پايان نامه نوآوري هاي کلامي علاّمه طباطبايي(ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نوآوري هاي کلامي علاّمه طباطبايي(ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 206 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نوآوري هاي کلامي علاّمه طباطبايي(ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بخش اول: كليات 2
بیان مساله 3
پرسش اصلی 3
پرسش هاي فرعي 3
فرضیه های تحقیق 3
پیشینه تحقیق: 4
روش تحقیق 4
مبادی و مفاهیم 5
1 ـ معنای شناسي كلام 5
1-1. معناي لغوي 5
1-2. معنای اصطلاحي 6
1-3.موضوع علم کلام 6
1-4.تاریخچه علم کلام 8
1-5. اولین مسئله کلامی از منظر علاّمه طباطبایی 10
1-6. جايگاه علاّمه در كلام معاصر 11
2- نوآوری‌های علاّمه طباطبایی در كلام 12
2- 1. صوری و شکلی 12
2 ـ 2. نوآوری در روش‌ها 13
2 ـ 3. نوآوری در تحول و تکامل محتوایی 13
4 ـ پرداختن به مباحث جدید کلامی 13
بخش دوم: نو آوري هاي علاّمه در بحث توحید و صفات الهي 15
فصل اول : براهين اثبات خدا 16
برهان صدیقین 16
تقریر علاّمه در کتاب نهایه الحکمه: 19
ویژگی‌ها و امتیازات تقریر علاّمه طباطبایی 20
نتیجه‌گیری 20
برهان حرکت 21
تقریر برهان حرکت 21
تسرّی حرکت در همه مقولات در اندیشه علاّمه طباطبایی 22
برهان حدوث 23
برهان تمانع 24
نقد تقریر متکلمان و فخر رازی 25
براهين قرآني بر اثبات وجود خدا 26
فصل دوم: اسماء وصفات الهی 30
1.اسم و صفت در لغت 30
2.اسم و صفت در علم کلام 30
3.اسم وصفت در کلام معصومین 31
دیدگاه علاّمه طباطبایی 31
4- تقسیم بندی صفات الهی 33
5- عینیت صفات با ذات: 34
6- اسم اعظم 36
7- علم الهی قبل از ایجاد اشیاء 37
8- قدرت الهی 39
قدرت در لغت و اصطلاح 39
اثبات قدرت خدا از دیدگاه علامه 41
9- حیات الهی 43
10- اراده الهی 44
11- کلام الهی 45
12- سلب حد از خدا 47
13- رؤیت خدا 49
فصل سوم : جبر و اختيار 52
1- جبر و اختیاری بودن ایمان و کفر 52
2- عدم تفاوت بين فاعل بالجبر و فاعل بالقصد 59
3- شرور 60
بخش سوم: راهنما ‌شناسی 69
فصل اول: نبوت 70
اثبات نبوت 70
1- برهان حکمت 71
2 ـ برهان اعجاز 71
3 ـ دلیل بر خالی نبودن زمین از حجت 72
نبوت با نگاه به قاعده استخدام 73
فرق نبی با رسول 74
عصمت انبیا(ع) 76
مراتب عصمت 76
ادله‌ی عصمت انبیا 77
وحی‌شناسی 79
خاتمیت 82
1 ـ کمال دین 83
2 ـ مصونیت منبع و تعدد آن 83
3 ـ کمال و بلوغ مخاطبان 83
4 ـ اصل امامت 84
5 ـ اجتهاد و ارائه‌ی معیارهای تفسیر دین 84
6 ـ اهتمام به عقل و نیازهای انسانی 84
فصل دوم: امامت 87
تعریف لغوی امامت 87
تعریف اصطلاحی امامت 87
امامت و هدایت باطنی در قرآن کریم 88
ضرورت وجود امام 93
ضرورت وجود امام در قرآن 95
امامت مستلزم اهتدا به حق است نه برعکس 96
امامت فراتر از نبوت 98
صفات امام 100
1 ـ علم امام 100
علم امامان در بیان علاّمه طباطبایی 101
پرسش و پاسخ در مورد علم امام در بیان علاّمه طباطبایی 104
علم امام و نهضت سیدالشهدا در بیان علاّمه طباطبایی 106
قسم دوم از علم امام علم عادی است 108
2 ـ عدالت امام 108
تعریف عدالت در بیان علاّمه طباطبایی 109
اقسام عدالت 110
3 ـ عصمت امام 112
عصمت در لغت 113
عصمت امام در بیان علاّمه طباطبایی 115
دلایل عقلی عصمت امام 117
الف ـ شرح حفاظت از شرع، عصمت است 117
ب ـ اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم می‌آید 117
افضلیت امام در کلام علاّمه طباطبایی 118
بخش چهارم: معاد شناسی 122
فصل اول: بحث روح 123
حقیقت انسان 123
حقیقت روح 124
مصادیق روح در قرآن و ارتباط بین آن‌ها 127
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 130
انقطاع روح از بدن 131
عالم برزخ 132
نفخ صور و قیامت 133
فصل دوم : بهره‌مندان از شفاعت 135
احباط و تکفیر 138
خلود در عذاب 140
فصل سوم : پاسخ به شبهات 143
1. شبهه‌ی مفسران 143
2. شبهه‌ی برخی از فلاسفه و متکلمان اسلامی 145
پاسخ 147
الف ـ صورت خروج از فطرت 148
ب ـ صورت‌ بقای فطرت 149
اقلی و اکثری بودن خلود در عذاب 153
بخش پنجم: نوآوری های علاّمه طباطبایی در مسائل جديد کلامي 156
فصل اول: علم و ادراک 157
تعریف علم از دیدگاه حکما 157
چگونگی مطابقت علم با واقعیات بیرونی 158
الف ـ دیدگاه سوفسطائیان 159
ب ـ دیدگاه شکاکان «مکتب سپتی سیسم» 159
ج ـ دیدگاه علاّمه طباطبایی 159
دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره‌ی صورت‌های علمی 160
جمع بندی و نتیجه گیری 167
1. تعیین و انسجام مباحث شناخت شناسی 167
2. تفاوت و امتیاز ادراکات حقیقی و اعتباری 167
3-کیفیت انتزاع بدیهيات اولیه عقلی از محسوسات 168
فصل دوم: عقل و دين 169
عقل و دین و تبیین‌های علامه 172
نمونه‌ی اول: توحید غیر عددی 173
نمونه‌ی دوم: تسبیح موجودات و تبیین عقلانی آن 173
نمونه‌ی سوم: تبینی عقلانی «جایگاه شیطان در نظام آفرینش» 174
فصل سوم: دین، دین‌داری، منشأ دین 176
مقدمه: 176
انواع تبیین‌ها و ديدگاه علامه 177
پیشینه‌ی دین 179
ضرورت دین‌پژوهی 180
تعریف دین 182
منشأ دین 184
منشأ دین‌داری 185
رابطه‌ی دین و اجتماع 188
نقش جامعه در پیدایش دین 190
نتیجه‌گیری 191
فصل چهارم: رستگاری و نجات پیروان ادیان 193
توضیح اصطلاحات 194
1- نجات 194
2 ـ رستگاری 194
3 ـ ایمان 195
4- عمل صالح 195
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش 196
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری 197
کثرت‌گرایی دینی نجات‌بخش هنجاری از دیدگاه علاّمه طباطبایی 197
عمل صالح از غیر موحدان 203
نجات غیر موحدان مقصر 205
نتیجه: 206
جمع بندي و نتيجه گيري 209
فهرست منابع 212

