پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 214 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
مقدمه 3
فصل اول: معرفی رضا براهنی 5
1-1. رضا براهنی 6
1-1-1. زندگی شخصی 6
2-1-1. زندگی اجتماعی 7
3-1-1. آثار رضا براهنی 8
4-1-1. سبک رضا براهنی 9
2-1. جایگاه رضا براهنی در ادبیات معاصر 10
فصل دوم: نماد 12
1-2. تعریف نماد 13
1-1-2. تفاوت رمز و نماد 15
2-1-2. تفاوت نماد و استعاره 17
3-1-2. تفاوت نماد و کنایه 20
4-1-2. تفاوت نماد و نشانه 22
5-1-2. تفاوت نماد و تمثیل 23
6-1-2. نماد و اسطوره 26
2-2. نمادپردازی به عنوان یک مکتب 29
1-2-2. شباهت¬ها و تفاوت¬های سمبولیسم اروپایی و سمبولیسم شعر معاصر ایران 32
3-2. ویژگی¬های نماد 36
1-3-2. کارکرد نماد 39
2-3-2. قرینه¬ها یا کلیدهای گشایش نماد 41
3-3-2. انواع نماد 42
4-2. نمادپردازی در شعر معاصر 47
فصل سوم: نمادپردازی در اشعار رضا براهنی 51
1-3. کلان¬نمادها یا نمادهای تکرارشونده در اشعار رضا براهنی 52
1-1-3. آفتاب و شب 53
2-1-3. جنگل و شهر 58
2-3. نمادهای اسطوره¬ای 63
1-2-3. کهن¬الگوی آنیما در اشعار رضا براهنی 76
3-3. خرده¬نمادها در اشعار رضا براهنی 88
1-3-3. آینه 88
2-3-3. ابر 90
3-3-3. باد 92
4-3-3. باران 94
5-3-3. برف 95
6-3-3. پنجره 97
7-3-3. جانوران 99
8-3-3. خانه 106
9-3-3. دریا 110
4-3. نمادهای ارگانیک در اشعار رضا براهنی 113
فصل چهارم: نتیجه¬گیری 193
1-4. نتیجه¬گیری 194
کتاب¬نامه 198

کتاب­نامه

آقاحسینی، حسین و خسروی، اشرف(1389). «نماد و جایگاه آن در بلاغت فارسی». مجلۀ بوستان ادب، دورۀ دوم، شمارۀ 2،تابستان، صص 30ـ1.

اسماعیل­پور، ابوالقاسم(1380). «اسطوره، هنر و ادبیات». مجلۀ سروش، شمارۀ 28، صص 15ـ6.

اکبری، فاطمه و پورنامداریان، تقی(1390). «رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه». نشریۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ 97، بهار، صص 60ـ54.

براهنی، رضا(1341). آهوان باغ. تهران: سپهر، چ اول.

(1366). اسماعیل. تهران: مرغ آمین، چ اول.

(1367). بیا کنار پنجره. تهران: مرغ آمین، چ اول.

(1343). جنگل و شهر. تهران: جاوید، چ اول.

(1391). خطاب به پروانه‌ها. تهران: مرکز، چ پنجم.

(1371).طلا در مس. تهران: نویسنده.

(1358). ظل­الله. تهران: امیرکبیر، چ اول.

(1344). شبی از نیم­روز. بی­جا:چاپ خانۀ چهر، چ اول.

(1363). غم‌های بزرگ ما. تهران: نشر اول، چ اول.

(1372). گل بر گسترۀ ماه. تهران: نوید شیراز، چ دوم.

(1349). مصیبتی زیر آفتاب. تهران: امیر کبیر، چ اول.

(1369). یار خوش چیزی است. تهران: ویس، چ اول.

بزرگ بیگدلی، سعید و دیگران(1389). «تحلیل و سیر بازتاب مضامین و روایت‌های اسطوره‌های ایرانی در رمان‌های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387)». فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ نوزدهم، زمستان، صص262ـ237.

پورنامداریان، تقی و دیگران(1391). «بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر». نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان، صص 48ـ25.

و خسروی شکیب، محمد(1387). «دگردیسی نمادها در شعر معاصر». فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 11، پاییز و زمستان، صص 162ـ147.

(1376). رمز و داستان‌های رمزی در ادبیات فارسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم.

تقی­آبادی، حمید(1390). «روش و رویکردهای رضا براهنی در نقد ادبی». نامۀ نقد (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران به کوشش محمود فتوحی، تهران: خانۀ کتاب، چ اول، صص78ـ53.

