پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري مالي در کاهش آثار محدود کننده سياست تقسيم سود بر روي تصميمات سرمايه گذاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري مالي در کاهش آثار محدود کننده سياست تقسيم سود بر روي تصميمات سرمايه گذاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 199 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري مالي در کاهش آثار محدود کننده سياست تقسيم سود بر روي تصميمات سرمايه گذاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول- كليات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مساله 5
1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4) اهداف تحقیق 7
1-4-1) اهداف علمی 7
1-4-2) اهداف کاربردی 8
1-5)چارچوب نظری 8
1-6) فرضیات تحقیق 11
1-7) حدود مطالعاتی 11
1-7-1) قلمرو مکانی تحقیق 11
1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق 11
1-7-3) قلمرو موضوعي تحقیق 11
1-8) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 12
1 -9) ساختار تحقیق 13

فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه 16
2-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی 16
2-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی 18
2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی 18
2-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان 19
2-4-2) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار 20
2-5)چارچوب پیشنهادی 21
2-6) هدف های گزارشگری مالی 22
2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 22
2-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری 22
2-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد 23
2-6-4 ) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 24
2-6-5) فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی 25
2-7 ) سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری 26
2-7-1) استمرارسود: 26
2-7-2) اطلاعات تفکیکی: 27
2-7-3) ارزش تأیید کنندگی: 27
2-7-4) بموقع بودن: 28
2-7-5) رسیدگی پذیری: 28
2-7-6) کامل بودن: 29
2-7-7) محتوا: 29
2-7-8) بیطرفی: 30
2-7-9) مقایسه پذیری: 31
2-7-10) ثبات رویه: 31
2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی): 32
2-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری 32
2-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 33
2-8-1-1) مربوط بودن: 33
2-8-1-2) قابل اتکا بودن: 34
2-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: 35
2-8-2-1) قابل مقایسه بودن: 35
2-8-2-2) قابل فهم بودن: 36
2-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات 36
2-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی 37
2-10- 1) بموقع بودن: 37
2-10-2) فزونی منافع برهزینه: 38
2-10-3) اهمیت: 38
2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی : 38
2-11) مفهوم کیفیت سود 39
2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود 40
2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود 41
2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود 42
2-13-1-1) ثبات سود 42
2-13-1-2) قابلیت پیش بینی 43
2-13-1-3) تغییرپذیری 44
2-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد 44
2-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود 46
2-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 47
2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی 49
2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB 49
2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود 50
2-14-1) سیاست تقسیم سود 50
2-14-2) اهداف سياست تقسيم سود 52
2-14-3) عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود 53
2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود 56
2-14-4-1) مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات: 57
2-14-4-2) مدل نابرابري اطلاعاتي(عدم تقارن اطلاعاتی) : 58
2-14-4-3) مدل هاي رفتاري: 60
2-15) پیشینه تحقیق 62
2-15-1) تحقیقات خارجی 62
2-15-2) تحقیقات داخلي 67
2-16) تاریخچه مطالعاتی 74
2-17)خلاصه فصل 79

فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 82
3-2) روش تحقیق 82
3-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 83
3-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 86
3-4-1) متغیرهای مستقل 86
3-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی : 86
3-4-1-2) تقسیم سود : 89
3-4-2) متغیرهای وابسته 89
3-4-2-1) کل سرمایه گذاری : 89
3-4-2-2) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : 89
3-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : 89
3-4-3) متغیر های کنترل 89
3-5) روش های جمع آوری اطلاعات 90
3-6)روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون های تحقیق 90
3-6-1) تحلیل رگرسیون 92
3-6-2) بررسی ناهمسانی واریانس 93
3-6-3) بررسی خود همبستگی 93
3-7 )روش آزمون فرضیات: 94
3-7-1) روش آزمون فرضیه اول 94
3-7-2 ) روش آزمون فرضیه دوم 94
3-7-3 ) روش آزمون فرضیه سوم 95
3-8)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 96
3-8-1) روش داده های پانل 96
3-8-1-1) روش اثراث ثابت: 97
3-8-1-2) روش اثرات تصادفی: 98
3-8-2) آزمون چاو یا F لیمر: 98
3-8-3) آزمون هاسمن: 99
3-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل 100
3-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 100
3-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 101
3-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: 101
3-8-6-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل: 102
3-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 102
3-8-6-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: 102
3-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 103
3-9)خلاصه فصل: 104

