پايان نامه نقش شناخت زمان و مكان نزول بر تفسير قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش شناخت زمان و مكان نزول بر تفسير قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 194 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش شناخت زمان و مكان نزول بر تفسير قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش1
1ـ مقدمه2
2ـ بيان مسأله3
3 علت انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن3
4 سابقه پژوهش5
5 سؤال اصلي پژوهش6
6 سؤالات فرعي پژوهش7
7 فرضيه هاي پژوهش7
8 اهداف پژوهش7
9 روش گرد آوري اطلاعات و داده ها8
10 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق8
11 نتايج علمي و عملي تحقيق8
12 گزارش اجمالي تحقيق 9
1ـ 2 معنا شناسی10
1ـ 2ـ 1 مفهوم شناسي«زمان نزول»10
1ـ 2ـ 1ـ 1 معناي لغوي «زمان»10
1ـ 2ـ 1ـ 2 تعريف اصطلاحي «زمان نزول»11
1ـ 2ـ 2 مفهوم شناسي«مکان نزول»11
1ـ2ـ 2 ـ 1 معناي لغوي «مكان»11
1ـ 2ـ 2ـ 2 تعريف اصطلاحي «مكان نزول»12
1ـ 2ـ 3 مفهوم شناسي«نزول قرآن»12
1ـ 2ـ 3ـ 1 معناي لغوي «نزول»12
1ـ 2ـ 3ـ 2 تعريف اصطلاحي «نزول قرآن»13
1ـ 2ـ 4 مفهوم شناسي«تفسير»15
1ـ 2ـ 4 ـ 1 معناي لغوي «تفسير»15
1ـ 2ـ 4 ـ 2 تعريف اصطلاحي «تفسير»16
1ـ 2ـ 5 مفهوم شناسي«قرآن»17
1 ـ 2ـ 5 ـ 1 معناي لغوي «قرآن»17
1 ـ 2 ـ 5 ـ 2 تعريف اصطلاحي «قرآن»19
فصل دوم: فهم معنا با توجه به فضای نزول
مقدمه21
2ـ 1 اسباب نزول22
2ـ1ـ 1 معناي لغوي «اسباب»23
2ـ 1ـ 2 تعريف اصطلاحي «اسباب نزول»24
2ـ 1ـ 3 تأثير شناخت سبب نزول بر تفسير قرآن26
1 فهم صحيح معناي آيه و رفع ابهام از آن 26
2 شناخت مصاديق آيات29
3 دفع توهم حصر32
4 شناخت حكمت تشريع بعضي احكام34
5 شناخت محدوده شمول حكم38
2ـ 1 ـ 4 ضرورت شناخت روايات اسباب نزول43
2ـ 1ـ 5 معيار شناخت روايات صحيح اسباب نزول45
نتيجه گيري49
2 ـ 2 شأن نزول و نقش آن در تفسير49
2ـ 2 ـ 1 معنای لغوی «شأن »50
2ـ 2 ـ 2 تعریف اصطلاحی «شأن نزول » 50
2ـ 2 ـ 3 قرینه بودن شأن نزول در تفسير53
نتيجه گيري55
2ـ 3 فرهنگ زمان نزول ونقش آن در تفسير55
2ـ 3 ـ 1 معنای لغوی «فرهنگ»56
2ـ 3 ـ 2 تعریف اصطلاحی «فرهنگ»56
2ـ 3 ـ 3 قرینه بودن فرهنگ زمان نزول در تفسير58
نتيجه گيري 63
فصل سوم: زمان نزول و نقش آن در تفسير
مقدمه 65
3 ـ 1 زمان و مکان نزول66
3ـ 1 ـ 1 معنای لغوی «مکی و مدنی»66
3ـ 1 ـ 2 تعریف اصطلاحی «مکی و مدنی»67
3ـ 1 ـ 3 معیار هاي تقسيم آیات مکی و مدنی67
1 معیار زمانی68
2 معیار مکانی69
3 معیار خطابی69
3 ـ 1ـ 4 چگونگی تعیین مکی و مدنی آیات و سوره ها 70
الف ـ معيار استقرائی ـ سماعی یا نقلی و روائی70
الف ـ روايات ترتيب نزول70
ب ـ روايات اسباب نزول70
ب ـ معيار استنباطی یا اجتهادی و قیاسی71
الف ـ علائم ظاهری یا صوری71
ب ـ علائم محتوائی یا موضوعی71
نتيجه گيري74
3 ـ 2 حوزه ارتباط زمان نزول و تفسیر75
3ـ 2 ـ 1 تأثيرات شناخت زمان نزول بر تفسير75
1 فهم دقیق و بهتر معانی قرآن75
الف ـ فهم کلی محتوای بعضی سوره ها76
ب ـ فهم صحیح معنای آیات78
ج ـ فهم معنای حقیقی لغت های قرآنی80
2 شناخت آیات ناسخ و منسوخ81
3 شناخت آيات عام و خاص85
4 شناخت آيات مطلق و مقيد88
5 شناخت آيات مجمل و مبين91
6 ابطال روايات اسباب نزول 94
7 تصديق روايات اسباب نزول97
8 شناخت زمان نزول دلیل دیگر بر عدم تحریف قرآن98
9 تأكيد بر اعجاز قرآن كريم از نظر اخبار و حوادث غيبي99
10 دستیابی صحیح سیره نبوی101
11 آگاهی بر مراحل تاریخ تشریع آیات و روش قرآن در دعوت106
الف ـ آيات تحريم شراب به ترتيب نزول108
ب ـ آيات تحريم ربا به ترتيب نزول111
12 ابزاری قوی جهت استدلالات کلامی112
13 ابزاری قوی جهت استدلالات فقهی117
14 شناخت مصادیق آیات118
15 شناخت آيات و سوره هاي مكي و مدني120
16 زمان نزول، تأثير گذار بر ترتيب نزول سوره ها121
17 آگاهي بر حكمت نزول122
نتيجه گيري 123
فصل چهارم: مکان نزول و نقش آن بر تفسیر
مقدمه126
4 ـ 1 حوزه ارتباط مكان نزول و تفسیر128
4 ـ 1ـ 1 تأثيرات شناخت مكان نزول بر تفسير128
1 فهم مقاصد و تعابير قرآن كريم132
الف ـ فهم صحيح معناي آيه132
ب ـ فهم معناي مورد نظر لغت هاي قرآني134
2شناخت بهتر سيره نبوي136
3 آگاهی بر روش برخورد اسلام در دعوت137
4 شناسايي برخي حقايق در مباحث كلامي140
5 شاهدي بر صحت استنباط هاي فقهي142
فوائد ديگر142
خاتمه: ارتباط زمان و مکان نزول با دیگر قرینه ها143
1 رابطه زمان و مکان نزول با سیاق143
2 رابطه متقابل زمان و مکان نزول با اسباب نزول145
3 رابطه زمان نزول و مکان نزول با فرهنگ زمان151
نتيجه گيري154
نتيجه ها159
پيشنهاد ها164
فهرست منابع166

