پايان نامه وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ‌أ
مقدمه 1
1-1. تعريف مسأله 2
1-2. سوال¬هاي تحقيق 3
1-2-1. سوال اصلی تحقيق 3
1-2-2. سوال¬های فرعی تحقيق 3
1-3. ضرورت انجام تحقيق 3
1-4. تعريف مفاهيم 4
1-4-1. سوال¬هاي تعریف لغوی و اصطلاحی شيعه 4
1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشيّع 6
1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان 6
1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بويه 7
1-5. پيشينه تحقيق 8
1-6. هدف¬های تحقيق 9
1-6-1. هدف اصلی 9
1-6-2. اهداف فرعی 9
1-7. روش پژوهش 9
فصل دوم: معرفی آل بویه 10
2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق 12
2-2. به قدرت رسيدن آل بويه 13
2-3. اسامی امرای آل بويه و زمان امارت هر يک 18
2-3-1. ديالمه فارس‏ 18
2-3-2. ديالمه عراق و خوزستان و كرمان‏ 18
2-3-3. ديالمه ری و اصفهان و همدان‏ 19
2-4. نسب آل بويه 20
2-5. مذهب آل بويه 22
2-6. علل پيشرفت آل بويه 26
2-7. خدمات آل بويه 28
2-8. خدمات امنيتي 28
2-9. خدمات عمراني و رفاهي 28
2-10. خدمات علمي- فرهنگی 33
2-11. سقوط آل بويه 36
فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان 37
3-1. جغرافيای تاريخی خوزستان 39
3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی 41
3-2-1. زبان 41
3-2-2. آئين 42
3-2-3. وضعيت اقتصادی 42
3-3. سابقه تاريخی شهرهای خوزستان 44
3-3-1. عسکرمکرم 44
3-3-2. دَوْرَق 45
3-3-3. اهواز 46
3-3-4. شوشتر 48
3-3-5. جندی‌شاپور 48
3-3-6. دزفول 49
3-3-7. شوش 49
3-3-8. رامهرمز 51
3-3-9. ايذج 51
3-3-10. ارّجان (بهبهان) 52
3-3-11. آبادان 54
فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه 55
4-1. خوزستان در دوره ايران پس از اسلام 57
4-2. تسلط مرداويج بر اهواز 60
4-3. ديالمه عراق و خوزستان‏ 62
4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴- ۳۵۶ ه.ق 63
4-3-2. عز‌‌الدوله بختيار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق) 64
4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر ركن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق) 65
4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق) 67
4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شيرذيل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق) 67
4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ) 69
4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق) 73
4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ) 74
4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق) 75
4-3-11. ابوکاليجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق) 77
4-3-12. ملک الرحيم پسر ابوکاليجار (۴۴۰-۴۴۷ ه.ق) 78
فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه 82
5-1. سابقه تشيّع در خوزستان 84
5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق 90
5-2-1. حسين بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم) 90
5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زياد جواليقی اهوازی (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق) 91
5-2-3. محمد بن خلف بن حيّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق) 92
5-2-4. احمد بن اسماعيل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق) 92
5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق) 93
5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷ ه.ق ) 94
5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق) 95
5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ) 95
5-2-9. حسن بن سعيد بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق) 96
5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعيد بن اسماعيل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق) 97
5-2-11. محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق) 98
5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق) 99
5-2-13. فارس بن سليمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم) 100
5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهيم بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ) 101
5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم) 101
5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم) 102
نتيجه گيری 103
فهرست منابع و مآخذ 104
الف. منابع فارسی 104
ب. منابع عربی 109

فهرست منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی

۱. آقا نوری، علی.خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعه در عصر امامان. قم: پژوهشگاه علوم معارف، چاپ دوم، ۱۳۸۵.

۲.  ابن اثیر جزری، عزالدین علی. کامل بزرگ تاریخ اسلام و ایران. ج۱، ۴، ۸ ، ۱۵، ۱۲،۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، مترجم  ابوالقاسم حالت،  عباس خلیلی، تهران: موسسه مطبوعات علمی،۱۳۷۱.

۳. ابن حوقل، ابوالقاسم محمد. سفرنامه ابن حوقل ایران در صوره الارض. مترجم  جعفر شعار، تهران موسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم،۱۳۶۶.

۴.  ابن خرداذبه، عبیدالله بن عبدالله. مسالک و ممالک، مترجم سعید خاکرند، بیروت: نشر دار صادر افست لیدن، [بی تا].

۵. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. تاریخ ابن خلدون. ج۱،۲،۳، مترجم  عبد المحمد آیتی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۳.

۶. ابن طقطقی، محمد بن علی. تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی. مترجم  محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه  و نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۳۶۰.

