پايان نامه نقش روابط عمومي در توسعه بانکداري الکترونيک در ايران تحليل مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي مديران و کارشناسان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش روابط عمومي در توسعه بانکداري الکترونيک در ايران تحليل مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي مديران و کارشناسان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 209 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش روابط عمومي در توسعه بانکداري الکترونيک در ايران تحليل مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي مديران و کارشناسان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-2 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 6
1-2-1 ضرورت و اهمیت علمی یا نظری: 6
1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی: 7
مقدمه: 10
2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان 10
2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان 10
2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم 11
2-1-1-2- جنگ جهانی اول(1918- 1914) 13
2-1-1-3- در فاصله بین دو جنگ جهانی 14
2-1-1-4- جنگ جهانی دوم ( 1945- 1939 ) 14
2-1-2- تاریخچه روابط عمومی در ایران 15
2-1-2-1- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (1979 – 1988.م ) 17
2-1-2-2- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق 17
2-1-2-3 موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی 18
2-1-3- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی 19
2-1-3-1- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید 19
2-2- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش 21
2-2-1- تعاریف روابط عمومی: 21
2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی: 24
2-2-3- نقشها و وظایف روابط عمومی 25
2-2-3-1- وظایف درون سازمانی 25
2-2-3-2- وظایف برون سازمانی 26
2-2-4- انواع روابط عمومی: 27
2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی 28
جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه 29
2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات 31
2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی 33
2-2-8- روابط عمومی الکترونیک 35
2-2-8-1 روابط عمومی آنلاین 36
2-2-8-2- روابط عمومی سایبر 36
2-2-8-3- روابط عمومی اینترنتی 37
2-2-8-4- روابط عمومی مجازی 37
2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی 39
جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی 39
2-2-9-1- تحقیق در روابط عمومی 39
جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک 41
2-2-9-2- برنامه ریزی 41
2-2-9-2-1- وسعت وظایف روابط عمومی 42
2-2-9-2-2- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: 42
2-2-9-2-3- روابط عمومی و تبلیغات: 43
جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی 45
2-2-9-3- تامین منابع 47
2-2-9-3-1- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی 47
2-2-9-4- اجرا 49
2-2-9-5- ارزیابی 49
جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA 50
2-2-9-5-1- ارزیابی قبل از اجرا 50
2-2-9-5-2- ارزیابی بعد از اجرا 50
2-2-9-5-3- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی 51
2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها 51
2-2-10-1- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها 51
2-2-10-2- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها 52
2-2-10-2-1- تفاوت نظام ها: 54
2-2-10-2-2- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها 55
2-2-10-3- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها 57
2-2-10-4- روابط عمومی و مدیریت دانایی 57
2-2-10-4-1- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده 58
2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک 59
2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری 61
2-2-12-1- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری 62
2-2-12-1-1- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان 63
جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63
2-2-13- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان 64
2-2-13-1- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی 64
2-2-13-2- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: 66
روابط عمومی مالی 66
جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی 68
2-2-13-3- استراتژی روابط عمومی در سازمان 68
2-2-13-4- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی 69
2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری 69
2-2-15- بانکداری الکترونیکی 70
2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک: 72
2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک: 74
2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: 74
2-2-15-4- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: 75
2-2-15-4-1- بانکداری خانگی: 75
2-2-15-4-2- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: 76
2-2-15-4-3- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: 76
2-2-15-4-4- بانکداری تلفنی: 76
2-2-15-4-5- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: 77
2-2-15-4-6- بانکداری اینترنتی: 77
2-2-15-4-7- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): 78
2-2-15-5- انواع بانکداری الکترونیک: 78
2-2-15-6- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: 79
2-2-15-6-1- مزایای بانکداری الکترونیکی: 79
2-2-15-6-2- معایب بانکداری الکترونیکی: 80
2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک 81
2-2-15-7-1- مشتری مداری: 81
2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: 81
2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران 82
2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران 83
2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار 83
2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: 84
2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق 84
2-3-1- رویکردهای نظری 84
2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت 84
2-3-1-2- نظریه تعالی سازمانی: 91
2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین 93
2-4-1- تحقیقات داخلی: 94
2-4-2- تحقیقات خارجی: 96
2-5- چهارچوب نظری 98
2-5-1- الگوی هانت و گرانیک 98
2-5-2- نظریه تعالی 98