فهرست منابع

قرآن كريم

آل غازى عبدالقادر، ملاحويش، بيان المعانى‏، ج3، دمشق: مطبعة الترقى، 1382 ق‏

آلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج3 و 7و 14، بيروت: دار‌الكتب العلميه، 1415ق

ابن الأثير، عزالدين أبو الحسن على بن محمد الجزرى، الكامل في التاريخ، ج2، بيروت: دار‌صادر، 1385ق

4._________________________________ ، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، ج4، بيروت: دار الفكر، 1409ق

ابن الحجاج، ابوالحسين القشيري النيسابوري مسلم ، صحيح مسلم، ج 4، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي تا

ابن تيميه، تقي الدين احمد بن عبد الحليم، مقدمه في اصول التفسير، بيروت: دار القرآن الكريم، 1391ق

ابن جزى، غرناطى محمد بن احمد، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل‏، ج2، بيروت: ‏شركت دار الارقم بن ابى الارقم‏، 1416 ق

ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على، ‏زاد المسير فى علم التفسير، ج4، بيروت‏: دار الكتاب العربي،1422 ق

ابن حزم، الظاهري أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، لناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، بيروت: دار الكتب العلمية، 1406ق.

ابن حماد، ابي نصرالجوهري الفارابي اسماعيل ، تاج‏اللغه و صحاح‏العربيه المسمي الصحاح، ج‏1 و2 و5، بيروت: دارالفكر،1418ق

ابن حنبل، ابو عبد ا… الشيبا ني احمد، مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، القاهره: مؤسسه قرطبه، بي تا

ابن خلدون، العبر(تاريخ ابن خلدون)، ج1، ترجمه عبد المحمد آيتى، بي جا: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1363ش

13. ابن شهر،آشوب مازندرانى، مناقب آل أبي طالب (ع)، ج3، قم: انتشارات علامه، 1379ق

ابن عبد البر، أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد ، الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، ج4، بيروت: دار الجيل، 1412ق

ابن فارس، بن زکریا الرازی ابی الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، ج1، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1420ق

ابن قطب، بن ابراهيم شاذلي‏، فى ظلال القرآن‏، ج2، چ17، بيروت: دارالشروق، ‏1412 ق‏

ابن کثیر، حافظ، فضائل القرآن، جده: دار القبله للثقافه الاسلامیه، 1408 ق

ابن كثير، دمشقى اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم ( ابن كثير)، ج3و 8، بيروت: دار الكتب العلمية،‏1419ق

_______________________، البداية و النهاية، ج5 و 6، بيروت: دار الفكر، 1407ق

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 1 و 5 و 9 و 10 و 12 و 13، بيروت: دارصادر، 1414 ق

ابن هشام، الحميرى المعافرى عبد الملك، سيرت رسول الله، ج 1، رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى قاضى ابرقوه، چ3 ، تهران: خوارزمى، 1377 ش

_________________________، زندگانى محمد(ص) پيامبر اسلام، ج1، سيد هاشم رسولى، چ5، تهران، انتشارات كتابچى،1375ش

ابوالفتوح رازي، حسين بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج19، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1408 ق

ابوزيد، نصر حامد، مفهوم النص دراسه في علوم القرآن، چ4، بيروت: مركز الثقافي العربي، 1998م

___________، معناي متن: پژوهشي در علوم قرآن، مرتضي كريمي نيا، چ4، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1998 م

26. أبو شبهه، محمد بن محمد، المدخل لدراسه القرآن الکریم، کویت: غراس، 1424ق

إربلى، على بن عيسى ، كشف الغمة، ج1، تبريز: مكتبة بنى هاشمى، 1381ق

الاميني، النجفي، عبد الحسين احمد، الغدير في الكتاب والسنه والادب، ج 2، محمد تقي واحدي، چ 4، بيروت: دارالكتاب العربي، 1397ق

الباقلانی، ابی بکر ابن طیب، الانتصار للقرآن، ج1، بیروت: دار ابن خرم، 1422ق

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع الصحيح المختصر، ج1، چ3، بيروت: دار ابن كثير، 1407ق

البيهقي، احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، ج7، بيروت: دارالكتب العلمية، 1405ق

_________________________________، سنن البيهقي الكبرى، ج7، مكة المكرمة: مكتبة دارالباز،1414ق

الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبوعيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ج5، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بي تا

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدا… ابو عبدا…، المستدرك علي الصحيحين، ج3، بيروت: دار الكتب العلميه، بي تا

الحسيني البلخي القندوزي، شيخ سليمان ابن شيخ ابراهيم ابن شيخ محمد، ينابيع الموده، ج1، بيروت: مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بي تا

الحسيني الزبيدي، سيد محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج1و 13، كويت، لجنه التراث العربي، 1385ق

الحفناوی، محمد ابراهیم، دراسات فی القرآن الکریم، قاهره: دار الحدیث، بي تا

الذهبي، محمد حسين، التفسير و المفسرون، ج1، بي جا، بي تا،

الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القرآن الكريم، رياض: مكتبه التوبه، 1413 ق

الزرقاني، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج1، چ4، بيروت: دار الكتب العربي، 1423ق

الشاطبي، ابي اسحاق ابراهيم اللخمي الغرناطي، الموافقات في اصول الاحكام، ج2، بي جا: دار الفكر، بي تا

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الملل والنحل، ج2، بيروت: دار المعرفة، 1404ق

الصباغ، محمد بن لطفی، بحوث فی اصول التفسیر، بیروت: المکتب الاسلامیه، 1408م

العك، خالد عبد الرحمن ، اصول التفسير وقواعده، چ3، بيروت: دار النفا ئس ، 1414ق

المقدسى، مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ‏، ج1 و 2، محمد رضا شفيعى كدكنى، تهران: آگه،1374ش

الفیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج2 و 4، بیروت: دار الجیل، بی تا

المقريزى، تقى الدين أحمد بن على، إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، ج2 و 8 ، بیروت: دار الکتب العلمیه،1420ق

الموسوی الخوئی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیرالقرآن، چ8، بی جا: انوارالمهدی،1401 ق

_____________________، بيان در علوم و مسائل كلى قرآن‏، نجمى و هاشم زاده هريسى، بي جا، بي تا

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الكويت: مكتبة المعلا، 1406ق

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، الناسخ والمنسوخ، الكويت: مكتبة الفلاح، 1408ق

امینی نجفی، عبدالحسین، الغدیر، ج2، محمد تقي واحدي، چ4، تهران:کتابخانه بزرگ اسلامی، 1363ش

اندلسى، ابوحيان محمد بن يوسف‏، البحر المحيط فى التفسير، ج 1و 4، بيروت: دار الفكر، 1420ق

ايازي، سيد محمد علي، قرآن و فرهنگ زمانه، نقدي بر نظريه ي بازتاب فرهنگ عصر نزول در قرآن كريم، چ2، رشت: كتاب مبين،1380 ش

