پايان نامه نقش فاصله قدرت در پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش فاصله قدرت در پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش فاصله قدرت در پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
بیان مسأله2
اهداف تحقیق7
فرضیه و سسؤالات تحقیق7
فرضیه اصلی7
سؤالات فرعی8
تعاریف عملیاتی 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق
الف : مرور مبانی نظری پژوهش11
طبقه بندی هافستد 11
تعاریف رهبری15
نظریه¬های رهبری16
رهبری اخلاقی 19
چگونگی شکل¬گیری مفهوم معنویت21
رهبری معنوی23
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی27
رهبری معنوی در سازمان¬های آموزشی29
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان¬های آموزشی)30
مرور تحقیقات انجام شده32
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش39

فصل سوم: روش اجرا
روش تحقیق42
جامعه مورد مطالعه 42
حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 42
ابزار جمع آوری داده ها 44
روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق 46
شیوه جمع آوری داده ها49
روش تحلیل داده ها50

فصل چهارم: تحلیل داده¬های تحقیق و ارائه یافته¬ها
فرضیه اصلی پژوهش58
سؤال فرعی اول63
سؤال فرعی دوم 65
سؤال فرعی سوم 66
سؤال فرعی چهارم 69
سؤال فرعی پنجم 72
سؤال فرعی ششم 75

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و بحث
مقدمه81
نتیجه¬گیری و بحث 82
فرضیه اصلی پژوهش 83
سؤال فرعی اول 85
سؤال فرعی دوم 86
سؤال فرعی سوم88
سؤال فرعی چهارم 90
سؤال فرعی پنجم 92
سؤال فرعی ششم 95
محدودیت¬ها96
پیشنهادات97
فهرست منابع 99
پیوست¬ها:
الف : پرسشنامه فاصله قدرت
ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی

     منابع

استرنبرگ، ر. ج. (1380). سبک­های تفکر(ع. اعتمادی اهری؛ و ع. ا. خسروی، ترجمه.). تهران: انتشارات پژوهش دادار.

اصغری زاده، ع؛ و قاسمی، ا. (1387). نگاهی بر تحقیقات جهانی فرهنگ و رهبری سازمانی در قالب خوشه­های فرهنگی. [ترویجی]. مجله مهندسي فرهنگي. (3). 47- 57.

اطهری، ع. (1388). “رابطه نگرش كاركنان به سبك رهبری تحولی مدیران با ميزان بهسازي آنان در دانشگاه فردوسی مشهد” پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

ادیب، م؛ علیپور درویش، ز؛ متقی، پ. (1388). عارضه­یابی فرهنگ فاصله قدرت در سازمان.) پژوهشی). فصل­نامه پژوهش فرهنگی، 9(10). 9-37.

الوانی، م. ( 1383 ). مدیریت عمومی. تهران: انتشارات نی.

اردلان، م؛ سلیمی، ق؛ رجائی پور، س؛ و مولوی، ح.  (1387). بررسی رابطه بین یگانگی فرد – سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه­های دولتی غرب کشور(همدان، کرمانشاه و کردستان). [پژوهشی]. پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی. 47.  96-132.

اصغری­زاده، ع؛ و قاسمی، ا. (1387). نگاهی بر تحقیقات جهانی فرهنگ و رهبری سازمانی در قالب خوشه­های فرهنگی. [پژوهشی]. مهندسي فرهنگي. 3. 47- 57.

اعتمادی، ح؛ دیانتی دیلمی، ز. (1388). بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه بندی، و سیستم­های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران. [پژوهشی]. پژوهش­های مدیریت در ایران.13(4). 35-60.

افجه، ع، ا. (1380). مبانی فلسفی و تئوری­های رهبری و رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.

ايرانزاده، س. (1377). مديريت فرهنگ سازماني. تهران:انتشارات تبري.

بیدختی، ح. ( 1379 ). فرهنگ سازمانی: زمینه­هاي پیدایش و نمودها. تهران: انتشارات روش.

