویسندگان در این مقاله به این موضوع می پردازند که  پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در دهه 1990 واستقلال کشورهای تحت سيطره آن، ایران در مرزهاي شمال و شمال شرقي خود؛ یعني آسياي مرکزي وقفقاز با کشورهاي نوظهوري همسایه شد. یكي از این کشورها جمهوري آذربایجان است که روابط بين ایران و این کشور به دلایل بسياري اهمیّت دارد و انتظار مي رفت در آینده، بين دو کشور روابط بيشتري را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت­ها و مزیت­هاي فراوان براي افزایش همكاري، در عمل شاهد روابط سطح پایين، عادي و گاه رو به تعارض و آشفتگي هستيم. بنابراین تلاش کردند تا با نگاهي برساخت گرایانه به فهم و درکي از ساختار ژئوپليتيكي  حاکم بر روابط دو جانبه ایران و جمهوري آذربایجان دست یابند. از این رو دنبال سوال را مطرح کردند  که ساختار ژئوپليتيكي حاکم بر روابط دو جانبه ایران و جمهوري آذربایجان چگونه و تحت تاثير چه فرایندهایي برساخته شده است؟ در ادامه آنها به این نتیجه می رسند که فرایند های واگرا ساز بیشتر و گسترده تر از فرایندهای همگرا سازباشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلتیکی حاکم بر روابط دو جانبه بیشتر است.

تحلیل و بررسی همپوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت­های ژئوپلتیک، مقاله ای است که توسط پیروز مجتهد زاده، رضا حسین پوریان و یدالله کریمی پور در سال 1386 در فصلنامه مدرس علوم انسانی به چاپ رسیده است. در این مقاله، نویسندگان  به اين نتيجه رسيده اند  كه سياست عدم سازش جمهوري آذربايجان و تا حدودي عدم استراتژي مدون و هدفمند از طرف ايران باعث شده است تا واقعيتهاي ژئوپليتيک و جغرافيايي مثبت و پيوند دهنده، نظير همسايگي، اشتراک مذهبي، تجانس جمعيتي، منافع مشترک، وابستگي­هاي جغرافيايي و ژئوپليتيک و اشتراكات فرهنگي و تاريخي و … به حد كافي نتوانند روابط نزديكي بين طرفين ايجاد كنند. همچنين يافته هاي نویسندگان نشان می دهد كه هر چند اين مسأله تا حدودي از طرف ايران با توجه به مواضع تند ناسيوناليستي و پافشاري بر سياست عدم سازش از سوي آذري­ها قابل درک مي باشد، اما جمهوري آذربايجان در مورد استراتژي سياست خارجي خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، هيچ دليل منطقي و واقع بينانه اي كه بتوان سياست عدم سازش اين جمهوري را براساس آن قابل توجيه كرد، تاكنون ارائه نكرده است. در نهايت، مقاله فوق هدف كلي و استراتژي ذيل را براي سیاست خارجی ایران در مقابل جمهوري آذربايجان پيشنهاد مي كند: هدف كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در تعامل با جمهوري آذربايجان براساس واقعيت­هاي ژئوپليتيک و جغرافيايي موجود بين دو كشور پايه ريزي شود، استراتژي توسعه روابط متقابل براساس حسن همجواري از طريق آگاهي و درک درست از وابستگي­هاي متقابل ژئوپليتيک، علايق ژئوپليتيک، اهداف و منافع ملي مشترک و علايق ساير بازيگران مؤثر در روابط فيمابين، همچنين اعتمادسازي به سمت تقويت و تعميق روابط و سياست خارجي دو كشور براساس واقعيت­هاي ژئوپليتيک.

مرتضی باغیان زارچی و میثم لهراسبی در مقاله ای تحت عنوان روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در سال 1390در ژورنال راهبرد یاس به چاپ رسید، به بررسی روابط ایران و روسیه پرداخته و به طور غیر مستقیم به تاثیر روسیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته اند. نویسنگان در این مقاله به این موضوع اشاره دارند که  مسأله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از جمله مباحثي است كه بعد از فروپاشي شوروي مورد توجه جدي قرار گرفته است. در اين ميان هم نقش كشورهاي ساحلي و هم نقش قدرت هاي فرامنطقه اي حايز اهميت است. اين مقاله با عنوان روابط ايران و روسيه و تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مطرح شده و سه فرضيه در آن مورد بررسي قرار گرفته است كه دو مورد آن فرضيه فرعي است و يك مورد آن يعني حضور قدرت­هاي فرامنطقه اي و عقب نشيني ايران و روسيه از مواضع اوليه شان مبني بر استفاده مشترک از دريا به تقسيم آن، فرضيه اصلي است. متناسب با اين فرضيه شاخص­هايي همچون گسترش ناتو به سمت شرق و حضور در منطقه درياي خزر، حضور آمريكا در منطقه، حضور اتحاديه اروپا در منطقه، عقب نشيني ايران از استفاده مشترک از دريا به تقسيم آن و عقب نشيني روسيه از استفاده مشترک از دريا به تقسيم آن مورد بررسي قرار گرفته است. نهايتاً با آوردن گروه شاهد دو فرضيه فرعي، رد شد و فرضيه اصلي با توجه به داده هايي كه آورده شده، تأييد گرديد.

تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری های قفقاز  که توسط رضا فیروزی در سال 1389 در فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز  به چاپ رسید به این نکات می پردازد که در سال­های اخیر روابط روسیه و کشور های حوزه جنوبی این کشور دچار تحول گردید. اگر چه روسیه به ایفای نقش اصلی خود در این منطقه ادامه می دهد، اما توسعه فعالیت کشورهای منطقه و فرامنطقه­ای به ویژه ایالات متحده و ناتو در حوزه حیاتی روسیه که این کشور از آن تحت عنوان خارج نزدیک نام می برد، چالش­های جدیدی را در مقابل مسکو قرار داده است. این کشور برای مقابله با این چالش­ها و برای تامین امنیت ملی و منافع حیاتی خود سعی در ایجاد یک راه حل مناسب و با هزینه کمتر دارد. مسکو با توجه به این که در شرایط جدید نمی تواند همه رقبا را از عرصه سیاسی آسیای مرکزی و به ویژه قفقاز حذف نماید، سیاست و تاثیرگذاری آن به سمتی رفته یا خواهد رفت که راهبردهای رقبا به نتایج مورد انتظار دست نیابند. همچنین در این زمینه این کشور سعی می کند که از موقعیت برتر اقتصادی، سیاسی، نظامی خود در منطقه در جهت کنترل رفتار و سیاست خارجی جمهوری های قفقاز در راستای کم رنگ کردن حضور عواملی که در نظر روس­ها با منافع و امنیت ملی این کشور سازگاری ندارند، استفاده نماید و بدین وسیله در همگرایی کشورهای منطقه با ساختار های سیاسی و امنیتی غرب تاخیر و مانع ایجاد نماید.

سیاست اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز ( با تاکید بر انرژی ) که توسط امیر محمد سوری در سال 1388 در ژورنال دیپلماسی اقتصادی به چاپ رسیده است به این نکته می پردازد که روسیه به دلیل تغییر نگرش­های خود در زمینه رویکردها و سیاست ها، توجه ویژه ای به کشور های آسیای مرکزی و قفقاز داشته است. به همین دلیل تلاش های بسیاری برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه برقرار ساخته است. اما بیشتر تلاش های روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل ضعف ساختارهای  اقتصادی اساساً متمرکز بر انرژی است. در همین راستا شرکت های نفت و گاز روسیه تسلط انحصاری خود را در منطقه تحکیم بخشیده و با مسیرهای بدیل بسیار مخالفت می کند.

دکتر فرهاد عطائی به همراه حسن شکاری و حمیدرضا عزیزی در مقاله ای تحت عنوان سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قفقاز جنوبی که در سال 1390 در ژورنال راهبرد به چاپ رسیده است به بررسی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی پرداخته است. در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود که به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکل گیری بحث های فراوانی در باره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی  مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دین جدا و غرب گرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام گرا به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می شد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بین­المللی و به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس این مقاله نشان می دهد که ترکیه توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقع نگر و چند بعدی در سیاست خارجی خود، روابط خود را در جنبه های مختلف با کشور های منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ خود در این منطقه بپردازد.

