پايان نامه نقش تبليغات بازرگاني در مديريت بدن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش تبليغات بازرگاني در مديريت بدن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 252 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش تبليغات بازرگاني در مديريت بدن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق
عنوان صفحه
مقدمه 2
1-1. طرح مسئله تحقیق و تعریف آن 4
1-2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 8
1-2-1- بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی 8
1-2-2- بیان ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی 9
1-3. تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق 11
1-4. اهداف تحقیق 11
1-4-1- هدف اصلی 11
1-4-2- اهداف جزئی 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه 14
2-1. تاریخچه موضوع 14
2 -1-1. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان 14
2-1-2. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران 16
2-1-3. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان 20
2-1-4. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران 22
2-2. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی 24
2-2-1. تبلیغات بازرگانی 24
2-2-1-1. تعاریف تبلیغات 24
2-2-1-2. انواع تبلیغات 28
2-2-1-3. کارکردهای تبلیغات 29
2-2-1-4. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 33
2-2-1-5. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 34
2-2-1-6. اهداف تبلیغات 35
2-2-1-7. تکنیک‌های تیلیغات 35
2-2-1-8. ویژگی های تبلیغات مدرن 38
2-2-1-9. مدل‌های تبلیغ 39
2-2-1-10. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات 41
2-2-1-10-1. اقناع 41
2-2-1-10-2. آگاهی 41
2-2-1-10-3. ترغیب 42
2-2-1-10-4. ابلاغ 42
2-2-1-10-5. تبلیغات و اطلاعات 42
2-2-2. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌ 42
2-2-2-1. نظریه استحکام 43
2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی 44
2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی 45
2-2-2-4. نظریه کاشت 46
2-2-2-5. نظریه وابستگی مخاطبان 48
2-2-2- 6. چارچوب سازی 49
2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت 51
2-2-2- 8. نظريه استفاده و رضامندي 52
2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری 53
2-2-2-10. نظریه بازنمایی رسانه 54
2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی 55
2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شكل دهي تصور بدن 57
2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی 58
2-2-2- 14. صنعت فرهنگ 59
2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم 61
2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی 65
2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان 66
2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن 67
2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن 67
2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن 68
2-3-1-3. تصور از بدن 67
2-3-1-4. جراحی زیبایی 70
2-3-1-5. مد 70
2-3-2. بررسي نظريات مرتبط با بدن 70
2-3-2-1. اروينگ گافمن 71
2-3-2-2. برايان ترنر 73
2-3-2-3. آنتوني گيدنز 76
2-3-2-4. ژان بودریار 79
2-3-2-5. پي ير بورديو 81
2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن 83
2-3-2-6-1. فمنیست های مخالف (رادیکال) 83
2-3-2-6-2. فمنیسم لیبرال 84
2-3-2-6-3. فمینیسم سوسیال 84
2-3-2-7. ميشل فوكو 88
2-3-2-8. سينوت 92
2-4. پژوهش‌های پیشین 93
2-4-1. تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور 93
2-4-1-1. پایان‌نامه‌ها 93
2-4-1-2. مقاله‌ها 99
2-4-2. تحقيقات انجام گرفته در خارج كشور 104
2-4-3. ارزیابی پیشینه ها 112
2-5. فرموله کردن 114
2-6. چهارچوب نظری تحقیق 120
2-7. مدل نظری و مفهومی: 122
2-8. فرضیه های تحقیق 124
2-8-1. فرضیه اصلی 124
2-8-2. فرضیه فرعی 124
فصل سوم : روش¬ تحقیق
3-1. روش شناسی تحقیق 125
3-2. روش پژوهش 126
3-3. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق 127
3-3-1. تبلیغات بازرگانی 127
3-3-1-1. تبلیغات رسانه‌ای 128
3-3-1-2. تبلیغات محیطی 130
3-3-1-3. تبلیغات چهره به چهره 131
3-3-2. مدیریت بدن 129
3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری 132
3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن 135
3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی 136
3-3-4- تصور از بدن 137
3-4- تکنیک تحقیق 138
3-5- جامعه آماری 138
3-6- برآورد حجم نمونه 138
3-7- روش نمونه گیری 140
3-8- روش گردآوری اطلاعات 140
3-9- سطح تجزیه و تحلیل داده ها 138
3-10- تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات 138
3-11- واحد تحلیل یا مشاهده 141
3-12- سنجش روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 142
3-12-1- اعتبار (روايي) 142
3-12-2- پايايي 143

فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
مقدمه 147
4-1. سیمای پاسخگویان 151
4-2. توصیف یافته ها 149
4-3. تحلیل یافته ها 176
رگرسیون (رابطه چند متغییره) 193
فصل پنجم: جمع¬بندی، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
5-1. جمع بندی 196
5-1-1. جمع بندی یافته های توصیفی تحقیق 196
5-1-2. جمع بندی یافته های تحلیلی تحقیق: 199
5-2. نتیجه گیری 204
5-3. پیشنهادها 213
5-4. محدودیت های تحقیق 216
منابع فارسی 217
منابع انگلیسی 230
پرسشنامه 234

منابع فارسی:

ابراهیمی، قربانعلی و عباس بهنوئی گدنه (1389). «سرمایه فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان». زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3 ، 153-176.

احمدنيا، شيرين (1385). «جامعه شناسي بدن و بدن زنان». فصلنامه زنان . شماره 5. تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .

 

ازكيا، مصطفي و دربان آستانه، عليرضا (1383). روشهاي كاربردي تحقيق. جلد اول، تهران : انتشارات كيهان.

استرینانی، دومینک. مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو، 1384.

استونز، راب (1381). متفكران بزرگ جامعه شناسي. ترجمه مهرداد ميردامادي. تهران : نشر مركز.

اسدی طاری، محمد حسن (1372). «تاریخچه تبلیغات بازرگانی». رسانه، سال چهارم، شماره 1.

اسماعیل پور، حسن. بازاریابی بین المللی (1374). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.

اسميت، فيليپ (1383). درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر. ترجمه حسن پويان. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي با همكاري مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها.