پورکاظمی، ح؛ و شاکری نوائی، غ. (1383). بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده­های مدیریت دانشگاه­های تهران و نقش آن در بهره وری دانشکده­ها. [پژوهشی]. مدرس علوم انسانی.36. 37- 62.

حاجی­کریمی، ع. (1383). توسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقاء مسئولیت­پذیري اجتماعی. [پژوهشی]. پیام مدیریت. 9. 10- 15.

حسینی، ف؛ رایج، ح؛ استیری، م؛ و شریفی، م. (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول­آفرین و مبادله رهبر- پیرو. [پژوهشی]. مدیریت دولتی. 2 (4). 55-72.

خائف الهی، ا، ع؛ میرزایی، آ، ب؛ و متقی، پ. (1389). مولفه­های رهبری در سازمان. [ترویجی]. تدبیر. 217. 29-33.

خجسته، م. (1388). «بررسی تأثير سبك رهبري خدمتگزار مديران بر اعتماد سازماني كاركنان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

رابینز، ا. (1379). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رابینز، ا. (1380). تئوري سازمان (م. الوانی و ح. دانائی فرد، مترجمان.). تهران :انتشارات صفار.

رابینز، ا. (1383). مبانی رفتار سازمانی (ف. اميدواران، مترجم.). تهران: انتشارات مهربان نشر.

زيويار، ف؛ خبيري، م؛ و ضيائي، م. (1388). ديدگاه اعضاي هيأت علمي در مورد فرهنگ مطلوب دانشكده­هاي تربيت بدني و علوم ورزشي شهر تهران. [پژوهشی]. پژوهش در علوم ورزشي. 23. 74-58.

ساعتچی، م؛ عزیز پور شوبی، م. (1384). طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی. [پژوهشی]. دانشور رفتار.1(11). 1-18.

ضيائي، م و نرگسیان، ع. (1387). نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان دانشگاه تهران. [پژوهشی]. مديريت دولتي. 1(1). 67- 86.

طوسی، م، ع. (1376). بهبود و بازسازی سازمان، تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور.

علاقه بند، ع. (1384). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات

فرهنگي، ع. (1387). فرهنگ­ها و سازمان­ها : برنامه­ريزي ذهن. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام.

فقیهی فرهمند، ن. (1388). ویژگی­های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی. [پژوهشی]. تحقیقات فرهنگی. 8. 295- 330.

قاسمی، ب (1382). تئوری­های رفتار سازمانی. تهران: انتشارات هیات.

گل پرور ، م؛ پاداش، ف و آتش پور، ح. ( 1389). مدل تقویت احساس انرژی، توانمندی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی. ( پژوهشی). فصلنامه سلامت کار ایران. 7 (3).

گل پرور، م؛ نادی، م، ع. (1389). ارزش­های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت. [پژوهشی]. تحقیقات فرهنگی. 9. 207-228.

معروفی، ف؛ و سلیمان­زاده، ع. (1383). رفتار سازمانی: اصول اساسی برای هزاره جدید. سنندج: انتشارات پرتو بیان.

نرگسیان، ع. (1386).رهبری معنوی در سازمان­های آموزشی. (ترویجی). تدبیر. 189. 29-33.

نورشاهی، ن. (1388). بررسی رابطۀ پیامدهاي رهبري و ابعاد سبک رهبري تحول گرا در میان رؤساي دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران. [پژوهشی]. مطالعات تربیتی و روان­شناسی: 10(3)، 163-178.

وارث، ح. (1388). رهبری و مدیریت در هزاره سوم. [پژوهشی]. تحقیقات فرهنگی. 137(18). 73-80.

وست٬ و. (1383). روان درماني معنويت ( ش. شهيدي؛ و س. شيرافكن، مترجمان.). تهران: انتشارات رشد.

هادیزاده مقدم، ا؛ و حسینی، ا. ( 1383 ). بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی مولد و نوآوري درسازمان اقتصادي کوثر. [پژوهشی]. پیام مدیریت. 9. 1-19.

