پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
نیازسنجی آموزشی
تعریف و مفهوم نیاز
انواع نیازهای آموزشی
مفهوم نیاز
منابع نیازهای آموزشی
راهبردهای نیازسنجی آموزشی
روشهای تعیین نیازهای آموزشی
اهداف نیازسنجی آموزشی
تکنیکهای نیازسنجی آموزشی
اصول نیازسنجی آموزشی
انواع نیازهای آموزشی
رویکرد زیربنایی نیازهای آموزشی
الگوهای نیازسنجی آموزشی
موانع انجام نیازسنجی آموزشی
آشنائی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
مقدمه
تاریخچه کتابخانه ملی
ارکان کتابخانه ملی
معاونت کتابخانه ملی
پیشینه تحقیق
جمع بندی و ارائه چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم
مقدمه
روش اجرای تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
شیوه جمع آوری اطلاعات
شیوه های آماری تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم

منابع

ابطحی،سید حسین (۱۳۷۵)؛آموزش و بهسازی منابع انسانی ؛تهران:موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

اردکانی فرد،علی (۱۳۸۴)؛ نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس متوسطه شهر بجنورد و ارایه یک  بر نامه  بنیادی ضمن خدمت به منظور ارتقا مهارتها ی مدیران در سال ۱۳۸۱ –۱۳۸۲؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،خراسان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اسداله، حمیدرضا(۱۳۸۴)؛آموزش و توسعه منابع انسانی؛ تدبیر،شماره ۱۶۰.

امین الرعایا ،مهین(۱۳۸۲)؛ نیاز سنجی آموزشی آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،خوراسگان: دانشگاه آزاد خوراسگان

بابایی،محمود(۱۳۷۸)نیازسنجی اطلاعات.تهران:مرکزاطلاعات علمی ایران.

بارترام ،ش و گیبسون،ب(۱۳۷۸)؛ تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی؛ترجمه حراف، تهران،انتشارات امیرکبیر.

بشکوه معصومه،(۱۳۸۵)؛برنامه ریزی آموزش؛ تدبیر،شماره ۱۶۷.

پور با فراتی ،عباسعلی(۱۳۸۴) ؛نیازسنجی آموزشی مدیران و کارشناسان حراست دانشگاه علوم پزشکی کشور؛پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،خوراسگان: دانشگاه آزاد خوراسگان.

جزنی،نسرین (۱۳۷۵)؛مدیریت منابع انسانی ؛تهران:نشر نی.

دیویس کیت و نیو استورم،جان (۱۳۶۹)؛رفتار انسانی در کار؛ترجمه محمدعلی طوسی،تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رحیمی،شیوا.(۱۳۸۷).نیازسنجی آموزشی کارشناسان مشاغل فنی،اداری،و مالی شهرداری تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،رودهن:دانشگاه آزاد رودهن.

رضوی،یوسف (۱۳۸۲).نیازسنجی آموزشی،رویکرد پودمانی(الگوی عملی).تهران:پرتوواقع.

سعادت، اسفندیار(۱۳۸۲)؛مدیریت منابع انسانی؛تهران:سمت.

سلطانی، ایرج (۱۳۸۵)؛تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده ؛اصفهان:ارکان دانش.

سلطانی،ایرج(.۱۳۸)اثربخشی آموزشی در سازمان صنعتی و تولیدی.نشریه تدبیر،شماره ۱۹

سلیمانی ،نادر (۱۳۸۲)؛بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار؛گرمسار:طرح پژوهشی دانشگاه گرمسار.

سلیمی،قربانعلی(۱۳۷۰)؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی ؛اصفهان:انتشارات بعثت.

سید جوادین ،سیدرضا(۱۳۸۴)؛مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی .و امور کارکنان؛چاپ سوم ،تهران :نگاه دانش.

سیف،علی اکبر(۱۳۷۴)؛روانشناسی پرورشی ؛تهران :آگاه.

سیف،علی اکبر(۱۳۸۶).اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی،چاپ ششم،تهران:دوران.

شریعتمداری.،مهدی.(۱۳۸۳).نظریه ها و الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی.تهران:یگان.

