پايان نامه نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 176 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات 1
(مفاهيم) و متغيّرها 3
پيش‌فرض‌هاي پژوهش 3
اهداف پژوهش 3
سؤالات پژوهش 3
الف) سؤالات اصلي: 3
ب) سؤالات فرعي: 4
ضرورت تحقيق 4
پيشينه تحقيق 5

بخش اول: ادراک و شناخت 8
فصل اول: مفهوم شناسی ادراک 9
«معناي لغوي» 10
تعريف شناخت و معرفت 12
(ادراك) علم و معرفت از منظر قرآن و روايت 13
اختلاف شناخت‌ها زمينه‌ساز تفاوت ايدئولوژي¬ها 14
امكان شناخت: 15
فصل دوّم: اهميّت و لزوم ادراك از منظر قرآن و روايات 17
الف) قرآن مجيد 18
ب) روايات معصومين 21
فصل سوّم: مبادي ادراك (معرفت یا شناخت) 24
راه‌هاي شناخت: 26
الف) راه حسّ (معرفت حسّي) 26
محدوديت‌ها و ويژگي‌هاي چهارگانه شناخت حسّي 27
برخي آيات و روايات مربوط به ابزار شناخت حسّي 28
آيات: 28
روايات: 28
ب) راه عقل و خرد (معرفت عقلاني) 29
مشخصات شناخت عقلی 29
برخي از آيات و روايات مربوط به شناخت عقلي 30
آيات: 30
روايات: 30
حقيقت عقل: 32
ج) راه دل و قلب (معرفت شهودي و اشراقي) 32
زمينه شناخت اشراقي 36
مكانيزم شناخت عرفانی يا همان ادراك و معرفت از راه دل 37
د) راه وحي (معرفت و ادراك وحياني) 42

بخش دوّم: فضائل و رذایل در قرآن و روایات معصومین 45
فصل اوّل: مفهوم‌شناسي فضايل و رذايل 46
الف) لغت 47
واژة فضائل: 47
واژة رذايل: 47
ب) در اصطلاح 47
ملاك و معيار تشخيص فضائل و رذايل اخلاقي 48
«سودگرايي» 48
«قصد انجام وظيفه» 49
«نوع دوستي» 49
«تبيين ديدگاه اسلام دربارة معيار فضايل و رذايل» 50
فصل دوّم: بررسي مسئلة «فضيلت و رذيلت» در قرآن و روايات 54
دورنمايي از «فضايل و رذايل اخلاقي» در قرآن و روايات 55
فضائل: 55
الف) فضائل اخلاقي عام: 56
ب) فضايل اخلاقي ايماني: 56
ج) فضايل اخلاقي اجتماعي: 56
رذايل: 57
«ارتباط بين عمل و حوادث عالم» 58
روش قرآن در بيان فضايل و رذايل 58
«هشدارهاي قرآن» 59
راه‌هاي تحصيل فضائل و دفع رذائل 59

