پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل نخست : کلیات پژوهش
1-1-مقدمه    1
1-2- بيان مسئله    2
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق    6
1-4- اهداف کلی تحقيق    7
1-5-تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق    7
1-6-تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    8
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مباني نظري مرتبط با اهمال کاری شغلی    10
2-2-مباني نظري مرتبط با ويژگيهاي شغلي    16
2-3-مباني نظري مرتبط با انگیزش شغلی    24
2-4- یافته های پژوهشی مربوط به متغیرهای پژوهش    36
2-4-1- پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی    36
2-4-2-پيشينه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی    37
2-4-3-پيشينه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی    39
2-5-فرضيه تحقيق    40
2-6-جمعبندي و نتيجهگيري    40
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    42
3-2- ابزارهای تحقیق    42
3-3- روش اجراي پژوهش    45
3-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    45
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1- مقدمه    47
4-2-يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش:    47
عنوان     صفحه
4-3-ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش    47
4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه    48
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1ـ خلاصه‌ای از پژوهش    54
5ـ2ـ نتایج پژوهش    55
5ـ2ـ1ـ یافته‌های مربوط به بررسی رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری.    55
5-2-2- یافته‌های مربوط به رگرسيون ابعاد ویژگی های شغلی روی انگیزش شغلی    58
5-2-3- یافته‌های مربوط به رگرسيون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگی های شغلی    59
5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها    61
5-5-2-پیشنهادات    62
5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی    62
5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی    63
ضمائم    64
فهرست منابع
منابع فارسی    69
منابع انگلیسی    71
Abstract    75

منابع

منابع فارسی

– مهداد، علي،.( 1384)، روان شناسي صنعتي و سازماني. اصفهان، انتشارات جنگل، چاپ اول.

– بلسٍ،ادوانس،(1384).روش جدید گام به گام در کاهش تاخیرها:روانشناسی تنبلی،ترجمه:مهدی قراچه داغی،تهران:انتشارات دایره.

– آلیس،آلبرت؛جیمزنال،ویلیام(1382).روانشناسی اهمال کاری غلبه بر تعلل ورزیدن،ترجمه محمد علی فرجاد،تهران:انتشارات رشد.

– دایر،وین،(1385)،چگونه شخصیت سالم تر بیابیم؟(غلبه بر عصبیت)ترجمه:بدرزمان نیک فطرت،تهران:انتشارات علم.

– تریسی،برایان(1382)قورباغه را قورت بده(21روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان)،ترجمه:اشرف رحمانی،کوروش طارمی،تهران انتشارات راشین.

– نینان،مایکل؛درایدی،ویندی(1385).اندیشه های زندگی ساز،ترجمه:ناصر عظیمی،طلا میر هادی زاده،تهران:فرهنگ تارا.

– آقا تهرانی،مرتضی(1385).اهمال کاری(بررسی علل و راهکارهای درمان)،قم:مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

– آتش پور، سيد حميد و اميري، ساناز (1378). چگونه مي توان در محيط کار از تعلل ورزيدن جلوگيري کرد. مجله فولاد، 42، صص41-36.

– رابینز،استیفن،جاج،تیموتی،رفتار سازمانی ،ترجمه:مهدی زارع،نثر نص،چاپ دوم 1389

– علوی،امین الله،روانشناسی مدیریت و سازمان،تهران ،مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ دوم

– گل زاده ،الناز ،بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها مقاله ،1380

– نجفی ،زهرا،بررسی نظریه های انگیزش، مقاله، 1387

– عسکری،امیر،نظریه مک کله لند درباره انگیزش، مقاله ،1388

– محمودی حسین،ابراهیمیان ، عباسعلی ، سلیمانی محسن (1386) بررسی عوامل انگیزش شغلی پرستاران بخشهای ویژه مجله علوم رفتاری ، شماره 2 ، زمستان 1386

– قره خانی ، حسن ، احسانی محمد ، کوزه چیان هاشم (1387) بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرز برگ ، شماره 36، تابستان 1387

– ساعتچی،محمود(1384)،روانشناسی کاربردی برای مدیران – تهران  موسسه نشر-انتشارات فهیم

– آخوندی  بنای  حبیب اله  و موسوی  شجاعی  زهرا  و بیر خائمی  دکتر  علیرضا  و مهدی پور  مقدم  مهدی ( 1389 )  بررسی  رابطه بین  منبع  کنترل  ( مدیران  شغلی  کارکنان  دانشگاه  آزاد  اسلامی  استان  آذربایجان  شرقی  فرانسوی   مدیریت ، سال  ششم ، شماره 17 ، تابستان 1390

– قاسمی، محسن(1386). بررسي رابطه ويژگي هاي شغل، عدالت سازماني با رضايت شغلي در ميان كاركنان پالايشگاه نفت شيراز.پايان نامه كارشناسي ارشدروانشناسيصنعتي/ سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

– خياط، مهناز(1375).بررسي رابطه ويژگي هاي مطلوب  شغل با حالات اساسي روان شناختي و پيامدهاي شغلي با كنترل نيازهاي رشدي و خشنودي شغلي در يكي از بيمارستان هاي شهراهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز.