_____________، فقه پژوهی قرآنی: درآمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام، قم: بوستان کتاب،1380ش

56.______________، سير تطور تفاسير شيعه، چ3، رشت: كتاب مبين، 1381 ش

ایزدی مبارکه، کامران، شروط و آداب تفسیر و مفسر، تهران: امیر کبیر، 1376ش

بابائي، علي اكبر، مكاتب تفسيري، ج1، چ2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و…، 1385ش

بابائي، علي اكبر و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، چ2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و…، 1385ش

بحراني، سيد هشام، البرهان في تفسيرالقرآن، ج2 و 3 و 4 و 5، تهران: بنياد بعثت، 1416ق

بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی، غلام عباس توسلی و رضا فاضل، چ 14، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1382 ش

بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل فى تفسير القرآن‏، ج3، بيروت: داراحياء التراث،1420ق

بل ريچارد، درآمدي بر تاريخ قرآن، بازنگري و بازنگاري و. مونتگمري وات، بهاء الدين خرمشاهي، قم: مركز ترجمه قرآن مجيد به زبان هاي خارجي، 1382ش

بلاذرى، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان محمد توكل، تهران: نشر نقره ،1337ش

بلاشر رژي، در آستانه قرآن، محمود راميار، چ4، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1374ش

بلتاجي، محي الدين، دراسات في التفسير و اصوله، بيروت: دار الثقافة، 1987م

بلعمى، تاريخنامه طبرى، ج3، چ3، تهران: البرز، 1373ش

بيضاوي، عبدا… بن عمر، انوار التنزيل و اسرار التاويل، ج2، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1418 ق

تقوي دهاقاني، سيد حسين، روش شناسي اهل بيت (ع) در تفسير، تاويل و تطبيق قرآن، قم: فرهنگ منهاج،1381 ش

ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد، جواهر الحسان فى تفسير القرآن،ج2، بيروت: ‏داراحياء التراث العربى، ‏1418 ق‏

ثعلبي نيشابوري، ابواسحاق احمد بن ابراهيم، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج2 و4 و 10، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1422 ق

ثقة الاسلام كلينى، الكافي، ج1 و 8 ، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1365 ش

جرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن، جلاء الاذهان و جلاء الاحزان، ج1 و 3، تهران: دانشگاه تهران، 1377ش

جصاص، احمد بن على، احكام القرآن(جصاص)،ج3، بيروت: دار احياء التراث العربى‏، 1405 ق

جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج9، چ2، بیروت: دار العلم الملایین، 1978م

جوادي آملي، عبدا…، تسنيم: تفسير قرآن، ج1، چ3، قم: نشراسراء، 1381 ش

حائرى تهرانى، مير سيدعلي، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، ج 2، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ‏1377 ش

حجازى، محمد محمود، التفسير الواضح، ج1،‏ چ10، بيروت: دارالجيل الجديد، ‏1413 ق

حجتي، سيد محمدباقر، اسباب نزول(حجتي)، تهران: دفتر نشرفرهنگ اسلامى‏‏،1377 ش

80._______________، سه مقاله در تاريخ تفسير و نحو، تهران: بنياد قرآن، 1360 ش 81. حسكانى، عبيد الله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1و 2، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، 1411ق

حسینی ادیانی، سید ابوالحسن، پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام، ج1، تهران: دانشگاه الزهرا، 1383ش،

حسينى استرآبادى، سيد شرف‏ الدين، تأويل الآيات الظاهرة، قم: انتشارات جامعه مدرسين ،1409 ق

حسينى جرجانى، سيد اميرابوالفتوح، آيات الأحكام(جرجانى)، ج1، تهران:‏ نويد، 1404 ق‏

حقي بروسوي، اسماعيل، روح البيان، ج9، بيروت: دار الفكر، بي تا.

حكيم، سيد محمد باقر، علوم قرآني، ج1، محمد علي لساني فشاركي، تهران: تبيان، 1378ش

حويزي، عبد علي بن جمعه عروسي، نورالثقلين، ج1 و3 و 4 و 5، چ4، قم: اسماعيليان، 1415ق

خالد، خليفه السعد، علم اسباب النزول واهميته في تفسير القرآن، بحرين: دارالحكمه، 1998 م

خسروي، محبوبه، جغرافياي نزول قرآن، قم: سلوك جوان، 1385ش

داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان فى تفسير القرآن، ج2و 3، تهران: صدر، ‏1375 ش‏

دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث‏، ج 1 و3و4 و 5و9، قاهره: دار إحياء الكتب العربية، 1383 ق

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، ج33 و37 و45، تهران: دانشگاه تهران، 1341ش

دهلوي، الفوز الكبير في اصول التفسير، بيروت: دار قتيبه، 1409 ق

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم،1412ق

راميار، محمود، تاريخ قرآن، تهران: امير كبير، 1369ش

رجبي، محمود، روش تفسير قرآن، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383ش

رسولی محلاتی، سید هاشم، درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام، ج1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1383ش

رشيد الدين ميبدي، احمد بن ابي سعد، كشف الاسرار و عده الابرار، ج2 و3، چ5، تهران: امير كبير، 1371ش

زحيلى، وهبة بن مصطفى، تفسير الوسيط(زحيلى)، ج1، دمشق: دار الفكر، ‏1422 ق‏

زركشي، بدر الدين محمد بن عبد ا… ، البرهان في علوم القران، ج1 و 2، چ2، بيروت: دارالمعرفه ، 1415ق

زغلول، محمد حمد، التفسير بالراي قواعده وضوابطه واعلامه، دمشق: مكتبه الفارابي، 1420ق

زمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، بيروت: دار الكتب العربي، 1407ق

سبحاني، جعفر، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ج2، بيروت: دار الولاء، 1426ق

سعيدي روشن، محمدباقر، اسباب يا زمينه هاي نزول قرآن، قم: يمين، 1376ش

105.________________، تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، قم: مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383ش

106.________________، علوم قرآن، قم: مؤسسه آموزش و پرورش امام خميني(ره)، 1377ش

سيوطي جلال الدين، الاتقان في علوم القرآن، ج1 و2، بي جا: منشورات رضي و… ، بي تا

_____________، در المنثور في تفسير الماثور، ج1 و2 و3 و 4 و 5 و6، قم: كتابخانه مرعشي نجفي، 1404ق

_____________، لباب النقول في اسباب النزول، بيروت: دار احياء العلوم، بي تا

110._____________، التحبیر فی علم التفسیر، قاهره: دار المنار، 1406م

شاکر، محمد کاظم، مبانی و روش های تفسیری، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382ش

شانه چي، كاظم مدير، درايه الحديث، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1385ش

113.____________، تاريخ حديث، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، 1377ش

شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج7 و 21 و23، قم: مؤسسه آل البيت عليهم ‏السلام، 1409ق

شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، قم: جامعه مدرسين، 1413 ق

________، الأمالي، بي جا: انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1362ش

117.________، الخصال، ج1، قم: انتشارات جامعه مدرسين ،1403ق

________، عيون أخبار الرضا (ع)، ج1، انتشارات جهان، 1378ق

119.شيخ طوسي، التذهيب، ج7 و 8 ، تهران: دار الكتب الاسلاميه، 1365ش

صبحي صالح، مباحث في علوم القرأن، چ 10، بيروت: دار العلم للملايين، 1977م

121._________، مباحث فی علوم القرآن، محمد علی لسانی فشارکی، تهران: احسان، 1379ش

صدر، سيد حسن، تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام، ع. مشتاق عسكري محلاتي، تهران: دار الكتب الاسلاميه، 1381ش