2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق 99
3-1 شمای تحقیق 105
3-2 بیان سوالها و فرضیه های تحقیق 105
3-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 106
3-4 روش تحقیق 113
3-5- تکنیک تحقیق 114
3-6- جامعه آماری 114
3-7 برآورد حجم نمونه 115
3-8- روش نمونه گیری 116
3-9- واحد تحلیل 116
3-10- رویه جمعآوری اطلاعات 116
3-11- سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات 117
3-12- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات 117
3-13- محدوديتهاي روش شناختي پژوهش 117
3-14- سنجش اعتماد 117
3-15- اعتبار 118
مقدمه: 123
الف- توصیف یافته‎ها 124
جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اهمیت به روابط‎عمومی به عنوان ابزار فرهنگ‎سازی 124
جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشکیل بانک اطلاعاتی 124
جدول شماره3 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فناوری‎های نوین اطلاعات و ارتباطات 124
جدول شماره4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روابط‎عمومی الکترونیک و انعکاس پیشنهادات 125
جدول شماره 5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارائه خدمات با کیفیت 125
جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افکار عمومی 125
جدول شماره 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اطلاع‌رسانی 126
جدول شماره 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتبار سازمان 126
جدول شماره9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتباط درون سازمانی 126
جدول شماره10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرهنگ سازمانی 127
جدول شماره 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انتشار نشریه 127
جدول شماره 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بانکداری الکترونیک 128
جدول شماره14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقبال از خدمات 128
جدول شماره 15- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب بخش متولی تغذیه محتوای سایت 128
جدول شماره 16- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب علت حضور مدیر روابط‎عمومی در جلسات مدیران سطح بالای بانک 129
جدول شماره 17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت روابط‌عمومی 130
جدول شماره 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت ارتباط با مشتری 130
جدول شماره 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت بازاریابی 130
جدول شماره 20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت تبلیغات 131
جدول فراوانی شماره 21- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از تحقیق افکارسنجی 131
جدول فراوانی شماره 22- توزیع پاسخگویان بر حسب روش تحقیقات مورد استفاده 131
جدول فراوانی شماره 23، توزیع پاسخگویان برحسب نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تعداد پرسنل روابط‎عمومی 132
جدول فراوانی شماره 24- توزیع پاسخگویان بر حسب حذف مکاتبات اداری 133
جدول فراوانی شماره 25- توزیع پاسخگویان بر حسب دسترسی به موقع به اطلاعات 133
جدول فراوانی شماره 26- پاسخگویان بر حسب تقسیم کار و تخصصی شدن امور 134
جدول فراوانی شماره 27- توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط بدون مراجعه 134
جدول فراوانی شماره 28- توزیع پاسخگویان بر حسب انجام وظایف فارغ از محدودیت مکان 135
جدول فراوانی شماره 29-توزیع پاسخگویان بر حسب جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار 135
جدول فراوانی شماره 30- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی 136
جدول فراوانی شماره 31- توزیع پاسخگویان بر حسب وجود بانکداری مبتنی بر صفحات وب 136
جدول فراوانی شماره 32- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر صفحات وب 137
جدول فراوانی شماره 33- توزیع پاسخگویان بر حسب بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 137
جدول فراوانی شماره 34- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز 138
جدول فراوانی شماره 35- پاسخگویان بر حسب بانکداری تلفنی 138
جدول فراوانی شماره 36- پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری تلفنی 139
جدول فراوانی شماره 37- پاسخگویان بر حسب بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 38- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری اینترنتی 139
جدول فراوانی شماره 39- توزیع پاسخگویان بر حسب موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 40-توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به موبایل بانک 140
جدول فراوانی شماره 41- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر صفحات وب 141
جدول فراوانی شماره 42- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر خودپرداز 141
جدول فراوانی شماره 43- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری تلفنی 142
جدول فراوانی شماره 45- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری اینترنتی 142
جدول فراوانی شماره 46- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری موبایل 143
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 144
جدول فراوانی شماره 48- توزیع پاسخگویان برحسب سن 145
جدول فراوانی شماره 49- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 146
جدول فراوانی شماره 50- توزیع پاسخگویان برحسب پست سازمانی 146
جدول فراوانی شماره 51- توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار 147
جدول فراوانی شماره 53- توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی 149
جدول فراوانی شماره 54- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تسلط به کامپیوتر 150
ب. تحلیل یافته‎ها 151
جدول شماره 55- رابطۀ بین پست سازمانی و دیدگاه به نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک 151
جدول شماره 56- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش درون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 153
جدول شماره 57- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش برون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 154
جدول شماره 58- رابطه بین «نقش حمایتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 154
جدول شماره 59- رابطه بین «نقش اطلاع‎رسانی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 156
جدول شماره 60- رابطه بین «نقش تبلیغاتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 157
مقدمه: 162
5-2- جمع بندی: 162
5-2-1- جمع بندی توصیف یافته ها 162
5-2-2- جمع بندی تحلیل یافته ها 167

