پايان نامه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM) در بانك

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  در بانك یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 180 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  در بانك بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسأله 5 5
ضرورت واهميت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7 سوالات تحقیق 7
فرضیه های تحقیق 9
روش تحقيق 9
جامعه آماري 10
روش جمع آوری اطلاعات 10
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
قلمرو تحقيق 10
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق 11
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 20
فناوری اطلاعات 21
بکارگیری فناوری اطلاعات 23
مدیران و فناوری اطلاعات 23
اقدامات سازمان به منظور به کار گیری فناوری اطلاعات 27
آموزش فناوری 27
کاربرد تکنولوژی اطلاعات در مدیریت 28 282829
سازمانها و فناوری اطلاعات 29 30
سلسله مراتب سازمانی 29 30
اطلاعات چیست؟ 30 31
تعریف متفاوت اطلاعات از زوایای مختلف 31 3132 32
فناوری 33 34
تاریخچه فناوری اطلاعات 34 35
مفهوم تکنولوژی اطلاعات 34 35
کاربرد تکنولوژی اطلاعات 35 36
دلایل شکست طرحهای توسعه سازمان بوسیله فناوری اطلاعات 39 40
فن آوری اطلاعات یک استراتژی است 40 41
فن آوری اطلاعات ، یک سری ابزاری است 41 42
بهره مندی سازمانهای تجاری از فناوری اطلاعات 41 4142
مزایای فن آوری اطلاعات درسازمانهای تجاری 42 43
نقش IT درفرآیندهای سازمان 42 43
فن آوری اطلاعات وساختارسازمانی 43 44
فن آوری اطلاعات ومزیت رقابتی 44 45 46
تکنولوژی نوین اطلاعات وارتباطات 46 47
نقش فن آوری اطلاعات درسازمان 47 49
اثرات مستقیم ونقش فناوری درایجاد قابلیت انعطاف برسازمان 48 50
تاثیر تغییرات فناوری اطلاعات 49 50
فناوری اطلاعات وارتباطات 49

عوامل تاثیرگذاری بررابطه فناوری اطلاعات و بهره وری در سازمان 51
نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی 52 53
موانع اجرای تکنولوژی اطلاعات در سازمان 54 55
مديريت ارتباط با مشتري 55
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری 56
تاریخچه و تعریف مدیریت ارتباط با مشتری و انواع آن 58
انواع فناوري هاي C R M 60
رویکردی استراتژیک به مدیریت روابط مشتری و استراتژی آن 62
مدیریت روابط مشتری الکترونیکی 63
کاربردهای مدیریت روابط مشتری 65
رویکردهای مختلف بر CRM 65
منافع و مزایای حاصل از ارتباط با مشتری 66
داده کاوی و ارتباط آن با CRM 69
جلب مشتریان با استفاده از همزمانی زنجیره ی تأمین 71
استفاده از آگاهی و بینش مشتری 72
فرصت‌های فراهم شده به وسیله تجارت الکترونیکی و ارتباط آن با مشتری 73
E-C R M و اثرات آن بر رضایت مشتری 74
مهمترین اهداف هزینه ای در اجرای پروژه E – CR M 77
متدولوژي مديريت ارتباط با مشتري ( CR M) در کلاس جهاني مشتريان 81
انواع مشتري و درجه بندي نظري مشتريان 82
تغييرات سازماني در نتيجه استفاده از CRM 89
ساختار سازماني بازاريابي در CRM 90 فرآيند پياده سازي CR M 91

موفقيت و اثر بخشي CRM 95
وفاداري مشتري 95
پايداري رضايت مشتري 98
شکست پروژه هاي CRM 99
چالشهاي اجرائي CRM 100
مروری بر تحقیقات گذشته 105

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 125
روش تحقيق 125
جامعه آماری 126
متغيرهاي تحقيق 126
شیوه گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز 128
ابزار گردآوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز 128
ابزارها و اندازه گيري آزمودني ها (تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضيه هاي تحقیق) 129
برآورد روایی پرسشنامه( ابزار اندازه گیری) 131
شيوه هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها 133

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
مقدمه 135
جداول توزیع فراوانی 139
آزمون تحلیل واریانس 151
آزمون t مستقل 163

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 167
تحلیل فرضيه های تحقیق 167
پیشنهادات 173
پيشنهادات به محققين آتي 174
محدودیت های تحقیق 175
منابع و مأخذ 177
پیوست ها 186

چکیده:

امروزه اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  به روشني مشخص شده است این پژوهش در پنج فصل مختلف ارائه شده است،فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است .فصل دوم از دو بخش شامل مباحث نظری و ادبیات تحقیق و هم چنین سابقه علمی و پژوهشهای انجام شده در رابطه با تحقیق تشکیل شده است.فصل سوم به روش تحقیق می پردازد، با توجه به موضوع مورد پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه توصیفی از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد .که جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتريان در بانك تجارت تشکیل        می دهند. ابزارگردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 30 سؤال بوده و توسط محقق تنظیم گردیده است و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ، اعتبار آن 94/. برآورد گردیده است که بیانگر اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است.فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداخته است،تجزیه و تحلیل داد های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.