طباطبائي، سيد محمد حسين، قرآن در اسلام، چ 2، تهران: دار الكتب الاسلاميه، 1353ش

_________________، الميزان في تفسير القرآن، ج1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 15 و 19 و 20، قم: انتشارات اسلامي جامعه ي مدرسين حوزه علميه ي قم، 1417ق

_________________، الميزان في تفسير القرآن، ج1و 2و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و10و11و 12و 13و 14و 15 و 16و 17و18و 19و 20، سيد محمد باقرموسوى همدانى، چ5، قم: دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه، بي تا

طبرسي، ابو منصور احمد بن علي، الاحتجاج، مشهد: مرتضي، 1403 ق

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1و 2 و 3 و 6 و 7 و 10، چ3، تهران: ناصر خسرو، 1372ش

_______________، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 5 و6 و 7 و 10 و 18 و 23و و26 و 27، مترجمان، تهران: فراهانى،1360 ش

129.______________، جوامع الجامع، ج 4، تهران: دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه، بي تا

130.طبري، ابو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ج3، بيروت: دارالمعرفه، 1412 ق

طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، ج1 و5، تهران: كتابفروشى مرتضوى،‏1375ش

طوسى، محمد بن حسن‏، التبيان فى تفسير القرآن‏، ج3، بيروت: داراحياء التراث العربى، بي تا

عاملى، ابراهيم، تفسير عاملى، ج1، تهران: صدوق‏،1360 ش

عبد الرزاق، حسین احمد، المکی و المدنی فی القرآن الکریم، ج1، قاهره: دار ابن عفان، 1420ق

عبدالهادي، تهذيب البلاغه، چ8، بي جا: المجمع العلمي الاسلامي، 1418ق

عبيدو، حسن يونس حسن، دراسات و مباحث في تاريخ التفسير و مناهج المفسرين، قاهره: مركزالكتاب النشر، بي تا

عطيه الجبوري، ابواليقظان، دراسات في التفسير و رجاله، چ2، بيروت: دار الندوه الجديده، 1408 ق

عظيم زاده، فائزه و دیگران، نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی، تهران: بنياد قرآن، 1380 ش

صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم: كتابخانه آيت الله مرعشى، 1404 ق

عسكري، سيد مرتضي، القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج1، بيروت: شركه التوحيد للنشر، 1415ق

علوي مهر، حسين، آشنائي با تاريخ تفسير و مفسران، قم: مركز جهاني علوم اسلامي، 1384 ش

عياشي، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، ج1 و 2، تهران: چابخانه علميه، 1380 ق

فارسي، جلال الدين، پيامبري و انقلاب، قم: اميد، بي تا

فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدا…، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، بي جا: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1419ق

فتال نيشابورى، محمد بن حسن، روضة الواعظين، قم: انتشارات رضى، بی تا

فخرالدين رازي، ابو عبدا… محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ج8 و 10 و 11و 12 و 23 و 32، چ3، بيروت: دار احياء التراث العربي،1420ق

فرات بن ابراهيم، ابوالقاسم، تفسير فرات الكوفى،‏ تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى،1410 ق‏

فراهيدي، خليل بن احمد، العين، ج3 و 4 و 5 و 7 و 8، قم: هجرت، 1410 ق

گنابادی سلطان، محمد، بیان السعاده فی مقامات العباده، ج2، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1408ق.

لک زایی، نجف، سیره پیامبر اعظم(ص) در گذر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1385ش

مؤدب، سيد رضا، روشهاي تفسير قرآن، چ3، قم: دانشگاه قم، 1386 ش

مجلسى محمد باقر، بحار الأنوار، ج2 و10 و 36 و 40 و 89 و90، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1404 ق

____________، مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول، ج3، چ3، تهران: دار الكتب الاسلاميه، 1363ش

محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، 1408 ق

محسن حيدر، حسن، اسباب النزول القرآني، قم: مركز العالمي لدراسات الاسلاميه، 1427 ق

محقق، محمد باقر، نمونه بينات در شأن نزول آيات، تهران: اسلامي، 1361 ش

محیسن، محمد سالم، فی رحاب القرآن، ج1، چ2، قاهره: مکتبه الکلیات الأزهریه، 1402ق

مركز المصطفي للدرسات الاسلاميه، آيات الغدير، قم: مركز المصطفي للدرسات الاسلاميه، 1419ق

مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، ج11و 12، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1360 ش‏

مظفر، محمد رضا، منطق، ج2، علی شیروانی، چ 5، قم: دارالعلم، 1375ش

معارف، مجيد، مباحثي در تاريخ و علوم قرآني، تهران: نبأ، 1383ش

اليم، ج1، علينقى منزوى، تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران، 1361ش

مكارم شيرازى، ناصر، لأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‏، ج2، قم: مدرسه امام على بن ابى طالب، ‏1421 ق

______________، نمونه، ج1 و 2 و 4 و 6 و 8 و 10و 14 و 19 و 27، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374ش

چكيده

تبيين مسائل و عللي كه موجب اختلاف نظر ميان مفسرين و دانشمندان علوم قرآني مي‌گردد (ميان شيعه و سني و چه در بين شيعه)، كمك شاياني به جامعه‌ي قرآني و كساني كه در پي فهم حقيقي مفاهيم قرآن كريم هستند به ويژه نسل جوان پويا، مي كند. يكي از اين مسائل، بي توجهي و در نظر نگرفتن قرينه «زمان و مكان نزول» و به عبارت ديگر تاريخ نزول آيات و سوره هايي است كه بر پيامبر اعظم(ص) نازل شده است. اين تحقيق، تأثير قرينه «زمان و مكان نزول» بر تفسير آيات و سوره هاي قرآن كريم را مورد بررسي قرار داده و در حوزه هاي مختلف علوم قرآني، كلام، فقه، تاريخ اسلام، تفسير قرآن و… به نتايج ارزشمندي دست يافته است. با نگاهي نو به تفسير مفاهيم قرآن كريم  با رويكرد زمان و مكان نزول عبارت ‌هاي قرآن، بسياري از بدفهمي و كج‌فهمي‌ها برطرف ‌شده و با روشن شدن بسياري از ابهام ها و نيز مصاديق آيات، راه براي بهتر فهميدن هر چه بيشتر مقصود آيات هموار مي شود.

همچنين اين قرينه با ديگر قراين مانند سبب نزول و فرهنگ زمان نزول رابطه ي متقابل داشته و تحت تأثير قرينه سياق نيز مي باشد. اين قراين با رابطه اي كه در ميانشان وجود دارد، دست به دست هم داده و مفسر را در ارائه دادن مطالب مستند و روشن ياري مي‌رساند.