۷. ابن عبری. تاریخ مختصر الدول. مترجم  عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۷.

۸. ابن فقیه همدانی، ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق. البلدان. مترجم  ح، مسعود، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹.

۹. ابن مسکویه، احمد بن علی. تجارب الامم. ج۱، ۵، ۶، مترجم علینقی منزوی، تهران: توس، چاپ اول،۱۳۷۶.

۱۰. ابی دلف، مسعر بن مهلهل خزرجی. سفرنامه. تحقیقات و تعلیقات مینورسکی. مترجم  ابوالفضل طباطبایی، تهران: نشر زوار، چاپ اول، ۱۳۵۴.

۱۱. اشپولر، برتولد. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. جلد۱، مترجم مریم امیر احمدی ؛ جواد فلاطوری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۳.

۱۲. اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین. فرزندان آل ابیطالب. مترجم  جواد فاضل، تهران: کتابفروشی علی اکبر علمی،۱۳۳۹.

۱۳. افشار سیستانی، ایرج. خوزستان و تمدن دیرینه آن. ج۱، تهران: نشر هنر، چاپ اول، ۱۳۶۶.

۱۴. افضل الملک، غلامحسین. افضل التواریخ. محقق اتحادیه، منصوره ،سعدونیان، سیروس، تهران: نشر تاریخ ایران، چاپ اول، ۱۳۶۱.

۱۵. اقبال آشتیانی، عباس؛ پیرنیا، حسن. تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه. تهران: انتشارات خیام، چاپ نهم،۱۳۸۰ .

۱۶.امین،سید محسن.اعیان الشیعه. ج۲، محقق حسن الامین ،بیروت: دائره المعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ ه.ق.

۱۷. انصاری هروی، عبدالله. طبقات الصوفیه.  مصحح محمد سرور مولایی، تهران: نشر توس،  ۱۳۶۲.

۱۸. براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی. مترجم  صدری افشار، غلامحسین؛ مجتبایی، فتح الله، تهران: انتشارات مروارید، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ .

۱۹. بلاذری، احمد بن یحیی. فتوح البلدان. مترجم  محمد توکل، تهران: نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۳۷.

۲۰. بیات، عزیز الله. تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان. تهران: امیرکبیر، چاپ دوم،۱۳۸۴.

۲۱. پاینده، ابوالقاسم. تاریخ سیاسی اسلام. ج ۳، تهران: انتشارات جاویدان، چاپ نهم،۱۳۸۶.

۲۲. پژوهشکده تحقیقات اسلامی. زندگانی امام صادق  علیه السلام. قم: چاپ اول، [بی تا].

۲۳. تتوی، احمد؛ قزوینی، آصف. تاریخ الفی. ج ۳، محقق غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،۱۳۸۲.

 

۲۹. حسینی شاهرودی، محمد. تاریخ زندگی امام جواد  علیه السلام. تهران: اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، [بی تا].

۳۰. حسینی فسایی، حسن. فارسنامه ناصری. ج۱،۲، محقق منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم،۱۳۸۲.

۳۱. خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین. تاریخ حبیب السیر. ج۲، تهران: انتشارات خیام، چاپ چهارم،۱۳۸۰ .

۳۲. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مآثر الملوک. محقق میرهاشم محدث، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول،۱۳۷۲.

۳۳. دميرچى، شهاب الدين، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام (ويژه علوم پزشكى). قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹.

۳۴. دینوری، ابو حنیفه احمد بن داوود. اخبار الطوال. مترجم  محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۷۱.

۳۵. راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران. ج۱،۳، ۵، ۶، ۷، تهران: انتشارات نگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۲.

۳۶. ربانی گلپایگانی، علی. درآمدی بر شیعه شناسی. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵.

۳۷. جعفر سبحانى تبريزى، گزيده سيماى عقايد شيعه. محقق / مصحح: حسين على عربى، تهران:‏  انتشارات  مشعر، چاپ اول‏‏،1387.

۳۸. سمسار، محمد حسن. جغرافیای تاریخی سیراف. تهران: نشر زیبا، چاپ اول،۱۳۳۷.

۳۹. صفا، ذبیح الله. تاریخ ادبیات در ایران. ج۱، تهران: انتشارات فردوس، چاپ هشتم، ۱۳۷۸.

۴۰. طباطبایی، محمد حسین. شیعه در اسلام(چاپ جدید). محقق منوچهر ستوده، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۸۸.

۴۱.طبری، محمد بن جریر. تاریخ طبری. ج ۵، ۸، ۱۵، مترجم  ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵.

۴۲. عرفان منش، جلیل. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۶.

۴۳. فقیهی، علی اصغر. آل بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه، تهران: ناشر صبا، 1366.