صباغیان،زهرا(۱۳۷۹).روشهای سواد آموزشی در بزرگسالان.تهران:انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

عباس زادگان ،سید محمد، ترک زاده جعفر (۱۳۷۹)؛نیاز سنجی آموزشی در سازمانها؛تهران:شرکت سهامی انتشار

عباس زادگان،سید محمد(۱۳۷۶)؛مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری؛تهران:شرکت سهامی انتشار.

فتحی واجارگاه ،کوروش (۱۳۸۴)؛ نیازسنجی آموزشی الگوها و فنون؛ تهران:آییز.

فتحی واجارگاه ،کوروش(۱۳۷۵)؛نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی در برنامه ریزی آموزشی و درسی؛تهران:اداره کل تربیت معلم.

فتحی واجارگاه،کوروش (۱۳۸۳)؛برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان ؛تهران:انتشارات سمت.

فتحی واجارگاه،کوروش(۱۳۷۴) ؛نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی ؛تهران:انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش.

فرمهینی فراهانی،محسن(۱۳۷۲)؛ رابطه تخصصی اعضای هیات علمی با مو ضوع مورد تدریس آنها در دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه ؛پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

کاتز،رابرت (۱۳۷۲)؛مهارتهای یک مدیر موفق ؛ترجمه محمود توتونچیان ،تهران.انتشارات مرکز اموزش مدیریت دولتی.

گروسی،محمد رضا(۱۳۸۲)؛ بررسی نیازهای آموزشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به آموزشهای ضمن خدمت مدیران و کارشناسان فرهنگی ؛پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،رودهن:دانشگاه آزاد رودهن.

ماير، جرالد، سريز، دادلي.(۱۳۶۸). پيشگامان توسعه. ترجمه سيد علي اصغر هدايتي و علي ياسري، تهران: انتشارات سمت.

میرزا بیگی علی(۱۳۸۰)؛ برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی؛تهران: انتشارات یسطرون.

میرکمالی،سید محمد(۱۳۷۷)؛آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان ؛فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،شماره ۱۷.

نوه ابراهیم،عبدالرحیم،عبداللهی بیژن(۱۳۸۵)؛توانمند سازی کارکنان:کلید طلایی مدیریت منابع انسانی؛تهران:ویرایش.

الوانی،سید مهدی(۱۳۸۳).مدیریت عمومی.تهران:نشر نی.

ونتلینگ،تیم ال (۱۳۷۶)؛برنامه ریزی برای آموزش اثر بخش ؛ترجمه محمد چیذری،تهران:انتشارات  دانشگاه تربیت مدرس.

هداوند،سعید(۱۳۸۴)؛رویکرد استراتژیک به فرایند برنامه ریزی آموزشی؛تدبیر،شماره ۶۲.

هکت، بتی(۱۳۸۳)؛مدیریت منابع انسانی (استخدام و اداره کارکنان)؛ترجمه ملاک دیوانگاهی،چاپ دوم،تهرات :انشارات فرهنگ جامع.

یعقوبی، قدیر (۱۳۸۳)؛توسعه منابع انسانی (نظام آموزشی بر اساس نیاز شغل )؛تهران :سارگل.

یوسفی، علیرضا (۱۳۸۲)؛ نیازسنجی آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزش،خوراسگان: دانشگاه آزاد خوراسگان.

Godfrey.J,Dennich.R (2006)training the trainers:do teaching course development teachinging skills .Med Edu,38p844-847.

Desler. G.(1994) human resource management .6rd.america:printed hall.

Stout.sunny.(1993).managing tining.london:koghan

opinions through Delphi technique. Practical

Claflin, N., 2005. Continuing education needs assessment of acute care and long

term-care nurses in a veterans affairs medical centre. The Journal of Continuing Education in Nursing 36 (6), 263–270.

DeSilets, L.D., 2006. Needs assessment. The Journal of Continuing Education in Nursing 37 (4), 148–149.

Grant, J., 2002. Learning needs assessment: assessing

چکیده:

هدف پژوهش حاضرتعیین نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال ۱۳۸۷ می باشد.

اهداف و یژه تحقیق شامل بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،اولویتهای آموزشی آنان و ارائه برنامه آموزشی آنان می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی که مجموعا ۳۰۹ نفر می باشند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن و پایا یی آن با استفاده ضریب آلفای گرونباخ ٪۸۱محاسبه گردید.و همچنین از طریق محاسبه اکتشافی جهت استخراج نیازهای آموزشی استفاده گردید.

