پايان نامه نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي درطرح اکرام ايتام کميته امداد خميني (ره) در بين شهروندان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي درطرح اکرام ايتام کميته امداد خميني (ره) در بين شهروندان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش رسانه هاي جمعي در جلب مشارکت مردمي درطرح اکرام ايتام کميته امداد خميني (ره) در بين شهروندان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت مساله 6
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 سوالات تحقیق 9
فصل دوم: 10
2-1- تاریخچه تحقیق 11
2-1-1 مشاركت اجتماعي ايرانيان در بعد از انقلاب اسلامي 13
2-1-2 – کمیته امداد خمینی و مشارکت 15
2-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی 16
2-2- پیشینه تحقیق 19
2-2-1- پیشینه داخلی 19
2-2-2- پیشینه خارجی 22
2-3 – مفاهیم 25
2-3-1- مشارکت 25
2-3-1-1 انواع مشارکت 26
2-3-1-2 – بعدهای مشارکت 27
2-4 – دیدگاه های نظری درباره مشارکت 29
2-4-1- ديدگاه جامعه شناختي مشاركت 29
2-4-1-1- رويكرد كاركرد گرايي 29
2-4-1-2- رويكرد تضاد: 32
2-4-1-3- رويكرد كنش متقابل نمادين 33
2-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی 34
2-4-3- ارتباطات مشارکتی 39
2-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره 40
2-4-3-2- نظریه برجسته سازی 41
2-4-3-3- نظریه کاشت 45
2-4-3-4- یورگن هابرماس 46
2-4-4- رويكردهاي جريان چند مرحله اي 49
2-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 56
2-4-4-1-1- دانیل لرنر 60
2-4-4-1-2- راجرز 62
2-4-4-1-3- مایرون وینر 68
2-4-5- رويكرد استفاده و خشنودي 70
2-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی 74
2-4-5-2- الگوي استفاده و تاثير 75
2-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال : 76
2-4-6- گابريل آلموند 80
2-5- چارچوب نظری 82
2-6- مدل تحقیق 84
2-7- فرضیات تحقیق 84
فصل سوم 85
3-1- روش پژوهش 86
3-2- جامعه آماری پژوهش 86
3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 86
3-4- حجم نمونه 86
3-4- شیوه نمونه گیری 87
3-5- ابزار گردآوری 87
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88
3-7- روش های تجزیه وتحلیل 88
3-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 88
3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش 89
فصل چهارم 91
4-1- مقدمه 92
4-2- یافته های توصیفی 92
4-2-1- جنسیت 92
4-2-2- سن 93
4-2-3- تحصیلات 94
4-2-4- میزان اعتماد به رسانه 95
4-2-5- نوع برنامه رسانه ها 96
4-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 97
4-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 98
4-2-8- میزان استفاده از تلویزیون 99
4-2-9- میزان استفاده از رادیو 100
4-2-10- میزان استفاده از اینترنت 101
4-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 102
4-3- یافته های توصیفی 107
4-3-1-رابطه میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107
4-3-2- رابطه زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 109
4-3-3- رابطه نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110
4-3-4- رابطه اعتماد به برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112
4-4- آزمون فرضیه ها 113
4-4-1- یافته های تبیینی 113
4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل 113
4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 116
4-4-4- تحلیل رگرسیون 116
4-4-5-تحلیل مسیر 119
4-4-6-مدل تحلیلی 124
فصل پنجم 125
5-1- مقدمه 126
5-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 126
5-3- نتایج استنباطی مربوط به تحقیق 126
5-4-بحث و نتیجه گیری 127
5-5- محدودیات تحقیق 129
5-5- پیشنهادات 130

چکیده :

امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعي يکي از الزام آورترين رويکردها در فرايند جوامع محلي و پايدار محسوب مي‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی  درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پيمايشي بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.

 

بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین  مشارکت مردمی  و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )  ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و… میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد

واژه‌های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی

فصل اول

مقدمه

 موضوع مشارکت [1]و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی[2] ، اجتماعی[3] ، فرهنگی[4] و سیاسی[5] کشور ما در طول تاریخ بر اساس مشارکتهای مردم استوار بوده است ، لیکن این مفهوم امروز اهمیتی دو چندان پیدا کرده و همواره به عنوان یک ضرورت تاریخی ، در عرصه های گوناگون مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و دست اندرکاران به ویژه در زمینه های مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است، به گونه ای که به نظر برخی از اندیشه گران ، محور اساسی توسعه بر مشارکت کلیه نیروها استوار است. با عنایت به این واقعیت که رشد ملی نه فقط به مدد منابع مادی ، بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها صورت می پذیرد و تصمیم های گروهی ، توجه به نیازهای محلی[6] و گروهی ، رودررویی مستقیم با مسائل و حل فوری آن نیز به مدد اندیشه و تفکر جمعی امکان پذیر است، به همین دلیل نیز ضرورت مشارکت هیچ گاه در طول تاریخ همانند امروز و آینده دارای اهمیت نبوده است. نخبگان هر قدر هم روشنفکر باشند ، باز به تنهایی قادر به ایجاد تمدنی جدید نیستند. هرچه هست و باید باشد به مدد مساعی جمعی ممکن است. ایجاد تمدن جدید مستلزم نیروی تفکر همه انسانهاست و این نیرو امروزه موجود و آماده کاراست. به قول تافلر (1364) ابداع و تخیل جمعی، محور کارها در آینده است (متین ، 44:1388).

یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده ، همکاری و مشارکت میان انسانهاست. از منظر جامعه شناسی[7] ، مشارکت به عنوان فرایند تعاملی چند سویه مطرح می شود، که مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی – اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه ، همراه با عدالت اجتماعی[8] در پی خواهد داشت . بنیادی ترین اندیشه زیر ساز مشارکت ، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن هم فکری ، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی[9] در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه  تأکید دارد (طوسی ،5:1370).

مشارکت اجتماعی به عنوان کنش آگاهانه، داوطلبانه ، جمعی و کم و بیش سازمان یافته افراد و گروه ها در جهت اهداف، نیازهاو منافع جمعی (غفاری و نیازی ،18:1386). خود مستلزم وجود زمینه ها و متغیرهایی است.از جملة این متغیرها می توان ارزیابی از پاداش های مشارکتی ، اطمینان نسبت به نتایج ، مسئولیت پذیری ، سرمایة اجتماعی[10] ، ارزش های فرهنگی مناسب و … یاد کرد.

انسانها در زندگي اجتماعي خويش هنگامي در تمامي ابعاد وجودي خود رشد و تعالي مي يابند که در انجام کارها  يا اجراي اعمالي که به آنها مربوط مي شود، با يکديگر همکاري و مشارکت داشته باشند  و اين خود نيازمند وجود اعتقادات مشترکي است که در بين آنها وجود دارد. رسانه ها موجب مي شوند شهروندان در جريان تغييرات سريع و دگرگونيهاي اجتماعي در ابعاد خارجي و داخلي قرار گيرند، از آنجا كه دايرۀ تنازعات بشري، در حد قابل توجهي، به دايرۀ رقابت و برخورد رسانه ها با يكديگر تبديل شده است، در چنين فضايي، رسانه ها به طور روزافزون، بر كميت و كيفيت برنامه هاي خبري مي افزايند. نقش رسانه ها در مواقع بحران ها، در افزايش آگاهي مردم در ايجاد زمينۀ مناسب براي مشاركت آنها در پيشبرد برنامه هاي سياسي و اجتماعي تعيين كننده است. به عنوان مثال مي توان به فضاسازي رسانه ها براي مشاركت احاد مردم در انتخابات گوناگون، حمايت از برنامه هاي توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور و مشاركت آنان در شرايط بحراني مانند سيل، زلزله، خشكسالي، قطعي و… اشاره كرد.

 بيان مسأله

 امروزه وسایل ارتباط جمعی[11](رادیو،سینما، تلویزیون و مطبوعات و… ) با انتقال اطلاعات و دانشهای جدید و تبادل افکارو عقاید عمومی درراه پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند، عصر ما عصر ماهواره‌‌‌ها و کامپیوترهاست عصر تسلط بشر بر زمان و مکان، زمین و جهان است. امروز همه چیز در شرف تغییر و تحول قرار دارد و این تغییر همه اقشار را در بر می‌گیرد چه در شهر و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.

