پايان نامه نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش سازمان هاي مردم  نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 189 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش سازمان هاي مردم  نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفالي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
الف. بیان مسئله 2
ب. سازمان¬های مردم نهاد 2
ج. پیشگیری 5
د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نو جوانان 8
ه. سؤال¬های تحقيق 9
و. فرضيه های تحقیق 10
ز. سوابق مربوط به پژوهش 10
ح. اهداف تحقیق 11
ط. مشکلات و تنگناهای تحقیق 12
ی. سازمان دهی تحقیق 12
بخش اول: مبانی حقوقی و جرم¬شناختی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه کودکان و نوجوانان 14
فصل اول: بررسی دیدگاههای نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان 16
مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان 17
گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی 20

مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن 23
گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی 23
گفتار دوم: انواع سیاست جنایی 25
گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد 27

مبحث سوم:بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی29
گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال31
بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری31
بند دوم:اسناد حامی حقوق کودکان34
مبحث دوم :قوانین داخلی38
گفتار دوم: قوانین داخلی43
بند اول: قانون اساسی
بند دوم: قوانین عادی45
الف: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان46
ب: لایحه حمایت از بزه دیدگان
ج: لایحه پیشگیری از جرم53
بخش دوم: شیوه ها، کارکردها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال56
فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها57
مبحث اول: تبیین مفاهیم57
گفتار اول؛ انواع پیشگیری58
گفتار دوم؛ تعریف کودک از نظر اسناد جهانی و قوانین داخلی66
بند اول؛ تعریف66
الف : تغریف درلغت66
ب:تعریف در قانون66
ج:تعریف در فقه69
د:مفهوم بلوغ70
بتد دوم: تعریف کودک و نوجوان در حقوق بین المللی72
گفتار سوم :تعریف و انواع بزه دیده شناسی73
بند اول: تعریف73
الف:تعریف بزه دیده74
بند دوم : کودک بزه دیده74
بند سوم : کودک بزه دیده در حقوق ایران75

مبحث دوم؛ بزه¬دیدگی جسمانی اطفال76
گفتار اول: بزه¬دیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر77
بند اول: بزه¬دیدگی ناشی از مواد مخدر77
1-معتاد کردن اطفال77
1-1-تعریف اعتیاد و انواع آن78
1-2-شیوه های معتاد کردن اطفال78
2-بکارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر79
بند دوم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد80
1-حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آن80
2-حمایت از اطفال در مقابل بکارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر82
87 گفتار دوم: بزه¬دیدگی ناشی از کار کودکان83
بند اول : اشکال مختلف کار کودکان و علل کارکردن آنها83
بند دوم: پیامدهای اشتغال کودکان85
1-2—پیامدجسمانی85
2-2-پیامد ادراکی86
3-2-پیامد عاطفی روانی86
4-2-پیامد اجتماعی اخلاقی86
بند سوم:معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان87
بند چهارم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد87

گفتار سوم: بزه¬دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان88
بند اول: بزه¬دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال89
بند دوم: بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیت های مجرمانه جنسی89
1-2بزه دیدگی ناشی از فساد و فحشا90
2-2-بزه دیدگی ناشی از توریسم جهانی91
الف: مفهوم توریسم جهانی91
ب: دلایل توریسم جهانی94
بند سوم: نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان95
مبحث سوم: بزه دیدگی روانی اطفال96
گفتار اول: ممنوعیت از تحصیل و آموزش97
الف: اهمیت اموزش و مغهوم ان97
ب: حمایت تقنینی از آموزش و تحصیل اطفال99
1-قوانین داخلی99
2-حمایت در اسناد بین المللی100
ج: مشکلات پیش روی تحصیل آموزش کودکان و نقش سازمان های مردم نهاددر پیششگیری از این موانع102
1-عوامل آموزشی102
2-عوامل فرهنگی103
3-عوامل اقتصادی103
گفتار دوم؛ محرومیت از بهداشت105
مبحث چهارم: بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن112
گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن115
گفتار دوم: پیشگیری از “پدیده ی قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و نقش سازمان های مردم نهاد121
1-پیشگیری نخستین122
2-پیشگیری دومین123
3-پیشگیری سومین124
4-نقش سازمان های مردم نهاد125
مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی )فضای سایبر)126
گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)127
بند اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه آن127
بند دوم: مفهوم فضای سایبری129
الف: فضای سایبر ، جهانی دیگر129
ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات130
ج: پیشگیری در فضای سایبر ،مشکلات و موانع131
گفتار دوم: پورنوگرافی(هرزه نگاری)133
بند اول: تعریف و پیشینه پورنوگرافی133
الف: تعریف پورنوگرافی133
ب: پیشینه پورنوگرافی135
بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی137
الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری137
ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی138
1-سازمان یافتگی138
2-فراملی شدن139
3-تمرکز کودکان139
گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان133
بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی139
بند دوم: مراجعه ناخواسته مسایل جنسی140
بند سوم: اذیت و آزار140
گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی141
فصل دوم؛ کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه اطفال143
مبحث اول؛ کارکرد سازمان¬های مردم نهاد در پیش¬گیری از بزه¬دیدگی اطفال و نوجوانان143
گفتار اول؛ کارکرد¬های آموزشی سازمان¬های مردم نهاد در پیش¬گیری از بزه¬دیدگی کودکان و نوجوانان144
بند اول: کارکرد های سازمان های مرد نهاد در این زمینه145
بند دوم: فعالیت های حرفه آموزی148
گفتار دوم؛ کار کرد¬های حمایتی149
بند اول: حمایت های مالی149
بند دوم: حمایت های غیر مالی150
الف: حمایت های بهداشتی151
ب: فعالیت های فرهنگی و هنری153
بند سوم: فعالیت های ورزشی155
بند چهارم: آموزش مهارت های زندگی156
گفتار سوم؛ فعالیت¬های نظارتی و کاردکرد¬های آن156
مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان157
گفتار اول؛ موانع درون سازمانی158
بند اول: موانع ساختاری158
الف: عدم سازمان دهی منسجم158
ب: ضعف مدیریت159
ج: فقدان روابط بین سازمانی159
بند دوم: موانع عملکردی160
الف: عدم مسئولیت پذیری160
ب: عدم تداوم فعالیت ها160
ج: موانع مالی161
گفتار دوم؛ موانع دولتی161
الف: ساختار سیاسی کشور در طول دوران161
ب: موانع حقوقی162
نتیجه گیری164
ضمیمه1 167
ضمیمه2 169
منابع171

