پايان نامه نقش فرهنگ سازماني دررابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش فرهنگ سازماني دررابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 174 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش فرهنگ سازماني دررابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4) اهداف تحقیق 8
1-5) چارچوب نظری تحقیق 8
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-7-1) عدالت سازمانی 10
1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی 10
1-7-3) فرهنگ سازمانی 11
1-8) قلمرو تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: عدالت سازمانی 13
2-1-1) مقدمه 14
2-1-2) تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی 14
2-1-3) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی 15
2-1-4) ابعاد عدالت سازمانی 17
2-1-5) تبعات عدالت سازمانی 25
2-1-6) عوامل مؤثر بر درک عدالت 30
2-1-7) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی 31
2-1-8) نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت 32
2-1-9) آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها 34
2-1-10) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان 35
2-1-11) موانع تحقق عدالت در سازمان 38
بخش دوم: فرهنگ سازمانی 42
2-2-1) مقدمه 43
2-2-2) تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی 43
2-2-3) شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی 45
2-2-4) سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی و عوامل مؤثر در حفظ فرهنگ سازمانی 46
2-2-5) کارکردهای فرهنگ سازمانی 47
2-2-6) انواع فرهنگ های سازمانی 48
2-2-7) مدل های فرهنگ سازمانی 50
2-2-8) بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی 57
2-2-9) ویژگی های فرهنگ سازمانی 58
2-2-10) توصیف فرهنگ چهارگانه سازمانی 60
2-2-11) تغییر فرهنگ در سازمان ها 61
بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی 64
2-3-1) مقدمه 65
2-3-2) تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی 66
2-3-3) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 69
2-3-4) انواع رفتار شهروندی در سازمان 69
2-3-5) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران 70
2-3-6) ویژگی¬های رفتار شهروندی سازمانی 75
2-3-7) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 77
2-3-8) پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی 79
2-3-9) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی 81
2-3-10) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی 83
2-3-11) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی 84
بخش چهارم: پیشینه تحقیق 88
2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 88
2-4-2) تحقیقات انجام شده خارج از کشور 92
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 96
3-2) روش تحقیق 97
3-2-1) جامعه و نمونه آماری 97
3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها 98
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 98
3-4-1) روایی 98
3-4-2) پایایی 99
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها 100
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 102
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 103
4-3) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق 110
4-4) بررسی مدل تحقیق 120
4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 120
4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 121
4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 122
4-5) آزمون فرضیه ها 123
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 127
5-2) نتایج آمار توصیفی 127
5-2-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی 127
5-2-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی 127
5-2-3) توصیف متغیر جمع گرایی 127
5-2-4) توصیف متغیر احترام 128
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها 128
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 130
5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده 132
5-6) محدودیت های تحقیق 132
منابع 133
پیوست 139

منابع

آذر، عادل و مومنی، 1383، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، جلد دوم

ابراهيمي بجدني، مريم،1391، فرهنگ سازماني ، مجله تدبير، شماره 45، دوره3، ص­ص 31-13

ابیلی، خدایار و همکاران، 1388، رفتار شهروندی سازمانی: ویژگی­ها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها، مجله مدیریت(انجمن مدیریت ایران)، شماره 2، ص­ص 115-109

احمدی، عبادا..؛ سترگ، طاهره،1388، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و اثربخشی سازمانی در مدارس راهنمایی شهرستان مرودشت، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 4، ص ص 53-33

اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم، 1387، رفتار شهروندی سازمانی ،ماهنامه تدبیر، 1386، شماره 187، ص­ص 58-59

اسلامی،حمید، 1387، رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 215، ص­ص 33-24

پورعزت، علی اصغر؛ قلی­پور، آرین،1391،بررسي موانع ساختاري تحقق عدالت در سازمان، فراسوی مدیریت، شماره 8، ص­ص 15-1