منابع:

احمدی، پرویز و لقمان رحمانپور(1380). عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژیهای مختلف در صنعت بانکداری، ماهنامه بانک و اقتصاد. شماره 36.

اسدی طاری، محمد حسین (1372). تاریخچه تبلیغات بازرگانی، رسانه:فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال چهارم، شماره 1، بهار.

اسعد سامانی، محمود (1384). چیست؟ فصلنامه اقتصادی اجتماعی، معلومات عمومی بیمه و توسعه،شماره 2،تابستان.

اشفعی،محمدصادق و سعیدشیخانی (1377). کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران،موسسه تحقیقات پولی و بانکی،تهران.

حبیب زاده ملکی، اصحاب(1380). عوامل موثر بر کارایی روابط عمومی،مقایسه دیدگاه مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.

اکبری،محمد(1390). شناخت ظرفیتهای روابط عمومی الکترونیک در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.دانشکده علوم اجتماعی.

اکبری اصل، رضا(86). بررسی نقش و جایگاه بانکداری الکترونیک دررضایتمندی مشتریان خدمات بانکی،فصلنامه توسعه مهندسی بازار،26.

اللهیاری فرد، محمود(1384). خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیاتی خدمات مختلف بانکی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

امامی، حسین(1388) راهبردهای روابط عمومی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی روابط عمومی، انتشارات کارگزار روابط عمومی، چاپ اول.

امام وردی،قدرت الله (1377). شاخصهای عملکرد بازارهای مالی ایران و بررسی تطبیقی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده اقتصاد.

ایران نژاد پاریزی، مهدی (1384). تکریم مشتری و ارائه خدمات با کیفیت برتر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فصلنامه تحول اداری، دوره هشتم، شماره 49، تابستان.

ببي، ارل (1381). روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمة دكتر رضا فاضل. تهران، انتشارات سمت.

بروجردی علوی،مهدخت(1377). روابط عمومی از دیدگاه روزنامه نگاران، خلاصه مقالات نخستین همایش بررسی مسائل روابط عمومی در ایران.27و28 مهر ماه.

بروجردی علوی،مهدخت(1381). شیوه های روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی،رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی.(سال سیزدهم،ش4 ).

بلیکی ، نورمن(1384). طراحی پژوهشهای اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان.تهران، انتشارات نی.

بلانچارد کنت و اسپنسر جانسون.(1369). مدیر یک دقیقه ای، مترجم: فرمان موسوی، کامیارطریقی، تهران:انتشارات مشعل.

بهرامی،کمیل،اسدی،داوود و خلیلی،عبدالله(1390). روابط عمومی در ایران. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، چاپ اول.

بوتان، کارل و هزلتون، وینیست(1378).نظریه های روابط عمومی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

بیکر و ترزال(1377). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ اول.

بهنامی،ژوزف(1384). یادگیری سازمانی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر،ش161، مهرماه.

پیشکا،ماگدا (1378). نگرش انتقادی به روابط عمومی. ترجمه محمد نوروزخانی، فکرنو.

حسن زاده، علی و فروغ پورفرد(1381).بانکداری اینترنتی، نشریه انقلاب اسلامی، شماره 10.

حسن زاده، علی(1381). بانکداری از طریق موبایل، تازه های اقتصاد، بهمن ماه، شماره 18.

حشمتی مولایی.(1383). عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. شماره 12.

 

زارعیان، داوود (1383). انتخاب رسانه در تبلیغات، کتاب اول روابط عمومی های استان مرکزی، انتشارات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مرکزی، چاپ اول، دی ماه.

زورق،محمدحسین (1368). مبانی تبلیغ، انتشارات سروش.

ساعی، منصور(1384). موانع فراروی روابط عمومی ها در گذار به جامعه اطلاعاتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

ساعی ارسی،ایرج(1386). زمینه های فلسفی و نظری روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی، نشریه جامعه شناسی، زمستان 1386، شماره 8، ص 25-44.