منابع فارسی

الف:کتاب ها

ابراهیمی ،شهرام، جرم شناسی پیشگیری ،چاپ اول،نشر میزان،تهران،1390

آقایی ،حسین،پیشگیری عمومی از بزهکاری مانعی برای جرمزایی،مجله قضایی حقوق دادگستری،شماره 42،تهران،1381

آقا زاده ، احمد، آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، سمت ، 1389

الستی ،ساناز ، جرم شناسی پیشرو، ( انتشارات میزان، تهران، 1388

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ 12، تهران، 1373

امیرعلائی، شمس الدین، تزغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزگی در حقوق جزایی فرانسه، مجموعه حقوقی، ش 27، صص 45-40

آنسل مارک، دفاع اجتماعی، (ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1375)

باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه­ای نوین از بزهکاری، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، 1386

باهر حسین،نکاتی پیرامون حقوق کودک ونوجوان،ماهنامه دادرسی،شمارع6و5،1376

براهمی، محمد تقی، لغت­نامه روانشناسی، فرهنگ معاصر، تهران، 1373

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، (ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران، سال 1377،

بیگی، جمال، بزه­دیدگی اطفال در حقوق ایران، چاپ اول، نشر میزان، 1384

پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، ) سال 1388

جبلی، عبدالرضا. حائری، میثم. کرامت، داوود (1390) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم

جلالی فراهانی، امیرحسین، چاپ اول، تهران، تابستان 88

حافظان، محمد حسین، راهکارهای بانک جهانی برای رفع کار کودکان، قسمت اول،مجله کار و جامعه، ش23،سال1376

حبیب زاد ،محمد جعفر و مقدسی روئین، محمد باقر ، درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی، نامه حقوقی، ج 2، ش 1،

حسنی، جعفر، «معیارهای جرم­انگاری، موارد نقض حریم داده­های شخصی در فضای سایبر» اول

خسرو شاهی، قدرت اله و پور قهرمان ، بابک، پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم کودکان « در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک» ، فصل نامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 18

خسروشاهی، جعفر. هاشمی نصرت­آبادی، تورج.(1391). رابطۀ اضطراب اجتماعی، خوش­بینی با بهزیستی روانشناختی در نو

جوانان. مجلۀ پزشکی ارومیه. دورۀ 23. شمارۀ 2

دکتر دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی جیست؟ چاپ هشتم، تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1379

دلماسی- مارتی،محاری، نظام بزرگ سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)  ( نشر میزان تهران، 1381، 2 ج، ج 1)،

دهخدا، علی اکبر، لغت ­نامه، جلد 14، چاپ اول از دوره­ی جدید، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز 73

ریموند، گسن، جرم­شناسی نظری، ترجمه: کی­نیا، مهدی، مجد، تهران، 1374

رضایی،رضا،اعلامیه حقوق بشر،تهران،ناشر کوچک،1386

زینالی، امیرحمزه، ابعاد حقوقی و جرم­شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، چاپ اول، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تابستان 88

زینالی، امیرحمزه، حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری: از واکنش های جهانی تا پاسخ نظام های کیفری ملی، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (مجموعه مقالات)گرداوری جلالی فراهانی، امیرحسین، چاپ اول، معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه، تهران، تابستان88

ستوده، هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات)، چاپ بیست و یکم، تهران، آوای نور، 1389 ،

شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان،چاپ نهم،تهران،نشر ژوبین،1379

صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ چهارم، سمت، تهران، 1377

صفاری، علی ،مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی، انتشارات جنگل، تهران، 1391

عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388

عباچی، مریم، «پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان، تاکید بر نقش پلیس» مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی به کوشش گروهی از اساتید، معاونت آموزش ناجا، 1388

عبادی، شیرین، حقوق کودک تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون، 1376

دکتر عراقی، عزت­الله، حقوق بین­المللی کار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367

علاقه بند ،علی ،جامعه شناسی آموزش و پرورش،چاپ اول ، تهران،انتشارات کتابخانه فروردین،بیتا

حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ( انتشارات ابن سینا، 1343-2536

غلامی، حسین ،عدالت ترمیمی، (انتشارات سمت، تهران، 1385

قابینی، زهره، پیشرفت ملت ها در مدیریت اجرایی دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، 1371

قمی، ابن­بابویه، «من لا یحضر الفقیه»، جلد دوم، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1371

کار، جان، پورنوگرافی کودک”مقدمه و پیشینه فضایی”، ترجمه: دزیانی، محمدحسن، خبرنامه انفورماتیک، شماره87، مرداد82

کوهن، آلن، فرهنگ مواد مخدر، ترجمه دکتر حاج سیدجوادی، حسن، چاپ اول، تهران، نشر سعید محبی، 1373

لازرژ، کریستین ، درآمدی بر سیاست جنایی( ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)، ( انتشارات میزان، تهران، 1390

معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3،چاپ هشتم،تهران،انتشارات امیرکبیر،1363

