پايان نامه نقش شبکه ماهواره‌اي فارسي زبان بي‌بي‌سي در مشارکت سياسي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش شبکه ماهواره‌اي فارسي زبان بي‌بي‌سي در مشارکت سياسي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش شبکه ماهواره‌اي فارسي زبان بي‌بي‌سي در مشارکت سياسي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول )کلیات تحقیق) 2
‌‌۱-‌‌۱- مقدمه 3
‌‌2-‌‌1- بیان مساله 4
‌‌3-‌1- ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری 7
2-3-1 – ضرورت و اهیمت عملی 7
‌‌4-‌1- اهداف تحقیق: 7
‌‌5-1- سوالات تحقیق 8
‌‌6-1- فرضیه‌های تحقیق: 9
‌‌7-1- تعریف متغیرها: 11
1-7-1- تعریف مفهومی مشارکت سیاسی: 11
2-7-1- تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی: 11
فصل دوّم (ادبیات و پیشینه تحقیق) 12
1-2- مقدمه: 13
2-2- پیشینه تحقیق در جهان و ایران: 13
3-2- مبانی نظری تحقیق: 17
1-3-2- مشارکت سیاسی 17
2-3-2 مشارکت در لغت: 20
3-3-2- مشارکت اجتماعی و سیاسی 21
4-3-2- مشارکت، بیتفاوتی 22
5-3-2- اشکال مشارکت 24
6-3-2- مشارکت سیاسی در دنیای معاصر 25
7-3-2- کارکردهای مشارکت 26
8-3-2- راهکارهایی برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم: 26
9-3-2- ویژگیهای مشارکت: 30
1-9-3-2- دانیل لرنر 32
2-9-3-2- لیپست 33
3-9-3-2- رابرت دال 33
4-9-3-2- ‌بیگانگی اجتماعی – سیاسی 35
5-9-3-2- هانتینگتن 36
6-9-3-2 کالینز 37
7-9-3-2- سیمن 38
8-9-3-2- میلبرات و گوئل 39
9-9-3-2- ‌مشارکت سیاسی از دیدگاه میلبرات 42
4-2- بحران و مشارکت سیاسی 43
1-4-2- بحران سیاسی 44
5-2- رسانهها 48
1-5-2- تعریف رسانه و اهمیت آن 48
2-5-2- نقش رسانهها در سازماندهی توسعه 51
3-5-2- افکار عمومی و اهمیت آن ‌ 52
4-5-2- سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: 53
5-5-2- تلویزیون؛ جعبه جادو 55
6-5-2- رادیو: (Radio) ‌ 59
7-5-2- ماهواره: 61
1-7-5-2- تاریخچه بی‌بی‌سی (BBC) 61
2-7-5-2- ‌عملکرد بی‌بی‌سی فارسی 62
3-7-5-2- اهداف بی‌بی‌سی فارسی 64
4-7-5-2- ویژگی‌ها‌ی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی 65
5-7-5-2- اهداف اصلی تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بی‌بی‌سی 66
6-7-5-2- تفاوت‌های تلویزیون BBC با سایر رسانه‌ها‌ 66
6-2- توسعه و سند چشم انداز توسعه 67
1-6-2- سهم رسانه در چشم انداز توسعه 69
7-2- نقشهای متفاوت رسانهها 73
8-2- کدام رسانه؟، کدام توسعه؟ ‌‌ ‌‌ ‌WHICH MEDIA ? WHICH DEVELOPMENT? 77
9-2- ‌نقش رسانهها در مدیریت بحرانهای سیاسی 80
1-9-2- رسانهها و متقاعدسازی: 81
10-2- چارچوب نظری تحقیق 85
فصل سوم: روش شناسی 87
1-3- روش تحقیق 88
2-3- جامعه آماری 88
4-3- نمونه آماری و روش نمونهگیری 88
5-3- نحوة تعیین حجم نمونه 88
6-3- روش گردآوری اطلاعات 89
7-3- ابزار گردآوری اطلاعات 89
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 89
9-‌3- سوالات تحقیق 90
‌‌10-3- فرضیه‌های تحقیق 91
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها 93
1-4- مقدمه 94
2-4- آمارهای توصیفی متغیرهای زمینهای 94
1-2-4- جنسیت 94
2-2-4- سن 94
3-2-4- وضعیت تأهل 94
4-2-4- نوع دانشگاه 95
5-2-4- وضعیت اشتغال 95
6-2-4- مقطع تحصیلی 96
3-4- آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی 96
1-3-4- داشتن مقام اداری یا سیاسی 97
2-3-4- ‌جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری 98
3-3-4- عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی 99
4-3-4- عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی 100
5-3-4- مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات 102
6-3-4- ‌عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی 103
7-3-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی 104
8-3-4- مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی 106
9-3-4- ‌اندکی علاقه و میل به سیاست 107
4-4- مقایسه میانگینهای ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در دو دانشکده 109
1-4-4- داشتن مقام سیاسی یا اداری 109
2-4-4- جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری 109
3-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی 110
4-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی 110
5-4-4- مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … 110
6-4-4-عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی 111
7-4-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی 111
8-4-4- مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی 111
9-4-4-اندکی علاقه و میل به سیاست 112
5-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق 114
1-5-4- آزمون تفاوت میانگین متغیر داشتن مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده 114
2-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده 114
3-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده 115
4-5-4- آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده 116
5-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … بر حسب دانشکده 116
6-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده 117
7-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده 118
8-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی بر حسب دانشکده 118
9-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر اندکی علاقه ومیل به سیاست بر حسب دانشکده 119
10-5-4-آزمون تفاوت میانگین مجموع ابعاد متغیر مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب دانشکده 120
فصل پنجم : جمعبندی و نتیجهگیری 121
1-5- مقدمه 122
2-5- خلاصه روش مورد استفاده 122
3-5- خلاصه چارچوب نظری مورد استفاده 122
4-5- خلاصه یافته‌های ‌تحقیق 125
5-5- نتیجه گیری نهایی 126
6-5- پیشنهادات تحقیق 127
1-6-5- پیشنهادات کاربردی 127
2-6-5- پیشنهادات پژوهشی 127
7-5- محدودیتهای تحقیق 128
منابع فارسی 129
منابع انگلیسی: 134
ضمائم 135

