پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه ومعرفي پژوهش
مقدمه 2
1-1 بيان مساله 4
1- 2 اهميت و ارزش پژوهش 6
1-3 اهداف تحقيق 8
1-3-1هدف کلي 8
1-3-2 اهداف اختصاصي 8
1-4 فرضيات ويژه پژوهش 9
1-5 قلمرو تحقيق 9
1-5-1 قلمرو مکاني 9
1-5- 2 قلمرو زماني 9
1-6 محدوديت هاي پژوهش 10
1-7 واژه هاواصطلاحات کليدي 10
1-7-1 فوتبال 10
1-7-2 رفتارهاي نابهنجار 11
1-7-3 عوامل مديريتي 11
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-7-4 تماشاگر 11
1-7-5 پرخاشگري 11
1-7-6 خشونت 12
1-7-7 اوباشگري 12
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه 14
2-1 مباني نظري تحقيق 14
2-1-1 رفتارهاي نابهنجار 14
2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه 15
2-1-2-1نقش خانواده 15
2-1-2-2 عوامل اجتماعي 16
2-1-2-3عوامل اقتصادي 16
2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان 17
2-1-2-5عوامل روانشناختي 17
2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري 17
2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه 19
2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه 19
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-3-2عامل نحوه ي داوري 19
2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي 20
2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه 21
2-1-2 اوباشگري 22
2-1-3 خشونت 24
2-1-4 پرخاشگري 24
2-1-4-1 تعريف پرخاشگري 24
2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش 29
2-1-4-2-1 نظريه غرايز 30
2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي 31.
2-1-4-2-3 نظريه تخليه 33
2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري 34
2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري 35
2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش 36
2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی 38
2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ايران 47
2-2 پيشينه تحقيق 51
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1 تحقيقات داخل کشور 51
2-2-2 تحقيقات خارج کشور 53
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
مقدمه 56
3-1 روش پژوهش 57
3-2 جامعه آماري 57
3-3 حجم نمونه 58
3-4 روش نمونه گيري 59
3-5 ابزار اندازه گيري 59
3-6 روايي پرسشنامه 60
3-7 پايايي پرسشنامه 61
3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها 62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه 64
4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه 64
4-2 بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه 70
4-2-1 فرضيه اول 70
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2 فرضيه دوم 71
4-2-3 فرضيه سوم 72
4-2-4 فرضيه چهارم 73
4-2-5 فرضيه پنجم 74
4-2-6 فرضيه ششم 74
4-2-7 فرضيه هفتم 75
4-2-8 فرضيه هشتم 78
4-2-9 فرضيه نهم 76
4-2-10 فرضيه دهم 77
4-2-11 فرضيه يازدهم 78
4-2-12 فرضيه دوازدهم 78
4-2-13 فرضيه سيزدهم 79
4-2-14 فرضيه چهاردهم 80
4-2-15 فرضيه پانزدهم 80
4-2-16 فرضيه شانزدهم 81
4-2-17 فرضيه هفدهم 82
4-2-18 فرضيه هجدهم 82
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-19 فرضيه نوزدهم 83
4-2-20 فرضيه بيستم 84
4-2-21 فرضيه بيست ويکم 84
4-2-22 فرضيه بيست ودوم 85
4-2-23 فرضيه بيست وسوم 85
4-2-24 فرضيه بيست وچهارم 86
4-2-25 فرضيه بيست وپنجم 87
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 89
خلاصه تحقيق 90
5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش 95
5-1-1 فرضيه اول 95
5-1-2 فرضيه دوم 96
5-1-3 فرضيه سوم 99
5-1-4 فرضيه چهارم 100
5-1-5 فرضيه پنجم 103
5-1-6 فرضيه ششم 105
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-2 پيشنهادهاي کاربردي 106
5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي 107
5-4 استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه 108
فهرست منابع 109
پيوست ها
چکیده لاتین

فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

آهولا، آسو.هتفيلد، براد. (1372). روانشناسي ورزش (با رويکرد رواني،اجتماعي)، ترجمه: رضا فلاحي و محسن حاجي لو،انتشارات سازمان تربيت بدني،چاپ اول.