هدایتی، ه. (1385). “ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ”. پايان­نامه دكتري، دانشگاه تربيت مدرس. تهران.

Astin, A. W; & Astin, H. S. (2000). Leadership Reconsidered: Engaging higher education in social change. Battle Creek MI: Kellogg Foundation.

Bass, B. M. & Avolio, B.J.(1994). Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. Sage, Thousand Oaks, CA.SAGE

Bass, B. M. (1996). A New Paradigm Leadership: an Inquiry into Transformational Leadership. . [Research]. Army Research Institute for Behavioral. 3(3), 211-235.

Bass, B. M; & Avolio, B. J. (2007). Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond. [Extensional]. Journal of European Industrial Traning, 14(5), 21-27.

Beazley, D. A. (2002). Spiritual Orientation of a Leader and Perceived Servant Leader Behavior: A correlational study (Abstracts). A Dissertation for Degree of Doctor of Education. California

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 1390-1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از سازمان مرکزی دانشگاه 638 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 268 نفر از آنها به روش طبقه­ای و انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فاصله قدرت (محقق ساخته) و رهبری معنوی (ضیائی و همکاران، 1387) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فاصله قدرت و رهبری معنوی به ترتیب 86/0 و 87/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های رگرسیون ساده، آزمون t تک نمونه­ای و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق به این شرح می­باشند: 1) مدیران دانشگاه فردوسی از نمره فاصله قدرت کمی برخوردار بودند؛ 2) مدیران در شاخص­های رهبری معنوی نمره بالاتر از متوسط ممکن را کسب نمودند؛ 3) انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص­های رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت قابل پیش بینی است؛ 4) بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) و گروه­های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع­دوستی بین کارکنان رسمی و غیر رسمی می­باشد؛ 5) همچنین مدیران گروه­های آموزشی غیر علوم انسانی در مولفه­های تصمیم­گیری، سلسله مراتب و مدیریت میانگین بالاتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر بالا بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن، بین کارکنان غیر علوم انسانی می­باشد.

کلید واژه­ها: فاصله قدرت، سبک رهبری معنوی، گروه­های آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

 فصل اول

بیان مسأله

از زمان انتشار گزارش «ملتي در معرض خطر» در سال 1983 در ارتباط با تعالي آموزش، موج انتقاد به مؤسسات آموزشي و مديران این مؤسسات به خاطر عدم توانايي­شان در تربيت اثربخش دانشجويان و دانش­آموزان و نيز عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي جديد و رو به رشد آنان، به طور محسوس افزایش یافته است. از اين رو رهبران مؤسسات آموزشي، برای اثرگذاری بر دستاوردهای آموزش، دست به تلاش­های گسترده­ای زدند که یکی از آثار آن انجام مطالعات مداوم درباره رهبري در مؤسسات آموزشي و دانشگاه­ها بود (هوكادي و پوير[1]، 2000). این امر منجر به تحقيقات بي­شماري شد که نقش رهبری را در نظام­های آموزش عالی به منزله محملی برای ایجاد تحولات سازمانی معرفي مي­كردند (جوركي وايس و گياكالون[2]، 2004).

با توجه به نقش خطير رهبران، به خصوص در نظام آموزش عالي، پژوهشگران بايد با توجه به اين نقش حياتي و با توجه به ضرورت ادراک و همراهی با تأثير پديده­هايي همچون رقابت سازمان­ها، جهاني­سازي، و افزایش تأثیر تكنولوژي بر عملكردهاي رهبري، با بینشی جامع­تر و گسترده­تر نسبت به قبل، پدیده­ها و ارزش­های فرهنگی و سازمانی جوامع خود را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند (اصغری زاده و قاسمی، 1387).