اعزازي، شهلا (1385).  فمينيسم و ديدگاهها. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.

افشار کهن، جواد و اسماعیل بلالی (1389). «زیبایی و پول: آرایش و جراحی». مطالعات راهبردی زنان، سال دوازدهم، شماره 47.

اکرامی، محمود (1383). مردم شناسی تبلیغات. تهران: نشر ایوار .

امام جمعه زاده، مرندی، رهبرقاضی و ابواسحقی (1392). «بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال بیستم/ شماره دو (پیاپی 74)/ 120-101.

امیدی، مهدی (1390). «بررسی علل اجتماعی گرایش به جراحی زیبایی نمونه موردی شهر اصفهان» (پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی) به راهنمایی دکتر موحد(دانشگاه علامه طباطبایی تهران .

امیر تیموری، محمدحسن (1377). رسانه های آموزشی. شیراز: انتشارات ساسان.

اوسولیوان، تام؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی؛ فیسک، جان (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسین رئیس زاده). تهران: فصل نو.

آدورنو، تئودور و ماكس هوركهايمر (1384). ديالكتيك روشنگري. ترجمه مراد فرهاد پور و اميد مهرگان . تهران : طرح نو.

آزاد ارمکی، تقی (1381). نظریه های جامعه شناسی. انتشارات سروش.

آزاد ارمكي، تقي و چاوشيان، حسن (1381). «بدن به مثابه رسانه هويت». مجله جامعه شناسي ايران. دور چهارم . شماره 4 .

آسابرگر، آرتور (1383). «روشهای تحلیل رسانه ها». ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

آقایاری، سحر (1382). «بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک». پایان نامه مقطع ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

باكاك، رابرت (1381). مصرف. ترجمه خسرو صبري. تهران : شيرازه.

باهنر، ناصر و محمد هادی همایون (1388). گذرگاههای تبلیغات بازرگانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

ببی، ارل (1388). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول و دوم ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمت.

بشیریه، حسین (1383).تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم (اندیشه های مارکسیستی). تهران: نشر نی.

بليكي (1384) . پژوهش های اجتماعی. حسن چاوشیان . تهران : نشر نِی.

بودریار ، ژان ( 1380 ) ، در باب تحقق میل در ارزش مبادله ، ترجمه ی مراد فرهاد پور ، فصلنامه ارغنون ، شماره 19 ، صفحات : 56 – 45 .

 

پویا، علیرضا (1388). «نقش رسانه های جمعی در اصلاح الگوی مصرف». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال هفدهم/شماره دو (پیاپی 62)/ 30-9.

پهلون، چنگیز (1382). فرهنگ شناسی. تهران، نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ترابی، علی اکبر (1381). جامعه‌ شناسی تبلیغات.تهران. انتشارات فروزش، چاپ اول.

جاوت، گارث و ویکتوریا ادانل (1390). تبلیغات و اقناع. حسین افخمی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ اول.

جاووت، گارث اس، اودانل، ويكتوريا (1372). تبليغ و ترغيب. مترجم احمد میرعابدینی.

جرارد جی، تلیس (1386). بهترین روش ها در تبلیغات موثر، ترجمه مخمد رضا صالحی، اصفهان، فرهنگ مردم.

جنكينز، ريچارد (1385). پي ير بورديو . ترجمه ليلا جو افشاني و حسن چاوشيان. تهران: نشر ني.

جورابچی، کیوان (1378). جراحی پلاستیک بینی:آری یا خیر. با نظارت مهدی خواجوی، محسن نراقی, تهران. انتشارات پورسینا.

چاوشيان، حسن (1381). «سبك زندگي و هويت اجتماعي: مصرف و انتخاب هاي ذوقي به عنوان شالوده تمايز و تشابه اجتماعي در دوره مدرنيته اخير»،رساله دكتري: دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

خواجه نوری، بیژن و علی اصغر مقدس (1388). «رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن؛ مطالعه موردی: زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم/ شماره پیاپی(33)/شماره 1/ صص 1-24.

خواجه نوری، بیژن، علی روحانی و سمیه هاشمی (1390). «سبک زندگی و مدیریت بدن». فصلنامه جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره چهارم، زمستان.

خوانچه سپهر، شیرزاد و عرفان ناصری (1389). «نقش بازنمایی رسانه ای الگوهای مصرف در شکل گیری نگرش ها و رفتارهای مصرفی مخاطبان». فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 17 (1).

دادگران، سید محمد (1374). مبانی ارتباط جمعی. تهران : فیروزه.

دانسی، مارشال (1387). نشانه شناسی رسانه ها. (ترجمه گودرز میدانی و بهزاد دوران). تهران: چاپار.

دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل (1382). ميشل فوكو : فراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك. حسين بشيريه . تهران: نشر ني.

دلاور، علی (1389). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ سوم، تهران: رشد.

دوبوار، سيمون (1380). جنس دوم. قاسم صنعوی. تهران : توس.

دهخدا، علي اكبر (1352). لغت نامۀ دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

دي. ويمر، راجر، جوزف آر دومينيك (1388). تحقيق در رسانه هاي جمعي. مترجم کاووس سيد امامي، انتشارات سروش، تهران.

ذكايي، سعيد (1386). جامعه شناسي جوانان ايران. تهران :انتشارات آگه.

ذكايي، محمد سعيد (۱۳۸۶). «جوانان، بدن و فرهنگ تناسب اندام». فصلنامه تحقيقات فرهنگي، سال اول، شماره ۱، ص 117-141.

راودراد، اعظم، مهدی منتظرقائم و پریسا سرکاراتی (1387). «تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون». تهران: فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1و 2، صص1-22.

ربانی، رسول و یاسر رستگار (1387). «سبک زندگی و فرهنگ مصرفی». ماهنامه مهندسی فرهنگی .سال سوم، (23 و 24). 54-44.

ربانی، عباس زاده، مولایی کرمانی (1389). «تاثیر رسانه های جمعی بر احساس نا امنی زنان». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال هفدهم/ شماره 4 (پیاپی 64/ 104-79.