فهرست منابع

* قرآن كريم

ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،‌بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، 1959 م

ابن سینا، حسین بن عبدالله، الالهیات الشفاء، قم: مکتبة‌ آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1404 ق.

ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه، 1375.

ابن سینا، حسین بن عبدالله، التعلیقات، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1421 ق.

ابن فارس، معجم مقاییس اللغه ، قم : دفتر تبليغات اسلامی ، 1404 ق .

ابن منظور، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، 1405 ق.

احمدی ،عبدالرضا، آزادی و جايگاه آن در حكومت از نگاه قرآن، بينات، شماره ی 46 .

اردستانی، محمدعلی، چالش‌هایی در شرور پاسخ‌های علاّمه طباطبایی، قبسات، سال چهاردهم، تابستان 1388.

اردستانی، محمدعلی، وحی‌شناسی در اندیشه‌ی تفسیری علاّمه طباطبایی، قبسات، سال سیزدهم، بهار 1387.

اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین واختلاف المصلحین، قاهره: مکتبة النهضة مصرية، 138 ق.

الله بداشتی، علی، اراده‌ مطلقه خدا و آزادی اراده انسان، کیهان اندیشه، شماره‌ 63.

الله بداشتی، علی، قدرت خدا از ديدگاه صدرالمتالهين ، نامه مفيد ، زمستان 1379 ، شماره 24 .

الله بداشتی، علی، اراده خدا با تكيه به آرای امام خمينی ، انديشه نوين دينی ، تابستان 1386 ، سال سوم ، شماره 9 .

امید،‌ مسعود، دین‌شناسی، علاّمه طباطبایی، مجله‌ی کلام، سال سوم، شماره‌ی 4.

ایجی، قاضی عضدالدین، المواقف فی الكلام ، (8 جلدی) چاپ اول‌، ‌قم : انتشارات الشريف الرضی ، 1412 ق .

بابایی، حبیب‌الله، نظریه‌ی وحدت در فلسفه‌ی دین از منظر علاّمه طباطبایی، مجله‌ی آیینه‌ی پژوهش، آذر و دی 1384، شماره‌ی 95.

براترند، راسل، چرا مسیحی نیستم، ترجمه‌ی عبدالعلی دستغیب، تهران: روز، 1351.

بهشتی، احمد، مسأله‌‌ی خلود در عذاب و دیدگاه‌ علاّمه طباطبایی، پژوهش دینی، آبان 1384، شماره‌ی 11.

بیدهنی، محمد، اندیشه‌های علاّمه در المیزان، بینات، 1378، شماره‌ی 24.

بیدهنی، محمد، جایگاه عقل در المیزان، مجله‌ی کیهان اندیشه، آذر و دی 1377، شماره‌ی 81.

بیدهنی، محمد، هرمنوتیک و تأویل از نگاه علاّمه طباطبایی و مارتین هایدگر، خردنامه، زمستان 1385، شماره‌ی 46.

پازارگادی، بهاءالدین، تاریخ و فلسفه‌ی مذاهب جهان، تهران: اشراقی، 1346.

تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح مقاصد، تحقیق عبدالرحمان عمیره، قم: شریف رضی، 1409 ق.

تهانوی، محمدعلی ابن علی، کشاف، اصطلاحات الفنون، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1427 ق.

جرجانی، سید شریف، شرح المواقف، قم: شریف رضی، 1410 ق.