حافظ­نیا، محمدرضا، 1383، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت

حسین­زاده، علی؛ ناصری، محسن، 1390، مفاهیم نوین عدالت سازمانی در سازمان­ها، نشریه علوم تربیتی، دوره5، شماره 3، ص­ص 32-23

خاکی، غلام­رضا، 1388، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خلج، مهران،1391، نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمانها، system.Parsiblog.com، 21/12/1392

دانایی فرد، حسن؛ ابراهیمی، عباس، 1388، رفتار شهروندی در سازمان­های دولتی: تاملی بر مبانی و رویکردهای تئوریک، مجله علوم رفتاری،شماره 4، ص­ص 337-333

دیناچالی، عسکر،1390، رابطه ابعاد مختلف عدالت سازماني با کارآفريني سازماني در شرکتهاي کوچک، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد رشت

رامین­مهر، حمید و همکاران، 1388، بررسی رابطه بین ادراک ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، پژوهش­نامه مدیریت تحول، دوره1، شماره 2، ص­ص 89-65

رضاییان، علی، 1384، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، دانشگاه تهران

زارع، احد و همکاران، 1391، بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي بخش خصوصي كشور،civilica.com ، 12/5/1393

زارعی متین و همکاران،1390، نقش مولفه­هاي فرهنگ سازمانی در اعتماد سازي: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره4، شماره 15، ص­ص176-145

زاهدي، سيدمحمد، 1389، تغيير فرهنگ سازماني، ماهنامه تدبير، شماره 127، ص­ص 14-1

سعادت، اسفندیار، 1386، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات سمت

سعیدی، پرویز،1389، شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره2، ص­ص 59-49

سکاران، اوما، 1389، روش های تحقیق بر مدیریت، ترجمه صائبی، محمدو شیرازی، محمود، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

شاین، ادگار، 1390، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، تهران، ایران، سیمای جوان، چاپ دوم

صادقی، محمدتقی، 1390، عدالت؛ انسجام بخش سازمانها(یا عدالت؛ نیاز اساسی سازمانها)، نشریه مدیران، شماره 12، ص­ص 70-63

طالب­زاده، سهیل،1390، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد آستارا

طبرسا، غلامعلی و همکاران، 1389، ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 1، 114-101

طوسي، محمدعلي، 1389، فرهنگ سازماني، تهران، ایران، مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ دوم

فتاحی، مهدی؛ اعظمی، امیر، 1388، رفتار شهروندی سازمانی: بیان تعاریف، عوامل ایجاد کننده، پیامدها و ارائه یک مدل اولیه، دوماهنامه دانشور رفتار مدیریت، شماره38، 24-17

قهرمان تبريزي، كوروش و همکاران،1390، ارتباط بين فرهنگ سازماني و خلاقيت اعضا هيات علمي گروه­هاي تربيت بدني در دانشگاه هاي دولتي كشور،eraref.bliog.com، 23/12/1392

کلانتری،محمد،1391، نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژی،Parsmodir.com، 22/12/1392

محمودي، مهدی، 1384، نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداری، مجله تدبير، شماره 160،ص­ص 44-38

مرادی، محمدرضا و همکاران، 1390، رابطه سبک رهبری تحول آفرین – تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت ورزشی، شماره 8 ، ص­ص126-127

مرتضوی کیاسری ،سمیره، عموزاده خلیلی، مجید، 1391، بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی بر بهره­وری نیروی انسانی (در استانداری مازندران )، ص­ص 1-6

مستبصری، مهدی، نجابی، علیرضا، 1387، فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره3، ص­ص 173-165

مشبکی، اصغر، 1383، مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی تهران، ایران، نشر ترمه چاپ دوم

مقیمی، محمد، 1384، سازمان و مدیریت پژوهش، تهران، انتشارات ترمه

مقیمی، مهدی، 1384، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، شماره 11، ص­ص 81-73

مقیمی، سیدمحمد؛ رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، تهران، انتشارات راهدان، جلد پنجم