– محمدزاده، مریم(1385). بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و بهداشت کارمند با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت بهداشت. فصلنامه سلامت، 11، 14- 10.

– مهداد، علی( 1385). روانشناسی امور کارکنان. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ اول.

– سعادتمند، محمد(1388). بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی. مجله مدیریت صنعتی، دوره نهم، شماره ششم، صص: 26-20.

منابع انگلیسی

-Beck, B. L., Koons, S. R., and Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem, and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 3–13.

-Chu, A. H. C., and Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: positive effects of ‘‘active’’ procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology, 145, 245–264.

-Conti, R. (1995). Procrastination: A social psychological perspective. Unpublished doctoral dissertation, Brandeis University.

-Day, V., Mensink, D. and O’sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30, 120-134.

-Diaz-Morales, J.F., Cohen, J.R. and Ferrari, J. R. (2008). An integrated view of personality styles related to avoidant procrastination. Personality and Individual Differences, 45, 554–558.

-Diaz-Morales, J.F., Ferrari, J. R. and Cohen, J.R. (2008). Indecision and avoidant procrastination: the role of morningness–eveningness and time perspective in chronic delay lifestyles. The journal of general psychology, 13 (3), 228- 240.

-Dubrin, A. J. (2004). Applied psychology: individual and organizational effectiveness. Prentice-Hall.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس فرضیه پژوهش، نتایج نشان داد که: همه ابعاد ویژگیهای شغلی پیش بینی کننده معنی دار و معکوس اهمال کاری شغلی می باشند به عبارت دیگر با افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آنهم بطور معکوس. در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته  مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­های کلیدی: اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­های شغلی.

فصل نخست کلیات پژوهش

در اين بخش كليات تحقيق ارائه مي‌گردد. ابتدا مقدمه و بيان مسئله مطرح مي‌شود. سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه به اهداف تحقيق پرداخته مي‌شود و در پايان نيز تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ذكر مي‌گردد.

1-1-مقدمه

بي‌گمان نيروي انساني يكي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين منابع و سرمايه هر سازمان محسوب مي‌شود. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداري نيروي انساني اغلب هزينه‌‌هاي سنگيني بر سازمان‌ها تحميل مي‌كند. از اين رو از دست دادن منابع انساني بر اثر عواملي نظير فوت، بيماري، ترك شغل، غيبت، كم كاري و بهره‌وري پايين، مي‌تواند زيان‌هاي جبران ناپذيري را متوجه سازمان‌ها نمايد. به همين دليل در اغلب سازمان‌ها توجه به حفظ و نگهداري نيروي انساني و افزايش توانمندي و بهره‌وري آن‌ها در قالب آموزش‌هاي ضمن خدمت به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران سازمان‌ها تبديل شده است. به طور خاص در عصر حاضر كه اهميت سرمايه انساني بيش از پيش آشكار شده است، سازمان‌هاي پيشرو به حفظ و مراقبت از سرمايه انساني در مقايسه با ساير انواع سرمايه‌( نظير ساختمان‌ها، تجهيزات، ماشين‌آلات و منابع مالي) توجه بيشتري نشان مي‌دهند.

از اين رو در اغلب سازمان‌ها تلاش مي‌گردد تا شرايط كاري مناسبي براي كاركنان فراهم شود. توجه به مسائل معيشتي كاركنان، بهينه سازي محيط كار به گونه‌اي كه نيازهاي رواني، فرهنگي و اجتماعي كاركنان را ارضاء كند و در نظر گرفتن امكانات رفاهي و فرهنگي از جمله اقداماتي است كه هر سازماني با توجه به منابع مالي و مقدورات خود سعي در انجام آن دارد. با اين حال پيچيدگي بيش از حد محيط‌هاي سازماني امروزي، تعدد، تنوع و تضاد نقش، ناهمخواني بين امكانات و مسؤليت‌هايي كه به افراد واگذار مي‌شود، اداره امور سازمان‌ها از طريق بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هايي كه از سطوح بالاي سازمان صادر مي‌شود و اغلب با شرايط، امكانات و ويژگي‌هاي فردي كاركنان سازگاري چنداني ندارد، موجب بروز پاره‌اي از مشكلات در كاركنان مي‌شود. یکی از واكنش های عمده كاركنان به شرايط ناخوشايند محيط كار، اهمال کاری شغلي[1] مي‌باشد. از نظر روانشناسی اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری که شخص تصمیم به اجرای آن گرفته است، رفتار نامطلوب و نکوهیده ای است که به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می آید(الیس[2]،1996). اهمال کاری از جمله عواملی است که تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا مي گذارد. بسیاری از مطالعات پیامدهای منفی اهمال کاری بر سلامت روان (مثل استرس، اضطراب و افسردگی) را تایید کرده اند (مارتین[3]، بلنکستین[4]،1995).