كلمات كليدي: «زمان نزول»، «مكان نزول»، «نزول قرآن»، «تفسير»، «قرآن»، «اسباب نزول»، «شأن نزول»، «فرهنگ زمان نزول»، «مكي و مدني»

فصل اول:كليات پژوهش

1 ـ مقدمه

در حقیقت هیچ بحث اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بدون اتکاء به اصول تاریخی به طور حسی، قابل اثبات نیست. هنر نمائی مهم تاریخ همین است که به این مسائل عقلانی رنگ حسی می بخشد و از این رهگذر کمک شایانی به فهم مسائل انسانی می کند. بي ترديد دست يابي به عمق حقايق قرآن كريم ـ كتاب خدا و تجلي علم بي نهايت الهي ـ كه در رويدادهاي مختلف تاريخي به تدريج نازل شده است، در گرو تحقيق و تأمل تحولات تاريخ صدر اسلام در ترتيب زماني خود است. تحقيق حاضر، تلاشي است در جهت تبيين نقش زمان و مكان نزول در تفسير قرآن و تعيين حوزه كاربرد آن در فهم مفاهيم قرآن. آشنايي با زمان و مکان نزول اين امكان را به مفسر مي دهد تا حقايق و معارف وحي را مقارن با موقعيت هاي زماني و مكاني مورد بررسي و تحليل قرار دهد و به نتيجه‌گيري‌هايي كه در فهم آيات قرآن كريم تأثيرگذار است، دست پيدا كند. آيه ا… معرفت از اين بحث به عنوان يكي از اهداف مهم فرهنگي ياد مي كند[1].

مبناي ديدگاه هاي تفسيري اين تحقيق بيشتر بر اساس تفسير «الميزان في تفسير القرآن» نوشته علامه طباطبايي (ره) از مهم ترين و جامع ترين تفاسير شيعه و يكي از چند تفسير عمده و اساسي قرون جديد مي باشد. در ادامه مواردي از آيات قرآن را به كمك زمان و مكان نزول مورد بررسي و تحليل تفسيري قرار مي دهيم و در اين مسير شما را به تأمل و تحقيق فرا مي خوانيم.

2ـ بيان مسأله:

تدبر در آيات قرآن و به دنبال آن عمل كردن به دستورات قرآن، در گرو شناخت مقصود آيات و فهم مراد گوينده است كه وابسته به در نظر گرفتن قراين از جمله زمان و مكان نزول آيات است. آگاهي از زمان و مكان نزول آيات كريمه يكي از مواردي است كه مفسر مي‌تواند به كمك آن تفسير صحيح را از غير صحيح باز شناسد و در درك مقصود آيات از آن كمك بگيرد. لذا بي توجهي به آن مقاصد بسياري از آيات را مبهم يا متشابه مي‌نماياند. اين تحقيق بر آن است كه به دو بحث مهم بپردازد:

اول ـ لزوم شناخت قراين فضاي نزول و اهميت تأثير گذاري اين قرائن بر فهم آيات.

دوم ـ كشف مواردي از تأثير پذيري فهم آيات قرآني از زمان و مكان نزول با توجه به ديدگاه هاي چندي از مفسرين شيعه و سني.

 3ـ علت انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن:

آگاهي از اين امر كه هر يك از آيات قرآن در چه زمان و مكاني از دوران نبوت پيامبر اسلام(ص) نزول يافته از اهميت ويژه اي برخوردار است. بسياري از نظرات غلط مفسرين پيرامون سبب نزول يا درك مقصود واقعي آيه ناشي از بي توجهي به زمان و مكان نزول است. شناخت زمان و مکان نزول آیات و سوره ها مي تواند ما را در بازشناسي آيات ناسخ و منسوخ و عام و خاص و… ياري كرده و زمينه ساز فهم مناسب تر قوانين اسلام باشد. همچنين با اين شناخت، هماهنگی و چگونگی تأثیر متقابل آئین اسلام و جاهلیت در محیط عربستان و شیوه های گفتگوی قرآن با هر گروه مسلمان، مشرک، منافق، اهل کتاب به دست می آید. و در تحليل تاريخ اسلام، شرایط و تحولات اجتماعی و حالات روانی مسلمانان در جامعه نو بنیاد اسلام از نظر دور نخواهد ماند.

ذهبي تفاوت بين اصحاب پيامبر(ص)، با توجه به شناخت زمان و مكان نزول را چنين بيان مي كند: « اگر ما به عصر صحابه بنگريم درخواهيم يافت كه همه صحابه در فهم معاني قرآن يكسان نبودند بلكه با هم تفاوت داشتند. بسياري از آيات كه براي بعضي از آنان روشن بود براي برخي مبهم و ناآشنا بود. اين مطلب به تفاوت آنان از نظر توان فكري و شناخت شرايط زماني و مكاني نزول قرآن بر مي گردد.[2]…»

كينت گريك، خاورشناس انگليسي، مزيت قرآن نسبت به تمام كتب آسماني را اين مي داند كه از طرف يك نفر نازل شده و تاريخ نزول آن نيز به خوبي معلوم است برخلاف تورات و انجيل. همچنين وي اين پيشنهاد را به مسلمانها مي دهد كه اولين قدم براي شناساندن دين اسلام به ديگران، شناساندن قرآن است. و براي اين كار اولين تحقيقي كه بايد انجام گيرد، تعيين تاريخ نزول هر آيه اي است كه بر پيامبر(ص) وحي شده است[3].

حقيقت مزبور، نكته اي نيست كه امروزه مورد اعتراف و كاربرد مفسران و محققان علوم

قرآني قرار گرفته باشد، بلكه مطالعه در پيشينه ي تفسير آيات، اين واقعيت را به خوبي

روشن مي سازد.

با توجه به اين مطالب، تحقيق در موضوع حاضر به منزله ي قرينه اي در فهم و تفسير آيات تأثير بسزائي دارد و جا دارد تحقيقي در اين زمينه انجام گيرد.

 4ـ. سابقه پژوهش:

با وجود رواياتي در زمينه اسباب نزول، ناسخ و منسوخ و تاريخ اسلام و… مي توان گفت قدمت تاريخ گذاري قرآن به صدر اسلام مي رسد و بحث از مكي و مدني بودن سوره ها همچون ديگر مباحث علوم قرآني مورد توجه مسلمانان بوده و كتابهاي ارزشمندي در اين زمينه تأليف شده است. اما بحث از تأثير زمان و مكان نزول بر تفسير، نگاهي نو در اين مباحث به شمار مي آيد. با جستجوي كاملي كه از كتابخانه ي فرهنگ و معارف قرآن و مراجعه به سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي و همچنين بانك مقالات اسلامي و… انجام گرفت، پايان نامه يا مقاله اي با عنوان حاضر مشاهده نگرديد. البته كتابها و مقالاتي پيرامون «اسباب نزول» يا «مكي و مدني» نگاشته شده و در آثاري نظير «البرهان في علوم القرآن» بدر الدين زركشي(794ق) و «الاتقان في علوم القرآن» از جلال الدين سيوطي(‌911ق) بخشي از كتاب به اين بحث اختصاص يافته است. و از دانشمندان معاصر آيه الله محمد هادي معرفت در كتاب خود «التمهيد في علوم القرآن» و بسياري از كتابهاي تاريخ‌قرآن و علوم قرآن و همچنين تفسيرهايي چون «مجمع البيان في تفسير القرآن» از فضل بن حسن طبرسي( 548ق) و… كه در كنار ديگر مباحث قرآني به بحث و بررسي پيرامون مكي و مدني آيات و سوره ها پرداخته اند. علاوه بر كتابهاي ياد شده، به چند اثر

ديگر اشاره مي شود:

عبد الرزاق حسین احمد، المکی و المدنی فی القرآن الکریم، قاهره: دار ابن عفان، 1420ق: اين اثر در دو جلد نگارش يافته است. مؤلف اين كتاب پس از مباحث مقدماتي، به بررسي ديدگاهها و اختلاف نظرها تا سوره اسراء پرداخته است.