به منظور سنجش پنج فرضیه پژوهش از آزمون t (تک متغیره)  و به منظور مقایسه نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن ومدرك تحصيلي… از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.تجزیه وتحلیل یافته های مربوط به سؤال اصلی تحقیق نشان داد که آموزش به کارکنان و مدیران در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات موجب توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  می شود.

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه بشر پا به دورانی نهاده است که از آن به عنوان عصر اطلاعات یاد می شود. عصری که از تعامل حوزه های مختلف زندگی بشری متاثر بوده و بر اساس شرایط جدید زندگی بشری تعریف شده است. با رشد و توسعه تکنولوژی که خود از نیازهای بشری و در پاسخ به آن ها به وجود آمده، شرایط تازه ای در زندگی انسان ها رقم خورده و فن آوری اطلاعات شرایط جدیدی را برای زندگی بشری به وجود آورده است. بر اثر رشد و توسعه فن آوری اطلاعات، بخش مهمی از زندگی بشری نیز دستخوش تغییر شده، به گونه ای که مبحث توسعه بدون توجه به رشد و گسترش این فن آوری قابل بحث نیست.

گرچه نمی توان تنها عامل تغییرات در زندگی بشر امروزی را رشد تکنولوژی اطلاعات و رایانه و شبکه های مربوطه دانست، بلکه باید به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیز توجه نمود، با این حال     نمی توان منکر شد که این تکنولوژی ها باعث شده اند تا بشر به الزامات زندگی جدید تن دهد و سعی نماید برای رشد خود از این امکانات بهره بگیرد. به عبارت بهتر، علیرغم آن که تکنولوژی خود زاییده تفکر بشر و متاثر از نیازهای آن است، گاه خود را به حوزه های مختلف زندگی وی نیز تحمیل می کند. رابطه دیالکتیک و تعاملی بین نیازهای بشری و رشد اجتماعی با فن آوری در این خصوص نیز همچنان صادق است.

همان گونه که تجربه تاریخ بشری در عرصه های گوناگون نشان داده است، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، تکنولوژی ها هیچ گاه به طور یکسان در جوامع مختلف رشد نکرده و معمولا به همین دلیل فضای طبقاتی را گسترش داده و شکاف بین داراها و ندارها را افزایش می دهند. به عبارت دیگر، بیشتر فن آوری ها، به طور معمول در خدمت صاحبان قدرت و ثروت بوده و یا حداقل توسط آنان به کار گرفته شده و بقا و رشد متقابل همدیگر را تضمین کرده اند. با این حال یکی از وجوه تمایز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، فراگیری آن بوده و به دلیل ماهیت فن آورانه آن و اشکال مختلف استفاده از  آن، می توان آن را در زمره تکنولوژی هایی قرار داد که نمی توان به قطعیت رای پیشین در خصوص کل فن آوری ها را برای آن صادر نمود (گرچه این موضوع همواره از نگرانی هایی عمومی اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی بوده و هشدارهایی به ویژه در خصوص گسترش شکاف های طبقاتی و افزایش فاصله داراها و ندارهای این فن آوری داده شده است). این موضوع در بحث این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که فضای گسترده فراگیری این فن آوری و همچنین فرصت های مهمی را که در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی به همراه دارد، به ما یاد آور می شود. این فراگیری در عین خلق فرصت های مهم، همواره می تواند منشا تاثیراتی باشد که با نگرش های موجود در جامعه سازگار نباشد. از همین رو در بسیاری از موارد، شاهد مقاومت های مختلف از سوی صاحبان اندیشه و یا قدرت هستیم که به دلایل مختلف نگرانی هایی از رشد و توسعه فن آوری های جدید دارند. این نوع مقاومت ها گاه در قالب تفکرات سازمان یافته اداری و سیاسی، گاه در قالب نگرش های اقتصادی و گاه در قالب نقد های آکادمیک مطرح می شود. در مواقع زیادی نیز این مقاومت ها به شکل فردی و بر اثر آموزه ها و انگیزه های فرهنگی زمینه بروز می یابند.

