پايان نامه واکنش هاي يک کمپلکس دو هسته اي پلاتين (II) با تعدادي ليگاند دهنده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه واکنش هاي يک کمپلکس دو هسته اي پلاتين (II) با تعدادي ليگاند دهنده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه واکنش هاي يک کمپلکس دو هسته اي پلاتين (II) با تعدادي ليگاند دهنده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1 شیمی کمپلکس های پلاتین 2
1-2 شیمی کمپلکس های پلاتین حاوی لیگاندهای سولفوکساید 4
1-2-1 شیمی سولفوکسایدها 4
1-2-2 کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO 4
1-3 واکنش های جانشینی کمپلکس های مسطح مربع 5
1-4 لیگاندهای فسفری نوع سوم 6
1-4-1 PTA 7
1-5 ویژگی لیگاندهای نیتروژنی آروماتیک 8
1-5-1 پیریدین 9
1-5-2 4- متیل پیریدین 10
1-5-3 1- متیل ایمیدازول 10
1-6 NMR روشی مفید در شیمی معدنی 11
1-6-1 1H NMR در کمپلکس های پلاتینی 11
1-6-2 31P NMR در کمپلکس های پلاتینی 11
1-7 هدف 12

فصل دوم: کارهای تجربی
2-1 ملاحظات عمومي 14
2-2 منابع مواد شیمیایی 14
2-3 تکنیک ها و روش ها 15
2-3-1 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون 15
2-3-2 طيف سنجي رزونانس مغناطيسي 31P{1H} 15
2-3-3 تجزیه عنصری 15
2-3-4 نقطه ذوب 15
2-4 طرز تهیه مواد اولیه 16
2-4-1 تهیه تیزاب سلطانی 16
2-4-2 تهيه کمپلکس K2PtCl6 از پسماندهاي آزمايشگاهي 16
2-4-3 تهيه کمپلکس K2PtCl6 از Pt خالص 18
2-4-4 تهيه کمپلکسK2PtCl4 از کمپلکس K2PtCl6 18
2-4-5 تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4 19
2-4-6 تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]از کمپلکس
cis-[PtCl2(Me2SO)2] 19
2-5 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده فسفری
یک دندانه و دو دندانه 20
2- 5-1 تهیه کمپلکس 1، [Pt(I)2(PPh3)2] 20
2- 5-2 تهیه کمپلکس 2، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] 20
2- 5-3 تهیه کمپلکس 3، [Pt(I)2(PTA)2] 20
2- 5-4 تهیه کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] 21

– 5-5 تهیه کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] 22
2- 5-6 تهیه کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] 22
2-6 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده
نیتروژنی یک دندانه 23
2-6-1 تهیه کمپلکس 7، trans-[Pt(Me2SO)I2Py] 23

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1 سنتز و شناسایی ترکیبات اولیه 28
3-1-1 سنتز و شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4 28
3-1-1-1 تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] 28
3-1-1-2 شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] 28
3-1-2 سنتز و شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]
از کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] 29
3-1-2-1 تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I] 29
3-1-2-2 شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I] 29
3- 2 سنتز و شناسایی کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی
لیگاند های دهنده فسفری یک دندانه و دو دندانه 31
3-2-1 سنتز و شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] 31
3-2-1-1 تهیه کمپلکس 1، cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] 31
3-2-1-2 شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] 31
3-2-2 سنتز و شناسایی کمپلکس 2،cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] 34
3-2-2-1 تهیه کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] 34
3-2-2-2 شناسایی کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] 34
3-2-3 سنتز و شناسایی کمپلکس 3، trans-[Pt(I)2(PTA)2] 36
3-2-3-1 تهیه کمپلکس 3، trans-[Pt(I)2(PTA)2] 36
3-2-3-2 شناسایی کمپلکس 3،trans-[Pt(I)2(PTA)2] 37
3-2-4 سنتز و شناسایی کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] 39
3-2-4-1 تهیه کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] 39
3-2-4-2 شناسایی کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] 39
3-2-5 سنتز و شناسایی کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] 39
3-2-5-1 تهیه کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] 42
3-2-5-2 شناسایی کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] 42
3-2-6 سنتز و شناسایی کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] 42
3-2-6-1 تهیه کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] 45
3-2-6-2 شناسایی کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] 45
3-3 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلاتین (II) حاوی لیگاند های دهنده
نیتروژنی یک دندانه 48
3-3-1 سنتز و شناسایی کمپلکس 7،trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] 48
3-3-1-1 تهیه کمپلکس 7، trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] 48
3-3-1-2 شناسایی کمپلکس 7،trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] 48
3-3-2 سنتز و شناسایی کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 50
3-3-2-1 تهیه کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 50
3-3-1-2 شناسایی کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 51
3-3-3 سنتز و شناسایی کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
3-3-3-1 تهیه کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
3-3-3-2 شناسایی کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
3-3-4 سنتز و شناسایی کمپلکس 10، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
3-3-4-1 تهیه کمپلکس 10،trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
3-3-4-2 شناسایی کمپلکس 10، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
3-4 نتیجه گیری 59