جعفر نكونام، درآمدي بر تاريخ گذاري قرآن، تهران: هستي نما، 1380ش: اين كتاب از جمله آثاري است كه در آن به تفصيل درباره ي تاريخ گذاري قرآن، منابع و دشواري هاي آن سخن گفته است.

محمد مهدي مسعودي، حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسير، فصلنامه پژوهش هاي قرآني،ش1، 1374ش.

محمد هادي مؤذن جامي، مكي و مدني و آراي بديع علامه طباطبايي، فصلنامه بينات، ش 45،1384ش.

همچنين پايان نامه اي با موضوع «شأن نزول و نقش آن در تفسير» انجام گرفته است اما همانطور كه ملاحظه گرديد چندان ارتباطي با موضوع اين تحقيق نداشته و مي طلبد روي اين موضوع، پايان نامه اي نوشته شود.

5ـ سؤال اصلي پژوهش:

شناخت زمان و مكان نزول چه تأثيري بر فهم و تفسير آيات قرآن دارد؟

6ـ سؤالات فرعي پژوهش:

مقصود از زمان و مكان نزول چيست؟

توجه به فضاي نزول آيات چه تأثيري بر فهم آيات دارد؟

چه فوائد و آثاري بر شناخت زمان و مكان نزول بار مي شود؟

7ـ فرضيه هاي پژوهش:

مفسرين براي درك مفهوم آيات از قراين نزول كمك گرفته اند.

با استفاده از قراين مي توان زمان و مكان نزول را حدس زد.

براي فهم مقصود برخي آيات شناخت زمان و مكان نزول، ضروري و لازم است.

به نظر مي رسد با فهم زمان و مكان نزول بتوان برخي از موارد اختلافي ميان شيعه و همينطور شيعه و اهل سنت را در برخي آيات برطرف نمود.

8ـ اهداف پژوهش:

اثبات تأثير شناخت زمان و مكان نزول بر فهم آيات.

شناسايي راههاي شناخت زمان و مكان نزول.

قاعده مند كردن تفسير صحيح.

شناخت يكي از آسيب هاي تفسير ناصحيح.

شناسايي برخي موارد تأثير گذاري زمان و مكان بر فهم صحيح.

9ـ روش گرد آوري اطلاعات و داده ها:

روش تحقيق كتابخانه اي است. منابع اطلاعات ابتدا در خصوص موضوع جمع آوري شده

و سپس با بررسي ديدگاه هاي مفسرين شيعه و سني به تحليل موضوع پرداخته شده است.

10ـ جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق:

بسياري از مفسران و انديشمندان علوم قرآني قائل به اهميت و فوائد بحث فضاي نزول و

از جمله شناخت زمان و مكان نزول و تأثير آن بر فهم آيات قرآن هستند ولي تا چه حد بر ديدگاه هاي مفسرين تأثيرگذار بوده و در فهم مقصود آيات از اين قراين كمك گرفته اند، تحقيقي است كه تا حال انجام نگرفته و اين تحقيق برآن است كه ان شاء… به اين موضوع بپردازد.

11ـ نتايج علمي و عملي تحقيق:

با نتيجه اي كه از اين تحقيق بدست مي آيد:

به بي اساس بودن سبب نزول برخي آيات و همچنين نظرات مفسرين ( به خصوص آياتي كه در شأن اهل بيت (عليهم السلام) نازل شده) پي خواهيم برد و با استناد به زمان و مكان نزول، جعلي بودن رواياتي از اسباب نزول بدست خواهد آمد. آيات ناسخ و منسوخ قرآن را باز شناسي كرده و به نظر صحيح دست پيدا كنيم و به طور كلي مي توانيم به درك صحيح آيات رهنمون شويم.

12ـ گزارش اجمالي تحقيق  

گزارش اجمالي فصول تحقيق كه شامل چهار فصل است، عبارت است از:

فصل اول: در دو بخش كليات پژوهش چون تبيين موضوع، ضرورت تحقيق و پيشينه آن و… و مفهوم شناسي واژه هاي «زمان، مكان، نزول، تفسير و قرآن» طرح شده است.

فصل دوم: به مباحث «اسباب نزول»، «شأن نزول» و «فرهنگ زمان نزول» به عنوان قراين پيوسته غير لفظي كه ما را در شناخت فضاي نزول ياري رسانده و بر تفسير قرآن تأثير‌گذار است، پرداخته شده است.

فصل سوم: بخشي از آن مبحث «مكي و مدني»، مقدمه اي لازم براي شناخت «زمان و مكان نزول» بيان شده و بخشي نيز تأثير شناخت «زمان نزول» بر مراد و مقصود آيات مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل چهارم: در ابتدا بررسي تأثير شناخت «مكان نزول» بر فهم قرآن انجام گرفته و سپس تأثير «زمان و مكان نزول» بر ديگر قراين تبيين شده است.

و در پايان تحقيق، نتيجه ها و پيشنهاد ها تنظيم گرديده است.

اميد است، اين مباحث جهت استفاده علاقه مندان مفيد واقع شده و موجب ترغيب و انگيزه در ساير قرآن پژوهان گردد تا تداوم بخش اين حركت شوند.

1 ـ 2 . معنا شناسی

1ـ 2ـ 1. مفهوم شناسي«زمان نزول»

1 ـ 2ـ 1ـ 1. معناي لغوي «زمان»

«زمان[4]» از ماده «زمن»، «از لغات مشترك ميان عرب و عجم است[5]» و به «اسمی که برای

وقت، چه کم باشد و چه زیاد[6]»، «عصر[7]» و «چیزی که دائم در حرکت[8]»، «وقت، هنگام، دور و عهد[9]»، «زمانه، روزگار، دهر[10]» و… معنا شده است.

براي مشخص شدن معناي «زمان» به تفاوت معنايي «زمان» با ديگر واژه ها مي پردازيم: «زمان» و«أمد»: «زمان» هم براي مبدأ و هم غايت و نهايت استعمال مي شود يعني براي زمان هاي گذشته و حال و آينده به كار مي رود ولي «أمد» فقط به اعتبار هدف و غايت استعمال مى‏شود و تنها براي زمان آينده است[11].