بخش سوّم: نقش فضائل و رذائل در ادراك 61
فصل اوّل: كليات 62
«علّت حجاب دل» 64
شكوفايي عقول هدف اصلي انبياء‌ از تهذيب نفوس بشر 65
تأكيد قرآن و روايات بر بُعد شناختي انسان 66
كاركرد فضائل و رذايل بر قوة ادراك 67
الف) کارکرد رذایل 67
ب) کاركرد فضائل 67
«علوم اشراقي و شهودات عرفاني» 68
حكمت، نوعي از شناخت و بصيرت قدسي 70
عدم اختصاص علوم اشراقي به انبياء فقط 72
«اندكي سالكان طريق در عين امكان براي همه» 74
فصل دوّم: رذايلي كه بر ادراك تأثير مي‌گذارند 78
عدم وصول به مقصد با مركب گناه و نافرماني حقّ 79
قلب مريض 80
رذايلي كه بر ادراك تأثير مي‌گذارند (از ديدگاه قرآن و روايت) 81
1- كفر حجاب قلب 81
2- تكبّر حجاب نفس 82
3- گناه «اعمال سيئه» زنگار دل 84
تيره شدن روح به وسيله گناه 85
گناه باعث محروميّت آدمي از رزق 87
4- اثر اعراض از ذكر خدا 87
5- هواپرستي مانع حكمت 89
6- ناديده گرفتن حقّ اهل‌بيت باعث نقص علم 91
7- طول امل و ذهاب عقل 91
8- حرص و آز و دنيازدگي مانع حضور ملائكه در قلب 92
9- محبّت دنيا مانع بزرگ معرفت 93
10- شرك باعث پيدا نكردن راه راست 94
11- نفاق سبب عدم فهم 94
12- تكذيب آيات الهي و جدل در آيات الهي مانع گشايش درهاي آسمان 95
13- ظلم علّت محروميّت از هدايت الهي 95
13- دروغگويي 96
14- عشق و نفرت سدّ معرفت و ادراك 97
15- پرخوري و حرام‌خواري مانع فطانت و زيركي در ادراك 98
16- اغواء شيطان مانع فهم صحيح و القاء شیطان باعث سهو و نسیان 99
17- ميل به باطل 100
18- لجاجت و تعصّب بي‌جا مانع تفكّر، استدلال و حقّ‌بيني 101
19- بهانه‌جويي باعث قساوت قلب 101
20- غفلت، گمراهي جان 102
21- شقاوت و محروميّت از علم 103
22- فسق موجب گمراهي ومانع شناخت حقايق 103
23- ترك عمل موجب از دست دادن علم 104
24- تن‌پروري و راحت‌‌طلبي موجب محروميّت از معرفت 105
25- فضائل اخلاقي پائين حجاب از امّ‌الفضائل 105
26- منع ديگران از علم، باعث سلب علم از خود عالم 105
27- حسّ‌گرايي افراطي مانع رسيدن به علوم غيبي 106
28- تقليد كوركورانه مانع تفكّر و انديشه 106
29- غضب موجب تباهي عقل 107
30- دون همّتي مانع پيگيري اهداف بلند 107
31- فرار از جنگ موجب مهر بر قلب و عدم فهم 108
32- زياده‌گويي و پرحرفي و پريشاني و آشفتگي قلوب مانع از ديدن حقايق 108
فصل سوم: فضائلي كه بر ادراك اثر مثبت مي‌گذارند 110
فضايل 111
«فضائلي كه بر ادراك تأثير دارند.» 111
مقصود از رزق در قرآن مجید 113
1- ايمان و تقوا شكوفاگر فطرت 114
2- عمل فضيلت‌مندانه كليد شناخت 117
4- زهد و بي‌رغبتي به دنيا ماية حكمت 119
5- اخلاص ماية جوشش حكمت 121
6- ذكر مدام الهي باعث بينايي چشم دل: 123
7- استغفار و توبه سبب بارش رزق الهي 124
مقصود از رزق در روايات معصومين 124
8- القاي ملك باعث فزوني فهم 125
9- پند پذيري و عبرت گيري موجب بينايي 125
10- استمداد از خداوند باعث بصيرت 125
11- نوافل سبب قرب الهي و ديدن و شنيدن از نوعي ديگر. 126
12- طهارت قلب راه نيل به مراحل برتر قرآن 127
13- خوف الهي سبب نوعي علم 128
14- خلوت كردن يا شاغل زدايي زمينة كسب فيض الهي 129
15- دعا كليد رحمت 130
16- صبر زمينة نور و صفاي باطن 130
17- حسن خلق سبب زيادي در رزق 131
18- شكر نعمت باعث زيادت در علم و معرفت 131
19- حسن نيّت 131
20- شرح صدر سبب هدايت 132
21- پيروي از صاحب وحي شهود آور و موجب عقلانيّت 132
22- همّت بلند شرط رسيدن به كمالات بالا 132
23- مشورت و مشاوره باعث فزوني عقل 133
24- تواضع مزرعة حكمت 133
25- دعوت به حق راهي براي وصول به حقيقت علم و بصيرت 134
26- حديث اهل‌بيت صيقل قلوب، زمينه ساز معرفت برتر 134
27- مجاهده در راه خدا، راه رسيدن به مسير حق 135
28- اتباع حقّ، سبب كمال عقل 135
29- غلبه بر هوا و هوس، سبب ظهور نيروي عقل 135
30- خودشناسي و معرفت نفس باعث علم به ديگران 136
31- لقمة حلال سبب نور قلب 136
32- گرسنگي و كم‌خوري علّت تابش نور حكمت بر قلب 137
33- حفظ زبان كليد حكمت 137
34- عبوديت حق سبب رسيدن به مقام يقين 138
35- حركت بسوي خدا و توجه به دوستي خداوند باعث رفع حجوب 138
36- تفكّر باعث نورانيت 139
جمع¬بندی 140
فهرست منابع 157

فهرست منابع

قرآن مجيد، ترجمة: مرحوم مهدي الهي قمشه‌اي و سيّد محمّدرضا صفوي بر اساس الميزان.

سیری دیگر در نهج الفصاحة، الحدیث، رهنمای انسانیت (نداء فطرة) کلمات قصار حضرت رسول اکرم6، گردآوردنده مرتضی فرید تنکابنی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پانزدهم، 1388شمسی.

ابراهيميان، سيّد حسين، معرفت‌شناسي از ديدگاه فلاسفة اسلامي و غربي، چاپ اوّل، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1372 شمسي.

ابن اثير، علی بن محمّد، النّهاية فی غریب الحدیث و الاثر، نشر دار التفسیر، 1384شمسی.

ابن سينا، ابي علي حسين بن عبدالله، الإشارات و التنبيهات، چاپ اوّل، قم، نشر البلاغة، 1375 شمسي.

احسايي، ابن ابي جمهور، عوالي اللآلي، چاپ اوّل، (4 جلدي)، قم، انتشارات سيّد الشهداء، 1405 قمري.

ارسطو، علم الاخلاق الی نیقوماخوس (نیکوماخوس)، مقدمه و تحقیق «بارتلمی سانتملیر»، دو جلدی، قاهره: دار صادر، 1343قمری.

امام خميني;، روح الله، چهل حديث (اربعين حديث)، چاپ اوّل، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;.

امام خميني;، روح الله، شرح حديث «جنود عقل و جهل»، چاپ يازدهم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1386شمسي.

امام خميني;، روح الله، مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية، چاپ اوّل، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1372شمسي.

اهوازي;، حسين بن سعيد، الزّهد، چاپ دوّم، چاپ سيّد ابوالفضل حسينيان، 1403 قمري.

پورسینا، زهرا (میترا)، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای آگوستین قدّیس، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385شمسی.

تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمّد، غررالحكم و دررالكَلِمْ، قم، انتشارات دفتر تبليغات، 1366 شمسي.

تهراني، مجتبي، اخلاق الاهي، ج 27 (پيوندها و حقوق)، بخش پنجم پيوند با معصومان:، چاپ سوّم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387 شمسي.

جعفري;، محمّدتقي، شناخت از ديدگاه علمي و از ديدگاه قرآن، چاپ اوّل، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1360شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، تسنيم تفسير قرآن كريم، چاپ اوّل، قم، مركز نشر إسراء، 1378شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، تفسير انسان به انسان، چاپ سوّم، قم، مركز نشر إسراء، 1386 شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، چاپ پنجم، قم، مركز نشر إسراء، 1387 شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، صورت و سيرت انسان در قرآن، چاپ چهارم، قم، مركز نشر إسراء، 1385 شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، مبادي اخلاق در قرآن، چاپ دوّم، قم، مركز نشر إسراء، 1378 شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن، چاپ دوّم، قم، مركز نشر إسراء، 1378 شمسي.