داده های حاصل در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل قرار گرفت و نتایج تحقیق بدست آمده به شرح ذیل می باشد:

نیازهای آموزشی کارکنان شامل ۲۴ نیاز است که اولویت های آموزشی کارشناسان در سطح معاونت کتابخانه به شرح ذیل می باشد:۱- آشنائی با روش تحقیق با میانگین(۴/۲۲)۲- مصاحبه مرجع با میانگین ۴/۲۲.۳- سرعنوان موضوعی با میانگین(۴/۱۶) ۴- ارتباط شناسی با میانگین ۴/۰۷.۵- نمایه سازی با میانگین ۳/۸۴می باشد.

در مدیریتهای مختلف این معاونت نیز اولویتهای آموزشی به شرح ذیل می باشد

الف: اداره کل کتابهای خطی و نادر

اولویتهای آموزشی آن به شرح ذیل می باشد:

۱- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین (۴/۷۲)۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۵۴).۳- اینترنت با میانگین (۴/۵۰).۴- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری با میانگین(۴/۴۰).۵- ارتباط شناسی با میانگین(۴/۰۴).

ب:اداره کل اطلاع رسانی

اولویتهای آموزشی آن به شرح ذیل می باشد :

۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین(۴/۹۰).۲-  سر عنوان مو ضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامها ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین (۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین (۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین(۴/۲۱).

ج:اداره کل پردازش و سازماندهی

اولویتهای آموزشی آن به شرح ذیل می باشد:۱- مصاحبه مرجع با میانگین(۴/۵۱) .۲- رده بندی دیویی با میانگین(۴/۴۹).۳- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۴۷).۴- چکیده نویسی با میانگین (۴/۱‍۳).۵- ارتباط شناسی با میانگین ۴ .

د:اداره کل فراهم آوری

اولویتهای آموزشی آن به شرح ذیل می باشد:۱- آشنائی با روش تحقیق در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.

فصل یک

مقدمه                          

نیروی انسانی امروزه به عنوان اولین عامل توسعه جوامع شناخته شده است .کشورهای زیادی وجود دارند  که با توجه به  ثروت و منابع سرشار طبیعی و زیرزمینی در فقر و عدم توسعه به سر می برند در مقابل کشورهای که با فقر منابع در بهترین وضعیت توسعه یافتگی قرار گرفته اند.این هنرمدیریت منابع انسانی است که با فرایند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب ،تربیت ،بکارگماری ،نگهداشت ،بهداشت و بالندگی منابع انسانی ، و ایجاد رضایت و انگیزش در افراد به اهداف فردی و گروهی و سازمانی دست می یابد .

با  توجه به مطالب فوق می توان دریافت که یکی از وظایف اصلی مدیر منابع انسانی توانمند سازی نیروی انسانی است.مراد از توانمندسازي منابع انساني يعني ايجاد مجموعه ظرفيتهاي لازم در كاركنان براي قادر ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده در سازمان و ايفاي نقش و مسئوليتي كه در سازمان به عهده دارند توأم با كارايي و اثربخشي است. به بيان ديگر، تواناسازي به معني قدرت بخشيدن است. بدين معني كه به افراد كمك كنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و نيز بر احساس ناتواني يا درماندگي خود چيره شوند ، همچنين بدين معني است كه در افراد شور و شوق كار و فعاليت ايجاد كنيم و نيز بدين معني است كه انگيزه دروني را براي ايجاد يك وظيفه بسيج كنيم (ديويد وتن و كيم كمرون ،۱۳۸۱). بدين مفهوم، هدف از تواناسازي نيروي انساني استفاده از ظرفيتهاي بالقوه انسانها به منظور توسعه ارزش افزوده سازماني ، تقويت احساس اعتماد به نفس و چيرگي بر ناتوانيها و درماندگيهاي خود به عبارت ديگر، هدف از تواناسازي ، ارائه بهترين منابع فكري مربوط به هر زمينه از عملكرد سازمان است(مهدي ايران نژاد پاريزي ، ۱۳۸۱)

به منظور تحقق اهداف پيش گفته و ايجاد محيطي ، مؤثر و كارآمد كه در آن كاركنان به عنوان نيروي محركه اصلي و سرمايه هاي هوشمند به حساب آيند و همچنين ماندن در دنياي پويا ، پيچيده ، متلاطم و پر از رقابت امروزي ، استفاده از سه كليد توان افزايي(سهيم كردن افراد در اطلاعات ، تعيين محدوده خود مختاري و تيم سازي به جاي سلسله مراتب ) ، كارساز و معجزه آفرين است.

