پايان نامه نقش مجتمع هاي نظامي- صنعتي در سياستگذاري دفاعي ايالات متحده امريکا در دوره رياست جمهوري جورج واکر بوش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش مجتمع هاي نظامي- صنعتي در سياستگذاري دفاعي ايالات متحده امريکا در دوره رياست جمهوري جورج واکر بوش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش مجتمع هاي نظامي- صنعتي در سياستگذاري دفاعي ايالات متحده امريکا در دوره رياست جمهوري جورج واکر بوش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات
1 -1 – شرح وبیان مسئله 2
1-2 – پیشینه تحقیق 3
1-3 – سوال اصلی 5
1 -4 – فرضیه تحقیق 6
1-5 – روش تحقیق 6
1-6 – تعریف عملیاتی متغیرهای فرضیه تحقیق 6
1-7 -روش آزمون فرضیه اصلی 6
1-8 – دامنه زمانی مکانی7
1-9 – ضرورتها و اهداف 7
1-10 – اهمیت موضوع 7
1-11 – سازماندهی مطالب 8
فصل دوم: مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
2-1 – مقدمه 11
2-2 – تصمیم گیری، معنا و مفهوم12
2-3 – تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی 13
2-4 – الگوی بازیگر عقلانی 18
2-5 – الگوی فرایند سازمانی 23
2-6 – الگوی سیاستهای حکومتی26
2-7 – الگوی تصمیم گیری تکثرگرا28
فصل سوم: استراتژی دفاعی ایالات متحده امریکا
3-1 – مقدمه 43
3-2 – استراتژی دفاعی ایالات متحده 44
3 -3 – استـراتژی دفاعـی ایالات متـحده از جنـگ جـهانی دوم تا پایان جنــگ سـرد: بازدارندگـی
سد نفوذ48
3-4- استـراتژی دفــاعی ایالات متــحده از پایان جنــگ سرد تا سال 2000 مـیلادی: سردرگمی
برنامه ریزی 51
3-5 – اسـتراتژی دفـاعی ایالات متـحده در دوره جـرج واکر بوش (سال 2000 تا 2008 میلادی
جنگ پیشگیرانه و پیش دستانه 56
فصل چهارم: نقش مجتمع های نظامی- صنعتی درسیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا دردوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش(بوش پسر)
4-1 – مقدمه 66
4-2 – تعریف و مفهوم مجتمع های نظامی- صنعتی66
4-3 -تاریخچه ظهور و قدرت گیری مجتمع های نظامی- صنعتی70
4-4 – تداخل اعضای مجتمع های نظامی- صنعتی و سیستم دولتی ایالات متحده امریکا79
4-5 – نومحافظه کاران و کابینه بوش89
4-6 – تحول در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 99
4-7 – افزایش سریع هزینه های نظامی ایالات متحده در سالهای2000 تا 2008104
فصل پنجم: نتیجه گیری
5- نتیجه گیری115
منابع127

فهرست منابع

آذری نجف آبادی،محمد مهدی، «تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی امریکا پس از یازده سپتامبر 2001»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 3 ، (پاییز1390).

آلیسون،گراهام تی(1364)، «شیوه هاي تصمیم گیري در سیاست خارجی: تفسیري بر بحران موشکی کوبا»،ترجمه:منوچهرشجاعی، تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ازغندی، علیرضا(1364)، «مجتمعهای نظامی- صنعتی»، تهران ، نشر سپهر.

ازغندی ، علیرضا و روشندل،جلیل(1387)، «مسایل نظامی و استراتژیک معاصر»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

5.استونر،جیمزودیگران(1379)، مدیریت، ترجمه: علی پارسیان و سیدمحمداعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی.

الوانی،سیدمهدي(1379)، «تصمیم گیري و تعیین خط مشی دولتی»، تهران، سمت.

بشیریه، حسین(1374)، «جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی»، تهران، نشر نی.

حسین زاده، اسماعیل (1389)، « اقتصاد نظامی گری امریکا»، ترجمه: پرویز امیدوار، تهران، نشر نی.