فهرست منابع و مآخذ 62

منابع ومآخذ

  H. Crabtree & H. Torrens, Encyclopedia of Inorganic Chemistry, Second Ed, 2005, John Wiley .

Wilkinson, Comprehensive Organometallic Chemistry, Pergamon Press, 1982,V6, Chapter 39, P 473.

L. Clarke, Polyhedron, 2001, 20, 151.

G. Schneider, H. W. Schmalle, F. Aroad, E. Dubler, J. Inorg. Biochem, 2002, 89, 836.

A. Davies, F. R. Hartey, Chem Rev, 1981, 81, 79.

D. Rochon, C. Tessier, Inorg Chem Acta, 2008, 361, 2591.

Lanza, D. Minniti, P.Moore, J. Schinidis, R. Romeo, M. L.Tobe, Inorg.Chem, 1984, 23, 4428.

M. Nabavizadeh, H. R. Shahsavari, M. Namdar, M. Raashidi, J.Organomet. Chem, 2011, 696, 3564.

R. Hartley, The Chemistry of Platinum and Palladium, Applied Section, London, 1973.

Cattalini, Prog. Inorg. Chem, 13, 1970, 263

Ploso, Coord. Chem. Rev, 1973, 10, 123.

Belluco, Organometallic and Coordination Chemistry of Platinum, Academic Press, New York, 1974.

Fernandez-Perez, P. Etayo, A. Panossian, A. Vidal-Ferran, Chem. Rev. 2011, 111, 2119.

E. Babin, G. T. Whitaker. U. S. Patent 5, 1996, 491, 266.

Miranda, E. Vergara, F. Mohr, D. devos, E. Cerrada, A. Mendía, M. Laguna, Inorg. Chem. 2008, 47, 5641.

Suresh, Maravanji S. Balakrishna, K. Rathinasamy, D. Panda, Joel T. Mague, Dalton Trans, 2008, 2285.

J. Daigle, M. Y. Darensbourg(Ed), Inorg. Synth, 1998, 32, 40.

Ghosh, P. S. Mukherjee, Organometallics, 2007, 26, 3362.

D. Phillips, Luca. Gonsalvi, A. Romerosa, F. Vizza, M. Peruzzini, Coord. Chem. Rev, 2004, 248, 955.

Otto, A. Roodt, Acta cryst, 2001, C57, 540.

Lippert, Coord. Chem. Rev., 1999, 182, 263.

Tongi, L. M. Venanzi, Angew. Chem, Int. Ed. Engl, 1994, 33, 497.

Tessier, F. D. Rochon, Inorganic Chemica Acta, 1999, 295, 25.

R. James, Homogeneous Hydrogenation, Wiley-Inter-ascience, New York, 1973, 280.

A. Daveis, F. R. Hartley, S. J. Murrey, J. Mol. Catal, 1980, 10, 171.

Calvin, G. E. Coates, J. Chem. Soc, 1960, 2008.

D. Kristner, Inorg. Chem, 1963, 2, 1255.

Tessier, F. D. Rochon, Acta cryst, 2006, C62, m620.

Eicher, S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles, John Wiely & Sons, Inc, Second Ed, 2003, 165.

V. Beusichem, N. Farrell, Inorg. Chem, 1992, 31, 634.

Samouei, PhD Thesis, Shiraz University, 2011.