ربیعی، علی و احمدزاده نامور، فرناز (1387). «نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها». تهران: فصلنامه دانش سیاسی. پیاپی4 (2)، صص37-62.

رزاقی، احمد (1385). تبلیغات دینی ابزار و شیوه ها، تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان.

رسولی، محمدرضا (1382). «بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی». فصلنامه علوم اجتماعی،23.

رسولی، معروفی و خوانچه سپهر (1392). «بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال 20/  شماره دو (پیاپی 74) / 100-71.

 

روستا، احمد و علی خویه (1386). تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات. تهران: سیته.

ریاحی، اسماعیل (1390). «بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان رضایت مندی از تصویر بدن». زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 3، پاییز ، 33-5.

ريتزر، جورج (1385)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثي، چاپ هشتم، تهران: نشر علمي.

زابلی زاده، ادشیر؛ افخمی، حسینعلی (1392). «استفاده از نظریه چارچوب بندی در تبیین اثرات اخبار». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال بیستم/ شماره دو (پیاپی 74)/ 144-121، 1392.

زاهدی نژاد، مهسا (1389). «بررسی رابطه منابع هویت با مدیریت بدن در میان زنان متاهل شهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به راهنمایی دکتر سعیده گروسی.

زورق، محمدحسن (1368). مبانی تبلیغ. تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.

ژیان پور، مهدی (1386). «بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر انجام جراحی های زیبایی در شهر اصفهان». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

ساروخاني، باقر (1386). روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي. جلد دوم، تهران : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ساعي، علي (1381). تحليل آماري در علوم اجتماعي. تهران : كيان مهر.

سرمد، زهره و ديگران (1388). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه.

سعدی پور، اسماعیل (1388). «بررسی و مقایسه مدل های اثرات رسانه ها». فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 16 (2).

سعيدي، علي اصغر (1382). «جامعه مصرفي جوانان». فصلنامه مطالعات جوانان. سال اول: شماره 5.

سُکری، رفیق (1370). افکار عمومی و تبلیغ آوازه گری. ترجمه حسین کرمی، تهران، نشر همراه.

سلطانی بهرام، سعید (1390). «بررسی رابطه منابع هویت با مدیریت بدن در میان زنان متاهل شهر تهران ». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به راهنمایی دکتر حسن رفیعی.

سمتی، محمد مهدی (1385). عصرسی ان ان و هالیود. (ترجمه نرجس خاتون براهوئی). تهران: نی.

سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1388). نظریه های ارتباطات. علیرضا دهقان. انتشارات دانشگاه تهران.

سید محسنی، سید شهاب (1377). « تبلیغات سالم در روابط عمومی ». فصلنامه هنر هشتم، سال سوم، تابستان.

سیدامامی، کاووس (1387). «ادراک گروه های قومی از تصاویر رسانه ای خود». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (4)، ، صص 119-78.

شعار غفاری، پرویز (1373). «تبلیغات خبری و منافع ملی. فصلنامه رسانه»، ویژه‌نامه آموزشی شماره‌ی 1.

شعبانی، مرتضی (1391). «بررسی وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن شامل: اوقات فراقت، مصرف فرهنگی و مدیریت بدن در بین جوانان شهر رودسر». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی مرکز تهران غرب، به راهنمایی دکتر رضا مسعودی راد.

شکربیگی، عالیه و امیر امیری (1390). «مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی(مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهر زنجان)». فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان/ سال دوم/شماره سوم/ صفحات 85-108.

شويره، كريستين و فونتن (1385)، اوليويه. واژگان بورديو. ترجمه مرتضي كتبي. تهران: نشر ني.

شهابی، محمود و مجتبی جهانگردی (1389). «خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(2)،، صص 23-55.

شیخ الاسلامی، محمد حسن، محسن عسگریان (1389). «رسانه، هویت و الگوی مصرف: رویکرد نظری». فصنامه پژوهش های ارتباطی/ سال هفدهم/ شماره 2 (پیاپی 62)/ 49-31.

صالحی امیری، سیدرضا (1386)، صنعت فرهنگی، انتشارات پژوهشکده ی تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام، شماره 12، زمستان.

ضیاء پور، آرش (1389). «بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن جوانان(مطالعه موردی جوانان شهر گیلانغرب)». پایان نامه کارشناسی ارشد،، دانشکده انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، به راهنمایی دکتر قربانعلی ابراهیمی.

طاهر نسبی، کوروش (1381). صنعت تبلیغات، آگهی،ترویج، تبلیغ. تهران: فرزین.

عبدالهیان، حمید و حسین حسنی (1389). «تبلیغات تجاری و مصرف گرایی: تحلیل نشانه شناختی آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال 17/ شماره دو (پیاپی 62)/ 125-107.

عبدالهیان، حمید، اجاق، زهرا (1391). «خوراکی های تبلیغ شده در تلویزیون از منظر ارزش غذایی و تاثیرگذاری بر چاقی کودکان». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال 19/ شماره 4 (پیاپی 72)/ 108-93.

علیزاده، عبدالرحمن و محمد فتحی نیا (1385). «رابطه میزان استفاده از رسانه ها (با تاکید بر تلویزیون) و طرز فکر مخاطبان». فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 13 (48).

غياثوند، احمد (1387). كاربرد آمار و نرم افزار spss در تحليل داده ها. تهران: نشر لويه.

فاتحی، ابوالقاسم و ابراهیم اخلاصی (1387). «مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)». مطالعات راهبردی زنان، / شماره 41.

فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،

فاضلي، محمد (1384). جامعه شناسي مصرف موسيقي. فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ؛ سال اول؛ شماره 4.

فرزانه، حمیده (1385). «زنان و فرهنگ بدن، عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی در شهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

فروزفر، علی (1386)، اصول و فنون تبلیغات، تهران، نشر جهاد دانشگاهی.

فكوهي، ناصر (1382). تاريخ انديشه و نظريه هاي انسان شناسي. تهران : نشر ني.

فوكو، ميشل (1382). مراقبت و تنبيه : تولد زندان . ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده. تهران : نشر ني.