منابع

ازکیا مصطفی، غفاری غلامرضا : “بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان.” ‌فصلنامة علوم اجتماعی : 1380 شماره

ازکیا، مصطفی. “جامعه شناسی توسعه” ‌تهران، مؤسسه نشر کلمه. 1380 .

اسدی، علی.” افکار عمومی و ارتباطات”. چاپ اول. انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلای ایران.

امجد، محمد . «ماهیت افکار عمومی و نحوه شکل گیری آن» . روابط عمومی. شماره 25، صص 14- 12 . 1381.

بینگر اتولر، ارتباطات اقناعی، ترجمه علی رستمی، ‌مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما . چاپ اول، ‌1376.

آغاز محمد حسن ، جعفرنژاد سید ابوالفضل، تعامل فرهنگ و رسانه در توسعه فرهنگی کشور ، تهران، دبیرخانه همایش مهندسی فرهنگی کشور. 1385.

آغاز ‌محمدحسن ، ‌جعفرنژاد سیدابوالفضل ، آسیب شناسی روح هویت ایرانی، تهران، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ، اولین همایش گفتمان ایرانی . 1385.

اینگلیس فرد، نظریه رسانه‌ها ‌، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما . 1377.

بلیغ ‌ناصر . دستورالعمل برنامه‌سازی در رادیو تلویزیون هنگ‌کنگ، انتشارات اداره کل تحقیق و توسعه صدا سازمان صدا و سیما. 1379.

بلیغ ‌ناصر، دستورالعمل برنامه‌سازی در رادیو تلویزیون انگلستان (BBC)، انتشارات اداره کل تحقیق و توسعه صدا سازمان صدا و سیما. 1380

بُهنر جِرد، وانِک میکائیل: ‌نگرش‌ها ‌و تغییر آن‌ها، ترجمه علی مهداد، انتشارت جنگل، چاپ اول.1384.

پاتر، جیمز (1385)؛ «تعریف سواد رسانه ای»؛ کاووسی، لیدا؛ رسانه؛ شماره 68؛ ص ص 25-7.

حکیم آرا محمدعلی، ‌ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ، انتشارت سمت ، چاپ اول.

