پايان نامه نقش گردشگري حلال در جذب گردشگران مسلمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نقش گردشگري حلال در جذب گردشگران مسلمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 167 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نقش گردشگري حلال در جذب گردشگران مسلمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
1-1 طرح مسأله  2
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش 3
1-3 پرسش‌های پژوهش 3
1-3-1 پرسش‌های اصلی 4
1-3-2 پرسش‌های فرعی 4
1-4 فرضیه‌های پژوهش 4
1-5 اهداف پژوهش 4
1-5-1 اهداف اصلی 4
1-5-2 اهداف کاربردی 5
1-6 چارچوب کلان نظری تحقیق 5
1-7 متغیرها 6
1-8 روش پژوهش 7
1-8-1 نوع پژوهش 7
1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش 7
1-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش 8
1-8-4 روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده 8
1-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها 9
1-8-6 نقشه راه 9
1-9 موانع و محدودیت‌های پژوهش 11
1-10 تعریف عملیاتی واژه‌های پژوهش 11
1-11 خلاصه فصل اول 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 15
2-1 گردشگری 15
2-2 نقش گردشگری در کشورهای اسلامی 16
2-3 آمار گردشگری مسلمانان در سطح جهان 25
2-4 بخش عرضه در صنعت گردشگری 27
2-5 مفهوم حلال 29
2-6 گردشگری حلال 30
2-6-1 گردشگری حلال در ایران 32
2-7 مفهوم حلال در صنعت مهمان‌نوازی 33
2-7-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد اقامتگاه‌ها 39
2-7-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد اقامتگاه‌ها 39
2-8 مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل 39
2-8-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی 41
2-8-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی 41
2-8-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد حمل و نقل عمومی 41
2-9 مفهوم حلال در صنعت غذا و نوشابه 42
2-9-1 قانون حلال در کشورهای مختلف 45
2-9-2 استانداردهای حلال و صدور مجوز 47
2-9-2-1 استانداردهای حلال 47
2-9-2-2 مجوز حلال 49
2-9-2-3 بررسی و تأیید 50
2-9-3 استفتائات مراجع تقلید در مورد غذا و نوشیدنی حلال 50
2-9-3-1 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد غذا و نوشیدنی حلال 50
2-9-3-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد غذا و نوشیدنی حلال 51
2-10 مفهوم حلال در جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری 52
2-10-1 رقص 52
2-10-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد رقص 52
2-10-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد رقص 54
2-10-1-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد رقص 55
2-10-2 قمار 57
2-10-2-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد قمار 57
2-10-2-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد قمار 58
2-10-2-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد قمار 59
2-10-3 ورزش 61
2-10-3-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد ورزش 61
2-10-4 موسیقی 62
2-10-4-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد موسیقی 62
2-10-5 مسابقات 67
2-10-5-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد مسابقات 67
2-11 کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلال 68
2-11-1 مالزی 68
2-11-2 ترکیه 70
2-11-2-1 تسهیلات اقامتی ترکیه 71
2-11-2-2 تسهیلات کنار دریای ترکیه 72
2-11-2-3 تسهیلات چشمه‌های آب معدنی ترکیه 72
2-11-3 امارات متحده عربی 73
2-11-4 سنگاپور 74
2-11-5 عربستان سعودی 75
2-12 پیشینه تحقیق 76
2-13 مدل توصیفی پیشنهادی اولیه 77
2-14 خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 81
3-1 روش پژوهش 81
3-2 جامعه پژوهش 81
3-3 قلمرو زمانی 82
3-4 قلمرو مکانی 82
3-5 تعیین حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری82
3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 83
3-7 پرسشنامه 83
3-7-1 روایی پرسشنامه 84
3-7-2 پایایی پرسشنامه 85
3-7-3 مقیاس پرسشنامه 86
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86
3-8-1 آمار توصیفی 87
3-8-2 تحلیل داده‌ها 87
3-9 خلاصه فصل سوم 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 92
4-1 یافته‌های مربوط به پرسشنامه خبرگان 92
4-1-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه خبرگان 92
4-1-2 تحلیل داده‌های مربوط به سؤالات پرسشنامه‌ی خبرگان 94
4-1-2-1 آزمون دوجمله‌ای مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان 94
4-1-2-2 آزمون فریدمن یا رتبه‌بندی میانگین مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان 98
4-2 یافته‌های مربوط به پرسشنامه گردشگران 104
4-2-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه گردشگران 104
4-2-2 تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پرسشنامه‌ی گردشگران 107
4-2-2-1 آزمون T مربوط به پرسشنامه گردشگران 107
4-2-2-2 آزمون فریدمن مربوط به پرسشنامه گردشگران 110
4-3 خلاصه فصل چهارم 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 119
5-1 بحث و نتیجه‌گیری119
5-2 پیشنهادات و راهکارهای کاربردی 124
5-3 محدودیت‌های پژوهش 125
5-4 پیشنهادات به سایر محققین 126

