پايان نامه نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت بدني در پسران جوان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت بدني در پسران جوان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت بدني در پسران جوان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول    2
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله تحقیق    4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-4- اهداف تحقیق    8
1-4-1- هدف کلی    8
1-4-2- اهداف ویژه    8
1-5- فرضیه های تحقیق    9
1-5-1- فرضیه اصلی    9
1-5-2- فرضیه های فرعی    9
1-6- سؤال های تحقیق    10
1-7- پیش فرض های تحقیق    10
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق    11
1-8-1- حمایت اجتماعی    11
1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت    11
فصل دوم    12
مقدمه    13
2-1- اوقات فراغت    13
2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت    29
2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت    31
2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت    37
2-3- حمایت اجتماعی    42
2-4- پیشینه تحقیق    50
فصل سوم    59
مقدمه    60
3-1- روش پژوهش    60
3-2- جامعه آماري    60
3-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    61
3-4- شيوة جمع آوري اطلاعات    61
3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق    61
3-6- پايايي و روايي ابزار اندازه گيري    62
3-7- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها    62
3-8- محدودیت های تحقیق    62
3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق    62
3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق:    63
3-9- ملاحظات اخلاقی تحقیق    63
فصل چهارم    64
مقدمه    65
4-1- تحلیل توصیفی داده ها    65
4-1-1- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی    65
4-1-2- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن    66
4-1-3- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده    67
4-1-4- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند    68
4-1-5- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت    69
4-1-6- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته    69
4-1-7- توصیف آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته    70
4-2- تحلیل  استنباطی داده های تحقیق    71
فصل پنجم    78
مقدمه    79
5-1- یافته های پژوهش    79
5-2- بحث و بررسی    80
5-3- پیشنهادات    82
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی    82
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی    83
منابع    84
منابع فارسی    85
منابع غیر فارسی    91
پیوست ها    97

منابع

آبکار، علیرضا. 1385. جایگاه فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.

ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس. 1388. اوقات فراغت و هویت: بررسی جامعه شناختی رابطه  اوقات فراغت با هویت شخصی در بین جوانان شهر بابلسر، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، 14: 148-127.

ابراهیمی، قربانعلی؛ رازقی، نادر؛ مسلمی پطرودی، رقیه. 1390. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 44.

احمدی، سید احمد. 1375. روان شناسی نوجوانان و جوانان: شخصیتی، رفتاری، تحصیلی، شغلی، بزهکاری، تهران، نشر نخستین: شعله.

احمدی، خدابخش؛ فتحی آشتیانی، علی ؛ ثابتی، زهرا. 1384. بررسی شیوه های اثر بخش و غیر اثر بخش گذراندن اوقات فراغت در بین فرزندان کارکنان سپاه ،کتابچه خلاصه مقالات سومین کنگره طب نظامی، 15-13، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، ص 412.

اردکانیان، عباس. 1389. اهمیت اوقات فراغت در ارتقای سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر.

اسدی، علی. 1352. گذران فراغت در رضائیه، تهران: دبیر خانه شورای عالی فرهنگ و هنر، فرهنگ و زندگی، شماره 12.

افروز، غلامعلی. 1370. هنگامه های فراغت، زمینه ساز بهداشت روانی و بستر خلاقیت ها، مجله پیوند، شماره 142.

الهام پور، حسین ؛ پاک سرشت، محمد جعفر. 1382. بررسی الگوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم، سال دهم، شماره های 3و4 ، صص 62-39.

امیرتاش، علی محمد. 1383. فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی، مجله المپیک، سال دوازدهم، شماره 2 پیاپی، تابستان ، صص 37-51.

برازنده، علی. 1377. بررسی عوامل مؤثر در گذراندن اوقات فراغت کارمندان بانک مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

بیوک آﻗﺎزاده، ﺑﻬﺮوز. 1385. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﮕﻴﻦ شهر، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.