خوش بیان مسلم، افکار عمومی در سازمان، تهران، شرکت تعاونی سازمان معین ادارات، چاپ اول . 1384.

دادگران سیدمحمد، افکار عمومی و روابط عمومی: نفوذمندان نامرئی جامعه، روابط عمومی، شماره 8، صص (39-36). 1380

دادگران سیدمحمد، مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات مروارید، چاپ دهم. ‌1385.

دهقان علیرضا، بررسی تأثیر رسانه‌ها ‌بر افکار عمومی: کاربرد یک الگوی جامعه‌شناختی، فصلنامة علوم اجتماعی، شماره 13، صص (25-3). 1378.

رابینز استیفن پی، مبانی رفتار سازمانی (1997)، ترجمه علی پارسائیان و ‌سیدمحمد اعرابی، چاپ چهارم، دفتر پژوهش‌های ‌فرهنگی. 1378.

سید جوادین سیدرضا ، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش. ‌1383.

فرهنگی علی اکبر ، ارتباطات انسانی، چاپ سوم، موسسه خدمات فرهنگی رسا. ‌1378.

فرهنگی علی اکبر، روشندل اربطانی ‌طاهر، برقی میکائیل: «نگرشی بر بنیآن‌های ‌نظری مدیریت ‌سازمان‌های ‌رسانه ای»، دانش مدیریت، ‌شماره 66، صص 114-85. 1383 .

کازنو ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، چاپ هشتم، انتشارات اطلاعات.

کوهن آرتور، تغییر نگرش و تاثیر اجتماعی، ترجمه علیرضا کلدی، چاپ اول، انتشارت دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. 1378.

دادگران سید محمد، «افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی – اجتماعی بر نگرش‌ها ‌استوار است»، روابط عمومی، شماره 29، صص (21-18). 1382.

ماکسوِل جان، مدیریت نگرش (2003) ، ترجمه فضل الله امینی، چاپ اول، انتشارات فرا. ‌1382.

متولی کاظم، افکار عمومی و شیوه‌های ‌اقناع، چاپ اول، انتشارت بهجت. ‌1384 .

هربرست سوزان، ‌بنیجر ‌جیمز. آر: «افکار عمومی: تاملی در تاریخ زیرساخت افکار عمومی»، ترجمه حبیب الله معظمی گودرزی ، رسانه، ‌شماره 53، صص (116-114).

آقابخشی علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. 1375.

بیرو آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، چاپ دوم. 1380

بیریکوف ن . س، تلویزیون و دکترینهای آن در غرب، ترجمه محمد حفاظتی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها. 1372.

پای لوسین، بحران مشروعیت: از کتاب «بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی»، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1380.

پراتکانیس ‌آنتونی، الیوت ارونسون ، عصر تبلیغات ، ترجمه کاووس سیدامامی و محمد صادق عباسی، تهران: انتشارات سروش . 1378 .

پستمن نیل، نقش رسانه‌های ‌تصویری در دوران کودکی، تهران: انتشارات اطلاعات . 1377.

تاجیک محمد رضا، مدیریت بحران، انتشارات فرهنگ گفتمان. 1379

تهرانیان مجید ، تنگناهای اجتماعی توسعه ملی ایران، تهران، سازمان مدیریت صنعتی . 1374.

تیرل رابرت، ژورنالیسم تلویزیونی ، ترجمه مهدی رحیمیان ، تهران، نشر سروش. 1371. ‌

چلبی مسعود، جامعه شناسی نظم، تهران، نشر نی . 1375.

حریری اکبری محمد، مدیریت توسعه ، تهران، نشر قطره . 1378.

خاکساری علی، فرایند مشارکت و سطوح آن، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی توسعه مشارکت زنان. ‌تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 1380 .

خوش بیان مسلم ، افکار عمومی در سازمان، چاپ اول، تهران، شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.

دادگران سیدمحمد، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دهم، انتشارات مروارید. .1380.

دال رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسن ظفریان، تهران، مرندیز. 1364

دروین ‌برندا و دیگران ، بازنگری در ارتباطات، مسایل مربوط به نگاره‌ها‌، ترجمه ‌محمود صدری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ‌. 1374.