میرسپاسی،ناصر و همکاران،1390،بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی وعملکردشغلی کارکنان شهرداری (مطالعه موردی منطقه 1)، ص­ص 93-101

ناظمی، شهلا؛ برجعلی­لو، شمس­الدین،1391، تبیین رابطه­ی ابعاد عدالت سازمانی و جنبه­های گوناگون رضایت از جبران خدمات، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 7، ص­ص 178-159

نرگسيان، عباس و همکاران،1390، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعهد سازماني در ميان كاركنان كتابخانه­هاي دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازماني دنيسون، نشريه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، شماره 55، ص­ص 72-49

هادوی­نژاد مصطفی و همکاران، 1390، پیش­فرض­ها و ارزش­های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین، دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، شماره 2، ص­ص 120-93

یوسفی، صامع، 1390، بررسی زمینه­های بروز رفتار شهروندی سازمانی در غالب ارائه یک چارچوب مفهومی، مجله مدیریت دولتی، شماره 12، ص­ص 67-56

Abeka G & Atinga R, 2013, Exploring the link between organizational justice and job satisfaction and performance in Ghanaian hospitals Do demographic factors play a mediating role? International Journal of Workplace Health Management, Vol. 6 No. 3, pp. 189-204

Agarwal U, 2014, Linking justice, trust and innovative work behavior to work engagement, Personnel Review, Vol. 43 No. 1, pp. 41-73

Aydin B & Ceylan A, 2009, The role of organizational Culture of effectiveness, Ekonomie a management,Vol.3No2 , pp.33-49

Biemenstok et al, 2012, Organizational citizenship behavior and service quality, Journal of service marketing, Vol.17 , No 4 , pp. 1123-1137

Castro C et al, 2008, The influence of employee organizational citizenship Behavior on customer loyalty, International journal of Service industry management , Vol.15 No.1, pp. 1254-1263

Cropanzano R et al, 2011, Original Contribution Moral Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice, Journal of Vocational Behavior, Vol. 58,pp. 164–209

Cropanzano R & Byrne S, 2007,  The relationship of emotional  exhaustion  to work attitudes , job performance rating  and organizational citizenship behavior 50th conference of society for industrial and organizational  Psychology in new Orleans

Chenevert D et al, 2013, The role of organizational justice, burnout and commitment in the understanding of absenteeism in the Canadian healthcare sector, Journal of Health Organization and Management, Vol. 27 No. 3, 2013, pp. 350-367

Denison D, 2000, Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?, Inter national Institute For Management Development , Vol.3,No 2 pp 346-372

Dyne L & Ang S , 2010, Organizational citizenship behavior of contingent Workers in Singapore, Academy of managerial journal , Vol.41, No 6 , pp. 692-703

Ehtesham et al, 2011, Relationship between Organizational Culture and Performance Management Practices: A Case of University in Pakistan, Journal of Competitiveness, No4, pp.78- 86

Fondacaro M et al, 2011, Identity Orientation, Voice, and Judgments of Procedural Justice During Late Adolescence, Faculty Publications, Department of Psychology, Vol.1,No. 1, pp. 987-997

Foscarini F, 2012, Understanding functions: an organizational culture perspective, Records Management Journal,Vol. 22,No1, pp 20 – 36

Fortado B & Fadil P, 2012, The four faces of organizational culture, Competitiveness Review: An International Business Journal, Vol.22,No 4, pp 283-298

Hartnell et al , 2011, Organizational Culture and Organizational Effectiveness: A Meta-Analytic Investigation of the Competing Values Framework’s Theoretical Suppositions, Journal of applied psychology, Vol.96 , No 4,pp.677-694

Kray L & Lind E , 2012, The injustices of others: Social reports and the integration of others’ experiences in organizational justice judgments, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.89, pp. 906–924

Kilchrist E & Block W, 2012, Distributive justice, International Journal of Social, Economics, Vol. 33 No. 2, pp. 102-110