حجازی، بهجت(1388). «بازآفرینی اسطورۀ سیمرغ و ققنوس». فصلنامۀ مطالعات عرفانی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان، شمارۀ 10، پاییز و زمستان، صص148ـ119.

حجوانی، مهدی(1375). «کاربردهای علم بیان در ادبیات داستانی (مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه، تمثیل)». نشریۀ ادبیات داستانی، شمارۀ 40، تابستان، صص29ـ23.

حسن­لی، کاووس(1386). گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران. تهران: ثالث، چ دوم.

حسینی، حسن(1384). «نماد در کلام وتصویر». مجلۀ شعر، شمارۀ 45، زمستان، صص27ـ22.

حمیدیان، سعید(1381). داستان دگردیسی (روند دگرگونی‌های شعر نیما یوشیج). تهران: نیلوفر، چ اول.

خائفی، عباس و نورپیشه، محسن(1383). «آشنایی­زدایی در اشعار یدالله رویایی». فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، شمارۀ 5، پاییز، صص 74ـ55.

دزفولیان، کاظم و عباسی، علی(1384). «بهبود زبان فارسی از منظر ادبی». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ 45 و46، بهار وتابستان، صص 72ـ53.

ذوالفقاری، محسن و امیدعلی، حجت­الله(1393). «نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسۀ آن­ها با هم». فصلنامۀ تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال ششم، شمارۀ اول(پیاپی 19)، بهار، صص 204ـ189.

زادهوش، محمدرضا(1390). آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری. اصفهان، چ اول.

زارع، مرضیه(1390). «سمبولیسم در فرانسه و شعر معاصر ایران». فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارۀ 17، بهار، صص52ـ33.

زرقانی، مهدی(1383). چشم­انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث، چ اول.

ستاری، جلال(1373).سیمای زن در فرهنگ ایران. تهران: مرکز، چ اول.

سید حسینی، رضا(1385). مکتب‌های ادبی. جلد اول، تهران: نگاه.

شفیعی کدکنی، محمدرضا(1383). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران:سخن، چ دوم، ویرایش دوم.

شمس لنگرودی، محمد(1387). تاریخ تحلیلی شعر نو. جلد سوم، تهران:مرکز.

شمیسا، سیروس(1390). بیان. تهران: میترا، چ اول از ویراست چهارم.

و حسین­پور، علی(1380). «جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصر ایران». مجلۀ مدرس، دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان، صص 42ـ27.

(1371). داستان یک روح. تهران: فردوس و مجید، چ اول.

صرفی، محمدرضا(1382). «درآمدی بر نمادپردازی در ادبیات». مجلۀ فرهنگ، شماره 46 و47، تابستان و پاییز، صص178ـ159.

صلاحی مقدم، سهیلا(1389). «نماد و کهن­الگوی نمادین در مثنوی معنوی». فصلنامۀ تخصصی مولوی­پژوهی، سال چهارم، شماره 9، پاییز و زمستان، صص146ـ127.

طاهباز، سیروس(1357). حرف‌های همسایه. تهران: دنیا.

فتوحی، محمود(1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن، چ اول.

و علی­نژاد، مریم(1386). «نوآوری‌های نیما در فرم درونی». فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، سال 5، شماره 18، زمستان، صص116ـ.103

فروم، اریک(1349). زبان ازیادرفته.ترجمۀ ابراهیم امانت، تهران: مروارید.

فضائلی، سودابه(1386). «جهان بدون نماد و مرگ معنوی انسان: ارتباط آیین، اسطوره ونماد». مجلۀ آزما، شماره 53، مهر، صص 11ـ8.

کریمی، فرزاد(1392). «نقش رمزگان نمادها در ساخت تصویری شعر نو ایران». هفتمین همایش پژوهش‌های زبان وادبیات فارسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان، اسفند، صص 1467ـ1454.

کزازی، میر جلال­الدین(1368). از گونه ای دیگر. تهران: مرکز، چ اول.

کندری، مهران(1382). «سمبولیست و سمبولیسم در ادبیات». مجلۀ فرهنگ، شماره 46 و47، تابستان و پاییز، صص 254ـ245.

میرصادقی، میمنت(1373). واژه نامۀ هنر شاعری، تهران: کتاب مهناز.