احمد خاني ، محمد رضا. (1377). خشونت در ورزش رفتاري نا جوانمردانه، دانشگاه انقلاب، شماره142 ، ص 8-10

اسحاقيان ، مهدي.(1385). مي خواهم پژوهشگر شوم، اصفهان،چاپ سوم

اسمعيلي، محمد رضا.(1382).اصول عمومي فعاليتهاي جسماني ، تهران، انتشارات دانش افروز، چاپ اول

افسرکشميري، بيژن .(1381). نگاهي به خشونت در فوتبال، فصلنامه علوم اجتماعي،شماره 19، ص27.35

انشل، مارک هوارد (1376) واژه نامه علوم ورزشي، ترجمه حسين سنگدل،تهران،انتشارات کميته ملي المپيک، چاپ اول.

انشل، مارک هوارد.(1380) روانشناسي ورزشي(از تئوري تا عمل)، مترجم:علي اصغر مسدد، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.

‌برد‌، آن ماري .برد،کريپ.برنت،کي.(1370). روانشناسي و رفتار ورزشي، مترجم:حسن مرتضوي، تهران ،انتشارات سازمان تربيت بدني، چاپ اول.

برومند دولق،محمد رضا.(1384). بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم پگاه گيلان در رقابتهاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران، رسانه کارشناسي ارشد،دانشگاه گيلان.

جارويس، مت. (1379). روانشناسي ورزشي، مترجم: نور علي خواجوند،تهران،انتشارات کوثر،چاپ اول.

جلالي فراهاني ،مجيد . (1380)، فوتبال، تهران ،انتشارات موسسه کتاب همراه ،چاپ سوم.

جهانفر، محمد. باقرزاده، فضل الله. غلام علي زاده، رضا. (1382).تحليل عوامل خشونت از نظر برگزار کنندگان فوتبال، نشريه حرکت، شماره 20، ص 87-112.

جي‌بول، استفن.(1377). روانشناسي ورزش ، ترجمه: پرستو اصلانلو ، انتشارات دانشگاه الزهرا (س)، چاپ اول.

دلاور، علي.(1370). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، انتشارات پيام نور

ذوالاکتاف، وحيد .‌(1383). مديريت تجمع هاي خياباني پس از تماشاي تلويزيوني مسابقات فوتبال، مقاله ارائه شده در همايش بين المللي فوتبال.

رابرتس، گلين. اسپينگ،کوين. پمبرتن، سينيتيال. (1382). آموزش روانشناسي ورزشي، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوي و معصومه شجاعي،تهران، انتشارات رشد ،چاپ اول.

رحماني نيا، فرهاد.(1381). مباني رواني اجتماعي در تربيت بدني، انتشارات وارسته ،چاپ اول.

رحمتي ،محمد مهدي .(1381). بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگري در فوتبال، پايان نامه دکتري ،گروه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران.

رحمتي، محمد مهدي.(1380). خشونت در ورزش، نشريه روانشناسي امروز ،شماره 6،ص 6-8.

رفعت، رويا. (1382). بررسي رابطه رفتار پرخاشگرانه دختران دانش آموز بسکتباليست با نتايج بازي در مسابقات جوانان، رساله کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد رجايي.

صدر ،حميد رضا.(1379). روزي روزگاري فوتبال، تهران ،انتشارات آويزه،چاپ اول.

صديق‌سروستاني ،رحمت الله .(1374). آسيب شناسي اجتماعي ورزش قهرماني، فصل نامه المپيک، سال سوم ،شماره هاي 3و4 ، ص 8-25.

علاقه بند، علي. (1370). اصول مديريت آموزشي، انتشارات پيام نور.