جمعی از نویسندگان، امامت‌پژوهشی، مشهد: داشگاه علوم اسلامی، 1381.

جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم (وحی نبوت در قرآن)، قم: اسراء، 1386.

جوادی آملی، عبدالله، شمس الوحی تبریزی، قم: اسراء، 1386.

حاجی ابراهیم، رضا، نجات ادیان، قم: انجمن معارف اسلامی، 1384.

حسن‌زاده‌ی آملی، حسن، خیرالاثر فی جبر والقدر، تهران: قبله، 1369.

حسینی تهرانی، محمدحسین، مهرتابان، بی‌جا، باقرالعلوم، بی‌تا.

حکاک، سید محمد، علاّمه طباطبایی چون احیاگر، قبسات، زمستان 1380، شماره‌ی 22.

خسروپناه، عبدالحسین،‌کلام جدید، قم: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی امروز، 137.

خلیلی، مصطفی ، اندیشه های کلامی علامه طباطبایی،قم،نشر آثار علامه طباطبایی،1382

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه‌ی دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن.

ربانی گلپایگانی، علی، تحلیل و نقد پلورالیزم، قم: مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، 1378.

ربانی گلپایگانی، علی، حسن و قبح افعال از دیدگاه علاّمه طباطبایی، مجله‌ی کیهان اندیشه، مهر و آبان 1375، شماره‌ی 68.

ربانی گلپایگانی، علی، ضرورت دین در نگاه محمد عبده و علاّمه طباطبایی، مجله‌ی اندیشه‌ی نوین دینی، پاییز 1384، شماره‌ی 2.

رسولی‌پور، رسول و معصوم سالاری‌راد، علاّمه طباطبایی و زبان قرآن، حکمت معرفت، سال دوم، شماره‌ی دوم.

رودگر، محمد، معرفت نفس در تفسیرالمیزان، مجله‌ی رواق اندیشه، خرداد 1382.

سبحانی، جعفر، حسن و قبح از نظر علاّمه طباطبایی، مجله‌ی نور علم، آبان 1366، شماره‌ی 23.

سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ اسلام، قم: نشر مشعر، چاپ 17، 1384.

سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، تحقیق علی ربانی گلپایگانی، قم: مؤسسه‌ی امام صادق، 1418 ق.

سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، قم: ناب،‌1416 ق.

سلیمانی امیری، عسکر، تقریری بدیع از برهان صدیقین، علاّمه طباطبایی، معارف عقلی، شماره‌ی 10، تابستان 1378.

سیاح، احمد، فرهنگ سیاح، بی‌جا، اسلام، بی‌تا.

سید رضی، نهج‌البلاغه، قم : هجرت، چاپ اول، 1414 ق .

سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی.

شاکر، محمدکاظم، تفسیر از روح، مجله‌ی پژوهش های فلسفی ـ کلامی، تابستان 1385، شماره‌ی 28.

شبستری، محمد،‌ پلورالیزم دینی، تهران: کیان، شماره‌ی 28، سال پنجم، 1374.

شریعتی، محمدتقی، وحی و نبوت، مشهد: امیرکبیر، 134.

شریف‌زاده، بهمن، مناط ارزش ادراکات از منظر شهید مطهری و علاّمه طباطبایی، قبسات، سال نهم، زمستان 1382 و بهار 1383.

شیخ شعاعی، عباس، برهان حرکت در فلسفه‌ی ارسطو و حکمت متعالیه، خردنامه، صدرا، پاییز 1385، شماره‌ی 45.

شیخ مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم: الموتمرالعالمی للشيخ المفيد ، 1413 ق .

شیخ مفید، ‌تصحیح اعتقادات الامامیه، بیروت: دارالمفید، 1414 ق.

شیرازی، صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیه فی الاسفار الاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1419 ق.

شیرازی، صدرالمتألهین، تفسیرالقرآن الكريم، قم: بيدار ، 1366 .

شیروانی، علی، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1372.

صحیفه‌ی امام خمینی، موسسه تنظيم نشر وآثار امام خمينی ، تهران ، بی تا .

شیرازی، صدرالدین، الحکمه المتعالیه، الطبعه الثانیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1410 ق.

طباطبایی، اسحاق، چگونگی اسناد اضلال و هدایت به خداوند با تأکید به نظریه‌ی علاّمه طباطبایی، شیعه‌شناسی، سال ششم، شماره‌ی 23، پاییز 1387.

طباطبایی، محمدحسین، آموزش دین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1360.

طباطبایی، محمدحسین ، اسلام و انسان معاصر، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1364

طباطبایی، محمدحسین،اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1364.

طباطبایی، محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن (20 جلدی)، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الالعلمی للمطبوعات، 1417 ق.

طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه‌ی محمدباقر موسوی همدانی، چاپ سوم، قم: نشر اسلامی، وابسته به جامعه‌ی مدرسین، 1360

طباطبایی، محمدحسین،انسان از آغاز تا انجام، ترجمه و تعلیق صادق لاریجانی، چاپ دوم ، تهران: الزهرا، 1371.

طباطبایی، محمدحسین،بدایه الحکمه، چاپ هفدهم، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1420 ق.

طباطبایی، محمدحسین، بررسی‌های اسلامی،‌ تهران: هجرت، 1360.

طباطبایی، محمدحسین، تعلیقات اسفار اربعه، بی‌جا، بی‌تا، 1419 ق.