فوكو، ميشل (1385). پيدايش كلينيك: ديرينه شناسي ادراك پزشكي.ترجمه يحيي امامي. تهران: نقش و نگار.

فیروزآبادی، 1384 …..روش شناسي

فیست، جس، جی. فیست، گریگوری (1386). نظریه های شخصیت (ترجمه یحیی سید محمدی). چاپ دوم، تهران: روان.

فیسک، جان (1388). فرهنگ تلویزیون. ترجمه مژگان برومند.

في ، برايان (1381) . فلسفه امروزين علوم اجتماعي با نگرش چند فرهنگي . خشايار ديهيمي . تهران : طرح نو.

فيلد، جان (1386). سرمايه اجتماعي. ترجمه غلامرضا غفاري و حسين رمضاني. تهران: نشر كوير،

کجباف، محمد باقر، رسول ربانی (1389). روانشناسی رفتار ترس، دیدگاه ها و نظریه ها با تاکید بر عوامل اجتماعی. تهران: آوای نور.

کشاورز، عیسی (1386). سنجش اثربخشی تبلیغات تجاری بر اساس عناصر فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات.

کشاورز، عیسی (1391). تبلیغات و فرهنگ (مرزهای تعامل و تقابل). تهران، انتشارات سیته، چاپ دوم.

کلانتری، خلیل (1391).“پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی”، تهران: نشر شریف.

کوهی، کمال، حسنی، محمدرضا (1391). «رابطه استفاده از رسانه های نوین با ابعاد هویتی در نوجوانان و جوانان، 14-29 ساله شهر تبریز». فصلنامه پژوهش های ارتباطی/ سال نوزدهم/ شماره 4 (پیاپی 72)/ 109-130.

کیوان آرا، محمود، رسول ربانی و مهدی ژیان پور (1389). «قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن: جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی». مطالعات راهبردی زنان، سال دوازدهم، شماره 47، 98 -73.

کیوی، ریمون و کامپوند، لوک وان (1377). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

كازنو، ژان (1365). جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي. باقر ساروخاني. تهران: انتشارات اطلاعات.

كسل، فيليپ (1383). چكيده آثار آنتوني گيدنز . حسن چاوشيان. تهران: نشر ني.

كيويستو ، پيتر (1382) . انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي . منوچهر صبوري . تهران : نشر ني.

گلبهاری، ندا (1391). «بررسی رابطه‌ی بین سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در بین زنان و مردان 20 59 سال ساکن تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، به راهنمایی دکتر خدیجه سفیری.

گونتر، بری (1384). روش های تحقیق رسانه ای. ترجمه مینو نیکو، تهران: اداره کل پژوهش های سیما.

گیدنز، آنتونی (1386)، بردسال، کارن. جامعه شناسی. ویراست پنجم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

گيدنز ، آنتوني (1382). تجدد و تشخص : جامعه و هويت شخصي در عصر جديد . ناصر موفقيان . تهران : نشر ني .

لالمی، شیده (1386). «بازنمایی زنان در تبلیغات». فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 52.

لچت، جان (1378). پنجاه متفكر بزرگ معاصر : از ساختارگرايي تا پسا مدرنيته. محسن حكيمي. تهران : خجسته.

لش، اسكات (1383). جامعه شناسي پست مدرنيسم. حسن چاوشيان . تهران : مركز.

لوپز، خوزه و اسكات، جان (1385). ساخت اجتماعي. ترجمه ي حسين قاضيان، تهران:  نشر ني.

محسني، منوچهر (1382). جامعه شناسي پزشكي. تهران: طهوري.

محمدیان، محمود و عباس آقاجان (1382). آسیب شناسی تبلیغات در ایران. انتشارات حروفیه

محمديان، محمود (1386). كاركرد تبليغات. انتشارات حروفيه، تهران.

محمدي‌فر، محمدرضا (1377). فرهنگ تبليغات. سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران.

مرادی، گلمراد (1391). «استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن». فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 2: 106-87 .

معدن دار، لیلا و عباس محمدی شکیبا (1389). بررسی نظرات مردم درباره الگوهای مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آن ها. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 17 (1).

معیدفر، سعید (1379). جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر ایران. تهران: سرزمین ما.

مک کوایل (1388). درآمدی بر نظریه های ارتباط جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

موسوی زاده ،سید مهدی، نیازی شهرکی، کلانتر هرمزی، فدایی نائینی و نصیری لاری (1388). «ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبایی ». مجله پژوهشی پژوهنده. سال چهاردهم.(6).323-318.

مهدوی، سید محمد صادق و علی اضغر عباسی اسفجیر (1388). «بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل موثر بر آن». مجله تخصصی جامعه شناسی، سال اول، شماره اول، صص 131-144.

مهدی‌زاده، سیدمحمد (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

مهدی‌زاده، محمد (1389). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاهای انتقادی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ اول.

مهرآسا، سمانه (1387) «رسانه ها و مد؛ عوامل موثر بر مد گرایی جوانان 18-25 سال تهرانی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، به راهنمایی دکتر محمود شهابی

مهرداد، هرمز (1380). مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران :انتشارات فاران.

میرفخرایی، تژا (1379). مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما.

میناخانی، غلامرضا (1390). «مدیریت بدن و صورت‌بندی هویت فردی و اجتماعی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، به راهنمایی دکتر مهوش رقیبی.

نادري، عزت الله؛ سيف نراقي، مریم (1370). مبانی پژوهش در علوم تربیتی. تهران: انتشارات تهران.

نبوی، سیدعبدالحسین و آرش حیدری (1392). «سنجش آرزومندی ها، فرصت ادراک شده و شکاف بین آن‌ها: بسط و گسترش شکاف آرزومندی- فرصت در چارچوب نظریۀ آنومی مرتون». فصلنامه تحلیل اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز.

نچمیاس، چاوا و نچمياس، ديويد (1381). روش هاي پژوهش در علوم اجتماعي. فاضل لاريجاني و رضا فاضلي. تهران: سروش.

نقش کلیک. (1390) بررسی وضعیت رسانه در حوزه جوانان. شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک.