Orang D ,2011, Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Academy of Management Journal, Vol.4,No.2, pp.323-336

Roberts K, 2011, Police interviews with terrorist suspects: risks, ethical interviewing and procedural justice, The British journal of forensic practice, Vol.13, No.2, pp.124-134

Shah N, 2011, A study of the relationship between organizational justice and employee readiness for change, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24 No. 3, pp. 224-236

Shepstone, C & Currie, L, 2012, Perspectives on transforming the academic library: Creating an organizational culture that fosters staff success, The Journal of Academic Librarianship,Vol. 34, No 4, pp 1-44

Valle R et al , 2011, Linking Organizational learning with technical innovation and organizational culture, Journal of Knowledge Management,Vol.15, No 6, pp 997 – 1015

Wang X et al, 2012, The impact of organizational justice on work performance Mediating effects of organizational commitment and leader-member exchange, International Journal of Manpower , Vol. 31 No. 6, pp. 660-677

Wendy A & Anjali M, 2013, Environmental Justice and Information Technologies: Overcoming the Information Access Paradox in Urban Communities, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, Vol.8, No.14, pp. 573-585

Wilenius M , 2012, Cultural competence in the business world: a Finnish perspective, Journal of Business Strategy, Vol.27, No 4 , pp. 43-49

Zheng W et al, 2011, Performance appraisal process and organizational citizenship behavior, Journal of managerial psychology, Vol.27,No 7, pp.732-752

Zoghbi P et al, 2012, The role of anomia on the relationship between organizational justice perceptions and organizational citizenship online behaviors, Journal of Information, Communication & Ethics in Society, Vol. 7 No. 1, pp. 72-85

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با تعداد 566 نفر  است (حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر است که تعداد 260 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که بین ابعاد جمع گرایی و احترام با رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت توزیعی و تعاملی رابطه وجود دارد. همچنین با 95% سطح اطمینان بین عدالت رویه­ای با رفتار شهروندی سازمانی از طریق بُعد جمع گرایی رابطه وجود دارد. درنتیجه 5 فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.

 کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد احترام فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی

 مقدمه

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالت به عنوان يك نياز اساسي براي زندگي اجتماعي انسان­ها هميشه در طول تاريخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگي اجتماعي انسان­ها، نقش عدالت در اين سازمانها پيش از پيش آشكارتر شده است. سازمانها در حقيقت نمادي از جامعه بوده و تحقق و اجراي عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه مي باشد. بي عدالتي و توزيع غيرمنصفانه دستاوردها و ستاده­هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان می­شود، بنابراين رعايت عدالت، رمز بقاء و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).