جوادي آملي، عبدالله، معرفت‌شناسي در قرآن، چاپ اول، قم، مركز نشر إسراء، 1378شمسی.

جوادي آملي، عبدالله، منزلت عقل در هندسة معرفت ديني، چاپ سوّم، قم، مركز نشر إسراء، 1386 شمسي.

حافظ شيرازي، خواجه شمس الدين محمّد، ديوان غزليّات، چاپخانه هادي تهراني (پاساژ كاشفي)، 1368 شمسي.

حجازي، سيّد مهدي، دُرر الاخبار (گزيدة بحارالانوار)، مترجمان: سيّد عليرضا حجازي و محمّد عيدي خسروشاهي، چاپ اول، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامي، 1419 قمري.

حرّاني، حسن بن شعبه، تحف العقول، چاپ دوّم، قم، انتشارات جامعة مدرسين، 1404 قمري.

حسن‌زاده آملي، حسن، انسان در عرف عرفان، نشر سروش، 1383 شمسی.

حلّي;، علي بن يوسف، العدد القوّيه، قم، كتابخانه آية الله مرعشي;، 1408 قمري.

داودي، محمّد، اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)، چاپ يكم، قم، دفتر نشر معارف (مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي)، 1386 شمسي.

دشتي;، محمّد، فرهنگ معارف نهج البلاغة، دوجلدي، چاپ اوّل، قم، نشر مؤسسة تحقيقاتي اميرالمؤمنين7، 1376 شمسي.

ديلمي، حسن ابي‌الحسن، اعلام الدّين، قم، مؤسسة آل البيت:، 1408 قمري.

ديلمي، حسن بن ابي‌الحسن، ارشاد القلوب، چاپ اوّل، قم، انتشارات شريف رضي، 1412 قمري.

راغب اصفهاني، حسین بن احمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دار العلم الشامیة دمشق، 1412قمری.

رضي الدّين طبرسي;، حسن بن فضل، مكارم الاخلاق، چاپ چهارم، قم، انتشارات شريف رضي، 1412 قمري.

روايات امام صادق7، مصباح الشريعة، چاپ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1400 قمري.

سبحانی، جعفر، پرسش­ها و پاسخ­ها، چاپ سوم، قم، مؤسسه امام صادق7، 1386شمسی

سبحاني، جعفر، شناخت در فلسفه اسلامي، چاپ اوّل، تهران، انتشارات برهان، 1375شمسي.

سعدي شيرازي، كليات سعدي (گلستان)، با ترجمه و مقدمه و شرح حال محمّد علي فروغي، چاپ دوم، انتشارات ايران، 1363 شمسي.

سيّد بن طاووس;، الإقبال الأعمال، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1367 شمسي.

سيّد رضي;، نهج البلاغة، ترجمة مرحوم محمّد دشتي، چاپ دوّم، قم، انتشارات مسجد مقدّس جمكران، 1386شمسي.

سيّد رضي، خصائص الأئمة، مشهد، مجمع البحوث الاسلامية (متعلّق به آستان قدس رضوي)، 1406 قمري.

شبّر، عبدالله، اخلاق، مترجم محمّدرضا جبّاران، قم، انتشارات هجرت، 1374 شمسي.

شجاعي، محمّد، مقالات، چاپ پنجم، تهران، اهنتشارات سروش، 1380 شمسي.

شيخ صدوق;، ابن بابويه (محمّد بن علي)، الخصال (الممدوحه و المذمومة ترجمة صادق حسن‌زاده، چاپ اول، انتشارات ارمغان طوبي، 1384 شمسي.

شيخ صدوق;، محمّد بن علي، اَمالي، انتشارات کتابخانة اسلامیه، 1362شمسی.

صدوق، ابن بابويه (محمّد بن علي)، التوحيد، چاپ دوّم، قم، انتشارات جامعة مدرسين، 1398 قمري، 1357 شمسي.

طباطبايي;، محمّدحسين، الميزان في تفسير القرآن، چاپ سوم، نشر دار الکتب الاسلامیه.

طبرسي;، علي بن الحسن ابوالفضل، مشكاة الأنوار، نجف، چاپ كتابخانة حيدريه، 1385 قمري.

طبرسي، ابي علي الفضل، تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، ترجمة شيخ محمّد رازي، مؤسسة انتشارات فراهاني، 1359 شمسي.

طوسي;، الأمالي، چاپ اوّل، قم، انتشارات دارالثقافة، 1414 قمري.

العاملي الشّامي، زين العابدين بن علي بن احمد، منية المريد في آداب المفيد و المستفيد، قم، انتشارات دفتر تبليغات، 1409 قمري.

عاملي;، شيخ حرّ، وسائل الشيعه (29 جلدي)، چاپ اوّل، قم، مؤسسة آل البيت:، 1409 قمري.

العروسي الحويزي، عيد بن علي بن جمعة ابن العروسي، تفسير نورالثقلين، قم، چاپ اسماعيليان، 1373 شمسي.

عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، چاپ سوّم، تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير، 1369 شمسي.

فلسفي، محمّدتقي، گفتار فلسفي (اخلاق از نظر همزيستي و ارزش‌هاي انساني)، چاپ سوّم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1379شمسي.

فهري;، سيّد احمد، شرح چهل حديث امام خميني;، چاپ دوّم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1371 شمسي.

قاساني، کمال الدین عبدالرّزاق، شرح منازل السّائرين، تحقیق محسن بیدارفر، انتشارات بیدار، 1385شمسی.

