پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7
1-5- استفاده کنندگان از تحقیق 7
1-6- اهداف تحقیق 7
1-7- سؤالات تحقیق 8
1-8- فرضیه های تحقیق 8
1-9- روش تحقیق 8
1-10- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات 9
1-11- مدل های تحقیق 9
1-11-1- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود 10
1-11-2- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها 11
1-11-3- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها 12
1-12- ساختار کلی تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 13
2-2- مدیریت سود 14
2-2-1- تعریف مدیریت سود 15
2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود 19
2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19
2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی 20
2-2-2-3- امنیت شغلی 21
2-2-2-4- انگیزه‌های مالیاتی 21
2-2-2-5- پاداش مدیران 21
2-2-2-6- ساختار مالکیت 22
2-2-3- الگوهاي مديريت سود 22
2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود 23
2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری 23
2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری 24
2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت 24
2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات 24
2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری 24
2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص 25
2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی 25
2-2-7- موافقان و مخالفان مديريت سود 26
2-2-7-1- ابزارهای مديريت سود از طريق رویدادهای مالی واقعي 29
2-2-7-2- مديريت سود از طريق رویداد های مالی واقعي 30
2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی 32
2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33
2-2-8-2- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي 33
2-2-8-2- الف- فرضيه پاداش مدیریت 33
2-2-8-2- ب- فرضيه بدهي 34
2-2-8-2- ج- فرضيه هزينه سياسي 35
2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی 35
2-2-9-1- مدل اسلون 35
2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو 36
2-2-9-3- مدل هیلی 36
2-2-9-4- مدل صنعت 37
2-2-9-5- مدل جونز 37
2-2-9-6- مدل تعدیل شده جونز(1995) 38
2-3- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن 39
2-3-1- مرحله ي گذر از مالي استاندارد 41
2-3-2- ظهور مالي رفتاري و تصمیمات مالی 43
2-3-3- تئوري چشم انداز 45
2-3-3-1- ضرر گريزي 47
2-3-3-2- حسابداري ذهني 47
2-3-3-3- کنترل شخصي 48
2-3-3-4- دوري از تأسف و پشيماني 48
2-3-4- تورش هاي رفتاري سرمایه گذاران 48
2-3-4-1- روش هاي ابتکاري 49
2-3-4-2- خودفریبی 51
2-3-4-3- تعاملات اجتماعی 52
2-3-5- كاربرد ماليه رفتاري در فهم رفتار سرمايه گذاران 53
2-3-6- رفتار سرمايه گذاران 54
2-3-7- شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران 57
2-4- پیشنه تحقیق 58
2-4-1-تحقیقات خارجی 58
2-4-2- تحقیقات داخلی 65
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 71
3-2- روش تحقیق 72
3-2-1- قلمرو تحقیق 72
3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق 72
3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 72
3-3- فرضیه های تحقیق 73
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 73
3-4-1- جامعه آماری 74
3-4-2- روش گردآوری داده ها 74
3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گيري آنها 75
3-4-4- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 78
3-5- خلاصه فصل 79
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 80
4-2- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش 81
4-3- جدول همبستگی اسپرمن 82
4-4- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش 82
4-5- آزمونF ليمر و آزمون هاسمن 83
4-6- تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج 84
4-6-1- نتایج آزمون فرضیات 85
4-7- خلاصه فصل 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 88
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 88
5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق 91
5-4- نتیجه‎گیری و پیشنهادات 91
5-5- محدودیت‎های تحقیق 93
5-6- پيشنهادات 94
5-6-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق 94
5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 94
5-7- خلاصه فصل 95
فهرست منابع و مأخذ 96
الف- منابع فارسي 96
ب- منابع لاتين 98
چکیده انگلیسی 105

فهرست منابع و مأخذ

الف- منابع فارسي

آزاد م.1382. محتواي اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

آشتاب ع. 1387. شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «علوم اقتصادی»، 28: 21-5.

آقابيگي ص. 1384. بررسي رابطه اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حسابداري ومديريت دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

احمدی س، صالحی ع، فریدی م.1389. روش تحقیق در مدیریت. چاپ5.تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور، 393صفحه.

بولو ق. 1386. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود. رساله دکتري ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائي.

پناهیان ح، عرب‌زاده م. 1387. بررسی و شناسایی مدل‌های هزینه سرمایه و عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بصیرت،40: 103-85 .

تبريزي ع، دموري د. 1382.  شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلندمـدت سـهام جديـدالورود پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله تحقيقات مالي،15: 50-23.