پاپلی یزدی، محمد حسین ؛ سقایی، مهدی. 1385. گردشگری؛ ماهیت و مفاهیم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، چاپ اول.

پاک سرشت، سلیمان. 1385. مصرف اینترنت در سبک های فراغتی جوانان تهرانی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 5 ، سال دوم. بهار و تابستان 85.

پور اسماعیل، احسان. 1385. بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه ی آن با آموزه های حیاتی، پژوهش دینی. زمستان، شماره 14، صص 206-184.

پهلوان، منوچهر ؛ برزیگر، سیده فاطمه. 1390. بررسی گرایش به نحوه ی گذراندن اوقات فراغت در بین دختران مقطع متوسطه شهرستان آمل، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم، شماره 3، پاییز، صص 66-53.

تندنویس، فریدون. 1375. نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان کشور با تأکید بر فعالیت های ورزشی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.

تندنویس، فریدون. 1378. جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور، مجله حرکت، سال اول، شماره 2، پاییز، صص 93-11.

تندنویس، فریدون. 1380. جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، طرح پژوهشی ملی 2445، شورای پژوهش های علمی کشور، مجله حرکت، شماره 12، صص 104-87 .

تندنویس، فریدون. 1381. جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران، پژوهش در علوم رفتاری، شماره 4، صص 133-115.

توسلی، غلامعباس. 1385. جامعه شناسی کار و شغل، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. انتشارات سمت.

Anderssen, N; Wold, B. 1992. Parental and peer influences on leisure time physical activity in young adolescents. Research Quarterly for Exercise sport. 63(4): 341-348.

Ben ari, A; Gil, S. 2004. Weel-being among minority students. Sournal of social work, 4: 215-225.

Blane, D; Netuveli, G.N. 2008. Quality of life, health and physiologiecal status and change at older ages. Social science and medicine 66 (7): 1579.

Bourdieu, Pierre. 1989. Lesens pratique, Paris: les editions de Minuits.

Caldwell, L; Darling, N. 1999. Leisure context, parental control and resistance to peer pressure as predictors of adolescent partying and substance use: An ecological perspective. Journal of leisure research, Vol. 31, No. 1, P. 57-77.

Carlson, E. Reyonold & et al. 1979. Recreation and leisure, the changing sence, wadsworh, publishing company, Incbelmont, California,  third Ed pp. 1-10.

Cobb, S. 1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 300-314.

Cohen, S. 2004. Social relationships and health. American psychologist, 59, 676-684.

Cousins, S. O. 1995. Social support for exercise among elderly women in Canada. Health Promotion International, 19 (4): 273-282.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مردان جوان بین 15 تا 24 سال شهر یزد بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد 382 نفر مشخص شد، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعايت سهم جوانان هر محله انتخاب شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن برای متغیرهای حمایت اجتماعی والدین و دوستان به ترتیب 78/0 و 83/0 بدست آمد. پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج زیر بدست آمد:

بین حمایت والدین و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین حمایت دوستان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.

متغیر حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 09/1 برابر افزایش می دهد.

متغیر حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 13/1 برابر افزایش می دهد.

متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت اطلاعاتی والدین با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 210/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.

متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت عاطفی دوستان با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 236/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت بدنی.