نخستين ركن تواناسازي مشاركت اطلاعاتي است و يكي از نقشهاي رهبران سازماني ، دادن اطلاعات موثر ، به موقع و كافي به كاركنان است . آن دسته از رهبراني كه تمايل ندارند افراد را در اطلاعات سهيم كنند . هرگز كاركنانشان را در اداره موفقيت آميز سازمانشان شريك نخواهند كرد و هرگز سازمان توانمندي نخواهند داشت. سهيم شدن در اطلاعات براي تواناسازي سازمان يك ضرورت حتمي است از يك سو ، و از سوي ديگر اعتماد براي يك سازمان توانمند ضروري است. مشاركت و سهيم شدن كاركنان در اطلاعات موجب برقراري جو اعتماد و صميميت و مسئوليت پذيري مي شود . چنانچه به افراد اطلاعات لازم و ضروري كار داده نشود جو بي اعتمادي ايجاد شده و ديگر نمي توان از آنان رفتار مسئولانه را انتظار داشت . جو بي اعتمادي موجب اختلال در امر تصميم گيري مي شود. آدمها بدون اطلاعات قادر نيستند خود را اداره كنند يا تصميمات مناسب را بگيرند. بنابراين، افراد با داشتن اطلاعات ناگزيرند مسئولانه عمل كنند (كنث بلانچارد و همكارانش ، ۱۳۷۹ ، ‌ص ۵۸) .

كانتر (۱۹۸۳) اطلاعات را يكي از حياتي ترين «ابزارقدرت» مديريتي شناسايي كرد .كسب اطلاعات به ويژه اطلاعاتي كه به نظر مي رسند نقش محوري يا راهبردي در سازمان داشته باشد ، ‌مي تواند براي ساختن يك پايگاه قدرت و نيز براي متنفذ كردن يك شخص در سازمان به كار رود. از طرف ديگر، وقتي مديران افراد خود را با اطلاعات بيشتر تجهيز مي كنند ، آن افراد احساس توانمندي و به احتمال بيشتر با بهره وري ، كاميابي و در هماهنگي با خواسته هاي مديريت كار مي كنند (ديويد اي. وتن و كيم اس .كمرون ،۱۳۸۱،ص۵۱).

بنابراين، داشتن اطلاعات از سازمان موجب می شود:

۱- نسبت به سازمان شناخت بيشتري ايجاد مي كند

۲- قدرت تحليل شرايط و موقعيت فعلي و آتي سازمان را افزايش مي دهد.

۳- براي پذيرش مسئوليتهاي بالاتر آمادگي بيشتري را ايجاد مي كند.

۴- روابط بين مديران ، سرپرستان و كاركنان تسهيل مي بخشد.

۵- جو اعتماد و صميميت را توسعه و تقويت مي كند.

به زعم بلانچارد و همكارانش(۱۹۹۶) ، اطلاعات در سرزمين تواناسازي به مثابه پول رايجي است براي خريد مسئوليت و اعتماد(۱۳۷۹ ، ص ۵۹). هر رهبري به پيروان مسئول و قابل اعتماد در سازمان نياز دارد كه اين مهم از طريق دادن اطلاعات به آنها قابل وصول است . چنانچه كاركنان را در اطلاعات حتي اطلاعات حساس و محرمانه سهيم كرد ،‌اعتماد آنان به مديريت و رهبري دوچندان خواهد شد. بنابراين، افراد به اطلاعات نياز دارند تا مسئول باشند و احساس كنند مورد اعتمادند(همان منبع ص ۶۲). كمرون و همكارانش نيز براهميت فراهم آوردن اطلاعات براي افزايش توانمندي بيشتر تاكيد مي كنند ، يافته هاي پژوهشي آنان نشان داد كه از طريق سهيم كردن افراد در اطلاعاتي كه براي بهبود واصلاح سازمان به دانستن آن نياز دارند مي توان به موفقيتهاي چشمگيري دست يافت(كمرون و وتن،۱۳۸۱ ،ص ۵۳).