ناظمیان، رضا(1385). «زمینه‌های درک رمز و نماد در شعر عرب». مجلۀ زبان و ادب، سال نهم، شماره 29، پاییز، صص 204ـ184.

نصر اصفهانی، محمدرضا و حاتمی، حافظ(1388). «رمز و رمزگرایی با تکیه بر ادبیات منظوم عرفانی». فصلنامۀ ادبیات عرفانی واسطوره­شناختی، سال پنجم، شماره16، پاییز، صص 196ـ165.

نظریانی، عبدالناصر و منفردان، الهام(1388). «نمادپردازی سیاسی _ اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی (با تکیه بر سه دفتر شعری میعاد در لجن، ترمه، حریق باد)». مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هشتم، شماره 28، زمستان، صص160ـ139.

نیکوبخت، ناصر و قاسم­زاده، علی(1384). «زمینه‌های نمادین رنگ در شعر معاصر (با تکیه و تأکید بر اشعار نیما یوشیج، سهراب سپهری و علی موسوی گرمارودی)». نشریۀ ادب و زبان فارسی دانشکدۀ باهنر کرمان، شماره 8(پیاپی 15)، دوره جدید، زمستان، صص238ـ209.

ولک، رنه و وارن، آوستن(1373). نظریۀ ادبی، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

همایی، جلال­الدین(1373). معانی و بیان. تهران: هما، چ دوم.

یونگ، کارل گوستاو(1377). انسان و سمبل­هایش. ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.

چکیده

یکی از جریان­های مهم شعر معاصر، شعر نمادین است. گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها خفقان موجود در فضای سیاسی _ اجتماعی کشور و سانسور شدید است. درنتیجه برخی شاعران و نویسندگان متعهد با بیان غیرمستقیم و نمادین، اندیشه و طرز تلقی خود را از مسائل سیاسی _ اجتماعی بیان می­کنند.

افزون بر این، پرهیز از ساده­گویی و ساده­اندیشی، ابهام­آفرینی هنری، عمق­بخشی و دوری از سطحی­نگری، آشنایی­زدایی و همراه­کردن مخاطب در آفرینش معانی جدید در شعر، موجب روی­آوردن شاعران و نویسندگان به نماد و نمادپردازی در آثار هنری خود شده است.

یکی از شاعران نمادپرداز معاصر «رضا براهنی» است. با توجه به اهمیت نمادپردازی در شعر معاصر و نقش آن در درک معنای مورد نظر شاعر، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نمادپردازی در شعر رضا براهنی به چه شیوه­هایی صورت گرفته است؟

با مطالعه، تأویل و تفسیر آثار شعری براهنی این نکته روشن شد که نمادها در بافت شعر او به سه شیوه (خرده­نماد،کلان­نماد و نماد ارگانیک) به کار رفته است که از میان آن­ها نمادهای ارگانیک و کلان­نمادها مضامین سیاسی _ اجتماعی دارند.

واژگان کلیدی: رضا براهنی، شعر معاصر، نماد، نمادپردازی، سبک شخصی.

 پیشگفتار

این پایان نامه پژوهشی است با عنوان «نماد و نمادپردازی در شعر رضا براهنی»که در آن به صورت تحلیلی، نماد و شیوه های نمادپردازی را مورد بررسی و کشف معانی قرار داده و در بررسی و تفسیر آن راه نوینی را در پیش گرفته است. این اثر علاوه بر چکیده، پیشگفتار و مقدمه شامل چهار فصل به شرح زیر است:

فصل اول شامل دو بخش است؛ ابتدا به معرفی رضا براهنی پرداخته و پس از آن جایگاه ایشان را در ادبیات معاصر بیان کرده است.

فصل دوم شامل چهار بخش است؛ در بخش نخست به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی نماد، تفاوت نماد با رمز، استعاره، کنایه، نشانه، تمثیل و ارتباط نماد و اسطوره می پردازد.

در بخش دوم به معرفی نمادپردازی به عنوان یک مکتب و شباهت ها و تفاوت های سمبولیسم اروپایی و سمبولیسم شعر معاصر ایران می پردازد.

در بخش سوم ویژگی ها و کارکرد نماد، دسته بندی آن و نیز قرینه ها یا کلیدهای گشایش نماد مطرح شده است.

در بخش چهارم مطالبی در خصوص نمادپردازی در شعر معاصر فارسی ارائه شده است.

فصل سوم به بررسی نمادپردازی در اشعار رضا براهنی می پردازد. در این بخش نمادهای ارگانیک، خرده نمادها، کلان نمادها و نمادهای اسطوره ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

فصل چهارم به نتیجه گیری اختصاص یافته که در آن نتایج کلی این پژوهش بیان شده است.