این تحقیق به دنبال بررسی علل بروز اهمال کاری در محیط های شغلی است لذا نقش ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی را در قالب یک مدل علّی بررسی می کند.

 1-2- بيان مسئله

مطالعات اخیر نشان داده اند که اهمال کاری اثرات منفی بر سلامت جسمی، عادات غذایی و ورزش افراد بر جای می گذارد (گوردون[5]،2003). از جمله عواملی که می تواند  باعث  بروز  اهمال کاری  شغلی کارکنان در سازمان ها شوند می توان به دو مورد عمده اشاره کرد : 1- آسیب ها و ناهنجاری هایی که مربوط به روان شخص اهمال کار است : خود کم بینی ، توقع بیش از حد از خود ، پایین بودن سطح تحمل ، کمال طلبی وسواس گونه، اشتیاق به لذت جویی کوتاه مدت ، فقدان قاطعیت و عدم اعتماد بنفس از آن جمله اند. 2- آسیب هایی که در ارتباط با دیگر اشخاص و با محیط اطراف خود را نشان می دهد ؛ نظیر نارضایتی از وضع موجود، عدم تسلط بر کار ، نگرش منفی به کار ، نگرش غیر واقع بینانه از دیگران ، احساس عدم مسئولیت و لجبازی با دیگران (آقا تهرانی،1385). علاوه بر بحث پیرامون علل اهمال کاری، پیامدهای این متغیر مدنظر پژوهشگران بوده است. آثار و پیامدهای اهمال کاری را می توان در اموری چند خلاصه کرد که عبارتند :

بیش تر افراد از تأخیر در انجام کار خود و دیگران پشیمان و ناراحتند.

اهمال کاران در خود احساس پوچی و بی ارزشی می کنند.

در بیش تر گزارش هایی که اهمال کاران داده اند، این نکته جلب توجه کرده که همه از کمبود اعتماد به نفس گلایه کرده اند.

بالاخره، استمرار بر اهمال کاری انسان را به وادی حیرت و سرگردانی سوق خواهد داد(آقا تهرانی،1385).

سازمان هایی که افراد آن مبتلا به اهمال کاری می باشند خستگی، ناامیدی، ترک کار و عدم موفقیت و مشکلات جسمی و روحی از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول، افت عملکرد و کارآیی از ویژگی های سازمانی آنان خواهد بود (بلس[6]،1989). باوجود تاثیر بالقوه اهمال کاری بر بازدهی و عملکرد سازمان ها به اهمال کاری در محیط های شغلی توجه پژوهشی اندکی شده است. تحقیقات موجود به بررسی نقش ویژگی های فردی و محیطی در اهمال کاری شغلی پرداخته اند و اهمیت این دو دسته عوامل را نشان داده اند. در پژوهش های موجود نقش متغیرهای مختلف فردی و محیطی مدنظر بوده است نظیر خودکارآمدی ، وظیفه شناسی ، خودکنترلی ، حواس پرتی ، تکانشی بودن ، بیزاری از تکلیف ، روان رنجورخویی ، تمرد و سرکشی و انگیزش شغلی(استیل[7]،2007). در این میان یکی از متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر اهمال کاری شغلی ، ویژگی های شغلی[8] بوده است.

پنج ویژگی اصلي یک شغل عبارت است از:

الف- تنوع در مهارت[9]: شغلي كه انجام آن مستلزم كاربرد تعداد زيادي از مهارت‌ها و استعدادهاي شخصي باشد، همه‌ي توانايي‌ها و مهارت‌هاي فرد را به چالش مي‌كشد و افراد به احتمال قوي چنين مشاغلي را معنادار خواهند يافت.

ب-هويت وظيفه[10]: هويت تكليف ناظر بر آن است كه آيا كاركنان در انجام فعاليت‌هاي خود بخش معناداري از كار را تا رسيدن به نتيجه‌ي نهايي انجام مي‌دهند و آيا نسبت به كل فرايند كار از درك و آگاهي كافي برخوردارند يا خير؟

ج- اهميت وظيفه[11]: ميزان تأثير شغل فرد بر زندگي يا كار ساير افراد در همان سازمان و يا بيرون از سازمان مي‌باشد.

د-استقلال كاري[12]: ميزان آزادي، عدم وابستگي و اختيار فرد براي برنامه ريزي شغلي و انتخاب روش‌هاي مناسب جهت انجام كار اشاره دارد.