A. V. Ebsworth, D. W. H. Rankin, S. Cradock, Blackwell Scientific Publication, Structural Methods in Inorganic Chemistry, Second Ed, 1991.

W.Akitt, NMR and Chemistry, Chapman & Hall, London, 1973.

D. Rochon, G. Masserweh, N. Nedelec, Inorg. Chem. Acta, 2003, 346, 197.

G. Waddell, A. M. Z. Slawin, J. D. Woollins, Dalton Trans, 2010, 39, 8620.

Pregosin, S. N, Sze, Helv. Chim. Acta, 1977, 60, 134.

Bravo, S. Bolano, L. Gonsalvi, M. Peruzzini, Coord. Chem. Rev, 2010, 254, 555.

Z. Momeni, H. Kazemi, A, Najafi, Helv. Chim. Acta, 2011, 94, 1618.

T. B. Ha, F. L. Wimmer, J. P. Souchard, N. P. Johnson, Dalton Trans., 1990, 1251.

B. T. HA, J-P. Souchard, F. L. Wimmer, N. P. Johnson, Polyhedron, 1990, 9, 2647.

چکیده

 در این تحقیق، شیمی کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)،

cis,trans-[I(Me2SO)Pt( -I)2Pt(Me2SO)I]در واکنش با چند لیگاند دهنده فسفری یک دندانه (تری فنیل فسفین ( PPh3 ) و (تری فنیل فسفیت (  P(OPh)3) و 1و3و5 تری آزا 7- فسفا آدامانتان
(PTA  )( و دو دندانه (بیس دی فنیل فسفینو اتان(dppe  ) و  ( بیس دی فنیل فسفینو متان (dppm  ) و
( بیس دی فنیل فسفینو فروسن ( dppf )( و نیز چند لیگاند هیدروژن دهنده آروماتیک یک دندانه
)پیریدین ( Pyridine ) و1- متیل ایمیدازول ( 1-MeIm ) و 4- متیل پیریدین ( 4-Picoline )( مورد مطالعه قرار گرفت و جهت شناسایی کمپلکس های مونومری پلاتین (II) حاصل از شکسته شدن پل و انجام واکنش جانشینی، از طیف سنجی 1H NMR و  31P NMRو تجزیه عنصری استفاده شده است.

کلید واژه: کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)، لیگاند دهنده

مقدمه

 شیمی کمپلکس های پلاتین

 پلاتین معروفترین و شناخته شده ترین فلز از فلزات گروه پلاتین است. فلزات گروه پلاتین شامل: روتنیم (Ru) ، اسمیم(Os) ، رودیوم(Rh) ، ایریدیم(Ir) ، پالادیم(Pd) و پلاتین(Pt) می باشد که هم نادر بوده و هم به جهت فعالیتهای کاتالیستی و نیز مقاومتشان در برابرحملات شیمیایی بسیار مفیدند. فلز پلاتین بطوریکه در جدول زیر مشاهده می شود دارای چند ایزوتوپ بوده بطوریکه هر ایزوتوپ دارای فراوانی طبیعی و عدد کوانتومی اسپین هسته مشخصی می باشد.1

با پیشرفت NMR ، ایزوتوپ 195پلاتین با فراوانی طبیعی 7/33 % و با توجه به دارا بودن اسپین هسته برابر با 2/1 امکان مشاهده کوپلاژ با دیگر هسته ها را فراهم کرده و به همین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفت. حضور یا عدم حضور چنین کوپلاژی شواهد با ارزشی برای ساختار مولکول ها ارائه می دهد.

حالات اکسايش متداول پلاتين، صفر، 2+ و 4+ است. تعداد زيادي  کمپلکس پلاتين با حالت اکسايش 1+ معرفي شده اند. کمپلکس هاي پلاتيني  با حالت اکسايش 3+ و 5+ کميابند. ترکيباتي با حالت اکسايش 6+ تنها زماني ديده مي شوند که پلاتين توسط ليگاندهاي اکسيژني و فلوئوري احاطه شده است. بجز آنيون هاي کربونيلي چند هسته اي که پلاتين در آنها حالت اکسايش منفي دارد، ترکيبات مهم ديگري با حالت اکسايش منفي پلاتين وجود ندارد.