با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

بیان مسأله

در دنیای پر رقابت کنونی سازما­ن­ها پیوسته در جستجوی شیوه­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه­ی جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند (Gatman,2012). بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می­رفت تا در حد نقش­های رسمی عمل کنند، در قراردادهای روان­شناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است(الوانی و دانایی­فرد؛25:1380). با توجه به اينكه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني از مهمترين عوامل تأثيرگذار در نيروي انساني هر سازماني مي­باشد. به همين خاطر سازمان ها به منظور ايجاد انگيزه فعاليت و كار اثربخش در كاركنان خود، دست به اقدامات و تدابير مديريتي و شيوه هاي تمهيدي زيادي مي­زنند، زيرا كه دستيابي به اين امر مهم در هر سازماني با پيشرفت و نيل به اهداف آن سازمان ارتباط دارد. توجه به اين موارد در نحوه رفتار و فرآيند عملكرد كاركنان در سازمان­ها مؤثر مي­باشد(بهلولی زیناب و همکاران؛1389). سازمان­های امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند، بنابراین از جمله مشکلات اساسی ناشی از فقدان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان­ها این است که در صورت عدم بروز رفتار شهروندی، سازمان­ها ضمن آن­که منافعی همچون بهره­وری بیشتر، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری را از دست می­دهند، نمی­توانند در جهت ایجاد مزایای رقابتی  گامی مهم بردارند (موذنی؛1390). بنابراین سازمان­های دولتی و خدماتی همچون سازمان تأمین اجتماعی بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری و  یا به عبارتی ضعف در رفتارهای شهروندی سازمانی قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و بروز خلاقیت و همکاری در قالب تیم کاری نیستند، در نتیجه در چنین سازمان­هایی ضعف در کیفیت خدمات و تمایل به ترک شغل دیده می­شود و اثربخشی ارائه خدمات و عملکرد سازمانی کاهش می­یابد (زارعی­متین و همکاران؛1389). رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی است که مستقیماً ربطی به انجام عملیات کاری ندارند اما محیط اجتماعی و روانی که در آن عملیات انجام می­شود را حمایت می­کند و برای عملکرد سازمان مورد اهمیت می­باشند. ژنگ و همکاران (2011) برای رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد آداب اجتماعی، نوع­دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل شخصی، محافظت از منابع سازمان، جوانمردی و نزاکت را در نظر گرفتند(Markoczy – Xin,2011). نظر به اهميتي كه رفتار شهروندي سازماني در كشورهاي پيشرفته، به دليل تأثير اين گونه رفتارهاي كاركنان بر عملكرد سازمان، اثربخشي سازمان، موفقيت سازمان، رضايت مشتري، وفاداري مشتري و كيفيت خدمات و … از آن برخوردار است، لازم است اقدامات سازماني كه موجب بوجود آمدن چنين رفتارهايي در كاركنان مي­شوند شناسايي شوند. با كمي تأمل بر تحقيقات انجام گرفته بر روي رفتار شهروندي سازماني متوجه خواهيم شد، عدالت سازماني بعنوان يكي از عوامل موجب رفتار شهروندي سازماني مورد كم­مهري قرار گرفته و شايد در بعضي تحقيقات به نقش عدالت در ايجاد چنين رفتارهايي اشاره شده باشد ولي تاكنون پژوهشي در مورد تأثير عدالت بر هر يك از ابعاد رفتار شهروندي سازماني در كاركنان يك مؤسسه، صورت نگرفته است(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).  عدالت سازماني درجه­اي است كه كاركنان احساس مي­كنند قوانين، رويه­ها و سياست­هاي سازماني مربوط به كار آن­ها، منصفانه است. این اصل که عدالت سازمانی متشکل از سه بعد می­باشد، توسط اغلب افراد پذیرفته شده است:عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی(Wang et al,2012). بعقیده ارکوتلو[1] (2011)، فرهنگ سازمانی از جمله متغیرهای مهمی است که میتواند رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد(Erkutlu,2011). فرهنگ سازماني عبارت است از ارزش­هاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويكرد‌هايي كه ويژگي­هاي يك سازمان را مشخص مي‌كند (Marcoulides- Heck,2010). دو مولفه برای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از جمع گرایی و احترام (مقیمی و رمضان؛169:1390). یک دلیل برای مشارکت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی ارزیابی­های شناختی از رفتار عادلانه با کارکنان توسط سازمان است. این دیدگاه ریشه در تئوری برابری دارد. هنگامی که یک تجربه منفی، کد اخلاقی و سیستم ارزشی ایجاد شده را نقض می­کند، این به عنوان پیامدهای ناعادلانه و منفی تلقی می­شود. بنابراین سیستم ارزشی سازمان یا فرهنگ سازمانی، میانجی­گر رابطه­ی بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی است (Erkutlu,2011).

