پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري در کاهش اثر محدوديت سياست تقسيم سود روي تصميمات سرمايه گذاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري در کاهش اثر محدوديت سياست تقسيم سود روي تصميمات سرمايه گذاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري در کاهش اثر محدوديت سياست تقسيم سود روي تصميمات سرمايه گذاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول؛ کلیات پژوهش
1-1 دیباچه3
1-2 بیان مسئله5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش6
1-4 اهداف پژوهش7
1-4-1 هدف علمی7
1-4-2 هدف کاربردی7
1-5 سوالات پژوهش8
1-6 فرضیه های پژوهش8
1-7 متغیرهای پژوهش8
1-7-1متغیر مستقل9
1-7-2 متغیرهای وابسته9
1-7-3 متغیرهای کنترل10
1-8 روش پژوهش12
1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آن-ها12
1-10 قلمرو پژوهش13
1-10-1 قلمرو موضوعی13
1-10-2 قلمرو مکانی13
1-10-3 قلمرو زمانی13
1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش13
1-11-1 کیفیت گزارشگری13
1-11-2 سرمایه¬گذاری سرمایه¬گذاری13
1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه14
1-12 ساختار کلی پژوهش14
1-13 خلاصه فصل15
فصل دوم؛ ادبیات پژوهش
2-1 دیباچه17
2-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی18
2-2-1 کیفیت گزارشگری19
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی21
2-3 گفتار دوم؛ سیاست¬های تقسیم سود25
2-3-1 مفهوم سود تقسیمی26
2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود28
2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده29
2-3-4 تئوری علامت-دهی30
2-3-5 تئوری نمایندگی32
3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی33
2-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود34
2-3-8 فرضیه پاداش مدیریت35
2-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی35
2-3-10 تئوری بلوغ36
2-3-11 تئوری پذیرایی37
2-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود38
2-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود 41
2-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود43
2-3-15 سودآوری و تقسیم سود44
2-4 گفتار چهارم؛ سرمایه-گذاری45
2-4-1 سرمایه گذاری سرمایه-ای47
2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایه-گذاری47
2-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه-گذاری47
2-4-1-2 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه-گذاری47
2-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه48
2-5 گفتار چهارم- پیشینه پژوهش50
2-5-1 پژوهش¬های انجام گرفته در خارج از ایران51
2-5-2 پژوهش¬های انجام شده در داخل کشور52
2-6 خلاصه فصل63
فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه65
3-2 روش پژوهش66
3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش67
3-4 روش گردآوری اطلاعات68
3-5 قلمرو پژوهش69
3-5-1 قلمرو موضوعی69
3-5-2 قلمرو مکانی69
3-5-3 قلمرو زمانی69
3-6 سوالات و فرضیه¬های پژوهش69
3-7 مدل پژوهش70
3-8 تعاریف عملیاتی متغیر71
3-8-1 متغیر مستقل72
3-8-2 متغیر وابسته73
3-8-3 متغیرهای کنترل73
3-9 روش هاي آماري تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه¬هاي پژوهش75
3-9-2 آمار توصیفی75
3-9-2 آمار استنباطی76
3-9-1 مزيت استفاده از داده‌هاي تركيبي نسبت به سري زماني و مقطعي77
3-9-2 داده‏هاي تركيبي78
3-9-3 آزمون معني¬دار بودن اثرات فردي F چاو79
3-9-4 مدل¬هاي تابلويي80
3-9-5- آماره هاسمن80
3-10 آزمون‏هاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل‏ها82
3-10-1 آزمون t82
3-10-2 آزمون F83
3-10-3 ضريب تعيين83
3-11 فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک83
3-11-1 ناهمساني واريانس84
3-11-2- عدم خود همبستگي جملات خطا84
3-12 نرم افزارهاي تجزيه و تحليل85
3-13 خلاصه فصل85
فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده¬ها
4-1 دیباچه87
4-2 جامعه آماری پژوهش87
4-3 آمار توصیفی90
4-3-1 تحلیل آمار توصیفی92
4-4 آمار استنباطی94
4-5 همبستگی بین متغیر های پژوهش94
4-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته98
4-7 آزمون ناهمسانی واریانس99
4-8 آزمون هم خطی متغیرها100
4-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقی¬مانده¬ها(دوربین واتسون)103
4-10 روش‌های برآورد مدل104
4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش105
4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش108
4-10-2-1 مدل سرمایه¬گذاری تحقیق و توسعه109
4-10-2-2 مدل سرمایه¬گذاری سرمایه-ای111
4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش114
4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا 115
4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین117
4-11 خلاصه نتایج فرضیات119
4-12 خلاصه فصل120
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 دیباچه122
2-5 چکیده¬ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش122
5-3 نتیجه¬ی آزمون فرضیه اول پژوهش124
5-4 نتیجه¬ی آزمون فرضیه دوم پژوهش125
5-5 نتیجه¬ی آزمون فرضیه سوم پژوهش126
5-6 خلاصه¬ی نتایج آزمون فرضیه¬ها و مقایسه با نتایج پیشین128
5-7 پیشنهادهای پژوهش129
5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی129
5-7-2 پیشنهادهای کاربردی129
5-8 محدودیت¬های پژوهش130
5-9 خلاصه فصل 131
پیوست-ها132
منابع ومآخذ154
چکیده¬ی انگلیسی160