«آلن رندالف» يكي از گامهاي كليدي براي ايجاد فرهنگ تواناسازي در سازمان را سهيم ساختن كاركنان در اطلاعات مي داند . سهيم شدن در اطلاعات مربوط به سهم شركت در بازار ، استراتژي هاي رقابت ، فرصتها ، هزينه هاي واقعي ، تقليل احتمالات ، ارقام سود و نظاير آن . افراد بايستي درك كنند كه چگونه مي توانند از دانش كسب شده به بهترين وجه ممكن استفاده كنند . افراد بدون اطلاعات نمي‌توانند مسئوليت تصميم گيري را به عهده بگيرند.افراد با اطلاعات تقريباً به طور كامل مي توانند عهده دار مسئوليت تصميم گيري شوند(راندولف،۲۰۰۳).

جين اسميت (۲۰۰۰)يكي از كليدهاي اساسي كمك به توسعه استقلال افراد را سهيم كردن آنان در اطلاعات مي داند. ايشان نيز تاكيد مي كند كه اطلاعات سبب تسهيل در تصميم سازي و تصميم گيري مي شود. اگر كاركنان را در اطلاعات سهيم نكنيم نمي توان از آنان انتظار داشت مسئوليت بپذيرند. بدون داشتن اطلاعات نمي توان تصميم گرفت و آن را اجراي نمود. اگر به افراد اطلاعات بدهيم به آنها كمك نكرده‌ايم بلكه به آنان مسئوليت داده ايم(جان اسمیت،۲۰۰ص۴۰)

همانطور که بیان شد توانمند سازی صورت نمی کیرد مگر اینکه ما بتوانیم به فرایند آموزش در سازمان بپردازیم.طبیعی است که هر فرایند از اجزا مخصوص به خود تبعیت می کند و فرایند اموزش نیز از این امر مستثنی نیست .فرآیند آموزش از چهار مرحله تشکیل شده است:

۱- تشخیص نیازهای آموزشی

۲- تعیین اهداف آموزشی

۳- آموزش

۴- ارزیابی

تشخیص نیازهای آموزش،اولین و مهمترین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان است و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثزبخشی کارکرد آموزشی و بهسازی است که اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد کرد .درهمین راستا نیازسنجی آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه انجام شده است.

بیان مسئله

آموزش را مي توان جرياني دانست كه افراد طي آن، مهارتها، طرزتلقي ها و گرايش هاي مناسب را براي  ايفاي نقشي خاص در جهت تحقق هدفي معين مي آموزند . جريان آموزش شامل محتوي ، جهت وتاكيدهاي خاص است.طي اين جريان، معلومات در ذهن فرد جايگزين و باآگاهي هاي قبلي وي تلفيق مي شوند و در نتيجه در رفتار و نحوه ديد فرد تغييراتي بوجود مي آيد. آموزش صحيح سبب افزايش بازده در شغل فرد و نيز ايجاد آمادگي براي قبول مسئوليتهاي آتي وي می شود.(زاهدی ،۱۳۸۳. ص ۳۰۸)

برای حصول کامل آموزش نیاز به بر نامه ریزی داریم در واقع برنامه ريزي ، فرآيندآگاهانه و سيستماتيك تصميم گيري در مورداهداف و فعاليت هاي آينده يك گروه، فرد، يك واحد كاري ويا يك سازمان است.

با توجه به موارد فوق برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اقدامی موثر است و پر واضح است که تدارک دوره های آموزش ضمن خدمت نیز همچون سایر فعالیتهای سازمانی مستلزم برنامه ریزی صحح و اصولی است.

اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان  تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخش كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر به درستي انجام شود، مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان ، حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت . آموزش گران است و فقط بايد موقعي ارائه شود كه اولاً پاسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانياً بهترين راه حل براي مشكلاتي باشد كه از آن طريق قابل حل‌اند‌. فعاليت هاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا شوند در واقع نوعي اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان باید طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا شود. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند(عباس زادگان ،ترک زاده۱۳۷۹، ص ۱۳).

از آنجائیکه کتابخانه ملی ازسازمانهایی است که سابقه نسبتا طولانی داردو تاریخچه آن به سال ۱۲۴۰ شمسی بر می گرد و با توجه به اینکه تا ابه امروز تغییرات مهمی در ساخت و ساختار آن صورت گرفته  مدیران این سازمان با درک اهمیت آموزش ضمن خدمت  به انحا مختلف  اقداماتی را جهت نگهداری و افزایش کارایی و بهسازی منابع انسانی انجام داده است .