اکنون دیگر بدون اطلاع از وقایع روزمره و بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمی‌توان زندگی کرد، زیرا انسان تنها به واسطه آن می‌تواند مراحل رشد و تکامل مادی و معنوی خویش را طی کند. بسیاری از محققان مربوط به مسایل توسعه کشورهای جهان سوم معتقدند که با استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی می‌توان با فقر و بی سوادی به مبارزه برخاست و همچنین با آموزش فنون و روش های نوین در اشکال اطلاعات و آگاهی‌ها نقش مشارکت های اجتماعی در زمینه‌‌‌های گوناگون اعم ازصنعت، خدمات، کشاورزی، باغداری، دامداری و…… برجسته کرد.وسايل ارتباط جمعي به عنوان يكي از نظام هاي فرعي جامعه، متاثر از نظام اجتماعي اند و موفقيتشان در جلب مشاركت مردم در چارچوب نظام حاكم بر اين وسايل قابل ارزيابي است. رسانه ها قادرند در فضايي مردمي، در مجموعه اي از عوامل هماهنگ، در مشروعيت بخشيدن به نظام و ايجاد باور ميان توده ها و حاكميت و در نهايت ترغيب و تشويق مردم به مشاركت بيشتر در امور مؤثر واقع شوند مشارکت مردمي شرايط را براي فعاليت رسانه هاي جمعي در انجام وظايفشان آماده مي كند و زمينه تسريع توسعه را فراهم مي سازد. در رسانه های جمعی به خصوص  رسانه های تصویری و شنیداری ، برنامه‌هايي با هدف ترغيب مشارکت اجتماعي مردم ساخته مي‌شود، توجّه به نوع و قالب برنامه و شيوۀ بهره‌مندي از آن براي بيان موضوع استفاده می شود . دامنه نفوذ و گسترش شبکه‌هاي رسانه های جمعی عامل تعيين‌کننده‌اي براي ترغيب مشارکت اجتماعي در سطح ملي و محلي است. همین ویژگی منحصر به فرد رسانه ها  با توجّه به تنوع و گونه‌گوني فرهنگي  در ساخت برنامه‌هاي مشارکتي نقش مؤثری دارند.امروزه مشارکت بعنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است.

مشارکت اجتماعي يکي از الزام آورترين رويکردها در فرايند جوامع محلي و پايدار محسوب مي‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند اخبار مربوط به حوادث طبیعی و غیرطبیعی و هرآن چیزی که مربوط به انسان و محیط زیست اوست به طور همزمان به اطلاع همگان می رسد  . شکل گيري اتحاد و وفاق ملي و انسجام[12] اجتماعي در ميان اقشار مختلف مردم از مزاياي ديگر مشارکت در جامعه به شمار  مي روند.طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدراز سال ۱۳۷۸ آغاز گردید که تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستون های استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی مردم و وجدانهای آگاه و بیدار است .

چنان که در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایت[13] های مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.
مشارکت مردم در امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه خويش بنيادي ترين مسئله در تامين عدالت اجتماعي است (بایندر، ۱۳82: ۱۲۰).

امروزه مشارکت به عنوان امري اساسي جهت دخالت آگاهانه و واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش در تمامي عرصه هاي زندگي وارد گشته است. کمیته امداد امام خمینی برای اجرای این رسالت مهم از رسانه های جمعی به عنوان پل ارتباطی بین نیازمندان و حامیان بهره می جویند و رسانه ها نیز در راستای اهداف این موسسه و ترویج همدلی و همیاری و آگاه سازی ملت از وضعیت نیازمندان باارائه پیام های تصویری و شنیداری  کمک های شایانی را انجام  می دهد. در این تحقیق درپی بررسی نقش رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ،اینترنت) در جلب مشارکت های  مردم (حامیان ) درکمک کردن و سرپرستی کودکان بی سرپرست ویا بدسرپرست ها ونوع حمایت حامی ها از آنها می باشد.

کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکو کاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین و نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این سازمان به صورت کمی و کیفی و با فراهم آوردن زمینه های اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طر حهای مختلف و متعدد ، در راستای مشارکت مردمی گام بر می دارد. از حیایی ترین اصول استقرار مشارکت مردمی نیروی انسانی به کار گرفته شده (حامیان ) است که لازم است دارای روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و اشنایی کامل با برنامه های این سازمان  باشند تا بتواند در ارتباط و تعامل با مردم و هماهنگ با برنامه های عام المنفعه گام بردارند.

اهمیت مساله

بی تردید فقر ناشی از وضعیت اقتصادی و آسیبهای حاصله از آن موانع اساسی رشد فرد و جامعه است و تلاش در راستای کاستن از رنج و اندوه حاصل از آن و ریشه کنی و ریشه یابی آن ، در واقع کوششی است برای رفاه و آسایش فرد،خانواده محسوب می شود.گاهی برای نوع انسان اتفاقاتی رخ می دهدو بر اثر آن کمبودها و نارسائیهایی پیش می آید ،از جمله از دست دادن سر پرست خانواده ،یعنی پدر و یا پدر و مادر و آثاری که در پس آن بر جای می ماند ،در اینجاست که اکرام و انفاق معنای واقعی خود را می یابد و طرحی به نام اکرام وآن هم با مقبولیت مردمی شکل می گیرد.در سند۲۰ ساله ، تشکیل و توسعه شبکه های ارتباطی و حمایتی مردمی و کار آمد برای انجام کارهای ماندگار و اثر بخش در میان اقشار آسیب پذیر و تقویت تکافل و توازن اجتماعی را از تکالیف این نهاد بر شمرده و نیز مقرر گردیده این نهاد بعنوان تکیه گاه قابل اعتنای محرومان ادای وظیفه نماید که در این راستا برنامه اکرام ایتام از یک سو در جهت بهره گیری از سرمایه های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم مسیر درخشانی را طی نموده و از سوی دیگر قابلیت انتشار و الگوسازی در اقصی نقاط جهان را دارد.  ترویج فرهنگ انفاق ، ایثار و اکرام یتیم و نشر سنتهای حسنه اسلامی اشاره و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکتهای مردمی را در راستای رسیدگی به امور محرومین مهم تلقی نموده که ناظر بر تأکید سازمان بر اکرام ایتام بوده و ضرورت نگاه برنامه ای به این طرح می باشد.اهمیت پرداختن به این مساله زمانی دوچندان می گردد که در طول سال در اقصی نقاط دنیا ماشاهد حوادث طبیعی و غیر طبیعی هستیم که گریبانگیر بسیاری ا ز خانواده ها و افراد انسانی می شود. این موسسه جهت اطلاع رسانی و ارتقاء سطح مشارکت مردمی در راستای اهداف متعالی خویش برای کمک رسانی به مردم از رسانه به مثابه پلی ارتباطی میان حامیان و نیازمندان  بهره می گیرد و رسانه های جمعی در بهبود و تسریع روند این رسالت انسانی و اجتماعی با ارائه پیام های صوتی و تصویری در قالب فیلم ، مستند ، گزارش و…آنها یاری می کنند .