الكليني الرّازي;، محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافي، چاپ پنجم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1363 شمسي.

لاهيجي، شمس الدّين محمّد، مفاتيح الاعجاز «في» شرح گلشن راز، چاپ اوّل، تهران، انتشارات زوّار، 1371 شمسي.

مجلة معرفت، شماره 107، علي اسدي، «مقالة سير پيدايش و تحوّل نظرية الهام با تأكيد بر آيات قرآن»، ص 29 ويژه علوم قرآني.

مجلسي;، محمّدباقر، بحار الانوار، لبنان، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404 قمري.

مجله معرفت، شماره 60، آیت الله معرفت(ره)، ص 43.

محدّث نوري;، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت:، 1408 قمري.

محمّد ري‌شهري، محمّد، علم و حكمت در قرآن و حديث (2 جلدي)، چاپ سوّم، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، 1385 شمسي.

محمّدي ري‌شهري، محمّد، ميزان الحكمه، مترجم حميدرضا شيخي، قم، دارالحديث، 1377 شمسي.

مصباح يزدي، محمّدتقي، اخلاق در قرآن 1 مشكات (7.-1/1)، چاپ اوّل، قم، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني;، 1384شمسي.

مصباح يزدي، محمّدتقي، آموزش فلسفه، دوجلدي، تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير، 1378شمسي.

مصباح يزدي، محمّدتقي، معارف قرآن (خداشناسي كيهان‌شناسي انسان‌شناسي)، چاپ اوّل، قم، مؤسسة در راه حقّ، 1367شمسي.

مطهري;، مرتضي، تعليم و تربيت در اسلام، چاپ بیست و سوم، تهران، انتشارات صدراء، 1373شمسی.

مطهري;، مرتضي، خاتميّت، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدراء، 1370 شمسی.

مطهري;، مرتضي، مسئلة شناخت، چاپ بيست و دوّم، تهران، صدراء، 1387 شمسي.

معلوف، لويس، المنجد (عربي، فارسي) 2 جلدي، ترجمة محمّد بندرريگي، تهران، انتشارات ايران، 1380 شمسي.

مكارم شيرازي، ناصر، اخلاق در قرآن، 3 جلدي، چاپ دوّم، قم، مدرسة الامام عليّ بن ابيطالب7، 1382 شمسي.

مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن ج 1 (معرفت و شناخت در قرآن مجيد)، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1377 شمسي.

مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1374شمسی.

ملاصدراء شيرازي، صدرالدّين محمّد بن قوام، الحكمة المتعالية في الاسفار العقليّة الأربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، 2002 ميلادي.

مهيار، حسین، فرهنگ ابجدي، (ترجمه منجد ابجدی)، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامی، 1375شمسی.

مولوي، جلال الدين محمّد بلخي رومي، كليات مثنوي، انتشارات كتابفروشي اسلامي تهران، 1368 شمسي.

نجمي، محمّدصادق، سخنان حسين بن علي7 از مدينه تا كربلا، چاپ دهم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)، 1381 شمسي.

نراقي;، ملاّ مهدي، جامع السعادات، مترجم كريم فيضي، چاپ اوّل، انتشارات قائم آل محمّد6، دوجلدي.

ورّام بن أبي‌فراس، مجموعه ورّام، (دو جلد در يك مجلّد)، قم، انتشارات مكتبه الفقيه.

چكيده

از آنجايي كه دغدغة بشر در طول اعصار دستيابي به اصيل‌ترين و ناب‌ترين معارف بوده است تا بتواند تيشه بر ريشة همة جهالت­ها بزند و خود را از بند اسارت جهالت برهاند. این پایان­نامه بر آن است تا بتواند راهی را برای دستیابی بشر به ادراكاتی مصون از خطا معرفي نمايد. از آنجايي كه در روايات معصومين: و آيات قرآن كريم در مورد تأثير فضايل و رذايل اخلاقي بر شناخت و ادراك، اشاراتي به صورت مستقيم و  غير مستقيم وارد شده است این تحقیق بر آن است كه اين نقش و تأثيرگذاري را در اين پژوهش بررسي نمايد.

برخي قائلند كه گناه حجابي بر ديدگان انسان ايجاد مي‌كند كه مانع از ديد صحيح مي‌شود و يا  اصلاً ديده را كور كرده و آدمي را از ديدن بسياري از حقايق بازمي‌دارد. آيا اين ادّعا صحيح مي‌باشد؟

آيا گناه مي‌تواند در نوع نگاه و نگرش انسان و بالطبع ادراك آدمي اثر بگذارد؟

آيا آدمي مي‌تواند با رعايت تقوا به مدارجي دست يابد كه ديگران از آن محرومند؟

بر فرض جواب مثبت به اين تأثيرگذاري، آيا مي‌توان ديگران را هم نسبت به اين تأثيرگذاري متقاعد نمود؟ يا دست كم به تأمّلي جدي در اين مسئله وادار كرد؟

آيا در بررسي علل و عوامل اُفت تحصيلي دانشجويان و طلاب و محصّلين مي‌توان عواملي همچون، گناه و يا رذايل اخلاقي را به عنوان يكي از فاكتوري‌هاي تأثيرگذار در اين امر به حساب آورد؟

آنچه كه از آيات و روايات استفاده مي‌شود اين است كه نافرماني از خداوند و گناه كه حركت در خلاف مسير كلّ نظام هستي مي‌باشد باعث دگرگوني در عقل و خرد و حسّ تشخيص آدمي مي‌گردد. در حقيقت دگرگوني و ناموزوني حسّ تشخيص و ادراك آدمي، معلول بيماري خاصّي است كه همانند بيماري‌هاي جسمي بر مزاج و يا روح انسان مسلّط مي‌گردد.