نقیب السادات، سید رضا (1391). راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق درروش پیمایش. انتشارات علم، چ (اول).

نوغانی، محسن؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ ورشوی، سمیه (1389). «عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان». مطالعات روانشناسی جتماعی زنان. سال 8، شماره 4،| صص 75-101.

نیکو، مینو؛ سعیدیان؛ سرکیسیان و شیخ،سعادت (1381). شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی. تهران: سروش و کانون اندیشه پژوهش های سیما.

وبستر، فرانک (1380). نظریه های جامعه اطلاعاتی. ترجمه ی اسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا، چاپ اول.

ولز، ویلیام؛ برنت، جان؛ موریارتی، ساندرا (1383). تبلیغات تجاری: اصول و شیوه های عمل (سینا قربانلو، مترجم). تهران : مبلغان.

ویندال، سورین و دیگران (1387). کاربرد نظریه های ارتباطات، علیرضا دهقان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

هام، مگي و سارا گمبل (1382). فرهنگ نظريه هاي فمنيستي. فيروزه مهاجر و ديگران. تهران: توسعه.

هنسن، جوزف، ایولین رید و ماری آلیس واترز (1386). آرایش، مد، بهره کشی از زنان، ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: نشر گل آذین.

هوروکس ، کریس و ژوتیک ، زران ( 1380 ) ، بودریار، قدم اول ، ترجمه ی پیام یزدانجو ، انتشارات شیرازه ، چاپ اول

هومن، حيدر علي(1380). شناخت روش علمي در علوم رفتاري پايه هاي پژوهش. چاپ چهارم، نشر پارسا.

یحیی ایله ای، احمد (1384). اصول مشتری مداری؛ تهران: مرکز آموزش مهمانداری و هتلداری ماربین.

یحیی ایله ای، احمد(1389). جامعه شناسی تبلیغات، تهران: جاجرمی، چاپ اول

منابع انگلیسی:

Blak & Sharma U. “Men are real women are made up BeautyTherapy and the Construction Of feminist”, The EditorialBoard of Sochologycal Review, London Journal of Sociology,vo78, No 5 (2001).

Camron, Michael Amin, 2004. Importing “beauty culture” into Iran in the 1920s and 1930s : Mass Marketing individualism imperialism sacrifice; comparative Studies in the age of anti of South Asia, Africa and Middle East, 24,1.

چکیده:

امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد –خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام‌ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است. در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه‌ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن، خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه‌ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می‌کنند.  هدف اين مطالعه بررسي نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن است. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسي كرده و سپس با استفاده از نظريهاي کاشت و بودریار فرضيه هایی به آزمون گذاشته شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و تکینکِ جمع آوری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شهروندانِ بالای 18 سالِ شهر کرمانشاه است که حجم نمونه 400 نفر  (زن و مرد) برآورد شده است؛ روش نمونه‌گیری تلفیقی و ترکیبی بوده بدین صورت که با استفاده از تکنیک چند مرحله‌ای و سهمیه‌ای، جمعیت یا حجم نمونه انتخاب شده است. نتایجِ این پژوهش نشان می دهد که بینِ تبلیغاتِ بازرگانی و  جراحی زیبایی، عمل به سلامت رفتاری، آرایش و بهداشت، کنترل وزن، پوشش ظاهری و کنترل وزن هم در بعد رفتاری و هم تمایل به مدریت بدن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین يافته هاي تحقيق  نشان می دهد ابعاد متغیر مستقل که شامل تبلیغات رسانه ای خارجی،  تبلیغات رسانه ای داخلی، تبلیغات محیطی و تبلیغات چهره به چهره هستند، 6/21% از تغییرات متغیر وابسته یعنی مدیریت بدن افراد را تبیین می نماید.

واژگان کلیدی: مدیریت بدن، تبلیغاتِ بازرگانی، تصور از بدن، مصرف رسانه ای، تمایل.

 فصل اوّل:

  کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه تصور جهان بدون تبلیغات[1]، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد – خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام‌ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است

در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه‌ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن،خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه‌ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می‌کنند. رسانه‌ها، که منبع تبلیغ زیبایی هستند، توجه افراد را به پیام هایی برای مجذوب و زیبا ساختن آنها در اجتماع جلب می‌کنند

همچنین تبلیغات امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزش ها و نگرش ها و تمایلات مردم در جامعۀ معاصر دارند دستاندرکاران و صاحبان رسانه‌های جمعی قادرند در چارچوب نظام موجود در جامعه به هر آنچه می‌خواهند بپردازند، ذائقه مردم را نسبت به چیزی عوض کنند، مخاطبان را از مصرف کالایی منصرف کنند، زندگی را زیبا یا تلخ جلوه دهند و در کل، قادرند ذهن و فکر مردم را با چیزهای کم‌اهمیت و بی‌ارزش مشغول کنند. در جهان معاصر، تبلیغات هویت انسانها را بر مبنای مصرف کالاها یا استفاده از خدماتی خاص تعریف می کند.(آزاد ارمکی،1381 :58 -57)

مسئله تبلیغات یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث تحلیل‌های متون رسانه‌ای در جهان مدرن است. اینکه ورای تبلیغ کالا و کسب سود، آگهی‌های تجاری در پی بیان چه حرف و برانگیختن چه حسی در آدمی است، دغدغه تحلیل‌گران متون رسانه‌ای بویژه تبلیغات است ( امینی،1389 :91).