خوشوقت،محمدحسین(1382)، «تجزیه و تحلیل تصمیم گیري در سیاست خارجی»، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

خوشوقت،محمدحسین(1375)، «تجزیه و تحلیل تصمیم گیري در سیاست خارجی»، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.

11.دوئرتی، جـیمز و رابرت فالتـزگراف(1388)، «نظریه های متعارض در روابط بین الملل»، ترجمه:

علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ پنجم، تهران، قومس.

دهشیار، حسین(1384)، «نومحافظه کاران و سیاست خارجی امریکا»، تهران ، سرایی.

راحت حسن، م، «از پژوهش تا هواداری سیاسی؛ وجه تمایز گروههای فکر – گروههای فشار در سیاست امریکا»، ترجمه: فریبز ارغوانی پیرسلامی، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- امریکا شناسی، سال12، شماره1، (زمستان 1389).

رضایی، علیرضا ، « نظم ایده محور: الگوی ایالات متحده امریکا از نظم در نظام بین الملل پسا جنگ سرد»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره3، (تابستان 1389).

زهرانی، مصطفی، «از کشورهای یاغی تا محور ایمنی: مهار تا حمله پیشگیرانه»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 16، شماره1، (بهار1381).

سری، حمید رضا(1383)، «نومحافظه کاران و اروپا»، کتاب امریکا، ویژه نومحافظه کاران، تهران، ابرار معاصر.

سلیمانی، غلامعلی، «نقدو بررسی مدل عقلانی تصمیم گیری در سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال25، شماره2، (تابستان 1390).

عباس زادگان، سید محمد(1377)،«تصمیم گیري در مدیریت اجرایی»، شرکت سهامی انتشار.

گوهری مقدم، ابوذر(1386)، «سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

لیتل، دانیل(1373)، «تبیین در علوم اجتماعی»، ترجمه:عبدالکریم سروش، چاپ پنجم، تهران، نشر صراط.

متقی، ابراهیم (1376)، «تحول در سیاست خارجی امریکا: مداخله گرایی و گسترش»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

مـتقی، ابراهیم، « بررسـی زمیـنه های محـیطی و پیـامدهای سـاخـتاری بیـن الـملل گـرایی مـحافظه کار و هژمونیک گرایی امریکا»، مجله سیاست دفاعی، شماره 38 و 39، (بهار و تابستان 1381).

متقی، ابراهیم، «تحول در سیاست دفاعی امریکا2007-1897»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال5، شماره17، (پاییز 1386).

متقی، ابراهیم، « تحول در راهبرد دفاع ملی امریکا: از جنگ پیشگیرانه تا بازدارندگی منطقه ای»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال6، شماره22، (پاییز 1387).

مطهرنیا، مهدی(1383)، «محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم»، کتاب امریکا ویژه نومحافظه کاران، تهران، ابرار معاصر.

موسوی شفائی، سید مسعود، «نومحافظه کاری و هژمونی امریکا تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه کاران»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال 1 ، شماره2، (تابستان 1388).

نش، کیت(1389)، «جامعه شناسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت»، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.

نقیب زاده، احمد، «امریکا هم می تواند خوب باشد؟»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- امریکا شناسی، سال9، شماره3،(تابستان 1387).

نقیب زاده، احمد، «تاثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 19، شماره2، (تابستان 1384).

یزدان فام، محمود، «استراتژی دفاعی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 8، شماره2، (تابستان 1384).

هانتینگتون، ساموئل(1382)، «استراتژی نظامی امریکا»، ترجمه: جمشید سرمستانی، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد.

هیوود، اندرو(1389)، «سیاست»، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران، نشرنی.

Adams,Gordon (1981.( “The Iron Triangle: The Politics of Defense Contracting”, New York, Council on Economic Priorities.

Allen.Mike and Milbank, Dana )September,17,2003(. “Aides Back Cheney on Lack of Halliburton Ties”,Washington Post.

Baldassare Justin, Brewer Eric, Burt Jessica (2004).”The Political, Intellectual, and Strategic Roots of the Current United States Defense Policy:The Project for the New American Century”, The Nuclear Policy Research Institute.