طباطبایی، محمدحسین، حاشیه‌ی حکمت متعالیه، ج 7،

طباطبایی، محمدحسین،حیات پس از مرگ،‌ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1362.

طباطبایی، محمدحسین،خلاصه تعالیم اسلام، قم: مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، بی تا .

طباطبایی، محمدحسین،الرسائل التوحیدیه، قم: حکمت، 1365.

طباطبایی، محمدحسین، روابط اجتماعی در اسلام، قم: بعثت، بی‌تا.

طباطبایی، محمدحسین، شیعه در اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374.

طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسلام، تهران: دراالکتب الاسلامية، 1372.

طباطبایی، محمدحسین، مجموعه رسائل، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370.

طباطبایی، محمدحسین، نهايه الحکمه ،قم : موسسه النشر الاسلامی ، 1432ق .

طباطبایی، محمدحسین،نهايه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، چاپ 5، قم: بوستان کتاب، 1381.

طبرسی، شیخ ابوعلی، ترجمه و تفسیر مجمع البیان، ترجمه‌ی دکتر سید ابراهیم میرباقری، تهران: فراهانی، بی‌تا.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج2 ، بیروت: الحلال، ج ، 1985 م.

طوسی، خواجه نصیرالدین، رساله جبر و اختیار، قم: چاپخانه قم،‌بی‌تا.

………………………………….، و فخر رازی، شرح الاشارات، ج 2، قم: مکتبة آیت‌الله العظمی مرعشی، 1404 ق.

………………………………..، قواعد العقاید، لبنان ، دارالغربه ، 1413 ق .

……………………………….، نقد المحصل، تهران:‌ مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی، 1359.

عروقی موفق، اکبر، سیر تطور برهان صدّيقين از ابن سینا تا علاّمه طباطبایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، فصل‌نامه‌ی فلسفه و کلام اسلامی، آیینه‌ی معرفت، بهار 1386.

علاّمه حلی، کشف المراد، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1375.

علاّمه شبلی، تاریخ علم کلام، ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: رنگین، 1328.

فخر رازی، محمد بن عمر، لوامع البینات، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420 ق.

فخر رازی، محمد بن عمر، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1420 ق.

فراهانی‌منش، علیرضا، آزادی از دیدگاه علاّمه طباطبایی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 137.

فیرحی، داوودف مسأله‌ی آزادی، فصل‌نامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 3/3، 1377.

فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 1، بیروت: دارالعلم، بی‌تا.

کاشفی، محمدرضا، تجسم از دیدگاه ابن میمون و علاّمه طباطبایی، مجله قبسات، پاییز 1381.

………………………، ماهیت صفات خدا از دیدگاه ابن میمون و مقایسه آن با آرای علاّمه طباطبایی، مجلسه قبسات، پاییز 1381.

کافی، عبدالحسین، جبری یا اختیاری بودن ایمان و کفر از دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبایی در مفاتیح الغیب و المیزان، اندیشه، شماره‌ی 5، بهار و تابستان 1387.

کربلایی پازوکی، علی ، مسأله رستگاری و نجات پیروان ادیان از دیدگاه جان هیک، علامه طباطبایی و استاد مطهری، اندیشه دینی دانشگاه شیراز .

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ج 2، تهران: دارالکتب الاسلامية،

کنت، اوگوست، فلسفه علم، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، تهرن: امیرکبیر، 1352.

لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، قم: مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع)، 1383.

مجموعه مقالات، یادنامه علاّمه طباطبایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362.

محمد رضایی، محمد، برهان و حکمت، مجله کلام اسلامی، سال هشتم، شماره‌ی 31.

مختاری، محمدحسین، امامت و رهبری، تهران: انجمن قلم ایران، 1377.

مصباح، عبدالرئوف ، نوآوری های فلسفی علامه طباطبایی، کوثر معارف

مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، چاپ بیستم، تهران: صدرا، 1378.

……………………، عدل الهی، تهران: صدرا، 1384.

…………………..، مجموعه آثار،تهران : صدرا ، بی تا .

………………….، ولاء، ولایت‌ها، چاپ ششم، تهران: صدرا، 1370.

مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، چاپ دوم، قم: مدرسه امام علی(ع)، 1375.

……………………………، تفسیر نمونه، ج 9، چاپ 22، تهرا: دارالکتب الاسلامیه، 1377.

مظاهری، محمدمهدی، انسان، جامعه و حکومت اسلامی، در نگاه علاّمه طباطبایی، پژوهش دینی، شماره‌ی 11، آبان 1384.

معرفت، محمدهادی، ویژگی‌های المیزان، مجله کیهان، اندیشه، آذر و دی، 136، شماره‌ی 33.

میراحمدی، منصور، تحلیل مفهوم آزادی سیاسی، فصل‌نامه‌ی علوم سیاسی، سال سوم، شماره‌ی 12، زمستان 1379.

مودب، سیدرضا،‌ بررسی نظریه‌ی کلامی فخر رازی و علاّمه طباطبایی درباره‌ی رؤیت خدا، مجله‌ی پژوهش.

نراقی، محمدمهدی، جامع الافکار و فاقد الانظار، ج 1، تهران: حکمت، 1423 ق.

نصیری، منصور، نگاهی به دیدگاه علاّمه طباطبایی درباره‌ی اسلام و اجتماع، مجله‌ی رواق اندیشه، بهمن 1381، شماره‌ی 14.

هیک جان، فلسفه و دین، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، 1381.