موانع همگرایی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز مقاله ای است که در سال 1391 در ژورنال مطالعات اوراسیای مرکزی به چاپ رسیده است. در این مقاله دکتر حسین رفیع و اسماعیل مظلومی به بررسی روابط ایران و ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی می پردازند. نویسندگان در این مقاله به این موضوع می پردازند که از مهم ترین تحولات ژئوپلتیکی در دهه های آخر قرن گذشته فروپاشی اتحاد شوروی بود که از پیامدهای آن دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه­ای و فعال شدن قدرت­های فرامنطقه­ای و به خصوص منطقه­ای جهت حضور و نفوذ در حوزه جنوبی اتحاد شوروی است که پیش از این به علت حضور اتحاد شوروی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند. در این بازی بزرگ رقابت اصلی بین  ایران و ترکیه دو قدرت منطقه­ای همجوار با آسیای مرکزی و قفقاز است که از نظر موقعیت جغرافیایی، تاریخی و تمدنی دارای سابقه طولانی هستند. با بررسی داده های موجود نویسندگان به این نتیجه می رسند که این دو کشور با وجود اشتراکات موجود با موانعی بر سر راه همگرایی در آسیای مرکزی و قفقاز روبرو هستند که آنها بیشتر در حوزه های رقابت ایدئولوژیکی و تقابل نقش های منطقه­ای و رقابت اقتصادی صورت می گیرد.

فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل مقاله ای توسط دکتر الهه کولائی و حبیب رضازاده در سال 1392 تحت عنوان نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل به چاپ رسانده که در آن نویسندگان به این نکات پرداخته اند که اسرائیل و جمهوری آذربایجان فاصله جغرافیایی زیادی از یکدیگر دارند و دارای تفاوت­های بسیار از نظر دینی، فرهنگی و زبانی هستند، اما با یکدیگر روابط نزدیک و گسترده ای در زمینه های مختلف به ویژه امنیتی – سیاسی دارند. نویسندگان به این موضوع اشاره می کنند که برای چرایی رابطه نزدیک و گسترده این دو کشور، در کنار توجه به منافع مشترکی که این دو کشور از رابطه با یکدیگر بهره مند می شوند؛ باید به عاملی خارجی، مانند احساس تهدید این دو کشور از جمهوری اسلامی ایران دارند، توجه کرد. در واقع اسرائیل و جمهوری آذربایجان، ایران را تهدیدی برای امنیت خود می دانند. ادراک این تهدید مشترک، آنها را به ایجاد روابط گسترده نظامی – امنیتی و سیاسی – اقتصادی با یکدیگر پیش رانده است. در نهایت نویسندگان نتیجه می گیرند که جمهوری آذربایجان و اسرائیل براساس درک خود از اشتراک منافع و احساس تهدید مشترک از سوی ایران، برای ایجاد موازنه در برابر آن، روابط خود را گسترش داده اند.

تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از یازده سپتامبر مقاله ای است که در سال 1387 و در فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز به چاپ رسیده است. در  این مقاله دکتر محمد حسن خانی به همراه محمد مهدی نصوحیان براین اعتقادند که فروپاشی شوروی فرصتی مناسب برای ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی فراهم نمود تا در جمهوری های بازمانده از شوروی در پی کسب نفوذ و امتیازات ویژه بر آیند. قفقاز به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی خود، پس از 1991 شدیدا مورد توجه غرب و در راس آن ایالت متحده بوده است. این رقابت ها توسعه اقتصادی و ثبات منطقه قفقاز را تحت تاثیر خود قرار داده است. آذربایجان با جهت گیری در مسیر سیاست های مورد تایید آمریکا تمایل زیاد خود را در همراهی با این کشور و اجرای برنامه های آن نشان داده اند. بحث اصلی این مقاله حول این محور می چرخد که آمریکا به منظور ساماندهی الگوی امنیت مبتنی بر هژمونی و تثبیت حضور خود در منطقه جنبه های امنیتی – نظامی در این منطقه را پر رنگ تر ساخته است. نویسندگان در پایان وضعیت پیچیده منطقه و روابط خصومت آمیز ایران و آمریکا و به خصوص سیاست های آمریکا مبنی بر حذف ایران از مسیر های ترانزیتی و نادیده گرفتن نقش و جایگاه اساسی ایران و به چالش کشیدن نقش روسیه در منطقه ماحصل این تلقی و عملکرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه می دانند.