سالیش،سن گوپتا (1378).مدیریت در روابط عمومی، فصلنامه تحقیقات روابط عمومی، بهار.

سجادی، سید حسین(1380).مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمانی، هنر هشتم، شماره 21 و 22.

سرمد، زهره و دیگران(1388). روش هاي تحقيق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.

سعیدی، رحمان(1380). فقدان نگرش علمی به روابط عمومی از سوی مدیران، هنر هشتم،شماره 21و22.

سفیدی،هوشمند.(1383).راهبردهای عملی روابط عمومی. انتشارات موسسه تحقیقات روابط عمومی، تهران، زمستان، چاپ دوم.

سفیدی، هوشمند(1387). موانع روابط عمومی ایران، هنر هشتم، بهار.

سلطانی فر،محمد؛مومنی نورآبادی، مهدی(1382). مقدمه ای بر روابط عمومی الکترونیک، تهران: سیمای شرق، چاپ اول.

سیدجوادین،سیدرضا و مریم سقطچی، (1385). بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران، تهران:ماهنامه تدبیر، شماره 170.

شریفی، حسن پادشا(1376) روش‌های آماری در علوم رفتاری، تهران، انتشارات سخن.

شکرگذار، رضا(1382). امکان سنجی پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران با تاکید بر بانک سپه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد.

عضدانلو، حمید(1386)، آشنایی با مفاهیم جامعه‌شناسی، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

فکورثقیه، امیر احمد(1388). بانکداری الکترونیک از تئوری تا عمل، مشهد: نشر ترانه.

قرچه داغی، جمشید (1353). پیش فرضهای بنیانی در طراحی نظامهای سازمانی. انتشارات شرکت افست.

صفوی، حسن (1351). افکار عمومی. انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران.

صیف، محمد حسن و مقداد کرمی (1383). مدیریت دانایی، رویکردی استراتژیک، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، بهم ماه، شماره 153.

ضیایی پرور، حمید(1388). تکنولوژی کاربردی روابط عمومی الکترونیک جلد 1، تهران: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ، چاپ اول.

فرهنگی، علی اکبر (1377). مجموعه مقالات روابط عمومی در چهارده گفتار، انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

محسنیان راد، مهدی.(1377). اثرات زیان بار تبلیغات بدون روابط عمومی،فصلنامه رسانه،ویژه نامه تبلیغات، زمستان.

محمدیان، محمود وعباس آقاجان (1381).آسیب شناسی تبلیغات در ایران، تهران: انتشارات حروفیه.

مجتهدزاده، احمد(1380). جهانی شدن و تحولهای بانکداری امروز. فصلنامه پیام مدیران،ش14، تابستان.

مرکز پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی صدرا(1390)، جنگ نرم و وضعیت کنونی ما، غیر قابل تکثیر، ویرایش سوم.

معتمدنژاد، کاظم(1382). اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، تهران:مرکز پژوهشهای ارتباطات

مطهری نژاد، میرزا بابا(1387). تاریخچه روابط عمومی در جهان. ماهنامه روابط عمومی، اردیبهشت.

مولانا، حمید.(الف1384). مجموعه مقالات دومین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک، مهرماه.

 

نعیمی، محمدرضا(1383).«روابط عمومی ها و ارتقای جایگاه پاسخگویی سازمانها».هنر هشتم، سال نهم، شماره اول و دوم، شماره پیاپی 33و34.

نقیب السادات، سید رضا.(1374).« راهنمای عملی آماده سازی طرحهای تحلیل محتوا»، تهران: دفتر نشر معارف.

نقیب­السادات،سید رضا و مجید کاشانی (1384).بررسی و شناخت میزان پایایی و اعتبار تحقیقات ملی؛ ارزش ها و نگر شهاي ایرانیان، تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

وارنابی، گاری و دانی ماس (1377).«نقش روابط عمومی در سازمان» ترجمه پرویز علوی، کتاب سال روابط عمومی، تهران، انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

والی نژاد، مرتضی (1386). مجموعه مقررات بانکی، انتشارات مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی.

ونوس،داور وماهرخ مختاریان (1381)«بانکداری الکترونیک و ضرورت توسعه آن در ایران»، مجله مدیریت، شماره 67 و 68

ویلکاکس، دنیس ال، کمرون، گلنت تی، آولت، فیلیپ اچ و ایجی،ورن کیی(1386).روابط عمومی، نقش،فرآیند و استراتژی. ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

ویندال، سون و دیگران(1376). کاربرد نظریه های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران:مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چاپ اول.