گرايش به گناه، نوعي بيماري رواني محسوب مي‌شود كه در روح آدمي اثر منفي گذاشته و باعث دگرگوني در نحوة انديشة او و اعوجاج در دستگاه ادراك مي‌گردد. از منظر قرآن و روايات در اثر تكرار گناه آدمي به حالت خاصي مي‌رسد كه ديگر زشتي‌ها را نمي‌بيند و آن را امري طبيعي قلمداد مي‌كند و آرام و آرام فاعل گناه خود به شكل گناه درمي‌آيد. و بر اثر آن بر قلب و گوش او مهر مي‌خورد و پرده‌اي در برابر ديدگانش آويخته مي‌گردد و از فهميدن حقايق و شنيدن نصايح، محروم مي‌ماند. ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ…[1].

با انجام رذايل، زمينة سقوط آدمي فراهم گشته و در انديشه او شبهه و زمينه كج‌فهمي و اعوجاج در بينش ايجاد مي‌شود. و بر عكس؛ با فضيلت‌مندي زمينة ارتقاء فهم و ايجاد بصيرت فراهم گشته و وسعت ديد او زياد مي‌گردد.

کلید واژه: ادراک، معرفت ـ فضائل ـ رذائل ـ قرآن ـ روایت

[1] – قرآن مجيد، بقره، آيه 7: «خدا بر دل‌ها و گوش‌هايشان مهر و بر ديدگانشان پرده‌اي افكنده كه فهم حقايق و معارف الهي را نمي‌كنند…».

کلیات

در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان عوامل مهم تأثيرگذار بر ادراك را به دو عامل دروني و بيروني تقسيم كرد:

عوامل بيروني مي‌تواند مصاديقي همچون شيطان، دوستان گمراه يا خوب، اجتماعات صالح يا ناصالح، دسترسي يا عدم دسترسي به امكانات آموزشي و معلم داشته باشد.

امّا عوامل دروني نيز مثل ملكات و فضايل اخلاقي و رذايل اخلاقي، در نوع شناخت تأثيرگذارند.

البته تأثيرگذاري عمل بر شناخت و ادراك و همچنين اثرگذاري ادراك و شناخت بر عمل يك تأثيرگذاري دوسويه و متقابل است، امّا ما در اين تحقيق فقط يك سوي اين تأثيرگذاري كه همان نقش عمل[1] بر شناخت است را در قالب تأثيرگذاري اعمال خوب يا بد بر شناخت و معرفت مورد مطالعه و دقت نظر بيشتر قرار مي‌دهيم.

اين تأثيرگذاري‌ها را مي‌توان از منظر فلسفي، ديني، روان‌شناختي و يا علوم اجتماعي مورد بحث و پژوهش قرار داد امّا از آنجایی كه ما در اينجا از منظر قرآن و روايات معصومين: آن را مطرح مي‌نمائيم امكان ورود به همة اين رويكردها را به طور مفصّل نداريم و غالب بحث جنبة ديني و از نگاه و منظر قرآن و روايات مي‌باشد.

(مفاهيم) و متغيّرها

معرفت و ادراك عنوان متغيّري است كه در پرتو رفع و دفع رذايل اخلاقي توسعه پيدا مي‌كند و همچنين كسب فضائل اخلاقي باعث تسهيل كسب معارف مي‌شود.

پيش‌فرض‌هاي پژوهش

در اين بحث ما پيش‌فرض‌هاي زير را مفروض مي‌دانيم:

1- انسان موجودي اخلاقي است.

2- انسان تربيت‌پذير مي‌باشد.

3- ظواهر كتاب و سنّت حجّت مي‌باشد.

4- شيوه اكتساب از منابعِ ديني شيوة اجتهادي است.

اهداف پژوهش

تأثيرات علمي اين پژوهش در علم اخلاق نظري، بسيار وسيع و گسترده مي‌باشد و همچنين در حيطة اخلاق عملي و كاربردي تأثيرات زيادي را به دنبال خواهد داشت.

از دستاوردهاي اين پژوهش مي‌توان به كاربرد اين بحث و نتايج آن در محيط‌هاي – علمي حوزه و دانشگاه – اشاره نمود. و اين گونه نتيجه‌گيري نمود كه: تزكيه مقدّم بر تعليم بوده و عدم التزام به اخلاق ديني يكي از آفات و دلايل اُفت تحصيلي در محيط‌هاي علمي مي‌باشد. و با تهذيب اخلاقي مي‌توان سطح علمي مراكز علمي را بالا برد.

سؤالات پژوهش

سؤالاتي كه در اين پژوهش به آن پاسخ خواهيم داد به دو گروه سؤالات اصلي و فرعي تقسيم مي‌گردند:

الف) سؤالات اصلي:

آيا فضايل و رذايل در ادراك آدمي نقش دارند؟

نظر قرآن و روايات معصومين: در اين باره چيست؟

ب) سؤالات فرعي:

آيا براي فهم بهتر و بيشتر مسائل و ارتباط دقيق‌تر با عالم هستي، «تقوا» كارساز است؟

آيا مي‌توان گناه را به عنوان يكي از دلايل اُفت تحصيلي در مراكز علمي قلمداد نمود؟

و آيا مي‌شود چنين ادعايي را طرح نمود كه هر كس كه در راه شناخت و معرفت گام برمي‌دارد گريز و گزيري از پاك‌سازي درونِ خويش به عنوان ظرف معلومات ندارد و براي بهتر ديدن بايد فضاي ذهن و جان را از آلودگي‌ها و غبارهاي غفلت و گناه زدود؟

ضرورت تحقيق

از آنجايي كه همة جهان‌بيني‌ها، از نوعِ شناختِ انسان‌ها از جهان هستي نشأت مي‌گيرند و شناخت‌هاي صحيح و سقيم هستند كه جهان‌بيني‌ها را شكل مي‌دهند و از طرفي هم متون ديني همه اديان الهي و سخنان بزرگان هر ديني بر كسب شناخت و ادراكي بي‌پيرايه تأكيد فراوان دارند لذا براي رسيدن به ايدئولوژي صحيح، بايد، نوع شناخت و ادراك خود را از كجي و اعوجاج مصون بداريم.