مغنیه، محمد جواد، «الفقه علی المذاهب الاخمسه»، جلد دوم، ققنوس، 1379

موسوی، عافیه السادات، بزهکاری اطفال و نوجوانان (1و2)، مجد، چاپ اول، تهران، 1390

موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره­مندی از حقوق مربوطه

محمود، منصور، روانشناسی ژنتیک و تحول روانی از کودکی تا پیری، چاپ دوم، تهران رز، 1362

ملازمیان، مسعود ، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، (انتشارات جاودانه، تهران، 1387

سیدمیرزایی، سید محمد، کودکان آسیب­پذیر شهری، فصلنامه جمعیت، ش 28 و 27 ،سال 1378

مهر پور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1389

نجفی ابرندآبادی ،علی حسین،سیاست جنایی ملل متحد ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ،شماره 18،1375

1علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، دوره کارشناسی ارشد، نیم سال تحصیلی 84-83 قابل دسترسی در سایت lawtest.ir

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی، مجموعه علوم جنایی، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع عالی قم قابل دسترسی در سایت lawtest.ir

نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانش نامه ی جرم شناسی (انگلیسی، فارسی، فرانسه) چاپ دوم، گنج دانش، 1391

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، جرم شناسی ( دوره ی کارشناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی حقوق، 91-90 ، قابل دسترسی در سایت lawtest.ir

نوربها، رضا. زمینه ی جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1386

نول، پیتر، جابجایی غیرقانونی، گزیده اینونچنتی دایجست ( خشونت و کودکان )، مرکز بین­المللی پرورش کودک وابسته به یونیسف، ش 2، س 1997

ب: مقالات

رایجیان، مهرداد اصلی و مهدی یوسفی مراغه ای،خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی، فصلنامه حقوق ( مجله پژوهش حقوق و سیاست)،سال دوازدهم، شماره 31، زمستان 1389،

زادکان، علی عیسی. شیخی، سیامک.(1384). بررسی راهبردهای کنترلی با سلامت عمومی کودکان. دوماهنامه دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه ارومیه. دورۀ نهم.شمارۀ 5

ریموند،گسن، رابطه میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم،ترجمه نجفی ابرندآبادی ،تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 19 تا 20 ،سال 76

رستمی ، ولی ، مشارکت مردم در قانون گداری جمهوری اسلانی ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 2،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران،1377

زینالی ، امیرحمزه،مدیرین پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوقی ایران و چالش های فرا روی آن ،در فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ،شمارگان2و3،تهران،1384،

صفاری، علی، ایروانیان، امیر، نقش سیاستگذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 49

صفاری، علی ،حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40

عباچی، مریم، رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکانن بزه دیده، مجله حقوقی دادگستر، شماره 53 و 52، پاییز و زمستان 1384

غمامی، سید محمد مهدی، تجارت کودکان، مجله اصلاح و تربیت، شماره33، سال سوم

غیور ،صبور ، اشتغال کودکان یا محرومیت از حق طبیعی تعلیم و تربیت، ترجمه دکتر سرمد، غلامعلی، مجله نامه فرهنگ، ش 31، سال 1377

کار، جان، آثار مضر پورنوگرافی کودک، دزیانی، محمدحسن، خبرنامه انفورماتیک، شماره88، مهرماه82

گودرزی، محمد رضا ،بزه دیدگی اطفال بزه کار، مجله حقوقی دادگستر، شماره 44،

محسنی، رضا علی ،بزه کاری و بزه دیدگی کودکان خیابانی و راهکارهای پیشگیری، ماهنامه شماره 53، سال نهم، آذر و دی 1384

مردانی، مرجان. رئیسی، پوران. حیدری، هایده. محبوبی، محمد.(1389). بررسی میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در میان کودکان بستری در بیمارستان های شهر تهران. فصلنامه سلامت. دوره هشتم. شماره2

لیوینگستن، کارول، حمایت آن لاین از کودکان، ترجمه: دزیانی، محمدحسن، خبرنامه انفورماتیک، شماره 14، آبان 81

مرعشی، سید محمد حسن، «تحقیق درباره­ی سن بلوغ»، مجله قضایی و حقوقی وزارت دادگستری، شماره­ی 4، 1371

مسعودنیا، ابراهیم. فروزان­، سید خلیل. منتظری، مرضیه.(1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش بزهکاری کودکان مستقر در مراکز اصلاح و تربیت شهر کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد. دوره نوزدهم. شماره 6.

مقتدری، نازفر. رفاهی، ژاله.(1390). اثربخشی آموزش ارزشهای زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنان. مجلۀ پژوهش در برنامۀ درسی.سال هشتم.شمارۀ 30

مؤمنی، حمید. صالحی، الهه. سراجی، آمنه. (1388). بررسی میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در کودکان خانواده های طلاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 12. شماره4

مونسی، جان، اطفال ونوجوانان، خطر بزه دیدگی  (ترجمه نسرین مهرا و امیر سماواتی پیروز)، ضمیمه ی مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی 56، 1390

نجفی ابرندآبادی،علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی،مجله تحقیقات حقوقی شهیدبهشتی،شماره25-26،سال 1378

نجفی ابرندآبادی ، علی حسین،پیشگیری از جرم : آموزه های جرم شناختی تا قانون گذاری جرم شناختی ،مجموعه سخنرانی های همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،دادسرای عمومی و انقلاب مشهد،جلد اول،1389

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، خالقی، علی، زینالی، امیر حمزه، حمایت از کودکان در برابر توریسم جنسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره50

نیکمنش، زهرا. کاظمی، زهرا.(1389). مقایسه تأثیر الگوی فرزندپروری و حمایت اجتماعی بر کاهش افسردگی کودکان. مجله روانشناسی معاصر