یحیایی ایله ای، احمد(1388). مبانی روابط عمومی، تهران: کارگزار روابط عمومی، چاپ دوم.

یحیایی ایله ای،احمد(1389).مدیریت تشریفات، تهران:کارگزار روابط عمومی، چاپ اول.

هیث، رابرت ال (1388)«نظریه شبکه»، فصلنامه روابط عمومی الکترونیک اولین همایش روابط عمومی 2، انتشارات کارگزار روابط عمومی، شماره 7، بهار و تابستان

منابع لاتین:

-AEJMC(Association for Education in Journalism and Mass Communication).2001,”homepage and relationship outcomes . In: Ledingham, J.A.& Bruning, S.D. (eds) PUBLIC

-Bivings, T.H. (1992). “A system model for ethical decision making in public relations”. Public Relations Review, 18(4),365-383.

-Bredenkamp, R. (1997).”Introduction to Public Relations”. In Angelopulo,G.C.(ed) Introduction to communication. Course Book 7. Speech Communication, Public Relations and Advertising.Kenwyn:Juta.

– Bryman, A. and Bell, E. (2007). Business Research Methods (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press

چکیده:

نظام‌هاي بانكي به عنوان نهاد‌هايي كه با موضوع توسعه در ابعاد جهاني، اقتصاد خدماتي دانش محور و فناوري اطلاعات ارتباط مستقیم دارند، خواه ناخواه براي تطبيق خود با شرايط بازار و عقب نماندن از رقابت بسيار سخت در ارايه خدمات به مشتريان، چاره‌اي جز گرويدن به جنبش كاربردي كردن فناوري اطلاعات در خدمات بانكداري ندارند.

حاصل اين تلاش همه جانبه برای نظام بانکی رسيدن به مفهوم جديدي براي عصر اطلاعات است که منجر به نام بانكداري الكترونيك شده است؛ پدیده ای که در شرایط کنونی نه تنها یک ضرورت که یک الزام غیر قابل انکار است .

در این تحقیق نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک بررسی شد و به مقایسه تطبیقی دیدگاه مدیران با کارشناسان پرداخته شد.

این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه ای انجام و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. به این ترتیب 384 پرسشنامه بین مدیران و کارمندان روابط عمومی 8 بانک دولتی و خصوصی توزیع شد. این توزیع بر اساس روش نمونه گیری تلفیقی و ترکیبی انجام شد.

بر اساس نتایج تحقیق نسبت بسیار زیادی از پاسخ دهندگان نقش روابط عمومی را در توسعه بانکداری الکترونیک زیاد دانسته اند که نشاندهنده این است، فناوري­های اطلاعاتی مرزهاي فكري و عملي را در جوامع سنتي متحول و زمينه مناسبي براي رشد اندیشه، خلاقيت و پويايي بخشيدن به كسب و كار فراهم کرده است.

کلید واژه ها: روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک

فصل 1

کلیات پژوهش

مقدمه:

در جامعه ای که خواهان دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، اطلاع یابی از نیازهای افراد جامعه، اطلاع رسانی و پاسخگویی دقیق به آنها از اقدامات اساسی و ضروری در جهت نیل به موفقیت و کارآمدی در سازمان­ها و نهادها محسوب می گردد. از اینرو ایجاد یک واحد روابط عمومی پویا، قوی و شبکه ارتباطی درون- برون سازمانی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. چنانچه خدمات نوین، برنامه ها، اهداف، عملکرد، قوانین و مقررات سازمان­های مختلف، پیوسته از کانال روابط عمومی در اختیار همگان قرار گیرند، علاوه بر شناخته شدن سازمان در جامعه و امکان دریافت نظرات و ایده های سازنده از سوی کارمندان و نیز مراجعه کنندگان، در بسیاری از هزینه های فرصتی و مالی فعلی صرفه جویی شده و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه با رضایت خاطر مخاطبان و اعتماد آنها به سازمان، همراه خواهد شد. در این فصل کلیات تحقیق حاضر بیان می شود. بر این اساس، ابتدا مسئله اصلی پژوهش و ضرورت بررسی آن از دو جنبه نظری و عملی معرفی و تشریح می گردد. در ادامه اهداف اصلی و اساسی تحقیق مطرح خواهند شد.