هیوم، دیوید، تاریخ طبیعی دین، ترجمه‌ی حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 135.

ورنفورت، موریس، دانش رهایی و ارزش‌های انسانی، ترجمه‌ی کیومرث پریانی، تهران: توس، 1385.

یونگ، کارل، روان‌شناسی و دین، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1354.

چکیده

علاّمه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی در سده‌ی اخیر، دارای نظریات جدید و ابتکارات قابل توجهی در علوم اسلامی می‌باشد که در قامت یک متکلم بزرگ در اهم مسائل کلامی،‌ نوآوری‌های چشم‌گیری را فرا روی سایر متفکران قرار داده است. ژرف نگری علاّمه در مسائل شناخت‌شناسی و علم وادراک بر کسی پوشیده نیست؛ به گونه اي كه ايشان به مباحث شناخت شناسي، تعيّن و انسجام خاصي داد، ادراكات حقيقي را از اعتباري متمايز ساخت، و به تبيين كيفيت انتزاع بديهيّات اوليه عقليه از امور حسي پرداخت. در مباحث هستی‌شناسی منجر به نظریه‌های بدیعی شده که می‌توان به تقریر ایشان از برهان صديقين، برهان تمانع، اراده الهي، و سلب حد از خدا اشاره نمود؛ تقرير علامه در برهان صديقين روي اصل واقعيت بنا گرديده است؛ به طوري كه نه از ويژگي­هاي ماهيت كمك گرفته شده و نه اصول حكمت متعاليه در آن به كار رفته است. دیدگاه او در فرق بین نبی با رسول، نظريه استخدام، بهره‌مندی از تفسیر آیات در ادله‌ی عصمت و تعریف جامع وی از امامت ، با نگاه به هدایت و حکومت، از عمق نگاه علاّمه در حوزه‌ی راهنماشناسی حکایت دارد؛ از منظر علامه طباطبايي انسان در قدم اول قاعده استخدام را اعتبار مي كند و گرايش به زندگي اجتماعي به تبع آن پديد مي آيد. علامه به فرق عام و خاصي كه بين دو مفهوم نبي و رسول ذكر شده ، قائل نمي باشد. نظریه‌های او در مقوله‌ی شفاعت و مسأله‌ی خلود در عذاب، نوع نگاه او را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌سازد. توجه علاّمه در مسائلی نظیر بررسی علمی و روش مند دین ، رستگاری و نجات پیروان ادیان بستر جدیدی را برای پژوهش در کلام جدید فراهم نموده است.

 واژگان کلیدی: کلام اسلامی، کلام جدید، علم و ادراک، براهین خداشناسی، راهنماشناسی، معادشناسی، علاّمه طباطبایی.

مقدمه

از دير باز پرسش هاي مهمي از قبيل آغاز و انجام و به عبارت ديگر مبدأ و معاد ذهن كنجكاو بشر را به خود مشغول داشته و به دنبال پاسخ مناسبي براي آنها بوده است.

پيامبران الهي با آوردن برنامه اي منسجم بنام دين بهترين پاسخ را به انديشه هاي بشري داده اند و سعادت و نجات و رستگاري اور را تضمين كرده اند.

در عين حال هيچ گاه گرايش هاي متنوع و متفاوت فكري بشر پايان نيافته است.

بعد از ظهور اسلام با توجه به ارتباطات گسترده اي كه در جامعه اسلامي رخ داده بود پرسش هاي جديدي فرا روي انديشمندان قرار مي گرفت و در اين عرصه بود كه علم كلام داعيه دفاع و صيانت از دين الهي را بر عهده گرفت.

علم كلام بخاطر تعدد مسائلي كه پيوسته با آن روبرو است ، بستر مناسبي براي نو آوري هاي گوناگون فكري مي باشد.

به دليل ورود انديشه ها و گرايشهاي متعدد فكري غرب به جامعه اسلامي در دوران معاصر ، برخي از انديشمندان و متفكران مسلمان گفتمان كلامي خويش را در چنين فضايي فكري ارائه نمودند و افق جديدي را براي اين مباحث در حوزه انديشه اسلامي پديد آوردند.

علامه طباطبايي از معدود انديشمندان و متفكراني است كه در حوزه هاي مختلف علمي و فكري اعم از فلسفه و كلام ، اديان و تفسير و … نو آوري ها و خلاقيت و ابتكارات قابل توجهي داشته است، اما آنچه در اين تحقيق مورد كاوش قرار گرفته، نو آوري ها و ابتكارات ايشان در ساحت علم كلام است كه در حوزه هايي چون خداشناسي، راهنما شناسي ،معاد شناسی، معرفت شناسي و انسان شناسي تجلي و نمود يافته است.

بخش اول كليات

بیان مساله

علاّمه طباطبایی به عنوان یک متفکر بزرگ اسلامی در حوزه های مختلف فکری از جمله علم كلام دارای نوآوری های بي شماري می باشد. طبیعتاً علاّمه در حوزه کلام اسلامی دارای نوآوری های منحصر به فردی است و این ابتکارات جزو کلیدی ترین و مهمترین مباحث علم کلام محسوب می شود. روش نو و جدید علاّمه در پرداختن به مباحث عقلی و نقلی، زمینه ساز نگاهی تازه به مباحث کلامی شد. این تحقیق بر آن است تا نوآوری های کلامی علاّمه را برشمرده و تبیین نماید.