در کشور ما هم به فراخور حال و با توجه به تلاش دولتمردان، استفاده از فن آوری اطلاعات به سرعت رشد می یابد. توسعه سریع پایگاه های اینترنتی سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی و استفاده از این ابزارها برای واگذاری بخشی از امور به حوزه مجازی و حرکت به سوی ایجاد دولت الکترونیک، و افزایش سریع ضریب نفوذ اینترنت و سایر فن آوری ها مرتبط (مانند تلفن همراه) گویای حرکت سریع (گرچه ممکن است در مقایسه با برخی کشورها آنقدرها هم سریع نباشد) به این سمت است. سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی به همراه بسیاری از نهادهای خصوصی به سرعت در پی ایجاد وفق دادن خود با شرایط جدید هستند و تلاش می کنند تا فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته در این زمینه کمتر نمایند.

2-1- مساله تحقیق

در آغازين سالهاي هزاره سوم، پيشرفت سازمانها بيشتر از هر زمان ديگر در گرو همگام شدن با نيازهاي مشتريان و موفقيت در جلب رضايت و نظر آنهاست. سياست هاي دولتي،فناوري هاي مرتبط با ارائه خدمات و ساز وکارهاي حاکم بر اقتصاد جهاني در حال دگرگوني هستند و در اين شرايط تنها با داشتن يک تحليل درست از رفتارهاي اقتصادي مشتريان مي توان در مسير سود آوري بلند مدت حرکت نمود. در رويکرد مديريت دولتي نوين، محورهاي اصلي چون محور مشتري مداري به جاي نيازهاي بوروکراسي، محور جامعه مداري و توانمندسازي مردم و مشتريان به جاي خدمات رساني و… مورد توجه قرار         مي­گيرد.در اين رويکرد نقش و سهم تعيين کننده­ي مشتري در سمت تقاضا، به قدري اهميت يافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حيات سازمانها در عمل منوط به شناخت کامل و علمي از مشتريان در بخش هاي مختلف بازار، شناسايي نيازهاي بالفعل و بالقوه مشتريان و در گامي جلوتر، حتي تعريف و ايجاد نيازهاي جديد براي مشتريان مي باشد. با توجه به پيشرفت روز به روز فناوري اطلاعات و ظهور ابزارهاي جديد ارتباطي ،بستري جديد و رو به تحول و تکاملي پيش روي سازمانها قرار گرفته است که عدم استفاده از آنها باعث شکست در محيط پر تلاطم و ناآرام امروزي مي­شود. CRM که معلول پيشرفتهاي اخير فناوري اطلاعات است، با جمع­آوري و سازماندهي داده­هاي مشتريان در پايگاههايي در صدد پاسخگويي بهتر و سريعتر به خواسته هاو نيازهاي آنان و در نتيجه تثبيت ارتباط با مشتري و بقا و حفظ سازمان است  .) رشيدي ،1380 ( مديريت ارتباط با مشتري نيز ضمن مزايا و ويژگيهاي خود، بايد به طريق صحيح در يک سازمان پياده سازي و اجرا شود؛ در غير اين صورت باعث شکست اين نوع مديريت مي­شود. بايد توجه کرد که مديريت ارتباط با مشتري يکي از راهها و برنامه هاي ارتباط با مشتري مي باشد و سازمانها مي­توانند از ديگر برنامه هاي موجود در اين زمينه استفاده نمايند.

به رغم اهمیت بالای این موضوع متاسفانه تا كنون این مسئله در بانك تجارت چندان مورد بررسی کارشناسان و پژوهشگران قرار نگرفته تا با شناخت تاثیر فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط با مشتري در بانك تجارت ، بتوان کمک شایانی به حفظ مشتريان نمود.

بر این مبنا، ضروری است که تاثیر فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط با مشتري در بانك تجارت مورد تدقیق قرار گیرد. بنابراین محقق در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سئوال اساسی است که تا چه میزان امكان پياده سازي ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  در بانك تجارت وجود دارد؟و چگونه می توان ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  در بانك تجارت راتوسعه داد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق

در حال حاضر ،شركتها و موسسات براي بهبود روابطشان با مشتريان و مصرف كنندگان، انواع و اقسام مختلف ابزار و وسايل الكترونيكي، پايگاههاي جديد وگران­قيمت نظير: نرم افزارهاي تصاوير متحرك و شبكه­هاي رايانه­اي داخلي و اينترنت و …. را به خدمت گرفته اند چراكه مشتري كانون توجه استراتژيك سازمانها است و تمامي اقدامات و فعاليتهاي سازماني بايد بر اساس خواست و نظر مشتري تعريف و انجام شود. تقريباًتمامي شركتها ،جذب مشتري جديد و حفظ مشتريان قديمي را كاري بسيار دشوار و سخت مي دانند . اين امر تعجبي ندارد چراكه طي چند سال اخير ، شاهد ظهور انواع و اقسام رقابتها بوده ايم . تا زمانيكه شركتها سر تعظيم بر آستان مصرف كنندگان و مشتريان خود فرود آورند، مشتريان محتاط­تر و متوقع­تر شده و در نتيجه، رقابت شدت بيشتري خواهد گرفت . شركتهايي كه به اين مطلب حساسيت نشان نداده و به آن كم توجهي كنند، عاقبت متوجه مي شوند كه وفاداري و اعتماد مشتريان به آنها، با سرعت رو به كاهش مي گذارد. به همين دليل است كه مشتري در يك سازمان به مثابه قلب سازمان به شمار مي­آيد و چنانچه ارتباط ساير اعضا با قلب سازمان قطع شود،سازمان رو به نابودي و زوال كشيده خواهد شد؛ پس سازمانها بايد با استفاده از سيستمي، ارتباط خود را با قلب سازمان، مديريت نمايند و امروزه اين سيستمها، با نام مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و امثال آنها در ميان شركتها و سازمانها رواج يافته است و از طريق آن، روابط موجود ميان مشتريان خود را با ساير اجزا سازمان تحت نظارت دقيق قرار مي­دهند . CRM  برمبناي دو تغيير اساسي در ديدگاهها و نيازها ،تو سعه يافته است :

1-تغيير نگرش شركتها از محصول محوري، به مشتري محوري به خاطر رقابتي شدن جهاني و پيچيده­تر شدن مقايسه كالاها و خدمات

2- توجه به توانمندي فناوري اطلاعات به يكپارچه كردن تمام اطلاعات مشتري در هر سطح سازماني که موجب ايجاد فرصتهاي جديد و نيازهاي مهمي در عرصه تماس با مشتري شد .

با توجه به اهميت مشتري بعنوان يكي از اركان حيات سازمان و تأكيد چون بهبود خدمات،رضايت مشتري،كاهش هزينه ها وارتباط فرد به فرد (حتي با ميليون­ها مشتري ) بعنوان ضرورتهاي استفاده از مديريت ارتباط با مشتري در يك سازمان مطرح مي­گردد. بنا بر احساس ضرورت تحقیق در مورد آثار و پیامدهای فناوریهای نوین در توسعه ارتباط با مشتري ، این مسئله به عنوان موضوع پایان نامه ارشد انتخاب گردید.

4-1- اهداف تحقیق

هدف اصلي:

شناخت نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  در بانك تجارت

 اهداف فرعي:

1- شناخت نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در  شناسائي و بخش بندي مشتريان در بانك تجارت

2- شناخت نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تعامل با مشتري در بانك تجارت

3- شناخت نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات درتجزيه و تحليل و پالايش داده هاي مشتريان دربانك

4- شناخت نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي بازار در بانك تجارت

 5-1- سوالات تحقیق

سؤال اصلي:

فن آوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري درتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت دارد؟

سؤال هاي فرعي:

1- فن آوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري در شناسائي و بخش بندي مشتريان وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت دارد؟

2- فن آوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري در تعامل با مشتري وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت دارد؟

3- فن آوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري در تجزيه و تحليل و پالايش داده هاي مشتريان وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت دارد؟

4- فن آوري اطلاعات و ارتباطات چه تاثيري در برنامه ريزي بازار وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت دارد؟

6-1- فرضیه هاي تحقیق

فرضيه اصلي:

بین نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي:

1- بین نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در شناسائي و بخش بندي مشتريان وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت رابطه معني داري وجود دارد.

2- بین نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تعامل با مشتري وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت رابطه معني داري وجود دارد.

3- بین نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تجزيه و تحليل و پالايش داده هاي مشتريان وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت رابطه معني داري وجود دارد.

4- بین نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي بازار وتوسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري در بانك تجارت رابطه معني داري وجود دارد.

7-1- روش تحقیق

اصولاً با توجه به ماهيت تحقيق و متناسب با موضوع مورد بررسي ، روش هاي مختلفي وجود دارد . استفاده از هر يك از روش هاي تحقيق به ماهيت و زمينه تحقيق ، فعاليت هاي لازم به نتيجه گيري و ميزان مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف تحقيق بستگي دارد . با توجه به مسائل مطروحه و مطالعه اسناد و مدارك و همچنین مطالعات تحلیلی در خصوص ادبیات تحقيق،پژوهش حاضراز نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه هاي اجراء همبستگي می باشد.