فریز اسماعیل زاده در مقاله ای تحت عنوان Turkey-Azerbaijan: the honeymoon is over  به این نکات اشاره می کند که، روابط بین ترکیه و آذربایجان اغلب اوقات رابطه ای اهدایی و فرمایشی انگاشته می شود که هم از طرف کشوری سوم و هم از طرف هر دوی این کشورها شکل گرفته است. نویسنده مقاله پیشنهادی از فازهای متفاوت روابط را که در پانزده سال اخیر بوده را داشته است که اشاره به این موضوع اصلی و عمده دارد که روابط مشترک و سرانجام آن در اتحاد ترکیه و آذربایجان به کجا خواهد رسید و اینکه این روابط نیاز است کارهای بیشتری بر روی آن انجام شود تا بیش از پیش قوی شود. یک ملت-دو کشور. این کلمات تبدیل به شعاری متداول برای رهبران مدعی ترکیه و آذربایجان شده است و ترویج یافته در خلال سالهای 1990 شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری آذربایجان مستقل، ترکیه اولین کشوری بود که حق حاکمیت قوم و خویش و برادر خود را به رسمیت شناخت. سپس ترکیه به روبط اقتصادی، نظامی، سیاسی و معاونت های بشر دوستانه خود با آذربایجان ادامه داد. پروژه های اقتصادی و انرژی بزرگی که پیشتر فقط در مورد آن خیال بافی می شد ، امروزه چهره حقیقی به خود گرفته بود و دو کشور با هم روابط نزدیکی پیدا کرده بودند. امروزه روابط دو جانبه بین باکو و آذربایجان به همان شکل قوی باقی مانده است. با این وجود بسیاری از متخصصان عقیده دارند که از لحاظ کیفی این روابط تغییر یافته است. این مقاله نگاهی عمیق به روابط ترکیه و آذربایجان داشته و تلاش می کند که از هر دو جنبه موفقیت و چالش های موجود به بررسی وضعیت بپردازد.

آنار ولی اف در مقاله ای که در ژورنال «Ponars Eursia» تحت عنوانrelations: quo Vadis, Baku?  Azerbaijan – Iran به چاپ رسانده به این موضوع می پردازد که، روابط ایران و آذربایجان از پیچیده ترین روابط در منطقه محسوب می شوند  که دارای سابقه ای انتقالی رادیکالی در خلال بیست سال اخیر بوده اند. دوستان صمیمی و ملت های برادر در پایان جنگ سرد باکو و تهران تقریبا یک دهه بعد درگیری نظامی با یکدیگر پیدا کردند و روابطشان از آن زمان در تنش باقی ماند. فاکتورهای مختلفی در این میان مورد توجه قرار می گیرند. نخستین مورد این است که حدود 20تا 30 میلیون آذربایجان در ایران زندگی می کنند که از بزرگترین قومیت ها محسوب می شوند. بعد از استقلال آذربایجان ایران مشکوک شد که آذربایجان با استفاده از اهرم آذربایجانی ها می خواهد ایران را تحت فشار قرار دهد. دومین مورد ی که باید مورد توجه قرار گیرد طبیعت سکولار رژیم آذربایجان می باشد که تهران را رنجیده خاطر می کند. آذربایجان کوشش می کند تا مدلی از توسعه یافتگی را نه تنها برای آذربایجانی های ایران بلکه برای سایر قومیت ها ادامه دهد . حدود 40000 ایرانی که در مرزهای بین دو کشور زندگی می کنند در خلال جشن های نوروز، این عید را به شکلی سکولار جشن می گیرند.  هرچند، تهران توجه و حساسیت زیادی به آذربایجان در زمینه فیلم و موسیقی و سبک زندگی نشان نمی دهد و آن را خطر آفرین برای خود قلمداد نمی کند. تعجب آور نیست که محتوی شعرهایی که در باکو در در ماه می 2012 این روابط را تحت تاثیر قرار داد و ایران را وادار کرد تا سفیر خود را از باکو برای ادای توضیحات فرا بخواند. آخرین و اما نه کمترین تلاش های دائمی و معمولاً موفق ایران حمایت ایرانیان را در آذربایجان پایه گذاری کرد. فعالیت های بخش اسلامی آذربایجان و شماری از معترضین جوانان مذهبی مثالی واضح از تلاش­های ایرانیان برای اعمال نفوذ در عموم آذربایجان بود. علیرغم اینکه باکو موفق شد تلاش­هایی از این قبیل ایرانیان را خنثی کند که نتوانند نقش را در سیاست های آذربایجان پررنگ کنند اما این تلاشها همچنان در به شکلی خزنده حال انجام است. اگر عمیق تر به این روابط نگاه کنیم چه می بینیم و آینده این روابط به کجا خواهد رسید؟