ه- بازخورد[13]: درجه دريافت اطلاعات روشن و بي‌واسطه در مورد ميزان و چگونگي عملكرد شغلي فرد را بازخورد شغلي مي‌نامند(هاكمن و الدهام[14]، 1976).

تحقیقات تجربی چندی به بررسی ارتباط متغیر ویژگی های شغلی با شاخص های عملکرد شغلی از جمله اهمال کاری پرداخته اند. به عنوان مثال الدهام(1976) نشان داد که ویژگی های شغلی کارکنان با عملکرد و تلاش شغلی رابطه دارد.

لونرگان[15] (1998)در پژوهشی با عنوان«کانون کنترل به عنوان واسطه در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری در محیط کار» به این نتیجه دست یافت که:علیرغم اینکه اهمال کاری در سازمان ها می تواند بهره وری را کاهش دهد، مطالعات در این زمینه اندک است. وی تاثیر ویژگی های شغل (خودمختاری،اهمیت شغل، بازخورد شغل ازجانب دیگران) و کانون کنترل بر انواع   سه گانه اهمال کاری(تصمیم گیرانه،برانگیختگی،اجتنابی)را بررسی کرد. اهمال کاری تصمیم گیرانه ارتباط معکوسی با تمام ویژگی های شغلی به جز بازخورد شغل از سوی دیگران نشان داد و با کانون کنترل همبستگی مستقیم داشت.

هر چند این تحقیقات مؤید وجود رابطه بین ویژگی های شغلی با اهمال کاری شغلی می باشد با این حال در خصوص مکانیسم این ارتباط اطلاعات چندانی در دست نیست. در پژوهش حاضر  نقش واسطه ای انگیزش شغلی[16] در رابطه بین دو متغیر اهمال کاری شغلی و ویژگی های شغلی مورد بررسی قرار می گیرد. انگیزش شغلی عبارت است از میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان. یکی از دلایل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمان ها وجود عوامل انگیزشی در حد بالا در آن سازمان می باشد. برای توجیه اختلاف بین کارکنان که استعداد، توانایی و فرصت یکسانی برای کار در محیط یک سازمان و تحت شرایط وامکانات مساوی شغلی بوده اما عملکرد متفاوتی دارند،از مفهوم انگیزش شغلی استفاده می شود. منظور از انگیزش شغلی، عوامل، شرایط و اوضاع واحوالی است که موجب برانگیختن، جهت دادن وتداوم رفتارفرد به شکل مطلوب در ارتباط با موقعیت های شغلی اش می گردد. انگیزش شغلی نشان دهنده میل و علاقه فرد نسبت به انجام دادن یک کار، سروسامان دادن به محیط مادی ، معنوی واجتماعی خود ، فائق آمدن برموانع ، از دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش زیاد برای بهتر انجام دادن کارهاست .

از دلایل انتخاب انگیزش شغلی به عنوان نقش واسطه ای در رابطه بین اهمال کاری شغلی و ویژگی های شغلی 1)ارتباط ویژگی های شغلی با انگیزش شغلی و 2)ارتباط اهمال کاری شغلی با انگیزش شغلی، می باشد.

الدهام(1976)در مطالعه ای به بررسی رابطه ویژگی های شغلی کارکنان با انگیزش درونی شغل و عملکرد شغلی و انحرافهای تعدیل کننده نیاز رشدی و خشنودی کار پرداخت. یافته های او نشان داده که رابطه مثبت و معنی داری بین انگیزش درونی و رتبه های کارکنان از کیفیت، کمیت و تلاش شغلی وجود دارد. یعنی هر چه کارکنان احساسات درونی مثبت بیشتری را از عملکرد موثر خود تجربه کند عملکرد شغلی (طبق رتبه بندی فرد) بیشتر خواهد بود.

پيرى (1378) در تحقيقى تحت عنوان رابطۀ ويژگى هاى شغلي با انگيزش شغلى در كاركنان دانشگاه علوم پزشكى زاهدان به اين نتيجه رسيد كه بين انگيزش شغلى و تنوع مهارت رابطۀ مثبت وجود دارد اما بين انگيزش شغلى با اهميت وظيفه، هويت شغلى، استقلال و بازخورد در كار رابطۀ معنى دارى تأييد نگرديد (به نقل از موسوى، 1387).

job procrastination –1

1– Ellis

2– Martin

3-Blnkstyn

4-Gordon

[6] -Bls

[7] -Style

[8] – job characteristics

[9]– Versatility

[10] – Task identity

[11] – Duty of care

[12] – Independent work

[13] -Feedback –

[14] – Hackman & Oldham

[15] -Lvnrgan-

[16]– job motivation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه بررسي ويژگي هاي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش جوانان بر اساس مدل JCM
 • پايان نامه رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين کارکنان مديريت اکتشاف
 • پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122