فصل چهارم – برآورد الگو و يافته هاي تحقیق
4-1) مقدمه 106
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقيق 106
4-3) آزمون هاي ريشه واحد 107
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 109
4-5) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 110
4-6) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق 112
4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول 112
4-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق 119
4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم 120
4-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق 126
4-9) نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم 126
4-9-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق 132
4-10) خلاصه فصل 133

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 ) مقدمه 135
5-2) خلاصه تحقیق 135
5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 135
5-3-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 135
5-3-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 136
5-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 137
5-4) نتایج کلی تحقیق 138
5-5) پیشنهادها 140
5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 140
5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 141
5-6) محدودیت های تحقیق 141
5-7) خلاصه فصل 142
منابع و ماخذ 143
پیوست ها 149
چکیده انگلیسی 178

منابع و ماخذ

منابع فارسی

اسکات، ویلیام. (1388).  تئوری حسابداری مالی ، علی پارسائیان ، جلد اول ،  تهران ، ترمه

________ . (1388). تئوری حسابداری مالی ، علی پارسائیان ، جلد دوم ، تهران ، ترمه

آذر، عادل. منصور مومني. (1389). «آمار و كاربرد آن در مديريت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.

آشناگر، محمود. (1389). سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مجیید زنجیردار. دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.

بهرامفر، نقي و مهراني، كاوه. (1383). رابطه بين سود هرسهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بررسيهاي حسابداري وحسابرسي .ص27-46.

پورحیدری، امید و خاکساری، محمد. (1387). بررسی عوامل تعیین‎کنندۀ خط‎مشی تقسیم سود در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس تهران، مجله توسعه و سرمایه،1(2)، ص 183-200.

ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد. (1390). ” کیفیت اطلاعات حسابداری ، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد ” ، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره سوم ، شماره دوم ، ، ص 63-37.

ثقفی، علی و عرب مازار یزدی، مصطفی. (1389). ” کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری ” ، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره چهارم ، ص 20-1

جونز ، چارلز پی. (1391). مدیریت سرمایه گذاری ، رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران، انتشارات نگاه دانش

جهانخاني، ع و قرباني، سعيد. (1384). شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوارق بهادار تهران. دو فصلنامه تحقيقات مالي شماره 17.

(1385)، تاثیر تئوری نمایندگی بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوارق بهادار تهران. تحقيقات مالي شماره 20. ص 27-48.

چالاكي، پري. (1382). اثر سود حسابداري و جريانات نقدي عملياتي بر تقسيم سود نقدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

حافظ نيا، محمد رضا و سرمد، غلامعلي. (1381). «مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني»، تهران، انتشارات سمت،.

خدایی، محمد و یحیائی، منیره. (1389). ” بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ” ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره 5.

راس، استفان. (1391). مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت

(1391). ، مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری ،جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت

راعی، رضا و پویان فر، احمد. (1391). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم و شاهوردیانی،شادی. (1385). “مدیریت مالی راهبردی”، انتشارات کسا کاوش.

_________________________________________. (1390). مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی) [مبتنی بر مدیریت ریسک]. انتشارات حکیم باشی، نوبت اول.

ریاحی بلکویی ، احمد. (1391) ، تئوریهای حسابداری ، علی پارسائیان ، تهران ، ترمه

سجادی، سید حسین؛ حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد. (1391). ” تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی ” ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 19 ، شماره 3 ، ص 42-21

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه. (1390). «روش هاي تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.

سوری، علی. (1389). اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.

شباهنگ، رضا. (1384). مدیریت مالی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. چاپ هشتم، جلد اول و دوم.

عامري، مريم. (1386). سياست تقسيم سود و عوامل مؤثر بر آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه آن با كيفيت سود، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا (س).

مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. (1387). ” کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ” ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال اول ، شماره دوم ، ص 116-85

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی. (1390). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 113.

مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود. (1390). بررسی رابطه بین خطاي پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادي سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهاي حسابداري و حسابرسی، شماره‌ي66.ص 53-68.

نوروش، ایرج و دیانتی دیلمی، زهرا. (1384). مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

وکیلی فرد، حمیدرضا و وکیلی فرد، مسعود. (1391). مدیریت مالی (جلد اول).انتشارات جنگل. چاپ نهم

هاشمي، سيد عباس و رسائيان، امير. (1388). بررسي عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي 51. ص 187-213.

هندریکسن، الدون اس. (1385). تئوری های حسابداری ، علی پارسائیان ، جلد اول ، تهران ، ترمه

(1392). تئوری حسابداری ، علی پارسائیان ، جلد دوم ، تهران ، ترمه

منابع لاتین

Abarbanell,J.and B.Bushee,1997. Fundamental analysis ,future earnings , and stock prices . Journal of accounting research 35,1-24.

Adam,T.,and V.Goyal , 2008 . The investment opportunity set and its proxy variables. Journal of financial research 31 (1) , 41-63 .

Allen,F.and R.Michaely 2003 . payout policy . North Holland Handbook of the economics of finance . Amesterdam : Elsevier science B.V.

Barclay , M., and C.Smith. 1995 . The maturity structure of corporate debt . Journal of finance 50 (2) , 609-631 .

Bharath , T.,J.Sunder , and S. Sunder . 2008 . Accounting quality and debt contracting . The accounting review 83 : 1-28 .

Biddle,G.,G.hilary,and R.verdi. 2009,how does financial reporting quality relate to investment efficiency? . journal of accounting and economics 48,112-131.

G.and G.hilary.2006. accounting 6)quality and firm level capital investment. The accounting review 81,963-982.

Brav, A.,J.R.Graham , C.R. Harvey , and R.Michaely . 2005 . Payout policy in the 21 century . Journal of financial economics 77 (3) : 483-527 .

Brown,J.R.,S.M.Fazzari,and B.C.Petersen.2009.financial innovation and growth : cash flow,external equity , and the 1990,s R and D boom,journal of finance 64,151-185.

چکیده

تئوری نامربوط بودن تقسیم سود  پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل  در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های 122 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 6 ساله 1386 الی 1391 ( 732 سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی )  استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد.   اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد .

واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها .

 فصل اول

كليات تحقیق

 1-1)        مقدمه

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت ، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکت ها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند.گزارش های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان، در سرمایه گذاری های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد.گزارش های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها می تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری شرکت ها و حفظ و توسعه منابع آنها گردد.

امروزه سیستم  های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ شده و سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع درشرکت ها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک میکند. از آنجا که سهامداران و بستانکاران، دو گروه اصلی استفاده کننده اطلاعات مالی اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه از دغدغه های اصلی مدیریت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شمار می رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد .

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است که یکی از اهداف عمده آن فراهم ساختن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات مالی به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر واقع گردد. اما با وجود سازوکارهای نظارتی یکسان بر گزارشگری مالی شرکت ها، به نظر می رسد که شرکت ها از کیفیت گزارشگری مالی یکسانی برخوردار نیستند و این امر بیانگر آن  است که احتمالا عوامل متعدد دیگری باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می شود . کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصا جریان های نقدی مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایه گذاران می باشد. طبق بیانیه مفهومی شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی باید اطلاعات سودمندی فراهم نماید که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را درانجام تصمیم گیری های منطقی یاری نماید. همچنین طبق بیانیه شماره 37 هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی اطلاعاتی فراهم می کند که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را در ارزیابی مبالغ، زمان بندی وعدم قطعیت وجوه نقد دریافتی آتی یاری می نماید. لذا عموما از اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود، بر اساس این دیدگاه که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد. همچنین اقلام تعهدی، برآوردهایی از جریان های نقدی و درآمد های آتی هستند.

کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی باکیفیت بیشتر، هم عقیده هستند زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است .بنابراین با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد می توان  نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است. همچنین در ارتباط با فرصتهای سرمایه گذاری، شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی جهت استفاده از این فرصت ها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور است و از جمله خط مشی های مؤثر در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، کاربرد سیاست های تقسیم سود مناسب می باشد .