فدرستون معتقد است که در درون فرهنگ مصرفی، تبلیغات، فشارهای عمومی و تلویزیون تعداد کثیری از تصاویر بدنی سبک وار را فراهم می کند. به علاوه، رسانه‌های عمومی مستمراً به مزایای آرایش بدن تأکید می‌کنند. در رسانه‌ها، برای ارائۀ تصاویر از بدن های زیبا، از ستارگان و افراد مشهور استفاده می شود (فدرستون[2]،2010 : 193). از نظر او عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن[3] در فرهنگ مصرفی رسانه‌ها و تکنولوژی ها هستند (فدرستون،2001: 170)

آنچه در فضای کنونی به وسیلۀ رسانه‌های  جهانی مورد تأکید قرار می گیرد، تولید و ساخت مد و ارائۀ الگو در راستای مدیریت و کنترل بدن های شهروندان است. رژیم های لاغری به طور فزاینده ای به یکی از پدیده های رایج در فرهنگ جوانان ایرانی (به ویژه در شهرهای بزرگ) تبدیل می شوند. نگاهی اجمالی به حجم تبلیغات اختصاص داده شده در مطبوعات و نشریات تخصصی و برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای در چند سال اخیر گویای این تو جه است. امروزه افراد طبقات مختلف به بدن و ظاهر بیرونی آن توجه فزاینده ای نشان می‌دهند. به طوری که همگان(به خصوص زنان) بدن، چهره و فیزیک ظاهر خود را مطابق با الگوهای زیبایی مورد تبلیغ و پذیرش رسانه‌ها تغییر می‌دهند.

به زعم بسیاری نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباطی در گسترش این پدیدۀ اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی بسیار زیاد بوده و هست به نحوی که می توان ایدئولوژی مرتبط با مصرف گرایی را امروزه در تبلیغات و پیام های بازرگانی برای کالاهای مصرفی مشاهده کرد. تغییرات اعمال شده روی بدن از نظر آرایش و پوشش ظاهری، جراحی های زیبایی، رویه های لاغری، ورزش و نگهداری بدن تحت عنوان کلی “مدیریت بدن “مورد بررسی قرار گرفته است.

نسبت رسانه­ها و نگرش[4] مسئله­ای است که در بسیاری از رویکردهای رقیب در ارتباطات اجتماعی مورد مجادله بوده است. گروهی بر آنند که رسانه­ها به صورتی یکسویه در قالب تبلیغات ذهن مخاطب را مسموم کرده و در جهت امیال و آرزوهای خود که در اقتصاد سیاسی رسانه قابل طرح است شکل می­دهند. رویکرد دوم در چارچوب خلاقیت معتقد به این اثر یکسویه نیست و مخاطب را در برخورد با پیام خلاق و دارای اراده گزینش می­داند. اینکه در نسبت تبلیغات و مدیریت بدن کدام الگو بهتر وضعیت ایران را توضیح می­دهد مسئله­ی پژوهش حاضر است.

طرح مسئله تحقیق و تعریف آن

تکنولوژیها و فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی نقش پررنگ و شاخصی در دنیای امروز بازی می‌کنند. در این میان تبلیغات بازرگانی و همچنین نقش آن در تولید و توزیع و مصرف محصولات صنعتی و خدمات تجاری بسیار عمومی شده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همراه با توسعه تکنیک و روشهای آگهی، تبلیغات بازرگانی را اساس پدیده مدرن مصرف‌گرایی دنیای سرمایه‌داری قرار داده که نقش انسان و به خصوص مدیریت بدن در آن بسیار حائز اهمیت است. در گذشته به دلیل اینکه بیشتر مطبوعات کاغذی مورد توجه قرار می‌گرفت تبلیغات عمدتاً در اینگونه رسانه‌ها چاپ می‌شد. با پیشرفتهای علمی و فن‌آورانه در زمینه پست، تلفن، تلگراف، سینما، رادیو، تلویزیون، اینترنت و نمایشگاههای تجاری و بازارهای بین‌المللی صنعتی؛ تبلیغات بازرگانی نیز رشد و جایگاه بهتری پیدا کرد. به عنوان مثال اکنون تبلیغات بازرگانی به صورت تصاویر متحرک سینمایی در ملا عام و در فضای عمومی به ابزاری عمده برای تبلیغ تبدیل شده است. امروزه تبلیغات بازرگانی به حدی نزد مخاطبان مهم جلوه کرده است که آنها نوع نیاز خود را بر اساس تبلیغی که صورت می گیرد، تنظیم می‌کنند به طوری که حاضرند، به اعمالی غیرضروری و حتی خطرناک در مدیریت بدن خود دست بزنند. برای نمونه، بی اشتهایی مزمن در نوجوانان را می توان با تصاویر تبلیغ شده از بدن‌های نوجوانان بسیار لاغر که به عنوان مدل در رسانه‌ها ظاهر می شوند مرتبط دید. نگرانی‌های مصرف کنندگان جدید به ویژه درباره تناسب اندامشان در گذشته و حال هدف آگهی دهندگان بوده است.

رشد فناوریهای تغذیه، سلامت و ورزش در کنار اهمیت یافتن عاملیت، استقلال عمل، مصرف‌گرایی شدید، اهمیت یافتن جوانی و افزایش علاقه به بدن‌های جوان و زیبا که خود از فرهنگ عامه پسند رسانه‌های نو تأثیر زیادی پذیرفته است، بدن و بدنی شدن را به موضوعی محوری در مطالعات اجتماعی و فرهنگی جامعۀ معاصر تبدیل کرده است، فرهنگ بدن تصویری از جامعه و تحولات کلان فرهنگی و نیز روند تغییرات آن ارائه می کند. از جمله مهم ترين فرآيند‌هاي هويت سازي، استفاده از كالاهاي مربوط به بدن و در واقع مديريت بدن است. مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی‌های ظاهری و مرئی بدن است (آزاد ارمکی و چاوشیان،1381: 64). شناخت هر یک از انواع مصرف می تواند ما را به شناخت درست‌تری از علل و ابعاد سایر انواع مصرف رهنمون سازد که در مدیریت بدن نیز مؤثر است.

كشور ما نيز در اين ميان از اين موج عظيم مصرف بي‌نصيب نمانده است، چنانكه ايران سومين كشور مصرف كنندة مواد آرايشي در خاورميانه است و مشكل امروز، از بين رفتن مرزهاي آرايش و پايين آمدن سن آرايش است. در همين حال، ‌ايران از نظر نسبت تعداد عمل جراحي زيبايي به جمعيت در رتبه‌هاي اول جهان  قرار دارد (موسوي زاده و همكاران، 1388: 2 ). به طوریکه زنان و دختران ایرانی سالانه حدود 1630 میلیون یورو برای کالاهای آرایشی هزینه می‌کنند که بیشتر این محصولات آرایشی در ایران وارداتی هستند، ولی قسمت اعظم این واردات، خارج از شیوه قانونی می‌باشد (ماراکچی و میباچ[5]،2006: ­178 به نقل از مرادی،1391: 88).