از ديرباز بشر به دنبال دستيابي به معرفتي ناب و ادراكي دقيق بوده است تا خود و ديگران را از تاريكي‌هاي جهل و گمراهي برهاند. و به نور ادراك و معرفت دست يابد و در شأن و منزلت به قلة رفيع جايگاه عالمان و عارفان حقيقي برسد. چرا كه قرآن مجيد شأن عالمان را رفيع دانسته و آنان را از جاهلان ممتاز نموده است: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ[2].

و در رفعت مقام عالمان مي‌فرمايد: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ[3].

امّا رسيدن به ادراكِ ناب و بي‌پيرايه و بدور از خطاء، موانعي بر سر راه خود دارد.

در آيات شريف قرآن مرتبه علم و يقين به عنوان برترين هدف آفرينش ذكر گرديده است. به گونه‌اي كه «عبادت» كه خود در آياتي از كلام الله به عنوان هدف خلقت نام برده شده است[4] خود، زمينه و مقدّمه‌اي براي رسيدن به مقام رفيع و شامخ يقين مي‌باشد: ﴿وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.[5]

ترغيب آيات و روايات به كسب علم و دستيابي به آن، مستلزم شناسايي و بررسي موانع ادراك و شناخت است و به نوعي به آن الزام مي‌كند.

امّا از پس اين همه تأكيد كه به علم‌اندوزي و رسيدن به معرفت در آيات و روايات است سئوال اساسي اين است كه براي رسيدن به اين معرفت ناب چه موانعي را بايد از سر راه كنار زد و آن موانع كدامند؟

ما در اين پژوهش مي‌خواهيم رذايل را به عنوان يكي از موانع ادراك و معرفت معرفي نموده و به تشريح اين مطلب بپردازيم كه گناه به عنوان مانع بزرگي در راه رسيدنِ به ادراك صحيح مي‌باشد و همچنين اين نكته را بازگو نمائيم كه فضيلت‌مندي مي‌تواند ما را در دستيابي به علوم و شناختي برتر و بالاتر مدد رساند.

پيشينه تحقيق

براي تحقيق حاضر، دو گونه پيشينه مي‌توان ذكر نمود:

الف) پيشينة بحث كه منظور از آن، ريشه‌دار بودن اين بحث در آيات قرآن مجيد و روايات معصومين: به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مي‌باشد. كه در تفاسير و كتب روايي ما انعكاس يافته است.

واژه‌هايي نظير «ختم»، «طبع»، «رين»، «قفل»، «غلاف»، «كنان»، «عمي»، «ضيق»، «غشاوة» و نظاير آن و همچنين واژه‌هايي مثل «علم»، «نور»، «فتح»، «شرح»، و غيره در قرآن مجيد اشاره به اين مطلب در قرآن دارند كه ما در بحث‌هاي آينده در بارة آنها سخن خواهيم گفت.

همچنين در آثار فلاسفة اسلامي و علماي علوم اجتماعي و روان‌شناسان نيز مطالب مفيدي در اين باب مطرح شده است. كه نشان‌دهندة حضور اين بحث‌ها در نزد گذشتگان مي‌باشد.

ب) پيشينة تحقيق و پژوهش كه مقصود از آن بررسي‌هاي محقّقان و پژوهشگران در اين زمينه است كه در سال‌هاي گذشته به صورت رساله‌هاي علمي و پايان‌نامه انجام پذيرفته است.

با توجّه به اهميّت موضوع، تعداد پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه بسيار محدود بوده و در عين حال هر كدام از آنها نيز با رويكردي خاص طرح شده است كه همين امر سبب مي‌شود كه فضا براي كارهاي جديد در اين زمينه بسيار گسترده باشد.

در اين مجال اشاره‌اي كوتاه به پژوهش‌هاي انجام شده مي‌نمائيم.

1- رساله‌ي دكتراي با عنوانِ «تأثير گناه بر معرفت» با تأكيد بر آراء آگوستين قدّيس كه توسط خانم ميترا «زهرا» پورسينا در سال 1382 ارائه گرديد و بعدها با همين عنوان به صورت كتابي به چاپ رسيده است. اين رساله با راهنمايي آقاي دكتر شهرام پازوكي و مشاورة آقايان دكتر محمّد لگنهاوسن و مصطفي ملكيان – در مركز تربيت مدرّس دانشگاه قم در مقطع دكتري در رشتة فلسفه تطبيقي دفاع گرديده است.

در اين پژوهش، امكان تأثيرگذاري گناه به منزلة مقوله‌اي ديني – اخلاقي بر تحصيل معرفت، از ديدگاه يكي از متفكران مسيحي بررسي شده است.

2- پايان‌نامه كارشناسي ارشد با عنوان «گناه مانع معرفت» كه توسّط خانم فرانك بهمني در سال 1379 ارائه گرديده است. در اين پژوهش نيز گناه به عنوان يكي از امور مهم تأثيرگذار بر خلاّقيت انسان مورد پژوهش قرار گرفته است. اين پايان‌نامه با راهنمايي آقاي مهدوي راد و مشاورة آقاي دكتر قاسم كاكايي، در مركز تربيت مدرّس دانشگاه قم، مقطع كارشناسي ارشد در رشته الهيّات و معارف اسلامي دفاع گرديده است.