منابع  و مآخذ

آذر، عادل، مومني، منصور، (1377)، آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد 2، تهران، انتشارات سمت.

احمدپور، احمد و رسائيان، امير.( 1385 ). “رابطه بين معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و روش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله بررسي حسابداري و حسابرسي تهران،  : شماره 46، 37-60

احمد پور، احمد و احمد احمدي. ( 1387) استفاده از ويژگي هاي كيفي اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركتها، بررسي هاي حسابداري حسابرسي، ش 5، 3

احمدپورکاسگری، احمد. عجم، مریم. (1389). بررسي رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی, 107-124.

علی احمدي، علی رضا،(1377) مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهاي تولیدي کشور، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

اسكندري سبزي، سيما.(1386)، «بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر محيط زيست ايران و كشورهاي منتخب اوپک». پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

اشرف زاده، سيد حميدرضا مهرگان نادر (1387)، «اقتصاد سنجي پانل ديتا» . انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

امینی،زهره(1389)، اثربه کارگیری استاندارهای حسابداری برکیفیت حسابداری، شهناز مشایخ ، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، گروه حسابداری.

بولو، قاسم (1386)، ویژگی های سود و هزینه حقوق صاحبان سهام،علی ثقفی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری

تهراني،رضا؛ عسكر، نوربخش. ( 1385 )، “مديريت سرمايه گذاري”.تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.

ثقفی و عرب مازار یزدی(1389)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه­گذاری، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي،1-20

جباری، امیر، واعظ، محمد و نصرالهی، خدیجه(1386)، تعيين سطح بهينه ذخاير بين المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی سال های 1340-1383،علمي پژوهشي، پژوهش­هاي اقتصادي ايران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی

حيدري كردزنگنه، غلامرضا؛ زهره، عالي پور. ( 1386 )، “مهندسي فرهنگ خصوصي سازي”. تهران: پندارفارس.

حافظ نيا، محمد رضا، (1385)، «مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني»، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.

حیدرپور , فرزانه و کاظم پور, عوض(1391)” رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی “، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خاکی، غلامرضا،( 1388)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب

خدائی وله زاقرد و یحیایی( 1389)، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت،1-15

رهنماي رودپشتی، فریدون. یعقوب نژاد، احمد. گودرزي، احمد، نور يفرد، یداله (1391)ارزیابی تأثیر افشاي رویه هاي حسابداري انتقادي بر معیارهاي ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگري مالی، مجله پژوهش­هاي حسابداري مالی،73-92

سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازي، الهه. (1391)،«روش هاي تحقيق در علوم رفتاري». انتشارات آگاه. تهران.