بدین وسیله از استاد گران مایه جناب آقای دکتر محمدحسن حسن زاده نیری که در تدوین و نگارش این پایان نامه راهنمای اینجانب بوده و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر شیرزاد طایفی که در تهیه و تنظیم این اثر مشاورم بوده اند، صمیمانه قدردانی نموده و سپاسگزارم.

مقدمه

نمادگرایی از گذشته تا به امروز، در تار و پود روان و ذهن آدمیان جای داشته است. بشر در گذشته با نمادهای خود زندگی می کرد بی آنکه بدان بیندیشد.در زمانِ معاصر است که کشفِ ریشۀ نمادها مورد توجه قرار گرفته است. امروزه، انسان­ها با روی­آوردن به جهانِ تعقل، به ظاهر از نمادهای خود دور شده­اند در حالی که بقایای آن درذهنِ انسانِ امروزی وجود دارد؛ بنابراین نمادها از دیدگاهِ روان­شناسی پلی هستند برای ارتباط ما با عمیق­ترین و مرموزترین بخشِ روانمان؛ بخشی که از دسترس خودآگاهی ما دور است و سرچشمۀ رفتارها و احساسات ما تلقی می­شود.

نمادپردازی به عنوان یک مکتب از اواخر قرن نوزدهم، از سوی شاعرانِ فرانسوی که از واقع¬گرایی و زبانِ خشکِ نویسندگان رئالیسم به ستوه آمده بودند، پایه­گذاری شد. سمبولیست­ها عقیده داشتند که اثر هنری باید تا حد ممکن از صراحت و بیانِ مستقیمِ مفاهیم فرار کند و به نمادها ونشانه­ها پناه آورد. نمادها و نشانه­ها ذهنِ خواننده را در کشف راز و رمزهای اثر به تحرّک وامی­دارد.

شعرِ امروز ایران با نیما آغاز می­شود؛ وی به عنوان بنیان­گذار شعرِ نو با بهره­گیری از ریشه­های فرهنگ و سنتِ گذشته و درآمیختن آن با شرایط سیاسی _ اجتماعی زمانۀ خود دست به نوآوری و ابتکار عمل زد؛ به طور مثال نیما برای نمادهایی با معنای از پیش تعیین­شده، کارکردهای جدیدی وضع کرد و با یاری زبانِ نمادین در شعر به طرح و بیانِ اندیشه­ها و انتقادات خود از مسائل سیاسی _ اجتماعی پرداخت. پیروانِ نیما پس از وی این شیوه را ادامه دادند تا در نهایت منجر به شکل­گیری جریان سمبولیسم اجتماعی در شعرِ معاصر ایران شد.

رضا براهنی نیز برای بیان اندیشه­های خود از نمادها و اساطیرِ نمادین بهره گرفته است. وی در آفرینش آثار خود هم از نمادهای عمومی و سنّتی استفاده کرده است و هم نمادهای شخصی و ابداعی.

 فصل اول

معرفی رضا براهنی

1-1.رضا براهنی

1-1-1. زندگی شخصی

الف) سال تولد: رضا براهنی در 21 آذر ۱۳۱۴ خورشیدی در تبریز از پدری کارگر و مادری نیمه­روستایی به دنیا آمد.

ب) خانواده: زندگی فقیرانه‌ای داشتند. براهنی تا هجده­سالگی ضمن درس خواندن، در کارخانه­های مختلف نیز کار می­کرد و تا سن 22 سالگی در تبریز ماند.

پ) تحصیلات: با کار و فقر و درس بزرگ شد. در سن 22 سالگی موفق به کسب لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشکدۀ ادبیات تبریز شد و پس از آن به ترکیه رفت. دو سال در ترکیه اقامت داشت و پس از دریافت درجه دکتری در رشتۀ خود از دانشگاه استانبول به ایران بازگشت و در دانشگاه به تدریس مشغول شد. وی همچنین تا زمان حضور در ایران چند دوره کارگاه نقد، شعر و قصه­نویسی برگزار کرد.

علاوه بر زبان انگلیسی، تا حدودی فرانسه و عربی می­داند. زبانِ ترکی نیز زبانِ مادری­اش است که بعدها کوشید از لهجه­های مختلف آن سر درآورد. بخش گسترده کارهایش را از همان آغاز، به فارسی نوشت و یکی دو کتاب و بعضی از مقالاتش را بعدها در زمان اقامت اجباری در امریکا به زبان انگلیسی تألیف کرد.