پرسش اصلی

نوآوری های علاّمه طباطبایی در چه حوزه هایی از علم کلام می باشد؟

پرسش هاي فرعي

1- علاّمه در بحث توحید ، راهنما شناسي و معاد ، چه ابداعاتي داشته است؟

2-  طبق دیدگاه های علامه، چه ابتکاراتی در حوزه کلام جدید به دست می آید؟

فرضیه های تحقیق

علاّمه طباطبايي در مباحث توحيدي و مسائل جديد كلامي نو آوري هايي در ساختار ، چينش ، روش ها و محتواي مسائل دارد.

از ابتکارات علاّمه در حوزه توحیدشناسی می توان تسری حرکت در همه مقولات، برهان صديقين، سلب حد از خدا، و فاعل بالجبر و فاعل بالقصد را نام برد.

تفاوت نبی و رسول، ادله عصمت، تعریف امامت با زاویه هدایت، از ابتکارات و نوآوری های صاحب تفسیر المیزان است

انسجام نظریه علاّمه در بحث روح، خلاقیت دیدگاه ایشان در مساله بهره مندان از شفاعت و ژرف اندیشی او در باب خلود در عذاب و جواب های دقیق به شبهات مفسران و فلاسفه، در مساله خلود از ابداعات علاّمه در حوزه معادشناسی است.

طبق دیدگاه های خلاق علامه، ابتکارات ویژه علاّمه در کلام جدید شامل مباحث علم و ادراک، دین و دین داری و منشا دین، عقل و دین، و رستگاری و نجات پیروان ادیان می شود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به دیدگاه های مهم علاّمه در علوم اسلامی مثل فلسفه، کلام، عرفان و تفسیر، بسیاری از پژوهشگران ، سعی در تبیین دیدگاه های ایشان داشته و دارند، طبعا در حوزه کلام نیز محققان، تلاش علمی فراوانی در تبیین و تشریح نظریات ایشان داشته اند. كتابي به عنوان انديشه هاي كلامي علاّمه طباطبايي و مقاله هايي در موضوعات متعدد كلامي از منظر علاّمه و يا مقايسه آراء علاّمه با ديگران نوشته شده است.  حتي مقاله اي در مجله پژوهشی كوثر معارف به ابتكارات و  نو آوري هاي فلسفي علاّمه پرداخته است. اما پژوهشي مستقل در زمينة نو آور ي هاي كلامي علاّمه طباطبايي روئيت نشده است.

روش تحقیق

جمع آوری اطلاعات این پژوهش براساس روش توصيفي – تحليلي و با رهیافت درون دینی و غالبا در آثار علاّمه طباطبایی بوده است. روش تجزیه و تحلیل مطالب نیز براساس رهیافت درون دینی و با روش کلامی بوده است.


مبادی و مفاهیم

در این قسمت، به موضوعاتی اشاره می‌شود که برای مبادی تصوری، تبیین آن‌ها لازم است.

1 ـ  معنای شناسي كلام

در هر علمي ضرورت دارد قبل از ورود به بحث ، به معاني و مفاهيم ابتدايي آن توجه شود در اينجا نيز به معنا شناسي كلام در لغت و اصطلاح ، توضيحي پيرامون موضوع و تاريخچه كلام پرداخته مي شود.

1-1. معناي لغوي

در قاموس لغت: کلام به فتح کاف به معنای سخن، قول،‌گفتار سفید، محاوره، و گفت‌وگو آمده است و متکلم یعنی گوینده و سخن‌گو و از نظر معنای عرفی عبارت از الفاظ و حروفی است که به منظور اداء مقصود و بیان مراد از مقاطع خاص خارج می‌شود، و از نظر معنای عام آن‌چه مبین و حاکی از ما فی‌الضمیر باشد کلام گویند[1].

این واژه مصدر باب تفعیل کَلّمَ، یکلِّمُ، تکلیماً و کلاماً به معنای گفتار و معادل لفظ یونانی لوگوس می‌باشد. بنابراین در عرف اصل لغت مرکب از دو حرف یا بیش‌تر را گویند و به همین جهت آنان کلام را به صوتی که مکیّف و منتظم از حروف شخص باشد تعریف کرده‌اند. محقق تفتازانی گفته: «حروف متمیّر و این قید باید در کلام وجود داشته باشد تا این‌که از اصوات طیور و پرندگان احتراز گردد. پس کلام در عرف لغویون به یک حرف اطلاق نخواهد شد. در عرف اصولیون شامل کلمات مهمل نمی‌شود. و در غیر عرف نحویون شامل کلمه و مرکبات غیر تامه نمی‌گردد[2]

علاّمه طباطبایی می‌فرماید: «حقیقت کلام به معنای فهماندن ما فی الضمیر به وسیله اصوات است که از روی وضع، دلالت بر معنا کند و جز برای انسان ظرف اجتماع معنا ندارد و  انسان در غیر ظرف اجتماع کلام ندارد. فرضاً انسان بخواهد تنها زندگی کند احتیاج به سخن گفتن ندارد. زیرا نیاز به تفهیم و تفهم نیست و یا غیر انسان هم که نیاز به مدنیت و اجتماع نداشته باشد مثل فرشته و شیطان. پس کلام امری اعتباری است»[3].

در این بیان علاّمه که کلام را امری اعتباری و  غیر حقیقی می‌داند نکته‌ی ظریف و دقیقی نهفته است که در مبحث صفات خداوند توضیح آن خواهد آمد.