Bartholomee, J. Boone (2010). “National Security and Strategy,The U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy”,The Strategic Studies Institute.

Betts,Richardk.)2000.( “IsStrategyanillusion?”, InternationalSecurity,Vol.25,No.2.

Berry,J.M (1997). “TheAdvocacyExplosion”, The Interest Group Society, New York, Longman.

 

چکیده

دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین­الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی­اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده است­­، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه­کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی­گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال 2000 میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم.

واژگان کلیدی: سیاسـت دفاعی، مـجتمع هـای نـظامی- صنعتی، گروه منافع، نومـحافظه­کاران، تصمـیم سازی سیاست دفاعی.

فصل اولکلیات

1-1 – شرح و بیان مسئله:

از جنگ دوم جهانی به بعد، طبقات استثمارگر جوامع سرمایه­داری عمدتا با تهدید یا با بکارگیری قوه قهریه سعی می­کنند به اهداف و امیال خود در جهان دست یابند. بدین خاطر امروزه یکی از پایه­های  اساسی قدرت نظام سرمایه­داری را دستگاه عریض و طویل ارتش و نیروهای مسلح تشکیل می­دهد. دستگاه دیوانسالاری نظامی، که با اختلافات جزیی، چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ تشکیلات و چه از لحاظ پرسنل در تمام کشورهای سرمایه­داری بطور فزاینده­ای در حال رشداست.

دیتر زینگهاوس استاد علوم سیاسی دانشگاه فرانکفورت اصطلاح مجتمع های نظامی- صنعتی را به جای میلیتاریسم بکار برد و دلیل او این بود که اگر در گذشته جدایی و تفکیک بین جامعه، ارتش و سیاست امکان  پذیر بود و حتی بررسی آن از جنبه­های مختلف با اهمیت و ضروری بود ولی اینها در عمل و تئوری اهمیت خود را از دست داده است و بهتر است به جای اصطلاح میلیتاریسم از اصطلاح مجتمع های نظامی- صنعتی که بیانگر واقعیتهای جوامع سرمایه­داری معاصر است، استفاده کرد. منظور زینگهاوس از این اصطلاح روابط پیوسته و سودجویانه بین برگزیدگان بخشهای سیاست،اقتصاد، ارتش، علوم و تکنولوژی است که با همکاری و پشتیبانی متقابل موضع خود را برای تامین منافع مشترک در دولت و جامعه بطور مستمر و بطور غیرقابل کنترلی مستحکم کرده­اند(ازغندی،1364 :29).

ایالات متحده امریکا همانند امپراتوری­های گذشته از قدرت نظامی بارها برای دستاوردهای اقتصادی، ارضی وغیر ارضی استفاده کرده است. تردیدی نیست که دستاوردهای اقتصادی امریکا ناشی از جنگ در ایجاد دوره دیرپای توسعه اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم دخیل بوده است.به نظر می رسد که در سالهای اخیر بویژه در جهان پساجنگ سرد الگوی دستاوردهای اقتصادی ناشی از عملیات نظامی امپریالیستی تا اندازه­ای دگرگون شده است. صرفنظر از مسائل اخلاقی، اردوکشی­ها و عملیات نظامی امریکا حتی به دلایل اقتصادی امپریالیستی نیز به صرفه نیست. در واقع، تشدید توسعه­طلبیها و جنگ­های امریکا رفته رفته پر هزینه­تر و از دیدگاه منافع ملی اسرافکارانه و کمرشکن است. پس اگر الگو یا تجربه امپریالیسم بیانگر علت تشدید جنگ­های نظامی امریکا در سالهای اخیر نیست، پس توضیح اینگونه تاخت و تازها چگونه است؟

برخی تحلیلگران ­­دلیل این توسعه­طلبی­ها را به قدرت رسیدن گروه به اصطلاح ارتش­گرایان نومحفظه­کار می­دانند، برخی این توسعه­طلبی­های امریکا را به ویژگی­های جورج بوش و راه و رسم وی در سیاست وتمایل او به مغتنم شمردن منزلت خود در مقام رئیس جمهور  زمان جنگ نسبت می دهند. برخی نیز استدلال می­کنند که این سیاست حداقل در خاورمیانه بوسیله لابی­های صهیونیست تعیین می شود.