رابطه بین سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری در بازار ناقص بسیار مهم می باشد. زیرا شرکت ها به راحتی نمی توانند اوراق بهادار منتشر نمایند یا اقدام به اخذ وام نمایند، پس سعی می کنند که از منابع مالی داخلی یعنی سود انباشته استفاده کنند. لذا اگر مدیران مالی با فرصت های سرمایه گذاری روبرو باشند که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند و منابع مالی نیز محدود باشد، در این صورت سیاست های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود با یکدیگر مرتبط خواهند شد.

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است .

1-2) بیان مساله

میلر و مودیلیانی[1] (1961 ) ثابت کرده اند که در بازار سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود، عنصری نامربوط در تعیین ارزش شرکت تلقی می شود. به دلیل آنکه اولا : تنها، سرمایه  گذاری هایی که جریان های نقدی و منافع آتی ایجاد می کنند بر ارزش شرکت تاثیرگذارند و ثانیا : سرمایه گذاری ها، مستقل از تقسیم سود هستند. پس از آن، کاربرد اصطلاح ” اصل تفکیک “[2] توسط فاما و میلر[3] ( 1972 ) پیش بینی مهم مرتبط با قضیه و برهان نامربوط بودن سیاست تقسیم سود را ارائه نمود :

” سیاست تقسیم سود نبایستی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد ” .

اما در بازارهای غیر کارا، سیاست تقسیم سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری مؤثر باشد. هنگامی که مدیران، اطلاعات بیشتری در مورد ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری، نسبت به سرمایه گذاران خارجی (برون سازمانی) دارند، مشکلات و مساله های مربوط به ” گزینش نامناسب ” [4]و “خطر اخلاقی “[5] می تواند محدودیت شرکت ها  در دستیابی به وجوه خارجی ( جهت تامین مالی ) را در پی داشته باشد. ( جنسن و مک لینگ1976‍‍‍[6]، مایرز و ماژلوف [7]1984). این محدودیت می تواند منتج به رقابت بین ” پروژه های سرمایه گذاری ” و ” تقسیم سود ” برای  وجوه  داخلی ( درون سازمانی ) گردد وشرکت های با وجوه داخلی محدود، بایستی مابین تداوم در سرمایه گذاری و یا پرداخت سود تقسیمی، یکی را برگزینند. مدیران تا حدود زیادی نسبت به قطع جریان تقسیم سود، بی میل هستند ،

(لینتنر[8] 1956) و در مقابل، پرداخت سود تقسیمی نیز می تواند آنان را مجبور کند تا از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش، صرفنظر نمایند.

تحقیقات جاری شواهدی سازگار با اینکه ” تقسیم سود دارای محدودیت یا تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری هاست “، یافته اند. شواهد بررسی شده توسط براو (2005) حاکی از آن است که بسیاری از مدیران با حفظ و نگهداری سطح تقسیم سود، دارای دیدگاهی هستند که از آن به مثابه دستیابی به اهداف ملموس، بهره می گیرند و خواهان صرفنظر نمودن از فرصت های سرمایه گذاری با ارزش، برای حفظ وابقای سطح تقسیم سود میباشند .

سازگار با شواهد مورد بررسی براو، دانیل[9] (2010) شواهد مستندی فراهم نمود از سیمای شرکت هایی با کمبود وجه نقد ، که در جهت کاهش سرمایه گذاری مورد انتظار اقدام نموده اند تا سطح جریان سود تقسیمی فعلی را حفظ نمایند. همچنین ممکن است شرکت ها از میزان سرمایه گذاری ها بکاهند تا تقسیم سود را افزایش دهند. بنابراین ما برآنیم که نشان دهیم گزارشگری مالی می تواند نقش مهمی را در کاهش یا معتدل ساختن محدودیت و آثار منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها ایفا نماید . کیفیت بالای گزارشگری مالی، بوسیله فراهم نمودن اطلاعات بیشتر و دقیق تری از ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن و بدان وسیله، کاهش مشکلات مربوط به گزینش نامناسب در انتشار اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود.( بوشمن و اسمیت [10]2001 ) علاوه بر آن، کیفیت بالای گزارشگری مالی، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی را بوسیله تسهیل قراردادها و کنترل و نظارت بر فعالیت های مدیران، کاهش میدهد ( هیلی و پالپو  2001 ). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، دسترسی بهتری به وجوه خارجی داشته و بنابراین به احتمال کمتری از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش پیش رویشان، در جهت تقسیم سود ، صرفنظر می نمایند. لذا پرسش اصلی و مسأله تحقیق حاضر بدین گونه صورت بندی می گردد که :