وینتر، رناته ،پیمان نامه حقوق کودک و خدمات در دوران محرومیت از آزادی، در گزارش های کارگروه های آموزشی دادرسی ویژه نوجوانان، ( انتشارات امیر کبیر، تهران، 1385 )

یزدانی زنوز، هرمز، «حریم خصوصی در فضای سایبر» حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (مجموعه مقالات)، گردآوری: جلالی فراهانی، امیرحسین، چاپ اول، تهران، تابستان 88

سیدمحمدسالار عمارتی نوش آبادی،پایان نامه:نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،1388

فتح اللهی ، سید سیامک ، سیباست جنایی مشارکتی از دیدگاه سازمان ملل متحد،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوقی جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ،1376،

مؤذن زادگان، حسنعلی؛ پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1367

نیرومند، پژمان، حمایت حقوقی از کودکان در اینترنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور 86

منابع لاتین

. Smith, D. , ” The links Between victimization and offending” , Center of Law and Society , University of Edinburgh , the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime , 2004, p, 10

Skapinakis , et al. , ” The Association Between Bulling and Early Stage of Suicidal Ideation in Late Adolescent in Greece”, BMC psychiatry, 2011. P, 7.

. Tenenbaum, et al. , “Coping Strategies and Scholl psychology perceived Effectivenss in Fourth Thruugh Eight Grad Victim of Bulling” ,Georgia State University, School psychology International., 2010.p,263.

Cyber Aggrassion

. Cook, et al., predictor of Bulling and Victimization in Childhood and Adolescence” , A Meta-Analytic Investigation, Vol.25.NO.2, School psychology Quarterly , 2010.p, 65.

. Wei, H. Chen, J. , “moderation Effect to Machiavellianism on the Relation Ships Between Bulling, peer Acceptance, And School Adjustment in Adolescent” , school psychology International , 2011, p,228.Janson, et alx., “Early Risk Factors For being a Bully , Victim , or Bully-Victim” in Late Elementary and Secondary Education , The Longitudinal TRIALS Study, BMC public Health, Biomed Central , 2011, P, 1.

Georgious, s. Stavrlindes, P. , “Bullies, Victims, Bully -Victims” , Psychosocial Profiles and Attribution Styles , university of Cyprus , Cyprus, New Dehli and Singapore , Vol. 29,2008, o,574.

. Cheng, et al . , ” Definitions of School Bulling in Taiwan: A Comparison of Multiple perspective”, school  psychology International , 2011, p,228

. I bid.,p.232

. Jenson , M. , Dietrich, A. , “Effects of a Skills-Based prevention program on Bulling and Bully Victimzation Amony Elementary school Children”, Society for prevention Research, 2007 , P,286[1] . Shafer, et al. , ” Bulling Roles in Changing context : The Stability of victims and Bully Roles from primary to Secondary School”, International Department , 2005, p,323.

چکیده

امروزه، دیدگاه­های پیش­گیرانه جایگزین سیاست­های اعمال کیفر شده اند. سیاست گذاران جنایی در تدوین برنامه های خود با تغییر رویکرد های پیشین، تدابیر پیش گیرانه را در تمام فر آیند های کیفری لحاظ کرده اند. از سوی دیگر، رفته رفته با مطرح شدن اصول دموکراسی و لزوم شرکت مردم در تمام صحنه های اجتماعی، بحثی تحت عنوان مشارکت مردم در سیاست گذاریها کیفری و مرحله اجرای آن، به وجود آمد. با به صحنه آمدن مردم و دخالت آنها در سیاست گذاری های جنایی، فواید آن بیش از پیش آشکار گشت. جرم شناسی به عنوان علمی که تا چند دهه پیش بزه کار را نقطه تمرکز مطالعات خود قرار داده بود، به تدریج با تغییر موضع و توجه جرم شناسان به نقش بزهدیده در فر آیند ارتکاب جرم و نیاز های او، مطالبی فراوان در این زمینه به رشته تحریر در آوردند. کودکان و نو جوانان نیز که گروهی از این بزه دیدگان بودند مورد توجه و به تعبیری حمایت افتراقی قرار گرفتند. با مطرح شدن لزوم مشارکت مردم در تمام فرآیندهای کیفری، سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی ازجامعه، عهده دار وظایف فراوانی شدند که از آن جمله بحث حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان و پیش گیری از آن بود. فعالیت ها و کارکرد های این سازمان ها بسیار مفید و ملموس بوده است به طوری که در بسیاری از کشور ها این سازمان­ها پابه­پای سازمان­های دولتی به ارائه خدمات به کودکان مشغولند، ولی متأسفانه در ایران نه تنها از این سازمان ها حمایتی نمی شود بلکه موانعی نیز پیش روی آنها قرار دارد که ناشی از دید بد مسئولان و عدم اعتماد آنها به چنین نهاد هایی می باشد.

 کلید واژه: پیش گیری- سازمان های مردم نهاد- بزه دیدگی سیاست مشارکتی

مقدمه

امروزه مباحث حقوقی اهمیت دو چندانی یافته است. مردم بیش از پیش به مسائل حقوقی به ویژه حقوق کیفری توجه کرده و در رسانه ها نیز طرح بحث های حساس حقوقی به خصوص آن دسته که با امنیت جامعه در ارتباط است، روز به روز اهمیت بیشتری میابد. به تبع آن نیز دولت مردان در زمینه  موضوعات پیرامون این مباحث، حساسیت بیشتری به خرج می دهند. مباحثی چون افزایش نرخ بزهکاری، چگونگی مقابله با آن، برخورد دستگاه های امنیتی با مجرمان، و به ویژه در این اواخر توجه خاص به بزه دیدگان، مهمترین این موضوعات می باشند.

جرم از اولین روزهای تشکیل جوامع اولیه بشری, در تمام اجتماع­ها وجود داشته است. و به همین ترتیب, اداره کنندگان جوامع, سعی داشته اند تا با آن مقابله کرده و به پایینترین سطح برسانند. معمولترین راهکار که از همان آغازین دوران تاریخ بشری برای مواجهه با جرم مورد استفاده قرار گرفته, مجازات مجرم بوده است.