دهشیری محمدرضا، کالبدشکافی تروریسم، انتشارات اداره کل پژوهش معاونت سیاسی سازمان صداوسیما. 1379.

راش مایکل، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، سازمان مطالعات و تدوین علوم انسانی، انتشارات سمت.

رفیع پور ‌فرامرز، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، تهران، نشر کتاب فرا. 1378.

ساروخانی باقر، جامعه شناسی ارتباطات، نشراطلاعات، چاپ دوم.1381.

سبیلان اردستانی حسن، رادیو و مدیریت بحران، انتشارات دفتر پژوهش‌های رادیو و انتشارات طرح آینده. 1386. ‌

سو، آلوین. ی، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی. 1378.

سیف زاده سید حسن، نوسازی و دگرگونی جامعه، انتشارات سفیر. 1368.

شرام ‌ویلبر و دیگران ، تلویزیون در زندگی کودکان ما، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما . 1377.

 

محسنی تبریزی علی رضا، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، نامه پژوهش1.

مک لوهان مارشال ، برای درک رسانه‌ها ‌، ترجمه سعید آذری ، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما. 1377 .

موحد مجد محمد ، “شبکه بی بی سی فارسی؛ چالش‌ها ‌و فرصت‌ها‌”، اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی، تهران. 1382.

موسی خانی مرتضی، مدیریت بحران، نشریه دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، شماره یازدهم. 1369.

مولانا حمید، جریان بین‌المللی اطلاعات، ترجمه یونس شکرخواه، وزارت ارشاد.1371. ‌

هانتینگتون ساموئل ، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.1370.

واس ای. د، پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ‌ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی. 1376.

واینر ‌مایرون و ساموئل هانتیگتن ، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی . 1379 .

ویندال ‌سون و دیگران ، کاربرد نظریه‌های ‌ارتباطات ، ترجمه علیرضا دهقان ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها ‌. 1376.

یحیایی علی، فرید بیتا، بحران مشارکت و عوامل موثر بر آن، مجله فرهنگ مشارکت، شماره 12

موحد مجد مجید، « مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن مطالعات زنان»، سال اول، شماره‌ی دوم، زمستان 1382 ، ص 28.

رونالد اینگهارت، تحوّل فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، 1385، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر.چاپ اوّل ، 1373، ص 3.

ساروخانی باقر، درآمدی بر دائرة‌المعارف علومن اجتماعی، تهران، کیهان، چاپ اول، 1370، ص (726-722).

عبدالرحمن، عالم، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، ص140. 1380.

بشیریه حسین، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، نشر علوم نوین، 113. 1383.

 

مصفا نسرین، نظام­های سیاسی تطبیقی، تکثیر از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:۱۳۷۲ ، ص139 ‌

مؤمن محمد،گفتگوی دین و مشارکت سیاسی،فصلنامه علوم سیاسی،ش ‌۷: زمستان ۱۳۷۸، ص ۲۱

منابع انگلیسی:

Vanhanen , Tatu (2003), Democratization: A Comparative Analysis of Countrires , Routledge

political science, edited, Cree stein. F,G, nelson, w. pohspy.addison- wesIy. polishing Company .

Alexander, Patricia A; Buehl, Michelle M; Sperl, Christopher T (2001); “The persuasiveness of persuasive discourse”; International Journal of Educational Research; Vol 35; pp 651–674.

Arbuthnott, Katherine D (2009); “Education for sustainable development beyond attitude change”; International Journal of Sustainability in Higher Education; Vol 10; No 2; pp 152-163.

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه ماهواره‌ای[1] فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران انجام شد. در همین راستا، از هر یک از دانشکده­های موجود یک گروه انتخاب شده و در تحقیق شرکت کردند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی، کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ای بوده است. لذا قسمتی از اطلاعات تحقیق مربوط به ‌چارچوب نظری و چارچوب تجربی تحقیق از طریق مطالعه متون مرتبط استخراج شد. بخشی دیگر نیز از طریق پرسشنامه و با رجوع به نمونه‌ها‌ی انتخاب شده جمع‌آوری گردید.

در این تحقیق از دیدگاه لیستر میلبرات در چهارچوب نظری استفاده شد و تئوری وی به عنوان مبنای جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.