منابع و مآخذ فارسی

رضوانی، محمدرضا. (1387). توسعه گردشگری روستایی. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. تهران، 4.

سازمان کنفرانس اسلامی. (1373). مباحث کشورها و سازمان های بین المللی. دفتر مطالعات امور خارجه، تهران.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1389). متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه. مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی.

کاظمی، مهدی. (1386). مدیریت گردشگری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، 269 صفحه.

مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی. (1387). فرهنگ فقه فارسی، مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، جلد3، 366.

 منابع و مآخذ لاتین

Bin Muhamad Nor, N., & Daud, N. (2012). Destination branding strategies on Halal hospitality and its effect on tourists’ intention. 3rd international conference on business and economic research, 1678-1685.

(2013). Tourism Outlook 2013. COMCEC Coordination Office.

Dinar Standard. (2012). Global Muslim Lifestyle Travel Market 2012: Landscape & Consumer Needs Study For Airlines, Destinations & Hotels/Resorts. DinarStandard and Crescentrating LLC, 1-17.

Doswell,R . (1997). Tourism: How Effective Management Makes the Difference. Abingdom: Routeledge.

Duman, T. (2011). Value of Islamic Offering: Perspectives from the Turkish Experience. World Islamic Forum, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-15.

Halbase PTE Ltd. (2009). Halal Tourism, Halbase, Singapore, 1-3.

Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. SAGE, 17-23.

Hazbun, W. (2008), Beaches, Ruins, Resorts: The Politics of Tourism in the Arab World, University of Minnesota Press, London.

Imani Kalesar, M. (2010), Developing Arab-Islamic Tourism in the meddle East: An Economic Benefit or A Cultural Seclusion? , Intenational Politics, Vol.3, No. V, 105-136.

Kamaruddin, R. Iberahim, H. and Shabudin, A. (2012). Willingness to Pay for Halal Logistics: The lifestyle choice. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 50. 722-729

Laderlah, Rahman, S, Awang, Kh, Che Man, Y. (2011). A Study on Islamic Tourism: A Malaysian Expeience, 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, vol.17, 186-187.

Maysami, R.C. and Kwon, W.J. (1999), “An analysis of Islamic takaful insurance: a cooperative insurance mechanism”, Journal of Insurance Regulation, Vol. 18 No. 1, 32-109.

Mohamed Nasir, k. Pereira, A. (2008), Defensive dining: notes on the public dining experiences in Singapore, Cont Islam, 61-73.

Razalli, M.R. Abdullah, S. and Hassan, M. (2011), Developing a Model for Islamic Hotels: Evaluating Opportunities and Challenges, Universiti Utara Malaysia, 91-95.

 

Rosenberg, P. Choufany, H.M. (2009). Spiritual Lodging – the Sharia- Compliant Hotel Concept. HVS GLOBAL HOSPITALITY SERVICES – DUBAI. 1-6.

Ruzevicius, J. (2012). Products Quality Religious-Ethnical Requirements and Certification. ECONOMIC AND MANAGEMENT. 17 (2).

Sahida, W. Abdullah, S. and Hassan, M. (2011), The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia. @nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, 138-142.

چکیده

امروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان در جهان و همچنین تمایل این افراد به گردشگری با رعایت موازین دینی، گردشگری حلال در جهان رونق بسیاری پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری و تبیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایش است. در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تببین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری و خبرگان مذهبی و جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل تمام گردشگران ورودی مسلمان به ایران می‌شود. برای تبیین بخش‌های مختلف عرضه از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری هادسون استفاده شده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش دارد. در این پژوهش برای تحلیل آماری از آزمون‌های T، دوجمله‌ای و فریدمن بهره برده‌ایم. برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرومباخ استفاده شده که در هر دو پرسشنامه پایایی تأیید شده است. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. در نهایت محقق ضمن تبیین مدل اجزای گردشگری حلال در بخش عرضه و نظرخواهی از گردشگران ورودی مسلمان به این نتیجه رسید که گردشگری حلال نقش زیادی در جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