تقوی م. 1380. مدیریت مالی1. چاپ2. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور،398صفحه.

ثقفی ع، آقائی م. 1373.رفتار سود حسابداري.مجله بررسی هاي حسابداري، 9: 21-5.

خالقی مقدم ح. 1377. میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

خالقي مقدم ح. 1384.دقت پيش بيني سود شركتها. رساله دكتري، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

رحمانی نصرآبادي م.1387. عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی ودارایی دانشگاه مازندران.

رحماني ع. 1381. سودمندي اقلام صورت هاي مالي غير از سود در پيش بيني سود .رساله دكتري،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبايی.

رساپور ا. 1380. بررسی رابطۀ سود هر سهم با هزینه سرمایه در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

رشیدیان س. 1388. بررسی تأثیر بخش 340 استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران.

رحیمی غ، وظیفه دمیرچی ق، سیدی م.1392. روش تحقیق. چاپ2. اردبیل:دانشگاه آزاد اسلامی جلفا، 378صفحه.

سجادي ح.1377. عوامل مرتبط با سود غيرمنتظره و رابطه آن با قيمت سهام. مجله بررسي هـاي حسابداري و حسابرسي،24: 60-34.

شریعت پناهی م، قاسمی ق. 1384. مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس جیکینز.مجله مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ،11: 25-8 .

صالحی صدقیانی ج، ابراهیمی ای. 1387. آمار و کاربرد آن در مدیریت(1و2). چاپ12. تهران: انتشارات آرامش، 632صفحه.

طهماسب زاده م. 1389. نسبت‌های مالی و هزینه سهام عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.

ظریف فرد ا، قائمي م. 1382.آزمون تجربي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز،2: 53-47.

عثمانی م. 1381. شناسايي مدل هاي هزينه سرمايه و تأثير عوامل مؤثر برآن. رساله دكتري،دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائي.

عزيزي ا. 1378. شناسايي متغيرهاي کلان اقتصادي موثر بر شاخص قيمت سهام. رساله دکتري ، دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي.

عرب مازیار يزدي م.1374. محتواي افزاينده اطلاعاتي جريانهاي نقدي و تعهدي.رسـاله دكتراي، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشـگاه تهـران.

کردستانی غ، حدادی م. 1388. بررسی رابطه محافظه‌کاری در حسابداری و هزینه سرمایه. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3: 23-7.

کردستانی غ. 1374. توانایی سود براي پیش بینی جریان نقدي و سودهاي آتی . پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداري، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

كردستاني غ، مجد ض. 1386. بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي. مجله بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسي، 48: 104-85.

مرفوع م. 1385. رابطه اعضاي غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادي با پیش بینی سود شرکتها .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداري و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

نصيرپور م. 1379.بررسي تأثير اندازه شركت بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی.

نوروزبیگی ا. 1386. محتواي اطلاعاتی اعلامیه هاي سود هر سهم براساس ضریب واکنش سود.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداري و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

نیکومرام ه، رهنمای رودپشتی ف، هیبتی ف.1388.مبانی مدیریت مالی مفاهیم،کاربردها و نظریه ها.چاپ5. تهران:انتشارات ترمه،469صفحه.

نمازي م، زارع ب.1383.كاربرد تئوري اطلاعات در تعيين ريسك سيستماتيك. مجله بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، 35: 100-79.

ب- منابع لاتين

Beaver WH. 1970. Time series behaviour of earning. Journal of Accounting Research, 3:62-99.

Biddle G, Seow G, Siegel A. 1995. Relative versus incremental information content.Journal of Contemporary Accounting Research, 12: 1-23.

Black F, Jensen M, Scholes M. 1972. The capital asset pricing model. Journal of Accounting Review, 4: 5-34.

Botosan C. 1997. Disclosure level and the cost of equity. The Accounting Review, 72: 323-349.

Baron DP, Holmstorm B. 1980. The investment banking contract for new issues under asymmetrries information: Delegation and the incentive problem. Journal of Finance, 35:1115-1138.

Cooper  G. 2001. The predictability of stock returns in real time. Journal of Business, 47: 250-247.

Clarkson PM, Dontoh A, Richardson G, Sefeik S. 2002. The voluntary inclusion of earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Contemporary Accounting Research, 14: 601-626.

Cariney TD, Richardson FM. 1998. The credibility of management forecasts of annual earnings. Working Paper Series,78: 69-138.

Chan K, Jegadeesh N, Lakoishok J. 2001. Earnings quality and stock returns: The evidence from accruals. Working Paper National Taiwan University and University of Illinois, 21: 17-75.