همان‌طور که از یافته­های توصیفی برمی­آید، مشارکت سیاسی با ابعاد 9 گانه‌اش دارای تفاوت­ها و شباهت­هایی در دو دانشکده بوده است که در اکثر ابعاد،  میانگین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیشتر از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه بود و می‌توان نتیجه گرفت که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشارکت بیشتری نسبت به دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دارند. این امر علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد از جمله استفاده از رسانه‌ای همچون BBC. البته چون تحقیق حاضر مقایسه­ای بوده و علی نیست، نمی‌توان بر روی علل بحث زیادی کرد. تنها می‌توان این امر را در نظر گرفت که این میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویانی بوده است که مخاطب رسانه فارسی زبان BBC بوده­اند.

کلید واژه‌ها: شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌بی‌سی، مشارکت سیاسی

فصل اول )کلیات تحقیق)

‌۱-۱- مقدمه

نظام‌های سیاسی بر پایه‌ی اعتماد عمومی و اراده‌ی مردم استوار می‌گردند و استمرار و اقتدار آن‌ها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. این مشارکت در قالب‌های مختلفی شکل می‌گیرد، از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه‌پرسی‌ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آن‌ها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن، در جوامع مدرن این مشارکت در قالب احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی هدایت می‌شود.

دموکراسی در معنا‌ی کنونی آن، تنها نظام سیاسی است که حضور شهروندان در عرصه سیاست و مداخله آنان در امور حکومتی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته است. ماکس وبر معتقد است که دموکراسی به نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن مردم، مشارکت کننده در نظام حکومتی به شمار می‌آیند و نه افراد منفعل، و کلیه مفهوم مشارکت در معنای شهروند بودن است. در دیدگاه وبر، شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری و تنظیم سیاست‌ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران است.

مشارکت سیاسی یکی از مفاهیم رایج در حوزه سیاست است. زمانی که بحث از توسعه در این حوزه به میان می‌آید مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پر کاربرد‌ترین مفاهیم بر جستگی خاصی دارد و عموماً از آن به عنوان مولفه اصلی توسعه سیاسی نام می‌برند. اگر توسعه سیاسی را فرایندی بنامیم که از طریق آن زمینه‌های لازم برای نهادینه کردن مشارکت سیاسی و در پی آن تواناسازی یک نظام سیاسی و در پی آن تواناسازی یک نظام سیاسی میسر می‌شود، کشور‌های مختلف بر این اساس در سطوح متفاوت قرار می‌گیرند.

کاهش مشارکت سیاسی در جامعه به معنای ایجاد جدایی و انفصال بیشتر بین مردم و سیستم سیاسی است. این وضعیت در نهایت در برنامه‌ریزی‌های اساسی برای اداره جامعه و ثبات و سازماندهی اجتماعی اختلال ایجاد کرده است و با ایجاد تنش‌ها و بحران‌ها از انجام برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممانعت به عمل می‌آورد. افزایش مشارکت سیاسی در جامعه می‌تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم نقش بسیار مثبتی را ایفا نماید.

‌‌2-‌‌1- بیان مساله

مشارکت سیاسی یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است. بنابراین با گسترش هر چه بیشتر دموکراسی در جهان، توجه به ابعاد مختلف دخالت مردم در صحنه‌ی سیاسی هر کشور پررنگ‌تر می‌شود. تمایل هر فرد به درگیر شدن «در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی» به عنوان یکی از جنبه‌های مهم «رفتار سیاسی» محسوب می‌شود. به‌طور کلی، مشارکت سیاسی پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی را عملی می‌سازد. بنا به تعریفی، «شرکت در فرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می‌انجامد و سیاست عمومی را تعیین می‌کند و یا بر آن اثر می‌گذارد را مشارکت سیاسی می‌گویند.» به بیانی دیگر، «فعالیت اجتماعی داوطلبانه‌ی افراد یک جامعه، که افراد در آن احساس می‌کنند مستقیم یا غیر مستقیم در سیاست‌گذاری‌های عمومی و یا انتخاب رهبران مشارکت دارند.» ذیل مفهوم مشارکت سیاسی در نظر گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث مشارکت سیاسی، توجیه افرادی است که مشارکت نمی‌کنند. ولی باید دید که موانع مشارکت این افراد و راه‌های تقویت مشارکت عمومی کدام‌اند و چگونه می‌توان توجه همه یا اکثریت افراد یک جامعه را به مشارکت در سرنوشت خودشان و مسائل جامعه جلب کرد .