۴۴. قره چانلو، حسین. جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی. ج ۱، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول،۱۳۸۰.

۴۵. قمی، نجم الدین ابو رجاء. تاریخ الوزراء. محقق محمد تقی دانش پژوه، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول،۱۳۶۳.

۴۶. کوفی، ابن اعثم. الفتوح. مترجم  محمد بن احمد مستوفی هروی، محقق غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲.

۴۷. لسترنج، گی. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. مترجم محمود عرفان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۷۷.

۴۸. مستوفی قزوینی، حمدالله بن ابی بکر بن احمد. تاریخ گزیده. محقق عبد الحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۴.

۴۹. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. مروج الذهب و معادن الجوهر. ج۱،۲، مترجم  ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴.

۵۰.  مشکور، محمد جواد. تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهار. (تهران: کتابفروشی اشراقی، چاپ سوم،۱۳۶۲.

۵۱. مظفر، محمد حسین. تاریخ شیعه، مترجم  سید محمد باقر حجتی،  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۵.

۵۲. مقدسی، ابو عبدالله محمد بن احمد. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ج۱،۲، مترجم  علینقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجم ان ایران، چاپ اول، ۱۳۶۱.

۵۳. مقدسی، مطهر بن طاهر. آفرینش و تاریخ. ج۲، مترجم  محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۴.

۵۵. ملایری، محمد مهدی. تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. ج ۴، تهران: نشر توس، چاپ اول، ۱۳۷۹.

 1. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ابن واضح. تاریخ یعقوبی. ج ۱، ج۲، مترجم محمد ابراهیم آیتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم،۱۳۷۱.

ب. منابع عربی

۱. ابن اثیر جزری، عزالدین علی. اسد الغابه فی معرفه الصحابه. ج۱، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۹ ه.ق/ ۱۹۸۹ م.

۲. ابن بابویه. محمد بن علی. کمال الدین و اتمام النعمه. ج ۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۵۹.

۳. ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی.المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک. ج۱۱، ۱۳، ۱۴، محقق محمد عبدالقادر عطا؛ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول،۱۴۱۲ه.ق/ ۱۹۹۲م.

۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی.الاصابه فی تمییز الصحابه. ج۲، محقق عادل احمد عبدالموجود؛ علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه.ق/ ۱۹۹۵م.

۵.  ابن شهرآشوب، محمد بن علی. المناقب ابن شهرآشوب. ج ۴، قم: نشر علامه، چاپ اول،[بی تا].

۶. ابن شهرآشوب، محمد بن علی. معالم العلماء. نجف اشرف: ناشر المطبعه الحیدریه، چاپ اول،[بی تا].

۷.ابن عمرانی، محمد بن علی.الانباء فی تاریخ الخلفا. محقق قاسم سامرایی، قاهره: دارالآفاق العربیه، چاپ اول،۱۴۲۱ه.ق/۲۰۰۱م.

۸ . بسوی، ابو یوسف یعقوب بن سفیان.المعرفه و التاریخ. ج ۳، محقق اکرم ضیاء العمری، بیروت: موسسه الرساله، چاپ دوم،۱۴۰۱ه.ق/۱۹۸۱م.

۹. حسینی میلانی، علی. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار. ج۱، ۶، ۷، قم: انتشارات مرکز تحقیق و مترجم  آلاء، چاپ اول، ۱۴۱۱ه.ق.

۱۰. حموی، شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله. معجم البلدان. ج۱،۲،۳،۴، بیروت: دار صادر، چاپ دوم،  ۱۹۹۵م.

۱۱. حنبلی دمشقی، ابن عماد. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. ج ۴، دمشق،بیروت: دار ابن کثیر، چاپ اول، ۱۴۰۶ ه.ق/۱۹۸۶م.

۱۲. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد.تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. ج۲۳،۲۶،۲۷، ۲۸، محقق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دار الکتاب، چاپ دوم،۱۴۱۳ه.ق/ ۱۹۹۳ م.

۱۳. زرکلی، خیرالدین. الاعلام. ج۲، ۴، ۵،۶،۸، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ دوم، ۱۹۸۹م.

۱۴. سمعانی، ابو سعید عبدالکریم بن محمد. الانساب. ج۱،۳، ۴، ۶،۱۰،۱۲، محقق عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی، حیدرآباد: مجلس دائره المعارف العثمانیه، چاپ اول،۱۳۸۲ه.ق/ ۱۹۶۲م.

۱۵. صافی، لطف الله. منتخب الاثر فی امام الثانی عشر علیه السلام. ج۱، قم: مکتبه آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ اول،۱۳۸۰.

۱۶. صدر، حسن. الشیعه و فنون الاسلام. قم: موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه، چاپ اول،[بی تا].