سكاران، اوما. ( 2004)، «روش هاي تحقيق در مديريت». محمد صائبي و محمود شيرازی. تهران. موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

سجادي، سيدحسين. حاجي زاده، سعيد وجواد نيك كار(1391) تأثير هزينه هاي نمايندگي و كيفيت گزارشگري مالي بر ريسك سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي دانشكده مديريت دانشگاه تهران،بررسی حسابداری وحسابرسی3، 21-42

سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (1391)بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 57-83

سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (1392)، بررسی اهداف مالیاتی شرکت ها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، 139-160.

گجراتي، دامور (1386)، «مباني اقتصاد سنجي». ترجمه حميد ابريشمي. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.

کریمی احمدآبادی، ملیحه (1387). اثر انتخاب روش­های حسابداری بر کیفیت سود. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری.

عرب مازار يزدي، محمد.( 1374)، محتواي افزاينده اطلاعاتي جريان هاي نقدي و تعهدي ، پايان نامه دكتري، به راهنمايي دكتر علي ثقفي، دانشگاه تهران.

عرب مازار یزدی (1387)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه عرب مازار یزدی، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه، فصلنامه مطالعات حسابداری،1-30

عزیزی، شهریار، درویشی، زهره . (1390)، بررسي عوامل تعيين کننده ارزش برند با رويکرد مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت بازرگانی 39، 9-32.

علی احمدی،علیرضا (1377)، مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهاي تولیدي کشور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

قائمي، محمد حسين، وطن پرست، محمدرضا.( 1384). “بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسي هاي . حسابداري و حسابرسي، ش 41

مدرس، احمد و حصارزاده، رضا . ( 1387)، کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري . فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، ش 2، 85-116

مقدم، عبدالکریم، احمدی نژاد، مصطفی،جوانمردی، سلطان(1390) رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیر عادی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش­های تجربی حسابداری،19-34

نیکومرام، هاشم، بادآورنهند،یونس. (1388)، تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. فراسوی مدیریت، 141-187.

هاشمي، سيد عباس و رسائيان ، امير ( 1388 ). بررسي عوامل موثر بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله دانشكده علوم اداري و . اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي 51 ، 187-213

Acker, D., Stalker, M., Tonks, I. (2002). ” Daily closing inside spread and trading volumes around earmings announcemements”. Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 (10),1149-1179.

Ajinya, B., Bhojraj, S., Sengupta, p. (2005). “The governance role of institutional investors and outside directors on the properties of management earning forecasts”. Journal of Accounting research,43(3). 343-376

Akerlof,G., Michael Spence and Joseph Stiglitz (1970). “Markets with Asymmetric information. At URL:http://www. Nobelprize. org\ Economist.

Baker, M.; Wurgler, J.; 2004; “A catering theory of dividends”; Journal of Finance, 59:1125-1165.

Beatty, Anne, Joseph Weber and J. Scott,(2007), “The Role of Accounting Quality in Reducing Investment Inefficiency in the Presence of Private Information and Direct Monitoring”, Working paper, The Ohio State

Baltagi, B. H & D. Levin. (1992). Cigarette Taxation: Raising Revenues and Reducing Structural Change and Economic Dynamics, 3: 321-335.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA.

Bhattacharyya, N. (2007). Dividend Policy: A Review, Managerial Finance, Vol.331 pp.4-13.

Biddle, G., and G. Hilary (2006). Accounting quality and firm level capital investment. The Accounting Review 81, 963–982.