3- پايان‌نامة كارشناسي ارشد با عنوان «تأثير گناه بر شناخت» با تأكيد بر ديدگاه علاّمه طباطبايي; توسط آقاي مهدي شكري در سال 1386 ارائه گرديد. اين پايان‌نامه با راهنمايي استاد محمّد حسين‌زاده و مشاورة آقاي دكتر محمّد لگنهاوسن در مؤسسة آموزشی و پژوهشي امام خميني; قم در رشتة دين‌شناسي دفاع گرديده است.

4- پايان‌نامة كارشناسي ارشد با عنوان «موانع شناخت از منظر آيات و روايات» توسط آقاي قربان ابراهيمي ارائه گرديده كه تا لحظه تدوين اين پايان‌نامه متأسفانه نتوانستم آن را تهيه نمايم.

همان گونه كه ذكر گرديد در پايان‌نامه اوّل كه محصول زحمات سركار خانم پورسينا مي‌باشد رويكرد بحث، نظرات و آراء يك كشيش و متفكّر مسيحي مي‌باشد. و پايان‌نامه دوّم كه خانم فرانك بهمني آن را تهيه و ارائه داده‌اند جنبه مانعيّت گناه فقط مطرح شده و به نقش فضائل اشاره‌اي نشده است و پايان‌نامة سوّم كه به زحمت آقاي شكري حاصل شده است تأثير گناه بر شناخت از منظر يكي از مفسّران بزرگ قرآن مطرح شده است.

امّا حقير در اين پژوهش هر چند ناقص اين موضوع را از ديدگاه قرآن و روايات معصومين: طرح نموده و جنبة «مانعيّت رذايل و مُعِدّ بودن فضائل» را براي فهم و ادراك صحيح بررسي مي‌نمايم.

و در عين اعتراف به نقاط قوّت در پژوهش‌هاي انجام شده توسط پژوهشگران بزرگواري كه نامشان را ذكر نموده‌ام، قائلم كه به خاطر اهميّت موضوع و ثمرات فراواني كه مي‌تواند در حوزه انديشه داشته باشد و تأثيرات شگرف اين بحث در امر آموزش و پرورش، كه مي‌توان آن را در علل رشد يا اُفت تحصيلي دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاّب جاي داد، تعداد پژوهش‌هاي انجام شده بسيار ناچيز مي‌باشد و بايد در اين زمينه كارهاي بسياري را انجام داد.

بخش اول:ادراک و شناخت

 فصل اول:مفهوم شناسی ادراک

 «معناي لغوي»

لفظ «ادراك»، مصدر فعل اَدْرَك يُدرك ادراكاً مي‌باشد.

«ادراك الشيء» به معناي رسيدن و لحوق به چيزي مي‌باشد. و وقتي گفته مي‌شود: «أدْرَكَ المسألة»، يعني به آن مسأله پي برد و آن را فهميد.

و يا وقتي گفته مي‌شود: «ادركَ الشيءَ بِبَصَرِهِ» يعني آن چيز را با ديدة (چشم) خود ديد.

راغب در كتاب مفردات خود مادة اَدرَك را اين گونه معنا مي‌كند:

اَدرَك: بَلَغ أقْصَي الشِّيء: رسيدن به نهايت يك چيز را درك و ادراك آن چيز گويند.[6]

و در فرهنگ ابجدي مهيار درك به معناي رفع پوشيدگي يا ابهام آمده است.[7]

ابن اثير در النهاية خود ماده الدّرك را اين گونه معني مي‌كند. الدّرك: اللّحاق و الوصول إلي الشيء. اَدْرَكْتُهُ إدراكاً وَ دَرَكاً.

يعني درك كردن همان رسيدن و وصول به يك چيز مي‌باشد.[8]

و لذا اَلْمُنْجد، المُدْرِكات و المَدارِك را همان حواس پنجگانه معني و ترجمه مي‌كند.[9]

در فارسي نيز اين لفظ در همين معاني بكار رفته است. چنان كه در فرهنگِ لغت فارسي عميد، إدراك را مصدر لغت درك به معناي درك كردن، دريافتن، دررسيدن، پي بردن و فهميدن گرفته‌اند.[10]

در زبان انگليسي اين لغت را با واژه (Perception = ادراك) و (Knowledge = معرفت) و (understanding = فهميدن) برابر دانسته‌اند.[11]

در حقيقت تعلّق گرفتن معرفت انسان به چيزي را ادراك همان چيز دانسته‌اند، همچنان كه ادراك چيزي عبارت است از تعلّق گرفتن معرفت ما به آن چيز و لاغير.[12]

نكته: در اين نوشتار و از اين پس، استفادة ما از واژه‌هايي نظير علم، شناخت، معرفت، ادراك، آگاهي و مانند آن تفنّن در عبارت است و در حقيقت بين آن‌ها تمايزي كه بين آنها در دقّت نظرهايي كه در علم لغت‌شناسي اعمال مي‌شود وجود ندارد. يعني همة اين واژه‌ها را به يك معني مي‌گيريم.

دانشمندان علم را، صورت حاصله­ی از شيء در نزد عقل دانسته‌اند.

«العلمُ هو الصّورةُ الحاصلة من الشيء عند العقل».

و همچنين در كلام بزرگان ديني علم و ادراك به معني‌اي بالاتر از محفوظات ظاهري معني شده است. كأنّه علم نوعي نورانيّت است. يا شايد نوعي ادراك برتر نيز وجود دارد كه از آن تعبير به نور و ضياء كرده‌اند و خصوصيت آن هم اين است كه «ظاهراً لنفسه و مُظهراً لغيره» مي‌باشد. يعني هم خودش ابهام ندارد و هم ابهام غير خودش را مي‌زدايد.