با توجه به مطالب مطرح شده محقق به دنبال پاسخگو بودن به این سوال است که آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی(بعد جمعگرایی و احترام) با توجه به فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

رفتار شهروندى سازمانى به عنوان وضعيت مطلوب ديده مى­شود؛ چرا كه چنين رفتارى از يك طرف منابع موجود و در دسترس را افزايش می­دهد و از طرف ديگر نياز به سازوكارهاى كنترل رسمى و پر هزينه را مى كاهد. پژوهش­هاى اخير بر پيامدهاى رفتار شهروندى سازمانى در زمينه اثرات رفتار شهروندى سازمانى بر ارزشيابی­هاى مديريتى و قضاوت در مورد افزايش دستمزد ارتقائات شغلى و… و همچنين اثرات رفتار شهروندى سازمانى روى عملكرد شغلى و موفقيت سازمانى پرداخته و عمده­ترين پيامد رفتار شهروندى سازمانى را افزايش عملكرد شغلى و اثربخشى عنوان كرده­اند رفتار شهروندى سازمانى بر چهار جنبه درونى سازمان تاثير مى­گذارد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم موجب بهبود عملكرد شغلى و اثربخشى سازمان مى شود(Castro,2008). این­گونه رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار تاثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد.از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان­ها نمایان می­سازد این است که همواره  سازمان­های خدماتی رفتارهای خاصی را می­طلبند که در برخی موارد با رفتارهای سازمان در بخش­های دیگر متفاوت می­باشد و می­تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان داشته باشد، همچنین در سازمان­های خدماتی غالباً به علت رسمیت زیاد و رویه­های پیچیده قانونی، افراد در بروز چنین رفتارهایی ضعیف عمل می­کنند و بنظر می­رسد این نوع رفتار می­تواند مورد توجه قرار گیرد(قربانی­زاده، کریمیان ؛1388).

بر اساس مطالب فوق می­توان این گونه استنباط نمود که کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی شان عمل می­کنند و از سیاست­های پذیرفته شده سازمان پیروی می­کنند به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می­کنند و بنابراین بر کل سازمان تاثیری مثبت دارند. پادساکوف، مکنزی، پاین و پاچراچ (2000) دلایل بالقوه­ای چند در مورد چرایی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار گروهی و عملکرد کارکنان بیان می­کنند که شامل: افزایش بهره­وری اداری، کاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری، ایجاد محیط کاری سالم که باعث افزایش روحیه کارکنان می­شود.همچنین رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش بهره­وری همکاران و مدیریت، آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندتر، کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت­های نگه­داری، کمک به هماهنگ کردن فعالیت­ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری، افزایش ثبات در عملکرد سازمان و توانمند کردن سازمان جهت انطباق هر چه مؤثرتر با تغییرات محیط سازمان به موفقیت سازمان کمک می­کند (صنوبری، 1387).

همچنین مهمترین پیامدهای رفتارشهروندی سازمانی اینگونه مطرح گردیده؛ رفتار شهروندى سازمانى بهره­ورى كاركنان و گروه­هاى كارى را افزايش داده، كار تيمى را تشويق كرده، ارتباطات همكارى و كمك­هاى بين كاركنان را افزايش، نرخ اشتباهات را كاهش داده و مشاركت و درگير شدن كاركنان را در مسايل سازمان افزايش می­دهد و به طور كلى جو سازمانى، بهبود روحيه، افزايش تعهد سازمانى، رضايت شغلى، كاهش نيات ترك شغل، كاهش غيبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نيز با تاثيرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضايت واعتماد مشترى، كيفيت خدمات و… موجب كيفيت عالى در عملكرد شغلى میشود. کلیمنت وواندن برک (2000) بیان می­کنند که رفتار شهروندی سازمانی، سازمان را به منابع بیشتری مجهز می­کند­ و نیاز به مکانیزم­های رسمی پرخرج را کاهش می­دهد. (هویدا و نادری، 1388).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت رفتارشهروندی سازمانی عبارتند از:

منابع موجود و در دسترس را افزايش می­دهد

نياز به ساز و كارهاى كنترل رسمى و پر هزينه را مى كاهد.

منجر به افزايش عملكرد شغلى و اثربخشى سازمان می­شود.