در این پژوهشدر پی بحث در مورد چگونگی و میزان تاثیرگذاری مجتمع های نظامی- صنعتی بر سیاست­گذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر هستیم. بدین صورت که این گروه منافع تاثیرگذار در سیاست، سیاست خارجی و سیاست دفاعی ایالات متحده، در محیط تکثرگرای جامعه امریکا در رقابت با سایر گروههای منافع چگونه و از چه روشهایی توانسته است در فرایند تصمیم­گیری­های کلان این کشور نفوذ کند و به چه مقدار این تصمیمات را به سمت منافع گروهی خود هدایت کند. و بالاخره اینکه چقدر توانسته به اهداف گروهی خود دست پیدا کند و ابزارهایی که استفاده کرده کدامند.

1-2- پیشینه تحقیق:

مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی نظامی­گری  قدرتهای بزرگ بخصوص جمهوری آلمان فدرال، شوروی و ایالات متحده امریکا دیر زمانی است که در محافل دانشگاهی در جریان است و این تحقیقات توانسته است زوایای پنهانی از دلایل سیاستهای نظامی این کشورها را روشن سازد ولی این مطالعات هنوز نتوانسته است بسیاری از پیچیدگی­های این سیاستها و روابط پیچیده بین سیاستمداران ، نظامیان وگروههای صنعتی تسلیحاتی را در کشورهای سرمایه­داری بزرگ، بویژه ایالات متحده را کشف کند.شرحی از مطالعاتی را که در این زمینه صورت گرفته و به نحوی مرتبط به موضوع بحث ما است را در زیر بیان کرده­ایم.

علیرضا ازغندی در پژوهشی با عنوان ” مجتمعهای نظامی- صنعتی”پس از تعریف این اصطلاح، به بررسی وجود و نقش این پدیده در امریکا ، شوروی و آلمان می­پردازد و می­گوید که در جنگ دوم جهانی رابطه بسیار نزدیکی بین نظامیان و صنایع تسلیحاتی ایجاد شده که توسط رهبران سیاسی قابل کنترل نبود.بعد از جنگ هم نظامیان تسلط خود را بر فرایند تصمیم­گیری سیاست خارجی و امنیتی امریکا حفظ کردند و هر روزه این اتحاد  درآمد شهروندان بیشتری را وابسه به امور نظامی می کند.  نویسنده در این کتاب به بررسی کلی وضعیت نظامی­گری پیش آمده در سیاست و جامعه ایالات متحده و دو کشور دیگر می­پردازد و مخصوصا در مورد امریکا به مسائل کلان و بوجود آمده با دیدی کلان توجه دارد و  به مصادیق عینی ، دلایل و چگونگی بوجود آمدن این وضعیت نمی پردازد(ازغندی،1364).

اسماعیل حسین زاده، استاد دانشگاه دریک ایالت آیوا امریکا در پژوهشی باعنوان”اقتصاد سیاسی
نظامی­گری امریکا”به بررسی نفوذ گروه نظامی- صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحده و کشاندن  امریکا به جنگ، بخصوص در دوره جرج بوش پسر پرداخته است. او در این کتاب این ایده را مطرح می سازد که امپریالیسم انگلی ارتش­سالارانه بطور فزاینده­ای تبدیل به هدف قائم به ذاتی شده که دیگر ارتش­سالاری و فعالیت مجتمع های نظامی- صنعتی در راستای منافع ملی امریکا نیست بلکه این ارتش سالاری در سیاست خارجی و فعالیت این گروهها برای منافع خود است، حتی اگر در جهت منافع ملی امریکا نباشد( حسین زاده،1389).