چکیده

قضيه نامربوط بودن  تقسيم سود سهام ميلر و موديلياني(1961) بر این موضوع دلالت دارد  كه در بازارهاي کامل سياست تقسيم سود نبايد روي تصميمات سرمايه گذاري تاثيربگذارد. با اين حال در بازارهاي ناقص محدوديت مالي خارجي که از عدم تقارن اطلاعات نشأت مي گيرد، مي­تواند شركت را به منظور تقسيم سود مجبور به  چشم پوشي از پروژه هاي سرمايه­اي با ارزش كند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه­گذاری می­باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال­های 1387-1391 می­باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه­گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه­ای و سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه­گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده­های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته­ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی­باشند.

واژه­های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایه­گذاری کل، سرمایه­گذاری سرمایه­ای، سرمایه­گذاری تحقیق وتوسعه

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 دیباچه

با پیشرفت علم و فن­آوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیده­تر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکت­های بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها نموده­اند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقا و گسترش فعالیت­های خود،  نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به­موقع دارند. از آنجا که گزارش­های مالی شرکت­ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاری­های  منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای  کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند،  قابل فهم باشد. همچنین گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه­ی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری شرکت­ها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).

از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی[1] اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی

تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها  اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر[2] یک پیش­بینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر می­سازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.

با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش دارایی­ها و پروژه­های سرمایه­گذاری بیشتر از سرمایه­­گذاران خارجی می­دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می­تواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می­تواند نتیجه رقابت بین پروژه­های سرمایه­گذاری و سود سهام برای منابع داخلی  باشد و شرکت با محدود کردن­ منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایه­گذاری­ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام می­تواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه­گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا[3] وهمکاران بررسی شده است، نشان می­دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه­گذاری چشم­پوشی می کنند. دانیل و همکاران[4] (2010) به شواهد سازگاری رسیده­اند، شرکت­هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایه­گذاری­های خود را کاهش می­دهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایه­گذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه­گذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایه­گذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می­شود(باشمن و اسمیت[5] 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو[6] 2001). پس شرکت­هایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که  مجبور به چشم­پوشیدن از پروژه­های سرمایه­گذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو[7] ،2012).

در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.

1-2 بیان مسئله

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادي، منجر به رقابت شدیدي در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاري شده است لذا شرکت ها براي بقاء و گسترش فعالیت هاي خود، نیاز به انجام سرمایه گذاري هاي مناسب و به موقع دارند. گزارش­هاي مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که براي سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفاده­کنندگان در سرمایه­گذاريهاي منطقی، اعطاي اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارش­هاي مالی بایستی اطلاعات لازم براي ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادي بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوري، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفاي مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل براي درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایه­گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از اين رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنابر مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف صورت­هاي مالي عبارت از ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. دست يابي به اين هدف مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتكا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقايسه باشد (مدرس و حصار زاده 1387). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه­گذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: 1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایه­گذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش می­دهد. 2) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش می­دهد.

اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (1961) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایه­گذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایه­گذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، می­تواند، شرکت­ها را مجبور به صرفنظر از پروژه­های سرمایه­گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشم­گیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایه­گذاری (به ویژه سرمایه­گذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکت­های در حال رشد نسبت به دیگر شرکت­ها  بیشتر به چشم می خورد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد و جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت ­کنندگان می شود و در نهایت توسعه­ی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد، گزارش­های مالی از مهمترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم­گیری­های اقتصادی می­باشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین می­کند و متاسفانه در سال­های پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست ویکم ورشکستگی شرکت های بزرگ، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد ورشکستگی چنین شرکت­هایی باعث نشانه­رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری وگزارشگری مالی شد، به طوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد و اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشه­دار شدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران­هایی مواجه شد(بولو،1386). افزایش شمار تقلب­ها که با ورشکستگی شرکت­های بزرگ در هم آمیخته بود نگرانی­هایی را درباره کیفیت گزارش­های مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چاره­چویی دراین خصوص به تدبیر راهکارهایی همت گمارد از سوی دیگر صاحبنظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت وسوی پژوهش­های تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص نقش مفیدی را ایفا نمایند (نیکومرام و بادآور نهندی ، 1388)