کمپلکس هاي پلاتين به آساني در فرآيندهاي دو الکتروني شرکت مي کنند، از اين رو واکنش هاي افزايش اکسايشي و حذف کاهشي روي پلاتين به راحتي صورت مي گيرد. بنابر اين تشکيل کمپلکس اکتاهدرال با افزايش اکسايشي دو جزء به پلاتين (II) و تشکيل کمپلکس مسطح مربع از طريق حذف کاهشي دو جزء از پلاتين ((IV  صورت مي گيرد.2پلاتين به عنوان يكي از نرم ترين فلزات طبقه بندي شده است و در نتيجه پيوندهاي قوي تري را با ليگاندهاي نرم تشكيل مي دهد.3

پلاتین با الکترونگاتیویته 3/2 خیلی بهتر می تواند با عناصر دارای الکترونگاتیویته نزدیک به آن، به صورت مستحکم پیوند بدهد از جمله با ید، گوگرد، کربن که مقادیر الکترونگاتیویته برابر با آن دارند چرا که ترکیبات دارای پیوند های کووالانسی تر، پایدارتر و محکم تر بشمار می روند.

ترکیبات و کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاندهای مختلف می توانند خواص و کاربردهای متفاوتی دارا باشند. در کنار ابزارهای فلزی متعدد زیست دارویی، پلاتین به صورت کلینیکی در چندین داروی ضد تومور مهم بکار رفته که قابل توجه ترینشان سیس پلاتین است.4

بسیاری ازمفاهیم مهم در شیمی کئوردیناسیون مسطح مربعی و اثر ترانس، برای اولین بار در ترکیبات پلاتین کشف شد.1

 شیمی کمپلکس های پلاتین حاوی لیگاندهای سولفوکساید

 1-2-1 شیمی سولفوکسایدها

شیمی کئوردیناسیون سولفوکسایدها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. سولفوکسایدها به عنوان لیگاندهای دوسردندانه(ambidentate) شناخته شده اندکه یا از طریق اکسیژن و یا از طریق گوگرد به فلزات خاصی کئوردینه می شوند.مولکولهای سولفوکساید به عنوان یک لیگاند رفتارهای جالبی دارند. آنها می توانند دانسیته الکترونی  را از فلز مرکزی به سمت خودشان بکشند و به دلیل وجود همین پیوند  در این دسته از ترکیبات پیوندپلاتین- سولفوکسایدبسیارمستحکم است. بیشتر مطالعات منتشر شده روی کمپلکس های سولفوکساید پلاتین، در بر دارنده لیگاندDMSO بوده است.5

سولفوکسایدها در کمپلکس های پلاتین (II) ، همیشه از سر S به فلز پلاتین (II)  متصل می شوند زیرا اتم گوگردبه دلیل دارا بودن اوربیتال *  خالی، نسبت به اتم اکسیژن سر نرم بشمار می رود در نتیجه می تواند دانسیته الکترونی را از سمت فلز پلاتین (II) که آن نیز فلزی نرم محسوب می شود به سمت خود بکشد. سولفوکساید ها از اثر ترانس نسبتاً بزرگی برخوردارند و بر اساس مطالعات انجام گرفته یک سری نفوذ ترانس به صورت زیر گزارش شده است: 6

R2SO > I> Cl amines > Py

1-2-2  کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO

مطالعات نشان داده اند که کمپلکس های سولفوکساید پلاتین(II) به همراه لیگاندی دیگر، در شیمی درمانی بسیار مؤثرندبطوریکه مقاومت بعضی از این ترکیبات در برابر سلول های سرطانی به سمت مقاومت سیس پلاتین می رود. آنها همچنین به دلیل داشتن خواص کاتالیستی در فرایندهای کاتالیزوری و هیدروسیله کردن مورد توجهند.

بی میلی یک گروه تک DMSO برای جابجا شدن از مرکز پلاتین (II) ، که در آن ممانعت فضایی اندکی وجود دارد باعث می شود به سختی بتوان قبول کرد که کمپلکس های مونوسولفوکساید ، یک گونه فعال برای از دست دادن DMSO باشند با این وجود گاهی در واکنش های جانشینی در محلول های DMSO ، عکس این قضیه با دخالت حلال مشاهده    می شود. 7

بر طبق مطالعات انجام شده، واکنش هایی که روی دیمرهای دارای پل ید به همراه یک لیگاند دیگر صورت می گیرد، مونومرترانس را باید تولید کند.