عنبري، موسي.(1381). بررسي علل خشونت گرايي در ميان تماشاگران فوتبال، طرح پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد تهران،کارفرما: معاونت اجتماعي و ارشاد ناجا.

کرلينچر،فردان.(1377). مباني پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه: حسن پاشارحيمي و جعفر نجفي زند، تهران، آواي نور

کيا لاشکي، ‌رشاد.(1378). بررسي عوامل پرخاشگري‌ در ‌ميادين ‌ورزشي ‌از ‌ديدگاه ‌تماشاگران، ورزشکاران و متخصصين تربيت بدني، رساله کارشناسي ارشد،دانشگاه گيلان.

محرم زاده، مهرداد .(1375). مباني رواني اجتماعي در تربيت بدني، انتشارات دانشگاه پيام نور،چاپ اول .

محسن تبريزي، علي رضا.(1383) .ونداليسم (مباني روان شناسي اجتماعي،جامعه شناسي وروان شناسي رفتار وندالسني در مباحث آسيب شناسي وکژرفتاري اجتماعي)، تهران، انتشارات آن، چاپ اول.

مديريت‌ مطالعات و پژوهش معاونت اجتماعي ناجا. (1380) .بررسي علل وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي پس از بازيهاي فوتبال.

نادري، عزت‌الله.سيف‌نراقي،مريم.(1371) روشهاي ‌پژوهش‌ و ‌چگونگي‌ارزيابي در علوم انساني، تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر

نور‌ علي ‌وند، علي .(1386). بررسي ‌جامعه ‌شناختي ‌عوامل ‌موثر برونداليسم ‌و اوباشگري ‌در ورزش فوتبال، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان،گروه علوم اجتماعي .

واعظ ‌موسوي، محمد کاظم. کاشف، مجيد. رفعت، رويا . (1383). بررسي ‌رابطه ‌رفتار پرخاشگرانه ‌دختران ‌دانش آموز بسکتباليست با نتايج بازي در مسابقات جوانان، فصل نامه نيرو نشاط، دختر 12، شماره3، ص9-20.

ب) منابع لایتن:

Bodin d. Heas s .Robene l. (2004). Hooliganism on social anomy and determinism, champ penal misen lighe ley fevrieir 2006 upl: pp1-11

Chantal y, soubranne R, Brunel PC. (2008). exploring the social image of anabolic steroids users througe motivation , sports person person ship orientations and aggression, J Med sci sports

Courakis nestor. (2004). football violence: not only a British problem. European journal on criminal policy and research: 293-302

Marc J, Steven R. (2005). Game location and aggression in rugby league Journal of sport sciences 4: 387-393,

Margareta F, Nybrg C. (2004). Threats and aggression directed at soccer Referees, Journal of sport psychology .9:652-672

Marsh p, etal. (1996). football violence in Europe, Amsterdam school for social issues research center

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌هاي‌مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده شد که در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه  86/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود. از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن  استفاده شد. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي نا بهنجار  داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی:رفتارهاي نا بهنجار، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري، فوتبال، تماشاگر

فصل اول

مقدمه ومعرفي پژوهش

 مقدمه :

در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم است ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي  به شمار مي آيد، تا آنجا كه  بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.

لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين  ورزش جهان معرفي كرده است. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته است،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي مشاهده مي شود (برومند دولق، 1384).

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته است و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي  فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها  بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته است ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته است، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي است. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي  به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولي هنوز تحقيقات  و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز است.از جمله رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي اشاره كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي  بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي  نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .

1ـ1 بيان مسأله:

ورزش يكي از مهمترين نهاد هاي جوامع مدرن صنعتي مي باشد كه بخش اعظم جمعيت هر كشوري  به اشكال گوناگون با آن سرو كار دارند که در اين بين ورزش فوتبال بي شك پر طرفدار ترين، جذاب ترين، پر بيننده ترين و هيجان انگيز ترين رشته ورزشي محسوب مي شود.

فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري  مختصات خاص خودش را دارد  وبه مانند ساير پديده هاي اجتماعي هم اثرپذير و هم اثر گذارمي باشد. اگرچه گذشته اي نه چندان دور فوتبال صرفاً در بين بخش كوچكي از جوانان ونوجوانان شهرهاي بزرگ رواج داشت،اما امروزه به يک پديده بزرگ اجتماعي تبديل شده که زن ومرد و پير و جوان در اقصي  نقاط جهان نسبت به آن حساسيت و علاقه نشان مي دهند(بيژن افسر کشميري،1381).

با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده به طوري كه در بر خي از مسابقات  جمعيت حاضر در استاديوم به پيش از يك صد  هزار نفر هم ميرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال  در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت ، به طوري كه منجر به بروز رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.

اعمالي همچون شرط بندي، تباني و خشونت و پرخاشگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجاري بود كه در طي سال هاي گذشته تا به امروز در ميادين ورزشي رخ داده است.(علي نور علي وند،1386)

رفتار خشونت آميز و پرخاشجويانه تماشاگران فوتبال كه امروز در بيشتر كشور هاي دنيا مشاهده مي شود از مهمترين اشكال اين رفتار ها قلمداد مي شود.

كشور ايران نيز در يكي دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخير با بالا رفتن تب فوتبال در بين كليه اقشار جامعه و  حضور در مسابقات  جام جهاني با اين معضل اجتماعي رو برو بوده است.

هر چند كه سابقه خشونت در ميادين ورزشي كشور ايران به سال هاي بسيار دور و حتي قبل از انقلاب باز مي گردد،ليكن گستره و شدت اين رفتار ها ي خشونت آميز به حدي نبوده كه محققان علوم اجتماعي را به خود جلب كند و در يك دهةاخير پس از بوجود آمدن اين رفتار ها در بين هواداران فوتبال كه در زير به برخي ازآنها اشاره مي شود تحقيقاتي هر چند اندك در اين زمينه صورت گرفته است.

1ـ در آبان ماه سال 1385 بر اثر خشونت هواداران پس از بازي استقلال و پيروزي به 480 دستگاه اتوبوس شركت واحد خسارت وارد شد كه هزينه آن بالغ بر 170 ميليون ريال  بر آورد شده است. در اين بازي بيش از 50 نفر از تماشاگران آشوب گر دو تيم توسط پليس دستگير شدند(علي نور علي وند،1386).

2ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از بر گزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم ايران و استراليا در مسابقات  مقدماتي جام جهاني 1998فرانسه (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

3ـ آشوب ها و تجمعات  خياباني پس از پيروزي تيم فوتبال ايران در برابر آمريكا در مسابقات جام جهاني 1998فرانسه(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

4ـ كشته و زخمي شدن بيش از 50 نفر از تماشا گران فوتبال ايران و ژاپن در استاديوم آزادي در مسابقات مقدماتي جام جهاني (2006) آلمان (علي نور علي وند،1386).

5ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ايران و كره شمالي از  سوي تماشاگران  حاضر در استاديوم در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال 2004 ميلادي كه به محروميت ايران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدي انجاميد(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

6ـ تخريب اموال عمومي به خصوص وسايل حمل و نقل شهري و عمومي بعد از مسابقات مهم داخلي و بين المللي (مديريت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).

7ـ پرتاب نارنجك به دست يكي از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابينا  شدن  مأمور نيروي انتظامي در سال 1386 (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران)

حوادث فوق تنها بخشي از رفتار هاي  خشونت آميز هواداران فوتبال مي باشدكه لزوم تحقيقات و بررسي هايي در مورد اين  رفتار هاي نابهنجار را آشكار مي كند.