ت) دوران شاعری: 22 سال نخست زندگی براهنی در تبریز، از هیجان­انگیزترین روزهای این شهر بود. ازجمله مسائلی که بعدها در شعر و نثر براهنی تأثیر گذاشت می­توان به موارد زیر اشاره کرد: جنگ جهانی دوم، پنهان شدن مردم در آب­انبارها از ترس، قحطی در شهر و مشاهده مرگِ مردم گرسنه در خیابان­های تبریز، دیدنِ مرگ برادرها و خواهرها و دربه­دری­های خانواده­اش، مشاهده سربازان روس در شهر تبریز، پیدایش فرقۀ دموکرات که نخستین بارقه­های امید را در دل مردم تبریز به وجود آورد و پس از آن به­هم ریختن بساط فرقه، حضور ارتش و کشته شدن فداییان و اعدام بازماندگانِ فرقه در میدانِ ساعت تبریز.

براهنی شاعری است که شعر را خوب می­فهمد و می­شناسد، ولی از ابتدای کارِ شاعری راه مشخصی را طی نکرده است و ابهام­گویی و پیچیده کردن مفاهیم و تصاویر و توجه بیش از حد به ابداع، ساختار شعر او را در مسیری قرار داده است که سیر تکاملی مشخصی ندارد.

2-1-1. زندگی اجتماعی:

پس از بازگشت از ترکیه، در تهران ساکن شد و به فعالیت ادبی خود نظیر چاپ کتاب طلا در مس، تدریس در دانشگاه، نقدنویسی، بررسی کتاب و مقاله­نویسی در مجلات، هفته­نامه­ها و روزنامه­ها، چاپ کتاب قصه­نویسی و چاپ چند مجموعه شعر و رمان پرداخت.

آشنایی با جلال آل احمد، سیمین دانشور، فروغ فرخ­زاد، منوچهر آتشی، نادر نادرپور، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی، یدالله رؤیایی و بقیۀ نویسندگان، شاعران و هنرمندان مربوط به اواخر دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل است. از همان سال­ها حضور براهنی در عرصه ادبیات و فرهنگ جامعه دائمی بوده است. در سال 1351 برای تدریس ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌های تگزاس و یوتا به امریکا رفت و پس از بازگشت در 20 شهریور 1352 به سبب فعالیت‌های سیاسی و چاپ مقاله علیه رژیم دستگیر و زندانی شد. در سال 1353 بار دیگر به امریکا رفت و در سال 1356 جایزۀ بهترین روزنامه­نگار فعال در مسائل حقوق بشر را از آن خویش کرد. براهنی در سال­های تدریس در دانشگاه دو دورۀ فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و نیز فوق لیسانس ادبیات تطبیقی را بنیان نهاد. براهنی همچنین درسال 1384 برندۀ جایزۀ ادبی یلدا، برای یک عمر فعالیت فرهنگی در زمینۀ نقد ادبی شد.

3-1-1. آثار رضا براهنی

اشعار: آهوان باغ (۱۳۴۱)، جنگل و شهر (۱۳۴۳)، شبی از نیم­روز (۱۳۴۴)، مصیبتی زیر آفتاب (۱۳۴۹)، گل بر گسترۀ ماه (۱۳۴۹)، ظل­الله (۱۳۵۸)، نقاب‌ها و بندها (انگلیسی) (۱۳۵۶)، غم‌های بزرگ ما (۱۳۶۳)، اسماعیل (1366)، بیا کنار پنجره (۱۳۶۷)، یار خوش چیزی است (1369)، خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟ (1374).

رمان­ها: آواز کشتگان، رازهای سرزمین من، آزاده­خانم و نویسنده‌اش، الیاس در نیویورک، روزگار دوزخی آقای ایاز، چاه به چاه، بعد از عروسی چه گذشت؟

نقد ادبی: طلا در مس، قصه‌نویسی، کیمیا و خاک، جنون نوشتن، تاریخ مذکر، در انقلاب ایران چه شده است و چه خواهد شد، خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟، گزارش به نسل بی‌­سن فردا (سخنرانی­ها و مصاحبه‌ها).

4-1-1. سبک رضا براهنی

رضا براهنی از شاعران معاصری است که در روند شکل‌گیری اشعارش گونه­های متفاوتی از شکل و محتوای شعری را عرضه داشته است.  براهنی عمدتاً به دنبال محتوای شعر است تا سرایش آن. با این­همه استعداد شاعری او غیر قابل انکار است.