۱۷. قمی، عباس. منتهی الآمال.  ج۳، قم: نشر دلیل، چاپ اول، ۱۳۷۹.

۱۸. محمد بن حسن طوسی، رجال طوسی. (نجف: المکتبة الحيدريه، ۱۳۸1ه.ق).

۱۹. طهرانی، آغا بزرگ. طبقات اعلام الشیعه فی القرآن الرابع. ج ۱، محقق علی نقی منزوی، بیروت: مدرسه بیت العنایه موسسه اسماعیلیان،۱۹۷۱م.

۲۰. منصوری، نزار. النصره لشیعه البصره. قاهره: مکتبه مدبولی، چاپ دوم، ۲۰۰۲ م.

۲۱. نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد. رجال نجاشی. قم: مکتبه للداوری،[بی تا].

ج. دائره المعارف­

دائره المعارف بزرگ اسلامی. ج۱۰، تهران: انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی،۱۳۸۱.

چکیده

پس از چیرگی مسلمانان بر ایران، سلسله آل بویه نخستین حکومت ایرانی بود که مرزهای خود را تا عراق گسترش داد و حتی بغداد را هم تصرف کرد. دولت شيعي آل بويه که با همکاري سه برادر تشکيل شد،‌ يکي از اثرگذارترین دولت ها در تاريخ تشيع به شمار مي آيد. هدف از نگارش این رساله، بررسی اوضاع تشیع در استان خوزستان در عصر آل بویه، آشنایی با تاریخ تشیع خوزستان در این دوره و بررسی نقش آل بویه در گسترش تشیع در این سرزمین است. روش پژوهش، کتابخانه ای و توصیفی است. بر اساس این تحقیق، آل بویه در رشد و گسترش تشیع نقش چشمگیری داشته و اقدامهای برجسته ای در این زمینه انجام دادند. عصر آل بویه اوج دوران علمی، ادبی و فرهنگی است که آن را رنسانس اسلامی می­نامند. آنها از دانشمندان به خوبی حمایت کرده و شعایر شیعیان را زنده کردند. مانند برگزاری مراسم شهدای کربلا و جشن عید غدیر و … محدثان و علمای بسیاری از خوزستان برخاسته اند. امرای آل بویه به خوزستان توجه ویژه ای داشته و خدمات عمرانی و مذهبی بسیاری در این استان انجام داده اند. از جمله ساختن مساجد و کتابخانه های بزرگی در شهرهای خوزستان به ویژه اهواز و رامهرمز، بناهایی مربوط به تجارت و ارتباطات، کشیدن نهری میان شطّ العرب و کارون برای آسان سازی عبور و مرور،  ترویج کشاورزی و آبادانی و مهمتر از همه توجه و احترام ویژه به دانشمندان و علمای شیعی که مایه تدوين متون فقهى و حديثى و در نتیجه گسترش فرهنگ و معارف شیعی گردید.

کلمات کلیدی: تشیع، خوزستان، آل بویه.

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

آل بویه از مشهور­ترین خاندان­های شیعه ایرانی بودندکه از سال ۳۲۱ تا ۴۴۷ ه.ق حکومت کردند. بنیان­گذاران این دولت، سه برادر به نام­های علی، حسن و احمد هستند که به شجاعت و جنگاوری معروف بودند. آنان با وحدت و همکاری بسیار زیاد و نیز با توجه به گرایش به تشیع، توانستند مرداویج را کنارگذاشته، ابتدا بر فارس و جنوب ایران و سپس بر ری، قم، اصفهان، کرمان و از شمال تا مرزهای قلمرو سامانیان تسلط پیدا کنند و پس از آن دامنه حکمرانی خود را به عراق توسعه دهند و خلافت عباسی را چنان در ید قدرت خود بگیرند که تنها اسم و رسمی از آن باقی بگذارند. آل بویه، خلیفه را بر اساس مصالح خود از خلافت عزل می­کردند و حتی او را کور کرده یا می­کشتند و خلیفه دیگری نصب می­کردند؛ امری که در حکومت­های نیمه مستقل پیش از آنان هیچ سابقه نداشت. در نتیجه با قدرتی که داشتند، توانستند نقش مهمی در توسعه و گسترش تشیع در قرن چهارم و پنجم هجری قمری در این مناطق داشته باشند. دوره آل بويه دوره  درخشش علمي و فرهنگي ايران و جهان اسلام است. اين خاندان شيعي ايراني نقش مهمي در حفظ و گسترش ميراث حديثي، فقهي و كلامي شيعه در ايران و عراق ايفاء كرد و به تحكيم پايه‌ها و مباني تشيع اماميه و ترويج آن پرداخت. دانشمندان، متكلمان ، محدثان ، فقها و مفسران بزرگي چون شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد رضي، شيخ صدوق و…. در دوران حکومت آل بويه تربيت يافتند و با تشكيل جلسه­هاي مناظره به شبهه­هاي كلامي و فقهي پاسخ دادند. آنان پس از استقرار در شهرهای ری، اصفهان و شیراز به سوی بغداد، مركز حكومت عباسی حركت كردند و خلافت و شخص خلیفه را در اختیار گرفتند. حکومت آل بویه نقطه عطف سیاسی در روابط ایران و بغداد و آغازی بر ورود خلفای عباسی به  دوره ضعف سیاسی و از دست دادن اقتدار معنوی و دنیوی است. تسلط آل بویه بر بغداد، ضعف خلفای عباسی را که از چندین دهه پیش آغاز شده بود،آشکار ساخت. آنها اختیارات معنوی و دنیوی را از خلفای عباسی سلب کردند به­طوری که پس از زوال این دولت نیز خلفا هیچگاه به جایگاه قدرتمند اولیه خود بازنگشتند. استان خوزستان از دیرباز سابقه زیادی در تشیع دارد. از صدر اسلام بعضی افراد شیعه در خوزستان زندگی می­کردند و حضور این افراد، زمینه­ای برای گسترش تشیع در این استان بود. در طی قرون بعدی نیز به ویژه در دوره آل بویه که تشیع رونق فراوانی یافت، تعداد علمای شیعه در این استان افزایش یافته که با پرورش شاگردان فراوان، نقش مهمی در گسترش تشیع داشته اند.