آیا کیفیت بالای گزارشگری مالی می تواند موجب کاهش ( معتدل شدن ) تاثیر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها گردد ؟

مطالعه حاضر ، آزمون می کند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی می تواند آثار محدود کننده تقسیم سود شرکت ها را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آنان کاهش دهد .

1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق

در ادبیات مالی، تصمیمات مربوط به تقسیم سود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از جمله مهم ترین تصمیمات پیش روی شرکت هاست که اتخاذ تصمیم بهینه در این دو حوزه موجب تخصیص مطلوب منابع و هدایت منابع مالی به سوی سرمایه گذاری های اقتصادی و پروژه های سودآور می شود. ادبیات تحقیق و مبانی نظری نشانگر آن است که تقسیم سود باعث کاهش منابع داخلی شرکت و در نتیجه، محدود شدن سرمایه گذاری می گردد. از طرف دیگر، عدم تقسیم سود توسط شرکت ها می تواند موجب عکس العمل و واکنش منفی سرمایه گذاران و بازار سرمایه شود . در این میان اطلاعات نامتقارن مابین مدیران و سرمایه گذاران باعث می شود که مدیران جریان تقسیم سود را حفظ و یا افزایش دهند و از فرصت های سرمایه گذاری چشم بپوشند تا رضایت صاحبان سرمایه و به طور کلی بازار سرمایه جلب شود .                           در این تحقیق، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل و به مثابه عاملی تعدیل کننده در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار می گیرد و انتظار بر آن است که بتواند با کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مابین مدیران و سرمایه گذاران عمل نماید تا احتمال صرفنظر کردن شرکت ها را از فرصت های سرمایه گذاری پیش رویشان کاهش دهد. از این جهت تحقیق حاضر در نوع خود در بازار سرمایه ایران پژوهشی بدیع و کاربردی محسوب می شود و نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده ذینفعان بازار سرمایه و مدیران شرکت ها قرار گیرد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این تحقیق، آشکار نمودن نقش مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این تحقیق در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه نگرش سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث شود که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این تحقیق، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه است که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و نقش مؤثرتری ایفا نماید .

هدف دیگر این تحقیق، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و نقش معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی است که بخش قابل توجه و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات است،  بنابراین ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر است و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، نقش  مؤثرتری ایفا میکند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

 1-5)چارچوب نظری

زمانی که مدیران ، اطلاعات بیشتری درباره ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری، نسبت به سرمایه گذاران خارجی (برون سازمانی) دارند ، ناکارآیی های بازار از جمله مشکلات “گزینش نامناسب ” و ” خطر اخلاقی ” می تواند برای دسترسی و دستیابی شرکت ها به تامین وجوه خارجی، محدودیت ایجاد کند. مدل های مربوط به گزینش نامناسب (مایرز و ماژلوف 1984) اظهار می دارند که مدیران در جهت منافع و علایق سهامداران فعلی عمل نموده و در جهت فروش اوراق بهادار جدید، زمانی که اطلاعات شخصی (محرمانه )  آنان دلالت دارد بر اینکه اوراق بهادار جدید ، اضافه ارزش خواهند داشت ( ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی) دارای محرک هستند. مدل های مربوط به خطر اخلاقی (جنسن و مک لینگ 1976 ، جنسن[11] 1986) نیز نشان می دهند که مدیران شرکت ممکن است اقدام به سرمایه گذاری هایی نمایند که منافع شخصی آنان را به هزینه سهامداران، به حداکثر برساند. پیش بینی و انتظار بر این است که این تضاد و برخوردهای اطلاعاتی باعث شود که سرمایه گذاران خارج از سازمان ( برون سازمانی ) که واکنش منطقی و عقلانی خواهند داشت، بوسیله ابزارهایی همچون محدود کردن سرمایه گذاری شان یا تنزیل و کاستن از قیمت سهام صادره شرکت، عمل نمایند . نتیجه این اقدام آنان، محدود شدن دسترسی به وجوه خارجی یا افزایش هزینه تامین منابع مالی خارجی برای آن شرکت ها خواهد بود.( مایرز و ماژلوف 1984) .     