فصل اول:کلیات تحقيق

مقدمه

تحولات و دگرگونی های سریع صنعتی با پیامد های اجتماعی و اقتصادی فراوانی همراه بود و تأثیرات مهمی بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت مردم بر جای گذاشت. به عنوان مثال، مکانیزه شدن صنایع و ایجاد امکانات رفاهی و نظایر آن موجب تغییر سبک زندگی مردم از قبیل کوچکتر شدن ابعاد خانواده و تغییر روابط افراد با یکدیگر شده در حالیکه در گذشته، روابط همبستگی و خانوادگی افراد با یکدیگر نقش بارزی در گذراندن اوقات فراغت مردم داشت. علاوه بر این مکانیزه شدن وسایل رفت و آمد، ظهور سینما و اختراع تلویزیون نیز اوقات فراغت انسان ها را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، پیشرفت تکنیک تنها عامل نبوده و احتیاجات اجتماعی، روابط میان قدرت های اجتماعی، زمان و محیط اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان زمان آزاد و انتخاب نوع امکانات فراغتی به شدت اثر گذاشته است. تحول دیگر، اهمیت خاصی است که اوقات فراغت در حیات فردی و اجتماعی احراز کرده است. چنانکه زمان کار از زمان فراغت به کلی جدا شده و اوقات فراغت ارزش ذاتی پیدا کرده است. بدین ترتیب از مشخصات اساسی فراغت در جهان کنونی آن است که دیگر تنها به طبقات ممتاز جامعه اختصاص ندارد و به همه ی طبقات تعمیم یافته است (بیوک آقازاده، 1385). موضوع اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن خصوصاً برای گروه سنی جوان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که علاوه بر گذراندن فرصت های فراغت به گونه ای مفید و مفرح، مسائل تربیتی و جامعه ای نیز مطرح است که باید بدان به صورت ویژه ای نگریست. کشور ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای دنیا باید حساسیت خاصی در این زمینه داشته باشد. استان یزد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر که یک چهارم آنها را جوانان تشکیل می دهند و شهر یزد با جمعیت تقریبی 500 هزار نفر که از این تعداد، 62 هزار نفر آن را مردان جوان شامل می شوند، پرداختن به این موضوع را مهم جلوه می دهد. اوقات فراغت برای کمک به حفظ میراث فرهنگی و ایجاد ضابطه برای جامعه ی ایده آل از لحاظ رفاه و نحوه ی ابراز هیجانات، ارتقاء سطح روابط انسانی، بهبود مهارت های اجتماعی، تجربیات گروهی، تهذیب عادات و آداب و رسوم و …. نقشی با اهمیت و غیر قابل انکار دارد. تحقیقات و پژوهش های مختلف در زمینه ی اوقات فراغت و عوامل تأثیر گذار بر آن، گواهی بر این ادعاست.

1-2- بیان مسأله تحقیق

اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و  فن آوری، توجه جامعه شناسان را برانگیخته و به موضوعی مهم در حوزه جامعه شناسی بدل شده است (فکوهی و انصاری، 1382). اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط و الزامات زندگی از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می دهند. چگونگی گذراندن اوقات فراغت بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده مطلوب از این اوقات می تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته باشد (ابراهیمی و همکاران، 1390). اوقات فراغت به عواملی چون سن، شغل، میزان تحصیلات، علاقه مندی، وضعیت درآمد، محل زندگی و کثیری از متغیرهای دیگر بستگی دارد. فراغت    می تواند نقش نیرومند و در عین حال دوگانه ای در تحول سطح فرهنگی جامعه داشته باشد. به این معنا که می تواند در ارتباط با نیازهای فکری و عملی انسان، سازگاری و ناسازگاری اجتماعی و پیشرفت یا واپسماندگی فرهنگی را سبب شود (آبکار، 1385). فراغت شامل فعالیت هایی جدا از اجبارهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی است که در آن فرد فقط به میل خود عمل می کند؛ در نتیجه فراغت، کار یا بیکاری نیست بلکه یک تجربه با ارزش زندگی است و به قول ارسطو، فراغت جدید ترین مشغله انسان است.

یکی از روش هایی که می تواند اوقات فراغت افراد جامعه را زیر پوشش قرار دهد و بسیاری از ضعف ها و کمبودهای جسمانی و روانی را رفع و درمان کند، ورزش و تفریحات سالم است. تربیت بدنی و ورزش گذشته از جبران ضعف ها و حفظ تندرستی، افراد را برای زندگی، تلاش و اهداف مشترک آماده  می سازد. ورزش به عنوان یکی از روش های گذران اوقات فراغت، در جذب ارزش های فرهنگی مؤثر است. از دیدگاه جامعه شناسی، گذران اوقات فراغت با ورزش از غیر پویا شدن و به انحراف رفتن    توانایی های افراد جامعه به ویژه جوانان جلوگیری می کند و در مقابل، قابلیت تولید و بهره وری آنها در قالب های مختلف اجتماعی و اقتصادی را هرچه بیشتر تقویت می نماید (عبدلی، 1386). فعالیت بدنی و ورزش اگر به طور اصولی و بر اساس یک برنامه منظم و صحیح استفاده شود در تحقق بسیاری از نیازهای مهم دوران جوانی، شناخت زندگی سالم و اصلاح یا جلوگیری از رفتارهای انحرافی نقش مؤثری می تواند داشته باشد.