1-1.  تعريف مسأله

سرزمین خوزستان دارای تمدنی درخشان در تاریخ ایران می­باشد که همواره به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، یکی از مراکز مهم سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می­رفته است. در این سرزمین در طول تاریخ سلسله های فراوانی حکومت کرده اند. در قرن چهارم ه.ق معز‌‌الدوله احمد بن بویه، اهواز را تصرف کرد. وی و برادر زاده­اش عضد‌‌‌الدوله که بعدها بر اهواز حکومت کرد، اقدامات فراوانی در خوزستان انجام دادند. در قرون مختلف علمای فراوانی در استان خوزستان زندگی می­کردند. در اواسط قرن دوم و در زمان امام صادق علیه السلام برخی از افراد شیعه در خوزستان می­زیستند. حضور این افراد زمینه ای برای گسترش مذهب تشیع در این استان بود. در این زمان، راویانی چون ابواسحاق ارّجانی زمینه ساز مذهب تشیع در این استان بودند. همچنین در زمان امام هادی علیه السلام، بزرگانی همچون محمد بن رجاء در این سرزمین به سر می­برده­اند و نامه­هایی به امام هادی علیه السلام می­نوشته­اند که نشان دهنده­­ی رابطه­ی آنها با بزرگان مذهب تشیع می­باشد.

در قرن سوم نیز برخی از شیعیان در اهواز و خوزستان به سر می­بردند و حتی نقیبی جداگانه برای خود داشتند. از علمای اهوازی شیعه در این عصر میتوان از حسین بن سعید اهوازی، حسن بن سعید، علی بن مهزیار اهوازی و ابراهیم مهزیار اهوازی نام برد. چند تن از وکلای ائمه علیه السلام نیز اهل خوزستان بودند. همچنین حسین بن روح نوبختی نائب امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف اهوازی بود. در قرن چهارم نیز این علما با پرورش شاگردان و تدریس علوم دینی نقش مهمی در گسترش تشیع داشته­اند. هنگامی که آل بویه در ایران به قدرت رسیدند، مذهب شیعه نیز گسترش یافت. در این زمان بیش از نیمی از مردم اهواز شیعه بودند. آنها در گسترش مذهب تشیع تلاش زیادی نمودند.

1-2.  سوال­هاي تحقيق

1-2-1. سوال اصلی تحقيق

۱- وضعیت تشیع در خوزستان در دوره آل بویه چگونه بود؟

1-2-2. سوال­های فرعی تحقيق

۲- دولت آل بویه تا چه حدی در گسترش تشیع در خوزستان نقش داشته است؟

۳- علمای خوزستان در رشد تشیع در دوره آل بویه چه نقشی داشته اند؟

1-3. ضرورت انجام تحقيق

نگاهي بيروني به تاريخ تشيع نشان از وجود ادوار مختلف با فراز و نشيب­هاي فراوان در اين مکتب دارد. در مقاطعي از تاريخ، تشيع در افول و فشار بوده و برخي مقاطع نيز دوران اوج تشيع به شمار مي­آيند. به طور طبيعي وجود دولت­هاي شيعي در به اوج رساندن مذهب شيعه نقشي انکار ناپذير داشته است که رشد و تعالي علمي و اجتماعي مذهب تشيع در برخي ادوار نتيجه وجود دولت­هاي مقتدر شيعي بوده است. ظهور آل بويه و به قدرت رسيدن آنها در جهان اسلام را مي­توان از جمله مقاطع اوج تشيع دانست.