1-1طرح مسئله و تعریف آن

فناوری اطلاعات مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته‌است و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم کرده‌است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب و کار در همه شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری اطلاعات تقریباً غیرممکن شده است. گذار از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها برجای گذاشته است. سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دورنماندن از فرآیندهای رقابتی از جمله جایگاه‌هایی هستند که همیشه  در فرآیندهای گذار بیشترین یا بهتر بگوییم اولین تأثیرها را می‌پذیرند و خود را با تغییرات هماهنگ می‌سازند. در این شرایط پیچیدگی و سرعت بالای کارها و امور جاری و نیاز به ارتباطات سریع و دقیق در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی باعث شکل‌گیری ضرورت وجود نظام‌های کلان اقتصادی مورد تایید در ابعاد بین‌المللی بود. نظام‌های بانکی و بیمه‌ای به عنوان ارگان‌هایی که ارتباط مستقیمی با موضوع توسعه در ابعاد جهانی، اقتصاد خدماتی دانش محور و فناوری اطلاعات داشتند خواه ناخواه برای تطبیق خود با شرایط بازار و عقب نماندن از رقابت بسیار سخت در ارائه خدمات به مشتریان چاره‌ای جز  گرویدن به جنبش کاربردی کردن فناوری اطلاعات در خدمات بانکداری نداشتند. حاصل این تلاش همه جانبه رسیدن به مفهوم جدیدی برای عصر اطلاعات است به نام بانکداری الکترونیک که به مفهوم جدیدی ازروابط عمومی در بانکداری نیز منجر خواهد شد.

بانکداری الکترونیک به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می‌رود و به همین دلیل ممکن است در شناخت آن جزنگری‌ها واستنباط‌های شخصی تأثیرگذار باشد. مفهوم بانکداری الکترونیکی و کارایی‌های آن، برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم بهره‌برداری بهینه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه آن صورت نمی‌گیرد. توسعه کسب و کار بر مبنای فناوری‌های الکترونیکی نیاز به مجموعه‌ای از مولفه‌های زیر ساختی، فنی و مدیریتی دارد. به علت ارتباط زنجیروار عوامل و شاخص‌های کسب و کار الکترونیک لازم است که برای بهینه شدن کاربری آنها به سطح مناسبی از دانش بهره‌برداری از این خدمات برسیم. شاخص‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، فناوری کارت‌های هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، برنامه‌ریزی منابع سازمان، هوشمندی سازمانی و مدیریت زنجیره تأمین هر چند ممکن است از نظر کارایی و ماهیت متفاوت باشند اما از جنبه اجرایی و کاربردی بسیار به هم مرتبط هستند. بنابر این بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر شاخه‌های کسب و کار الکترونیک از دو جنبه بسیار مهم تشکیل یافته است. یکی توسعه خدمات الکترونیکی در شعبه و دیگری در وب که با استفاده از فناوری اینترنت توسعه یافته است. با توجه به آمار رو به رشد گرایش مردم جهان به تجارت مبتنی بر شبکه وجود مولفه مکمل و مهمی همچون بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد تأکید قرار می‌گیرد. در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیک در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای  انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک‌ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند. بانک‌ها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را برای ایجاد تحولات ساختاری درنظام‌های دریافت و پرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده‌اند در واقع می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانک‌ها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک انجامیده است.

بنابراین این پژوهش با عنوان «نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران(تحلیل مقایسه ای دیدگاه مدیران و کارشناسان)» صورت می گیرد. نقش در این پژوهش،نقش روابط عمومی بر اساس الگوی چهار­گانه هانت و گرونیگ،مورد بررسی قرار می گیرد(Grunig and Hunt 1984:22)

این نقشها شامل نقش تبلیغی،اطلاع رسانی،حمایتی و رضایت بخشی است. نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری­های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. امروزه نقش اطلاعات و آگاهی در تمامی عرصه های حیات اجتماعی کاملا مشهود و در جوامعی که روند تصمیم گیری ها و سیاست گذاریها مبتنی بر تصمیم گیری با مشارکت آحاد مردم باشد، نقش اطلاع رسانی بیشتر آشکار می شود. مقصود از توسعه هم گسترش نفوذ بانکداری الکترونیک و افزایش پذیرش اجتماعی از جانب مشتریان می باشد

انگیزه از انجام این پژوهش، این است که نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ها چیست؟ کارشناسان و مدیران در بخش های روابط عمومی چه انتظاراتی از واحد روابط عمومی  و بخش بانکداری الکترونیک در بانکهای خود دارند و اینکه چه خدماتی از بانکداری الکترونیک را در بانکهای خود دارند. در این پژوهش به دنبال شناخت وظایف هدایت و راهنمایی، آگاهی بخشی، خبری و تبلیغی روابط عمومی برای توسعه نفوذ بانکداری الکترونیک در بین مردم هستم.