انسان موجودی اجتماعی است و در طول حیات خویش نیازمند همنوعان خود است. این نیازمندی از جنبه های مختلف و به صورت های متفاوتی قابل مشاهده است. شاید به دور از واقعیت نباشد که بگوییم هستی انسان در گرو ارتباطات و تعاملات اجتماعی است و در غیاب این روابط اجتماعی او محکوم به فناست.

انسان از زمان تولد در میان شبکه ای از روابط متقابل اجتماعی به سر می برد، با کنش های متقابلش میراث جامعه را به خود جذب می کند و به فراخور تغییر آن نیز دگرگون می گردد (هومن و لیوارجانی، 1387). حمایت اجتماعی یک نیاز اساسی برای فرد به شمار می رود که موجب تصور مثبت از خود، پذیرش خود و احساس ارزشمندی می گردد که تمام این ها به فرد فرصت خود شکوفایی می دهد (مازلو[1]، 1954).

در متون روان شناسی مفهوم حمایت اجتماعی به صورت های متفاوتی تعریف شده است؛ مفهوم حمایت اجتماعی می تواند به بهترین صورت به عنوان شرکت فعال اشخاص با اهمیت در کوشش هایی که شخص برای غلبه بر فشار روانی انجام می دهد، فهمیده شود (تویتس[2]، 1986). حمایت اجتماعی رفتارهایی مبنی بر ادراک فرد از اینکه مورد محبت، علاقه و ارزشمندی برای دیگران است و همچنین به عنوان حضور افرادی که آمادگی همکاری و مساعدت به فرد را در موقعیت های خاص دارند، می باشد (ساراسون[3] و همکاران ، 1987). حمایت اجتماعی، کمک یا حمایت از جانب افرادی نظیر دوستان، خانواده، همسایه ها، همکاران و غیره می باشد که می تواند به صورت کمک های مادی و یا شامل یاد آوری هایی مبنی بر اینکه شخص یک موجود با ارزش و محترم است باشد (دیماتو[4]، 1991).

بر پایه الگوی ویس (1974)، شش شرط متکی بر روابط اجتماعی شامل راهنمایی، پیوند با دیگران، بها دادن، وابستگی، انسجام اجتماعی، فرصت برای جلب نظر و تشویق می تواند منجر به افزایش حمایت اجتماعی شود (ویس[5]، 1974؛ کی[6] و همکاران، 2003؛ بن آری و گیل[7]، 2004). رایج ترین طبقه بندی حمایت اجتماعی می تواند شامل حمایت عاطفی، اطلاعاتی و ابزاری باشد. حمایت عاطفی شامل دوست داشتن و عشق ورزیدن به فرد، پذیرفتن فرد و احترام گذاشتن به اوست. کمک ملموس کالایی و یا خدماتی نیز تحت عنوان حمایت ابزاری نامیده شده و دادن اطلاعات و آگاهی به افراد در زمان بروز استرس های جسمی و روانی را حمایت اطلاعاتی گویند (زمان زاده و همکاران، 1386). حمایت اجتماعی در پنج مقوله حمایت عاطفی، ارزش یابانه، ابزاری یا ملموس، اطلاعاتی، و شبکه ای دسته بندی می شود  (سارافینو[8]، 1998).