نویسنده، این مجتمع ها را نیروی بزرگ و هژمون سیاست ایالات متحده می داند و چنین می اندیشد که این مجتمع ها سیاست ایالات متحده را بدون هیچ مانعی در جهت منافع خود هدایت می کند. ولی در جامعه تکثرگرای امریکا گروههای منافع و نیروهای متعددی وجود دارند که قدرت کافی برای جلوگیری از یکه تازی های این گروه و هر گروه دیگر را دارند و چنانکه شاهدیم گروه نومحافظه کاران سالها قبل از ریاست جمهوری بوش پسر برنامه های خود را تهیه کرده بودند و در اتحاد پیچیده با صاحبان صنایع نظامی سعی در کشاندن سیاست ایالات متحده به سمت نظامی گری دلخواه خود داشتند ولی تا سالهای ریاست جمهوری بوش و دقیقتر تا لحظه حادثه یازده سپتامبر، به دلیل مقاومت و عدم قبول سیاستهایشان بوسیله نیروهای فعال عرصه عمومی امریکا توان اجرای سیاستهای خود را نداشتند.

جی پاول دان و الیزابت اسکانز در پژوهشی با عنوان”مجتمع نظامی- صنعتی” به بررسی سرچشمه و پایه های تئوریکی این مفهوم و تشریح مفاهیم اساسی آن در جنگ سرد و توسعه­های ساختاری، تاثیرات و تحولات اساسی آن بعد از جنگ سرد می پردازند. آنها استدلال می کنند که تغییرات اساسی در طبیعت و اندازه مجتمع های نظامی- صنعتی بوجود آمده ولی درجه بالایی از تداوم در این مجتمع ها وجود دارد و نگرانی آیزنهاوردر مورد این مجتمعها بی­ربط به ساختاربندی دوباره این مجتمعها بعد از جنگ سرد نیست. ولی این نویسندگان به موضوع نمی پردازند که نقش این مجتمع ها در پیشبرد این ادامه و تغییر خود چگونه است و چگونه خود باعث بازتولید قدرتش می شود. نویسندگان این مقاله بیشتر به مسائل فنی و سیاسی رشد مجتمع ها می پردازند و کمتر به موضوعات سیاسی و اقتصاد سیاسی این موضوع پرداخته اند(Dunne&Skone,2009).

سرهنگ جیمز ار رالف در پژوهشی با عنوان “بررسی قابلیتهای صنعت پایه دفاعی ایالات متحده امریکا برای پشتیبانی وزارت دفاع در شرایط در حال تغییر جنگ” به بررسی صنعت پایه دفاعی ایالات متحده امریکا برای پشتیبانی نیازهای امنیت ملی این کشور در قرن 21 می­پردازد و توصیه­هایی را برای فراهم کردن زمینه برای شرکتهای انعطاف پذیر و سازوار برای حمایت از صنعت پایه دفاعی امریکا پیشنهاد می­کند.  وی
می­گوید در جهانی که در حال تغییر است و اندازه و طبیعت عملیات نظامی در حال تغییر است، وزارت دفاع به توسعه طرق متفاوت برای شکل دادن به صنعت پایه دفاعی امریکا نیاز دارد. وزارت دفاع باید شرایط رقابتی را برای شتاب دادن به تحول صنعت پایه دفاعی برای فراهم کردن تواناییهای نوآورانه و قدرتمندانه­تر برای امریکا در جنگ درحال دگرگونی ایجاد کند­. این مقاله نیز به مسائل فنی و اقتصادی می پردازد و از این زاویه به مـوضوع نگـاه می کـند و سعـی در پرداختـن به زوایای مهـمتر این پدیده که مـوضـوعات سـیاسـی،

اجتماعی و نظامی آن است نمی پردازد(Ralph,2004).