مشارکت سیاسی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی سیاسی بوده و یکی از معیارهای توسعه سیاسی در کشورها به شمار می‌رود از این رو پرداختن به مقوله مشارکت سیاسی می‌تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد. امروزه تمامی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی پی به اهمیت مشارکت سیاسی مردم برده و زمینه مشارکت مردم در فرآیند مشارکت و تصمیم‌گیری سیاسی را فراهم آورده‌اند، زیرا یکی از ملاک­های مشروعیت نظام‌های سیاسی که مهم‌ترین ملاک نیز تلقی می‌گردد، میزان مشارکت مردم در امور حکومتی است.

مسأله‌ای که باید در این جا بدان اشاره کنیم، این است که نظام‌های سیاسی بر پایه‌ی اعتماد عمومی و اراده‌ی مردم استوار می‌گردند و استمرار و اقتدار آن‌ها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. این مشارکت در قالب‌های مختلفی شکل می‌گیرد از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه‌پرسی‌ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آن‌ها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن شکل می‌گیرد. مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای مساعی سازمان یافته شهروندان بر انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است پس مشارکت سیاسی به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاست‌گذاری‌ها، فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاست‌های آن، بیگانه احساس نمی‌کنند. به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت، هدایت آن را بر عهده می‌گیرند یا به عبارت دیگر مشارکت سیاسی عبارت است از آن دسته فعالیت‌های ارادی و اختیاری که اعضای یک جامعه در آن مشارکت می‌کنند تا بوسیله آن در انتخابات حاکمان و سیاستمداران شرکت کنند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در سیاست‌گذاری‌های عمومی مشارکت می‌کنند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران بسیاری از استراتژیست‌های فرهنگی غرب، خود را با یک سامانه ایدئولوژیک نو روبرو دیدند که هرگز قدرت و نفوذ آن را تصور نمی‌کردند راه‌های مختلفی برای این تهاجم آزموده شد که در میان آن خونین‌ترین جنگ‌ها رقم خورد و چون حاصلی نداشت از چند سال پیش اصلی‌ترین راه، دستکاری‌ها و تهاجم فرهنگی عنوان شد و در میان این تهاجم فرهنگی، راه تهاجم رسانه‌ای روش موثر خوانده شد. این‌گونه بود که یکباره جریان پر سرعت راه‌اندازی شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی‌زبان، سایت‌ها و جراید نوین شکل گرفت. موضوع آن چنان آشکار بود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای به صراحت راه‌ دگرگونی جامعه ایرانی را رسانه‌ها عنوان کرد و معاون رییس جمهور آمریکا موضوع جوانان را یک راه استراتژیک برای دگرگونی ایران خواند.

اگر بخواهیم بدون توجه به مجموعه رسانه‌ای که فقط در چند سال اخیر برای هدایت فرهنگی ایران پردازش شده به برخی از برترین‌های این رسانه‌ها بپردازیم تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی یکی از مهم‌ترین و هوشمندانه‌ترین مجموعه‌هایی است که برای تاثیر بر مخاطبان ایرانی و ایرانی تبار تدارک دیده شده است.

به عنوان نمونه برخی از مهم‌ترین محورهای جریان سازی رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی در سال ‌۱‌۳‌۸‌۸ عبارت‌اند از: القای نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران، القای ناکارآمدی دولت و نظام، تقویت جریان‌های مخالف و تعمیق شکاف سیاسی در ایران. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نشانه‌ها و دال‌های محوری گفتمان شبکه بی‌بی‌سی فارسی در قبال ایران در سال ‌۱‌۳‌۸‌۸، بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدیدهای ایران است.

با توجه به مطالب فوق هدف این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که نقش شبکه فارسی BBC بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چگونه است و کمیت و کیفیت این نقش مورد بررسی، تبیین و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

‌‌3-‌1- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه سیاسی میزان مشارکت دانشجویان در انواع گروه‌ها و برنامه‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشد زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب تضعیف شکل‌گیری مفهوم شهروند فعال و هم‌چنین کاهش علایق عمومی و هویت اجتماعی افراد گردد.