یکی از عواملی که بر نوع انتخاب افراد در چگونگی صرف وقت در هنگام فراغت تأثیر می گذارد، شامل عوامل محیط و شرایط مرتبط می شود که فرد در آن قرار دارد. تحقیقات تجربی ارتباط بین حمایت اجتماعی و فعالیت مثبت بهداشتی (تمرینات بدنی، تغذیه، استراحت، اجتناب از مصرف مواد و ارتقای سلامت) در جوانان را تأیید کرده است. به طور مثال تحقیقات اسنایدر و اسپریتزر[9] (1989) نشان داد که والدین و همسالان علاقه به ورزش و تمرین را در فرد تقویت می کنند و آشکارا بر مشارکت فرد در ورزش تأثیر می گذارند. همچنین ایلر[10] و همکاران در سال 1997 طی تحقیقی نشان دادند که حمایت اعضای خانواده، همسر و حمایت دوستان، نقش مهمی را در مشارکت ورزشی ایفا می نماید. رفتار جوانان محصول شرایط خانوادگی، روابط با گروه همسالان، نظام آموزش و پرورش کشور و به طور خلاصه تحت تأثیر حمایت اجتماعی می باشد و از آنجایی که جوانان سرمایه های آینده و عامل تعیین کننده سرنوشت جوامع می باشند، پرداختن به موضوع اوقات فراغت آنان هم در بهبود اجتماع و داشتن زندگی سالم مؤثر خواهد بود. بنابراین، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که حمایت اجتماعی چه  نقشی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت جوانان خواهد داشت؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

هرچه به تمدن کنونی یا تمدن صنعتی نزدیک تر شده ایم، مقوله اوقات فراغت به عنوان یک نیاز خاص جوامع بشری نمایان تر شده است، تا حدی که بعضی تمدن امروز را تمدن فراغت نام نهاده اند. اوقات فراغت به گروه ویژه ای اختصاص ندارد و در میان اقشار متفاوت جامعه، گروه های مختلف جنسی، سنی و غیره متفاوت است و از سنین کودکی شروع شده تا هنگام پیری و بازنشستگی تداوم پیدا می کند   (ابراهیمی و همکاران، 1390). اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود و به بیان دیگر شیوه زندگی افراد معمولاً در گذران اوقات فراغت آنها نمود می یابد؛ اوقات فراغت درزندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد ديگری، دارای کارکرد های اجتماعی است. از مهمترين کارکرد های اين نهاد، غنی ساختن کيفيت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پيشگيری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است (اردکانیان، 1389). یکی از مسائل مهمی که در زندگی همه ما انسان ها و در کنار کار و فعالیت های روزاﻧﻪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران اﯾﻦ اوﻗﺎت در زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮأت می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن طور ﮐﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﻣﯿﺰان دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن می تواند ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻫﻢ می تواند در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ اوﻗﺎت داﺷﺘﻪ باشند.

فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده در طی اعصار و تمدن های گوناگون انسان بوده و هست. فعالیت بدنی در ارتباطات خانوادگی و فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی داشته و از رهگذر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت و برگزاری مراسم آئینی چند منظوره، برای اعضای خانواده خرسندی و لذت و شادی به ارمغان آورده است و نیز برای ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی برای افراد و جوامع و تأمین بهداشت و سلامتی و زندگی سالم (به عنوان یکی از دستاوردهای فعالیت بدنی) تأثیر ارزنده ای گذاشته است (فتحی، 1388). مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی، زمانی ادامه پیدا می کند که فعالیت بدنی با حمایت اجتماعی همراه باشد (راولند و فریدسون[11]، 1994).