«زمان» و «ابد»: «ابد» زماني است پيوسته برخلاف «زمان» كه پيوسته نيست[12].

«زمان» و«دهر»: «زمان» هم به مدت بسيار اطلاق مى‏شود و هم به مدت اندك اما از مدت طولانى به «دهر» تعبير مي شود[13].

1 ـ 2ـ 1ـ 2. تعريف اصطلاحي «زمان نزول»

در اين تحقيق «زمان نزول» عبارت است از: اوقاتي كه فرازهايي از آيات قرآن كريم بر حضرت محمد(ص) پيامبر اسلام وحي شده است.

1ـ 2ـ 2. مفهوم شناسي«مکان نزول»

1ـ 2ـ 2 ـ 1. معناي لغوي «مكان»

«مکان[14]» اسم ظرف است و به «جاي، محل، جايگاه[15]، موضع بودن چيزي، قرارگاه هر چيز از زمين و جاي شيء[16]» معنا شده است. اين واژه به نظر بعضي از اهل لغت مشتق از «كون»؛ «بودن و هستي» است كه در اثر كثرت استعمال به معني مطلق «جا» به كار مي‌رود[17] و بعضي ديگر معتقدند از ماده «مكن» به معناي «جايي كه چيزي را در بر

مي‌گيرد[18]» است.

كلمه «مكان» صرف نظر از ريشه آن 32 مرتبه به معاني «جاي، جايگاه، جايگزين و وضع و موقع» در قرآن كريم به كار رفته است.

1ـ 2ـ 2ـ 2. تعريف اصطلاحي «مكان نزول»

در اين نوشته منظور از «مكان نزول» عبارت است از: هر جا و هر شهري است كه پيامبر(ص) به آنجا قدم گذارده اند و آياتي از قرآن كريم بر آن حضرت نازل شده است.

1ـ 2ـ 3. مفهوم شناسي«نزول قرآن»

1ـ 2ـ 3ـ 1. معناي لغوي «نزول»

واژه «نزول» از «نزل» به معناي «فرود آمدن يا فرو افتادن[19]؛ از بالا به پايين است[20]» مانند «فرود آمدن باران از آسمان يا فلاني از اسبش فرود آمد[21]» و نيز به معناي «جاگير شدن و در جايي اقامت افكندن» است[22].

برخي اهل لغت «نزول» را به معناي «هبوط» آورده اند[23]. اما كساني بين اين دو فرق گذاشته

و گفته اند: «هبوط» به معناي فرود آمدن قهري است مانند فرود آمدن سنگ[24] و در كاربرد آن در مورد انسان دلالت بر تحقير و نقص دارد[25] برخلاف «نزول»؛ اين لفظ در مواردي چون ملائكه[26] و باران[27] به كار رفته و اشاره به عظمت و شرافت دارد[28]. در«هبوط» به مقصد فرود، جايي كه غير از مبدأ است توجه شده اما در «نزول»، مبدأ؛ جاي اولي كه چيزي مي‌خواهد از آن جدا شود مورد نظر بوده و به استقرار يافتن در جاي دوم توجه اي نمي‌شود.[29].

كلمه «نزول» با مشتقاتش در مجموع 293مرتبه در قرآن كريم آمده است.

1ـ 2ـ 3ـ 2. تعريف اصطلاحي «نزول قرآن»

بدون ترديد در زمينه نزول قرآن هيچ يك از معاني لغوي كه دلالت بر نزول مادي و مكاني دارد نمي تواند مورد نظر باشد. زيرا قرآن كريم كه مرتبه اي از علم خداوند متعال است، جسم نيست تا در مكاني قرار گيرد و يا از بالا به پايين فرو فرستاده شود. بنابراين با وجود اختلاف نظر در ميان دانشمندان علوم قرآني[30]، بايد واژه «نزول» را در مورد قرآن به معناي مجازي به كار برد. منظور از «نزول قرآن كريم» ظهور وحي در پيامبر اكرم(ص) است؛ نزول معنوي و روحاني كه تنها ايشان حقيقت آن را دانسته و درك مي كردند[31]. بدين معنا كه قرآن حقيقتي والا است كه منشأ اصلي آن علم ذاتي خداوند است و از آنجا كه دور از دسترس فهم متعارف انسانها است خداي رحمان و رحيم جهت تمام كردن عنايت و رحمت خويش آن حقيقت را به مرتبه ظهور فعلي و در قالب الفاظ متجلي ساخته و به پيامبر خويش وحي نموده است[32]. و به اعتبار بلندي مقام خداي تعالي و پستي مقام عبوديت است كه آمدن قرآن از آن مقام به اين مقام «نزول» نام گرفته است[33].

بنابر نظر عده اي از دانشمندان، نزول قرآن كريم دو بار بوده است:

الف ـ نزول اجمالي: معارف الهي واقع در قرآن يك باره بر قلب پيامبر فرود آمده است تا روح آن حضرت سرشار از نور معرفت قرآني گردد.

ب ـ نزول تفصيلي: در دوران رسالت، قرآن با الفاظ معين و آيات پياپي، تدريجي بر پيامبر(ص) فرود آمده است كه گاهي با حوادث و وقايعي مرتبط بوده است.

آنها، آيه شريفه هود/1 را شاهد بر انديشه تعدد نزول قرآن گرفته اند[34]:

«… كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثمُ‏َّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير»

«…[اين‏] كتابى است كه آيتهاى آن از نزد دانايى با حكمت و آگاه استوار و پايدار گشته- كه به كتابى ديگر منسوخ نشود- و آنگاه به تفصيل بيان شده است»

نزول تدريجي قرآن از يك طرف امداد معنوي مستمر براي پيامبر(ص) بوده است[35] و از طرفي، رسالت اسلام با انواع بحران هاي سياسي، فرهنگ ها و پرسش هاي مختلف از سوي مشركان رويارو بوده است. موضع گيري هاي مناسب و تفسير و تبيين متناسب از سوي پيامبر(ص) نيازمند آن بوده است كه نزول قرآن به شكل تدريجي انجام پذيرد[36]. ويژگي نزول تدريجي اين كتاب آسماني، بيانگر قابليت تعيين زمان نزول هر يك از آيات و سوره هاي قرآن كريم است. اين مطلب را قراين تاريخي و اشاره هاي موجود در آيات  تأييد مي كند.     ‏

1ـ 2ـ 4. مفهوم شناسي« تفسير»

1ـ 2ـ 4 ـ 1. معناي لغوي «تفسير»

«تفسير» مصدر باب تفعيل از ماده «فسر» به معناي «ابانه[37]»، «بيان[38]»، «تفصيل كتاب[39]»،

«كشف[40]و آشكار نمودن امر پوشيده[41]» و «توضيح دادن[42]» است. معناي مشترك ميان آنها بيان نمودن و آشكار كردن است. و از آنجا كه «فسر» و «تفسير» هر دو متعدي هستند به

دليل معناي مبالغه باب تفعيل و مغايرت آن با معناي ثلاث مجرد، تفسير به معناي به خوبي آشكار كردن است[43].

اين واژه يك بار به همين معنا[44] در قرآن كريم به كار رفته است.