ابن سينا; درك و ادراك را اين گونه معني مي‌كند:

«درك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك» يريد أن يبين أن ادراك الشيء هو حصول صورته عند العقل.[13]

«درك شيء آن است كه حقيقت آن در نزد ادراك كننده متمثّل گردد».

البته براي ادراك انواعي ذكر كرده‌اند كه براي آشنايي بيشتر به كتاب گرانسنگ الاشارات و التنبيهات، ج 2، ص 323 مراجعه گردد.

مرحوم ملاصدرا; هم ادراك را حصول صورت شيء براي مدرِك مي‌داند: «و الإدراك ليس الاّ حصول صورة الشيء للمدرك»[14] «و ادراك نمي‌باشد مگر حصول صورت شيء در نزد ادراك كننده».

تعريف شناخت و معرفت

واژة «شناخت» امروزه كمتر از اصطلاح «معرفت» در گفتار و نوشتارِ معرفت‌شناسانِ فارسي‌زبان، استفاده و به كار برده مي‌شود.

شناخت، از مفاهيم بديهي و غير قابل تعريف است. دليل اين كه شناخت، قابل تعريف نيست اين است كه گفته‌اند: ما همه چيز را به علم مي‌شناسيم، اگر بخواهيم علم را به علم تعريف كنيم اين تعريف، دور مصرّح خواهد بود، و اگر بخواهيم به غير علم بشناسيم لازم است اوّل آن غير علم را توسط علم بشناسيم آنگاه علم را به وسيلة آن بشناسيم چنين تعريفي نيز به مثابه همان دور مصرّح است. آنچه در تعريف شناخت و يا علم گفته مي‌شود تعريف حقيقي نبوده بلكه تعريف تنبيهي است، يعني مطلبي كه در ذهن مخاطب موجود است ليكن مورد تنبّهِ او نيست و با الفاظ مُشابه و كلمات معادل، آن معناي مرتكز در صحنة ذهن او برجسته و بارز نشان داده مي‌شود.

از جمله تعاريف لفظي كه براي شناخت ذكر مي‌شود اين است كه شناخت عبارت است از آگاهي به واقعيّت و يا راه پيدا كردن به واقعيّت.[15]

بار ديگر اعلام مي‌كنم كه مقصود ما از واژه‌هايي مثل ادراك، معرفت، علم، شناخت همان مطلق آگاهي مي‌باشد. و امّا اختلاف نظر علماء در ماهيّت ادراك، به خاطر خفاء آن نيست بلكه به علّت شدّت وضوح آن مي‌باشد. بوعلي; در اين باره مي‌فرمايد:

«و أعلم أنّ العلماء اختلفوا في ماهيّة الإدراك اختلافاً عظيماً و طوّلوا الكلام فيها لا لِخِفائها بل لِشدَّة وضوحِها».[16]

يعني اختلاف علماء در ماهيّت ادراك و اطالة كلام در اين امر به خاطر خفاء معني ادراك نيست بلكه به خاطر شدّت وضوح آن است.

مفهوم وسيع شناخت شامل هر نوع آگاهي و ادراكي نظير حقيقت وحي و الهام و انواع مكاشفات و مشاهدات عرفاني و شناخت حسّي و شناخت عقلي مي‌باشد.[17]

[1] – مقصود از عمل در اینجا شامل نیّت عمل نیز می­شود. چرا که فضایل رذایل گاهی بصورت عمل و گاهی به صورت نیّت و قصد خیر یا شرّ ظهور پیدا می­کند. مثلاً خیرخواهی برای بندگان خدا، از فضایلی است که گاهی به صورت عمل و گاهی به صورت نیّت درونی در انسان فضیلتمند وجود دارد.

[2] – قرآن مجيد، زمر، آيه 9: «آيا كساني كه مي‌دانند (خدا را مي‌شناسند) با كساني كه نمي‌دانند (خدا را نمي‌شناسند) يكسانند؟ تنها خردمندانند كه حقايق را درمي‌يابند».

[3] – قرآن مجيد، مجادله، آيه 11: «…خدا مقام اهل ايمان و دانشمندانِ عالم را (در دو جهان) رفيع مي‌گرداند…».

[4] – قرآن مجيد، اَلذّاريات، آيه 56: ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾: «من جنّيان و آدميان را جز براي اين كه مرا بپرستند نيافريدم».

[5] – قرآن مجيد، الحِجر، آيه 99: «و پروردگارت را بندگي كن تا زماني كه مرگ به سراغت مي‌آيد و جهان غيب براي تو مشهود مي‌شود (به هنگام مرگ و لِقاي ما به مقام يقين مي‌رسي)».

[6] – راغب اصفهاني، المفردات، ج 1، ص 311. ماده اَلْإدراك.

[7] – رضا مهيار، فرهنگ ابجدي، عربي به فارسي، ج 1، ص 34.

[8] – ابن اثير، النّهاية، ج 2، ص 114.

[9] – لوييس معلوف، اَلْمُنْجد، عربي به فارسي، ترجمه محمّد بندر ريگي.

[10] – حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، مادة درك.

[12] – علاّمة طباطبايي;، ترجمة تفسير الميزان، ج 8، ص 344.

[13] – ابن سينا;، پاورقي الاشارات و التنبيهات، ج 2، ص 308، نمط سوّم-

شرح: نصيرالدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي.

شرح الشرح: قطب الدّين محمّد بن محمّد بن ابي‌جعفر الرّازي.

[14] – صدرالدّين محمّد شيرازي «ملاّصدرا»;، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 9، ص 245.

[15] – ر.ك: عبدالله جوادي آملي، معرفت‌شناسي در قرآن، ص 87.

[16] – ابن سينا;، الاشارات و التنبيهات، ج 2، ص 313.

[17] – ر.ك: محمّدتقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 1، ص 158.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122