اکنون با گذشت هزاران سال و پیشرفت ملل, با توجه به روشن شدن عدم کارآیی کیفر در کاهش رقم جرایم ارتکابی و به وجود آمدن علومی چون جرم شناسی و جامعه شناسی, پیشگیری به جای کیفر بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. بدین ترتيب دولتها به حقوق كيفري بيش از ساير شاخه هاي حقوق بها ميدهند. امروزه با تغيير نگرش حقوقدانان و انتقادات وارد شده از مكاتب و رويه هاي معمول كيفري، نظريات جديدي در خصوص كاهش ارتكاب جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است. جرم شناسي كه از شاخه هاي نسبتا نو ظهور و رو به تكامل علوم جنايي است، در اين زمينه پيشگام بوده است. از جمله مباحث تازه و در عين حال، مهم كه در اين چند دهه اخير مورد تأكيد قرار گرفته، بحث پيشگيري از بزه دیدگی است، كه جاي مطالعات بسياري را باز كرده است. از یک طرف پر واضح است که دولتها بدون کمک عامه مردم, نمیتوانند در راستای کنترل نرخ رو به رشد جرم و راهکار های پیشگیرانه به اهداف خود نایل شوند. چنین است که در این چند دهه اخیر, نقش خود مردم در پیشگیری از جرایم در کنار دولت و سازمان های وابسته بدان, پر رنگ تر شده است, تا بدین ترتیب, با پوشش دادن ضعفهای دولت, با پشتوانه عظیم نیرو های داوطلب و خدمت گزار به مردم، در این راستا گامی بر داشته شود. اینجاست که سازمانهاي مردم نهاد در زمينه هاي گوناگون روز به روز اهميت خود را بيشتر پيدا مي كنند. فوايد اين سازمانها و مشاركت آنها در امور اجتماعي ، باعث شده است كه اين مؤسسات در زمينه پيشگيري از جرم و بزه دیدگی نيز وارد شده و كاركرد خود را نشان دهند. از طرفي جرايم عليه اطفال، و به ويژه اثرات مخرب آن بر كودكان نيز نياز،به بررسي بيشتري دارد،حقوق ايران به اين مسئله توجه چنداني نكرده و كودكان را كه بيش از افراد بالغ به حمايت محتاج اند، به حال خود گذاشته است. ما در اينجا سعي ميكنيم نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال را به شكلي همه جانبه بررسي كنيم.

الف. بیان مسئله

افزایش نرخ بزه کاری دولت مردان را به این اندیشه انداخت که دیگر اعمال کیفر راهکار مناسبی برای مقابله با رشد نرخ بزه کاری نیست. از طرفی با توجه به داغ شدن مباحث جرم شناسی و توجه روز افزون به آن، از پیش گیری به عنوان بهترین راهکار برای مبارزه با بزه کاری یاد می شود. از سوی دیگر، امروزه لزوم حمایت از کودکان و نو جوانان در فر آیند های کیفری بر همگان آشکار شده است و دولت مردان در تدوین سیاست گذاری های کلان کیفری به این موضوع توجه خاص مبذول داشته اند. از آنجایی که اجرای این برنامه ها نیاز به صرف وقت زیاد، استفاده از هم فکری دانشمندان گوناگون و بهره گیری از نیروی انسانی عظیمی دارد، سیاست گذاران کیفری سعی کرده اند تا تحت عنوان مشارکت مردم در فر آیند های کیفری، از کمک های داوطلبانه عموم مردم در این راستا استفاده کنند. ما نیز با توجه به این موضوعات با انتخاب موضوع پیش رو در نوشتار حاضر، سعی می کنیم تا مطالبی را برای استفاده خوانندگان عزیز ارائه دهیم.

ب. سازمان­های مردم نهاد[1]:

سازمانهاي مردم نهاد كه تحت عناوين ديگري همچون سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني وNGO  ها نيز، معروف و معمول هستند خود بخشی از یک کل یعنی جامعه مدنی می باشند. اگر بخواهیم تعریفی از جامعه مدنی به دست دهیم، جامعه مدنی مجموعه ای از سازمان ها و گروه های اجتماعی هستند که با اهداف مشخص، بر اساس مقررات معین به صورت سازمان یافته، داوطلبانه آگاهانه و مستقل شکل گرفته اند. مانند اتحادیه ها، رسانه ها، انجمن ها احزاب و…

همان طور که از تعریف جامعه مدنی و مثال های آن در میابیم سازمان های مردم نهاد عضوی از جامعه مدنی هستند که خصوصیات منحصر به فرد دارند. به منظور شناخت بهتر این سازمان ها ابتدا تعریفی از این سازمان ها بیان می کنیم.

در یک فرهنگ حقوقی چنین تعریفی از سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد ارائه شده است؛ هرگونه سازمان علمی، حرفه ای، تجاری یا عام المنفعه که نه وابستگی به دولت دارد و نه تحت کنترل آن می باشد و یا یک سازمان بین المللی که نتیجه موافقت نامه بین دولت ها نبوده و متشکل از افراد یا سازمان های خصوصی می باشد. [2]

در تعریفی دیگر سازمان های مردم نهاد چنین تشریح  شده است؛ سازمان های مردم نهاد تشکل هایی هستند که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی، به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند. [3]

در منابع بین المللی ده ویژگی برای سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته شده است، غیر دولتی بودن،غیر انتفاعی بودن، داوطلبانه بودن، دارای ساختاری مشخص، دارای اهداف معین، داشتن برنامه، شفاف بودن در امور مالی و غیر مالی، عضو پذیری، مستقل بودن گروهی بودن از نظر اعضا و ارائه خدمات به گروه هدف. [4]