واکنش های جانشینی کمپلکس های مسطح مربع

 واکنش جانشینی لیگاند در کمپلکس های فلزات واسطه، معمولاً به عنوان مرحله کلیدی در واکنشهای کاتالیستی بشمار می روند. واکنشهای مرتبط با کمپلکس های مسطح مربع پلاتین(II) بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.8

فلزهايی که آرايش 8d کم اسپين دارند، به طور معمول ترکيبهای مسطح مربعی را می سازند که مثالهايی از آنها در جدول 1-2 نشان داده شده است:

جدول 1-2 چند مثال از فلزاتی با آرایش 8d کم اسپين

گروه IB گروه VIII
Ni(II)
Pd(II) Rh(I)
Au(III) Pt(II) Ir(I)

 

به دليل خواص ويژه ترکيبات پلاتين (II)، بيشتر مطالعات سينتيکی روی کمپلکسهای پلاتين (II) انجام شده است که دلايل به قرار زير می باشند:

پلاتين (II) در مقابل اکسايش ازRh(I) و Ir(I) پايدار تر است.

بر خلاف کمپلکسهای Ni(II) که اغلب تتراهدرال هستند کمپلکسهای پلاتين (II) همواره مسطح مربعی هستند.

سرعت واکنشهای جانشينی در کمپلکسهای پلاتين (II) در مقايسه با ديگر کمپلکسهای مسطح مربعی کند تر است. به عنوان مثال، کمپلکسهای Ni(II) واکنش جايگزينی را 106 بار سريعتر از کمپلکسهای پلاتين (II) انجام می دهند.9و10و11و12

  1-4 لیگاندهای فسفری نوع سوم1

لیگاندهای فسفری بطور کلی لیگاندهای  پذیر بشمار می روند. لیگاندهای  پذیر دو دسته اند:

آنهایی که* خالی دارند مثل :C  C = O , C

آنهایی که اوربیتال d خالی دارند مثل : P , S

از طرفی لیگاندهای نرم دو دسته اند:

لیگاندهای پذیر بطور کلی نرم هستند و اگر بطور نسبی در نظر بگیریم هر چه یک لیگاند، الکترونگاتیویته کمتری داشته باشد نرم تر است.

زمانیکه یک اتم بزرگ است یا بار منفی روی اتم زیاد است، به دلیل پخش بهتر الکترونها، لیگاند نرم بشمار می رود. مثل: S-2 , P-3 , I

پس وقتی یک فلز با عدد اکسایش پایین مثل 2+ داریم به این معناست که چگالی الکترون روی سیستم زیاد است پس یک لیگاند  پذیر همچون لیگاندهای فسفری نوع سوم می تواند الکترون ها را به جریان انداخته و فلز راپایدار کند.

تری فنیل فسفین (PPh3) ، تری فنیل فسفیت (P(OPh)3) و1و3و7 تری آزا فسفا آدامانتان(PTA) از جمله لیگاندهای دهنده فسفری نوع سوم می باشند که لیگاندهایی خنثی بوده و دهنده دو الکترون از طریق زوج الکترون ناپیوندی فسفر به فلزات واسطه می باشند.

سنتز کمپلکس هاي داراي فسفر هاي نوع سوم به دليل کاربردهاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته اند، که عبارتند از:

کاربرد کاتاليزوري: با توجه به خصوصيات پيوندي مشتقات فسفري نوع سوم، به عنوان پيوند دهنده ي فلزي در کاتاليست هاي آلي فلزي نامتقارن همگن مورد استفاده قرار مي گيرند. 13 کمپلکس هاي داراي ليگاندهاي فسفيتي در چرخه هاي مختلف کاتاليزوري از جمله هيدروژن دار کردن، هيدروفرميل دار کردن و هيدروسيانيد دار کردن به کار گرفته شده اند. معمولاً اين کاتاليزورها نسبت به سيستم هاي مشابه فسفيني خود فعاليت بيشتري دارند.14