مشارکت سیاسی دانشجویان، کارآیی نظام سیاسی و حکومتی را افزایش داده و به عنوان کانال‌های مشارکت، افکار عمومی را برای تابعیت از کار آیی نظام سیاسی و حکومتی از طریق انتقال خواسته‌ها تجهیز می‌نماید. مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی، یکی از مباحث مهم علوم سیاسی است. این مشارکت در درجه‌ی اول از طبع اجتماعی انسان ریشه می‌گیرد. مشارکت در امور اجتماعی، نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است که همه‌ی افراد انسانی ناگزیر به پذیرش آن هستند. اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی در نظام سیاسی در عصر نوین همراه با مدرنیته، لازم و ملزوم یک‌دیگر در امر حاکمیت و حکومت در دنیای نوین دانسته شده‌اند.

انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم براساس روابط انسان‌ها با یک‌دیگر امکان‌پذیر می‌گردد و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یک‌دیگر تاثیر می‌گذارند. در نتیجه، بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، به درستی ایفا کنند. مسائل سیاسی و امور مربوطه به حکومت که از اهم مسائل هر جامعه است، افراد بایستی با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و چگونگی اداره امور کشور تأثیرگذار باشند چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند براساس سنت‌های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه بر آن‌ها، برای آن‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد و هر طوری که بخواهند با سیاست‌گذاری و تنظیم اداره‌ی امور، آن‌ها را به دنبال خود می‌کشند و چه بسا که آن‌ها را به ورطه‌ی هلاکت بیندازند. پس مشارکت سیاسی برای سیاست فکری و زندگی با عزت امری لازم و ضروری است.

1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری

همان‌طور که اشاره شد در دنیای امروزی رسانه‌ها ‌نقش غیرقابل انکاری در سیاست‌های اجتماعی و تحولات سیاسی و اجتماعی دارند و نظریه‌های متفاوت و گاه متضاد زیادی در مورد تاثیر رسانه‌ها ‌بر جامعه و سیاست ساخته و پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر آن داریم که بخشی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که پیرامون تاثیر رسانه‌ها ‌بر جوامع انسانی دارد را در رابطه با جامعه ایران مورد تحقیق قرار دهیم و بررسی کنیم که چه نوع از نظریه‌ها می‌توانند برای تحلیل جامعه ما مفید واقع شوند.

2-3-1 – ضرورت و اهیمت عملی

از آن‌جایی‌که دانشجویان از جمله نخبگان جامعه و شخصیت‌های بالقوه‌ای هستند که در آینده پست‌ها و جایگاه‌های اجتماعی بالای را بر عهده می‌گیرند از این رو مطالعه نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری دیدگاه آن‌ها اعم از نقش مثبت یا منفی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های سیاسی آینده به وسیله مسئولان موثر واقع گردد.

‌‌4-‌1- اهداف تحقیق:

هدف اصلی: نقش شبکه فارسی زبان BBC بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اهداف فرعی:

‌ نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در داشتن مقام سیاسی یا اداری دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان شبه‌سیاسی دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌سیاسی دانشجویان

نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در بحث‌های سیاسی غیررسمی دانشجویان

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در اندک علاقه و میل به سیاست در دانشجویان

‌‌5-‌1- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت سیاسی دانشجویان علوم اجتماعی علامه طباطبایی و تهران نقش دارد؟

سوالات فرعی:

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در داشتن مقام سیاسی یا اداری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان شبه‌سیاسی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌سیاسی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در بحث‌های سیاسی غیررسمی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

آیا نقش شبکه فارسی زبان BBC در اندک علاقه و میل به سیاست در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متفاوت است؟

 ‌‌6-1- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:

بین نقش برنامه‌های شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

فرضیات فرعی:

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در داشتن مقام سیاسی یا اداری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان شبه ‌سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌ سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در بحث‌های سیاسی غیررسمی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در اندک علاقه و میل به سیاست در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.

[1] Satellite

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تأثير تماشاي برنامه هاي ماهواره بر ارزش هاي فردي و انسجام خانواده
 • پايان نامه هنجارها در جامعه ديني و تبليغ کالاهاي هنجارشکن در رسانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122