Dhaliwal L, Tsang Y. 2011. Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. Journal of Accounting Review, 76: 59-100.

چکیده

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتايج آزمون فرضيه دوم بيانگر رابطه معنادار مثبت ميان خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام جديد الورود به بورس است كه درنهايت بيـانگر محتـواي اطلاعـاتي متغيـر سود دارد. به عبارت ديگر اعلام سود پيش بيني شده باعث انحـراف در ميـانگين نـرخ بـازده غيرعادي سهام ميشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول عمل نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می شود ، فراگیر نیست. شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، موضوعي مهم براي مقام ناظر و سرمايه گذاران به شمار مي رود. در اغلب تحقيقات در اين زمينه، محققان كوشيده اند به مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاري مشاركت كنندگان بازار و به دنبال آن تأثير اين عوامل بر قيمت اوراق بهادار بپردازند.

چرا كه رفتارهايي كه بر تصميمات سرمايه گذاري مشاركت كنندگان در بازار تأثير مي گذارند از اهميت ويژهاي برخوردار هستند. به ويژه در دهه اخير، محققين مالي سعي در تبيين و يافتن علل موارد خاص  با كمك ساير علوم همانند روانشناسي، علوم اجتماعي و فيزيك داشته اند، استفاده از ” دستاوردهاي روانشناسي در نظريه پردازي هاي اقتصادي منجر به شكل گيري گرايش مالي رفتاری” گرديد.

1-2- تشریح و بیان مساله

شايد هيچ موضوعي در ادبيات مالي اخير، بحث بر­انگيز­­تر از اين سوال نباشد كه آيا سرمايه­گذاران در تعيين قيمت سهام، منطقي عمل مي كنند يا خير؟ به عبارت ديگر،سرمايه­گذارن در اين بازارها نسبت به اطلاعات جديد واكنشي بيش از حد و يا كمتر از حد مورد انتظار نشان مي­دهند. واكنش­هاي بازار سهام به آگهي­ها و اخبار متفاوت است و در برخي موارد واكنش افراد عقلايي نيست و سبب ناهنجاري­هايي از جمله افزايش بيش از حد يا كمتر ازحد قیمت می­شود. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پي مي برد و به حالت تعادل بر­مي گردد، با اين وجود چنين رفتاري نوعي رفتار غيرعقلايي در بازار محسوب مي­شود كه مي­تواند پاسخ منفي نسبت به عدم اطمينان درك­ شده توسط سرمايه­گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پيش بيني­هاي آنها است كه گاهي از اوقات ناكارآمد است. فهم منبع اين ناكارآمدي ها، مي­تواند كاربردهاي مهمي براي مطالعه در زمينه عقلانيت سرمايه­گذاران و كارايي بازار داشته باشد ( محمودي،1390، ص22).  

یکی از مفاهیم اصلی در حوزه های مالی رفتاری، تئوری چشم انداز[1] و نقطه مرجع[2] می باشد. تئوری چشم انداز از سوی کاهنمن[3] و تیوِرسکی[4] در سال 1979 ارائه شد. آنان در قالب این نظریه  نشان دادند که”میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان بدست می آید”. تئوری چشم انداز بوسیله تابع ارزش توضیح داده می‌شود. تابع ارزش[5]، منحنیS  شکلی است که دارای یک نقطه مرجع می باشد. نقطه مرجع تعیین کننده ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن سرمایه گذاران می باشد به گونه ای که در زیر نقطه مرجع، سرمایه گذاران ریسک پذیر و بالای آن ریسک گریز هستند (ویسبورد[6]، 2013).

تئوري چشم‌انداز و نقطه مرجع يكي از مباحث مطرح در پارادايم مالي رفتاري مي‌باشد كه توصيف كننده موقعيت افراد در زمان تصميم‌گيري است. شواهد تجربي بيانگر آن است كه سرمايه‌گذاران در تصميمات خريد و فروش، نقاطي را به عنوان نقاط مرجع سود و زيان خود بر مي‌گزينند. در صورتي كه قيمت پايين تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعويق مي‌اندازند و در نتيجه حجم معاملات نيز كاهش مي‌يابد و اگر قيمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم مي‌كنند كه افزايش حجم معاملات را در پي دارد. شواهد بيانگر آن است كه سرمايه‌گذاران در تصميمات خريد و فروش نقاطي را به عنوان نقاط مرجع سود و زيان خود انتخاب ميكنند. هرگاه قيمت پايين تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعويق مي‌اندازند و در نتيجه حجم معاملات نيز كاهش مي‌يابد و اگر قيمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم مي‌كنند كه افزايش حجم معاملات را در پي دارد. از جمله مواردي كه در تحقيقات گذشته به عنوان نقطه مرجع مورد بررسي قرار گرفته است، قيمت سقف و كف سهام در يكسال گذشته و قيمت تمام شده خريد بوده است. اكثر تحقيقات انجام شده در بورس هاي توسعه يافته، تأييد كننده اين نقاط به عنوان نقاط مرجع بوده است (ویسبورد، 2013).