در جایی که خواهان دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اطلاع یابی از نیازهای افراد جامعه، اطلاع رسانی و پاسخگویی دقیق به آنها از اقدامات اساسی و ضروری در جهت نیل به موفقیت و کارآمدی در سازمان ها و نهادها محسوب می گردد. از این رو ایجاد یک واحد روابط عمومی پویا، قوی و شبکه ارتباطی درون برون سازمانی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. چنانچه خدمات نوین برنامه ها، اهداف، عملکرد، قوانین و مقررات سازمانهای مختلف پیوسته از کانال روابط عمومی در اختیار همگان قرار گیرند، علاوه بر شناخته شدن سازمان در جامعه و امکان دریافت نظرات و ایده های سازنده از سوی کارمندان و نیز مراجعه کنندگان، در بسیاری از هزینه های فرصتی و مالی فعلی صرفه جویی شده و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه با رضایت خاطر مخاطبان و اعتماد آنها به سازمان همراه خواهد شد.

در شرایط جدید با تاثیر پذیری از روند جهانی شدن و نیز رشد افزون خصوصی سازی و رقابتی شدن فعالیت ها، دلایل وجودی سازمان ها، ضرورت فعالیت آنها و مزایای عملکردشان نسبت به سازمان های مشابه می بایست به دقت برای افراد جامعه تشریح شود و این مسئله برای موسسات پولی و بنگاههای اقتصادی همچون بانک ها که بقای آنها متکی به سپرده های مردمی است، اهمیت بیشتری دارد. چرا که به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائلند می خواهند بدانند بانک چیست؟چه می کند؟مزیت تسهیلات آن نسبت به دیگر موسسات اعتباری چیست؟ در قبال پرداخت پول و سرمایه خود از چه خدمات و امکاناتی می توانند بهره مند شوند که این مورد در زمره وظایف واحد روابط عمومی بانک ها قرار دارد. به طور کلی روابط عمومی در سازمان مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایشهای مخاطبان و افکار عمومی به منظور تامین رضایت آنها و نیز نیل به اهداف سازمان در نظر گرفته می شود(DIT 2003 :10 (.از آنجا که در ایران اساسنامه بانک های دولتی دارای اهداف اجتماعی است، نظام بانکداری باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در جهت هموار کردن مسیر توسعه کشور در نظر داشته باشد. همچنین با افزایش بانک های خصوصی نقش روابط عمومی بانک ها در جهت بانک پذیر نمودن مردم و افزایش اعتماد آنها نسبت به بانک پررنگ تر می شود. بنابراین انجام تحقیقی پیرامون چگونگی تاثیر فعالیت روابط عمومی بانک ها در پیشروی اهداف توسعه ای نظام بانکداری کشور ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این سوال می باشد که دیدگاه مدیران و کارشناسان روابط عمومی بانک ها در خصوص نقش روابط عمومی­ها در توسعه بانک الکترونیک چگونه است؟

متغیر مستقل این پژوهش نقشهای اطلاع رسانی، تبلیغی، حمایتی و رضایت بخشی روابط عمومی و «توسعه نظام بانکداری الکترونیک ایران» در جایگاه متغیر وابسته می باشد.

1-2 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

1-2-1 ضرورت و اهمیت علمی یا نظری:

بدون تردید امروزه نقش اطلاعات و آگاهی در تمام عرصه های حیات اجتماعی کاملا مشهود و در جوامعی که روند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری­ها مبتنی بر تصمیم گیری ها با مشارکت آحاد مردم باشد، نقش اطلاع رسانی بیشتر آشکار میشود. لذا اکنون روابط عمومی باید به عنوان یک دانش جدید و تجربه زیستن بشر در جامعه جدید مدنظر قرار گیرد.در جامعه اطلاعاتی و ارتباطی به قول “آیوی لی” از پیشگامان ارتباطات، باید با جرات گفت که با عامه آگاه روبرو هستیم یعنی دیگربا مخاطبی ناآگاه که می خواهیم او را قانع کنیم مواجه نیستیم، چرا که منابع دریافت اطلاعات او متنوع و متکثر شده است. در نتیجه متوسل شدن به آگاهی بهترین پناهگاه روابط عمومی است. غلبه به بحرانهایی که بین یک دستگاه یا سازمان ایجاد می شود وقتی ممکن است که روابط عمومی و سازمان، طرف مقابل خود را مخاطب آگاه فرض می کند. در یک جامعه آزاد و سرشار از اطلاعات، باید ارزش فراوانی برای مخاطب خود قائل شود.(خانیکی،85:1383)