جاستین­بالداسیر­و­اریک­بریور­از­اعضای­موسسه­پژوهش­سیاست­هسته ای­در­پژوهشی­با­عنوان”
ریشه­های سیاسی، عقلی و استراتژیک سیاست هسته ای حال حاضر ایالات متحده امریکا : پروژه قرن جدید امریکایی”  به بررسی سیاست دفاعی ایالات متحده و تغییرات ایجاد شده در آن در دوره جرج بوش
می پردازد. آنها استدلال می­کنند که کابینه بوش تغییرات مهمی را که در سیاست دفاعی امریکا با تمرکز بر تروریسم بعد از یازده سپتامبر ایجاد کرده از پروژه­ای به نام قرن جدید امریکایی ( که با عنوان بازسازی دفاعی امریکا منتشر شده ) برگرفته شده است. آنها ادعا می­کنند که این سیاست دنیا را از پروژه خلع سلاح و غیرنظامی سازی که در دهه قبل پیش برده می شد بسیار دور می­کند. آنها میگویند که پروژه بازسازی دفاعی امریکا تاثیرات یک بخش غیرانتفاعی را به دولت و شکل دادن شبکه ای از ایده ها و افراد به سیاست عمومی را نشان می دهد(Baldassare & Brewere,2004). این پژوهش از زاویه خوبی به سیاست دفاعی ایالات متحده می پردازد که گروه نومحافظه کاران با رسیدن به قدرت در دوره بوش از گزارشها و اسناد جاه  طلبانه خود در طول دوره ریاست جمهوری بوش استفاده کردندکه باعث افزایش نظامی گری و رشد نقش مجتمعهای نظامی صنعتی در جامعه و اقتصاد امریکا شدند. ولی بحثی از رابطه پیچیده مجتمع ها با نومحافظه کاران در دوره بوش و تداخل اعضای آن با مجتمع ها ، پیش نمی کشد.

این کتابها و مقالات هرکدام از زوایای مختلف به بحث در مورد مجتمع های نظامی- صنعتی پرداخته اند و تاثیر این مجتمع ها را بر  جامعه ایالات متحده و سیاستگذاری این کشور را بررسی کرده اند؛ ولی مسئله ای که وجود دارد روابط پیچیده این مجتمع ها  با بخشهای مختلف جامعه امریکا، اعم از ارتش، دولت، نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی، روزنامه ها، کنگره، دانشگاهها، نیروی کار و بخشهای دیگر جامعه امریکاست که با رابطه اندام واری که با این بخشها دارد، این نهادها با پروسه پیوسته به هم و متداخلی به هم  وابسته شده اند.

در این پژوهش ما سعی داریم به این موضوع بپردازیم که بین این گروهها که در طی زمان و در راستای همکاری هایی که با هم انجام داده اند، چه نوع رابطه ای بین آنها بوجود آمده که اتخاذ رویه های تهاجمی در سیاست خارجی و به طور خاص در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده به سود گروههایی مثل کارخانجات تولید سلاحها و سیاستمداران طرفدار یکجانبه گرایی سیاست خارجی امریکا است. از طرفی بخشهای دیگری مثل اعضای کنگره، نهادهای پژوهشی و دانشگاهی چگونه و به چه دلیل با مجتمع های نظامی- صنعتی همکاری می کنند؛ و چگونه و به چه علت نیروی کار عظیمی در سراسر امریکا به بخش صنعتی مجتمع ها وابسته شده اند.

1-3 – سوال اصلی:

نقـش مجتـمع های نـظامی- صـنعتی در سیـاستگذاری دفاعی ایالات مـتحده امریکا در دوره جورج واکر

بوش(بوش پسر) چیست؟

1-4 – فرضیه تحقیق:

مجتمع های نظامی- صنعتی باعث تحول سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا از دکترین دفاعی دوره 1950 تا 2000 به سمت دکترین تهاجمی سالهای 2000 تا 2008 شده است.

1-5 – روش تحقیق:

روش تحقیق تحلیلی-  توصیفی است و برای تحلیل موضوع ، از نظریه تصمیم گیری تکثرگرایانه بهره گرفته می شود.