همانطور كه از اسم آنها هم بر مي آيد شايد مهمترين خصايص آنها، سازماني بودن، يعني وجود نوعي همكاري گروهي بين اعضاي آن و مردمي بودن آن يعني عدم وابستگي آنها به دولت از تأسيس تا پايان كار آن است كه به همين دليل به سازمانهاي غير دولتي شهرت يافته اند، هرچند كه ممكن است با دولت همكاري نزديك داشته باشند يا حتي از دولت كمك مالي دريافت كنند تا زماني كه استقلال خود را از دست ندهند. دیگر ویژگی مهم آنها, داوطلبانه بودن حضور در این سازمانهاست. داوطلبانه بودن به این معنی که کسانی که در آن فعالیت دارند, آگاهانه و با اراده خود برای آنها کار میکنند. خصوصیت بارز دیگر آن این است که معمولا غیر انتفاعی بوده و منفعتی برای شخص در بر ندارد, بلکه بیشترین منفعت را برای جامعه در بر خواهد داشت بدون اینکه بار مالی برای آن به جا گذارد.

این گونه سازمان ها که عمدتا برای اهداف بشر دوستانه به وجود می آیند اهداف انسانی و متعالی بسیاری را دنبال می کنند. مهمترین این اهداف عبارت اند از؛

کمک به توسعه انسانی و اجتماعی از طریق پاسخ گویی به نیاز های رشد و پرورش همه جانبه و سلامت کودکان با توجه به مفهوم توسعه پایدار و متوازن. ایجاد زمینه برای مشارکت های مردمی و بسیج آنها در حمایت از کودکان. تعامل با دولت به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تحقق حقوق کودکان با توجه به راهبرد های انتقادی سازنده، جهت دادن، فشار آوردن، تعدیل کردن و کار مشترک و سایر شیوه ها با توجه اوضاع موجود. نظارت بر سازمان های دولتی حمایت از حقوق کودکان. توانمندسازی گروه­های هدف یعنی کودکان و خانواده­های آنان از طریق آموزش در زمینه­های مورد نیاز. کمک به فرهنگ­سازی و ایجاد تغییرات مناسب در حوزه فعالیت­های خود در ارتباط با کودکان. کمک به فر آیندهایی چون کار گروهی، شیوه­های برقراری ارتباط مناسب، گفتگو، مشارکت تفاهم و اعتماد با توجه به ضرورت این فرآیندها در زندگی اجتماعی و مشکلات و کمبودهای موجود در این موارد. [5]

اگر بخواهیم از تاریخچه این گونه سازمانها بحث کنیم, نمی­توانیم با قاطعیت نظر دهیم. شايد بتوان گفت اولين سازمانهاي مردم نهاد سازمان دوستان بين المللي طبيعت در سال 1895 و شوراي بين المللي حفظ پرندگان در سال 1922 باشند. اينگونه سازمانها پس از صدور منشور ملل متحد به ويژه تأكيد ماده 71 آن بر مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، به سرعت رشد كردند و دولتها و مخصوصا مردم با اهميت كاركرد و سودمندي آنها، آشنا شدند. اوج شكل گيري اين سازمانها پس از سال 1989 بود كه به اعتقاد بسياري ناشي از چهار موضوع و به عقيده اي بحران روز يعني مفهوم توسعه، دولت رفاه، فروپاشي بلوك شرق و در معرض خطر بودن محيط زيست بوده است[6] كه در اينجا به علت اطاله كلام و بي ارتباطي به بحث حاضر از آن در ميگذريم و خوانندگان را جهت مطالعه بيشتر به منابع مربوط ارجاع ميدهيم.

ناگفته پيداست كه سازمانهاي مردم نهاد فوايد بسياري دارند، اين گونه نهادها با به صحنه آوردن مردم در زمينه هاي مختلف، دولت را در پيشبرد اهداف خود كمك ميكنند، و  معمولا چون از بودجه دولتي استفاده نمي نمایند، هزينه اي براي دولت به بار نمي آورند و حتي در بسياري از موارد كاستيهاي دولت و عملكرد ضعيف آن را پوشش ميدهند. این سازمان ها هرچند در کشور های مختلف و بر اساس قوانین داخلی آن کشور ها ایجاد می شوند، اما با همه تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که بین جوامع وجود دارد، همه این سازمان ها به عنوان نهاد هایی خود محور و مردمی دارای ارزش ها و اهداف مشترک هستند که مهمترین آنها حمایت از حقوق بشر و فرد بشر در هر جای دنیاست. [7] البته همانطور كه در متن پایان نامه بحث بيشتر خواهيم كرد در بسياري موارد به دليل دخالتها و كار شكنيهاي دولت عملكرد اينگونه سازمانها با مشكلات عديده اي مواجه ميشوند كه به اين كار شكنيها بايد مواردي چون عدم بودجه كافي و عدم هماهنگي و همكاري اعضا همچنين بي تجربگي اعضاي آنها را اضافه كرد.

امروزه موفقيت چشمگير اين سازمانها بيش از پيش خود را نشان داده و در بسياري از موارد باعث همكاري ملتهاي مختلف و حل بحرانهاي موجود شده است و به ويژه كشورهاي دموكراتيك و آزاد توانسته­اند از وجود اين نهادها استفاده فراواني كنند و در عين حال بستر كافي براي رشد و عملكرد بهتر آنها مهيا نمایند، هرچند كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشكلات بسياري بر سر راه اين سازمانها مي باشد.