در مورد وضعیت تشیع در خوزستان در این دوره، تحقیقات کمتری انجام شده است و  بررسی این مسأله ضروری به نظر می­رسد. با وجود پژوهش­های انجام شده توسط محققین برجسته، خلاء تاریخی این دوره همچنان باقی است و با توجه به رشد و اعتلای علوم، ضرورت ارائه پژوهشی نو و عمیق احساس می­شود که موجب ایجاد انگیزه و هدف جهت تدوین این رساله گردیده است. همچنین برای اینکه تاریخ تشیع به خصوص در این دوره تکامل پیدا کند و برگی بر صفحات تاریخ افزوده شود، بررسی این موضوع ضرورت دارد. یکی دیگر از دلایل اهمیت این موضوع در این است که تعدادی از علمای بنام شیعه از خوزستان برخاسته اند و شماری از امامزادگان و نایبان امامان معصوم نیز به این استان مهاجرت کرده­اند. به این دلیل شناخت و بررسی روند تشیع در این استان به عنوان یکی از مراکز اصلی تشیع می­تواند قسمتی از تاریخ تشیع در ایران را روشن کرده و زمینه­ای مساعد برای مطالعات بعدی در این باب فراهم آورد.

توجه‌ به‌ دولت‌های‌ مستقل‌ اسلامی‌ در قرن‌ چهارم‌، نشان‌ می­دهد که‌ تشیع‌ در این‌قرن‌، شانس‌ بزرگی‌ در تسلط‌ بر تمامی‌ جهان‌ اسلام‌ داشته‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌، این‌ قرن‌ را قرن‌ پیروزی‌ شیعه‌ نام‌گذاری‌ کرده‌اند. قدرت‌ شیعه‌ در قرن‌ چهارم‌ اعجاب‌آور است‌. از یک‌ سوی‌ فاطمیان‌ بر شمال‌ آفریقا و مصر حکومت می­کردند. از سوی‌ دیگر، حمدانیان‌ در شمال‌ و شمال‌ غرب‌ عراق تا حلب‌ و احیانا دمشق‌، حاکمیت‌ داشتند. آل‌ بویه‌ بر عراق و بخش‌های‌ وسیعی‌ از ایران‌ حکومت ‌می‌کردند. یمن‌ نیز در اختیار امامان‌ زیدی‌ بود. بنابر­این‌ اتحاد آنها می‌توانست‌ جهان ‌اسلام‌ را به­‌طور کامل‌ در اختیار این‌ مذهب‌ قرار دهد.

1-4. تعريف مفاهيم

1-4-1. تعریف لغوی و اصطلاحی شيعه

برای تعریف واژه تشیع به ناچار باید ابتدا واژه شیعه را در لغت و اصطلاح تعریف کنیم. واژه‏شناسان براى واژه شيعه معانى همسويى نظير فرقه، حزب، گروه، امّت، پيروان، ياران، هواداران، همراهان، همكاران، دوستان، اشاعه‏كنندگان و تقويت‏كنندگان، كرده‏اند. اين واژه اگرچه مفرد و جمع آن «شيع» و «اشياع» است، اما كاربرد آن نسبت به تثنيه و جمع و مفرد و مذكر نيز يكسان است.[1] در فرهنگ‏هاى لغت، واژه‏ى شيعه به متابعت و پيروى از فرد يا افرادى از ديگرى و نصرت و يارى دادن فردى، و نيز توافق و هماهنگى در قول يا فعلى معنا شده است.  شيعه گروهى‏اند كه بر امرى اجتماع مى‏كنند. هر گروهى كه يك امر را برگزيده‏اند و برخى از آنان از برخى ديگر پيروى مى‏كند آنان شيعيان‏اند.  ابن­خلدون مى‏گويد: « شيعه در لغت عبارت است از ياران و پيروان و در عرف فقها و متكلمان گذشته و حال، به پيروان على و فرزندانش اطلاق مى‏شود».[2] که جمله دوم در واقع معنای اصطلاحی آن است. سخنان ديگرى از فرهنگ­نگاران همه به يك معنى اشاره دارد. نتيجه اين كه شيعه جماعتى است كه پيرو رييس خود هستند، انديشه‏اى واحد دارند و در سايه اين فكر مشترك، با هم يارى و همكارى دارند. اين، معناى لغوى شيعه است، امّا در اينجا معناى دوم، يعنى آنچه ميان عالمان مصطلح است مهم است.