سرمايه­گذار با خريد برگه سهام، ريسك مي­پذيرد و بازده به دست مي­آورد پس مهم­ترين عواملي كه در تصميم­گيري براي خريد اوراق بهادار موثر است بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت­هاي سرمايه­گذاري است. به همين ترتيب، بازده و ريسك هر برگه سهام قابل مقايسه با ساير اوراق بهادار می باشد. دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر بازده سهام تأثیر می‌گذارد.عوامل خارجي شامل: چرخه­هاي اقتصادي، تورم، مقررات دولتي، رقابت سياست­هاي اقتصادي كشور، اوضاع سياسي و اقتصادي و… و عوامل داخلي شامل تصميمات مديريت سيستم­هاي داخلي واحد تجاري، اندازه شركت مي­باشد.به منظور تشویق سرمایه گذار، سرمايه­گذاري باید به طور بالقوه  نرخ بازده مثبت داشته باشند.اين امر باعث خواهد شد كه سرمايه­گذار در آينده،  ثروت بيشتری کسب کند و در نتيجه (در مقايسه با امكان يا فرصت مصرف كنوني) از امكانات و فرصت­هاي بيشتری بهره­مند گردد، از اين رو انتظار كسب بازده موجب مي­شود كه سرمايه­گذار مصرف خود را به تعويق اندازد. سود سهام تأثير مثبت و منفي در رفتارسرمايه­گذاران در هنگام خريد و فروش سهم دارد و از اين جهت به عنوان يك پارامتر اصلي مدنظر است (صادق پور، 1384).

اطلاعات يك وسيله و ابزار راهبردي مهم در تصميم­گيري محسوب مي­شود و  كيفيت تصميمات نيز بستگي به صحت، دقت و به­هنگام بودن اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم­گيري در اختيار افراد قرار دارد. در بازارهاي مالي، اين اطلاعات مي­تواند به صورت نشانه­ها، علائم، اخبار و پيش­بيني­هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش­ها و در نتيجه تغييراتي در قيمت­هاي سهام مي گردد (راعي و تلنگي،1383).

رفتار سرمايه­ گذاران در بورس، نحوه تصميم­گيري، تخصيص منابع پولي، قيمت گذاري وارزيابي، بازده شركت­ها را تحت تأثير  قرار مي­دهد. شرايط مبهم و اشتباهاتی كه  در روان­شناسی انسان ريشه دارد، باعث مي­شود سرمايه­گذاران اشتباهاتي در شكل­دهي انتظارات خود داشته باشند و در نتيجه رفتارهاي خاصی در هنگام سرمايه­گذاري در بازا­رهاي مالي از خود بروز دهند (سينايي، 1388).

يكي از معيا­رهاي اساسي براي تصميم­گيري در بورس، بازده سهام است، بازده سهام خود به تنهايي داراي محتواي اطلاعاتي است و بيشتر سرمايه­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزيه و تحليل مالي و پيش بيني­ها ازآن استفاده مي­نمايند (قائمي،1385).

در يك بازار كارا قيمت اوراق بهادار منعكس­كننده مجموعه اي از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جديد به سرعت  بر روي قيمت اوراق بهادار اثر مي­گذارد و سرمايه­گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاري كه از بازده اوراق بهادار در آينده تصميم­گيري مي­كنند. بنابراين بازار كارا نسبت به اطلاعات جديد حساس است به طوري كه اطلاعات، هسته اصلي بازار كارا را تشكيل داده و بر مبناي آن به سه شكل ضعيف، نيمه قوي و قوي تقسيم مي­شود. پيش­بيني درآمد خالص و ناخالص هر سهم كه اصطلاحاً سود برآوردي هر سهم، ناميده مي­شود اطلاعات تازه­اي از وضعيت شركت­ها است كه توسط تحليل­گران، سرمايه­گذاران و ساير استفاده­كنندگان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن تصميم­گيري نسبت به خريد يا فروش يك سهم انجام مي­گردد (جهانخاني و صفاريان، 1382).

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام یافته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر سود پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود[7]،2001).