خواص دارويي: به ويژه کمپلکس هايي که داراي ليگاندهاي فسفري محلول در آب هستند توجه خاصي را به خود جلب کرده اند.15 همچنين فسفيت ها بدون حضور در کمپلکس فلزي نيز توانسته اند خواص ضد سرطان خوبي از خود نشان دهند.16

1-4-1 PTA 17

لیگاند 1و3و5 تری آزا7- فسفا آدامانتان(PTA) یک لیگاند قابل حل درحلالهایی مانند آب، متانول، استون می باشد اما در تولوئن، بنزن و هگزان حل نمی شود. این لیگاند دارای دو موقعیت متفاوت برای اتصال به مرکز فلزی می باشد یکی از سر P و دیگری از سرN، اما در اکثر موارد مشاهده می شود که ازسمت P به فلز مرکزی اتصال می یابدکه سه دلیل عمده را       می توان برای این رفتار ذکر کرد :

وجود ممانعت فضایی کمتر در ناحیه اتم فسفر

اتم فسفر در مقایسه با اتم نیتروژن ، نرم تر است و بنابراین انتظار می رود که دهنده بهتری برای پذیرنده های نرم تر مثل: Pt(II) و یا Pd(II) باشد.18

این لیگاند از سمت اتم فسفر به دلیل داشتن اوربیتال d خالی، لیگاندی پذیر بشمار  می رود و این خاصیت، فلز را در حالت اکسایش پایین پایدار می کند.

پس از انجام یک سری مطالعات مشخص شد کمپلکس های فلزات واسطه مختلف حاوی لیگاند PTA می توانند ویژگیهای متفاوتی را داشته باشند از جمله: خواص کاتالیستی، دارویی و فوتولومینسانس.19 بعد از گزارش اولین مقاله درباره لیگاند PTA، چندین گروه تحقیقاتی به کشف کاربردهای این لیگاند قابل حل در آب پرداختندو اینکه واکنش پذیری نیتروژن و فسفر و متیلن ها چگونه می توانست منجر به باز شدن یا نشدن قفسPTA  گردد.

کمپلکس های پلاتین (II) دارای سه لیگاند PTA یا بیشتر، در آب و نسبتاً در متانول حل می شوند اما کمپلکس های پلاتین (II) حاوی دو لیگاند PTA، تنها در آب محلولند و در متانول غیر قابل حل می باشند.20

ویژگی لیگاندهای نیتروژنی آروماتیک

مطالعه کمپلکس های معدنی حاوی لیگاندهای نیتروژنی کانون توجه بسیاری از گروههای تحقیقاتی می باشد.21

محدوده لیگاندهای نیتروژن دهنده بسیار وسیع تر از سایر لیگاندها می باشد. یک طبقه بندی مناسب برای دهنده های نیتروژنی می تواند بر اساس هیبریداسیون اتم نیتروژن ( sp2 ، sp ، sp3 ) باشد.لیگاندهایی که شامل اتم های نیتروژن با هیبریداسیون sp2  هستند شیمی کئوردیناسیونی وسیعی دارند، بویژه هنگامی که اتم نیتروژن بخشی از یک سیستم آروماتیکی مثل پیریدین، بای پیریدین و فنانترولین باشد.

ليگاند های دهنده نيتروژنی نمي توانند بطور قابل توجهي تشکيل پيوند  دهند، به همين دليل است که پيوندهاي M-N اساساً از نوع  هستند پس قدرت پیوند M-N بطور گسترده تحت تأثیر خصلت کووالانسی پیوند  همراه با سهم قابل توجهی از خصلت یونی خود پیوند می باشد همچنین برهمکنش های  با این لیگاندها بویژه بین هتروسیکل نیتروژن دار و اتم مرکزی امکانپذیر است و از اثرات پیوند  برگشتی بخصوص بین هتروسیکل های نیتروژن دار و مراکز فلزی برای توجیه بعضی از مشاهدات تجربی استفاده شده است.

پیوند M-N به مراتب از پیوند M-P در دهنده های فسفری ، استحکام بیشتری دارد و قدرت این پیوندها ( M-N )، نسبت به پیوندهای M-P ، بیشتر تحت تأثیر اثرات فضایی است.22

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122