8-1-جامعه آماري و نمونه

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتريان در بانك تجارت می باشد. در این تحقیق با توجه به اين كه تعداد جامعه نامحدود می باشند لذا جامعه نمونه از طريق جدول مورگان معين  شده است.

9-1- روش جمع آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، روش ميداني وکتابخانه ای می باشد و از ابزارهای زیر در جمع آوری اطلاعات به شرح زیر استفاده شده است:

1- جستجو در اینترنت

2- جستجو در کتاب ها و مجلات

3- پرسشنامه

4- اسناد و مدارک موجود در سازمان  مورد مطالعه

10-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در اين تحقيق داده هاي حاصل از گردآوري پرسشنامه ها به دو طريق مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند:

در مرحله نخست داده ها به شيوه آمارتوصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند كه در اين قسمت از طريق جداول،اشكال و نمودارها و… به توصيف آنها پرداخته مي شود.و در مرحله ديگر به روش تحقيق همبستگي،از طريق آزمونهاي آماري مناسب رابطه استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه ارتباط الكترونيكي ارتباط با مشتري در بانك تجارت مورد بررسي قرار مي گيرد.

11-1- قلمرو تحقيق

قلمرو پژوهش از سه منظر موضوعی، زمانی و مکانی قابلیت تفکیک دارد:

1- از نظر موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM)  می پردازد و در این بین از نظرات اندیشمندان عرصه مدیریت جهت پربار کردن بخش نظری آن استفاده گردیده است.

2- از نظر مکانی

از نظر مکانی پژوهش پیش رو در میان واحدهاي بانك تجارت بر اساس نمونه گیری تصادفی صورت    می گیرد.

3- از نظر زمانی

از نظر زمانی قلمرو پژوهش حاضر مربوط به سال 1392 و نمونه گیری آن از سه ماهه دوم بوده است.

12-1- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

از نظريه هاي معتبر درباره فرآيندهاي CRM مي توان به مدل يکپارچگي تکنيکي فرآيندهاي CRM سويفت اشاره کرد. براساس مدل سويفت، يک سازمان، به منظور تسهيل رشد و تحقق اهداف CRM بايد به چهار مولفه کليدي فرآيند اوليه CRM يعني شناسايي، تعامل،اتصال، تجزيه تحليل و برنامه ريزي بازار در ايجاد ارتباط با مشتري تمرکز کند.

سويفت CRM را فرآيند يادگيري مستمري مي­داند که در آن اطلاعات مربوط به هر مشتري تبديل به ايجاد ارتباط با آنها مي شود و تنها داشتن اطلاعات مربوط به مشتري کافي نيست، بلکه بايد نيازهاي تک تک آنها جمع­آوري و تحليل شده، پاسخ مناسب به آنها داده شود.براساس نمودار شماره دو چرخه فرآيند CRM معرفي شده توسط سويفت، مشتمل بر مولفه­هاي زير است : ( Swift R. S. 2001 )

شناسائي و بخش بندي مشتريان:

اولين مرحله از چرخه فرآيند CRM، تحليل مشخصه­هاي مشتريان و استراتژيهاي سرمايه گذاري است. اين عمل با فرآيند شناسائي، بخش بندي و پيش بيني مشتري سازمان صورت مي گيرد .

تعامل با مشتري:

اين مرحله به معني اجراء و مديريت ارتباطات با مشتري از طريق اطلاعات مرتبط در زمان صحيح و ارائه محصولات با استفاده از دامنه­اي از کانالهاي تعاملاتي است. از اين مرحله به بعد دانستن اينکه مشتريان کدام مسير را براي کسب تعامل ترجيح مي­دهند و از چه نوع فناوريهايي استفاده مي­کنند داراي اهميت بسزايي است.

برنامه­ريزي بازار :

در اين مرحله بايد مسير توزيع و محصولاتي که به مشتريان خاصي ارائه مي شود،تعريف کرده و همچنين اين مرحله تدوين طرحها و برنامه هاي ارتباطات استراتژيک را نيز ميسر مي­سازد.

تجزيه و تحليل و پالايش:

اين مرحله شامل فرآيندي است که هدف آن جذب و تحليل داده هاي مشتريان از طريق ارتباطاتي است که سازمانها از مسيرهاي تعاملي خود به دست آورده اند.

اين نوعي فرآيند يادگيري مستمر است که بر پالايش ارتباطات،مقادير قيمتها و رويکردهايي تأکيد دارد که فرصتهاي سازمان را در تعاملات با مشتري افزايش دهد. ( Swift R. S. 2001 )

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارائه روشي نوين براي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي وب کاوي
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122