با توجه به اینکه امروزه مدیران و کارکنا ن نمی توانند تنها به آموزش گذشته اتکا کنند  زیرا که دگرگونی و تغییر ورشد دانش به سرعت رو به افزایش است واین امر کفایت حرفه ای افرادی را که منطبق با تغییرات و تحولات نیستند را زیر سئوال می برد.واز آنجاییکه آموزش امری هزینه بردار است و همچنین با وجود اینکه  آموزشهای ضمن خدمتی بیش از دو دهه است که در کتابخانه ملی بر گزار می شود( در تایید این امر تاریخچه آموزش ضمن خدمت در کتابخانه ملی به سال ۱۳۵۰بر می گردد و این روند با تاسیس مرکز آموزش عالی کتابداری در سال ۱۳۷۱ جایگاه ویژه ای می یابد.و در سال ۱۳۷۲ به ارائه دوره های آموزشی تخصصی نمود وتاکنون بیش از سیصد دوره آموزش تخصصی در رسته های مختلف آموزشی فرهنگی و در حوزه فهرستنویسی و اطلاع رسانی و رده بندی و نمایه سازی و نسخه شناسی و آموزش های در خصوص خط سیاق و اسناد ودیگر موارد مربوطه به حوزه کتابداری جهت توانمند سازی کارکنان پرداخته است).(تيمورخانی،۱۳۸۰،ص ۱۳-۲۲)

با توجه به آنچه گفته شد می توان بیان کرد یکی از دلایل ناکارآمدی کارکنان سازمان در انجام فعالیت ،عدم آموزش صحیح هر فرد متناسب با شرح شغل و وظیفه خود می باشد. در این تحقیق پژوهشگر سعی دارد ازطریق پژوهش علمی به این سوال اساسی پاسخ دهد که نیازهای آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است و این نیازها دارای چه اولویتی هستندتا ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع،  مبنایی قابل اعتماد برای استفاده مسئولین در سیاست گذاری  و برنامه ریزان آموزشی  کارکنان کتابخانه ملی فراهم نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

افراد آموزش دیده و متخصص از مهم ترین عوامل موفقیت سازمانهای قرن بیست و یکم به حساب می آیند ولی امروز ه به علت سرعت شدت تغییرات محیطی دیگر نمی توان به تغییرات مختلف به صورت ثابت نگریست ،چرا که به مرور زمان مهارتهای کهنه منسوخ و مهارتهای جدید جایگزین آنها می شود (یعقوبی ،۱۳۸۳ص۳۵).

امروزه توسعه منابع انسانی به  عنوان پیش نیاز ی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یکی از مباحث اصلی مورد توجه دولتها در اقصی نقاط جهان است بدین سبب اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان  تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخش كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر به درستي انجام شود، مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان ، حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت . آموزش پر هزینه است وفقط بايد موقعي ارائه شود كه اولاً پاسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانياً بهترين راه حل براي مشكلاتي باشد كه از آن طريق قابل حل‌اند‌. فعاليت هاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا شوند در واقع نوعي اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان باید طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا شود. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند.آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است و ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیروتغییرمستمری نیاز دارندبرای به  حداکثر رساندن اثر بخشی و کارایی افراد سازمان ضمن آشنا ساختن با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز،دوره آموزشی مناسب را باید برای آن تدوین نمود (سید جوادین،۱۳۸۴ص۳۴)

با توجه به اینکه آموزش مناسب با مشاغل در سازمانها جهت پیشبرد اهداف فردی و سازمانی و در نهایت باعث بالا رفتن بهره وری و مانع اتلاف سرمایه می گردد،وسازمان اسناد وکتابخانه ملی هم به عنوان یک سازمان از این قاعده مستثنی نیست واین پژوهش می تواند پاسخگوی نیازهای آن سازمان باشد.بر  این اساس با توجه به نقش وجایگاه منابع انسانی از یک طرف و نقش آموزش در ارتقاء و توانمندی نیروی انسانی از طرف دیگر،انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اهداف تحقیق

بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازها کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

اعتباریابی برنامه های آموزشی از دیدگاه صاحب نظران

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122