از مغایرت ها و انحراف میان مقادیر سود پیش بینی شده و سود واقعی اعلام شده در صورتهای مالی در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود.در مغایرت منفی،سرمایه گذاران یا صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت قلمداد می نمایند (فریدسون[8] و همکاران،2002).

بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود)، می تواند تاثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد.با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت خویش تغییر دهد.ارزیابی قدرت سود آوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا مناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود.هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه شرکت خواهد شد (ایرج نوروش،1384).

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

مطمئنا با گسترش تجارت و صنعت و ايجاد فاصله بين مالكان و مديران بنگاهها، وجود تضاد در منافع مديران و مالكان بوضوح قابل درك است و اين تضاد ناشي از متفاوت بودن اهداف آنان است. بطوريكه هر يك ازطرفين سعي دارند منافع خود را حداكثر نمايند (كاپوپولوس و لازارتو،[9] 2007).

ازآنجايي كه سنجش میزان کارآیی و موفقیت واحدهای انتفاعی تا حد زیادی  بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا مدیران سعي مي‌كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركتي در رسيدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. شركت هايي كه به انتظارات سود خود دست مي يابند از طرف سرمايه‌گذاران مورد استقبال قرار مي‌گيرند. توجه بيش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از اين نكته غافل باشند كه رقم نهايي سود، حاصل يك فرايند طولاني حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد راه گريزي را در زمان بندي و اندازه گيري درآمدها و هزينه ها فراهم كرده است. توجه بيش از حد سرمايه گذاران به سود خالص به مديريت اين انگيزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در بكارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه[10] اي عمل كند (چان و همكاران[11]، 2001).

گول و تاكور[12](2003)، به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت سرمايه گذاران، در سررسيدهاي آتي نياز به نقدينگي دارند و مجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دريافتند زماني كه تغييرپذيري جريانات نقدي و به تبع آن ناپايداري سودهاي گزارش شده بالاست؛ زيان مورد انتظار براي سهامداراني كه براي دسترسي به نقدينگي سهام خود را مي‌فروشند، بيشتر خواهد بود. در نتیجه محتوای اطلاعاتی اخبار سود شرکتها بر واکنش سرمایه‌گذاران و به دنبال آن به حجم مبادلات سهام در بازار مؤثر خواهد بود. تحقیق حاضر، بطور مشخص به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران ریسک پذیر در مواجه با سودهای غیرمنتظره و بازده غیرعادی و در نتیجه تغییر در حجم مبادلات سهام در بازار سرمایه متمرکز شده است.

حسابداری تعهدی و تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری سبب تسهیل و افزایش دقت تحلیل عملکرد مالی شده و شرکت‌ها در راستای ارائه اطلاعات در بازارهای کارا دارای انگیزه شده و با یکدیگر در رقابت هستند. با توجه به چنین نگرشی واضح است که تصور کنیم مدیریت سودی که بیش از حد مورد انتظار باشد، سبب ناتوانی سرمایه گذاران در ارزیابی منطقی عملکرد شرکت‌ها بر اساس یک چارچوب مشخص می‌شود. اگر صورت‌های مالی ارائه شده درست باشند، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. از طرفی مدیران شرکت‌ها دارای انگیزه‌های بالقوه‌ای هستند تا بتوانند حقایق شرکت را به واسطه اصول حسابداری که در طول زمان ثابت بوده و همچنین از دقت بالایی نیز برخوردار نیستند، کتمان نمایند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن است تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

تا کنون تحقیقات مختلفی به بررسی فرآیند مدیریت سود از دیدگاه های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. ولی تا کنون تحقیقی که به بررسی واکنش سرمایه گذاران به این فرآیند از طریق مدل سه عاملی فاما فرنچ[13] نپرداخته است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود پرداخته شده است.

1-5- استفاده کنندگان از تحقیق

کلیه سرمایه گذاران، سهامداران زمانیکه بخواهند جهت تصمیم گیری برای خرید یا فروش یک شرکت آنرا تحلیل و بررسی کنند.

تحلیلگران بازار وسازمان هایی که کار آنها مطالعات اقتصادی وحسابداری دارند.

نهادها و سازمان های ناظر بر بازار ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار.

کلیه اساتید، محققان ودانشجویانی که قصدانجام تحقیقات در این تحقیق دارند.

 [1]– Prospect Theory

[2]-Reference point

[3]-Kahneman

[4]– Tversky

[5]– Value Function

[6]– Eric Weisbrod

[7] -Colling Wood

[8] -Fridson

[9]– Kapopoulos, P. and S. Lazaretou

[10]– Aggressive

[11]– Chan et al.

[12]– Goel and Thakor

[13] -Fama French

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122