در میان اشعار او به­ویژه در میان عاشقانه­هایش شعرهای قابل توجه با نکات و تصاویر زیبا یافت می­شود. براهنی شاعری است آگاه نسبت به شعر فارسی و منتقدی است تیزبین و هوشیار. او از نخستین شاعرانی است که با انتشار اشعار پسانوگرا این سبک شعر را در ایران رواج داد. پس از براهنی برخی شاعران جوان به این سبک شعر متمایل شدند. شعر پسانوگرا به دلیل مبنا قراردادن سبک غربی در ایران منتقدان زیادی دارد. موافقان این سبک شعر در ایران آن را طبق نظریات فلسفی و سبکی دارای اندیشه و محتوای متفاوت از شعر سنتی و مدرن فارسی می‌دانند.

2-1 جایگاه رضا براهنی در ادبیات معاصر

رضا براهنی در عرصۀ فرهنگ و آفرینش ادبی ایران، شخصیتی چندبعدی است. او حوزه‌های مختلفی را برای نزدیک شدن به دغدغه­های ذهنی خود تجربه کرده است. از شعر، داستان، نقاشی، سینما، فلسفه، تاریخ، سیاست، مطالعات فرهنگی، عکاسی، روزنامه­نگاری و نقد و نظریۀ ادبی.

در زمینۀ نقد، مشخص­ترین ویژگی کار او تطبیق ادبیات فارسی با ادبیات جهان و یا بررسی تطبیقی ژانرها و سبک‌های مختلف ادبیات فارسی است. براهنی کارش را در نقد ادبی از اوایل دهۀ چهل آغاز کرد. این دهه، دهۀ شکوفایی شعر معاصر فارسی است. گفتمان نقد ادبی در ایران نیز به صورت جدّی در این دهه به وجود آمد. این شروع جدی و تداوم آن از سوی افرادی مثل براهنی سبب شد در دهۀ چهل، شخصیت دیگری به شخصیت­های ادبی اضافه شود: «منتقد ادبی».

در این زمینه شمس لنگرودی می­نویسد: «نقد شعر در دهۀ سی، به­رغم ظاهر علمی، نقدی ذوقی _ خلاقی بود؛ نقدی بود بر اساس دانش عمومی منتقد در زمینه‌های مختلف و علایق شخصی به مقولۀ شعر و شاعری. نقد درمعنای علمی در دهۀ چهل پاگرفت، اگرچه از انحراف و حبّ و بغض­ها هنوز خالی نبود. فعال‌ترین و مطرح­ترین منتقدان دهۀ چهل عبارت بودند از: عبدالعلی دستغیب، یدالله رویایی، اسماعیل نوری­علا، محمد حقوقی، م. آزاد، مهرداد صمدی و دکتر رضا براهنی که به­رغم پاره ای انحرافات، اصولی‌ترین نقدها را نوشت» (شمس لنگرودی، 1377: 3/22-21).

به لحاظ نقد ادبی، مهم­ترین اقدام درحوزۀ شعر، تفکیک دقیق شعر نیمایی از غیرنیمایی بود. این اقدام در تثبیت شعر نیما و شاعرانی که به­راستی از او متأثر بودند، مؤثر واقع شد. درواقع نقطۀ شروع فعالیت براهنی همین کار بود. او به طور جدی، کار خود را در نقدنویسی از توضیح و تشریح نظریۀ ادبی نیما در مقابل گفتمان ادبیات کلاسیک آغاز کرد.

از دیدگاه حمید تقی­آبادی در مقالۀ «روش و رویکردهای رضا براهنی در نقد ادبی» مهم­ترین اهداف براهنی در تشریح شعر نو نیمایی در مقابل شعر کلاسیک عبارتند از:

مقابله با فضای سنتی وغیرخلّاق؛

تعریف و بازتعریف بعضی موضوع­ها نظیر: شعر، تصویر، تشکل هنری، کمپوزیسیون، شکل ارگانیک و غیرارگانیک، هارمونی، ریتم، وزن، تعهد، تجدد، واحدهای شعری و غیره؛

ارائۀ راهکارهای جدید برای بررسی آثار ادبی؛

حمله به جریان شعر رمانتیک؛

فراهم­کردن فرصت برای شنیدن صداهای دیگر

(تقی­آبادی، 1390: 54-53).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122