شيعه در اصطلاح، بر ياران و پيروان حضرت على علیه السلام اطلاق مى‏شود.شیعه کسانی هستند که از علی علیه السلام پیروی کرده و چه از روی نص جلی یا خفی قایل به امامت ایشان پس از پیامبر شدند و گویند که امامت از خاندان او بیرون نخواهد رفت.­[3] این واژه در منابع شيعى بيش از يك مفهوم ندارد و آن اعتقاد به امامت بلافصل امير المؤمنين علیه السلام به دليل اين‏كه او افضل از ديگر صحابه بود و نيز پيامبر اكرم صل علیه و آله وسلم  او را به جانشينى خود برگزيده بود و اعتقاد به اين كه امامت در فرزندان او از نسل فاطمه زهرا علیه السلام استمرار خواهد يافت و كسى جز آنان از چنين حقّى برخوردار نيستند. ائمه اطهار علیه السلام منتسبان به فرقه‏هاى باطل را خارج از جرگه شيعه مى‏دانستند؛ ولى دانشمندان و رجال‏نويسان اهل سنت، شيعه را به معنايى گسترده‏تر از اين به كار برده‏اند و به تمام فرقه‏هايى كه از پيكره شيعه منشعب شده‏اند و نيز به دوستداران خاندان رسالت اطلاق كرده‏اند.

البته در قرن دوم و سوم بعد از شيعيان امامى بيشترين تعداد شيعه را زيديان تشكيل مى‏دادند. ابن خلدون نيز گفته است: «شيعه در اصطلاح قدما و متأخران از فقها و متكلّمان بر پيروان على علیه السلام و فرزندان او اطلاق مى‏شود. به اعتقاد آنان امامت از اركان دين است و على علیه السلام توسط پيامبر صل علیه و آله و سلم به امامت پس از او نصب گرديده است».[4] مقصود از مقدّم داشتن على علیه السلام بر ديگر صحابه همان اعتقاد به امامت بلافصل آن حضرت است. در اين كاربرد، اعتقاد به امامت بلافصل على علیه السلام و منصوص و منصوب بودن امامت آن حضرت و اين‏كه امامت در  فرزندان او از نسل فاطمه‏ى زهرا عليها السّلام استمرار خواهد داشت محور و اساس به­شمار مى‏رود.[5] بنابراين شيعه در لغت به معناى پيروان و ياران شخص يا اشخاص معينى است، اما اگر كلمه­ی شيعه بدون قيد و به صورت مطلق استعمال شود، بر دوست‏دار اهل‏بيت علیه السلام و يا به كسانى اطلاق مى‏گردد كه به امامت ايشان معتقدند. از آنجا كه عده‏اى از مسلمانان به ولايت حضرت على علیه السلام و به پيروى از مكتب ايشان اعتقاد داشتند، آنها را شيعه امام على علیه السلام می­خواندند كه بعدها در اثر كاربرد بسيار، مضاف ‏اليه – على علیه السلام – را از آخر آن حذف كردند و به شيعه معروف شدند.

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشيّع

واژه­ی «تشيّع» از این ریشه و مصدر باب تفعّل و از نظر لغوی، به معنای یاری کردن و پیروی نمودن جماعتی از یک شخص خاص است. به هر تقدیر، محور واژه «شیعه» و «تشيّع» گرد معانی نزدیک به هم، همچون پیروی، یاوری، هم رأیی، دوستی و اجتماع بر امری خاص می‌باشد. بنابر اذعان بيشتر واژه‏شناسان و فرقه‏نگاران، «شيعه» در اصطلاح و كاربرد تاريخى، عنوانى غالب و جاافتاده براى دوست‏داران و پيروان امام على عليه السّلام و اهل بيت وى بوده است.[6]

تشیّع در لغت به معنای دعوی مذهب شیعه کردن، خود را شیعه نمودن است. معنای لغوی آن، پیروی کردن می­باشد و معنی اصطلاحی آن مذهب شیعه داشتن است. از نظر اصطلاحی تشيّع، عبارت است از اعتقاد به استمرار رهبرى اسلامى در قالب «وصايت» براى امام على علیه السلام و خاندان او. اين، اساس و روح تشيّع است. اين تفكر، به دست مبارك پيامبر صل الله عليه و آله در حال حياتش پى نهاده شد، گروهى از مهاجران و انصار نيز در زمان پيامبر صل الله عليه و آله آن را پذيرفتند و پس از رحلت آن حضرت نيز بر همان عقيده باقى ماندند. گروهى ديگر از تابعين هم به آنان اقتدا كردند و اعتقاد به اين اصل، از همان زمان‏هاى گذشته تا كنون تداوم يافته است. بنابراين، تشيع تاريخى جز تاريخ اسلام و مبدأيى جز آغاز ظهور اسلام ندارد و اسلام و تشيع دو سوى يك حقيقت‏اند و دو همزادند كه با هم به دنيا آمده‏اند.[7] در واقع این مفهوم اشاره دارد به مسلمانی که احکام دینی و معارف خود را پس از پیامبر اکرم صل علیه و آله و سلم  از خاندان آن حضرت یعنی اهل بیت علیه السلام اخذ می­کند.کانون مرکزی تشیّع، مرجعیت هدایت دین پس از پیامبر است. اهل تسنن آن هدایت را از صحابیان پیامبر می­پذیرند اما شیعه آن را به اهل بیت محدود می­داند.