1-6 – تعریف عملیاتی متغیرهای فرضیه اصلی:

متغیر مستقل: در این پژوهش مجتمع های نظامی- صنعتی  متغیر مستقل ماست؛ بدین دلیل که مورد بررسی ما تاثیرگذاری این مجتمع ها بر روی سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است. مجتمع های
نظامی- صنعتی به ترکیب سه گروه سیاسی، اقتصادی و نظامی مشتمل بر برخی اعضای پرنفوذ کنگره، صنایع و شرکتهای تولید تجهیزات و خدمات نظامی و ارتش است که در راستای تدوین سیاستهای امنیتی و نظامی با یکدیگر همکاری می کنند و در این مسیر با هم همپیوند شده اند. به این سه گروه در اصطلاح مثلث آهنین گفته می شود که از طریق این سیاستها در پی دستیابی به منافع گروهی خود نیز هستند.

متغیر وابسته: سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا متغیر وابسته ماست؛ چرا که ما در نظر داریم تاثیرگذاری متغیر متغیر مستقل را بر روی این متغیر بررسی کنیم و در یابیم متغیر وابسته ما چگونه بوسیله متغیر مستقل ما شکل داده می شود یا حداقل تحت تاثیر قرار می گیرد. سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات گفته می شود که در راستای تضمین امنیت ملی ایالات متحده امریکا تدوین و به اجرا در می آید. در تعریف این متغیر باید گفت که سیاست دفاعی ایالات متحده در دوره 1950 تا 2000 میلادی بر مبنای نوعی دکترین دفاعی تعریف می شد که به بازدارندگی می انجامید. و بازداندگی بیشتر به معنی تهدید به استفاده از زور است، نه استفاده از زور؛ تا بدین وسیله جنگ روی ندهد. اما با روی کار آمدن جرج بوش سیاست دفاعی امریکا بر مبنای دکترین تهاجمی تعریف شد که دکترین جنگ پیشگیرانه بوش از نشانه های آن است. بر این اساس ایالات متحده تهاجم پیشگیرانه را نوعی دفاع از امنیت ملی ایالات متحده می داند و آنرا در دوره بوش به اجرا درآورد.

1-7 – روش آزمون فرضیه اصلی:

ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای است که شامل بررسی کتابها، مجلات، مقالات، و منابع اینترنتی و چندرسانه ای است. در این روش سه مرحله برای رسیدن به اهداف پژوهش استفاده شده است. مرحله اول شامل گردآوری مطالب از کتابها، مجلات، مقالات ، اسنادو منابع چند رسانه ای می باشد که در واقع در این مرحله داده های خام  پژوهش جمع آوری می شود. در مرحله دوم به دسته بندی مطالب گردآوری شده بوسیله روش فیش برداری پرداخته می شود که مطالب مربوط به پژوهش از سایر مطالب جدا می شود.  مرحله سوم عملیاتی شدن پژوهش است که در آن با توجه به داده های خام گردآوری شده و دانش پژوهشگر به تحلیل مطالب پرداخته و درستی یا نادرستی فرضیه را به آزمون می گذاریم.

1-8 – دامنه زمانی- مکانی:

دامنه زمانی :  دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، سال 2000 تا 2008 میلادی.

دامنه مکانی : ایالات متحده امریکا

1-9 – ضرورتها و اهداف:

هدف اصلی مدنظر در این پژوهش تبیین و تحلیل یک فرایند سیاسی- نظامی در قالب روش تحلیلی توصیفی است . هدف اصلی ما بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری مجتمع ها نظامی به عنوان یک گروه ذی نفوذ در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جرج واکر بوش است. در کنار هدف اصلی، تحلیل میزان نفوذ  و گسترش این مجتمع ها در جامعه امریکا، پراکندگی آن در ایالتهای مختلف و میزان نفوذ  آن در دولت و کنگره ، اهداف فرعی ما را تشکیل می دهد که تحلیل هدفهای فرعی ما را به سمت هدف اصلی رهنمون می کند.

سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا به دلیل ساختار تکثرگرای این کشور  به نظر می رسد همچون حوزه های دیگر سیاسی این کشور تحت تاثیر علایق و منافع گروهی گروههای ذی نفوذ است و یکی از گروههای صاحب نفوذ و دارای منافع در سیاست دفاعی ایالات متحده مجتمع های نظامی- صنعتی است. با بررسی نفوذ این مجتمع ها در ساختار جامعه امریکا، نهادهای سیاسی و بخصوص دولت و کنگره، قادر خواهیم بود تا به درک درستی از تاثیر منافع اقتصادی و سیاسی این گروه بر ساختار سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا برسیم.