 محدودیت دسترسی به وجوه خارجی، موجب رقابت برای وجوه داخلی (منابع داخلی) محدود، خواهد گردید . زمانی که سرمایه گذاری ها و تقسیم سود به عنوان دو عامل مهم، برای وجوه و منابع داخلی محدود ، به رقابت برخیزند، شرکت ها ممکن است مجبور شوند مابین پرداخت سود تقسیمی و یا تداوم پروژه های سرمایه گذاری با ارزش، دست به انتخاب بزنند .      

   مستندات و شواهد مبتنی بر تحقیقات قبلی ( لینتنر 1956 ، براو 2005 و دانیل 2010) بیان می دارند که شرکت ها نسبت به قطع جریان تقسیم سود، بی میل هستند و خواهان صرفنظر کردن از برخی فرصت های سرمایه گذاری با ارزش هستند تا جریان تقسیم سود، حفظ گردد. بعلاوه این نیز ممکن است که شرکت ها ، سرمایه گذاری ها را به منظور افزایش تقسیم سود، متوقف نمایند. در مجموع، سیاست تقسیم سود احتمالا دارای تاثیر محدود کننده بر روی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، تاثیری ناسازگار و برخلاف ” اصل تفکیک ” پیش بینی شده و مورد انتظار بوسیله قضیه نامربوط بودن عامل تقسیم سود .    

 در این میان، کیفیت گزارشگری مالی می تواند نقش مهمی را در کاهش (معتدل ساختن) آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها، ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، دربردارنده اطلاعات دقیق تری درباره جریان های نقدی آتی پروژه های سرمایه گذاری شرکت هاست و بدان وسیله موجب کاهش اطلاعات نامتقارن مابین مدیران شرکت و سرمایه گذاران خارجی ( برون سازمانی ) می گردد. کاهش در اطلاعات نامتقارن، موجب کاهش احتمال آنکه سرمایه گذاران خواهان خرید اوراق بهادار سرمایه گذاری به قیمتی تنزل یافته و ناعادلانه شوند، می گردد و در نتیجه موجب کاهش (معتدل شدن) عامل “گزینش نامناسب” هزینه اوراق بهادار تازه انتشار یافته می شود.( بوشمن و اسمیت 2001)

بعلاوه، کیفیت بالای گزارشگری مالی موجب کاهش مشکلات مربوط به ” خطر اخلاقی ” بوسیله تسهیل قرارداد های کارا ما بین مدیران و سرمایه گذاران و بوسیله بهبود  توانایی سرمایه گذاران در کنترل و  نظارت ( ارزیابی) مدیران می گردد (هیلی و پالپو 2001). سازگار و موافق با این موضوع که کیفیت گزارشگری مالی، موجب بهبود دسترسی شرکت ها به منابع و وجوه خارجی می گردد، تحقیقات قبلی           (فرانسیس[12] ،2004 و بهارات[13]، 2008) دلالت بر این دارند که شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، هم دارای هزینه پایین تر بدهی و هم هزینه پایین تر سرمایه هستند .

بنابراین شرکت های با کیفیت بالای گزارشگری مالی، احتمالا دارای دسترسی بهتری به وجوه خارجی(برون سازمانی) در اشکال تأمین وجوه بیشتر و یا هزینه کمتر دستیابی به وجوه بوده و بنابراین به احتمال کمتری از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش در جهت تقسیم سود، صرفنظر می نمایند. بنابراین ما پیش بینی می نماییم که تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها، برای شرکت هایی با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، نسبت به شرکت های با کیفیت پایین تر گزارشگری مالی، تاثیر منفی کمتری داشته باشد . 

همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش (معتدل نمودن) آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها، احتمالا در ارتباط با انواع مختلف سرمایه گذاری ها، متغیر باشد. بخصوص نسبت به میزان و حجم اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سرمایه گذاران. در ارتباط با وجوه سرمایه گذاری شده ، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه دارای عدم اطمینان بیشتری درباره منافع آتی و بنابراین اطلاعات نامتقارن فزون تری را مابین مدیران و سرمایه گذاران خارجی ( بیرونی ) داشته و بدان وسیله موجب دشواری بیشتر در عوامل گزینش نامناسب و مشکلات مربوط به خطر اخلاقی میگردد( چان [14]2001 ). در نتیجه شرکت ها احتمالا با هزینه های بالای تامین وجوه خارجی ( برون سازمانی ) برای سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه نسبت به سایر سرمایه گذاری ها، مواجه شوند( هال و لرنر[15]، 2010 ) .   

 براون[16] ( 2009 ) نشان داده است که شرکت های متمرکز بر تحقیق و توسعه، از بدهی بسیار کمتری برای تأمین وجوه استفاده نموده و سرمایه آنان به منبع نهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه تبدیل شده است. این امر دلالت دارد بر اینکه اگر کیفیت بالای گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را بر روی سرمایه گذاری ها کاهش می دهد، این تاثیر کاهشی بایستی برای سرمایه گذاری ها در تحقیق و توسعه، نسبت به مخارج سرمایه ای دیگر، قویتر باشد. بنابراین ما همچنین به عنوان بسط تحقیق، انتظار داریم که تاثیر پیش بینی شده برای کیفیت گزارشگری مالی، برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه  نسبت به دیگر مخارج یا وجوه سرمایه گذاری شده، قوی تر باشد.

ما همچنین انتظار داریم که نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها، با توجه به میزانی که ارزش شرکت ها، وابسته به گزینه ها و یا فرصت های رشد آن است، متغیر باشد.  تحقیقات انجام شده در این زمینه ( اسمیت و واتز[17]، 1992 ) دلالت دارد بر اینکه اطلاعات نامتقارن ،بخصوص برای شرکت هایی که بخش اعظم و بزرگی از ارزش شرکت، وابسته و قابل انتساب به فرصت های رشد آن است، زیان آورتر می باشد. زیرا جریان های نقدی آتی ناشی از فرصتهای رشد، ذاتا و ماهیتا نامطمئن و غیر قابل اثبات است. مطابق مباحث ارائه شده و بر حسب انتظارات، کیفیت بالای گزارشگری مالی، بوسیله دربرداشتن اطلاعات دقیق تر و روشن تری درباره جریان های نقدی آتی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، تسهیل قراردادهای کارا و بهبود توانایی سرمایه گذاران در نظارت و ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن مابین مدیران و سرمایه گذاران می گردد. بنابراین برای شرکت هایی که بخش بزرگی از ارزش آنها وابسته و منتسب به فرصت های رشد آن است، ما انتظار داریم که کیفیت بالای گزارشگری مالی، نقش بیشتر و چشمگیرتری ایفا نماید و موجب کاهش اطلاعات نامتقارن و بدان وسیله کاهش تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها گردد. بنابراین ما در جهت بسط و تکمیل چارچوب تحقیق ، انتظار داریم که تاثیر پیش بینی شده برای کیفیت گزارشگری مالی، برای شرکت هایی که بخش بزرگ و عمده ای از ارزش شرکت ، وابسته به فرصت های رشد آن است، قوی تر باشد.

[1] Miler and Modigiliani

2 Separation Principle

[3] Fama and Miller

4 Adverse Selection

5 Moral Hazard

6 Jensen and Meckling

7 Myers and Majluf

[8] Lintner

[9] Daniel

[10] Bushman and Smith

[11] Jensen

[12] Francis

[13] Bharath

[14]Chan

[15] Hall and Lerner

[16] Brown

[17] Smith and Watts

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري در کاهش اثر محدوديت سياست تقسيم سود روي تصميمات سرمايه گذاري
 • پايان نامه ارزيابي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122