باعث بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان می­شود.

به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می­کنند و بنابراین بر کل سازمان تاثیری مثبت دارند.

باعث افزایش بهره­وری اداری، کاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری، ایجاد محیط کاری سالم می­شود. که در نتیجه منجر به افزایش روحیه کارکنان می­شود.

رفتار شهروندى سازمانى بهره­ورى كاركنان و گروه­هاى كارى را افزايش داده، كار تيمى را تشويق كرده، ارتباطات همكارى و كمك­هاى بين كاركنان را افزايش، نرخ اشتباهات را كاهش داده و مشاركت و درگير شدن كاركنان را در مسايل سازمان افزايش می­دهد.

به طور كلى جو سازمانى، بهبودروحيه، افزايش تعهد سازمانى، رضايت شغلى، كاهش نيات ترك شغل، كاهش غيبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نيز با تاثيرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضايت واعتماد مشترى، كيفيت خدمات و… موجب كيفيت عالى در عملكرد شغلى میشود

اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سنجش میزان عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سنجش میزان عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سنجش میزان عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

سنجش بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛94:1389). ارکوتلو در سال 2011 در مقاله­ای با عنوان” نقش میانجی­گری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی” بیان کردند که عدالت سازمانی از مهمترین فاکتورهایی است که می­تواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که در صورت بروز فرهنگ جمع گرایی و احترام، شدت این رابطه بیشتر می­شود(Erkutlu,2011). با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(1-1) نشان داده شده است که در آن  متغیر­ مستقل عدالت سازمانی، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی این تحقیق می­باشد.

فرضیه­های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

 

بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین عدالت رویه­ای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

بین عدالت رویه­ای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای تحقیق

 1-7-1)  عدالت سازمانی

عدالت سازماني درجه­اي است كه كاركنان احساس مي­كنند قوانين، رويه­ها و سياست­هاي سازماني مربوط به كار آن­ها، منصفانه است سه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

عدالت توزیعی: بيانگر ادراك كاركنان از ميزان رعايت عدالت در توزيع و تخصيص منابع و پاداش­ها است(Wang et al,2012).

عدالت رویه­ای: ادراك افراد از رويه­هاي موجود در سازمان است؛ یعنی عادلانه بودن ابزار و رویه هایی که به کمک آنها تصمیم­گیری­ها انجام می­شود(Wang et al,2012).

عدالت تعاملی: رفتارهایی که افراد درحین انجام یک پروسه بین خود بروز می­دهند(Wang et al, 2012).

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی­گیرد ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت­مندی و بهبود عملکرد کارکنان می­گردد(Moorman- Harland,2011). رفتار شهروندی سازمانی شامل آداب اجتماعی،هماهنگی متقابل شخصی،محافظت از منابع سازمان،جوانمردی و نزاکت میباشد  (Markoczy – Xin,2011).که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد)و توسط پرسشنامه اندازه گیری میشود.

 

1-7-3) فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني عبارت است از ارزش­هاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويكرد‌هايي كه ويژگي­هاي يك سازمان را مشخص مي‌كند(Marcoulides- Heck,2012). ویژگیهای فرهنگ سازماني شامل:نوآوری،ریسک پذیری،احترام به مردم،توجه به جزئیات،جمع گرایی و نتیجه محوری و ثبات است که در این پژوهش جمع گرایی و احترام به مردم مورد توجه قرار گرفته است که با طیف پنج درجه­ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

جمع­گرایی: به فرهنگی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد در ﮔﺮوه­ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻋﻮض وﻓﺎداري ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي او، از وي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (مقیمی و رمضان؛169:1390).

احترام به مردم: بیان كننده نحوه ي رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است . سازمانی كه احترام و تكريم به ديگران را در اولویت برنامه­های رفتاری خود قرار می­دهد، داراي فرهنگ احترام به مردم مترقی است(ابراهيمي بجدني؛ 1391).

[1] Erkutlu

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122