از طرفي در ميان اكثريت رهبران نظام آموزش عالي اين ديدگاه رشد پيدا كرده است كه توسع‍‍ۀ رهبري و فرآيندهاي بهبود عملكرد در چارچوب­هاي خاص طراحي شده ظرف 50 سال گذشته، براي روبه­رو شدن با نيازهاي مؤسسات قرن جديد، سازگار و منطبق نيست (ويلادسن[3]، 2002). همچنين در ارتباط با اين موضوع نوعي توافق وجود دارد كه با ورود مفاهيم جديدي همچون كيفيت، اخلاق، معنويت[4] (شولتز[5]، 2001)-كه خود اين مفاهيم در بهبود مأموريت مؤسسات موثر است- نوعي بحران در رهبري مؤسسات، جهت روبه رو شدن مؤثر و كارا با اين مفاهيم به وجود آمده است (وايگن[6]، 1989).

گذشته از تأثير و تصديق موضوع رهبري و اهميت آن  براي سازمان­ها، آنچه براي سازمان­هاي امروزي حائز اهمیت مي­باشد نوع و سبك رهبري مورد نياز و متناسب با الزامات عصر جديد سازماني است، زیرا رهبري بيشتر از آنکه کاری براي انجام دادن باشد يك هنر، اعتقاد و نوعي شرايط روحي است (دي پيير[7]، 1989). رهبري تنها عبارت از تأكيد بر قوانين و مقررات، دموكراسي سازماني و يا تأكيد صرف بر داشتن مهارت و دانش جديد نيست (استين و استين[8]، 2000) بلكه رهبري در سازمان­هاي امروزي، در برگيرندهْ مفاهيمي غيرعيني و يا نامرئي همچون معنويت (الهیات)، تعالي، زيبايي، لذت همكاري، توانايي فراخواني سطوح بالاتر شناختي، اخلاق، و رشد و تكامل كاركنان مي­باشد؛ وجود یک چنین ويژگي­هایی است كه رهبري سازماني را ملزم به تغيير سبك و ديدگاه سازماني معطوف به مفاهيم ذكر شده مي­نمايد (مك پد[9]، 1988).

با ورود مبحث معنويت -الهیات- و خدا به عرصه سازمان و مديريت، به عنوان پدیده چالش برانگیز قرن بيست­ويكم، مديران و رهبران سازمان­ها، به خصوص نهادهاي آموزشي الزاماً بايد رويكرد  مناسبی نسبت به این پديده داشته باشند (ضيائي، 1387). گرایش به سوی آن دسته از سبک­های رهبری که بتواند پاسخگوی مطلوبی به این نیاز باشد، و ضمناً همه ويژگي­هاي سبك­هاي ديگر را زير چتر خود قرار دهد، سبك رهبري معنوي[10] مي­باشد (فيرهولم[11]، 2004). رهبري معنوي عبارت است از چارچوبي از ارزش­هاي سازماني كه به اهميت توسعة شخصي رهبر قبل از تغيير و توسعهْ ديگران تأكيد مي­كند ( كووي[12]، 1989) و در تلاش براي ايجاد فرهنگي می­باشد که ارتقای كاركنان، برتري و اهميت آنها، توسعه فرآيندهاي كاري جهت ادراك كاركنان از همكاري و ارتباط با يكديگر، و احساس لذت و كمال در سازمان را در بر می­گیرد (گرنت[13]، 2003). ظرفيت­هاي رهبران معنوي مي­تواند باعث تحريك و برانگيختن كاركنان شده و با استفاده از چشم­انداز معنوي و ايجاد زمينه­هاي فرهنگي مناسب بر اساس ارزش­هاي انساني، زمينه معني­بخشي و قدرت­بخشي به سازمان را ايجاد نمايد. همچنين ظرفيت­هاي رهبران معنوي باعث توانمندي كاركنان، بهره­وري بالاي آنها، تعهد و انگيزه در آنها می­شود (بولمان و ديل[14]، 2001).