واژگان کلیدی پژوهش: حلال، گردشگری حلال، عرضه خدمات حلال، گردشگر مسلمان

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه به دلیل جمعیت بسیار زیاد مسلمانان جهان و همچنین تمایل این افراد برای گردشگری با رعایت موازین اسلامی گردشگری حلال رونق بسیاری پیدا کرده است. تا جایی که حتی کشورهای غیر اسلامی نظیر ایتالیا و روسیه نیز در  زمینه‌ی این نوع از گردشگری برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام داده‌اند. مسأله‌ی حلال در بیشتر صنایع امروزی از قبیل مواد غذایی، مواد آرایشی، حمل و نقل و غیره نفوذ کرده است. صنعت گردشگری نیز می‌تواند با رعایت پاره‌ای از قوانین شرعی اسلام بازار بزرگ مسلمانان جهان را جذب کند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر و مسائل ناشی از آن بیشتر مسلمانان دنیا گرایش به سفر به سمت کشورهای اسلامی دیگر پیدا کردند. از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است و قوانین آن مطابق با موازین دینی اسلام است، می توان گردشگری حلال را در این کشور با سهولت بیشتری رونق داد.

در فصل اول ابتدا به طرح مسأله و ضرورت و اهمیت آن پرداخته می‌شود و سپس پرسش‌ها، اهداف، فرضیات، متغیرها و روش پژوهش آورده می‌شود. در نهایت پس از بیان محدودیت‌های پژوهش واژگان پرکاربرد پژوهش تعریف می‌شوند.

1-1 طرح مسأله

در حال حاضر حدود یک‌‌و‌‌نیم میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند. همانطور که می‌دانیم زندگی مسلمانان بر اساس دستورات کتاب مقدس قرآن، سنت و حدیث جهت‌دهی می‌شود. بنابراین برای گذران زندگی خود با قوانینی متفاوت از دیگران مواجه هستند. یکی از جنبه‌های مهم زندگی افراد تفریح و سفر است. مسلمانان دنیا نیز با رعایت موازین دینی خود می‌توانند به سفر بپردازند (زمانی فراهانی و هندرسون، 2010: 79). گردشگری حلال نوعی از گردشگری است که مطابق با موازین دینی مسلمانان گسترش می‌یابد (مؤسسه‌ی حل بیس، 2009: 1).

از آن‌جایی که ایران کشوری اسلامی است، می‌تواند در جهت توسعه گردشگری حلال بسیار موفق عمل کند. اما متأسفانه کشور ما تاکنون نتوانسته است به اندازه‌ی ظرفیت‌های خود  مسلمانان زیادی را به سوی خود جذب کند. حتی ایران بر طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی در شمار ده کشور اول جهان از لحاظ جذب مسلمانان نیز جایی ندارد[1]. بدین جهت سعی ما بر این است تا در این تحقیق ابتدا به شناخت اجزای گردشگری حلال در ایران پرداخته و سپس از آن برای جذب گردشگران مسلمان استفاده کنیم. لازم به ذکر است که ما در این تحقیق، اجزای گردشگری حلال را تنها در بخش عرضه گردشگری بررسی می‌کنیم.

ضرورت و اهمیت پژوهش

جمعیت رو به افزون مسلمانان (7/1 میلیارد نفر) در سراسر دنیا موجب ایجاد بازار جدیدی به نام “بازار حلال” شده است. این بازار شامل غذای حلال، محصولات آرایشی و دارویی و همچنین خدمات گوناگون از جمله گردشگری است ( بن محمد نور[2]، 2012).

سازمان کنفرانس اسلامی بر این باور است که هرگاه جمعیت مسلمان یک کشور به بالای 50 درصد بالغ گردد به آن کشور اسلامی اطلاق می گردد (سازمان کنفرانس اسلامی، 1373). بنا‌بر‌این ایران نیز با توجه به جمعیت مسلمان بالای خود کشوری اسلامی است. از‌این‌رو می‌توان با استفاده از پتانسیل‌های موجود در این کشور اسلامی به جذب بازار بزرگ مسلمانان سرتاسر جهان پرداخت.‌‌

بنابر گزارش سازمان جهانی گردشگری 3/12 درصد از کل مبلغ هزینه‌شده توسط گردشگران بین‌المللی در سال 2011 میلادی مربوط به گردشگران مسلمان بوده است و با توجه به رقم کل 1034 میلیارد دلاری درآمد صنعت گردشگری طی این سال مالی، سهم مسلمانان در تولید درآمد گردشگری حدود 126 میلیارد دلار است. بنابراین اگر ایران بتواند تنها 5 درصد از این درآمد را به خود اختصاص دهد، به رقم قابل‌توجهی دست پیدا خواهد کرد.