2 اهميت و ارزش تحقيق :

بدون ترديد فوتبال پر طرفدار ترين رشته ورزشي جهان است كه بالا ترين ظرفيت را براي جذب تماشاگران دارد ودر ميان همه رشته هاي ورزشي فوتبال از اهميت ويژه اي بر خوردار است و امروزه صرفاً يك ورزش ساده وتفريحي نيست ، بلكه جنبه صنعتي ،تجاري، سياسي اجتماعي و فرهنگي به خود گرفته است.

تا كنون  فوتبال در نزد سياستمداران ،روشنفکران و مردم كوچه و بازار بيشتر به عنوان امر حاشيه اي و از عناصر اوقات فراغت جوانان تلقي مي شده است.در حال حاضر با توجه به تغييرات عمده ساختاري ايجاد شده در جامعه جديد (در سطح ملي و جهاني) ضمن اينكه گروه هاي جديدي  شكل گرفته اند ، نياز هاي جديدي  نيز  مطرح شده است كه بدون شك بي توجهي به اين گروه ها و عدم توجه به نياز هاي آنها پيامد هاي ناگواري براي جامعه در پي خواهد داشت.

در عصر حاضر ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي  و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده است. ورزش فوتبال  به عنوان يك پديده اجتماعي، محصول و نتيجه نظام اجتماعي و مناسبات  اجتماعي  حاكم بر همان جامعه است(علي نور علي وند،1386).

با توجه به نقش و تأثير ورزش فوتبال بر اشكال مختلف زندگي  اجتماعي ،كاركرد هاي مثبت و منفي اين ورزش همواره مورد توجه ويژه پژوهش گران علوم انساني و به خصوص جامعه شناسان بوده است .

علي رغم پذيرش اين نكته  كه ورزش  فوتبال  داراي كاركرد هاي  اجتماعي مثبت فراوان از جمله سلامت جسم و روان،كنترل اجتماعي ،جامعه پذيري، احترام به قوانين ، انضباط پذيري ، و تقويت روحيه ملي و… مي باشد. رفتار هاي نابهنجار نيز جزئي از واقعيتهاي ورزش فوتبال مي باشد، كه مطالعه و بررسي آن و كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده اين نوع رفتار ها امر مهم و ضروري است .

با توجه به موارد فوق و همچنين روند حاكم بر ورزش دنيا اين  سؤال مطرح  است كه چرا در عرصه ورزش كه نتيجه صلح و سازش انسان ها با يكديگر است، همواره شاهد مواردي از رفتار هاي خشونت آميز تماشاگران  فوتبال هستيم؟ چرا ورزش فوتبال كه خود خواسته و آگاهانه آن را به عنوان فضا و عرصه اي براي  فراغت و آرامش خود بر گزيده ايم به نا آرامي ، رقابت نا سالم و خشونت ميان ما انسان ها  دامن مي زند؟

لذا پژوهش حاضر در صدد  تعيين نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات بر بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان مي باشد تا با توجه به خلا علمي كه در مورد اين پديده در فوتبال حرفه اي نو پاي  ايران  مشاهده  مي شود و همچنين وجود عوامل مخربي چون ضرب و شتم، تخريب و نظاير آن، با شناسايي عوامل و تلاش در جهت  رفع آنان بتواند براي ورزش كشور مفيد واقع شده و از بروز عوامل آسيب زا در ورزش  جلو گيري كند.

1ـ3 اهداف تحقيق:

1-3-1 هدف كلي: تعيين نقش مديريتي برگزاري مسابقات وبروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي  فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان

1-3-2 اهداف اختصاصي:

1ـ نقش محيط ورزشگاه در  بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

2ـ نقش حضور رسانه ها ي ورزشي دربروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

3ـ نقش نحوه ي  داوري  در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

4ـ نقش زمان برگزاري مسابقات در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران

5- تعيين تفاوت ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي نا بهنجار به تفکيک متغير هاي شغل ، ميزان تحصيلات ، وضعيت تاهل ، سن وميزان درآمد ماهيانه

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه
 • پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122