ج. پیشگیری:

بحث ديگر مرتبط با موضوع اصلي ما پيشگيري است كه در چند دهه اخير بحثهاي بسياري پيرامون آن در گرفته است. در دهه هاي 1960 و 1970 به ويژه با ظهور مكاتب واكنش اجتماعي و انتقادات آن بر نظام كيفري حاكم،پيشگيري از جرم به عنوان مهمترين حربه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و تكرار آن، مطرح شد. اين مكتب مدعي شد كه نظام حقوقي حاکم تا كنون نتوانسته است در زمينه كاهش جرم و اصلاح مجرمان گامي بردارد و آمارها نيز اين را نشان مي دهد، بدين ترتيب پيشگيري از بزهكاري به عنوان مهمترين ابزار براي بهبود عملكرد نظام كيفري و كاهش جرم پيشنهاد شد. امروزه اهميت پيشگيري از جرم بر هيچ كس پوشيده نيست، در بیان اهمیت پیش گیری بیان این جمله معروف بس كه پيشگيري هميشه بهتر از درمان است.

اما منظور از پیشگیری چیست؟مفهوم آن کدام است؟ اگر بخواهیم برای دیدن تعاریف مختلف از پیشگیری به کتب و نظریات علمای حقوق مراجعه کنیم میبینیم که, به تعداد کسانی که در صدد تعریف آن بر آمده اند، تعریف وجود دارد. و این به خاطر دیدگاه های گوناگون آنهاست که با توجه به آن و جنبه هایی که در ذهن داشته اند، به ابراز نظر پرداختند. ما برای روشنتر شدن این مفهوم و جلوگیری از پراکنده گویی ،بینشهای مختلف در تبیین مفهوم پیشگیری را بیان میکنیم. در این زمینه دو بینش کلی به چشم می خورد.بینش موسع و بینش مضیق.

اول: بینش موسع

از این دیدگاه پیشگیری به هرگونه عمل و فرآیندی گفته میشود که منجر به جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن شود. در واقع هر گونه عملی که نتیجه آن عدم وقوع جرم باشد، عمل پیش گیرانه است. اولین آثار و تبیین این نوع پیشگیری را میتوان در سیاست جنایی انریکو فرّی دید.[8] و پس از او نیز مکتب دفاع اجتماعی از همین دیدگاه پیروی کرد و حتی امروزه نویسندگان بسیاری آن را بهترین دیدگاه برای توصیف مفهوم پیشگیری میدانند. با توجه به نکات بالا میبینیم که این تعریف نمی­تواند مبین مقصود باشد. این دیدگاه پیشگیری را به نوعی هدف میپندارد که بنا به ضرب المثل معروف هدف هر وسیله ای را توجیه می کند لذا هر عملی از این دیدگاه پیش گیرانه محسوب می شود. امروزه در گفتمان های دولت مردان با این جمله که هر عملی پیشگیرانه است زیاد برخورد میکنیم که میتواند منجر به ورود و مداخله غیر مجاز حکومت در زندگی خصوصی مردم و سلب آزادی آنها باشد.

ایرادات مهمی که میتوان به آن در تبیین گسترده از پیشگیری اشاره کرد به این ترتیب است که:

نباید مفهوم پیشگیری را با سرکوب خلط کرد. همان طور که میبینیم بیشتر از تعبیر پیشگیری از جرم یاد میشود, در حالی که چنین تفسیر گسترده ای, حتا ضمانت های کیفری و جبران خسارت بزه دیده را نیز شامل میشود که دور از صواب است.

از طرف دیگر جبران خسارت تنها نسبت به برخی افراد جنبه پیشگیرانه دارد ولی نسبت به بقیه میتواند موجب جسور تر شدن آنها در ارتکاب جرم شود.دوم: تعریف مضیق؛

این نوع از پیشگیری همان است که مد نظر جرم شناسی نیز میباشد و چنین تعریف میشود:

بر این اساس پیشگیری عبارت است از شیوه های غیر قهر آمیز که دولت برای مهار بزهکاری از طریق حصر, و محدود سازی عوامل جرمزا از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصت های مختلف ارتکاب جرم را فراهم میکنند, به کار میرود. [9]

در این رویکرد تنها تدابیر قبل از ارتکاب جرم مد نظر است.

اما کدامین بینش در این پژوهش, مد نظر ماست. با تفاسیر فوق مبرهن است که تبیین مضیق به رویکرد ما در این تحقیق نزدیک تر است زیرا:

این دیدگاه به عوامل بزهکاری و بزه دیدگی توجه کرده و این عوامل را مو شکافی میکند.

2- اینکه در تبیین مضیق منظور از اقدامات پیش گیرانه، اصولا اعمالی مد نظر است که پیش از تکرار جرم باشد نه پس از ارتکاب آن. و در واقع پیشگیری از تکرار جرم, زیرا بحث ما در اینجا جرم شناسی است که در پی کشف علل ارتکاب جرم میباشد.

3- این که باید این اقدامات داوطلبانه باشد همانطور که در بیان ویژگی های سازمان های مردم نهاد بدان اشاره کردیم.

4- سر انجام اینکه نباید سرکوب گر باشد, زیرا اصولا سازمانهای مردم نهاد که ما در پی بررسی نقش آن در پیشگیری هستیم صلاحیت سرکوب گری و مجازات را ندارند.  هم اكنون بحثهاي گسترده اي راجع به پيشگيري، چگونگي عملكرد آن و انواع آن توسط صاحب نظران مطرح شده است. در اين جا به تبیین و تعریف پیش گیری بسنده ميكنيم و طرح مباحث جامع تر چون انواع پیش گیری و توضیح آن  را به متن تحقيق وا مي نهيم.

د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان:

اصولا نقطه تمرکز اولیه جرم شناسی بزه و بزه کار بوده است. از همان آغاز جرم شناسی علمی که با کتاب انسان بزهکار لمبرزو همراه بود، بزه کار و ویژگی های ژنتیک او مهم ترین مباحث جرم شناسی را تشکیل می داد. نظریه مجرم مادرزاد لمبرزو بیان گر توجه صرف اندیشمندان آن زمان به بزه کار و غفلت از بزه دیده است. پس از گذشت سال ها دانشمندان و جرم شناسان در تفکرات خود تجدید نظر کرده و بزه دیده را نیز مطالعه کردند. در واقع توجه به بزه دیده و آسیب­های وارده به او مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت.