1-10 –  اهمیت موضوع:

سـیاست خـارجی و دفـاعی ایالات متحده امریکا برای محققان سیاسی و نظامی دنیا به دلیل شرایط خاص

ابرقدرتی این کشور و تاثیر بسیار زیاد این سیاستها بر سیاست جهانی یکی از موضوعات مطالعاتی بین­المللی محسوب می شود. بعد از جنگ دوم جهانی که ایالات متحده امریکا به عنوان قدرتمندترین وکشور دنیا از نظر نظامی و اقتصادی مطرح شد، به طبع سیاست دفاعی قدرتمندترین کشور دنیا از نظر نظامی برای همه کشورهای دنیا و نیز سیاستمداران این کشور اهمیت خاصی پیدا کرد. مطالعات و تحلیلهای بسیار زیادی که در داخل و خارج این کشور در مورد سیاست دفاعی اش انجام شده است نشان از اهمیت موضوع برای مجامع علمی و سیاسی است.

سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی رویه ای تهاجمی داشته و به طور متناوب وارد جنگهای بزرگ متعدد ( جنگهای کره، ویتنام ، خلیج فارس… ) و درگیری های کوچک بی شمار در سراسر دنیا شده است؛ به نظر می رسد قسمت کمی از این رویه مربوط به وضعیت خاص ابرقدرتی و هژمونی امریکا است. ولی بخش دیگر و چه بسا مهمتر آن مربوط به مولفه های داخلی تاثیرگذار به سیاست دفاعی این کشور است. در ایالات متحده امریکا به دلیل ساختار دموکراتیک و تکثرگرای آن، گروههای ذی نفوذ ، احزاب و سایر گروههای اجتماعی قادر به تاثیر گذاری بر سیاستهای کلان امریکا هستند. سیاست دفاعی این کشور نیز به همین دلیل یکی از حوزه های تاثیرگذاری این گروههاست.

گروههای ذی نفع در سیاست دفاعی ایالات متحده را از یک نظر می توان به دو بلوک تقسیم کرد. یک بلوک گروههای ذی نفع طرفدار سیاست دفاعی و نظامی ملایم و چندجانبه گرایانه امریکا برای ایجاد ثبات در سیاست بین الملل بمنظور فراهم کردن شرایط پیشرفت فرایند جهانی شدن و وابستگی متقابل هستند؛ تا این گروهها بیشتر در زمره شرکتهای فراملی اند، بتوانند در این شرایط فعالیت اقتصادی خود را در سراسر جهان بدون ترس از ناامنی سرمایه و حرکت پیوسته آن انجام دهند.

بلوک دیگر گروههای ذی نفوذ، گروههای طرفدار یکجانبه گرایی و هژمونی گرایی ایالات متحده­اند که این گروهها به دلیل داشتن صنایع خاص غیر رقابتی و انحصاری مثل صنایع جنگ افزار سازی، سود چندانی از روابط بین الملل چند جانبه با روابط متقابل نمی برند. بلکه برعکس این گروهها خواهان شرایط بی ثبات، بحرانی و حتی جنگی هستند تا از قبل این شرایط از کسب و کار جنگیشان به سود دست یابند. در میان این گروههای ذی نفوذ، مجتمع های نظامی- صنعتی یکی از گروههای تاثیر گذار بر سیاستهای دفاعی ایالات متحده امریکا است که نفوذ زیادی را در فرایند تهیه و اجرای سیاست دفاعی این کشور اعمال می کند و با توجه به تاثیر سیاستهای دفاعی این کشور بر سیاست جهانی، باید ریشه و فرایند تهیه و اجرای این سیاستها و نیز گروههای تاثیرگذار بر این سیاستها به دقت بررسی وتحلیل شود تا آگاهی منطقی و مطلوبی در مورد اهداف و استراتژی های سیاست دفاعی ایالات متحده بدست آید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122