مقالهAzerbaijan’s foreign policy: between East and West  که کمال ماکیلی علی اف در «  Instituo affair internazazionali» به چاپ رسانده است، به این موضوع می پردازد که، آذربایجان به عنوان محل تقاطعی بین شرق و غرب محسوب می شود. موقعیت مکانی ژئوپلوتیکی آذربایجان هم چالش بر انگیز است و هم دارایی عمده و مفید آذربایجان محسوب  می شود. این مقاله مواردی عمومی از این روابط را بیان می کند که آذربایجان با بزرگترین همسایگانش دارد که به طور ژئوپلوتیک مهمترینشان محسوب می شوند. و البته همینطور روابط با سایر بازیگران بین­المللی را مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند دریابد که چگونه آذربایجان می تواند روابطش را با سایرین در سیاست خارجی خود در تعادل نگه دارد. مانور سیاسی بین مخالفان ژئوپلوتیک و طرفداران آن و اظهاراتی متفاوت و بیاناتی که در مورد قفقاز جنوبی وجود داشت از این دست تعاملات برای حفظ تعادل در سیاست خارجی بود.  بحث شده است که به جهت این انتخاب ها در سیاست خارجی و تمرکز قوی بر توسعه موثر آن در اقتصاد باعث شده تا آذربایجان تلاش کند تا در صحنه و دور استقلال باقی بماند.

الیزابت فولر در ژورنال «Instituto affair internazionali» تحت عنوان  Azarbaijan’s foreign policy and the  Nagorno-Karabakh conflict به چاپ رسانده و در آن عنوان می دارد که سیاست خارجی آذربایجان به دلیل تعارضاتی که در در منطقه که مدت مدیدی وجود داشته، به سیاستی امنیتی تبدیل شده بود. در نتیجه سیاست خارجی آذربایجان در ابتدا تمرکز کرده بود بر الزام برقراری رابطه و نگهداشتن رابطه با سازمان­هایی که می توانند در رسیدن به اهدافشان آذربایجان را یاری کنند. انگیزه آذربایجان برای اولیت دادن به درگیری­های قره باغ در دو محور بود. نخست حذف تهدیدات امنیتی که در خاک آذربایجان توسط نیروهای ارمنستان به وجود آمده بود و دوم اینکه گسترش موقعیت بین­المللی آذربایجان و اشتیاقش برای دسترسی پیدا کردن به ثروتی که در دریای خزر وجود داشت از طریق قفقاز جنوبی. اجبار و اضطرار اصلی و بنیادی که آذربایجان با آن مواجه  شده بود رسیدن و تعقیب دو هدف عینی دوگانه بود که منتج شده از موقعیت جغرافیایی آن بین دریای خزر و دریای سیاه بود. هم مرز با روسیه در شمال و ایران در جنوب. محیط ژئوپلوتیکی آذربایجان ، آذربایجان را وادار کرده بود تا هدفی را برای برقراری تعادل و توازن بیشتر تعقیب کند و سیاست خارجی واقع بینانه تری را التزام بخشد. التزام این سیاست به ” بخش بخش شدن” دو جانبه و دو سویه روابط  با همسایگانش و شرکای جهانی می انجامد.

با وجود اینکه نگارنده از مقالات مذکور در تدوین این نوشتار بهره مند خواهد شد، و لی هیچ یک ازاین مقالات به طور خاص به موضوع نقش بازیگران منطقه­ای و فرا منطقه­ای در روابط ایران و جمهوری آذربایجان نپرداخته اند. بنابر این نویسنده تلاش کرده است تا تحقیقی را در این زمینه به انجام برساند. در نوشته حاضر نویسنده می کوشد تا با بررسی روابط و تنش ها و عوامل واگرا ساز بین ایران و جمهوری آذربایجان به نقش قدرتهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای در روند روابط دو کشور بپردازد.

1-9- تعریف مفاهیم

در متن پژوهش از مفاهیمی چون، ژئوپلتیک، سیاست خارجی، قفقاز جنوبی و ایدئولوژی را مشاهده می­کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن را مشخص و تبیین نماییم. تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و درک بهتر و عمیق تر بحث کمک می کند. بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز می پردازیم:

1-9-1- ژئوپليتيک

ژئوپليتيک براي اولين بار توسط رودلف كيلن جغرافيدان سوئدي در سال 1899 عنوان شد. از نظر او ژئوپليتيک تأثير عوامل جغرافيايي در سياست ملت­ها است. كارل هاوس هوفر ، بنيانگذار مكتب آلماني ژئوپليتيك مي گويد «ژئوپليتيک تحقيق در خصوص رابطه ميان زمين و سياست  است». ريمون آرون  در كتاب جنگ و صلح ژئوپليتيک را عبارت از طراحي جغرافيايي روابط راهبردي همراه با تحليل اقتصادي- جغرافيايي منابع و تفسير نگرش­هاي ديپلماتيک حاصل از حيات جوامع بشري و محيط زيست پيرامون آنها مي داند (جعفري ولداني،1381 : ص 2).  ژئوپليتيک علاوه بر بررسي رابطه بين عوامل جغرافيايي و سياست يك كشور، به تفسير وقايع نيز مي پردازد و مي تواند تحولات آينده را تحليل و گمانه زني كند (Patricko, 1986: pp 158-160). اگر چه پس از پايان جنگ سرد، ژئوپليتيک همچنان جايگاه خود را براي قدرت هاي بزرگ حفظ كرده است، اما در كنار اين موضوع، تحول مهمي نيز در ترتيب و اولويت ابزارهاي نفوذ بين المللي پديد آمده است و مسائل اقتصادي و اقتصاد سياسي نيز اهميت زيادي يافته است. امروزه عنصر نظامي قدرت در مقايسه با گذشته تأثير كمتري در روابط ميان كشورهاي بزرگ  دارد و كاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادي معنايي ندارد (Brown, 1991: p 78). تحولات پس از جنگ سرد، نخست استفاده انحصاري از قدرت نظامي به عنوان ابزار قدرت ملي را محدود كرده است، دوم الگوي كاربرد نيروي نظامي را دگرگون ساخته است. در قرن بيست و يكم توانمندي اقتصادي در سطح بين الملل، كنترل توليد و صدور كالا، خدمات و سرمايه گذاري اهميت ويژه اي دارد.  مناطق ژئوپليتيک و ژئوراهبردي با مناطقي منطبق است كه داراي منابع طبيعي و توليد ناخالص قابل توجه باشند. حال اگر مناطق راهبردي دوران جنگ سرد (ژئوپليتيک) با عامل اقتصادي (ژئواكونوميک) منطبق شوند، آن مناطق موقعيت بين المللي منحصر به فردي خواهد يافت و در نتيجه نقش محوري در تدوين راهبرد هاي جهاني پيدا خواهد كرد. در حال حاضر ايران به دليل قرار داشتن ميان دو منطقه ژئوپليتيک خليج فارس و آسياي مركزي و خزر از چنين موقعيت ممتازي برخوردار است.

1-9-2- سیاست خارجی

تحلیل سیاست خارجی یا رفتار دولت­ها در عرصه بین­المللی، یکی از مباحث اصلی علوم سیاسی و روابط بین الملل است. دانشوران این رشته ها، تلاش دارند علت رفتار و سیاست هاي متفاوت یا مشابه دولت­ها را در عرصه بین­المللی درک کنند. سیاست خارجی کشورها نشان دهنده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست یابی به آن هستند. اهداف و منافع ملی کشورها در فرایند تصمیم گیري و براساس ارزش ها و باورها ملی و درک تصمیم گیرندگان از آنها تعیین و ابزارها و امکانات براي تأمین آنها مد نظر قرار می گیرد.  بررسی سیاست خارجی و روند تصمیم گیري کشورها در پی شناخت دقیق تر مقاصد و راهبرد دولت ها در عرصه بین­المللی است تا تحلیل دقیق تري از رفتار و سیاست خارجی آنها به دست دهد. مفهوم سیاست خارجی از جمله مفاهیمی است که به موازات تحولات بین­المللی و مناسبات میان دولت­ها ، دستخوش دگرگونی و تغییرات شده است و اندیش ورزان این حوزه مطالعاتی، در ارائه تعریفی واحد و مورد اجماع عاجز بوده اند. به همین دلیل  همچنان که تئودور کلمبیس و جیمس ولف بیان داشته اند آنچه که کم و بیش در تمامی تعاریف مذکور به چشم می خورد اشاره به دو عنصر بنیادین سیاست خارجی، یکی اهداف ملی و دیگری ابزار نیل به آن اهداف می باشد. از این نقطه نظر می توان آن را به مثابه کنش یک دولت در برابر سایر واحدها یا پدیده ها ی بین­المللی تلقی کرد که بکار گیری ابزارها و متدها به تعقیب و تحقق اهداف آن کشور می پردازد(ونت ، 1384 : ص 25).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 در ايران
 • پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل
 • پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه
 • پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک
 • پايان نامه بررسي زمينه‌هاي اجتماعي پيدايش بابيه در ايران شيعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122