امروزه گسترش و شيوع وسایل ارتباط جمعي يا رسانه هاي گروهي به حدي است که عصر ما عصر ارتباطات ناميده شده است و در بسياري از موارد خواندن روزنامه، گوش کردن راديو، تماشا کردن تلويزيون  و استفاده از اینترنت به صورت  امری عادت درآمده است و به عنوان يک نياز محسوب مي شود. وسايل ارتباط جمعي به عنوان يکي از مهمترين وسايل ايجاد تغييرات در جوامع بشري به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت و روند مشارکت اجتماعی تسریع شود و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تاثیر گذاشته و کنش ها و واکنش ها را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد .

وجود يك نظام مردمي پيش شرط لازم در موفقيت رسانه هاي جمعي در زمينه جلب مشاركت مردم است، اما اين موفقيت در مرحله بعد مشروط به عواملي چون مديريت، تخصص كارگزاران رسانه هاي گروهي و آگاهي آنها از دانش پيشرفته ارتباطي است .مشارکت اجتماعی عامل تقویت همبستگی در شبکه های اجتماعی است. حضور افراد در فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی در بلند مدت موجب تعمیق روابط بین اعضای جامعه ، افزایش احساس یگانگی ، سعۀ صدر و تسامح و تساهل می گردد.نقش و اهمیت رسانه های جمعی دراین امر زمان حائز اهمیت می باشد که باتوجه به رشد گسترده جمعیت و پراکندگی آن رسانه این امکان را در اختیار آحاد مردم قرار می دهد که به طور همزمان و همگانی، از اخبار و اطلاعات مربوط به این گونه مسائل  آگاه گردند و با شفاف سازی راههای تامین این امور، میزان اطمینان و اشتیاق مردم را در همیاری و همدلی و مشارکت داوطلبانه دو چندان می کردند .مشارکت شهروندان در طرح اکرام  باعث افزايش همکاري هاي اجتماعي و نيز افزايش حس تعلق آنان به یکدیگر مي شود. جلب مشارکت مردم منجر به ايجاد و يا تقويت پايه هاي جامعه مدني مي شود. مشارکت تعريف شده بر اساس برنامه‌هاي غير متمرکز، دخالت مردم در تصميم  گيري‌ها و فرايند نوسازي و بازسازي، حفاظت و پايايي اقدامات توسعه اي را مهيا مي‌سازد. انسجام و سازمان دهي گروه‌هاي اجتماعي در تشکل‌ها، موجب فعال تر شدن گروه‌هاي اجتماعي، به ويژه فقيران و محرومان در فرايند برنامه ريزي مي‌شود. طي سال‌هاي اخير، در کشور ما چنين رويکردي در فرايند توسعه، به ويژه در سطوح محلي، از اقبال گسترده اي برخوردار شده است. نکته قابل تامل، در برخي برنامه‌هاي از پيش طراحي شده به ويژه در پروژه‌هاي بزرگ مقياس و پر هزينه آن است. نقش جوامع محلي در مراحل تصميم گيري و اجراي اين گونه پروژه‌ها اصولاً قابل تصور نيست، بلکه اساساً نوعي از مشارکت آنها در فرايند نگهداري و بهره برداري از مزاياي چنين پروژه‌هايي مورد توجه مي‌باشد (تقوي و دولتياري، 1383: 40).

1- participation

2-Economy

3-Social

4-cultural

5- political

6-Local

8-Sociology

9-Social justice

10-Quality of life

11-Social capital

12-Mass media

13-coherence

14-Aid

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122