1ـ 2ـ 4 ـ 2. تعريف اصطلاحي «تفسير»

براي «تفسير» تعريف هاي متعددي ارائه شده است. به دو نمونه از آنها اشاره مي شود:

آيه … خويي: «تفسير، واضح كردن منظور خداوند از كتاب عزيز است[45]»

اين تعريف به صورت كلي هدف اصلي مفسر را كه عبارت است از بيان مفاهيم كتاب خدا و آشكار نمودن مراد خداوند است، بيان نموده است. و هيچ اشاره اي به مقدمات لازم براي تفسير اعم از قواعد ادبيات عرب يا قرايني مانند سبب نزول و… نكرده است. در ضمن مفسر براي دريافت مقصود كتاب خدا ابتدا بايد مفاهيم آيات را درك كند در حاليكه تعريف مذكور اين مرحله را نيز در نظر نگرفته است.

علامه طباطبايي: «تفسير، بيان معاني آيات قرآني و كشف مقاصد و مداليل آن است[46]»

در اين تعريف «تفسير» به معناي بيان و كشف مفاهيم قرآن است. حال اين مفهوم يا از خود آيات فهميده مي شود يا با كمك قرايني چون ساير آيات و ادله ي ديگر؛ و در آن قواعد تفسير مشخص نشده اند.

بهترين تعريفي كه پيشنهاد مي شود اين است:

«تفسير» عبارت است از: بيان و آشكار نمودن مفهوم و مقصود موردنظر خداي متعال از آيات قرآن بر مبناي ادبيات عرب و اصول عقلايي محاوره اي[47].

با اين توضيح، بيان معاني ظاهر الفاظي كه به ذهن متبادر مي شود نيز تفسير است؛ چون    نوعي آشكار كردن معناي پنهان است[48].

[1] محمد هادي معرفت، تاريخ قرآن، قم: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، 1375ش، ص 47.

[2] محمد حسين الذهبي، التفسير و المفسرون، ج1، بي جا، بي تا، ص 34.

[3] ر. ك: جعفر نكونام، درآمدي بر تاريخ گذاري قرآن، تهران: هستي نما، 1380ش، ص 3 . به نقل از كينت گريك، قرآن را چگونه شناختم، ترجمه و اقتباس ذبيح ا… منصوري، ص 48 و 49.

[4] در انگليسي «زمان» مطابق است با واژه هاي« time»: وقت، فرصت، روزگار و… و« date»: زمان، تاريخ و… .

Abbas aryanpur kashani and manoochehr aryanpur kashani، the english-persian collegiate dictionary, Vol. I, Twelfth Impression, Tehran: Sepehr, 1992 M, P 2317, 548.

[5] علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج27، تهران: دانشگاه تهران، 1341ش، ص 428.

[6] اسماعيل بن حماد ابي نصرالجوهري الفارابي، تاج‏اللغه و صحاح‏العربيه المسمي الصحاح، ج5، بيروت: دارالفكر،1418ق، ص 2131.

[7] محمد بن مكرم‏ابن منظور، لسان العرب، ج 13، بيروت: دارصادر، 1414ق، ص 199.

[8] مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، ج 4، بیروت: دار الجیل، بی تا، ص 233.

[9] محمد معین، فرهنگ فارسی(معین)، ج2، تهران: دبیر، 1382ش ، ص 1228.

[10] علي اكبر دهخدا، پيشين، ج27، ص 430.

[11] حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم،1412ق، ص 88.

[12] همان، ص 59.

[13] حسین بن محمد راغب اصفهانی، پيشين، ص 319.

[14] در انگليسي «مكان» مطابق است با «place»: « فضا، جا، مكان، ناحيه، نقطه، محل و… . «location» : موقعيت، تعيين محل و…»

Thatl.Vol. II، P1638,Vol.I، P 1268.

[15] محمد معين، پيشين، ج4، ص 3077.

[16] فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، چ3، تهران: نا صر خسرو، 1372ش، ص 126.

[17] ر. ك: علي اكبر دهخدا، پيشين، ج45، ص 975؛ خليل بن احمد فراهيدي، العين، ج5، قم: هجرت،1410ق، ص 387.

[18] مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، پیشین، ج 4، ص 274؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، پيشين، ص 772 و 773.

[19] مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، پيشين، ج4، ص 57.

[20] احمد بن محمد فيومى، مصباح المنير، ج2، بي جا، بي تا، ص 600.

[21] حسن مصطفوى، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، ج12، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1360 ش‏، ص 87.

[22] خليل بن احمد فراهيدي، پيشين، ج7، ص 367.

[23] ر. ك: ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا الرازی، معجم مقاییس اللغه، ج2، بیروت: دار الکتب العلمیه،1420ق، ص 554.

[24] بقره/ 74

[25] بقره/ 61

[26] شعراء/193

[27] نمل/60

[28] ر. ك: حسین بن محمد راغب اصفهانی، پيشين، ص 832.

[29] ر. ك: حسن مصطفوى، پيشين، ج11، ص 235.

[30] ر. ك: بدرالدين محمد بن عبد ا…زركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، چ2، بيروت: دارالمعرفه، 1415ق، ص 229؛ جلال الدين سيوطي، الاتقان في علوم القرأن، ج1، منشورات رضي و…، ص 124 و 125.

[31] ر. ك: محمود راميار، تاريخ قرآن، تهران: امير كبير، 1369ش، ص 181.

[32] ر. ك: محمد باقر سعیدی روشن، علوم قرآن، قم: مؤسسه آموزش و پرورش امام خميني(ره)، 1377ش، ص 135.

[33] ر. ك: سید محمد حسین طباطبائی، الميزان في تفسير القرآن، ج3، سيد محمد باقر موسوى همدانى، چ5، قم: دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه، بي تا، ص8 .

[34] ر. ك: سید محمد حسین طباطبائی ، پيشين، ج2، ص 20و 21؛ سيد محمد باقر حكيم، علوم قرآني، ج1، محمد علي لساني فشاركي، تهران: تبيان، 1378ش، ص 25 و26.

[35] فرقان/32

[36] فرقان/33

[37]مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی، پيشين، ج2، ص 114.

[38] ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا الرازی، پيشين، ج2، ص 355.

[39] خليل بن احمد فراهيدي، پيشين، ج7، ص 247.

[40] سيد محمد مرتضي الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج13، كويت، لجنه التراث العربي، 1385ق، ص 323.

[41] محمد بن مكرم‏ابن منظور، پيشين، ج 5، ص 55.

[42] احمد بن محمد فيومي، پيشين، ج2، ص 473.

[43] علي اكبر بابائي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، چ2، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و… ، 1385ش، ص6.

[44] فرقان/ 33

[45] سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن، چ8، بی جا: انوار المهدی، 1401ق، ص 397.

[46] : سید محمد حسین طباطبائی، پيشين، ج 1، ص 7.

[47] ر. ك: علي اكبر بابائي و ديگران، پيشين، چ2، ص 23.

[48] سيد محمد باقر حكيم، پيشين، ج1، ص 226.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122