1-2. معنای اصطلاحي

کلام در اصطلاح متکلمان به علمی گویند که به وسیله‌ی آن از احوال موجودات مبدأ و معاد براساس قانون اسلام بحث می‌شود. چنانكه این تعریف را جرجانی در آثار خویش آورده است. «الکلام علمٌ یبحث فیه عن ذات الله وصفاته واحوال الممکنات حین المبدأ والمعاد عن قانون الاسلام».

تفتازانی می‌گوید: «الکلام هوالعلم بالعقائد الدینیه عن الادلة الیقینیة» «کلام علمی است که درباره‌ی عقاید دینی از طریق ادله‌ی یقینی بحث می‌کند»[4]. این تعریف را که از تعاریف مشهور کلام می‌باشد عبدالرزاق لاهیجی پذیرفته است[5].

1-3.موضوع علم کلام

در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به این‌که علمی موضوع خاصی دارد که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می‌شود، بنابراین بسیاری قائلند که تمایز علوم به حسب موضوعات می‌باشد.

اما در این‌که موضوع علم کلام چیست و اصلاً دارای موضوع واحدی می‌باشد یا خیر؟ متکلمان اسلامی و برخی از متفکران مسلمان، نظرات متعددی را بیان داشته‌اند که به صورت اختصار به بعضی از دیدگاه‌ها اشاره می شود.

قاضی ایجی موضوع کلام را مسائلی می‌داند که مربوط به اثبات عقاید دینی است[6].

ابن خلدون می‌گوید که موضوع علم کلام عقاید ایمانی است[7].

برخی چون غزالی و تفتازانی موضوع علم کلام را همان موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود» دانسته و قید «علی نهج الاسلام» را به آن اضافه کرده‌اند تا از فلسفه متمایز سازند[8].

برخی به تعدد مسائل علم کلام توجه نموده و درموضوع داشتن علم کلام تردید کردند ولی خواجه نصیر در پاسخ گفته که «هر چند مسائل علم کلام متعددند ولی همه‌ی آن موضوعات مسائل به موضوع واحدی که ذات و صفات مبدأ اعلی باشد برمی‌گردد وقتی چنین باشد به اعتباری بودن مسائل آن کاری نداریم»[9].

شهید مطهری وحدت مسائل کلامی را اعتباری می‌داند و قائل به موضوع واحدی برای علم کلام نیست. اما عبارت شهید: «در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به این‌که هر علمی موضوع خاصی دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات آن علوم است، البته این مطلب درستی است. علومی که مسائل آن‌ها وحدت واقعی دارند این‌چنین است.ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدد و متباینه داشته باشد و یک فرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری است؛ از این رو ضرورتی ندارد که در جست‌وجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشیم. علومی که وحدت مسائل آن‌ها وحدت ذاتی است اشکال ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند یعنی برخی مسائل میان آن‌ها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آن‌ها اعتباری است و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری است با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روان‌شناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است.

برخی از علمای اسلامی در صدد برآمده‌اند که برای علم کلام موضوع و تعریفی بیابند؛ نظیر موضوع و تعریفی که برای علوم فلسفی هست، و نظریات مختلفی در این زمینه ابراز کرده‌اند؛ و این اشتباه است، زیرا موضوع مشخص داشتن مربوط است به علومی که مسائل آن علوم وحدت ذاتی دارند، اما علومی که مسائل آن‌ها وحدت اعتباری دارند نمی‌توانند موضوع واحدی داشته باشند»[10].

1-4.تاریخچه علم کلام

درباره‌ی آغاز علم کلام دقیقا نمی‌توان اظهار نظر کرد. به نظر می رسد نیمه‌ی دوم قرن اول هجری پاره‌ای از مسائل کلامی از قبیل جبر و اختیار و بحث عدل در میان مسلمین مطرح بوده است و شاید نخستین حوزه‌ی رسمی این مباحث، حوزه‌ی حسن بصری متوفی در 110 هجری است. در میان مسلمین دو شخصیت از شخصیت‌های نیمه‌ی دوم قرن اول نام برده می‌شوند که سخت از  اختیار و آزادی انسان دفاع می‌کرده‌اند: معبد جُهَنی و غیلان دمشقی. در مقابل افرادی بوده‌اند که طرفدار عقیده‌ی جبر بوده‌اند. معتقدان به اختیار و آزادی به نام «قدری» و منکران آن به نام «جبری» معروف شدند

تدریجاً موارد اختلاف این دو دسته به یک سلسله مسائل دیگر در الهیات، طبیعیات و اجتماعیات و برخی مسائل مربوط به انسان و معاد کشیده شد و مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل مورد اختلاف بود. قَدریّون در این دوره‌ها به نام «معتزله»  جبریون به نام «اشاعره» خوانده شدند. مستشرقین و اتباع آن‌ها اصرار دارند که آغاز بحث‌های استدلالی در جهان اسلام را از این‌جا و یا امثال آن بدانند. اما حقیقت این است که بحث استدلالی درباره‌ی اصول اسلامی از خود قرآن کریم آغاز شده است و در سخنان رسول اکرم(ص) و مخصوصاً خطب امیرالمؤمنین(ع) تعقیب و تفسیر شده است.[11]

بنا بر فرمایش شهید مطهری قطعا اولین کسی که در مسائل عقلی اسلامی به تجزیه و تحلیل پرداخت و مسائلی مانند: قدم و حدوث، متناهی و غیر متناهی، جبر و اختیار، بساطت و ترکیب و امثال آن‌ها را مطرح ساخت، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام بود».[12]