جهان امروز شاهد تحولات اساسی در قالب نظریه، ساختار و کارکرد سیستم های اقتصادی و اجتماعی است. سه موضوع منشا این تحولات تلقی می شود: جهانی شدن اقتصاد، انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلاب در مفهوم دانش. پیامد مجموع این تحولات ظهور اقتصاد دانایی محور و تعبیر اقتصاد مبتنی بر تولید کالا به اقتصاد متکی بر خدمات انسانی شده است. به گونه ای که استفاده از کامپیوتر،تحقیق علمی و توسعه،آموزش و مراقبت بهداشتی که خدمات معرفتی اساسی محسوب می شوند، باید به مبانی اصلی یک اقتصاد نوین پسا صنعتی و یک جامعه اطلاعاتی مدار تبدیل گردند.

در این فرآیند فناوری های نوین ارتباطی، نقش کلیدی ایفا نموده اند.روند مذکور با پیروی از سیاست اقتصادی نئولیبرال و ضرورت بازار آزاد، خصوصی سازی، مقررات زدایی، تعدیل ساختاری که مشخصات مهم یک برنامه تازه شمول را در بر دارند، در واقع به عامل اعتبار نظام سرمایه داری تبدیل شد (معتمدنژاد،176:1382 ).

1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی:

در ایران هر چند روابط عمومی­ها توانسته­اند پای خود را به تمامی عرصه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی بکشانند،اما هنوز در ابتدای راه هستند بر این اساس آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این است که روابط عمومی نیاز امروز و فردای سازمانهای مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی است که باید در برنامه ریزیهای توسعه سازمانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.از سوی دیگر امروزه یکی از فعالیتهای عمده ای که با اقتصاد هر کشور ارتباط نزدیکی دارد بانکداری است، چنانچه در ایران نیز سهم خدمات موسسات پولی و مالی در اقتصاد کشور از سهم بخش های معدن، برق و گاز بیشتر است (کرمی قهی،18:1376).

در عصر اطلاعات روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمانها با مخاطبان است و به همین منظور، همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور عمومی و بانکداری الکترونیکی به طور خاص می بایست جایگاه و فعالیت روابط عمومی بانک ها، متناسب با شرایط روز تنظیم شده و ارتقا یابد. به بیان دیگر، روابط عمومی در بانک ها با ارتقای ابزارهای ارتباطی، بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند در کلیه زمینه ها در انجام وظایف خود از جمله ارتباط بانک با جامعه، ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی، اطلاع رسانی عمومی در مورد اهداف و برنامه ها، اقدامات و عملکرد بانک، سخنگو و نماینده بانک در مجامع عمومی، رسانه ها و … موفق تر عمل می نماید.

1-3 اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاههای ما ازنقش روابط عمومی و عملکرد آن در جهت توسعه نظام بانکداری الکترونیک در ایران است. نتایج این پژوهش می تواند به ما در شناخت انتظارات سیستم اقتصادی از روابط عمومی یاری رساند.

1-3-2- اهداف فرعی

شناخت نقش روابط عمومی بانکها از دیدگاه مدیران وکارشناسان روابط عمومی بانک ها

شناخت وضعیت موجود بانکداری الکترونیک وعملکرد بانک­ها در خصوص آن از دید مدیران و کارکنان بانک­های خصوصی و دولتی

شناخت نقش اطلاع رسانی، تبلیغات و حمایتهای سازمانی روابط عمومی بانک­ها از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی ها.

شناخت رابطه نقشهای روابط عمومی در قالب اطلاع رسانی،تبلیغات و حمایتهای سازمانی در توسعه بانکداری الکترونیک در بانک­های خصوصی و دولتی.

شناخت دیدگاههای مدیران و کارکنان روابط عمومی در خصوص ضرورت استقرار بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنولوژی­های جدید ارتباطی در واحدهای روابط عمومی بانک­ها

شناسایی وضعیت موجود روابط­عمومی­های بانک­ها بر اساس مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.

شناخت میزان فعالیت روابط عمومی بانک­ها در توسعه بانکداری الکترونیک و اهمیت آن از دید مدیران وکارکنان روابط عمومی­های بانک­های دولتی و خصوصی.

شناخت گونه شناسی خدمات بانکداری الکترونیک در بانک­های خصوصی و دولتی


همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122