جذابیت جسمانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که امروزه برای مردم به خصوص جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که روابط خود با دیگران را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. در دوران کنونی، مدیریت بدن اهمیت بیشتری پیدا کرده است و رفتارهای گوناگون بهداشتی نظیر بدنسازی، رژیمهای غذایی، تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقبت از بدن ساخته و تولید می شود. در این تحقیق پدیدۀ مدیریت بدن از دریچۀ فرآیند اقناع در رسانه‌های جمعی و واکنش زنان و مردان به آن تحلیل می شود. چرا که حداکثر تلاش رسانه‌های جمعی بر اقناع مخاطبین متمرکز است، حال این اقناع می تواند اقناع سیاسی، دینی و یا اقتصادی باشد. از سوی دیگر، حجم عظیمی از پیامهای رسانه‌ای در زمان حاضر اقتصادی است، به طوری که تبلیغات و پیامهای بازرگانی در هر برنامه‌ای وجود دارد و تلاش دارد که مخاطب را برای انجام این عمل، ایجاد احساس نیاز به آن و برگزیدن سبک زندگی خاص ترغیب و اقناع نماید. ایجاد نیازهای جدید و کاذب در زمینه کالاها، ایده ها، خدمات، نظارت بر بدن و… یکی از کارکردهای رسانه‌های جمعی است که باعث دامن زدن به مصرف‌گرایی در عصر حاضر شده است. به نظر می رسد این الگوی عمل تبلیغات بر عرصه های مختلف بدن تنها خاص جوامع غربی نباشد چه بسا بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمرکز بر بدن و تحول زیبایی شناختی آنها را بیشتر ارائه کرده باشند. استفاده از رسانه‌های جمعی و تکنولوژی های جدید به خصوص اینترنت که منابع اصلی تبلیغات برای مصرف انواع کالاهای فرهنگی، که مصرف‌کننده‌ترین افراد جامعه را تشکیل داده که در آن مسأله القائی به جوانان داشتن اندام لاغر و باریک و در عین حال، آرایش کرده و آراسته بودن است و جراحی‌های زیبایی صورت و بینی و حتی سایر اعضای بدن در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته است که جوانی  و به روز بودن در زندگی مادی و معنوی و مورد مقبول واقع شدن از طرف جنس مخالف نیز علتی برای مدیریت بیشتر بدن شده و با مفهوم فوکویی بدن که امروزه بیشتر سطحی برای پذیرش نفش‌های فرهنگی است تا یک بدن زیست شناختی مطابقت دارد. بدن نیز در جریان فردی شدن، اختصاصی تر شده و هر کس سعی در مدیریت بدن خویش دارد و با این شیوه سعی در تعریف و ساختن مفهوم جدیدی از هویت خویش دارد که یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف، استفاده از مواد و لوازم خاص آرایشی و متمایز ساختن خود از دیگران است. این تمایز و تشخص‌طلبی گاهی آنان را از وضعیت روحی و روانی، وجهه اجتماعی و همسویی با هنجارهای رایج جامعه غافل می کند و هویت ساخته شده با الگوبرداری از خارج پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی برای این افراد در راستای انطباق با ارزش‌های جامعه خودی دارد (مرادی،1391: ­88).

این مسئلۀ برای افراد مخصوصا دختران به قدری مهم است که آنان ممکن است نسبت به چاق شدن خود حالت وسواسی پیدا کنند، ادامۀ این وسواس احتمال بروز نوعی بیماری به نام بهداشت‌های عصبی را تشدید می کند که همراه با تحمیل محدودیت‌های شدید در رژیم غذایی، کاهش شدید و ترس از افزایش وزن و فربهی است. همچنین می توان به ابتلای مکرر به پرخوری و مصرف فوق العاده زیاد مواد غذایی که باز عمدتاً در دخترانی اتفاق می‌افتد که نسبت به وزن خود حساس هستند، اشاره کرد. این توجه وافر آنها را وا می دارد تا رفتارهایی گاه افراطی را به منظور تطبیق ویژگی های بدن با الگوهای فرهنگی زیبایی چهره و اندام که در رسانه‌های جمعی و عوامل تبلیغاتی صنعت زیبایی تبلیغ می شود، اتخاذ کنند که آثار سوئی را به بار می آورد. در بیشتر مواقع نمایش اندام انسان ها با هدف تبلیغ تجاری و برای فروش انواع کالاها صورت می گیرد.

در سالهای اخیر، نهادهای بهداشتی به کرات بر آسیب زا بودن جراحی‌ها و مکمل‌های رژیمی و وسایل آرایشی و… تأکید کرده‌اند ولی با این وجود نه تنها از شمار آنها کم نشده بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شده است. چه چیزی ضرورت مدیریت بدن را برای افراد مختلف ایجاد می کند؟ آیا انجام عملی که نه تنها غیر ضروری بلکه آسیب‌زاست، خود نمایانگر نوعی بیماری پنهان در کلیت جامعه نیست؟ بیماریی که علل و پیامدهای آن از تک تک افراد فراتر رفته و جامعه را آلوده خود ساخته اند؟ اما این بیماری چیست و منشأ آن در کجا و کدام حوزه های سیستم اجتماعی قرار دارند؟