چنان که در تعاریف بالا از رهبری معنوی مشاهده می­شود همه صاحب­نظران معتقدند که بستر اجرای چنین سبک رهبری در سازمان، زمينه­هاي فرهنگي مناسب است. به عبارت دیگر، مدیرانی که گرایشی به شناخت و بهره­گیری از سبک رهبری معنوی دارند، بدون وجود بستر مناسبی که بر اساس آن بتوانند شرایط اولیه برای استقرار سبک خود را مهیا کنند، به دستاوردهای دلخواه نخواهند رسید. به این ترتیب مسئله فرهنگ نيز به عنوان موضوعي بحراني براي كسب فرصت­هاي بهتر و تحولات مثمرثمرتر در اين سازمان­ها مطرح شده است (هويس[15] و ديگران، 1997). ارتباطات و پیوستگی فرهنگ و رهبری سازمانی(اصغری زاده، قاسمی، 1387) و تأثير متقابل رهبري و فرهنگ بر روي يكديگر پیوسته مورد توجه محققین و مدیران سازمان­ها بوده است (هويس، 1997).  به طوري­كه مايرر معتقد است كه تلاش براي فهم فرهنگ و زمينه يك سازمان، مي­تواند براي توسعه مدل رهبري معنوي در سازمان­ها مفيد و موثر باشد (مايرر[16]، 1999).

یکی از تحقیقات انجام شده در زمینه نقش فرهنگ، تحقیق هافستد[17]  است. وي به مطالعه فرهنگ­های مختلف ملی و سازمانی و مقایسة آنها  پرداخته است. هافستد در پژوهش خود چهار بعد از ابعاد فرهنگ را مشخص کرده است. این چهار بعد عبارتند از:” فاصلة قدرت[18]، ابهام­گریزی[19]، فردگرایی در مقابل جمع­گرایی[20]،  مردگرايی در مقابل زن گرايی[21]“. یکی از این ابعاد فاصلة قدرت می­باشد. این بعد نشان­دهندة اين است که مردم یک جامعه تا چه اندازه آمادة تحمل نابرابری، تبعیض و بي­عدالتي در توزیع قدرت هستند (هافستد و بوند[22]،1991) .

اگر چه بهبود و ارتقاء کارکنان تحت تأثیر عامل­های فرهنگی گوناگون می­باشد، اما ارزش فرهنگی فاصلة قدرت یکی از ابعاد بررسی نشده در ارتباط با تأثیر آن روی کارکنان، و عملکرد آنها می­باشد (وانگ[23]، 2005). از میان ارزش­های فرهنگی مطرح در دنیای رقابتی امروز، فاصله قدرت به روش­های برخورد افراد یک فرهنگ با پایگاه­ها و مقام­های موجود و سلسله مراتب شکل گرفته در سازمان­ها اشاره می­کند (گادیکاست و تومی[24]، 2005). نتايج پژوهش هافستد نشان می­دهد که ايران از نظر شاخص فاصله قدرت در ميان 53 کشور رتبه 3/29 را کسب نموده در حالی که ميزان شاخص مربوطه نيز 58 مي­باشد. اين امر نشان­دهنده ميزان متوسط فاصله قدرت در ميان ايرانيان مي­باشد (فرهنگي، 1387).

این بعد مهم فرهنگ و تحقیقات اندکی که در ارتباط با آن صورت گرفته است، تأثیر و نقش بسزایی در ایجاد نوع رفتار و طرز برخوردهايي که کارکنان سازمان از خود بروز می­دهند، دارد و می­تواند بررسی این تغییرات را مورد توجه و حائز اهمیت برای سازمان قرار دهد (سيوا ابرامانيام و دلاهانتي[25]، 2009).