درسال 1941 برای نخستین بار هان فون هانتینگ در مقاله ای بر لزوم تعامل بین بزه دیده و مجرم تأکید کرد. بنیامین مندلسن در سال 1947 اولین بار از واژهvictimology  به معنای بزه دیده شناسی استفاده کرد. اولین مطالب نظام مند راجع به بزه دیده در سال 1948 در کتاب بزه کار و قربانی او، اثر هانس فون هنتینگ به چشم می خورد. [10]

بدین ترتیب ،به تدریج توجه به بزه دیده و نیاز های او بحث های فراوانی را در محافل حقوقی به دنبال آورد. سعی شد تا بزه دیده در فر آیند های کیفری نقش مؤثر تری ایفا نماید و هدف اجرای کیفر و محاکمات کیفری، باز گشت وضع اولیه قبل از ارتکاب جرم برای بزه دیده و ندامت بزه کار از ارتکاب عمل مجرمانه و سعی در جبران آن باشد. مطرح شدن عدالت ترمیمی دقیقا در این راستا بود که موفقیت های چشم گیری نیز در پی داشت. از طرف دیگر، ضرورت حمایت بیشتر از کودکان و نو جوانان بزه دیده که از آسیب پذیری بالایی برخوردار بودند، روز به روز بیشتر احساس شد. بدین جهت نیز اقدامات عملی چندی در کشور های جهان و حتی در سازمان ملل متحد انجام شد که واضح ترین این اقدامات تصویب اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است.

در پی تصویب این اسناد جهانی و امضای آنها توسط اکثر کشور های جهان، در سطح داخلی نیز قوانین بسیاری برای حمایت از کودکان و نو جوانان و تبیین چگونگی حمایت از آنها وضع شد. امروزه بر خلاف گذشته در بیشتر بحث ها و محافل حقوقی به نوعی نقش بزه دیده بارز است و مسائل مختلفی در این زمینه مطرح شده است از جمله انواع بزه دیدگی، نحوه حمایت از بزه دیدگان و ایجاد شرایطی برای این که بزه دیده کم ترین آسیب را در فر آیند کیفری ببیند و از او جبران خسارت شود.  عمده توجه ما انواع بزه دیدگی را شامل می شود که سازمان های مردم نهاد برای پیش گیری از آن نقش عملی ایفا می کنند. مسلم است که اگر بخواهیم به تمام انواع بزه دیدگی بپردازیم ضمن این که با توجه به محدودیت پژوهش امکان پذیر نمی باشد، از آن جایی که سازمان های مردم نهاد در بسیاری از این زمینه ها توانایی یا امکان مداخله ندارند از موضوع خود نیز دور خواهیم شد.

در واقع موضوع کلیدی ما در این پژوهش بررسی مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد است که بدین منظور نیز مطالب خود را مناسب با این دیدگاه مطرح کنیم.

ما سعي ميكنيم تا با توجه به موضوع خود از سازمانهايي كه بيش یا کم در زمينه كاهش و پيشگيري از جرايم عليه كودكان فعاليت مي كنند باز دید کنیم تا از نزدیک اقدامات، كمبودها و موانع پیش روی اين سازمان ها را مشاهده نماییم و راجع به مباحث جانبي همچون تعريف كودك و سن اطفال كه مباحث بسياري را به خود اختصاص داده به صورت اختصار اشاره ای داشته باشیم.

ه. سؤال­های تحقيق:

اول. سؤالات اصلي:

آيا در بستر سياست جنايي فعلي ایران سازمان هاي مردم نهاد ميتوانند نقش مؤثري در پيشگيري از جرايم عليه اطفال ايفا كنند؟

نحوه مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال و نوجوانان چيست؟

دوم. سؤالات فرعي:

آيا زمينه هاي اجتماعي مساعد براي شكل گيري و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در عرصه پيشگيري از جرايم عليه اطفال در ايران وجود دارد؟

2.آيا اساساً سازماني دولتي يا غير دولتي براي پيشگيري از جرايم عليه اطفال در ايران وجود دارد؟

3.آيا در اسناد بين المللي و نظام حقوقي ساير كشور ها نقش سازمان هاي مردم نهاد براي پيشگيري از جرايم عليه اطفال جدي تلقي شده است؟

Non-Governmental Organizations (NGOs)

Blacks law dictionary ،-1080.

سازمان های غیر دولتی کودکان؛ نقش ها، چالشها و راه کارها، قابل دسترسی در سایت کانون سلامت ژین، به آدرس:

www.jin-hc.org

محمدرضا، حکاک زاده، سازمان های غیر حکومتی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، گردآوری و تدوین،مهدی ذاکریان،چاپ اول،نشر میزان،تهران،1383،ص173

 سازمان های غیر دولتی کودکان؛ نقش ها، چالشها و راه کارها، قابل دسترسی در سایت کانون سلامت ژین، به آدرس:

www.jin-hc.org

ایوب،امیرکواسمی،بررسی علل رشد فزاینده سازمان های مردم نهاد،فصلنامه مطالعات بین الملل سال پنجم،شماره 20،بهار1388،ص ص 164-165،

مهدی ذاکریان ،حقوق بشر در هزاره جدید،انتشارات دانشگاه تهران،تهران، 1381،ص. 137.

شهرام ،ابراهیمی،جرم شناسی پیشگیری،جلد اول،چاپ اول،نشر میزان،تهران،1390،ص 39

همان ،،ص 39

عزت ،عبدالفتاح،بزه شناسی و بزه دیده شناسی ،مترجم اسماعیل رحیمی نژاد،نامه مفید،شماره 18، 1378،ص117

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122