کیفیت اطلاعات مهم و کلیدی ارائه شده در گزارش­های مالی به طور اخص صورت های مالی شرکت اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد شرکت­ها داشته و خواهد داشت. (ثقفی،عرب مازاریزدی،1389). همچنین بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ شده و سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها به این مورد اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکت ها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشا بیشتر و بهتر آن ها کمک می کند. باتوجه به اهمیت کیفیت گزارشگری بر تصمیمات سرمایه­گذاران و نقش محدود کننده تقسیم سود بررسی اقداماتی که بر این مسائل اثرگذار می باشند، باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش به تبیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد.

1-4  اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به  دو هدف عملی و هدف کاربردی تقسیم می­شود.

1-4-1 هدف علمی

این پژوهش در نظر دارد نقش بارز کیفیت گزارشگری مالی را در کاهش درگیری بین سرمایه­گذاری شرکت­ها و سیاست های تقسیم سود را برجسته نماید و در نهایت احتمال صرف نظر کردن شرکت ها از پروژه­های سرمایه گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام ، کاهش دهد.

1-4-2 هدف کاربردی

سرمایه گذاران ، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش،‌ ارزیابی مناسب­تری را از گزارش­های مالی داشته و نسبت به سرمایه­گذاری در آن­ها تصمیمات شایسته تری اخذ نمایند. موسسات حسابرسی نیز می توانند با توجه به نتایح به دست آمده از این پژوهش به وضیعت مالی شرکت های صاحب کار خود از نظر کیفیت گزارشگری مالی اطلاع حاصل کرده ودر جهت پیش برد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی با کیفیت برنامه­ریزی نمایند. سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین مدیران و کارشناسان این سازمان، نیز می­تواند با استفاده از این پژوهش شرکت­ها را به گونه­ای بهتر و عادلانه­تر مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران، کارشناس شرکت­های سرمایه­گذاری، به منظور حصول اطمینان از صحت سرمایه­گذاری­های خود نیازمند گزارش­هایی با کیفیت بالاتر هستند، به همین علت این پژوهش می­تواند آن­ها را در انتخاب صحیح­تر سرمایه­گذاری­های خود یاری دهد و در نهایت این کارگزارها هستند که می­توانند با استفاده از نتایج این پژوهش وظایف خود را به نحو صحیح­تری انجام دهند.

  1-5 سوالات پژوهش

در راستای مواردی که در تبیین مسأله در رابطه با کیفیت گزارشگری و سیاست­های تقسیم سود و اثر آن­ها بر سرمایه­گذاری­ها شرح داده شد و پس از این که ضرورت­های انجام  پژوهش توجیه شد و اهداف پژوهش ذکر گردید، سوالات به شرح زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

آيا کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟

آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست­هاي تقسيم سود، در شركت­هاي سرمايه­گذاري در طرح­هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است؟

آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست­هاي تقسيم سود، در شركت­هاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت­ها قوي تر است؟

1-6 فرضیه های پژوهش

نظر به این­که پژوهش حول یک مسئله یا مشکل صورت می­گیرد و با توجه به روشن شدن مسائل موجود در پژوهش، برای فراهم نمودن پاسخی علمی به این پرسش­ها، فرضیه­هایی بر پایه­ی چارچوب نظری و پیشینه­ی پژوهش به شرح زیر ذکر می­گردد:

فرضيه اول: کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

فرضيه دوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است.

فرضيه سوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است.

[1] Miller and  Modigliani

[2] Fama and Miller

[3] Brav  and etal

[4] Daneil  and etal

[5]  Bushman R  and  A Smith

[6]  Healy, p and K.G.Palepu

[7] Wang and Yu

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري مالي در کاهش آثار محدود کننده سياست تقسيم سود بر روي تصميمات سرمايه گذاري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122