طبق دیدگاه علامه، اصول افکار کلامی در زمان رسول خدا(ص) موجود بود، احتجاج‌های علی(ع) در مسأله‌ی جبر و تفویض و مسأله‌ی قَدَر و استطاعت و مسائلی از این قبیل، و نیز روایاتی که از شخص پیامبر(ص) در این مساله نقل شده است مانند «لا جبر و لا تفویض بل امرٌ بین الامرین» ، دلیل بر این مدعاست.چندی بعد، دانشمندان علم کلام به دو گروه اشاعره و معتزله تقسیم شدند و با اختیار مسلکی خاص از یکدیگر ممتاز شدند. عامل اصلی امتیازشان این بود که معتزله عقل را در مسائل علمی بر ظواهر دینی ترجیح داده مثلاً قائل به حسن و قبح عقلی و قبح ترجیح بدون مرحج و  اقوالی دیگر شدند؛ در مقابل آنان، اشاعره ظواهر دینی را بر حکم عقل حکومت داده و گفتند که عقل از خودش حکم به هیچ حسن و قبحی ندارد.

خوب آن است که شرع بگوید: خوب است، و بد آن است که شرع آن را بد دانسته باشد. و گفتند ترجیح بلا مرجّح جایز است و بشر هیچ استطاعتی از خود ندارد و بشر در افعال خویش مجبور است و کلام خدا قدیم است. پس فن کلام را مدون نموده و برای آن اصطلاحاتی درست کردند و این‌که برخی گفته‌اند: ظهور علم کلام در اسلام و منشعب شدنش به دو شعبه‌ی «معتزله» و «اشاعره» بعد از انتقال فلسفه به دنیای اسلام، بود درست نیست؛ دلیل بر نادرستی آن وجود مسائل و آرای متكلّمين  در خلال روایاتی است که صدور آن قبل از تاریخ انتقال فلسفه بوده است.[13]

و از حیث شواهد تاریخی نیز این مطلب به اثبات رسیده که قبل از پیدایش فرقه‌های کلامی، اولین کتاب کلامی به واسطه‌ی علی بن اسماعیل بن میثم تمار تألیف شده است. خود میثم به عنوان خطیب و سخنور شیعه و از صاحبان سرّ امیرالمؤمنین علی(ع) محسوب می‌شده است.[14]

بنابراین از منظر علاّمه طباطبایی پیشینه‌ی علم کلام به زمان حضور رسول گرامی اسلام(ص) برمی‌گردد.  و قبل از معتزله و اشاعره، شیعه در همان ابتدای طلوعش به بحث‌های کلامی پرداخت یعنی بعد از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) تعداد کثیری از بزرگان صحابه چون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار… و از بزرگان تابعین امثال رشید حجری و کمیل، میثم تمار و سایر علویین آغازگر این بحث‌ها بودند که همه‌ی آنان به دست امویان کشته شدند ولی در زمان امام محمدباقر(ع) و امام صادق(علیهماالسلام) مجدداً تشکلّی یافته، و آوازه‌شان بلند گردید و بحث‌های کلامی نیز شروع کردند، و به تألیف کتاب‌ها و رساله‌ها پرداختند. با تدبر در قرآن کریم که دو شیوه‌ی برهان و جدل را در بسیاری از آیاتش به کار بسته و مردم را به تفکر آزاد در کلیات جهان هستی و نظام آسمان و ستارگان و شب و روز به تفکر عقلی جدلی که معمولاً بحث کلامی نامیده می‌شود امر نموده است چنان‌چه می‌فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالّتی هی احسن»[15].

[1]. سید جعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی؛ ج 4، چاپ اول، تهران: انتشارات کاویان، 1364، ص 30.

[2]. محمدعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات   الفنون والعلوم، ج 3، چاپ اول، (لبنان، مکتبه لبنان ناشرون) 1372، ص 1370.

[3]. سید  محمدحسن طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، (20 جلد)، ج 2، چاپ اول، (بیروت مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1417 هـ) ص 319.

[4]. سعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد، (5 جلد)، ج 1، قم، منشورات شریف رضی، 1371، ص 163.

[5]. سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ج 4، چاپ اول، تهران، انتشارات کاویان، 1363، ص 34.

[6]. عضدالدین ایجی، المواقف فی علم الکلام، ج 1، چاپ اول، قم، انتشارات الشریف الرضی، 1412 هـ ق.، ص 7.

[7]. عبدالرحمن، ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 466.

[8]. سعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد، ج 1، قم، انتشارات شریف رضی، 1371، ص 21.

[9]. خواجه نصیرالدین طوسی، الجوهر النضید، قم: انتشارات بیدار، 1363، ص 213.

[10]. مرتضی، مطهری، کلیات علوم اسلامی، ج 2، چاپ 28، قم، انتشارات صدرا، 1382، ص 21.

[11] . رک: مرتضي ، مطهري، كليات علوم اسلامي ، ج 2، چاپ 28، قم ، انتشارات صدرا، 1382، ص 21.

[12] . مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، مجموعه آثار، جلسه 14، قم: انتشارات صدرا، ص 453.

[13] . المیزان القرآن، قم: منشورات جامعه مدرسین، ج 3، ص 278

[14] . مرتضی مطهری، خدمات متقابل امیران و اسلام، قم: صدرا، 1377، ص 454

[15]. نحل / 125.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير دين زرتشتي بر ديدگاه شاهنامه درباره خداوند
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122