پاسخ به این سوالات و بسیاری سوالات دیگر نیازمند انجام پژوهش‌های کمی و کیفی در این حوزه است. که متاسفانه تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی اختصاص یافته به این موضوع در کشور ما ناچیز بوده است. در اینجا نیز جز با شناخت از جمله  مهمترین عوامل یعنی تبلیغات نمی توان علل بیماری و حوزه‌های پدید آورنده آن را شناسایی کرد. عصر اطلاعات و الگوی عمل رسانه‌ها نه‌تنها بر فضای ذهنی و نگرشی پیاده نمی شود بلکه در بیشتر اوقات منجر به تغیرات رفتاری می شود. بسیاری از رسانه‌ها با الگوهای تبلیغاتی خود احساس نیاز به زیبایی و تناسب اندام را در مخاطبان خود درونی می‌کنند. این احساس نیاز به زیبایی در قالب یکی از الگوهای کسب عزت و پرستیژ و سرمایه فرهنگی[6] بدل به پاره‌ایی از هویت افراد می شود. تبلیغات و رسانه‌ها با پیوند زدن عزت و هویت مخاطبان به مدیریت بدن و گره زدن الگوهای سلامت پزشکی به تناسب اندام و زیبایی بدن در عمل بدن مخاطبان را هدف دستکاری قرار می‌دهند. در این شرایط بدن به دست عاملان و کنشگران اجتماعی به صورتی خودمختار و ظاهرا ارادی دستکاری می شود تا در قالب اسطوره‌های مدرن زیبایی که در الگوهای تبلیغاتی به مخاطبان عرضه می شوند، درآید. به نظر می‌رسد با توجه به آمار و ارقام و الگوهای مدیریت بدن در ایران و مسئله شدن بدن برای کنشگران در ایران، توجه به بدن و ارائه تبیینی از رابطه و نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن یک مسئله شایان پژوهش است که پژوهش‌های اندکی در این زمینه صورت گرفته و نیاز به تحقیقات گسترده و جامعی دارد. بنابراین تحقیق حاضر بر آن است تا با شناسایی “نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن”  از طریق انجام یک پیمایش و بررسی منایع نظری، تا حدی به جبران این ضعف نظری و عملیاتی در ادبیات مربوط به این موضوع بپردازد.

 بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

1-2-1-  بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی:

هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، مقدمه و پایه­ای نیز برای مطالعات بعدی است. هر قدر تعداد ارتباط‌ها و پیوندهای ممکن یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوری‌های موجود بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. جدای از اینکه این دست از تحقیقات می تواند بر غنای ادبی و پژوهشی حوزۀ ارتباطات اجتماعی بیفزاید و گامی هرچند کوچک را در این مسیر بردارد، نکاتی دیگر نیز وجود دارد که بر ضرورت چنین پژوهش‌هایی می­افزاید.

وجه پنهانی که پژوهش حاضر روشن می کند اولا این ابهام است که تبلیغات در چه الگویی مخاطب را به سوی رفتارها و نگرش­های مبتنی بر زیبایی و مدیریت بدن سوق می­دهند. دوم اینکه رابطه بین این دو متغییر را در مکانیسمی عینی و تجربی نشان می­دهد و تلاش می کند فهمی کمی از شدت و حدت اثر تبلیغات بر مدیریت بدن ارائه کند.

سؤال اصلی­ای که پژوهش حاضر پاسخ می­دهد این است که ارتباط درونی این دو متغییر در چه چارچوبی فهم پذیر می شود.  به عبارت دیگر در وجه نظری مسئله اصلی این است که چه مکانیسم­هایی باعث اثر یا عدم اثر تبلیغات بر مدیریت بدن خواهند بود و در وجه عینی نشان خواهد داد که در صورت اثرگذاری چه فرآیندی طی خواهد شد.

سهم پژوهش حاضر در علم ارتباطات این است که تلاش خواهد کرد فهم جامعه­شناختی از بدن را از منظری ارتباطاتی و در خدمت علم ارتباطات به کار گیرد از دیگر سو مسئله­ی مدیرت بدن که غالبا در علوم اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی طرح شده است را به عنوان مسئله­ای ارتباطاتی پیش بکشد و پاسخی از منظر علم ارتباطات بدان بدهد

پژوهش علمی در تبلیغات بازرگانی بسیار ضروری است. حتی در نظام سرمایه‌داری و مبتنی بر عرضه و تقاضا، نتایج پژوهش هاست که مسیر تبلیغات را تغییر می دهد و تعدیل می کند. خاصه در ایران، افزایش شمار چنین اعمالی پژوهشگران علوم اجتماعی را وا می‌دارد که دست به تحقیقات وسیع‌تری در این خصوص بزنند. البته متأسفانه تاکنون تحقیقات اندکی در این حوزه صورت گرفته است. درضمن در کشور ما دستیابی به زیبایی برای زنان جوان (نظیر استفاده از لوازم متنوع آرایشی، انواع مدل های مو، مدل های متنوع لباس و انجام جراحی های زیبایی)  شیوع پیدا کرده است. بروز حساسیت بیش از حد در مورد بدن و ظاهر آن بیش تر منجر به بروز مشکلاتی در بدن نظیر بی نظمی در تغذیه، کاهش اعتماد به نفس، لاغری، آسیب های بدنی و… شده است آمارها در ایران بیشتر بر پایۀ برآوردهای ژورنالیستی بوده و دقیق نمی باشند، اما آنچه به صورت گسترده مورد قبول قرار گرفته، این است که مدیریت بدن در حال افزایش تاثیر پذیری از تبلیغات بازرگانی است. لذا، با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت بدن، برای ما، اهمیت زیادی یافته و تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه ها گردیده است با توجه به این موضوع، تحقیق حاضر بر آن است که تا با شناخت تأثیر تبلیغات بر بدن تا حدی شکاف نظری در این حوزه را بپوشاند و تا حدی به جبران این ضعف نظری و عملیاتی در ادبیات مربوط به موضوع بپردازد همچنین تبلیغات بازرگانی رشته‌ای چند بعدی است و با استفاده از دانش و تخصص چند رشته از جمله جامعه‌شناسی، مدیریت بازاریابی و روانشناسی شکل گرفته است. بهره‌گیری از تجربه کارشناسان گوناگون و آشنا به این حوزه می تواند به ایجاد یک بدنه خلاق و همه جانبه‌نگر در تبلیغات بازرگانی کمک کند که نتیجه آن ترسیم اهداف واقعی‌تر خواهد بود.

[1] Advertisement

[2] Featherstone

[3] Body management

[4] Attitude

[5] Marrakchi and maibach

[6] Culture capital

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن
 • پايان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهراني نسبت به اخبار و برنامه هاي سياسي سيماي ج.ا.ا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122