بررسی ها نشان داده اند که نحوه مشارکت افراد با زمینه های اجتماعی- فرهنگی گوناگون، در فعالیت های ورزشی متفاوت می باشد. آنها بر حسب اینکه در چه شرایط اجتماعی- فرهنگی، جامعه پذیر شده باشند از نرخ های متفاوتی از مشارکت در فعالیت های بدنی برخوردارند (سالیس[12] و دیگران، 1987). یافته های پژوهشی حاکی از این است که بین مشارکت در اوقات فراغت در دوره نوجوانی و جوانی با پرداختن به فعالیت های مشابه در دوره های بعدی زندگی ارتباط وجود دارد. در واقع نوعی استمرار در رفتار مربوط به اوقات فراغت در زندگی وجود دارد و لذت بردن، تفریح و داشتن اوقات فراغت یکی از نیازهای اساسی دوره جوانی است که می تواند در بهبود کیفیت زندگی و رفتار تأثیر زیادی داشته باشد (اسنایدر و اسپریتزر[13]، 1989؛ منل و کلیبر[14]، 1998).

وجود حمایت اجتماعی تأثیر مستقیم بر سلامت روانی دارد (گانستر و ویکتور[15]، 1988). حمایت اجتماعی تعهدات متقابلی را پدید می آورد که در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت،  عزت نفس و ارزشمند بودن دارد (کوبزانسکی و همکاران[16]، 2000). حمایت اجتماعی نقش مهم و مؤثری در حفظ سلامتی افراد جامعه بازی می کند و اثر مستقیم و مثبتی بر افسردگی، اضطراب و امراض جسمانی، همچنین رضایت شغلی افراد و جذب و حفظ آنها دارد (حاجبی و فرید نیا، 1388 و رستگار خالد، 1383).

پژوهش های متعددی ثابت کرده اند که هرچه میزان حمایت اجتماعی افزایش یابد، سطح سلامتی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس. بنابراین، داشتن سلامتی مشروط به داشتن حمایت اجتماعی است (قدسی، 1382).

تحقیقات بر روی ابعاد مختلف اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن و عوامل متأثر از آن، در ایران و کشورهای خارجی دارای سابقه ی طولانی و گستردگی نسبتاً وسیعی می باشد. در مطالعات اوقات فراغت در ایران، بیشتر میزان و چگونگی گذراندن آن بررسی شده است. امروزه محققان و دانشمندانی که در    زمینه ی اوقات فراغت پژوهش می کنند، بیشتر به محصولات مصرفی، وسایل سرگرم کننده ارتباط جمعی و میزان گذراندن اوقات فراغت با آنها می پردازند و کمتر به تأثیر ابعاد اجتماعی مختلف و نقش مهم آن ها در زندگی و سپس در اوقات فراغت پرداخته می شود. تجربه ی مطالعاتی در زمینه ی حمایت اجتماعی در خارج از کشور، قابل انطباق با ایران نیست و لازم است که در کشور ایران مطالعات گسترده تری بر روی این موضوع صورت گیرد. در ایران تقریباً هیچ پژوهشی به طور خاص به موضوع نقش حمایت اجتماعی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی و ورزش نپرداخته است. مطالعات انجام شده بیشتر، حمایت اجتماعی را در حوزه ی بیماری، سلامت، مشکلات زنان، سالمندان و معتادان بررسی کرده و پا را از این متغیرها فراتر نگذاشته اند.

شهر یزد دارای زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی منحصر به فردی است. از آنجا که این شهر دارای ساختار جمعیتی جوان است و مسائل جوانان در این شهر در حال افزایش می باشد و مهم است که تحقیقات مختلف در زمینه اوقات فراغت و ابعاد گوناگون در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، نتایج این تحقیق می تواند در جهت تعیین سیاست گذاری های ورزش در اوقات فراغت برای مدیران سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، شهرداری ها و ادارات ورزش و جوانان مفید و سودمند باشد.

 

[1] Maslow

[2] Thoits

[3] Sarason

[4] Dimatto

[5] Weiss

[6] kee

[7] Ben-ari & Gil

[8] Sarafino, Edward P.

[9] Snyder & Spereitzer

[10] Eyler

[11] Rowland & Freedson

[12] Sallis

[13] Snyder & Spereitzer

[14] Mannell & Kleiber

[15] Ganster & Victor

[16] Kubzansky & Berkman & Seeman

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • پايان نامه مقايسه حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي، و سلامت رواني معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122