از طرفی با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و همچنین برنامه پنجم توسعه (1389)، جذب گردشگران مسلمان به ایران اسلامی، علاوه بر توسعه گردشگری کشور، به توسعه الگوی اسلامی- ایرانی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک فراوانی خواهد کرد.

پرسش‌های پژوهش

این پژوهش دارای دو دسته پرسش‌های اصلی و فرعی است.

1-3-1   پرسش‌های اصلی

مؤلفه‌های گردشگری حلال در ایران چیست؟

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران چیست؟

1-3-2  پرسش‌های فرعی

مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش حمل‌و‌نقل چیست؟

مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش غذا و نوشابه چیست؟

مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش اقامتگاه‌ها چیست؟

مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش جاذبه‌های گردشگری و رویدادها و کنفرانس‌ها چیست؟

اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه چگونه است؟

اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه برای گردشگران ورودی مسلمان به ایران چگونه است؟

چه رابطه‌ای میان گردشگری حلال در جمهوری اسلامی ایران و جذب گردشگران مسلمان وجود دارد؟

1-4.  فرضیه‌های پژوهش

گردشگری حلال رابطه‌ی مستقیم با جذب گردشگران مسلمان به ایران دارد.

 1-5  اهداف پژوهش

این پژوهش دارای دو دسته اهداف اصلی و اهداف کاربردی است.

1-5-1  اهداف اصلی

تبیین مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش‌های مختلف عرضه‌ی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛

ارائه‌ی مدل گردشگری حلال در بخش عرضه‌ی گردشگری؛

تبیین نقش گردشگری حلال بر جذب گردشگران مسلمان؛

1-5-2  اهداف کاربردی

شناسایی آن دسته از عواملی که بر جذب گردشگران مسلمان به ایران نقش بسزایی دارند و اولویت‌بندی این عوامل بر حسب اهمیت آنها؛

کمک به مسئولین امر جهت جذب تعداد بیشتر و با کیفیت بهتر گردشگران مسلمان به ایران؛

ارائه‌ی پیشنهادات و راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران مسلمان به ایران؛

‌1-6 چارچوب‌ کلان ‌نظری ‌تحقیق:

در تحقیق حاضر اجزای بخش عرضه گردشگری از مدل بازیگران اصلی صنعت گردشگری از هادسون[3] استخراج گردیده که در شکل 1-1 نشان داده شده است.

1-7 متغیرها

گردشگری حلال: گردشگری حلال محصولی جدید در صنعت گردشگری است که برای مسلمانان با رعایت موازین دینی آنان خدمات گردشگری ارائه می‌دهد ( پروهیک[4]، 2011).

حمل و نقل: حمل ‌و ‌نقل شامل خطوط هوایی، کشتیرانی و راه آهن می‌شود (هادسون، 2008: 17).

اقامتگاه‌ها: بر طبق مدل هادسون (2008) اقامتگاه‌ها شامل هتل، متل، مسافرخانه، منازل و خانه‌های روستایی، کمپ‌ها، آپارتمان‌ها، مزارع و دامداری‌ها می‌شود.

غذا و نوشابه: بر طبق مدل هادسون (2008) خدمات غذا و نوشابه شامل رستوران‌های با خدمات کامل، رستوران‌های با خدمات سریع، عرضه‌کنندگان غذا و نوشابه و گردشگری غذا و نوشیدنی می‌شود.

جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری: جاذبه‌های گردشگری به دو دسته طبیعی و ساخته دست بشر طبقه‌بندی می‌شوند و مشتریان به طور فزاینده‌ای به منظور فراهم آوردن سرگرمی جذب این اماکن می‌شوند. طبق دسته‌بندی هادسون (2008: 21) جاذبه‌های گردشگری شامل سرگرمی، جاذبه‌های فرهنگی، جاذبه‌های تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و رقابت‌ها می‌شود. یک رویداد خاص رویدادی است که یک بار یا گاهی اوقات خارج از برنامه یا فعالیت‌های عادی می‌افتد. برای مشتریان یا مهمانان، یک رویداد خاص، فرصتی برای گذراندن اوقات فراغت، کسب تجربه‌ی فرهنگی و اجتماعی خارج از انتخا‌ب‌ها و تجربه‌های عادی و روزمره است (سوفوکلیس[5]، 2007: 1).

گردشگر مسلمان: طبق تعریف سازمان جهانی جهانگردی (1995) فردی است که به مکانی دور از محل زندگی خود برای مدت کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و اهداف دیگر سفر می‌کند. بنا بر آنچه از آیه‌ی 85 سوره‌ی آل‌عمران (هر کس غیر از اسلام را دین خود برگزیند، از او پذیرفته نیست) و همچنین آیه‌ی 3 سوره‌ی مائده (امروز دین شما را به کمال رساندم …و اسلام را دین شما برگزیدم) استفاده می‌شود، مسلمان به پیروان دین اسلام اطلاق می شود.

1-8 روش پژوهش

1-8-1 نوع پژوهش

روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی با راهبرد پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش عرضه از پرسش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و برای بررسی نقش این مؤلفه‌ها در جذب گردشگران مسلمان از توزیع پرسشنامه بین گردشگران مسلمان بازدیدکننده از ایران، استفاده شده است.

1-8-2  قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش و جمع‌آوری داده‌های آن از  ابتدای تیر ماه 92 تا شهریورماه ماه 93 انجام پذیرفته است.

18-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش

در این پژوهش جامعه‌ی آماری به منظور تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال شامل خبرگان صنعت گردشگری اعم از اساتید گردشگری دانشگاه، مدیران هتل و آژانس، مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین کارشناسان مذهبی است. جامعه‌ی آماری برای تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان شامل کلیه گردشگران ورودی مسلمان به ایران است.

نمونه‌ی ‌جامعه‌ی نخست شامل اساتید گردشگری دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران و شیخ بهایی اصفهان، مدیران هتل‌های عالی‌قاپو و ملل و آژانس رویای پرواز در اصفهان، مدیران هتل‌های هرند و جواد در مشهد و کارشناسان مذهبی حرم مطهر امام رضا (ع) و سازمان‌های تبلیغات اسلامی در شهرهای اصفهان و مشهد است. تعداد 30 پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد که به 17 پرسشنامه پاسخ داده شد.

نمونه‌ی جامعه دوم شامل گردشگران مسلمان ورودی به ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد است. پرسشنامه‌ی تهیه شده در شهر تهران در هتل‌های 3 ستاره‌ی منطقه‌ی 6، در شهر اصفهان در هتل‌های 2 ستاره و 3 ستاره منطقه‌ی 1 و 3 و جاذبه‌های گردشگری از جمله باغ پرندگان و باغ گلها و در شهر مشهد بین زائرین خارجی حرم مطهر امام رضا توزیع گردید. تعداد 450 پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد که به 408 پرسشنامه پاسخ داده شد.

1-8-4 روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده

به منظور سنجش شاخص‌های مدل نظری پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا ابتدا از طریق مطالعه مقالات و کتب، اجزای گردشگری حلال در هر یک از بخش‌های عرضه شناسایی شدند و سپس با نظارت استاد راهنما پرسشنامه‌ای جهت تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال تهیه شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ی خبرگان و تعیین مؤلفه‌ها، پرسشنامه‌ی دوم تهیه شد. پرسشنامه‌ی اولیه به منظور برخورداری از روایی لازم برای توزیع در جامعه مورد پژوهش بازنگری شد و در نهایت منجر به تهیه پرسشنامه‌ی نهایی گردید که نمونه‌ای از آن در پیوست آمده است.

1-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها

در این پژوهش برای پرسشنامه‌ی خبرگان از تکنیک‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن) و برای پرسشنامه‌ی گردشگران نیز از تکنیک‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و آزمون تی) استفاده شده است.

1-8-6  نقشه راه

مراحل کلی انجام این پژوهش در شکل 1-3 نشان داده شده است.

 [1] 2010 UNWTO data, various national tourism statistic sources

[2] Bin Muhamad Nor

[3] Hudson

[4] Prohic

[5] Sofoklis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122