از آنجا که امروزه بسياري از محققين توجه­ خود را روي تأثير متقابل رهبري و فرهنگ سازماني به طور کلی و به عنوان دو مفهوم بنیادین در شناخت سازمان­ها قرار داده­اند (گوفي و جونز[26]، 1999؛ هوود[27]، 2003) و ضمناً یافته­های تحقیق، بين ابعاد فرهنگي هافستد و سبك­هاي رهبري رابطه پیدا کرده­اند (وانگ[28]، 2005) و عدم انجام تحقیق مشابه در این زمینه به منظور بررسی میزان و رابطه رهبری معنوی و فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد، تحقيق حاضر هدف خود را بررسی ميزان استفاده از سبك رهبري معنوي مديران در دانشگاه فردوسي مشهد، ميزان فاصله قدرت در دانشگاه، و بررسي اين سؤال قرار داده است كه آيا ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه فردوسي مشهد با سبك رهبري معنوي از طريق نمره فاصله قدرت قابل پيش­بيني مي­باشد؟  قرابت نسبی آموزه­های سبک رهبری معنوی با ویژگی­های فرهنگی جامعه ایران، و نظرات محققان مبنی بر وجود سبک رهبری معنوی و پایین بودن میزان فاصله قدرت در مؤسسات آموزشی، ارزش توجه بیشتر به ظرفیت­های این سبک رهبری را برای به کارگیری در مدیریت دانشگاه­ها افزایش داده است. اجرای این تحقیق به شناخت ما از میزان استفاده مدیران دانشگاه فردوسی از سبک رهبری معنوی و سطح فاصله قدرت در این دانشگاه کمک می­کند. علاوه بر این به منظور به دست آوردن يك ديدگاه جديد و كامل­تر از تأثيرات سبک رهبري بر یک مؤلفه فرهنگی و همچنين بررسی یکی از مولفه­های اصلی تشکیل دهنده فرهنگ در فضای دانشگاهی، بررسي رابطه رهبري معنوی و فاصله قدرت از اهمیت جدی برخوردار خواهد بود. مقایسه میزان رهبری معنوی و فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان و گروه­های آموزشی نیز با استناد به نظر محققان در تأیید تأثیر این دو بر فرهنگ کارکنان انجام می­شود (اولیو، بس، 1998؛ مرسلی، 1390).

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

پیش­بینی میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت

اهداف فرعی:

تعیین میزان فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد

تعیین میزان انطباق رفتار مدیران با شاخص­های رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد

مقایسه دیدگاه کارکنان بر اساس نوع استخدام آنها در مورد میزان رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد

مقایسه دیدگاه کارکنان بر اساس نوع استخدام آنها در مورد میزان فاصله قدرت مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد

مقایسه میزان رهبری معنوی مدیران دانشکده­های علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مقایسه میزان فاصله قدرت مدیران دانشکده­های علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرضیه و سؤالات پژوهش

فرضیه اصلی:

میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت پیش بینی می­شود.

سؤالات فرعی:

میزان فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد چقدر است؟

میزان بهره­گیری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد از سبک رهبری معنوی چقدر است؟

آیا بین دیدگاه کارکنان بر اساس نوع استخدام آنها در مورد میزان رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟

آیا بین دیدگاه کارکنان بر اساس نوع استخدام آنها در مورد میزان فاصله قدرت مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟

آیا بین میزان رهبری معنوی مدیران دانشکده­های علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟

آیا بین میزان فاصله قدرت مدیران دانشکده­های علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟

 تعاریف متغيرها و واژگان اختصاصي

رهبري معنوي. نمره­اي است كه از پاسخگويي كاركنان به پرسشنامة رهبري معنوي به دست مي­آيد. (پرسشنامة رهبري معنوي توسط ضيائي و همكاران در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبري معنوي فراي و ديگران ( 2005 ) طراحي  شده است).

فاصله قدرت. نمره­اي است كه از پاسخگويي كاركنان به پرسشنامه محقق ساخته فاصله قدرت به دست مي­آيد.

گروه آموزش. شامل کلیه گروه­های آموزشی که در سال 90-89 در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به فعالیت هستند ( تعداد اين گروهها  بر اساس آمار 59  مورد مي باشد).

1- Hockaday & Puyear

2- Jurkiewicz & Giacalone

3- Viladsen

1-Spirituality

2- Shults

3- Vaughan

4- DePree

5- Astin, & Astin

6- McDade

7- Spiritual Leadership

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه
 • پايان نامه بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي
 • پايان نامه رابطه بين سبک رهبري مربيان و تنيدگي ورزشکاران در دانشگاه ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122