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان

درباره واژه خوزستان ، معانی و تعابیر فراوانی وجود دارد که قدمت و دیرینگی این خطه را آشکار می­سازد.[8] برخی کلمه خوز را نام قبیله ای می­دانندکه در این منطقه ساکن بوده است. از سوی دیگر خوز را به معنی شکر و نیشکر نیز معنا می­کنند. زیرا خاک حاصلخیز و بارور خوزستان، استعداد ویژه ای برای رشد این گیاه، داشته و آنجا بهترین محصول نیشکر را به دست می­داده است. كلمه­ی خوزستان به معنى كشور خوزهاست. و خوز را به صورتهاى «هوز» و «حوز» نيز مى‏نوشتند. جمع هوز در زبان عربى اهواز است كه نام مرکز استان خوزستان است.[9]

معنای اصطلاحی آن همان حد و مرزهایی است که در قرن چهارم وجود داشته است. ابن حوقل در این قرن آن را بدین گونه توصیف میکند: «حد شرقی آن فارس و اصفهان است و میان خوزستان و حد فارس از سوی اصفهان رود طاب جاری است و تا نزدیکی مهروبان مرز آن را تشکیل می­دهد و بر این رودخانه روستایی بزرگ و ناحیه ای پهناور است و این رود عمیق و بزرگ می­باشد و پلی چوبین معلق در هوا دارد و فاصله آن تا آب ده ذراع و گذرگاه کاروانیان و عابران است. آن­گاه رود طاب مرز میان دورق و مهروبان میگردد تا آنکه به دریا می­ریزد. غرب خوزستان روستای واسط و توابع آن و نیز دورالراسبی است. اما شمال آن حد صیمره و کرج و لور (لرستان) است تا آنکه به حدود جبال از سوی اصفهان می­پیوندد و به گفته برخی لرستان و توابع آن جزء خوزستان بوده است و سپس جزء جبال گردیده است. مرز خوزستان از سوی فارس و اصفهان و حدود جبال از سوی واسط به صورت مخروط در می آید و در تربیع از طرف مقابل تنگ می­شود و همچنین از ناحیه جنوب و نیز از ناحیه عبادان به سوی دریا تا فارس نیم دایره ای است و این حد از مغرب آغاز و به سوی دجله کشیده میشود تا آنکه از « بیاده» می­گذرد. آنگاه از پشت « مفتح» و «مذار» پیچیده و به روستای واسط که از همانجا آغاز گردیده بود می­پیوندد.»[10]

[1]. على آقا نورى، خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه هاى شيعه در عصر امامان، چاپ دوم، (قم: پژوهشگاه علوم و معارف فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۵)، ص ۹۲.

[2]. عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون/ مقدمه، ( ترجمه محمد پروين گنابادى)، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى ، ۱۳۷۵)، ج۱، ص ۳۷۶.

[3]. محمد جواد مشکور ، تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهار، چاپ سوم، (تهران: کتابفروشی اشراقی،۱۳۶۲)، ص ۳۹.

[4]. عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ص ۳۷۶.

[5]. على ربانى گلپايگانى، درآمدى بر شيعه شناسى، چاپ دوم، (قم: مركز جهانى علوم اسلامى، ۱۳۸۵)، ص ۲۴.

[6] . على آقا نورى، ص 92.

[7] . جعفر سبحانى تبريزى، گزيده سيماى عقايد شيعه،‏ محقق / مصحح: حسين على عربى، چاپ اول‏‏،( تهران:‏ انتشارات مشعر، 1387)، ص 18.

[8] . شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله حموی، معجم‏البلدان، چاپ دوم، ( بیروت: دار صادر، ۱۹۹۵)، ج‏۲، ص ۴۰۴.

[9] . ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق ابن فقیه همدانی، البلدان، (مترجم  ح، مسعود)، (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹) ،ص۱۹۰.

[10] . ابوالقاسم محمد ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل ایران در صوره الارض،( ترجمه  جعفر شعار)، چاپ دوم، (تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر ،۱۳۶۶)، ص۲۲.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي وضعيت گردشگري جنگ به منظور توسعه گردشگري (استان خوزستان)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122